JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Tišnova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Tišnova"

Transkript

1 JEDNACÍ ŘÁD Rady města Tišnova Rada města Tišnova (dále jen "rada") vydává v souladu s 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento jednací řád: Článek l Úvodní ustanovení 1) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, náležitosti rozhodování, zápis ze schůze, a zabezpečování plnění úkolů. Článek 2 Základní ustanovení 1) Rada města Tišnova (dále jen rada ) je výkonným orgánem města Tišnova v oblasti samostatné působnosti podle ustanovení 99 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Ze své činnosti odpovídá Zastupitelstvu města Tišnova. 2) V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Článek 3 Schůze rady 1) Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. 2) Schůze rady svolává starosta, v jeho nepřítomnosti l. místostarosta. Není-li přítomen ani 1. místostarosta, svolá schůzi další místostarosta. Schůze rady se svolávají zpravidla 5 dnů před plánovaným dnem jednání. 3) Schůze rady jsou svolávány zpravidla na základě časového plánu, který obsahuje informativní přehled termínů konání schůzí rady a jejich obsah. Zpracovává se na roční období. Součástí svolání, které je zasláno členům rady, je program schůze, sestavený zpravidla na základě: a) časového plánu schůzí rady, b) návrhů bodů schůze ze strany předkladatelů, c) předložení zpráv nebo informací vyžádaných od jiných subjektů. 4) Schůzí rady se s hlasem poradním účastní tajemník městského úřadu. 5) Schůzí rady se dále pravidelně zúčastňuje zapisovatelka rady. 6) Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby, především předkladatele či zpracovatele projednávaného materiálu, vedoucí odborů, zástupce organizačních složek či příspěvkových organizací a předsedy komisí rady. Tyto osoby jsou povinny o průběhu schůze zachovávat mlčenlivost. str. 1/5

2 Článek 4 Účast členů rady na schůzích 1) Členové rady jsou povinni se účastnit každé schůze rady. Pokud se ze závažných důvodů na schůzi dostavit nemohou, jsou povinni se řádně omluvit. 2) Omluvy s uvedením důvodu podávají členové rady prostřednictvím starosty města Tišnova nejpozději před zahájením schůze. Neúčast na části schůze omlouvají ústně přímo v jeho průběhu předsedajícímu. 3) Svoji přítomnost stvrzují členové rady podpisem do prezenční listiny. 4) Nesejde-li se usnášeníschopný počet členů, stanoví předsedající náhradní termín schůze rady. Článek 5 Příprava schůzí rady 1) Rada jedná a usnáší se na základě materiálů, které jí mohou předkládat: a) členové rady, b) předsedové komisí Rady města Tišnova (dále jen "komise rady"), c) tajemník městského úřadu, d) vedoucí odborů městského úřadu, e) členové Zastupitelstva města Tišnova, f) předsedové zvláštních orgánů města Tišnova, g) příspěvkové organizace zřízené městem Tišnovem a organizační složky města, h) subjekty, které k tomu byly radou vyzvány. 2) Materiály pro schůzi rady obsahují zpravidla: a) název materiálu, b) jméno a podpis předkladatele materiálu, zpracovatele materiálu a garanta dané oblasti z řad členů rady města, c) důvodovou zprávu a samotný jeho obsah, d) návrh na usnesení včetně termínu plnění (obsahuje-li usnesení ukládací část), e) datum zpracování materiálu. 3) Materiály, určené pro schůzi rady, předkládá předkladatel prostřednictvím městského úřadu tak, aby byly doručeny členům rady nejpozději 5 dnů před dnem konání schůze. Tato povinnost se netýká materiálů mimořádných. 4) Členové rady jsou povinni se s těmito materiály seznámit a případné nejasnosti či svoje připomínky a podněty konzultovat s příslušnými předkladateli, popř. zpracovateli v období do konání rady. 5) Uzná-li to za vhodné a potřebné, může rada konat výjezdní schůzi u subjektu, jehož problematiku má řešit. str. 2/5

3 Článek 6 Průběh jednání rady 1) Schůzi rady řídí starosta, v jeho nepřítomnosti či v případě pověření jeden z místostarostů (dále jen "předsedající"). 2) Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 3) V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, zda jednání rady bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů. Poté sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, případně jaké námitky byly proti němu podány. 4) Proti zápisu z jednání rady může člen rady podat námitku nejpozději na prvním (v pořadí následujícím po jeho ověření) jednání rady. O námitce rada rozhodne před projednáním ostatních bodů programu. Na námitky podané později nebude brán zřetel. 5) Rada zvolí jednoho člena rady za ověřovatele zápisu. 6) Předsedající dá schválit případné návrhy na doplnění do programu schůze a poté program schůze. 7) Předsedající zpravidla uděluje k jednotlivým bodům schůze nejprve slovo předkladateli, poté otevře rozpravu. Členové rady mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, projednávat rozbory a návrhy řešení, žádat doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy. 8) Pokud došlo oproti návrhu usnesení uvedenému v předkládaném materiálu ke změně, formuluje návrh usnesení po skončení rozpravy navrhovatel. Předsedající může pověřit formulací závěrů jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení jiného člena rady. 9) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady. Rozpravu však vždy ukončuje předsedající. Článek 7 Hlasování rady a její usnesení 1) Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. 2) Usnesení rady zpravidla obsahuje : a) schvalovací (souhlasnou) nebo doporučující část, popř. pozměňovací, zřizující, rušící, jmenovací, odvolací atd., b) ukládací část (s uvedením odpovědnosti a termínů plnění). 3) O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zdvižením ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro přijetí návrhu, kdo proti a kdo se zdržel hlasování. Hlasuje se v pořadí: pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Pokud je místo schůze vybaveno hlasovacím zařízením, je radní povinen použít pro hlasování toto zařízení. 4) Každému dílčímu hlasování je přiřazeno číslo v pořadí, v jakém bylo v průběhu schůze rady prováděno. 5) Nedílnou součástí zápisu ze schůze rady je číslovaný seznam všech hlasování s uvedením, jakým způsobem jednotlivý člen rady hlasoval. str. 3/5

4 6) Obsahuje-li návrh usnesení variantní řešení nebo jsou k němu pozměňující dodatky a protinávrhy, rozhoduje se takto: a) byly-li vzneseny pozměňující dodatky nebo protinávrhy, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá o nich předsedající nejprve hlasovat v pořadí, jak byly předloženy; b) v případě variantního návrhu usnesení se nejprve hlasuje o variantě doporučované ke schválení; schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté; c) pokud rada nepřijme k bodu schůze žádné z navržených usnesení, může rozhodnout o přepracování materiálu a stanoví termín schůze, která se bude tímto přepracovaným materiálem zabývat. 6) Usnesení je přijato, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů rady. 7) Hlasování řídí předsedající. Výsledek hlasování zjišťuje a vyhlašuje zaměstnanec městského úřadu určený předsedajícím, zpravidla tajemník. 8) Má-li starosta města Tišnova za to, že usnesení rady je nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Tišnova. Článek 8 Ukončení a přerušení schůze rady 1) Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán její program. 2) Jiné ukončení nebo přerušení schůze schvaluje rada na návrh některého ze svých členů nebo tajemníka městského úřadu, a to ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující řádný průběh jednání. Termín pokračování jednání určí předsedající. Článek 9 Zápis ze schůzí rady 1) O průběhu jednání rady se pořizuje zápis. Evidenci zápisů vede městský úřad. 2) Písemný zápis ze schůzí rady pořizuje předsedajícím určená zapisovatelka rady, a to do 7 dnů od jejího konání. Zápis je uložen na městském úřadu k nahlédnutí, a to v kanceláři tajemníka. 3) Zápis obsahuje: a) pořadové číslo schůze, b) datum schůze, c) počet přítomných členů rady, d) schválený pořad schůze, e) průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V případě, že je bod projednán, ale rada nepřijala žádné z navržených usnesení, je v zápise uveden název bodu, skutečnost že rada nepřijala žádné usnesení a výsledek hlasování. 4) Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Tito jsou povinni zápis podepsat nejpozději ve stanovené 7denní lhůtě. 5) Za plnění usnesení rady odpovídá ten, komu byla uložena tato odpovědnost usnesením. 6) Evidenci plnění úkolů provádí tajemník městského úřadu. str. 4/5

5 7) Zápis ze schůze včetně příloh zápisu a přijatých usnesení se zveřejňuje v elektronické podobě na 8) Usnesení, zápis a přílohy zápisu před zveřejněním procházejí anonymizací údajů chráněných dle zvláštních právních předpisů. Článek 10 Ostatní a závěrečná ustanovení 1) Písemné návrhy, připomínky či podněty fyzických nebo právnických osob (dále jen podání ) předkládá radě, včetně návrhu na vyřízení, odbor, jehož činnosti se obsah podání týká. Není-li takový odbor, určí zaměstnance, který zpracuje návrh řešení, starosta města Tišnova. 2) Tento jednací řád vydala Rada města Tišnova na své schůzi dne , usnesení č. 21/04/ ) Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dne ) Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád ze dne Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova Ing. Václav Šikula I. místostarosta města Tišnova str. 5/5