Webové služby v knihovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webové služby v knihovnictví"

Transkript

1 Webové služby v knihovnictví Vilém Jirouš * 1 Úvod Abstrakt: O technologii Webové služby (Web Sevices) je stále více slyšet. Jde o standardizaci prostředků využívání služeb internetu, které může vývojář zahrnout do své aplikace. Využívá se zejména protokolu http (https) a obecně formátu XML. Byly standardizovány formáty registrace služeb a jejich nabídky (UDDI), popisu služeb (WSDL), protokoly (SOAP). Pro technologii WS byly vyvinuty specializované softwarové nástroje usnadňující jejich implementaci. V příspěvku je uvedena vize využití této moderní technologie pro knihovní aplikace. Klíčová slova: Webové služby, UDDI, WSDL, SOAP, knihovní služby Čím dál větším požadavkem současného světa informačních technologií a knihoven především je nutnost komunikace a to zpravidla mezi různorodými informačními systémy. V současném prostředí zatím nebyl definován široce použitelný a flexibilní standard pro výměnu dat (pomineme-li např. EDI nebo robustní a těžkopádné technologie typu CORBA a DCOM). Komunikační problémy se tedy často řeší úzce specializovaným softwarem a různými ad hoc řešeními, které sice umožňují komunikaci, ale pouze omezenému okruhu uživatelů. Právě tuto komunikační mezeru by mohla zaplnit poměrně slibně vyvíjející se technologie označovaná jako Web Services webové služby (WS). Technologie webových služeb je často spojována s tzv. Servisně Orientovanou Architekturou - zkr. SOA. SOA vlastně představuje distribuovaný softwarový model, nebo chcete-li filosofii, pro budování informačních systémů, kde jsou právě webové služby jedním ze základních stavebních kamenů. 2 Webové služby Pojem webová služba (Web Service) nelze striktně definovat. Webová služba může ve své výsledné formě nabývat různých podob, zejména v závislosti na použitých technologiích. Existuje však skupina pravidel, které z obecné služby tvoří právě službu webovou a měly by být pro všechny formy závazné. Obecně lze pojem webová služba definovat jako prostředek pro přístup k aplikacím, který je: dostupný přes internet nebo privátní intranet, používá standardizovaný systém zpráv založený na XML, není závislý na operačním systému nebo programovacím jazyku, jeho rozhraní je popsáno strojově zpracovatelnou XML gramatikou, existuje jednoduchý vyhledávací mechanismus pro nalezení služby. Filosofií webových služeb je v maximální možné míře využít stávající technologie. Jako standard pro výměnu XML zpráv je doporučen protokol SOAP, ale může jím být protokol * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 1

2 XML-RPC, příp. architektura REST nebo lze jednoduše využít funkcí protokolu HTTP GET/POST pro zasílání libovolných XML bloků. Transportní vrstvu tvoří některý z protokolů HTTP(S), FTP, SMTP apod.. Pro popis rozhraní služby je doporučeno použití strojovězpracovatelné XML gramatiky zapsané v jazyku WSDL (Web Service Description Language). Pro vyhledávání a publikaci služeb slouží logicky centralizované adresáře služeb označované jako UDDI. Hlavní síla webových služeb je ukryta ve striktním oddělení komunikace a technické stránky komunikujících aplikací. Díky tomu je vždy zajištěna komunikační kompatibilita různorodých informačních systémů (situaci ilustruje obr. 1). Navíc využívá současné technologie a zahrnuje silný aparát pro přesnou a standardizovanou definici služby. 3 Protokoly webových služeb Obr. 1 Skupina protokolů využívaných webovými službami se stále vyvíjí. V současnosti se rozděluje do čtyř hlavních vrstev, které lze zařadit aplikační vrstvy ISO/OSI modelu. Rozdělení je ilustrováno na obr. 2. Obr. 2 2

3 3.1 SOAP ve webových službách Protokol SOAP je často prezentován jako jeden ze základních stavebních kamenů webových služeb. Definice současné verze 1.2 protokolu SOAP přesně neurčuje, čeho je SOAP zkratka. Budeme-li předpokládat jeho primární účel a tím je, stejně jako v případě RPC-XML, vzdálené volání procedur a funkcí, je SOAP zkratkou pro Simple Object Access Protocol. Druhý výklad zkratky SOAP těží z faktu, že je tento protokol často prezentován jako jeden ze základních kamenů webových služeb, potažmo servisně orientované architektury a v této souvislosti je zkratka SOAP vykládána jako Service Oriented Architecture Protocol. OAP obsahuje nástroje pro vlastní popis obsahu zprávy, způsobu jejího zpracování, množinu pravidel pro vyjádření vlastních datových typů a konvence pro vlastní reprezentaci vzdáleného volání funkcí. Pro tyto účely využívá mimo jiné osvědčené XML technologie, jakými jsou jmenné prostory (zajišťující jednoznačnost jednotlivých XML elementů) a technologii XML Schema (pro definici struktury XML dokumentu, vyspělejší obdoba DTD). Součástí standardu SOAP 1.2 je jeho vazba na protokol HTTP. XML struktura SOAP zprávy je znázorněna na obr. 3. SOAP se ve webových službách dá použít dvěma způsoby a podle toho se dělí i označení webových služeb: SOAP RPC Web services webové služby využívající SOAP v souladu se svým původním účelem tzn. využívají zabudovaných funkcí SOAPu k volání vzdálených procedur a funkcí. Klient volá webovou službu na základě specifikace Obr.3 konkrétní operace a množiny parametrů. V odpovědi se vrací výsledné hodnoty. Definice operací, požadovaných parametrů a návratových hodnot je specifikována ve WSDL dokumentu proto dokumentace RPC služby musí být ve formátu WSDL. SOAP Web services SOAP je zde použit pouze jako obálka pro přenos libovolného obsahu uvnitř SOAP zprávy. Tento způsob aplikace SOAPu se někdy označuje jako document-oriented nebo document-style. Narozdíl od vzdáleného volání funkcí posílá klient službě jako parametr obecný XML blok, jehož definice může být součástí WSDL dokumentu. Výhody protokolu SOAP oproti přímému posílání XML bloků přes HTTP metodou POST/GET jsou především formalizace datových typů, zaručení jednoznačnosti XML elementů a možnost formálního zápisu operací ve WSDL. Další z výhod je možnost použití některého předefinovaného vzoru pro výměnu zpráv (MEP), začínající jednosměrnou komunikací a končící sofistikovaným systémem pro výměnu sekvencí zpráv. Dokumentace služby musí být ve formátu WSDL. 3

4 3.2 WSDL Technologie WSDL (Web Service Description Language) je jedním ze základních stavebních kamenů webových služeb a je v ní ukryta značná část potenciálu webových služeb. WSDL je jazyk pro popis veřejného rozhraní webových služeb pomocí XML formátu, zahrnující kompletní, strojově zpracovatelnou dokumentaci služby od abstraktního popisu funkcionality služby, až po konkrétní data, říkající jak a kde je tato funkcionalita dostupná. Popis webové služby je rozdělen na dvě části (viz obr. 4): abstraktní část definuje XML struktury a zprávy (element types), které jsou zasílány v rámci služby, vzor jejich výměny (MEP), určující sekvenci a kardinalitu zpráv, jeho přiřazení konkrétní operaci (operation) a sloučení těchto operací do logických skupin (interface). Abstraktní popis je nezávislý na konkrétní implementaci webové služby. konkrétní část specifikuje vazbu na konkrétní formát přenosu zpráv (binding), síťovou adresu, kde je tato vazba dostupná (endtype) a určení služby (service), kterou tyto cílové body tvoří. Obr. 4 Obr. 5 4

5 Obr. 5 demonstruje možnost využití tohoto aparátu v praxi. Rozhraní aplikace (definice vyměňovaných zpráv a XML struktur) je definováno v rámci abstraktní části WSDL (Types, Operations). Logické seskupení těchto operací je určeno abstraktním rozhraním (Interface), přičemž těchto rozhraní může být definováno více např. rozhraní poskytující uživatelské funkce služby a rozhraní s administračními funkcemi. Na toto rozhraní je navázán konkrétní protokol realizující výměnu zpráv (Binding) např. SOAP. Koncový bod je přístupný pomocí URI a tvoří tedy konkrétní webovou službu (Service), přičemž každá služba může mít více koncových bodů (např. každý pro jiný komunikační protokol). 3.3 UDDI Technologie UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) po WSDL druhou fundamentální součástí webových služeb. Jejím účelem je naplnění jednoho z pravidel vymezující tento pojem totiž že webová služba musí být snadno vypátratelná. Technologie UDDI je vlastně Zlatými stránkami webových služeb. Jedná se o soubor technologií pro budování distribuovaného adresáře webových služeb, jak na veřejné úrovni, tak i pro vnitřní účely organizací. Technologii UDDI v současnosti tvoří: specifikace UDDI - definuje XML formát pro uložení dat a metadat o službách a společnostech (hierarchická XML struktura uložení metadat je předmětem obr. 6) a definuje API rozhraní pro manipulaci s nimi. Dále zahrnuje aparát pro replikaci veřejných adresářů a s příchodem verze UDDI 3.0 i komplexní pravidla pro komunikaci s privátními UDDI registry, veřejné UDDI adresáře tzv. UBR (UDDI Business Registry) plně funkční veřejně přístupné implementace specifikace UDDI (v současnosti verze 2.0). businessentity: Informace o organizaci, která prostřednictví UDDI publikuje webové služby. tmodel: Popis rozhraní služby nebo odkaz na externí technickou specifikaci (WSDL), příp. taxonomii. businessservice: Informace o konkrétní webové službě. bindingtemplate: Technické informace o přístupu ke službě a specifikace způsobu komunikace. publisherassertion: Informace o vzájemném vztahu mezi dvěma organizacemi. Obr. 6 Hlavním účelem technologie UDDI je prostřednictvím webového rozhraní nebo API rozhraní na bázi protokolu SOAP umožnit: publikování služeb obchodní společnosti mohou využít veřejných adresářů ke svému zviditelnění a dát tak vědět, jaké elektronické služby jsou schopné svým potenciálním zákazníkům nabídnout (např. SOAP rozhraní pro elektronické objednávky zboží). Druhou 5

6 možností je vybudování UDDI registru pro koordinaci komunikace jednotlivých oddělení v rámci jedné organizace, vyhledávání služeb registr UDDI nabízí několik standardizovaných vyhledávacích schémat. Uživatel může podle nich necíleně vyhledávat služby z určité oblasti nebo cíleně zjistit bližší technické informace o konkrétní službě (např. získat WSDL dokument). Pro získání lepší představy o tom, jak technologie UDDI funguje doporučuji navštívit a prozkoumat některý z veřejných UDDI registů (UBR), které jsou aktuálně v provozu. Vzhledem k pravidelně probíhajícím synchronizacím dat by měl být obsah jednotlivých registrů totožný, nicméně přehlednost webového rozhraní a práce s daty se u jednotlivých poskytovatelů značně liší. Přehled současných UBR: Microsoft (http://uddi.microsoft.com) IBM (https://uddi.ibm.com/ubr/registry.html) SAP (http://uddi.sap.com/) NTT Communicatons (http://www.ntt.com/uddi/) Současný stav UDDI Když bylo UDDI poprvé spuštěno, všechna iniciativa byla zaměřena na koncepci centralizované databáze veřejných UDDI adresářů. Když si však člověk prochází tyto adresáře dnes, čtyři roky po jejich spuštění, zjišťuje, že obsahují poměrně skromnou populaci registrovaných služeb. Veřejné UDDI registry bylo první místo, kde jsem čerpal informace o webových službách a můj první pocit byl, že se zřejmě technologie webových služeb trochu minula účinkem. Pravda je pravděpodobně někde jinde. Vzhledem ke složitosti a technické povaze webových služeb bylo milnou představou se domnívat, že budou (aspoň zpočátku) určeny pro širokou veřejnost, která v pojmech HTTP, SOAP, WSDL apod. vidí jen prázdné zkratky. Webové služby však mají obrovský význam v komunikaci mezi spolupracujícími organizacemi, podniky a jejich odděleními. Toho si je vědoma specifikace UDDI 3 a proto více vsází na privátní nebo semi-privátní UDDI registry a jejich vzájemnou kooperaci. Je však nanejvýš pravděpodobné, že do budoucna se tato situace změní. Především díky technologiím webových služeb zejména právě onomu strojově zpracovatelnému WSDL a API rozhraní veřejných UDDI registrů bude možné integrovat vyhledávání a schopnost automatického volání webových služeb do laicky zvládnutelného HTML editoru. Uživatel pak bude moci i bez sebemenšího tušení o existenci protokolu SOAP umístit do své stránky službu, zobrazující aktuální teplotu nebo informaci o tom, kdo má dnes svátek. 4 Jak to celé funguje v praxi? Proces typické integrace webové služby popisuje obr. 7. Prvotní nalezení spotřebitele a poskytovatele 1. Poskytovatel nabízející službu jí publikuje prostřednictvím technické specifikace (nejlépe WSLD dokumentu) v adresáři služeb typicky UDDI. 2. Potenciální spotřebitel služby se musí o její existenci dozvědět. Jedna z cest je využití registru UDDI. Požadavky spotřebitele na službu lze formulovat v kritériích pro vyhledávání. Využití UDDI není samozřejmě povinné. 6

7 Obr Výsledkem je přímo technická specifikace veřejného rozhraní služby nebo odkaz na specifikaci (v případě UDDI je to tzv. tmodel). V případě komplexních SOAP aplikací se zpravidla jedná o WSDL dokument, v ostatních případech se může jednat např. o pouhý slovní popis. Získání WSDL dokumentu rovněž není závislé na UDDI výměna může být realizována em, na disketě, apod. Shoda spotřebitele a poskytovatele na výsledné podobě služby 4. Pokud to situace vyžaduje (jedná se o specifickou službu), musí se zúčastněné strany dohodnout na sémantice konkrétních operací. Sémantika není přímo obsahem popisu veřejného rozhraní služby. 5. Případné změny mohou být provedeny v poskytované službě a samozřejmě i v aplikaci klienta. Interakce mezi klientem a poskytovatelem služby 6. Interakce se službou výměna zpráv mezi klientskou aplikací a poskytovanou službou prostřednictvím webové služby. 5 Webové služby v knihovnictví Všechny současné knihovny samozřejmě využívají některý z komerčních knihovních informačních systémů, které trh nabízí. Přirozeně byl v prvopočátcích vývoje těchto systémů kladen především důraz na služby spojené s chodem jedné konkrétní instituce, komunikace s okolním světem byla až poslední bod zájmu. Současný trend však klade důraz právě na komunikaci. Výrobci knihovních informačních systémů se sice snaží tyto požadavky zakomponovat do svých systémů, ale často je výsledkem pouze jakési ad hoc řešení, limitované používáním softwaru dané firmy (např. SFX společnosti ExLibris, apod.). 7

8 5.1 Knihovní on-line služby jako webové služby Knihovními on-line službami rozumíme služby, které knihovna poskytuje prostřednictvím internetu. Jedná se především o služby nabízené uživateli pomocí webových stránek knihovny, nicméně to je pouze vrchol ledovce. Každá tato služba se ve skutečnosti skládá z řady elementárních operací a často využívá i jiných on-line služeb - např. rezervaci výpůjčky může předcházet vyhledávání, apod.. Stejně tak řada elementárních operací, jako je např. autorizace uživatele, vyhledání ISBN publikace a jiné, je pro velkou část on-line služeb společná. A právě tyto operace jsou vhodnými adepty na implementaci pomocí webových služeb. Tento přístup nám dává zajímavé možnosti budovat nové on-line služby na základech již fungujících služeb nebo je různými kombinacemi spojovat do rozsáhlejších celků. V řeči servisně orientované architektury se tento proces nazývá orchestrace. 5.2 Studie knihovního IS realizovaného v souladu se SOA Značná část knihovních on-line služeb je integrovanou součástí komerčních knihovních informačních systémů. Tyto služby jsou sice určeny především čtenářům (jsou nabízeny prostřednictvím webu knihovny), ale je mezi nimi nezanedbatelná skupina služeb, které by mohly být téměř ve stávající koncepci nabídnuty jiným knihovnám nebo organizacím. Kooperující knihovny by mohly mít např. zpřístupněné své katalogy pro vyhledávání, objednávání či rezervaci výpůjček nebo zadávání služeb DDS a MVS. Tato komunikace by se samozřejmě odehrávala zejména na úrovni informačních systémů např. právě prostřednictvím webových služeb. Obr.8 8

9 Studie vychází z faktu, že většina on-line operací je volána z webového rozhraní. Tato webová aplikace tedy musí přirozeně komunikovat se zbytkem informačního systému knihovny (databáze, systémové aplikace, atd.). Pokud by tato vnitřní komunikace probíhala s využitím standardizovaných webových služeb, bylo by velice jednoduché tyto služby zpřístupnit i ostatním institucím (samozřejmě po splnění určitých licenčních podmínek) bez nutnosti programování dalších ad hoc nástrojů. Podstatnou výhodou je rovněž využití UDDI registru, který by ve spojení s WSDL definicemi mohl značně snížit čas potřebný na řešení implementačních problémů mezi provozovatelem a potencionálním uživatelem služby. V souladu s filosofií servisně orientované architektury není nutné realizovat celý informační systém od základů. Jak je znázorněno na obr. 7 je možné vybudovat pouze nadstavbu (adaptér) nad současným IS, realizovaný např. jako servlet. Nové verze knihovních IS již mají většinou implementován tzv. X-server tzn. server schopný zpracovávat/generovat standardizované XML bloky, což výrazně ulehčí implementaci rozhraní webové služby. Tuto vlastnost má například knihovní IS Aleph společnosti ExLibris. Adaptér rovněž není nutné implementovat najednou jednotlivé webové služby lze implementovat postupně. Koexistence původního IS a nové nadstavby je rovněž ilustrována na obr. 8. Knihovní web může využívat jak webové služby, tak i původní implementace informačního systému knihovny, aniž by o tom uživatel věděl. Důležitou roli v tomto návrhu hraje internetová brána (firewall), s jejíž pomocí je možno řídit přístup k jednotlivým webovým službám knihovny z internetu, např. na základě IP adresy, VPN apod., případně řídit směrování SOAP zpráv na příslušné podnikové servery. 5.3 Knihovny budoucnosti Možnost propagace některých webových služeb za brány knihovny nám dává možnost tvořit daleko komplexnější a pro čtenáře komfortnější služby, jejichž základem je právě komunikace knihoven a příp. dalších institucí, poskytujících informace. Při realizaci se lze opřít o některý standard meziknihovní komunikace např. NCIP (NISO Z39.50), který přichází s konsorciálním modelem a s tím spojeným systémem DCB (Direct Consorcial Borrowing). V kostce to znamená, že čtenář si může objednávat a půjčovat cokoliv v rámci knihoven v konsorciu (fondy jednotlivých knihoven konsorcia se uživateli jeví jako jediný fond). Výpůjčka může být uživateli doručena do jakékoliv knihovny konsorcia a vrácena stejným způsobem vrácena. NCIP formalizuje komunikaci mezi různorodými IS jednotlivých knihoven tzn. definuje výpůjční systém konsorcia. V případě, že by se všechny tyto technologie podařilo skloubit dohromady, mohl by v nedaleké budoucnosti celý knihovní systém fungovat třeba takto demonstrativní příklad: Čtenář se chce dozvědět něco o problematice webových služeb a rozhodl se, že si zkusí půjčit tištěnou publikaci na toto téma. Mohl by tedy postupovat například takto (viz obr. 9): 1. Přihlášení ke svému kontu Čtenář se přihlásí na své konto v domovské knihovně. Přihlašovací procedura realizovaná jako webová služba automaticky ověří přihlašovací údaje v centrálním registru uživatelů a v případě kladného ověření, zašle přístupová práva a uživatelova privilegia. 2. Nalezení publikací pojednávajících o daném tématu Čtenář zvolí on-line rešeršní službu (vyhledání podle tématu obsahu) a vyplní webový formulář. Hledaná fráze se odešle prostřednictvím webové služby instituci, poskytující služby rešeršního katalogu. Po obdržení XML odpovědi se tato zpracuje a čtenáři se zobrazí bibliografické informace o publikacích týkajících se daného tématu. 9

10 Obr Nalezení publikace Čtenář si ze seznamu nalezených zvolí publikaci, která ho zaujala. Knihovna automaticky provede vyhledávání v lokálním katalogu. Nalezne-li publikaci, zajistí pomocí lokálních online služeb (objednávka, rezervace výpůjčky) čtenáři požadovanou publikaci. Pokud knihovna tuto publikaci nevlastní, je uživateli nabídnuta možnost vyhledávání v externích katalozích (např. CASLIN, apod.). 4. Prohledání katalogů Dotaz je z knihovny odeslán na externí vyhledávací službu (např. Metalib cross-search vyhledávač). Vyhledávač odešle pomocí webové služby (např. SRW) dotazy na příslušné katalogy a počká na obdržení výsledků. Tyto pak standardní cestou přepošle žádající knihovně. Pozn.: Data do souborných katalogů mohou být získávány rovněž na základně webových služeb. Konkrétní implementací je již fungující protokol OAI-PMH. 5. Výběr konkrétního exempláře a velké finále webových služeb Domovská knihovna obdrží seznam výsledků. Pomocí standardizovaných webových služeb (závazných pro všechny členy konsorcia) kontaktuje jednotlivé knihovny s dotazem na volné exempláře. Stejnou cestou kontaktuje např. geografickou databázi knihoven na ministerstvu kultury a zjistí vzdálenost knihoven od domovské knihovny.uživateli je ve finále zobrazen seznam knihoven, které mají hledanou publikaci aktuálně k dispozici, seřazen podle vzdálenosti od domovské knihovny i s informacemi o cenách za výpůjčku (případně registraci) v jednotlivých institucích. Uživateli je přirozeně rovnou nabídnuto on-line zadaní MVS. 6 Závěr Webové služby své místo na slunci určitě mají, i když ne v tak veřejné podobě, jak bylo původně zamýšleno. V současné době je jejich hlavní uplatnění především v komunikaci mezi obchodními partnery, jednotlivými odděleními podniku nebo v rámci konsorcií, poskytující podobné služby. Doba, kdy technologie webových služeb budou přístupné i laickým uživatelům a široké veřejnosti je ještě před námi. Rostoucí význam webových služeb a servisně orientované architektury je zřejmý i ze značné podpory světových IT gigantů, jako jsou Sun, Microsoft či Oracle, apod. Všechny tyto 10

11 společnosti ve svých nových produktech s fenoménem webových služeb počítají. Tato řešení jsou mnohdy, zcela jistě z důvodu investice do budoucnosti, zatím zdarma k dispozici. Opomenout nesmíme rovněž celou řadu překvapivě kvalitních open-source produktů. Webové služby a SOA však představují pouze technické řešení komunikace. Další důležitou součástí komunikace je samotný koncept a kooperační protokoly. Webové služby a další současné technologie nabízí mnohem více možností, než kterých je v současnosti využíváno. Pro plné využití jejich potenciálu je nutné oproštění se od léta zaběhlých systémů. Použitá literatura a WWW odkazy 1. CERAMI, E. Web Services Essentials. Sebastopol : O Reilly & Associates, BARRY, D. Web Services and Service-Oriented Architectures. San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, ANSPACH, K. a kol. ANSI/NISO Z39.83 Protocol. Bethesda : NISO Press, ANSPACH, K. a kol. ANSI/NISO Z39.83 Protocol Implementation Profile 1. Bethesda : NISO Press, BOOTH, D. a kol. Web Services Architecture [online]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.w3.org/tr/2004/note-ws-arch />. 6. W3C - SOAP Version 1.2 Part 0: Primer ( ) [online]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.w3.org/tr/2003/rec-soap12-part />. 7. W3C - SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework ( ) [online]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.w3c.org/tr/2003/rec-soap12-part />. 8. W3C - SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts ( ) [online]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.w3c.org/tr/2003/rec-soap12-part />. 9. Service Oriented Enterprise - SOAP 10. WSI-I Basic Profile Version W3C WSDL Version 1.2 Part 1: Core Language 12. W3C WSDL Version 1.2 Part 3: Bindings 13. W3C WSDL Version 2.0 Part 0: Primer 14. UDDI Technical White Paper 15. UDDI Version 2.03 Data Structure Reference 16. UDDI Spec Technical Committee Draft, Dated Aleph Overview 18. WS vyhledávače GOOGLE 19. Web Services for Digital Libraries 11

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů 9. Tvorba informačních systémů Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2007/2008 c 2006-2008 Michal Krátký, Miroslav Beneš Tvorba

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Architektura orientovaná na služby Návrh orientovaný na služby. Ing. Petr Weiss. VUT v Brně,, FIT, UIFS

Architektura orientovaná na služby Návrh orientovaný na služby. Ing. Petr Weiss. VUT v Brně,, FIT, UIFS Architektura orientovaná na služby Návrh orientovaný na služby Webové služby Ing. Petr Weiss VUT v Brně,, FIT, UIFS 3. 12. 2007 Obsah Architektura orientovaná na služby Základní pojmy Koncepce architektury

Více

Komponentní technologie

Komponentní technologie Komponentní technologie doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Motivace Aplikace v IT Vývoj přístupů

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů VII. ročník

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání NTK Discovery Od katalogu k centralizovanému vyhledávání Strategie NTK v oblasti zpřístupňování fondů Strategická priorita 3.4.2: Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb NTK Implementace

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Common Object Request Broker Architecture

Common Object Request Broker Architecture Common Object Request Broker Architecture Tvorba aplikací, jejichž komponenty budou komunikovat přes počítačovou síť Programátor jedné aplikace volá metody vzdálených objektů podobně jako u sebe lokální

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 9 InternetovéTechnologie webové služby, SOA, služby, atd. Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je to webová služba - Webová služba je softwarový systém zkonstruovaný k podpoře interakce

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Webové mapové služby. Lukáš Birka

Webové mapové služby. Lukáš Birka Webové mapové služby Lukáš Birka Co jsou to webové služby? Rozhraní k aplikaci dostupné prostřednictvím počítačové sítě, založené na standardních internetových technologiích. Obecně: je-li aplikace dostupná

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

Přístup do IS z mobilních zařízení

Přístup do IS z mobilních zařízení Přístup do IS z mobilních zařízení Tomáš Tureček Katedra informatiky, FEI, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba Tomas.Turecek@vsb.cz Abstrakt. Článek se zabývá problematikou

Více

Co je to Grid. Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť

Co je to Grid. Martin Kuba <makub@ics.muni.cz> Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť Co je to Grid Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno Obsah prezentace grid gridové služby semantický grid Computational grid lze přeložit jako výpočetní rozvodná soustava analogie

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Knihovny.cz centrální portál českých knihoven

Knihovny.cz centrální portál českých knihoven Knihovny.cz centrální portál českých knihoven Ing. Martin Lhoták knihovny@knihovny.cz Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů Akademie věd ČR 5. května 2016 Co je centrální portál Knihovny.cz? Portál,

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer Semestrální práce: Mashup Observatory Star Explorer Datum: 27. 5. 2011 Zpracoval: Bc. Tomáš Bauer Předmět: 4IZ440 - Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Obsah Zadání... 3 Úvod... 3 Implementační prostředí...

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Architektury informačních systémů

Architektury informačních systémů Architektury informačních systémů doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes/vyuka/tis Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Co je to

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2

Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2 Eurotel SMS Connector SMS Connector - SMS Redirector Související změny Verze 0.2 Obsah 1. Úvod 4 1.1. Účel 4 1.2. Odkazy 4 2. Rozšíření o SMS Redirector - principy 4 2.1. Čísla aplikací a jejich dostupnost

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

ERP-001, verze 2_10, platnost od

ERP-001, verze 2_10, platnost od ERP-001, verze 2_10, platnost od 2010.08.01. ELEKTRONICKÉ PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ERP-001.pdf (208,89 KB) Tímto technickým dokumentem jsou, v souladu s 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Více

XML a nové trendy v publikování na Webu

XML a nové trendy v publikování na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/05/13 17:56:13 $ Obsah Úvod... 3 Nové požadavky na web... 4 XML a podpora různých koncových zařízení... 5 Problém...

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Webové služby. Martin Sochor

Webové služby. Martin Sochor Webové služby Martin Sochor Webové služby způsob komunikace dvou aplikací přes Web binární zprávy (CORBA) blokovány proxy servery a firewally masivní využití XML protokol SOAP + jazyk pro popis služeb

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

RESTful web service v Javě

RESTful web service v Javě Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta RESTful web service v Javě Literární rešerše práce Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D. Pavel Savrov Brno 2016 OBSAH 2 Obsah 1 Protokoly implementaci

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Systémy dopravních informací a řídicí systémy (TICS) Datová rozhraní

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z

Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 30.01.2017 Nové služby ve VPK Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204781 Dílo je chráněno podle

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Firemní informační systém

Firemní informační systém Pracující data Firemní informační systém Data pracující v týmu FIS je aplikační řešení IBM Notes/Domino pro řízení procesů včetně oběhu dokumu- spojující klíčové požadavky na CRM, DMS, netů. Systém pracuje

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY. Štěpán Kafka

METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY. Štěpán Kafka METADATOVÝ PORTÁL A KATALOGOVÉ SLUŽBY Štěpán Kafka Help Service Remote Sensing spol. s r.o, Černoleská 1600, 256 01, Benešov, Česká republika kafka@email.cz Abstrakt. Katalogové služby umožňují vyhledávání

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více