DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV"

Transkript

1 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211

2 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1

3 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet jeho obyvatel Statutární město Mladá Boleslav je městem střední velikosti, nejmenší ze statutárních měst v České republice. Nachází se ve východní části Středočeského kraje, na okraji Českého ráje. Od založení města Boleslavem Mladým (Boleslavem II.) uplynulo více jak 1 let Město má dlouhou průmyslovou tradici, která se stále rozvíjí již od konce 19. století. Mladá Boleslav je vzdálena 5 km od hlavního města Prahy, s nímž je spojena rychlostní silnicí R1, která umožňuje silnou vazbu města Mladá Boleslav s hlavním městem. Lze říci, že jde o velmi významné a ekonomicky silné město Středočeského kraje, ale i České republiky. Mladá Boleslav má i se svými příměstskými částmi rozlohu 2.888,1 ha a je po Kladnu druhým největším městem Středočeského kraje co do počtu obyvatel. Výměry katastrálních území městských částí statutárního města Mladá Boleslav jsou Mladá Boleslav 1 154,9 ha, Čejetice 559,6 ha, Chrást 21,1 ha, Bezděčín 175,5 ha, Debř 191,3 ha, Jemníky 27,1 ha a Podlázky 389,7 ha. Celkový počet obyvatel se za sledované období let 212 mírně zvýšil, a to ze obyvatel v roce na obyvatel na konci roku 211. Rozdíl v počtu obyvatel mezi uvedenými roky je +448 osob. Obdobně jako i v celé republice probíhá ve městě Mladá Boleslav proces stárnutí obyvatelstva, což představuje změny rozložení věkových skupin v populaci. Nadto lze město charakterizovat mimořádně silnými migračními procesy. obyvatel města Mladá Boleslav ve sledovaném období vyjadřují tabulka 1 a graf 1. Přírůstky v celkovém počtu obyvatel lze sledovat na grafu 1 a 2. Z těchto grafů jsou patrné meziroční přírůstky počtu obyvatel, z nichž nejvýznamnější přírůstek je mezi lety 27 a 28, a to 95 obyvatel. Významným ukazatelem vývoje počtu obyvatel jsou odchylky od průměru, přitom maximální odchylka od průměru osob je v roce 28, a to osoby a minimální v roce 24, a to -993 osob. Tabulka 1: obyvatel k celkem muži ženy

4 Graf 1: obyvatel Mladé Boleslavi k obyvatel

5 Graf 2: Vývoj počtu obyvatel Mladé Boleslavi k s vyznačením přírůstků 46 obyvatel

6 Obdobně lze sledovat vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období podle pohlaví na grafu 3. Graf 3: Vývoj počtu žen a mužů ve městě Mladá Boleslav k Obyvatelé celkem Muži Ženy obyvatel Z grafu 3 je patrný podíl žen a mužů na přírůstku celkového počtu obyvatel ve městě, ve sledovaném období. 5

7 Důležitým demografickým ukazatelem je věkové složení obyvatel podle stanovených kategorií. Rozdělení věkových kategorií je dáno: 14 let, let, 65+. Změny v počtu obyvatel jsou uvedeny vždy k uvažovaného roku a to v tabulce 2 a poté v grafu 4. Tabulka 2: Věkové složení obyvatelstva celkem celkem muži ženy Graf 4: Vývoj věkového složení obyvatel Jak z tabulky, tak i z grafu je vidno, že zatímco kategorie 14 jeví ve sledovaném období postupný pokles počtu osob a tudíž i podílu na celkovém počtu obyvatel, obě zbývající kategorie se vyznačují mírným nárůstem

8 Tabulky 3 a 4 uvádějí věkové složení obyvatelstva podle pohlaví, a to v jednotlivých věkových kategoriích, opět k daného roku. Tabulka 3: Věkové složení mužské části obyvatel Tabulka 4: Věkové složení ženské části obyvatel

9 Tabulka 5: Věkové složení obyvatelstva v % ,64% 15,4% 15,14% 14,63% 14,22% 13,63% 13,3% 12,38% 12,3% 12,22% 12,71% ,66% 72,5% 72,46% 72,87% 72,85% 73,26% 73,83% 74,38% 74,61% 73,78% 72,63% ,7% 12,1% 12,4% 12,5% 12,93% 13,12% 13,14% 13,24% 13,36% 14,% 14,66% Z tabulky 5 je patrné, jak se v závislosti na sledovaných letech mění proporce jednotlivých věkových kategorií z celkového počtu obyvatel města. Zatímco v kategorii 14 je patrný pokles z původních 16, 64 % z celkového počtu obyvatel města v roce na 12,71 % v roce 21, u skupiny jde ve stejné období o přírůstek o,97 % a v kategorii 65+ lze určit přírůstek 2,96 % za sledované období. Stejné závěry potvrzuje i další graf 5. Graf 5: Věková struktura obyvatel města Mladá Boleslav 8,% 7,% ,66% 72,5% 72,46% 72,87% 72,85% 73,26% 73,83% 74,38% 74,61% 73,78% 72,63% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 16,64% 11,7% 15,4% 12,1% 15,14% 12,4% 14,63% 12,5% 14,22% 12,93% 13,63% 13,12% 13,3% 13,14% 12,38% 13,24% 12,3% 13,36% 12,22% 14,% 12,71% 14,66%,% Věková struktura obyvatel a její změny ukazují na stav vývoje populace ve městě v posloupnosti sledovaných let 211, přitom odrážejí také působení některých faktorů, např. ekonomických, sociálních, ekologických a dalších. Je třeba uvažovat i měnicí se legislativní rámec doby sbírání údajů (např. zásahy do systému mateřských přídavků, porodného, délky mateřské dovolené, doba odchodu občanů do důchodu a dalších). 8

10 1.2. Průměrný věk obyvatel města Mladá Boleslav Dalším významným demografickým ukazatelem je průměrný věk obyvatelstva, z jeho vývoje lze usuzovat např. na vývoj potřeb obyvatelstva ve městě apod. Ukazatel průměrný věk je vyjádřen ve sledovaném období 211 tabulkou 6 a znázorněn grafem 6, a to ke daného roku sledovaného období. Tabulka 6: Průměrný věk obyvatel celkem 37,6 38,4 38,8 39, 39,5 39,7 39,9 4,1 4,1 4,5 4,8 muži 36,2 36,9 37,3 37,5 38, 38,2 38,3 38,5 38,5 38,9 39,2 ženy 39, 39,8 4,3 4,5 41, 41,2 41,4 41,6 41,7 42,1 42,3 Průměrný věk , 37,6 36,2 39,8 38,4 36,9 Graf 6: Průměrný věk obyvatel podle pohlaví v Mladé Boleslavi k ,3 38,8 37,3 4,5 39, 37,5 Z grafu i tabulky je patrné, že dochází k nárůstu průměrného věku obyvatel města Mladá Boleslav. Progresivně se zvyšuje z hodnoty 37,6 let v roce na hodnotu 4,9 let v roce 28. Obyvatelstvo města Mladá Boleslav v průběhu zkoumaných let sledovaného období zestárlo v průměru o 3,3 roku. Dle pohlaví je nárůst průměrného věku mužské části populace určen přírůstkem 3,1 roku za období, zatímco u žen je to přírůstek 3,4 roku za stejné období. 41, 39,5 38, 41,2 41,4 41,6 41,7 39,7 39,9 4,1 4,1 38,2 38,3 38,5 38,5 Celkem 42,1 4,5 38,9 42,3 42,4 4,8 4,9 39,2 39,4 Muži Ženy 9

11 1.3. Index stáří Index stáří je demografický ukazatel, který je definován jako poměr počtu obyvatel ve věkové kategorii 65+ ku počtu obyvatel ve věkové kategorii 14 a je vyjádřen též v %. Z následující tabulky lze zjistit, že index stáří ve sledovaném období roste. V roce je výchozí hodnota O, 73, tj. 7,3 %, což znamená, že obyvatel kategorie 65+ bylo 7,3 % obyvatel kategorie 14, tedy o 29,7 % méně než dětí do 14 let. Další členy posloupnosti pak narůstají a v roce 26 překračuje počet obyvatel 65+ rovnost s počtem dětí do 14 let, při čemž index stáří je 1,8 %. V další letech index stáří ukazuje přírůstky až na 115,4 %. Tabulka 7: Index stáří obyvatelstva Index stáří (65+ / 14 v %) 7,3 78,6 81,9 85,5 9,9 96,3 1,8 16,9 111, 114,6 115,4 muži 37,6 38,4 38,8 39, 39,5 39,7 39,9 4,1 4,1 4,5 4,8 v tom ve věku: 14 36,2 36,9 37,3 37,5 38, 38,2 38,3 38,5 38,5 38,9 39, , 39,8 4,3 4,5 41, 41,2 41,4 41,6 41,7 42,1 42, ,9 39,8 4,2 4,5 4,9 41,2 41,4 41,6 41,7 42,1 42,3 ženy 39,6 4,5 41, 41,2 41,7 41,9 42,1 42,4 42,6 42,9 43,1 v tom ve věku: 14 4,3 41,3 41,7 41,9 42,4 42,6 42,9 43,2 43,4 43,7 43, ,9 42, 42,4 42,7 43,1 43,4 43,6 44, 44,2 44,5 44, ,6 42,7 43,1 43,4 43,8 44,1 44,4 44,8 45, 45,3 45,4 1

12 2. Živě narození, zemřelí, přirozený přírůstek obyvatel města Mladá Boleslav 2.1. Živě narození, zemřelí Tabulka 8: Vývoj živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel obyvatelstvo celkem Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek obyvatelstvo celkem Živě narození na 1 obyvatel 9,9 9, 9,7 9,1 9,2 9,5 1,2 1,9 12,3 1,7 Zemřelí na 1 obyvatel 8,8 8,1 8,4 9,1 9, 9,3 9, 8,2 8,8 8,5 Přirozený přírůstek počtu obyvatel jakožto další demografická veličina je definován jako rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých v daném roce. Tabulka 8 vyjadřuje též počet zemřelých na každý 1 obyvatel. Z tabulky 8 i grafu 7 lze konstatovat posloupnost počtu živě narozených obyvatel v letech 211 a lze tyto údaje porovnat s počtem zemřelých za stejná období. 11

13 Graf 7: Vývoj počtu živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku v Mladé Boleslavi v letech 21 6 Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek obyvatelstvo celkem Tabulka 9: Příčiny úmrtí obyvatelstva novotvary (C D48) nemoci oběhové soustavy (I I99) nemoci dýchací soustavy (J J99) nemoci trávicí soustavy (K K93) vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V1 Y98) z toho sebevraždy (X6 X84)

14 Vývoj živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel v závislosti na pohlaví v jednotlivých letech sledovaného období vyjadřují tabulka 1 a posléze graf 9. Tabulka 1: Vývoj živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel muži celkem Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek muži Graf 8: Vývoj živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel muži celkem 35 Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek muži Z tabulky 1 i grafu 8 je vidno, že přirozené přírůstky v jednotlivých letech sledovaného období kolísají od hodnoty 3 na hodnotu 111, přitom průměrný přirozený přírůstek mužských obyvatel je v daném časovém úseku 34,5 mužského obyvatele za 1 sledovaný rok. 13

15 Tabulka 11: Vývoj živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel ženy celkem Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek ženy Z tabulky11 a posléze i z grafu 9 lze vyvodit, že posloupnost přirozených přírůstků v počtu žen za jednotlivé roky je zcela odlišná. Průměrný roční přírůstek počtu ženských obyvatel je 2,6 ženského obyvatel a přírůstky se pohybují v mezích od -31 do +58 ženského obyvatele. Graf 9: Vývoj živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel ženy celkem 3 Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek ženy

16 2.2. Přirozený přírůstek obyvatel města Mladá Boleslav v letech 211 (souhrnně) Přirozený přírůstek počtu obyvatel je dán jako rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a celkovým počtem zemřelých osob v daném roce, a to bez ohledu na pohlaví. Z předchozích tabulek vyplývá vývoj přirozených přírůstků obyvatel města Mladá Boleslav v období 211. Tabulka 12: Přirozený přírůstek obyvatel v letech 211 Přirozený přírůstek obyvatelstvo celkem Přirozený přírůstek muži Přirozený přírůstek ženy Graf 1: Přirozený přírůstek obyvatel v letech Přirozený přírůstek muži Přirozený přírůstek ženy Přirozený přírůstek obyvatelstvo celkem

17 3. Statistika pohybu obyvatel města Mladá Boleslav Statistika pohybu obyvatel vychází z demografický údajů jako jsou sňatky, rozvody a potraty. Další charakteristiky pohybu obyvatel jsou počet obyvatel přistěhovalých, vystěhovalých a saldo migrace Sňatky, rozvody a potraty Vývoj sňatků, rozvodů a potratů v letech 211 vyjadřuje posloupnost údajů v tabulce 13 a dále grafy 11, 12 a 13. Tabulka 13: Vývoj sňatků, rozvodů a potratů Sňatky Rozvody Potraty Graf 11: Sňatky v letech 211 sňatků Sňatky Sňatky průměr 259/rok Z grafu 11 lze vidět, jak se odchyluje počet sňatků v jednotlivých letech od průměrného počtu sňatku ve sledovaném období 211, který je 26 sňatků za 1 rok, z maximálního počtu 38 sňatků v roce 21 k minimu sňatků 27 v roce

18 Graf 12: Rozvody v letech Rozvody rozvodů Průměrný počet rozvodů za 1 rok sledovaného období je 179,2. Z grafu 12 můžeme sledovat odchylky od tohoto průměru v jednotlivých letech sledovaného období. rozvodů ve městě kolísá mezi minimem 122 dosaženém v roce 29 a mezi maximem rozvodů 237 v roce 21. Přidaná spojnice trendu ukazuje celkový vývoj rozvodovosti v městě Mladá Boleslav. 17

19 Graf 13: Potraty v letech Potraty potratů Průměrný počet potratů je ve sledovaném období 181,8. Odchylky v jednotlivých, po sobě jdoucích letech, jsou vcelku vyrovnané. Nabývají hodnot v intervalu od 145 za rok 21 do 215 v roce 21. Spojnice trendu vyjadřuje vývoj potratovosti ve městě. 18

20 3.2. Přistěhovalí, vystěhovalí a saldo migrace Pro sledování pohybu obyvatelstva se zavádí pojem migrace vnitřní, čímž rozumíme migraci v rámci ČR na rozdíl od migrace zahraniční. Saldo migrace se definuje jako rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých v obou typech migrace. Tabulka 14: Vývoj celkové migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR a z/do zahraničí) obyvatelstvo celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo celkového stěhování Graf 14: Vývoj celkové migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR a z/do zahraničí) obyvatelstvo celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo celkového stěhování Z grafu 14, který sleduje celkovou migraci obyvatel města Mladá Boleslav lze konstatovat úbytek obyvatelstva vystěhováním a přírůstek přistěhováním 2 511, což znamená úbytek počtu obyvatel za sledované období

21 Tabulka 15: Vývoj celkové migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR a z/do zahraničí) muži Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo celkového stěhování muži U mužské části obyvatel je celková migrace vyjádřena v tabulce 15 a posléze grafem 15. Graf 15 vyjadřuje závislosti migrace na jednotlivých letech pomocí salda celkového stěhování mužské části populace. Přírůstek počtu mužů přistěhováním je za stejné období Takže celkem ubylo za období 495 mužů. Graf 15: Vývoj celkové migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR a z/do zahraničí) muži 8 Saldo celkového stěhování muži

22 Tabulka 16: Vývoj celkové migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR a z/do zahraničí) ženy Přistěhovalé celkem Vystěhovalé celkem Saldo celkového stěhování ženy Celková migrace žen je popsána tabulkou 16 a grafem 16. Graf vyjadřuje závislost celkové migrace ženské části populace posloupností salda migrace v jednotlivých, po sobě jdoucích letech období 211. Za období je úbytek v počtu žen vyjádřen číslem 1 11, zatímco přírůstek počtu žen za stejné období 424. Celkem jde tedy o úbytek v počtu žen 686. Graf 16: Vývoj celkové migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR a z/do zahraničí) ženy 25 2 Saldo celkového stěhování ženy

23 Tabulka 17: Vývoj vnitřní migrace (tj. v rámci ČR) obyvatelstvo celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo vnitřního stěhování Graf 17: Vývoj vnitřní migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR) obyvatelstvo celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo vnitřního stěhování

24 Tabulka 18: Vývoj vnitřní migrace (tj. v rámci ČR) muži celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo vnitřního stěhování - muži Graf 18: Vývoj vnitřní migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR) muži celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo vnitřního stěhování muži

25 Tabulka 19: Vývoj vnitřní migrace (tj. v rámci ČR) ženy celkem Přistěhovalé celkem Vystěhovalé celkem Saldo vnitřního stěhování ženy Graf 19: Vývoj vnitřní migrace (tj. vnitřní = v rámci ČR) ženy celkem 1 5 Přistěhovalé celkem Vystěhovalé celkem Saldo vnitřního stěhování ženy Saldo vnitřní migrace se může promítat do daňových příjmů hospodaření města a tím přímo ovlivnit příjmovou část rozpočtu. Sledováním vývoje a trendu migrace je možné předvídat budoucí vývoj této části rozpočtu. 24

26 Tabulka 2: Vývoj zahraniční migrace (tj. z/do zahraničí) obyvatelstvo celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo zahraničního stěhování Graf 2: Vývoj zahraniční migrace (tj. z/do zahraničí) obyvatelstvo celkem Přistěhovalé Přistěhovalí celkem Vystěhovalé Vystěhovalí celkem Saldo zahraničního stěhování

27 Tabulka 21: Vývoj zahraniční migrace (tj. z/do zahraničí) muži celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem Saldo zahraničního stěhování muži Graf 21: Vývoj zahraniční migrace (tj. z/do zahraničí) muži Saldo zahraničního stěhování muži

28 Tabulka 22: Vývoj zahraniční migrace (tj. z/do zahraničí) ženy celkem Přistěhovalé celkem Vystěhovalé celkem Saldo zahraničního stěhování ženy Graf 22: Vývoj zahraniční migrace (tj. z/do zahraničí) ženy 7 Saldo zahraničního stěhování ženy

29 4. Závěr Zásadním faktorem vyplývajícím z dat uvedených v této studii (tab. 5) je poměr věkového složení obyvatel Mladé Boleslavi. Přestože bylo v minulosti naše město nazýváno městem mladých, data ukazují na pozvolné stárnutí populace ve stejném poměru, jako je tomu v jiných částech republiky. Řešením tohoto problému je důsledná podpora zvyšování počtu rodin s dětmi, ať již možným navýšením počtu míst v mateřských školkách, tak možnou podporou při řešení bytové situace apod. Výše uvedené informace mohou být vodítkem pro další zpracování problematiky demografického rozvoje města Mladá Boleslav. Nutnou podmínkou je použití většího množství dat tak, aby vypovídací hodnota vypočtených trendů, případně statistickým výpočtem odhadované hodnoty, mohla být co nejkvalitnější, s maximální vypovídací hodnotou a minimem extrémních hodnot. 28

30 Vydalo Statutární město Mladá Boleslav Zpracovala: PhDr. Eva Pešková Výrova: Miroslav Horák Region Design, Tiskový náklad: 2 ks 212

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK Ve ch oblastech (66 % území kraje) žije 17 % obyvatel Ústeckého kraje. Nejvíce urbanizované jsou okresy Most, Teplice a Ústí nad Labem, kde je na venkově méně

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj 1.1 Sídelní struktura Na území Libereckého kraje žije 4,2 % obyvatel republiky. V krajském městě žije 23,5 % populace, v nejmenší obci pouze 86 obyvatel. Liberecký kraj tvoří pouze

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Trvale vysoký podíl městského obyvatelstva Počet obyvatel se meziročně prakticky nezměnil, kladný přirozený přírůstek Ústecký kraj se již od roku 1998 skládá z 354 obcí, z toho téměř

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

SEMINÁŘ č. 1. Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost

SEMINÁŘ č. 1. Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost SEMINÁŘ č. 1 Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost STRUKTURA OBYVATELSTVA Obecná hustota zalidnění h S P S počet obyvatel P jednotka plochy (obvykle se udává

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj tis. osob podíl (%) % 1. Demografický vývoj Jihočeský kraj má nejnižší hustotu zalidnění v ČR a poměrně rozdrobenou sídelní strukturu. Jihočeský kraj rozlohou 1 tis. km 2 představuje 12,8 % území České

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj počet osob v tis. počet osob v tis. 1. Demografický vývoj Pardubický kraj je pátým nejméně zalidněným krajem České republiky Podíl městského obyvatelstva činí 62 %, v krajském městě žije 17 % populace

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí 30 25 20 15 10 Ke

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Jihočeský kraj má nejnižší hustotu zalidnění v ČR a poměrně rozdrobenou sídelní strukturu. Jihočeský kraj rozlohou 1 tis. km 2 představuje 13 % území České republiky, ale na obyvatelstvu

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 Obyvatelstvo Praha, 2012 Kód publikace: 104003-12 Č. j.: 00961/2012-7101 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2011 Zpracoval: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze,

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

1. Demografický vývoj Sídelní struktura Historie osídlování

1. Demografický vývoj Sídelní struktura Historie osídlování 1. Demografický vývoj Sídelní struktura Historie osídlování Novodobá historie osídlení kraje Změny v sídelní struktuře kraje Města a městské obyvatelstvo. Rozhodujícím faktorem vývoje osídlování území

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v roce 2014

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v roce 2014 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v roce 214 Zpracoval: Kontaktní zaměstnanec: Informační služby: Krajská správa ČSÚ v Brně, oddělení informačních

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky Metodické vysvětlivky Základním pojmem demografické statistiky a současně předmětem jejího sledování je obyvatelstvo. Terminologie Demografické příručky se vyhýbá jeho odbornému synonymu populace a i neosobní

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Český statistický úřad zpracovává a publikuje údaje o počtu a složení obyvatel i jeho vývoji každé čtvrtletí. Věková struktura obyvatel je zveřejňována

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních a středních škol osob v produktivním věku a jednotlivých

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

4. Sebevraždy podle pohlaví

4. Sebevraždy podle pohlaví 4. Sebevraždy podle pohlaví Úmrtí sebevraždou mužů je trvale více než u žen a to několikanásobně. V dlouhodobém srovnání (od vzniku Československa) je vývoj u obou pohlaví většinou obdobný; období vzestupu,

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ve společnosti dochází k procesu stárnutí obyvatelstva; zlepšují se úmrtnostní poměry a snižuje se intenzita porodnosti. Do budoucna se předpokládá zachování

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

2. Demografické charakteristiky

2. Demografické charakteristiky 2. Demografické charakteristiky 2.1. Věková struktura Velikost populace všech vybraných států je zhruba srovnatelná, střední stav obyvatel těchto států se v roce 23 pohyboval mezi 5,4 až 1,3 milióny obyvatel.

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Autoři: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková, Ph.D. Mgr. Šárka Šustová, Bc. Alena Daudová, Bc. Martin Koňařík, Bc. Barbora

Více

2.2 Demografický vývoj

2.2 Demografický vývoj 2.2 Demografický vývoj 2.2.1 Počet obyvatel Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším krajem České republiky. K 31. 12. 2005 žilo na jeho území 1 250 769 obyvatel, z toho celých 27 % na území správního obvodu

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15 Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného přehledu Obor Geoinformatika a geografie 1.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15 Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného přehledu Obor Geoinformatika a geografie 1. Skupina: Číslo uchazeče (nevyplňujte):. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15 Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného přehledu Obor Geoinformatika a geografie 1. kolo 1. Jmenujte všechny národní

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky Metodické vysvětlivky Základním pojmem demografické statistiky a současně předmětem jejího sledování je obyvatelstvo. Terminologie Demografické příručky se vyhýbá jeho odbornému synonymu populace a i neosobní

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7 2.8.25 Potraty ve Středočeském kraji v roce 24 Abortions in the Středočeský Region in

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

8 Populační vývoj v krajích

8 Populační vývoj v krajích Vývoj obyvatelstva České republiky, Populační vývoj v ích 8 Populační vývoj v ích Populační vývoj jednotlivých ů ČR vykazuje mnoho společných rysů. Shodně dochází ke změnám ve věkové struktuře (ve směru

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV?

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV? Rurální sociologie = Sociologie venkova Co to je VENKOV? Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů 1. Zemědělství 2.

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

VÝVOJ OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009

VÝVOJ OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 OBYVATELSTVO, VOLBY Ročník 2010 Demografie Praha, 13. září 2010 Kód publikace: t-4007-10 Č. j.: 813 / 2010-61 VÝVOJ OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Zpracoval: Odbor statistiky obyvatelstva Ředitel

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY 1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY Pracovní síla v hlavním městě dlouhodobě vzrůstá Graf č. 1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve věku 2 až 64 Pracovní síla vyjadřuje pracovní potenciál obyvatel v území. Zahrnuje

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

2. DEMOGRAFIE A BYDLENÍ

2. DEMOGRAFIE A BYDLENÍ 2. DEMOGRAFIE A BYDLENÍ 1. Počet obyvatel Tab.: Počet obyvatel za rok 24 (včetně přilehlých částí) 198 1991 Muži 13 456 13 396 13 363 13 352 13 434 13 463 13 346 Ženy 14 354 14 258 14 333 14 34 14 33 14

Více