Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín"

Transkript

1 Městská část Praha Zličín, Zastupitelstvo městské části Praha Zličín Tylovická 207, Praha Zličín Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Zličín OBECNÁ USTANOVENÍ Zastupitelstvo městské části Praha-Zličín (dále jen ZMČ) dne vydalo tento jednací řád ve smyslu 60, 66, 87 odst. 2 a 92 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. I. Úvodní část 1. Jednací řád ZMČ upravuje zásady a způsob přípravy, svolání, průběh vlastního jednání, postup a způsob hlasování a usnášení zastupitelstva. 2. Pokud není způsob jednání ZMČ upraven tímto jednacím řádem, jedná ZMČ na základě hlasování. II. Příprava svolání zasedání zastupitelstva 1. Zasedání ZMČ svolává starosta m. č., a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 2. Starosta je povinen svolat zasedání ZMČ též na základě písemné žádosti primátora hl. m. Prahy. 3. Starosta je povinen svolat zasedání ZMČ na základě písemné žádosti jedné třetiny všech jeho členů; žádost musí obsahovat předmět jednání. Zasedání v takovém případě se musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti úřadu m. č. 4. Starosta svolává ZMČ písemně a se sdělením navrženého programu, přitom stanoví zejména: a) dobu a místo jednání, b) odpovědnost za zpracování a předložení písemných materiálů k jednání 5. Návrh programu jednání ZMČ stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení Rada MČ; o zařazení návrhů dalších bodů programu, přednesených v průběhu zasedání ZMČ, rozhodne ZMČ. 6. Zpráva o činnosti rady se předkládá na jednání zastupitelstva písemně, a to spolu s písemnými materiály elektronicky. Pokud má člen zastupitelstva zájem o zprávu v tištěné formě, obdrží ji na vyžádání na Úřadě m. č. ve lhůtě nejpozději 3 pracovní dny před konáním zastupitelstva. 7. Písemné materiály pro zasedání zastupitelstva obsahují zpravidla: a) název materiálu, b) návrh usnesení, c) důvodovou zprávu, d) označení předkladatele a zpracovatele. 8. Důvodová zpráva k návrhu změn přijatých usnesení musí obsahovat zejména: a) zhodnocení dosavadního stavu b) rozbor příčin nedostatků c) důvody a podle charakteru navrhovaných opatření jejich důsledek ekonomický, dopad na životní prostředí a právní zdůvodnění. 9. Předkládané materiály musí být v souladu s obecně závaznými předpisy. Předkladatel musí na vyžádání podat členu zastupitelstva pro posouzení problematiky odpovídající doplňující informace. Stránka 1 z 6

2 10. Starosta (zástupce starosty, jiný pověřený člen rady) svolává zasedání zastupitelstva tak, aby členové zastupitelstva obdrželi pozvánku na zasedání zastupitelstva nejméně 7 dnů přede dnem zasedání. Materiály k jednání v tištěné či elektronické podobě (podle přání zastupitele) obdrží každý člen zastupitelstva nejpozději 3 pracovní dny před konáním zastupitelstva na Úřadě MČ. 11. O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva informuje občany Úřad MČ na úřední desce Úřadu MČ Praha Zličín, a to nejméně 7 dní před jeho konáním, popř. prostřednictvím místního periodika. 12. Organizační a technické zabezpečení zasedání zastupitelstva zajišťuje tajemník úřadu, popřípadě pověřený pracovník Úřadu MČ. III. Účast členů zastupitelstva a tajemníka na zasedání. 1. Zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starosta, při jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů zástupce starosty nebo jiný člen rady (dále předsedající ). 2. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání. Nemůže-li se člen ZMČ zúčastnit jednání zastupitelstva, omluví se starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvají členové ZMČ předsedajícímu. 3. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva před jeho zahájením svým podpisem do presenční listiny. 4. Jestliže při zahájení zastupitelstva není zastupitelstvo usnášeníschopné, tzn., že není přítomna nadpoloviční většina členů, starosta zasedání zastupitelstva ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání. 5. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník Úřadu MČ s hlasem poradním. IV. Účast občanů na zasedání zastupitelstva 1. Zasedání zastupitelstva je veřejné. 2. Práva občanů při jednání zastupitelstva upravuje čl. XVI. tohoto jednacího řádu. V. Program zasedání 1. V úvodu jednání zastupitelstvo program zasedání schvaluje nebo rozhoduje o změně, popřípadě o jeho doplnění. O programu v konečném znění musí zastupitelstvo hlasovat. 2. Zastupitelstvo se usnáší pouze o věcech, které byly zařazeny a schváleny v programu zastupitelstvem. 3. V souladu s ust. 66 zák. č. 131/2000 Sb. v platném znění o zařazení návrhů dalších bodů programu, přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhodne zastupitelstvo nadpoloviční většinou přítomných členů zastupitelstva. 4. Jestliže je v průběhu zasedání zastupitelstva přednesen návrh členem zastupitelstva na doplnění programu jednání, může kterýkoliv člen zastupitelstva navrhnout přerušení jednání na dobu nezbytně nutnou, kdy k přednesenému návrhu zaujmou stanovisko přítomní zastupitelé - členové volební strany či hnutí. VI. Řízení a průběh zasedání zastupitelstva 1. Předsedající zahajuje zasedání. V zahajovací části zasedání prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, počet omluvených a neomluvených členů zastupitelstva. 2. Řídí volbu a) návrhového výboru - ze tří členů zastupitelstva b) mandátového výboru - ze tří členů zastupitelstva c) ověřovatele zápisu - dva členy zastupitelstva O složení každého výboru je nutno hlasovat samostatně. 3. Předsedající dá schválit po úvodu pořad jednání. Sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, případně jaké námitky byly proti němu podány. 4. Předsedající v průběhu zasedání dává návrhy na přerušení a ukončení zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Stránka 2 z 6

3 5. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. 6. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání ZMČ vyložen k nahlédnutí. 7. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy zastupitelstva a občany městské části k nahlédnutí na Úřadě MČ. Usnesení ZMČ jsou zveřejněny na webových stránkách MČ. 8. Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu. VII. Projednávání jednotlivých bodů programu 1. Jednání k hlavním zprávám uvede předkladatel. 2. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu. 3. Členové zastupitelstva, tajemník a občané se u předsedajícího hlásí do rozpravy zdvižením ruky v jeho průběhu až do ukončení rozpravy a do udělení závěrečného slova předkladateli nebo závěrečného slova předsedajícího. 4. Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky a dává jim slovo v pořadí, v němž se o ně přihlásili, nejdříve však udělí slovo řečníkům, kteří chtějí podat doplňovací nebo pozměňovací návrhy. Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. 5. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo v zasedací síni, ztrácí pořadí. 6. Požádá-li na zasedání Zastupitelstva o slovo člen Zastupitelstva hl. m. Prahy, člen vlády, senátor nebo poslanec nebo jím určený zástupce, musí mu být uděleno bez časového omezení. VIII. Průběh jednání 1. Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní upozorní jej na tuto skutečnost předsedající, nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. 2. Člen zastupitelstva se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ní, dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě mluví. 3. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. 4. Přednesení faktické poznámky ani případná odpověď na faktickou poznámku jiného člena zastupitelstva, nesmí překročit 2 minuty. 5. Překročí-li člen zastupitelstva dobu k přednesení faktické poznámky popřípadě k odpovědi na ni, může mu předsedající slovo odejmout. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni, je konečné. Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího (bod 7, část VIII). 6. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci doplňovací návrhy. Mají se vztahovat k určité věci projednávaného návrhu a má z nich být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Předsedající může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil, popřípadě, aby jej předložil písemně. 7. Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňovací návrh, může kterýkoliv člen zastupitelstva navrhnout přerušení projednávané věci až do doby, kdy k přednesenému (pozměňovacímu) návrhu zaujme stanovisko předkladatel. 8. O návrhu na přerušení projednávané věci podle předchozího odstavce rozhodne zastupitelstvo bez předchozí rozpravy. Současně určí lhůtu, do kdy mu předkladatel předloží zprávu k přednesenému doplňovacímu nebo pozměňovacímu návrhu. 9. Stejný postup může platit i v jiných případech v projednávaných otázkách zastupitelstva. 10. Předsedající ukončí rozpravu, jestliže se o tom rozhodlo hlasováním nebo tehdy, není-li přihlášen další řečník. Stránka 3 z 6

4 11. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli, předkladatelé se mohou závěrečného slova vzdát. IX. Příprava usnesení zastupitelstva 1. Návrh usnesení zpracovává a zastupitelstvu předkládá návrhový výbor. Předsedající po ukončení rozpravy a závěrečných slovech překladatele, vyzve návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení. 2. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva. 3. Usnesení musí odpovídat cílům sledovaným projednáváním dané problematiky a výsledkům zasedání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 4. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti radě, starostovi, členům rady, ostatním členům zastupitelstva a úřadu m.č., tajemníkovi, příp.vedoucímu odboru. X. Zásady hlasování 1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před ním se předsedající dotáže mandátového výboru, zda je zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování. 2. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 3. Zastupitelstvo může rozhodnout, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se může hlasovat odděleně, jinak se projednává návrh jako celek a hlasuje se o něm jako o celku. 4. Jestliže se při odděleném hlasování (bod X, odst 6) neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech ještě jako o celku. 5. Byly-li k návrhu usnesení předloženy doplňovací nebo pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než v jaké byly podány. Vylučuje-li přijatý doplňovací návrh, další doplňovací nebo pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje. 6. Hlasování o návrzích na způsob projednávání má přednost před projednáváním návrhu. XI. Způsob hlasování 1. Hlasování je veřejné, pokud se zastupitelstvo neusnese o hlasování bez rozpravy jinak. 2. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Tajným hlasováním se volí starosta, zástupce starosty, členové rady, předsedové výborů, o způsobu volby členů a tajemníků výborů rozhodne ZMČ (tajná volba nebo aklamace). 3. Sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování zajišťuje mandátový výbor. V případě voleb orgánů MČ je mandátový výbor výborem volebním. Jsou-li pochybnosti o výsledku hlasování, požádá předseda členy mandátového výboru, aby sečetli hlasy a uvedli výsledky hlasování znovu. 4. Předseda mandátového (volebního) výboru vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet těch členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování. 5. Hlasování nemůže být přerušováno s výjimkou postupu podle předchozího odstavce. V průběhu hlasování nemůže žádný člen zastupitelstva opustit jednací sál. XII. Ukončení a přerušení zasedání zastupitelstva 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí za ukončené zasedání, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů. Stránka 4 z 6

5 2. Jednání se přeruší vždy, požádá-li o to návrhový výbor po ukončení rozpravy za účelem přípravy návrhu usnesení. XIII. Ověřovatelé 1. Ověřovatelé jsou voleni zastupitelstvem v úvodu zasedání. 2. Ověřovatelé odpovídají za správnost a úplnost zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva a ověřený zápis o usnesení podepisují. 3. Ověřovatelé podepisují v případě potřeby i samostatné výpisy z usnesení. XIV. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva 1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis a usnesení, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník Úřadu MČ a za správnost a úplnost ověřovatelé. 2. V zápisu se uvádí: a. den a místo jednání b. hodina zahájení a ukončení c. počet přítomných členů d. jména zvolených ověřovatelů zápisu e. jména předsedy a členů mandátového výboru f. jména předsedy a členů návrhového výboru g. doba přerušení h. jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva i. schválený pořad jednání j. jména diskutujících k. průběh a výsledek hlasování l. podané dotazy a návrhy m. přijatá usnesení 3. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, písemné návrhy a dotazy, podané při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání. 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva. 5. Zápis ze zasedání podepisuje vždy starosta (i když není jednání přítomen), určení ověřovatelé a zapisovatel. 6. Usnesení ze zasedání podepisuje starosta spolu s určeným zástupcem starosty nebo jiným určeným radním. 7. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. XV. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 1. Členové zastupitelstva mají právo obracet se při zasedání ZMČ na radu a její členy s dotazy, podněty a připomínkami (dále jen dotazy ) ve věcech jejich působnosti nebo činnosti. 2. Člen nebo členové zastupitelstva podávají dotazy písemně nebo ústně. 3. Rada, její člen, případně předseda výboru nebo komise, jsou povinni odpovědět na dotazy bezodkladně nebo písemně nejpozději do 30 dnů. 4. Prohlásí-li zastupitelstvo dotaz za naléhavý, stanoví zvláštní lhůtu k odpovědi na takový dotaz, jakož i způsob odpovědi. 5. Písemná odpověď na dotaz se zařadí na pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva. Dotazovaný se vyjádří, zda odpověď považuje za uspokojivou. K odpovědi na dotaz se může konat rozprava. K odpovědi zaujme rada nebo zastupitelstvo stanovisko, zpravidla usnesením. XVI. Dotazy a vyjádření občanů 1. Občanem MČ Praha Zličín je fyzická osoba, která je státním občanem ČR a v MČ je přihlášena k trvalému pobytu. Stránka 5 z 6

6 2. Občan MČ má právo vyjadřovat na zasedání ZMČ svá stanoviska v souladu s tímto jednacím řádem. 3. Občan MČ má právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu m.č. a k závěrečnému účtu MČ za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání ZMČ. 4. Při zasedání zastupitelstva se mohou občané vyjádřit a) v rozpravě k jednotlivým bodům pořadu b) v závěrečném bodu pořadu zasedání - v diskusi 5. Občané se u předsedajícího hlásí do rozpravy zdvižením ruky v jejím průběhu až do ukončení rozpravy a do udělení závěrečného slova předkladateli nebo závěrečného slova předsedajícího. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. 6. Občan se představí svým jménem, příjmením a uvede adresu trvalého pobytu. Na vyjádření občanů při zasedání zastupitelstva se použijí ustanovení čl. VII. tohoto jednacího řádu. 7. Oprávnění uvedená v odst. 2 až 6 tohoto čl. má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, a a) je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, nebo a) vlastní na území m. č. nemovitost. XVII. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a činnosti rady 1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí zastupitelstvo na základě zprávy rady, projednané kontrolním výborem zastupitelstva. Souhrnná kontrola plnění usnesení, jejichž termín plnění byl v průběhu čtvrtletí, se provádí na zasedání zastupitelstva v následujícím čtvrtletí. Za předložení písemné zprávy o plnění úkolů odpovídá rada. 2. Kontrolu plnění usnesení rady provádí kontrolní výbor zastupitelstva a zprávu předkládá písemně zastupitelstvu 1x za půl roku. XVIII. Ustanovení přechodná a závěrečná Toto znění jednacího řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení v Zastupitelstvu MČ Praha Zličín dne Jednací řád ZMČ Praha Zličín ze dne se tímto ruší. Ve Zličíně: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Stránka 6 z 6

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy Zastupitelstvo městské části Praha Dolní Měcholupy (dále jen "Zastupitelstvo") se usneslo podle 87 odst. 2 a 66 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV Zastupitelstvo Městské části Praha Zbraslav (dále jen Zastupitelstvo ) se usneslo podle 87 odst. 2 a 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady. čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. čl. 2

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady. čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. čl. 2 J E D N A C Í ŘÁ D Zastupitelstva obce Horní Kněžeklady Zastupitelstvo obce Horní Kněžeklady (dále jen "Zastupitelstvo") se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém

Více

Zastupitelstvo obce Dymokury se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (ve znění změn a doplňků) na tomto jednacím řádu dne

Zastupitelstvo obce Dymokury se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (ve znění změn a doplňků) na tomto jednacím řádu dne Jednací řád Zastupitelstva obce Dymokury Zastupitelstvo obce Dymokury se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (ve znění změn a doplňků) na tomto jednacím řádu dne 18.4.2011. 1 Úvodní ustanovení

Více

Úvodní ustanovení. Pravomoci zastupitelstva obce

Úvodní ustanovení. Pravomoci zastupitelstva obce Jednací řád zastupitelstva obce Malá Štáhle Zastupitelstvo obce Malá Štáhle svým usnesením ze dne 10.11.2006 schválilo v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), / dále

Více

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva Obce Otaslavice

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva Obce Otaslavice JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva Obce Otaslavice Zastupitelstvo Obce Otaslavice vydává v souladu s 96, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jednací řád zastupitelstva Obce Otaslavice 1. Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Hradce

Jednací řád zastupitelstva obce Hradce Jednací řád zastupitelstva obce Hradce Zastupitelstvo obce Hradce se dne 21.12.2018 na svém zasedání usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA HARRACHOV

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA HARRACHOV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA HARRACHOV Zastupitelstvo města Harrachov vydává podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, tento jednací řád: Čl. I. Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád obce. Jednací řád zastupitelstva obce Eš

Jednací řád obce. Jednací řád zastupitelstva obce Eš Jednací řád obce Jednací řád zastupitelstva obce Eš Zastupitelstvo obce Eš se usneslo podle ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon /, na

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice

Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice Jednací řád zastupitelstva obce Přelovice počet listů: 6 schváleno: 4.listopadu 2006 Zastupitelstvo obce Přelovice (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE

OBEC ŽÁRAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE OBEC ŽÁRAVICE Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE ŽÁRAVICE Zastupitelstvo obce Žáravice (dále

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Maršov u Úpice. ===================================================================

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Maršov u Úpice. =================================================================== J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Maršov u Úpice. =================================================================== Zastupitelstvo obce Maršov u Úpice ( dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle

Více

Jednací řád Rady města Slavkova u Brna

Jednací řád Rady města Slavkova u Brna Jednací řád Rady města Slavkova u Brna Rada města vydává podle 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), usnesením k bodu č 4.1 na své 43. schůzi, konané dne 4.12.2000 tento jednací

Více

Jednací řád obce Roseč. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce

Jednací řád obce Roseč. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce Jednací řád obce Roseč Zastupitelstvo obce Roseč (dále jen zastupitelstvo obce) vydává dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád zastupitelstva obce Roseč. Čl.

Více

Město Jevišovice. Jednací řád zastupitelstva města Jevišovice

Město Jevišovice. Jednací řád zastupitelstva města Jevišovice Město Jevišovice Jednací řád zastupitelstva města Jevišovice Zastupitelstvo města Jevišovice se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II

Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II Jednací řád zastupitelstva obce Břežany II Zastupitelstvo obce Břežany II se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na tomto

Více

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Kamenný Újezd

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Kamenný Újezd JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd (dále jen zastupitelstvo obce ) se na svém zasedání dne 1. listopadu 2006 usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice

Jednací řád zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice Obec Lhota-Vlasenice Vlasenice 18 IČ 00584088 Jednací řád zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice se usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Příchovice

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Příchovice JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Příchovice Zastupitelstvo obce Příchovice vydává dle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád :

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Rostěnice-Zvonovice

Jednací řád zastupitelstva obce Rostěnice-Zvonovice Jednací řád zastupitelstva obce Rostěnice-Zvonovice Zastupitelstvo obce Rostěnice-Zvonovice se na svém zasedání konaném dne 22.12.2010 usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÝ KNÍN

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÝ KNÍN JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÝ KNÍN na základě 96 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání a průběh zasedání,

Více

Pnloha k usnesenízmč č. 002/01/ 18 ze dne Jednací řád. Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice

Pnloha k usnesenízmč č. 002/01/ 18 ze dne Jednací řád. Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice Pnloha k usnesenízmč č. 002/01/ 18 ze dne 31.10.2018 Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice Zastupitelstvo Městské části Praha - Běchovice (dále jen Zastupitelstvo) se usneslo podle

Více

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Předslavice

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Předslavice JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Předslavice Zastupitelstvo obce Předslavice se dne 28. 11. 2014 usneslo vydat podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tento jednací řád:

Více

J E D N A C Í Ř Á D. Zastupitelstva městské části Praha 21

J E D N A C Í Ř Á D. Zastupitelstva městské části Praha 21 J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva městské části Praha 21 Zastupitelstvo městské části Praha 21 (dále jen Zastupitelstvo ) se usneslo v souladu s ustanovením Zákona o hlavním městě Praze číslo 131/2000

Více

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19 Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19 Zastupitelstvo Městské části Praha 19 (dále jen "Zastupitelstvo") se usneslo v souladu s ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ve

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse v Klenčí pod Čerchovem se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE SPOJIL Zastupitelstvo obce Spojil, (dále jen "zastupitelstvo obce ) se dne 21.11.2018 usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád zastupitelstva obce KLADNO

Jednací řád zastupitelstva obce KLADNO Jednací řád zastupitelstva obce KLADNO Zastupitelstvo obce Kladno (dále jen obec) v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, usneslo dne 31.10. 2006

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Vacov

Jednací řád Zastupitelstva obce Vacov Jednací řád Zastupitelstva obce Vacov Zastupitelstvo obce se podle 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů / usneslo na svém zasedání č. 1 dne 01.11.2018 na tomto

Více

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova

JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova JEDNACÍ ŘÁD výborů Zastupitelstva města Tišnova Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Tišnov (dále také zastupitelstvo ), v souladu s ustanovením 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva města Rokycan

J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva města Rokycan J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva města Rokycan Zastupitelstvo města Rokycany (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Lipová pro volební období

Jednací řád Zastupitelstva obce Lipová pro volební období Jednací řád Zastupitelstva obce Lipová pro volební období 2018-2022 Zastupitelstvo obce Lipová (dále jen zastupitelstvo) se dne 2. 11. 2018 usneslo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Jednací řád Rady obce Rudoltice

Jednací řád Rady obce Rudoltice Jednací řád Rady obce Rudoltice Rada obce Rudoltice vydává v souladu s ust. 101 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád: Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Rozhraní

Jednací řád Zastupitelstva obce Rozhraní Jednací řád Zastupitelstva obce Rozhraní Zastupitelstvo obce Rozhraní se usneslo na své schůzi dne 24. listopadu 2014 podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

HOŘENICE. 1 Úvodní ustanovení. Pravomoci zastupitelstva obce

HOŘENICE. 1 Úvodní ustanovení. Pravomoci zastupitelstva obce JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE HOŘENICE Zastupitelstvo obce Hořenice se usneslo podle 43 zákona ČNR č. 367/Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění na tomto jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUSLAVICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUSLAVICE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUSLAVICE Zastupitelstvo obce Bohuslavice se usneslo podle 84, odst. 1, zákona ČR č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

I. Úvodní ustanovení. IV. Příprava jednání zastupitelstva obce

I. Úvodní ustanovení. IV. Příprava jednání zastupitelstva obce Jednací řád zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Těchlovice se v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 30. října 2018

Více

Jednací řád. Zastupitelstva městské části Brno-jih, ze dne (dále jen Jednací řád) Úvodní ustanovení. 2 Pravomoci Zastupitelstva

Jednací řád. Zastupitelstva městské části Brno-jih, ze dne (dále jen Jednací řád) Úvodní ustanovení. 2 Pravomoci Zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-jih, ze dne 24.11.2011 (dále jen Jednací řád) vypracovaný v souladu s 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen Zákon).

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná

Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz. Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Obec Věžná Věžná 1, 395 01 Pacov, tel.: 565 552 725, e-mail: obec@vezna.cz, IDDS: jscauac, www: http://www.vezna.cz Jednací řád zastupitelstva obce Věžná Zastupitelstvo obce Věžná se usneslo podle ust.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Tišnova

JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Tišnova JEDNACÍ ŘÁD Rady města Tišnova Rada města Tišnova (dále jen "rada") vydává v souladu s 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Všemina

Jednací řád zastupitelstva obce Všemina Jednací řád zastupitelstva obce Všemina Zastupitelstvo obce Všemina se podle 96 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) usneslo na tomto jednacím řádu: Článek č. 1 Úvodní nastavení 1) Jednací

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Smilkov

Jednací řád zastupitelstva obce Smilkov Jednací řád zastupitelstva obce Smilkov Zastupitelstvo obce Smilkov se usneslo podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na tomto

Více

Článek III. 1. Jednací řád ZMČ upravuje zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení zastupitelstva a kontroly plnění jeho usnesení.

Článek III. 1. Jednací řád ZMČ upravuje zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení zastupitelstva a kontroly plnění jeho usnesení. Jednací řád Zastupitelstva městské čti Praha - Řeporyje Zastupitelstvo MČ (dále jen ZMČ) v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, oddíl IX, díl I, 87-93 schvaluje tento JEDNACÍ ŘÁD

Více

OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE Nová Ves u Chotěboře 63 IČ: tel.: ,

OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE Nová Ves u Chotěboře 63 IČ: tel.: , OBEC NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE 582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 IČ: 00579980 tel.: 569621528, e-mail: obec@novavesuchot.cz Jednací řád zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Nová Ves u Chotěboře se usneslo podle

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NEJDKU

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NEJDKU JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NEJDKU Zastupitelstvo obce se podle 96 zákona číslo 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, se usneslo na tomto jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Jednací řád zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem

Jednací řád zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem Jednací řád zastupitelstva města Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo města Rožmitál pod Třemšínem na svém zasedání dne 14. 12. 2010 schválilo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 sb., o obcích

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 26. června 2013 usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na tomto svém jednacím

Více

OBEC SLAVĚTÍN. Jednací řád Zastupitelstva obce Slavětín

OBEC SLAVĚTÍN. Jednací řád Zastupitelstva obce Slavětín OBEC SLAVĚTÍN Jednací řád Zastupitelstva obce Slavětín Zastupitelstvo obce Slavětín (dále jen zastupitelstvo obce ) se usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Polepy

Jednací řád Zastupitelstva obce Polepy Jednací řád Zastupitelstva obce Polepy Zastupitelstvo obce Polepy se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na tomto svém

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Mochov

Jednací řád zastupitelstva obce Mochov Jednací řád zastupitelstva obce Mochov Zastupitelstvo obce Mochov (dále jen Zastupitelstvo ) se usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA PŘEROVA Rada města Přerova vydala na základě ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 8 - Černice

Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 8 - Černice Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 8 - Černice Zastupitelstvo MO Plzeň 8 - Černice se usneslo dle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, na tomto jednacím řádu: článek 1 Úvodní ustanovení

Více

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva

VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva VS 10.1 Jednací řád Zastupitelstva Zastupitelstvo se na svém zasedání dne 14. 2. 2013 usneslo vydat na základě ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento

Více

Obec Vendryně. Jednací řád Zastupitelstva obce Vendryně

Obec Vendryně. Jednací řád Zastupitelstva obce Vendryně Obec Vendryně Jednací řád Zastupitelstva obce Vendryně Vendryně, prosinec 2014 Zastupitelstvo obce vydává podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dále jen zákon o obcích tento svůj jednací

Více

Obec Vrbice Vrbice 50, , IČO:

Obec Vrbice Vrbice 50, , IČO: Obec Vrbice Vrbice 50, 384 73, IČO: 00583421 Jednací řád zastupitelstva obce Vrbice Zastupitelstvo obce VRBICE se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Předseda Rady kvality České republiky: JUDr. Ing. Robert Szurman

Předseda Rady kvality České republiky: JUDr. Ing. Robert Szurman Číslo vnitřního předpisu Rady kvality ČR Název vnitřního předpisu Rady kvality ČR NPK - 15 Počet stran: Počet příloh: Jednací řád Rady kvality České republiky 8 - Platnost od: 28. 9. 2016 Účinnost od:

Více

J E D N A C Í Ř Á D. Zastupitelstva městské části Praha 8

J E D N A C Í Ř Á D. Zastupitelstva městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn ZMC 008/2019 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 12. června 2019 J E D N A C Í Ř Á D Zastupitelstva městské části Praha 8 Zastupitelstvo městské části Praha 8 se na základě

Více

Obec Lichnov, okres Nový Jičín. JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Lichnov

Obec Lichnov, okres Nový Jičín. JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Lichnov Obec Lichnov, okres Nový Jičín JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Lichnov Zastupitelstvo obce Lichnov se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., platných předpisů, na tomto jednacím řádu. 1 Úvodní ustanovení

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Mšena

Jednací řád Zastupitelstva města Mšena M Ě S T O M Š E N O Jednací řád Zastupitelstva města Mšena Zastupitelstvo města Mšena se usneslo podle 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na tomto Jednacím řádu Zastupitelstva

Více

Jednací řád Zastupitelstva městyse Buchlovice

Jednací řád Zastupitelstva městyse Buchlovice Jednací řád Zastupitelstva městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse Buchlovice (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení / ( dále jen zákon o obcích

Více

MĚSTO TŘEBÍČ. JEDNACÍ ŘÁD Rady města Třebíče. platný a účinný od

MĚSTO TŘEBÍČ. JEDNACÍ ŘÁD Rady města Třebíče. platný a účinný od MĚSTO TŘEBÍČ JEDNACÍ ŘÁD Rady města Třebíče platný a účinný od 10.01.2017 Rada města Třebíče (dále jen rada města ) se na své 1. schůzi konané dne 10.01.2017 usnesla podle 101 odst. 4 zákona č. 128/2000

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla

Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla Schváleno ZM dne 24.06.2015 usnesením č. 5/63/2015 Nabývá účinnosti dne 25.06.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla 2 Zastupitelstvo města Napajedla

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Vřesina

Jednací řád zastupitelstva obce Vřesina Jednací řád zastupitelstva obce Vřesina Zastupitelstvo obce Vřesiny (dále jen zastupitelstvo obce) se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na tomto svém jednacím řádu: 1 PREAMBULE 1. Jednací

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Příprava zasedání zastupitelstva městyse

I. Úvodní ustanovení. II. Příprava zasedání zastupitelstva městyse JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NOSISLAV Zastupitelstvo městyse Nosislav se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Žíšov

Jednací řád zastupitelstva obce Žíšov Jednací řád zastupitelstva obce Žíšov Zastupitelstvo obce Žíšov (dále též jen ZO ) se usneslo v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice

Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice Jednací řád zastupitelstva obce Přezletice Zastupitelstvo obce Přezletice (dále jen zastupitelstvo obce) se usneslo podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na tomto jednacím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - ŽIDENICE Zastupitelstvo městské části J E D N A C Í Ř Á D Z A S T U P I T E L S T V A MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽIDENICE Brno, duben 2008 Obsah: článek

Více

Interní normativní akt volených orgánů JEDNACÍ ŘÁD RJMK. Jednací řád Rady Jihomoravského kraje ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 KOMISE... 1

Interní normativní akt volených orgánů JEDNACÍ ŘÁD RJMK. Jednací řád Rady Jihomoravského kraje ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 KOMISE... 1 Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů JEDNACÍ ŘÁD RJMK Evidenční číslo 60/INA-VOK Číslo vydání: 2 Účinnost od: 19. 12. 2012

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBĚCHOV MĚSTO LIBĚCHOV zastupitelstvo města Liběchov Rumburská 53, 277 21 Liběchov, IČ: 002 37 019 tel.: 315 697 016, e-mail: ou@libechov.cz, ID datové schránky: hk6b3di, www.libechov.cz JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Loděnice u Berouna

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Loděnice u Berouna J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Loděnice u Berouna Zastupitelstvo obce Loděnice (dále jen Zastupitelstvo), se usneslo podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Karlov Úvodní ustanovení II. Pravomoci zastupitelstva obce III. Svolávání zasedání zastupitelstva obce

Jednací řád Zastupitelstva obce Karlov Úvodní ustanovení II. Pravomoci zastupitelstva obce III. Svolávání zasedání zastupitelstva obce 1 Jednací řád Zastupitelstva obce Karlov Zastupitelstvo obce Karlov se na svém zasedání dne 1.11.2018 usneslo na tomto jednacím řádu, vydaném ve smyslu 96 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 2. 11. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1734/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání

Více

Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne

Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne Zpráva pro 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. 01. 2019 3.01 Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf Předkládá: Ing. Radek Kříž, tajemník MěÚ Odůvodnění: Aktualizace jednacího

Více

J E D N A C Í Ř Á D. Rady Městské části Praha 21

J E D N A C Í Ř Á D. Rady Městské části Praha 21 J E D N A C Í Ř Á D Rady Městské části Praha 21 Rada Městské části Praha 21 na své schůzi dne 14.6.2011 schválila tento svůj Jednací řád. 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady Městské části Praha 21

Více

Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina. ze dne č. 17/10

Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina. ze dne č. 17/10 Zastupitelstvo kraje Vysočina Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 14. 12. 2010 č. 17/10 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo ) stanoví

Více

Jednací řád Rady městské části Praha 19

Jednací řád Rady městské části Praha 19 Jednací řád Rady městské části Praha 19 čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád rady Městské části Praha 19 (dále jen "rada ) upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí rady, pravidla jejího jednání

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0910/17-R z jednání č. 71 ze dne 10.10.2017 1 JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady

Více

Obec Luštěnice. Jednací řád zastupitelstva obce Luštěnice

Obec Luštěnice. Jednací řád zastupitelstva obce Luštěnice Obec Luštěnice Jednací řád zastupitelstva obce Luštěnice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Homole u Panny (dále jen jednací řád )

Jednací řád zastupitelstva obce Homole u Panny (dále jen jednací řád ) Obec H o m o l e u P a n n y Zastupitelstvo obce Homole u Panny (dále jen zastupitelstvo obce ) vydává dne 20.12.2012 ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice

JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Dne 6. 10. 2015 Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 1651/2015-MCPD/TAJ JEDNACÍ ŘÁD Rady Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní ustanovení 2) Příprava zasedání Rady

Více

Pravomoci obecního zastupitelstva

Pravomoci obecního zastupitelstva V y h l á š k a Obce Praskačka č. 4/96 ze dne 6.9.l996 Jednací řád zastupitelstva Obce Praskačky Zastupitelstvo Obce Praskačka se usneslo podle 43 zák. ČNR č. 367/l99O Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

2) Nesvolá- li starosta zasedání Zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen Zastupitelstva.

2) Nesvolá- li starosta zasedání Zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen Zastupitelstva. Jednací řád zastupitelstva města Kamenický Šenov Zastupitelstvo města (dále jen Zastupitelstvo) vydává podle 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Olešnice

Jednací řád zastupitelstva obce Olešnice Jednací řád zastupitelstva obce Olešnice Zastupitelstvo obce Olešnice se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na tomto

Více

Jednací řád. Zastupitelstva města a orgánů zastupitelstva

Jednací řád. Zastupitelstva města a orgánů zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstva města a orgánů zastupitelstva Zastupitelstvo města Chodova (dále jen "ZM") se usneslo dle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Jednací řád Rady města

Jednací řád Rady města Jednací řád Rady města Rada města se podle 101 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. na tomto svém jednacím řádu dohodla: 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád Rady města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání,

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky

Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky Jednací řád Zastupitelstva města Dobrušky Zastupitelstvo města Dobrušky se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na tomto svém jednacím řádu: Článek 1 Úvodní ustanovení 1.

Více

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva hlavního města Prahy

J E D N A C Í ŘÁ D. Zastupitelstva hlavního města Prahy J E D N A C Í ŘÁ D Zastupitelstva hlavního města Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen "Zastupitelstvo") se usneslo podle 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze na tomto svém jednacím

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice

Jednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice Jednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne 5. 3. 2018 Zastupitelstvo města Česká Skalice v souladu s ustanovením 96 zák. č. 128/2000

Více

JEDNACÍ ŘÁD Kontrolního výboru Obce Vejprnice

JEDNACÍ ŘÁD Kontrolního výboru Obce Vejprnice JEDNACÍ ŘÁD Kontrolního výboru Obce Vejprnice Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Vejprnice (dále jen zastupitelstvo), v souladu s ustanovením 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více