Demografická studie ORP Frenštát pod Radhoštěm. Březen Zhotovitel: Ing. Petr Fusek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demografická studie ORP Frenštát pod Radhoštěm. Březen Zhotovitel: Ing. Petr Fusek"

Transkript

1 Demografická studie ORP Frenštát pod Radhoštěm Březen 2017 Zhotovitel: Ing. Petr Fusek

2 Obsah 2. Metodologie Obyvatelstvo a parametry prognózy Celkový počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel v letech Pohlaví a věk obyvatel Pohyb obyvatel Parametry prognózy vývoje obyvatelstva Současná struktura obyvatel Plodnost Úmrtnost Migrace Výsledky prognózy Plánování kapacit škol Mateřské školy Základní školy Hlavní zjištění a závěr Seznam tabulek, grafů a zkratek Březen

3 2. Metodologie Prognóza budoucího vývoje populace ORP Frenštát pod Radhoštem využívá tzv. kohortně-komponentní metodu. Tato metoda vychází ze stávající věkové struktury obyvatel dle pohlaví a jednotek věku. Každá jednotka věku se vyznačuje svou specifikou úmrtností, porodností a migrací. Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry plodnosti, koeficienty přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek zvlášť pro muže a ženy, migrační saldo po jednotkách věku podle pohlaví. Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí věkovou strukturou k Po dohodě se zadavatelem je horizont prognózy stanoven na rok Zdroje dat Sociodemografická studie čerpá z více datových zdrojů. Primárním zdrojem dat o obyvatelstvu jsou statistiky vedené Českým statistickým úřadem (ČSÚ), a to jak statistiky přirozené měny, tak výsledky Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které proběhlo na území České republiky v roce Tyto prameny doplňujeme podle potřeby dalšími statistickými údaji a informacemi poskytnutými zadavatelem. Aktualizace demografické prognózy Demografická prognóza představuje výhled do budoucna, platný k aktuálnímu okamžiku a v případě, že se předpokládané trendy skutečně naplní. Doporučujeme proto demografickou prognózu aktualizovat, a to pravidelně po třech až čtyřech letech, a navíc za situace, kdy se objeví nepředvídaná okolnost např. změna územního plánu, velký developer, se kterým se nepočítalo, či jiná změna, která ovlivní atraktivnost zdejšího bydlení a škol (např. nový významný zaměstnavatel, nové dopravní napojení na město apod.). Březen

4 Geografické vymezení spádového území Po dohodě se zadavatelem pracuje demografická studie s následujícími variantami: 1. Střední varianta pro ORP Frenštát pod Radhoštěm 2. Nízká varianta pro ORP Frenštát pod Radhoštěm 3. Vysoká varianta pro ORP Frenštát pod Radhoštěm 4. Orientační střední varianty pro 6 obcí v rámci ORP Obr. 1 Území zahrnuté do prognózy Zdroj: Mapy.cz Březen

5 3. Obyvatelstvo a parametry prognózy 3.1. Celkový počet obyvatel K žilo dle ČSÚ na území ORP Frenštát p. R obyvatel. Tento údaj zahrnuje osoby hlášené k trvalému pobytu a cizince s povolením k dlouhodobému pobytu. Více než polovina (10 854) z celkového počtu obyvatel ORP bydlí přímo ve Frenštátu p. R. Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel, 2015 Věk Počet obyvatel Frenštát pod Radhoštěm Trojanovice Veřovice Tichá Lichnov Bordovice 612 Celkem Zdroj: ČSÚ Poznámka: Demografická studie a prognóza pracuje s obyvateli, kteří na území ORP mají hlášeno trvalé bydliště, nebo v případě cizinců hlášený pobyt. Pokud není specifikováno jinak, všechny údaje o počtu obyvatel se vztahují k osobám s hlášeným pobytem na území ORP. Březen

6 3.2. Vývoj počtu obyvatel v letech Počet obyvatel ORP Frenštát p. R. mezi lety 2001 a 2015 vzrostl o 538 osob, což představuje nárůst o 3 %. Nárůst proběhl pouze v obcích mimo Frenštát p. R., jehož celkový počet obyvatel naopak mírně klesl. Pro srovnání, počet obyvatel v celém okrese Nový Jičín za stejné období poklesl o 1 %. Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem Zdroj: ČSÚ Tab. č. 2 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem v obcích Bordovice Frenštát pod R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Zdroj: ČSÚ Březen

7 3.3. Pohlaví a věk obyvatel Muži tvoří 49,2 % z celkového počtu obyvatel ORP Frenštát p. R. (ženy v populaci obvykle tvoří většinu, především kvůli delší naději dožití). Graf č. 2 Strom života, Zdroj: ČSÚ; očištěno o výkyvy Věková struktura obyvatel ORP je ve srovnání s celým Moravskoslezským krajem téměř totožná. I zde je patrný pokles porodnosti na přelomu tisíciletí (dnešní náctiletí ) a následné mírné zvýšení porodnosti po roce Zároveň je z věkové struktury patrné, že z pohledu migrace se jedná o stabilizované území, které v posledních 15 letech nezasáhla žádná velká migrační vlna. Březen

8 Na území ORP Frenštát p. R. tvoří děti ve věku 0 14 let 15 % obyvatel a senioři starší 65 let 18 %. Index stáří tak dosahuje hodnoty 118 (počet seniorů na jedno dítě). Stáří populace zde je obdobné jako v celé ČR, kraji i okrese. Situace se mírně liší v jednotlivých obcích ORP. Zatímco ve Frenštátu p. R. a ve Veřovicích žije populace relativně starší, v ostatních obcích naopak relativně mladší. Pravděpodobně se i zde projevil trend suburbanizace, kdy se obyvatelé Frenštátu stěhují do okolních obcí a následně zde zakládají rodiny. Tab. č. 3 Srovnání skladby obyvatelstva podle věku rok 2015 Region Obyvatelstvo ve věku % obyvatel ve věku Celkem a a více více Index stáří Bordovice % 66 % 17 % 99 Frenštát p.r % 67 % 19 % 133 Lichnov % 67 % 16 % 99 Tichá % 66 % 17 % 98 Trojanovice % 65 % 17 % 89 Veřovice % 67 % 18 % 126 ORP Frenštát % 67 % 18 % 118 Okres Nový Jičín % 67 % 17 % 112 MSL kraj % 67 % 18 % 122 ČR % 66 % 18 % 119 Zdroj: ČSÚ, stav k Březen

9 Období Narození Zemřelí Přistěho valí** Vystěho valí** Přirozený prírůstek Přírůstek stěhová ním Celkový přírůstek Stav k Pohyb obyvatel Počet obyvatel mezi lety vzrostl o 3 %. Tento mírný nárůst je důsledkem migrace, která vyrovnala přirozený úbytek způsobený vyšším počtem zemřelých než narozených. V posledních pěti letech se na území ORP Frenštát p. R. narodilo v průměru 192 dětí, zemřelo 207 osob a přírůstek stěhováním dosáhl 58 osob. Tab. č. 4 Pohyb obyvatel, ORP Frenštát p. R * Průměr za roky Zdroj: ČSÚ * V roce 2011 data upravena o výsledky sčítání obyvatel.** * U migrace je započítáno i stěhování mezi jednotlivými obci uvnitř ORP Březen

10 Období Narození Zemřelí Přistěho valí** Vystěho valí** Přirozený prírůstek Přírůstek stěhová ním Celkový přírůstek Stav k Míra porodnosti Míra úmrtnosti Míra přistěhovalých Míra vystěhovalých Míra přírůstku stěhováním Z pohledu nedávného demografického vývoje lze obce rozdělit do dvou skupin. Ve Frenštátu a Veřovicích žije mírně starší obyvatelstvo a díky tomu je zde také nižší porodnost (i migrace). V ostatní obcích je naopak migrace větší, takže se zde rodí i více dětí. Rozdíly ovšem nejsou zásadní. Tab. č. 5 Relativní pohyb obyvatel v jednotlivých obcích ORP Počet událostí na obyvatel, průměr za roky Obec Bordovice 11,8 6,1 28,1 23,3 4,7 Frenštát pod Radhoštěm 9,6 11,7 19,8 20,2-0,4 Lichnov 10,1 9,9 25,9 17,4 8,6 Tichá 10,7 10,4 26,5 20,8 5,6 Trojanovice 11,3 9,5 37,0 21,2 15,8 Veřovice 9,9 9,8 17,3 17,9-0,6 ORP Frenštát p. R. 10,0 10,8 23,1 20,0 3,0 Okres Nový Jičín 10,0 9,9 21,2 22,1-0,9 Zdroj: ČSÚ, * U migrace je započítáno i stěhování mezi jednotlivými obcemi uvnitř ORP Více než polovina dětí z celého ORP se v posledních 5 letech narodila ve Frenštátě pod Radhoštem. Tab. č. 6 Pohyb obyvatel v jednotlivých obcích, průměr za roky Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice ORP celkem Březen

11 4. Parametry prognózy vývoje obyvatelstva Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva závisí na čtyřech faktorech: - na současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví (východisko), - na vývoji porodnosti, - na vývoji úmrtnosti, - na vývoji migrace. Statistické upozornění: Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou předpokládané trendy popsané níže. Z tohoto důvodu počítáme s variantními řešeními zohledňujícími mimo jiné i různé modely budoucí bytové výstavby Současná struktura obyvatel Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a věku k , evidované ČSÚ. Zahrnuje obyvatele s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ORP (tedy včetně cizinců). Březen

12 4.2. Plodnost Budoucí úroveň plodnosti vyjádřená úhrnnou plodností a plodnost žen v závislosti na jejich věku (tj. míra plodnosti podle věku) jsou základními parametry vstupujícími do prognostických výpočtů. Úhrnná plodnost Na 1 matku žijící na území ORP Frenštát pod Radhoštem připadá v průměru 1,48 narozených dětí (průměr za poslední 3 roky), což je obdobná hodnota jako v celém Moravskoslezském kraji, ale nižší než v ČR. Tab. č. 7 Úhrnná plodnost* Rok ORP Frenštát p. R. Moravskoslezský kraj ČR ,51 1,41 1, ,41 1,49 1, ,51 1,50 1,57 Průměr ,48 1,47 1,52 Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku. Parametry plodnosti pro účely prognózy Úhrnná plodnost se bude na území ORP v budoucnu odvíjet od intenzity migrace. Ta bude podle získaných podkladů obdobná jako dosud. Proto budeme ve střední variantě počítat ve s úhrnnou plodností 1,50 dítěte na matku. Tab. č. 8 Úhrnná plodnost - varianty vývoje použité v prognóze Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Stávající stav 1,48 Prognóza ,40 1,50 1,60 Prognóza ,40 1,50 1,60 Prognóza ,40 1,50 1,60 Zdroj: ČSU, odhad autor studie Březen

13 Míra plodnosti podle věku matky Pro účely prognózy budoucího demografického vývoje je důležitá jak celková úhrnná plodnost, tak i její věkový profil (věk žen rodiček). Z níže uvedeného grafu je patrné, že nejvíce dětí se rodí ženám v rozmezí let. Pro stanovení prognózy budoucího vývoje plodnosti budeme používat věkový profil plodnosti v ORP Frenštát p. R. Přitom předpokládáme, že se bude věk matek při narození dítěte mírně zvyšovat. Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku matky Zdroj: ČSÚ, výpočet autor studie Březen

14 4.3. Úmrtnost Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy za období , vypočítaných pro Moravskoslezský kraj. Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro Moravskoslezský kraj. Podle ní by v roce 2020 měla naděje dožití činit 75,3 let pro muže a 81,8 pro ženy. Tuto naději dožití jsme upravili do tří variant prognózy. Tab. č. 9 Střední délka života při narození, Moravskoslezský kraj Muži Ženy současný stav 74,2 80,9 Nízká varianta prognóza 74,2 80,9 Střední varianta prognóza 75,3 81,8 Vysoká varianta - prognóza 76,3 82,8 Zdroj: ČSÚ, odhad autor studie Březen

15 Saldo migrace Saldo migrace Saldo migrace Počet obyvatel Migrace Na regionální úrovni je budoucí vývoj často ovlivněn spíše migrací, než porodností či úmrtností. Odhadování budoucí migrace je velmi komplikované. Na regionální úrovni může mít na migraci vliv tolik aspektů, že není možné je všechny předvídat 1. Nezohledněním migrace bychom se ale mohli dopustit většího zkreslení, než když započítáme její odhad, přestože nebude zcela přesný. Dosavadní migrace Z analýzy dosavadní migrace vyplývají následující skutečnosti: Vzhledem k velikosti obcí migrace mezi lety kolísá, nicméně v delším období se stabilizuje. Dosavadní migrace dosahovala relativně malé intenzity. V součtu za 15 let tvoří suma salda migrace 5 % obyvatel ORP. Ve městě Frenštát p. Radhoštěm bylo záporné saldo migrace. Relativně nejvíce přistěhovalých bylo v Trojanovicích, Lichnově a Tiché. Tab. č. 10 Saldo migrace za jednotlivé obce* Obec Bordovice Frenštát pod Radhoštěm Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice ORP Frenštát p. R Zdroj: ČSÚ, * Suma za 5 let 1 Jak se bude vyvíjet ekonomická situace, zda bude zájem o bydlení v obci, jak se z pohledu migrace budou chovat rozvedení, zda se plánovaná výstavba nezpozdí Březen

16 Odhad budoucí migrace Z podkladů získaných od zástupců obcí vyplývá, že bytová výstavba v minulosti nebyla omezena nedostatkem volných pozemků a odpovídala poptávce po bydlení. Zástupci obce v tomto ohledu neočekávají ani do budoucna žádné výrazné změny. Proto stanovujeme intenzitu migrace v obdobné intenzitě, jaká byla evidována v posledních 5 letech. Na základě výše uvedeného stanovíme tři varianty migrace. Tab. č. 11 Parametry budoucí migrace pro roky Varianta Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace CELKEM ZA ROKY Vysoká varianta Střední varianta Nízká varianta Zdroj: odhad autor studie Střední varianta migrace předpokládá saldo migrace ve výši 900 osob v příštích 15 letech. Jedná se o stejnou intenzitu migrace, jako mezi lety Vysoká varianta migrace předpokládá saldo migrace 1 200, tedy o 1/3 více než u střední varianty. Nízká varianta migrace předpokládá saldo migrace 600 osob, tedy o 1/3 méně než u střední varianty. Březen

17 Přírůstek stěhováním Předpokládaný vývoj migračního přírůstku ukazuje níže uvedený graf. Graf č. 4 Přírůstek stěhováním, pozorovaný v letech , a prognózovaný Skutečný přírůstek migrací celé spádové území Střední varianta Nízká varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, odhad autor studie Pro doplnění uvádíme odhadované saldo migrace ve střední variantě pro jednotlivé obce. Tab. č. 12 Parametry budoucí migrace pro jednotlivé obce, střední varianta Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace za roky Odhad salda migrace CELKEM za roky Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Celkem Zdroj: ČSÚ, odhad autor studie Březen

18 Věková struktura migrace Do prognózy vývoje věkové struktury obyvatel započítáváme jak celkovou intenzitu migrace, tak i věkový profil přistěhovalých a vystěhovalých za období 2013 až Z přehledu je patrné, že na území ORP Frenštát p. R. se stěhují především lidé ve věku let a děti do 5 let. Ze statistiky je zřejmé, že věk přistěhovalých a vystěhovalých je obdobný. Tab. č. 13 Struktura migrace podle věku, ORP Frenštát p. R., Věk Přistěhovalí Vystěhovalí ,0 % 13,1 % 5-9 7,3 % 6,7 % ,8 % 4,1 % ,3 % 3,6 % ,0 % 9,1 % ,3 % 15,5 % ,4 % 10,6 % ,9 % 11,5 % ,8 % 6,7 % ,6 % 5,6 % ,2 % 2,9 % ,3 % 2,1 % ,5 % 3,2 % ,5 % 2,0 % ,4 % 1,5 % ,6 % 0,7 % ,3 % 1,1 % 85+ 0,8 % 0,4 % Celkem 100 % 100 % Zdroj: ČSÚ Březen

19 5. Výsledky prognózy Na základě výše uvedených parametrů byl proveden modelový výpočet vývoje počtu a struktury obyvatel ORP Frenštát p. Radhoštěm. Počet obyvatel se bude v příštích letech pohybovat mezi ve střední variantě. Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel dle 3 prognostických modelů Nízká varianta Vysoká varianta Střední varianta Dosavadní vývoj Situace v jednotlivých obcích se bude vyvíjet odlišně. Pokud budou i nadále pokračovat dosavadní trendy, počet obyvatel Frenštátu p. R. mírně klesne, naopak počet obyvatel obcí Trojanovice, Lichnov a Tichá se mírně zvýší. Tab. č. 14 Vývoj počtu obyvatel - obce střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

20 Počet dětí do dvou let věku podle střední varianty bude nejdříve stagnovat a po roce 2022 lze očekávat pokles. Tento vývoj souvisí se stárnutím populace a s úbytkem počtu žen v reprodukčním věku. Graf č. 6 Vývoj počtu dětí do dvou let věku Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Poznámka: Na základě prognózy lze očekávat mírně klesající rozsah poptávky po službách pro rodiny s malými dětmi (mateřská centra, programy pro matky na rodičovské dovolené, ). Tab. č. 15 Vývoj počtu dětí do dvou let věku obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

21 Počet tří až pětiletých dětí, tj. ve věku případné docházky do MŠ, v příštích patnácti letech mírně klesne. Podle střední varianty zde v roce 2020 bude žít cca 600, v roce 2030 cca 530 dětí této věkové kategorie. Graf č. 7 Vývoj počtu dětí ve věku 3-5 let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 16 Vývoj počtu dětí ve věku 3 až 5 let obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

22 Počet dětí ve věku prvního stupně školní docházky, s trvalým bydlištěm na území ORP Frenštát p. R., v příštích dvou letech ještě mírně vzroste, po roce 2018 pak očekáváme stagnaci a následně mírný pokles. Po celé sledované období se počet dětí ve věku 6 10 let bude pohybovat mezi Graf č. 8 Vývoj počtu dětí ve věku 6-10 let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 17 Vývoj počtu dětí ve věku 6 až 10 let obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

23 Pro doplnění uvádíme i orientační odhad počtu šestiletých dětí. Ve střední variantě by měl jejich počet stagnovat či mírně klesat. Graf č. 9 Vývoj počtu šestiletých dětí Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 18 Vývoj počtu šestiletých dětí obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

24 Zatímco počet dětí ve věku prvního stupně školní docházky již příliš neporoste, počet dětí ve věku druhého stupně základní školy (ZŠ) vzroste. Ze 680 dětí tohoto věku v roce 2015 vzroste jejich počet do roku 2021 na téměř 900. Poté bude se bude jejich počet držet okolo této úrovně. Graf č. 10 Vývoj počtu dětí ve věku let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 19 Vývoj počtu dětí ve věku 11 až 14 let obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

25 Pro doplnění uvádíme i počet jedenáctiletých dětí, tedy potenciálních žáků šestého ročníku místních ZŠ. Jejich počet vzroste a po většinu sledovaného období se bude pohybovat mezi Graf č. 11 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 20 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

26 Pokud jde o mladistvé ve věkové skupině let, očekáváme po roce 2020 nárůst jejich počtu. Z cca 700 osob vzroste počet obyvatel v tomto věku na 900 v roce Graf č. 12 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 21 Vývoj počtu obyvatel ve věku 15 až 18 let obce střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

27 Počet obyvatel ve věkové skupině let bude do roku 2022 klesat, poté lze očekávat nárůst na úroveň roku Graf č. 13 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 22 Vývoj počtu obyvatel ve věku let - obce střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

28 Počet obyvatel ve věku let výrazně poklesne vlivem stárnutí silných ročníků konce 70. a počátku 80. let. Graf č. 14 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Poznámka: Nejvyšší plodnost vykazují ženy v této věkové skupině. Protože jejich počet v příštích 15 letech poklesne o cca 25 %, klesne i počet narozených dětí. Tím dojde i ke snížení poptávky po službách pro rodiny s dětmi (mateřská centra, hlídání dětí, obchody se sortimentem pro děti aj.). Tab. č. 23 Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 až 39 let - obce střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

29 U věkové skupiny let očekáváme setrvalý stav. Počet osob této věkové kategorie se bude pohybovat okolo Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 24 Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 až 64 let obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

30 Počet seniorů žijících na území ORP Frenštát p. R. zaznamená nárůst. Zatímco v roce 2015 zde žilo seniorů, v roce 2030 jich bude podle střední varianty Počet seniorů poroste ve všech obcích na území ORP. Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65 let a více Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Tab. č. 25 Vývoj počtu obyvatel ve věku 65 let a více obce - střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

31 Značný nárůst lze očekávat i u nejstarší věkové skupiny seniorů (80+), zvláště po roce Z 800 osob jejich počet vzroste na více než 1 200, tj. ca o 50 %. Graf č. 17 Vývoj počtu obyvatel ve věku 80 let a více Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet autor studie Poznámka: Nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv na požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti. Vzroste poptávka po terénních i pobytových sociálních službách, poptávka po zdravotních službách a budou se zvyšovat požadavky kladené na bezbariérovost veřejných prostranství. Tab. č. 26 Vývoj počtu obyvatel ve věku 80 let a více - obce střední varianta Obec Bordovice Frenštát p. R Lichnov Tichá Trojanovice Veřovice Březen

32 6. Plánování kapacit škol 6.1. Mateřské školy Na území ORP Frenštát pod Radhoštěm aktuálně působí 8 mateřských škol (MŠ) zřízených samosprávou. MŠ se nacházejí ve všech obcích na území ORP. Souhrnná registrovaná kapacita činí 640 dětí. K září 2016 bylo do MŠ zapsáno 640 dětí a dalších 57 zájemců bylo z kapacitních důvodů odmítnuto 2. Rozšíření kapacit MŠ aktuálně plánují v obci Tichá, a to o 18 dětí. V roce 2018 by tak souhrnná registrovaná kapacita narostla na 658 dětí. Tab. č. 27 Kapacita MŠ na území ORP Frenštát p. R. Obec Registrovaná kapacita Počet dětí v MŠ ve školním roce 2016/17 Odmítnuto zájemců 2016/17 Bordovice Frenštát p. R. (3 MŠ) Lichnov Tichá 53 (71 od 2018) 53 0 Trojanovice Veřovice Celkem Zdroj: Zástupci obcí, k (658 od 2018) Uvedený údaj zahrnuje i děti, kteří dosáhnou tří let v průběhu školního roku. Březen

33 V polovině roku 2016 mělo na území ORP hlášeno trvalé bydliště 620 dětí ve věku 3-5 let. Místní MŠ navštěvovalo, nebo bylo z kapacitních důvodů odmítnuto, 693 dětí. Podíl dětí ucházejících se o umístění v MŠ tak činil 112 % z celkového počtu tří až pětiletých dětí s trvalým bydlištěm na území ORP (index návštěvnosti). Je patrné, že zájem navštěvovat MŠ má více dětí, než kolik jich zde v dané věkové skupině žije. Jedná se o především o odklady školní docházky a částečně také o zájemce, kteří tří let dosáhnou až v průběhu školního roku. Průměrný index návštěvnosti za poslední 3 roky činí 111 %. Tento index použijeme při stanovení počtu zájemců o MŠ jako podíl dětí s hlášeným trvalým bydlištěm na území ORP (viz následující strana). Tab. č. 28 Porovnání počtu dětí v MŠ a dětí s trvalým bydlištěm na území ORP 2014/ / /17* Počet zájemců (žáci + odmítnutí) Počet dětí ve věku 3-5 let s trvalým bydlištěm na území ORP Frenštát p. R. Index návštěvnosti (podíl dětí v MŠ na celkovém počtu dětí ve věku 3-5 let) % 108 % 112 % Zdroj: zástupci obcí, ČSÚ, autor studie, Březen 2017 * Počet 3-5 letých dětí v roce 2016 dle demografické prognózy Březen

34 Počet dětí ve věku 3-5 let s trvalým bydlištěm na území ORP Frenštát pod Radhoštěm se bude až do roku 2025 držet na obdobné úrovni, jako v roce Bude-li i nadále trvat stav, kdy místní MŠ navštěvuje 111 % z celkového počtu tří až pětiletých dětí s trvalým bydlištěm hlášeným na území ORP, bude se v příštích 10 letech pohybovat počet zájemců o MŠ okolo 670, což je o cca 30 dětí více, než činí stávající kapacita MŠ. Pokud bychom přičetli i dvouleté děti (s indexem návštěvnosti 45 %), bude se v roce 2020 ucházet o umístění ve zdejších MŠ cca 750 dětí. Graf č. 18 Odhad vývoje počtu dětí ucházejících se o umístění v MŠ * Včetně 45 % dvouletých dětí Děti ve věku 3-5 let Nízká varianta Vysoká varianta Počet zájemců 2-5 let, stř. v. Střední varianta Kapacity MŠ Zdroj: ČSÚ, autor studie * Při indexu návštěvnosti 111 % u tří až pětiletých dětí a 45 % u dvouletých dětí. Shrnutí: Pokud by do MŠ nastupovali pouze tříleté děti a starší, budou stávající kapacity MŠ téměř dostačující. Chybět mohou místa v celkovém rozsahu cca 1 třídy (5 % kapacity). Situace se ovšem může změnit s legislativní úpravou, která do budoucna stanoví MŠ povinnost přijímat i dvouleté děti. Bohužel nejsme schopni odhadnout, jak velký podíl rodičů dvouletých dětí bude mít zájem děti do MŠ umístit. Pokud by to bylo 45 %, bude oproti stávající kapacitě chybět cca míst. Březen

35 Porovnání kapacity MŠ a počtu tří až pětiletých dětí ve sledovaných obcích Důležité informace přináší i porovnání kapacity MŠ a počtu zájemců o MŠ ve věku 3-5 let žijících v jednotlivých obcích (s indexem návštěvnosti 111 %). Ukazuje se, že stávající kapacity jsou rovnoměrně rozmístěné a přibližně odpovídají počtu dětí žijících v obcích. Situace se ovšem může změnit s povinností přijímat i dvouleté děti. Tab. č. 29 Porovnání kapacity MŠ a počtu zájemců ve věku 3-5 let dle obcí*, střední var. prognózy Obec Registrovaná kapacita ZŠ Počet zájemců* 2015 Počet zájemců* 2020 Počet zájemců* 2025 Počet zájemců* 2030 Bordovice Frenštát p. R. (3 MŠ) Lichnov Tichá 53 (71 od 2018) Trojanovice Veřovice Zdroj: Databáze MŠMT, zástupci obcí, autor studie * Zájemci = 3 5 leté děti s indexem návštěvnosti 111 %. Březen

36 6.2. Základní školy Na území ORP Frenštát p. R. v současnosti působí 6 ZŠ zřízených samosprávou. Jejich registrovaná kapacita činí žáků. V září 2016 je navštěvovalo žáků. Tab. č. 30 Kapacita ZŠ a počty žáků Obec Rejstříková kapacita ZŠ 2016/17 Obsazenost 2016/17 Frenštát p. R. - Tyršova (1. 9. třída) Frenštát p. R. - Záhuní (1. 9. třída) Lichnov (1. 9. třída) Tichá (1. 5. třída) Trojanovice (1. 5. třída) Veřovice (1. 9. třída) Celkem Zdroj: Zástupci škol, stav k září 2016 Mezi lety klesl celkový počet žáků na 1 450, poté opět narostl na úroveň 1 600, tedy obdobnou hodnotu, jako v roce 2006 či Graf č. 19 Počet žáků navštěvujících ZŠ na území ORP Frenštát p. R Zdroj: Zástupci škol Březen

37 Porovnání kapacity ZŠ a počtu dětí Na území ORP Frenštát p. R. mělo v posledních třech letech přihlášeno trvalé bydliště v průměru dětí ve věku 6-10 let. Průměrný počet žáků na prvním stupni činil 987. Znamená to, že počet žáků na prvním stupni místních ZŠ představuje 96 % z celkového počtu dětí ve věku 6 10 let s hlášeným trvalým pobytem na území ORP (index návštěvnosti). Z toho vyplývá, že cca 4 % z celkového počtu zdejších dětí ve věku prvního stupně ZŠ vykonává povinnou školní docházku l mimo území ORP. Index návštěvnosti na prvním stupni mírně klesá. U dětí na druhém stupni ZŠ dosahuje index návštěvnosti 87 %. Jedním z důvodů nižšího indexu návštěvnosti na druhém stupni mohou být přestupy na víceletá gymnázia. Tab. č. 31 Porovnání počtu žáků a počtu dětí s hlášeným pobytem, průměr za léta ročník (6 let) 1. stupeň (6-10 let) 6. ročník (11 let) 2. stupeň (11-14 let) Počet žáků místních ZŠ Počet dětí žijících na území ORP Index návštěvnosti (% dětí navštěvujících místní ZŠ) 95 % 96 % 93 % 87 % Zdroj: Zástupci škol, ČSÚ, leden 2017 Parametry plánování kapacity ZŠ na území ORP Frenštát p. R. Na základě zjištěných informací očekáváme, že index návštěvnosti ZŠ bude i v budoucnu obdobný. Proto ve střední variantě pro první stupeň stanovujeme míru návštěvnosti na 95 % z celkového počtu dětí s hlášeným trvalým bydlištěm ve věku 6 10 let. Druhý stupeň bude navštěvovat 85 % dětí ve věku let. Tyto indexy použijeme pro výpočet poptávky po kapacitě ZŠ v příštích letech. Průměrný počet žáků ve třídě jsme stanovili na 21, což odpovídá současnému stavu. Teoreticky lze zvolit vyšší počet žáků, ale v praxi to bude obtížné. Nelze sloučit vyšší ročníky, ani stejné ročníky napříč školami. Tab. č. 32 Parametry plánování kapacity ZŠ 1. stupeň (6-10 let) 2. stupeň (11 14 let) Index návštěvnosti nízká var. 90 % 80 % Index návštěvnosti střední var. 95 % 85 % Index návštěvnosti vysoká var. 100 % 90 % Počet dětí ve třídě Březen

38 Zdroj: autor studie Odhad počtu žáků na prvním stupni ZŠ Pokud by první stupeň místních ZŠ navštěvovalo 95 % z celkového počtu dětí ve věku 6 10 let s hlášeným pobytem na území ORP Frenštát p. R., bude se počet žáků na prvním stupni pohybovat okolo po celé sledované období (střední varianta) Graf č. 20 Odhadovaný počet žáků na 1. stupni* Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet autor studie, * index návštěvnosti = 95 % pro střední variantu. Poznámka: Více než demografické faktory ovlivní budoucí počet žáků ZŠ na území ORP Frenštát p. R. kvalitníimage škol a jejich hodnocení ze strany rodičů. Pokud by se zájem rodičů, aby jejich děti navštěvovaly 1. stupeň v místě bydliště, snížil na 90 % (nízká varianta), poklesne počet žáků v roce 2030 až na úroveň 800. Naopak, pokud by rodiče více preferovali místní ZŠ, bude se počet žáků pohybovat okolo Březen

39 Odhad počtu žáků na druhém stupni ZŠ Pokud bude druhý stupeň ZŠ do budoucna navštěvovat 85 % místních dětí v příslušném věku (střední varianta), očekáváme v příštích 5 letech nárůst počtu žáků až na cca 750. Přibližně na této úrovni se bude počet žáků pohybovat až do konce sledovaného období. Graf č. 21 Odhadovaný počet žáků na 2. stupni* Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Zdroj: ČSÚ, výpočet autor studie, index návštěvnosti = 85 % pro střední variantu. Poznámka: Obdobně jako u 1. stupně, i zde budoucí vývoj ovlivní nejen demografické faktory, ale také image škol a jejich vnímání rodiči. Březen

40 Počet žáků ZŠ celkem Pokud by první stupeň ZŠ navštěvovalo 95 % z celkového počtu šesti až desetiletých dětí a druhý stupeň 85 % z celkového počtu jedenácti až čtrnáctiletých dětí s hlášeným pobytem na území ORP Frenštát p. R. (střední varianta), celkový počet žáků místních ZŠ v příštích letech mírně vzroste. Podle vysoké varianty bude místní ZŠ navštěvovat cca žáků, přičemž stávající registrovaná kapacita ZŠ činí žáků. Tato kapacita bude v příštích 15 letech plně dostačující Graf č. 22 Odhadovaný počet žáků ZŠ celkem Nízká varianta Vysoká varianta Odhad reálně využitelné kapacity Střední varianta Administrativní kapacita ZŠ Zdroj: ČSÚ, výpočet autor studie Poznámka: Je ovšem otázka, do jaké míry je možné registrované kapacity skutečně využít. Jak vyplynulo při diskusích se zástupci obcí v rámci předchozích projektů, obvykle cca 20 % kapacity není reálné využít z důvodu nemožnosti slučovat třídy ve vyšších ročnících či napříč jednotlivými obcemi. I v takovém případě budou stávající kapacity dostačovat. Shrnutí: Stávající kapacita ZŠ bude i do budoucna plně dostačující, a to i při vysoké variantě prognózy celkového počtu žáků. Počet dětí žijících v ORP Frenštát pod Radhoštěm vzroste pouze mírně. Z hlediska počtu žáků se tak významně projeví preference rodičů o konkrétní školy. Březen

41 Plánování kapacity místních ZŠ S mírným nárůstem počtu žáků v příštích 5 letech dojde i k mírnému navýšení potřebného počtu kmenových tříd. Při střední variantě se počet kmenových tříd bude pohybovat okolo 80. Graf č. 23 Počty kmenových tříd při průměrném počtu 21 žáků ve třídě Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta, pro rok 2016 aktuálních 77 tříd Březen

42 Porovnání stávající kapacity ZŠ a počtu dětí na území jednotlivých obcí Jak ukazuje prognóza za celé území ORP, kapacita ZŠ by měla dostačovat. Rozhodující ovšem bude, kolik dětí ve skutečnosti bude navštěvovat školu v místě bydliště a zároveň kolik dětí po absolvování prvního stupně odejde na jiné školy. Níže uvedená tabulka porovnává kapacitu ZŠ na území jednotlivých obcí a odhad počtu dětí ve věku 6 14 let (bez promítnutí indexu návštěvnosti). Kapacita ZŠ na území Frenštátu p. R., Lichnova a Veřovic bude do budoucna plně dostačující, zvláště pak ve Frenštátě. Naopak kapacita ZŠ v Tiché a Trojanovicích stačí pouze pro první stupeň (viz kap. 5) a děti na druhý stupeň dojíždějí jinam (především do Frenštátu p. R.). Přesto platí, že z hlediska celého ORP bude kapacita ZŠ dostačující. Tab. č. 33 Porovnání počtu dětí ve věku 6 14 let (bez indexu návštěvnosti) a kapacity ZŠ, podle obcí, střední varianta prognózy Obec Registrované kapacity ZŠ Počet žáků 2015 Počet žáků 2020 Počet žáků 2025 Počet žáků 2030 Bordovice Frenštát p. R Lichnov (1. 9. třída) Tichá (1. 5. třída) Trojanovice (1. 5. třída) Veřovice (1. 9. třída) Zdroj: Databáze MŠMT, zástupci obcí, k ; Březen

43 7. Hlavní zjištění Podle údajů ČSÚ žilo k na území ORP obyvatel, z toho více než polovina přímo ve městě Frenštát p. R.. Mezi lety počet obyvatel vzrostl o 538 osob, což představuje nárůst o 3 %. Tento mírný růst je důsledkem migrace, která vyrovnala přirozený úbytek způsobený vyšším počtem zemřelých než narozených. Zástupci obcí očekávají podobnou intenzitu bytové výstavby jako doposud. V roce 2030 by na území ORP Frenštát p. R. mělo žít cca 19 19,5 tis. obyvatel. Žádný výrazný nárůst jejich počtu se neočekává. Děti a školská zařízení V rámci ORP Frenštát p. Radhoštěm působí 8 MŠ zřízených samosprávou. Jejich souhrnná kapacita činí 640 dětí. V roce 2016/17 navštěvovalo MŠ celkově 640 dětí a 57 zájemců splňujících kritéria bylo z kapacitních důvodů odmítnuto. Na území ORP má trvalé bydliště hlášeno 620 dětí ve věku 3-5 let. Větší počet zájemců o MŠ je způsoben především odklady školní docházky. Počet dětí ve věku 3 5 let bude v příštích 10 letech stagnovat. Stávající kapacita MŠ bude pouze mírně nedostačující, chybět bude cca 30 míst (5 % kapacity). Povinnost MŠ přijímat i dvouleté děti, stanovená zákonem, však do budoucna situaci zásadně změní. Stávající kapacita bude v takovém případě zcela nedostačující. V případě, že by MŠ mělo zájem navštěvovat 45 % dvouletých dětí, bude oproti stávající kapacitě chybět míst. MŠ jsou rozmístěny v jednotlivých obcích na území ORP rovnoměrně a kapacitně odpovídají počtu zde žijících dětí starších tří let. Na území ORP působí v současnosti 6 ZŠ. Aktuální kapacita všech ZŠ dle rejstříku MŠMT činí žáků. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ žáků. Pokud by místní ZŠ navštěvovalo tak jako doposud 95 % dětí ve věku 6 10 let žijících na území ORP, bude se počet dětí na prvním stupni pohybovat okolo tisíce po celé sledované období (střední varianta). Pokud by druhý stupeň navštěvovalo 85 % dětí v daném věku, vzroste počet žáků na druhém stupni z 600 na 750 v roce 2021 (střední variatna). Březen

44 Celkově očekáváme, že místní ZŠ bude na obou stupních navštěvovat celkem cca žáků po většinu sledovaného období. Stávající kapacita ZŠ bude do budoucna plně dostačující i při vysoké variantě prognózy. Skutečný počet žáků v příštích 15 letech významně ovlivní zájem rodičů o konkrétní školy, a to i více než samotný demografický vývoj. Senioři Ve věkové skupině 80letých a starších lze po roce 2020 očekávat nárůst počtu obyvatel o více než 50 %. Zatímco v roce 2015 mělo na území ORP trvalé bydliště 768 seniorů starších 80 let, v roce 2030 jich zde bude žít přes podle střední varianty. Relativně značný nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv na požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti. Březen

45 8. Seznam tabulek, grafů a zkratek Seznam tabulek: Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel, Tab. č. 2 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem v obcích... 6 Tab. č. 3 Srovnání skladby obyvatelstva podle věku rok Tab. č. 4 Pohyb obyvatel, ORP Frenštát p. R Tab. č. 5 Relativní pohyb obyvatel v jednotlivých obcí ORP Tab. č. 6 Pohyb obyvatel v jednotlivých obcích, průměr za roky Tab. č. 7 Úhrnná plodnost* Tab. č. 8 Úhrnná plodnost - varianty vývoje použité v prognóze Tab. č. 9 Střední délka života při narození, Moravskoslezský kraj Tab. č. 10 Saldo migrace za jednotlivé obce* Tab. č. 11 Parametry budoucí migrace pro roky Tab. č. 12 Parametry budoucí migrace pro jednotlivé lokality, střední varianta Tab. č. 13 Věková struktura migrace, ORP Frenštát p. R., Tab. č. 14 Vývoj počtu obyvatel - obce střední varianta Tab. č. 15 Vývoj počtu dětí do dvou let věku obce - střední varianta Tab. č. 16 Vývoj počtu dětí ve věku 3 až 5 let obce - střední varianta Tab. č. 17 Vývoj počtu dětí ve věku 6 až 10 let obce - střední varianta Tab. č. 18 Vývoj počtu šestiletých dětí obce - střední varianta Tab. č. 19 Vývoj počtu obyvatel ve věku 11 až 14 let obce - střední varianta Tab. č. 20 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí obce - střední varianta Tab. č. 21 Vývoj počtu obyvatel ve věku 15 až 18 let obce střední varianta Tab. č. 22 Vývoj počtu obyvatel - obce střední varianta Tab. č. 23 Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 až 39 let - obce střední varianta Tab. č. 24 Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 až 64 let obce - střední varianta Tab. č. 25 Vývoj počtu obyvatel starších 65 let obce - střední varianta Tab. č. 26 Vývoj počtu obyvatel starších 80 let - obce střední varianta Tab. č. 27 Kapacita MŠ na území ORP Frenštát p. R Tab. č. 28 Porovnání počtu dětí v MŠ a dětí s trvalým bydlištěm Tab. č. 29 Porovnání kapacit a dětí ve věku 3-5 let dle obcí*, střední var. prognózy Tab. č. 30 Kapacita a počty žáků ZŠ Tab. č. 31 Porovnání počtu žáků a počtu dětí s hlášeným pobytem, průměr za léta Tab. č. 32 Parametry plánování kapacity ZŠ Tab. č. 33 Porovnání počtu dětí ve věku 6 14 let (bez indexu návštěvnosti) a kapacity ZŠ, střední varianta prognózy Březen

46 Seznam grafů: Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem... 6 Graf č. 2 Strom života, Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku matky Graf č. 4 Přírůstek stěhováním, pozorovaný v letech , a prognózovaný Graf č. 5 Vývoj počtu obyvatel dle 3 prognostických modelů Graf č. 6 Vývoj počtu dětí do dvou let věku Graf č. 7 Vývoj počtu dětí ve věku 3-5 let Graf č. 8 Vývoj počtu dětí ve věku 6-10 let Graf č. 9 Vývoj počtu šestiletých dětí Graf č. 10 Vývoj počtu dětí ve věku let Graf č. 11 Vývoj počtu jedenáctiletých dětí Graf č. 12 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Graf č. 13 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Graf č. 14 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Graf č. 15 Vývoj počtu obyvatel ve věku let Graf č. 16 Vývoj počtu obyvatel starších 65 let Graf č. 17 Vývoj počtu obyvatel starších 80 let Graf č. 18 Odhad vývoje počtu dětí ucházejících se o umístění v MŠ * Graf č. 19 Počet žáků ZŠ na území ORP Frenštát p. R Graf č. 20 Odhadovaný počet žáků na 1. stupni* Graf č. 21 Odhadovaný počet žáků na 2. stupni* Graf č. 22 Odhadovaný počet žáků celkem Graf č. 23 Počty kmenových tříd průměrný počet 21 žáků ve třídě Seznam zkratek: ČSÚ Český statistický úřad kap. kapitola kmenová třída (třída) - skupina dětí, organizační jednotka, nikoliv učebna MŠ mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ORP Obec s rozšířenou působností SLDB Sčítání lidu, domů a bytů tis. - tisíc ZŠ základní škola Březen

47

Demografická studie. Září Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Září Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie m Tuchoměřice Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Září 2018 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. Duben Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Duben Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie m Husinec-Řež Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Duben 2018 Obsah 2. Resumé hlavní

Více

Demografická studie SO Praha 5

Demografická studie SO Praha 5 Demografická studie SO Praha 5 Červen 2017 Zhotovitel: Ing. Petr Fusek Obsah 2. Resumé a hlavní zjištění... 3 3. Metodologie... 5 4. Obyvatelstvo... 7 4.1. Celkový počet obyvatel... 7 4.2. Hlášené místo

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha Čakovice Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Únor 2017 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 22 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkupmysoukup.cz Květen 2017 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Líbeznice Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Srpen 2017 Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 10 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Srpen 2017 Obsah 2. Resumé a hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza MČ Praha 22 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Říjen 2015 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Kly Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Listopad 2015 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. ORP Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. ORP Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie m ORP Mnichovo Hradiště Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Srpen 2019 Projekt MAP

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Klecany a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Březen 2015 Aktualizace:

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza MČ Praha 11 Prosinec 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie ORP. Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie ORP. Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Tomáš Soukup ORP Mnichovo Hradiště Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Leden 2017 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 14 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Leden 2017 Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Demografická studie. Bašť. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Bašť. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Bašť a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Klecany a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Březen 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Jílové u Prahy Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Úvaly a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Srpen 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Nové Město na Moravě Srpen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza MČ Praha Lipence Říjen 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Sulice a okolní obce únor 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1.

Více

Demografická studie. Listopad Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Listopad Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie SO Praha 4 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Listopad 2017 Verze ze dne: 3.5.2018

Více

Demografická studie. Husinec - Řež. Tomáš Soukup. květen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. Husinec - Řež. Tomáš Soukup. květen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie Husinec - Řež květen 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. MČ Praha 12. Tomáš Soukup. Prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. MČ Praha 12. Tomáš Soukup. Prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 12 Prosinec 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Verze ze dne: 8. 2. 2016

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. MČ Praha Libuš Září 2015. Tomáš Soukup. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč. IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha Libuš Září 2015. Tomáš Soukup. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč. IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha Libuš Září 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. Úvaly. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Úvaly. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Úvaly a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Únor 2018 Obsah 2. Resumé hlavní

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Město Buštěhrad a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz červen 2015 Obsah

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Demografická studie. MČ Praha 7. Tomáš Soukup. Červen Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. MČ Praha 7. Tomáš Soukup. Červen Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 7 Červen 2016 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje Tomáš Fiala Jitka Langhamrová 1 Připravovaná stejnojmenná publikace: Úvod autorský tým za : katedra demografie fakulty informatiky

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních a středních škol osob v produktivním věku a jednotlivých

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO Září 2015 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Výchozí data... 3 1.2 Metodologie... 3 2 Obyvatelstvo... 4 2.1 Celkový počet obyvatel... 4 2.2 Struktura obyvatelstva... 4 2.3 Pohyb

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Správního obvodu Praha 21 a jeho městských částí do roku 2023

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Správního obvodu Praha 21 a jeho městských částí do roku 2023 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Správního obvodu Praha 21 a jeho městských částí do roku 2023 se zaměřením na věkové skupiny dětí předškolního věku, žáků základních škol, a jednotlivých

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: Tel:

Demografická studie. Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 17 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkupmysoukup.cz Červenec 2017 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTA MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTA MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU OBJEDNATEL: ZPRACOVATEL: MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU EKOTOXA S.R.O. PROSINEC 2015 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7,

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Autoři: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková, Ph.D. Mgr. Šárka Šustová, Bc. Alena Daudová, Bc. Martin Koňařík, Bc. Barbora

Více

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013)

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013) Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013) Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na Projekci obyvatelstva České republiky do roku 2100 (dostupná na: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/4020-13),

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE TEPLÝŠOVICE A OBCÍ SPÁDUJÍCÍCH DO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE TEPLÝŠOVICE A OBCÍ SPÁDUJÍCÍCH DO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE TEPLÝŠOVICE A OBCÍ SPÁDUJÍCÍCH DO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY OBJEDNATEL: ZPRACOVATEL: POSÁZAVÍ O.P.S. EKOTOXA S.R.O. ČERVEN 2016

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková 1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 17 Nina Dvořáková Dlouhodobý vývoj přirozené měny je podmíněn ekonomickým a společenským rozvojem, úrovní zdravotní péče a kvalitou životních podmínek obyvatel.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza 3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu pro spádové území obce Dolní Břežany je prognóza populačního vývoje a struktury obyvatelstva do roku 2030. Obdobně jako pro celou

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Demografická studie. město Úvaly. Tomáš Soukup. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. město Úvaly. Tomáš Soukup. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie město Úvaly prosinec 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel kraje poklesl Každý šestý obyvatel kraje bydlí v krajském městě Rok 2013 představoval další pokles počtu obyvatel Olomouckého kraje. Na konci roku žilo v kraji celkem

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 z toho Ústav pro informace ve vzdělávání Začátek školního roku 2011/12 ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 Úvod Předkládaný materiál podává základní informaci o odhadovaných počtech ţáků a nově přijatých na

Více

Aktuální populační prognózy ČR srovnání vstupních předpokladů

Aktuální populační prognózy ČR srovnání vstupních předpokladů Aktuální populační prognózy ČR srovnání vstupních předpokladů 1. demografická konference PhD. studentů demografie Budoucí demografický vývoj aneb užití demografických prognóz v praxi 26. 11. 2009 Populační

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Demografická studie. Tomáš Soukup. MČ Praha Čakovice. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. Tomáš Soukup. MČ Praha Čakovice. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie MČ Praha Čakovice prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Aktuální populační vývoj v kostce

Aktuální populační vývoj v kostce Aktuální populační vývoj v kostce Populace České republiky dlouhodobě roste. Od roku 2003 byl růst populace přerušen pouze jednou, v roce 2013. V roce 2016 obyvatel 1) ČR přibylo jak přirozenou měnou (počet

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV A PŘILEHLÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTÍ VESTEC A JESENICE-ZDIMĚŘICE PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY (MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA) Tomáš Fiala Eva Kačerová Jitka Langhamrová katedra

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 217 zvýšil o 31,2 tisíce. Přibylo seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let, naopak osob v produktivním

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 Obyvatelstvo Praha, 2012 Kód publikace: 104003-12 Č. j.: 00961/2012-7101 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2011 Zpracoval: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze,

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Sociodemograficka analý za obce Hla sna Tr eban

Sociodemograficka analý za obce Hla sna Tr eban Sociodemograficka analý za obce Hla sna Tr eban Pardubice, březen 219 1 191 193 1961 1972 1974 1976 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 214 216 1 Počet obyvatel 1.1

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH

PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH PŘEDSTAVENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČÍSLECH Ing. Leona Tolarová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obyvatelstvo ve Zlínském kraji Počet obyvatel v kraji v roce 2000 byl 595 023,

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 216 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 25, tisíce osob. Přibylo zejména seniorů, ale také dětí mladších 15 let. Nejvíce obyvatel se řadilo

Více