Webové služby v knihovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webové služby v knihovnictví"

Transkript

1 Webové služby v knihovnictví Vilém Jirouš * 1 Úvod Abstrakt: O technologii Webové služby (Web Sevices) je stále více slyšet. Jde o standardizaci prostředků využívání služeb internetu, které může vývojář zahrnout do své aplikace. Využívá se zejména protokolu http (https) a obecně formátu XML. Byly standardizovány formáty registrace služeb a jejich nabídky (UDDI), popisu služeb (WSDL), protokoly (SOAP). Pro technologii WS byly vyvinuty specializované softwarové nástroje usnadňující jejich implementaci. V příspěvku je uvedena vize využití této moderní technologie pro knihovní aplikace. Klíčová slova: Webové služby, UDDI, WSDL, SOAP, knihovní služby Čím dál větším požadavkem současného světa informačních technologií a knihoven především je nutnost komunikace a to zpravidla mezi různorodými informačními systémy. V současném prostředí zatím nebyl definován široce použitelný a flexibilní standard pro výměnu dat (pomineme-li např. EDI nebo robustní a těžkopádné technologie typu CORBA a DCOM). Komunikační problémy se tedy často řeší úzce specializovaným softwarem a různými ad hoc řešeními, které sice umožňují komunikaci, ale pouze omezenému okruhu uživatelů. Právě tuto komunikační mezeru by mohla zaplnit poměrně slibně vyvíjející se technologie označovaná jako Web Services webové služby (WS). Technologie webových služeb je často spojována s tzv. Servisně Orientovanou Architekturou - zkr. SOA. SOA vlastně představuje distribuovaný softwarový model, nebo chcete-li filosofii, pro budování informačních systémů, kde jsou právě webové služby jedním ze základních stavebních kamenů. 2 Webové služby Pojem webová služba (Web Service) nelze striktně definovat. Webová služba může ve své výsledné formě nabývat různých podob, zejména v závislosti na použitých technologiích. Existuje však skupina pravidel, které z obecné služby tvoří právě službu webovou a měly by být pro všechny formy závazné. Obecně lze pojem webová služba definovat jako prostředek pro přístup k aplikacím, který je: dostupný přes internet nebo privátní intranet, používá standardizovaný systém zpráv založený na XML, není závislý na operačním systému nebo programovacím jazyku, jeho rozhraní je popsáno strojově zpracovatelnou XML gramatikou, existuje jednoduchý vyhledávací mechanismus pro nalezení služby. Filosofií webových služeb je v maximální možné míře využít stávající technologie. Jako standard pro výměnu XML zpráv je doporučen protokol SOAP, ale může jím být protokol * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 1

2 XML-RPC, příp. architektura REST nebo lze jednoduše využít funkcí protokolu HTTP GET/POST pro zasílání libovolných XML bloků. Transportní vrstvu tvoří některý z protokolů HTTP(S), FTP, SMTP apod.. Pro popis rozhraní služby je doporučeno použití strojovězpracovatelné XML gramatiky zapsané v jazyku WSDL (Web Service Description Language). Pro vyhledávání a publikaci služeb slouží logicky centralizované adresáře služeb označované jako UDDI. Hlavní síla webových služeb je ukryta ve striktním oddělení komunikace a technické stránky komunikujících aplikací. Díky tomu je vždy zajištěna komunikační kompatibilita různorodých informačních systémů (situaci ilustruje obr. 1). Navíc využívá současné technologie a zahrnuje silný aparát pro přesnou a standardizovanou definici služby. 3 Protokoly webových služeb Obr. 1 Skupina protokolů využívaných webovými službami se stále vyvíjí. V současnosti se rozděluje do čtyř hlavních vrstev, které lze zařadit aplikační vrstvy ISO/OSI modelu. Rozdělení je ilustrováno na obr. 2. Obr. 2 2

3 3.1 SOAP ve webových službách Protokol SOAP je často prezentován jako jeden ze základních stavebních kamenů webových služeb. Definice současné verze 1.2 protokolu SOAP přesně neurčuje, čeho je SOAP zkratka. Budeme-li předpokládat jeho primární účel a tím je, stejně jako v případě RPC-XML, vzdálené volání procedur a funkcí, je SOAP zkratkou pro Simple Object Access Protocol. Druhý výklad zkratky SOAP těží z faktu, že je tento protokol často prezentován jako jeden ze základních kamenů webových služeb, potažmo servisně orientované architektury a v této souvislosti je zkratka SOAP vykládána jako Service Oriented Architecture Protocol. OAP obsahuje nástroje pro vlastní popis obsahu zprávy, způsobu jejího zpracování, množinu pravidel pro vyjádření vlastních datových typů a konvence pro vlastní reprezentaci vzdáleného volání funkcí. Pro tyto účely využívá mimo jiné osvědčené XML technologie, jakými jsou jmenné prostory (zajišťující jednoznačnost jednotlivých XML elementů) a technologii XML Schema (pro definici struktury XML dokumentu, vyspělejší obdoba DTD). Součástí standardu SOAP 1.2 je jeho vazba na protokol HTTP. XML struktura SOAP zprávy je znázorněna na obr. 3. SOAP se ve webových službách dá použít dvěma způsoby a podle toho se dělí i označení webových služeb: SOAP RPC Web services webové služby využívající SOAP v souladu se svým původním účelem tzn. využívají zabudovaných funkcí SOAPu k volání vzdálených procedur a funkcí. Klient volá webovou službu na základě specifikace Obr.3 konkrétní operace a množiny parametrů. V odpovědi se vrací výsledné hodnoty. Definice operací, požadovaných parametrů a návratových hodnot je specifikována ve WSDL dokumentu proto dokumentace RPC služby musí být ve formátu WSDL. SOAP Web services SOAP je zde použit pouze jako obálka pro přenos libovolného obsahu uvnitř SOAP zprávy. Tento způsob aplikace SOAPu se někdy označuje jako document-oriented nebo document-style. Narozdíl od vzdáleného volání funkcí posílá klient službě jako parametr obecný XML blok, jehož definice může být součástí WSDL dokumentu. Výhody protokolu SOAP oproti přímému posílání XML bloků přes HTTP metodou POST/GET jsou především formalizace datových typů, zaručení jednoznačnosti XML elementů a možnost formálního zápisu operací ve WSDL. Další z výhod je možnost použití některého předefinovaného vzoru pro výměnu zpráv (MEP), začínající jednosměrnou komunikací a končící sofistikovaným systémem pro výměnu sekvencí zpráv. Dokumentace služby musí být ve formátu WSDL. 3

4 3.2 WSDL Technologie WSDL (Web Service Description Language) je jedním ze základních stavebních kamenů webových služeb a je v ní ukryta značná část potenciálu webových služeb. WSDL je jazyk pro popis veřejného rozhraní webových služeb pomocí XML formátu, zahrnující kompletní, strojově zpracovatelnou dokumentaci služby od abstraktního popisu funkcionality služby, až po konkrétní data, říkající jak a kde je tato funkcionalita dostupná. Popis webové služby je rozdělen na dvě části (viz obr. 4): abstraktní část definuje XML struktury a zprávy (element types), které jsou zasílány v rámci služby, vzor jejich výměny (MEP), určující sekvenci a kardinalitu zpráv, jeho přiřazení konkrétní operaci (operation) a sloučení těchto operací do logických skupin (interface). Abstraktní popis je nezávislý na konkrétní implementaci webové služby. konkrétní část specifikuje vazbu na konkrétní formát přenosu zpráv (binding), síťovou adresu, kde je tato vazba dostupná (endtype) a určení služby (service), kterou tyto cílové body tvoří. Obr. 4 Obr. 5 4

5 Obr. 5 demonstruje možnost využití tohoto aparátu v praxi. Rozhraní aplikace (definice vyměňovaných zpráv a XML struktur) je definováno v rámci abstraktní části WSDL (Types, Operations). Logické seskupení těchto operací je určeno abstraktním rozhraním (Interface), přičemž těchto rozhraní může být definováno více např. rozhraní poskytující uživatelské funkce služby a rozhraní s administračními funkcemi. Na toto rozhraní je navázán konkrétní protokol realizující výměnu zpráv (Binding) např. SOAP. Koncový bod je přístupný pomocí URI a tvoří tedy konkrétní webovou službu (Service), přičemž každá služba může mít více koncových bodů (např. každý pro jiný komunikační protokol). 3.3 UDDI Technologie UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) po WSDL druhou fundamentální součástí webových služeb. Jejím účelem je naplnění jednoho z pravidel vymezující tento pojem totiž že webová služba musí být snadno vypátratelná. Technologie UDDI je vlastně Zlatými stránkami webových služeb. Jedná se o soubor technologií pro budování distribuovaného adresáře webových služeb, jak na veřejné úrovni, tak i pro vnitřní účely organizací. Technologii UDDI v současnosti tvoří: specifikace UDDI - definuje XML formát pro uložení dat a metadat o službách a společnostech (hierarchická XML struktura uložení metadat je předmětem obr. 6) a definuje API rozhraní pro manipulaci s nimi. Dále zahrnuje aparát pro replikaci veřejných adresářů a s příchodem verze UDDI 3.0 i komplexní pravidla pro komunikaci s privátními UDDI registry, veřejné UDDI adresáře tzv. UBR (UDDI Business Registry) plně funkční veřejně přístupné implementace specifikace UDDI (v současnosti verze 2.0). businessentity: Informace o organizaci, která prostřednictví UDDI publikuje webové služby. tmodel: Popis rozhraní služby nebo odkaz na externí technickou specifikaci (WSDL), příp. taxonomii. businessservice: Informace o konkrétní webové službě. bindingtemplate: Technické informace o přístupu ke službě a specifikace způsobu komunikace. publisherassertion: Informace o vzájemném vztahu mezi dvěma organizacemi. Obr. 6 Hlavním účelem technologie UDDI je prostřednictvím webového rozhraní nebo API rozhraní na bázi protokolu SOAP umožnit: publikování služeb obchodní společnosti mohou využít veřejných adresářů ke svému zviditelnění a dát tak vědět, jaké elektronické služby jsou schopné svým potenciálním zákazníkům nabídnout (např. SOAP rozhraní pro elektronické objednávky zboží). Druhou 5

6 možností je vybudování UDDI registru pro koordinaci komunikace jednotlivých oddělení v rámci jedné organizace, vyhledávání služeb registr UDDI nabízí několik standardizovaných vyhledávacích schémat. Uživatel může podle nich necíleně vyhledávat služby z určité oblasti nebo cíleně zjistit bližší technické informace o konkrétní službě (např. získat WSDL dokument). Pro získání lepší představy o tom, jak technologie UDDI funguje doporučuji navštívit a prozkoumat některý z veřejných UDDI registů (UBR), které jsou aktuálně v provozu. Vzhledem k pravidelně probíhajícím synchronizacím dat by měl být obsah jednotlivých registrů totožný, nicméně přehlednost webového rozhraní a práce s daty se u jednotlivých poskytovatelů značně liší. Přehled současných UBR: Microsoft ( IBM ( SAP ( NTT Communicatons ( Současný stav UDDI Když bylo UDDI poprvé spuštěno, všechna iniciativa byla zaměřena na koncepci centralizované databáze veřejných UDDI adresářů. Když si však člověk prochází tyto adresáře dnes, čtyři roky po jejich spuštění, zjišťuje, že obsahují poměrně skromnou populaci registrovaných služeb. Veřejné UDDI registry bylo první místo, kde jsem čerpal informace o webových službách a můj první pocit byl, že se zřejmě technologie webových služeb trochu minula účinkem. Pravda je pravděpodobně někde jinde. Vzhledem ke složitosti a technické povaze webových služeb bylo milnou představou se domnívat, že budou (aspoň zpočátku) určeny pro širokou veřejnost, která v pojmech HTTP, SOAP, WSDL apod. vidí jen prázdné zkratky. Webové služby však mají obrovský význam v komunikaci mezi spolupracujícími organizacemi, podniky a jejich odděleními. Toho si je vědoma specifikace UDDI 3 a proto více vsází na privátní nebo semi-privátní UDDI registry a jejich vzájemnou kooperaci. Je však nanejvýš pravděpodobné, že do budoucna se tato situace změní. Především díky technologiím webových služeb zejména právě onomu strojově zpracovatelnému WSDL a API rozhraní veřejných UDDI registrů bude možné integrovat vyhledávání a schopnost automatického volání webových služeb do laicky zvládnutelného HTML editoru. Uživatel pak bude moci i bez sebemenšího tušení o existenci protokolu SOAP umístit do své stránky službu, zobrazující aktuální teplotu nebo informaci o tom, kdo má dnes svátek. 4 Jak to celé funguje v praxi? Proces typické integrace webové služby popisuje obr. 7. Prvotní nalezení spotřebitele a poskytovatele 1. Poskytovatel nabízející službu jí publikuje prostřednictvím technické specifikace (nejlépe WSLD dokumentu) v adresáři služeb typicky UDDI. 2. Potenciální spotřebitel služby se musí o její existenci dozvědět. Jedna z cest je využití registru UDDI. Požadavky spotřebitele na službu lze formulovat v kritériích pro vyhledávání. Využití UDDI není samozřejmě povinné. 6

7 Obr Výsledkem je přímo technická specifikace veřejného rozhraní služby nebo odkaz na specifikaci (v případě UDDI je to tzv. tmodel). V případě komplexních SOAP aplikací se zpravidla jedná o WSDL dokument, v ostatních případech se může jednat např. o pouhý slovní popis. Získání WSDL dokumentu rovněž není závislé na UDDI výměna může být realizována em, na disketě, apod. Shoda spotřebitele a poskytovatele na výsledné podobě služby 4. Pokud to situace vyžaduje (jedná se o specifickou službu), musí se zúčastněné strany dohodnout na sémantice konkrétních operací. Sémantika není přímo obsahem popisu veřejného rozhraní služby. 5. Případné změny mohou být provedeny v poskytované službě a samozřejmě i v aplikaci klienta. Interakce mezi klientem a poskytovatelem služby 6. Interakce se službou výměna zpráv mezi klientskou aplikací a poskytovanou službou prostřednictvím webové služby. 5 Webové služby v knihovnictví Všechny současné knihovny samozřejmě využívají některý z komerčních knihovních informačních systémů, které trh nabízí. Přirozeně byl v prvopočátcích vývoje těchto systémů kladen především důraz na služby spojené s chodem jedné konkrétní instituce, komunikace s okolním světem byla až poslední bod zájmu. Současný trend však klade důraz právě na komunikaci. Výrobci knihovních informačních systémů se sice snaží tyto požadavky zakomponovat do svých systémů, ale často je výsledkem pouze jakési ad hoc řešení, limitované používáním softwaru dané firmy (např. SFX společnosti ExLibris, apod.). 7

8 5.1 Knihovní on-line služby jako webové služby Knihovními on-line službami rozumíme služby, které knihovna poskytuje prostřednictvím internetu. Jedná se především o služby nabízené uživateli pomocí webových stránek knihovny, nicméně to je pouze vrchol ledovce. Každá tato služba se ve skutečnosti skládá z řady elementárních operací a často využívá i jiných on-line služeb - např. rezervaci výpůjčky může předcházet vyhledávání, apod.. Stejně tak řada elementárních operací, jako je např. autorizace uživatele, vyhledání ISBN publikace a jiné, je pro velkou část on-line služeb společná. A právě tyto operace jsou vhodnými adepty na implementaci pomocí webových služeb. Tento přístup nám dává zajímavé možnosti budovat nové on-line služby na základech již fungujících služeb nebo je různými kombinacemi spojovat do rozsáhlejších celků. V řeči servisně orientované architektury se tento proces nazývá orchestrace. 5.2 Studie knihovního IS realizovaného v souladu se SOA Značná část knihovních on-line služeb je integrovanou součástí komerčních knihovních informačních systémů. Tyto služby jsou sice určeny především čtenářům (jsou nabízeny prostřednictvím webu knihovny), ale je mezi nimi nezanedbatelná skupina služeb, které by mohly být téměř ve stávající koncepci nabídnuty jiným knihovnám nebo organizacím. Kooperující knihovny by mohly mít např. zpřístupněné své katalogy pro vyhledávání, objednávání či rezervaci výpůjček nebo zadávání služeb DDS a MVS. Tato komunikace by se samozřejmě odehrávala zejména na úrovni informačních systémů např. právě prostřednictvím webových služeb. Obr.8 8

9 Studie vychází z faktu, že většina on-line operací je volána z webového rozhraní. Tato webová aplikace tedy musí přirozeně komunikovat se zbytkem informačního systému knihovny (databáze, systémové aplikace, atd.). Pokud by tato vnitřní komunikace probíhala s využitím standardizovaných webových služeb, bylo by velice jednoduché tyto služby zpřístupnit i ostatním institucím (samozřejmě po splnění určitých licenčních podmínek) bez nutnosti programování dalších ad hoc nástrojů. Podstatnou výhodou je rovněž využití UDDI registru, který by ve spojení s WSDL definicemi mohl značně snížit čas potřebný na řešení implementačních problémů mezi provozovatelem a potencionálním uživatelem služby. V souladu s filosofií servisně orientované architektury není nutné realizovat celý informační systém od základů. Jak je znázorněno na obr. 7 je možné vybudovat pouze nadstavbu (adaptér) nad současným IS, realizovaný např. jako servlet. Nové verze knihovních IS již mají většinou implementován tzv. X-server tzn. server schopný zpracovávat/generovat standardizované XML bloky, což výrazně ulehčí implementaci rozhraní webové služby. Tuto vlastnost má například knihovní IS Aleph společnosti ExLibris. Adaptér rovněž není nutné implementovat najednou jednotlivé webové služby lze implementovat postupně. Koexistence původního IS a nové nadstavby je rovněž ilustrována na obr. 8. Knihovní web může využívat jak webové služby, tak i původní implementace informačního systému knihovny, aniž by o tom uživatel věděl. Důležitou roli v tomto návrhu hraje internetová brána (firewall), s jejíž pomocí je možno řídit přístup k jednotlivým webovým službám knihovny z internetu, např. na základě IP adresy, VPN apod., případně řídit směrování SOAP zpráv na příslušné podnikové servery. 5.3 Knihovny budoucnosti Možnost propagace některých webových služeb za brány knihovny nám dává možnost tvořit daleko komplexnější a pro čtenáře komfortnější služby, jejichž základem je právě komunikace knihoven a příp. dalších institucí, poskytujících informace. Při realizaci se lze opřít o některý standard meziknihovní komunikace např. NCIP (NISO Z39.50), který přichází s konsorciálním modelem a s tím spojeným systémem DCB (Direct Consorcial Borrowing). V kostce to znamená, že čtenář si může objednávat a půjčovat cokoliv v rámci knihoven v konsorciu (fondy jednotlivých knihoven konsorcia se uživateli jeví jako jediný fond). Výpůjčka může být uživateli doručena do jakékoliv knihovny konsorcia a vrácena stejným způsobem vrácena. NCIP formalizuje komunikaci mezi různorodými IS jednotlivých knihoven tzn. definuje výpůjční systém konsorcia. V případě, že by se všechny tyto technologie podařilo skloubit dohromady, mohl by v nedaleké budoucnosti celý knihovní systém fungovat třeba takto demonstrativní příklad: Čtenář se chce dozvědět něco o problematice webových služeb a rozhodl se, že si zkusí půjčit tištěnou publikaci na toto téma. Mohl by tedy postupovat například takto (viz obr. 9): 1. Přihlášení ke svému kontu Čtenář se přihlásí na své konto v domovské knihovně. Přihlašovací procedura realizovaná jako webová služba automaticky ověří přihlašovací údaje v centrálním registru uživatelů a v případě kladného ověření, zašle přístupová práva a uživatelova privilegia. 2. Nalezení publikací pojednávajících o daném tématu Čtenář zvolí on-line rešeršní službu (vyhledání podle tématu obsahu) a vyplní webový formulář. Hledaná fráze se odešle prostřednictvím webové služby instituci, poskytující služby rešeršního katalogu. Po obdržení XML odpovědi se tato zpracuje a čtenáři se zobrazí bibliografické informace o publikacích týkajících se daného tématu. 9

10 Obr Nalezení publikace Čtenář si ze seznamu nalezených zvolí publikaci, která ho zaujala. Knihovna automaticky provede vyhledávání v lokálním katalogu. Nalezne-li publikaci, zajistí pomocí lokálních online služeb (objednávka, rezervace výpůjčky) čtenáři požadovanou publikaci. Pokud knihovna tuto publikaci nevlastní, je uživateli nabídnuta možnost vyhledávání v externích katalozích (např. CASLIN, apod.). 4. Prohledání katalogů Dotaz je z knihovny odeslán na externí vyhledávací službu (např. Metalib cross-search vyhledávač). Vyhledávač odešle pomocí webové služby (např. SRW) dotazy na příslušné katalogy a počká na obdržení výsledků. Tyto pak standardní cestou přepošle žádající knihovně. Pozn.: Data do souborných katalogů mohou být získávány rovněž na základně webových služeb. Konkrétní implementací je již fungující protokol OAI-PMH. 5. Výběr konkrétního exempláře a velké finále webových služeb Domovská knihovna obdrží seznam výsledků. Pomocí standardizovaných webových služeb (závazných pro všechny členy konsorcia) kontaktuje jednotlivé knihovny s dotazem na volné exempláře. Stejnou cestou kontaktuje např. geografickou databázi knihoven na ministerstvu kultury a zjistí vzdálenost knihoven od domovské knihovny.uživateli je ve finále zobrazen seznam knihoven, které mají hledanou publikaci aktuálně k dispozici, seřazen podle vzdálenosti od domovské knihovny i s informacemi o cenách za výpůjčku (případně registraci) v jednotlivých institucích. Uživateli je přirozeně rovnou nabídnuto on-line zadaní MVS. 6 Závěr Webové služby své místo na slunci určitě mají, i když ne v tak veřejné podobě, jak bylo původně zamýšleno. V současné době je jejich hlavní uplatnění především v komunikaci mezi obchodními partnery, jednotlivými odděleními podniku nebo v rámci konsorcií, poskytující podobné služby. Doba, kdy technologie webových služeb budou přístupné i laickým uživatelům a široké veřejnosti je ještě před námi. Rostoucí význam webových služeb a servisně orientované architektury je zřejmý i ze značné podpory světových IT gigantů, jako jsou Sun, Microsoft či Oracle, apod. Všechny tyto 10

11 společnosti ve svých nových produktech s fenoménem webových služeb počítají. Tato řešení jsou mnohdy, zcela jistě z důvodu investice do budoucnosti, zatím zdarma k dispozici. Opomenout nesmíme rovněž celou řadu překvapivě kvalitních open-source produktů. Webové služby a SOA však představují pouze technické řešení komunikace. Další důležitou součástí komunikace je samotný koncept a kooperační protokoly. Webové služby a další současné technologie nabízí mnohem více možností, než kterých je v současnosti využíváno. Pro plné využití jejich potenciálu je nutné oproštění se od léta zaběhlých systémů. Použitá literatura a WWW odkazy 1. CERAMI, E. Web Services Essentials. Sebastopol : O Reilly & Associates, BARRY, D. Web Services and Service-Oriented Architectures. San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, ANSPACH, K. a kol. ANSI/NISO Z39.83 Protocol. Bethesda : NISO Press, ANSPACH, K. a kol. ANSI/NISO Z39.83 Protocol Implementation Profile 1. Bethesda : NISO Press, BOOTH, D. a kol. Web Services Architecture [online]. Dostupné na World Wide Web: < 6. W3C - SOAP Version 1.2 Part 0: Primer ( ) [online]. Dostupné na World Wide Web: < 7. W3C - SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework ( ) [online]. Dostupné na World Wide Web: < 8. W3C - SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts ( ) [online]. Dostupné na World Wide Web: < 9. Service Oriented Enterprise - SOAP WSI-I Basic Profile Version W3C WSDL Version 1.2 Part 1: Core Language W3C WSDL Version 1.2 Part 3: Bindings W3C WSDL Version 2.0 Part 0: Primer UDDI Technical White Paper UDDI Version 2.03 Data Structure Reference UDDI Spec Technical Committee Draft, Dated Aleph Overview WS vyhledávače GOOGLE Web Services for Digital Libraries 11

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 9 InternetovéTechnologie webové služby, SOA, služby, atd. Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je to webová služba - Webová služba je softwarový systém zkonstruovaný k podpoře interakce

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Elektronická výměna informací

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS Základní zadání IS o ISVS Sluţba poskytování dat IS o ISVS podle pokynů objednatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 5.12.2012, verze 1.00 Sluţba poskytování dat IS o ISVS Počet

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Webové služby v Java EE (JAX-WS)

Webové služby v Java EE (JAX-WS) Webové služby v Java EE (JAX-WS) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro PDI 7. listopadu 2014 Marek Rychlý Webové služby v

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Webové služby. Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita

Webové služby. Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita Webové služby Martin Kuba Superpočítačové centrum Brno Masarykova univerzita Obsah definice webových služeb historický vývoj ze strany WWW SOAP webové služby XML, URI, XML Namespaces, XML Schema protokol

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer Semestrální práce: Mashup Observatory Star Explorer Datum: 27. 5. 2011 Zpracoval: Bc. Tomáš Bauer Předmět: 4IZ440 - Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Obsah Zadání... 3 Úvod... 3 Implementační prostředí...

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pomáháme vám využívat vaše informace RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries 6 8 July 2008, Brno, Czech

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

1F44C/008/030. Roční zpráva. Část 2 ze dvou částí Dodatky

1F44C/008/030. Roční zpráva. Část 2 ze dvou částí Dodatky WAK-1F44C-2004-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2

Eurotel SMS Connector. SMS Connector - SMS Redirector Související změny. Verze 0.2 Eurotel SMS Connector SMS Connector - SMS Redirector Související změny Verze 0.2 Obsah 1. Úvod 4 1.1. Účel 4 1.2. Odkazy 4 2. Rozšíření o SMS Redirector - principy 4 2.1. Čísla aplikací a jejich dostupnost

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS KIVS setkání 2. 9. 2011 Další postup realizace KIVS Agenda (1) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (2) Historie KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované

Více