8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1"

Transkript

1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ OBCE POSTAVENÍ OBCÍ ÚZEMÍ OBCÍ ČLENĚNÍ OBCÍ ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO... 3 OSTATNÍ ORGÁNY OBCE OBČANÉ OBCE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST PŘENESENÁ PŮSOBNOST VYHLÁŠKY MĚST A OBCÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VZTAH OBCE K VYŠŠÍMU ÚZEMNÍMU SAMOSPRÁVNÉMU CELKU A STÁTNÍM ORGÁNŮM... 7 ZÁKON DÁLE UPRAVUJE: STÁTNÍ SAMOSPRÁVA Územně správní členění Území České republiky tvoří podle Ústavy nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. Území republiky se člení na územní jednotky, které jsou samosprávné, tzn., že výkon správy je svěřen orgánům samosprávných celků a státní orgány vykonávají správu jen ve věcech, které do jejich působnosti svěřil zákon. Obce, jsou základními územními samosprávnými celky. Vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje. Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem Samosprávné orgány v podobě krajů a obcí Územní samospráva tvoří spolu s místními orgány státu (viz bod 6.1.3) tzv. místní veřejnou správu (případně regionální veřejnou správu). Kraje Kraje a jejich úřady jsou orgány územní samosprávy, v přenesené působnosti vykonávají současně určitý úsek státní správy dle příslušných zákonů. Obce Obce a jejich úřady jsou orgány územní samosprávy, v přenesené působnosti vykonávají současně určitý úsek státní správy: evidence obyvatelstva (každá obec), matrika, sociální oblast (vybrané obce) 2. Obce Viz: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) file 1/8

2 Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a prapor obcí Statutární města Samostatná působnost obcí Hospodaření obce Spolupráce mezi obcemi Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami Správní delikty Přenesená působnost Pověřený obecní úřad Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám Orgány obcí Zastupitelstvo obce Rada obce Starosta Obecní úřad Orgány zastupitelstva obce a rady obce Dozor 2.1. Postavení obcí Obec je právním subjektem, je tedy právnickou osobou (tzv. veřejnoprávní korporace). Má svůj majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Má také své jméno a může používat svůj znak a prapor. Jiné orgány, než orgány obce, dále organizace a různá zařízení mohou používat znak či prapor obce (např. na obalech výrobků, ve znacích spolků apod.) jen se souhlasem obecní rady. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem Území obcí se skládá z: - intravilánu (vnitřní část obce určená k zástavbě) a - extravilánu (vnější část zahrnující okolní pole, louky, lesy apod.) Členění obcí Obce je možné ve smyslu zákona o obcích členit do následujících kategorií: a) Obce venkovského (vesnického) typu; b) Obce městského typu městem je ta obec, ve které od počátku účinnosti zákona o obcích ( ) působil městský národní výbor, nebo kterou po nabytí účinnosti tohoto zákona určilo městem předsednictvo České národní rady. Po zániku předsednictva ČNR k (účinnost Ústavy) přešla pravomoc povýšit obec na město, jakož i určit, že obec přestává být městem, na předsedu Poslanecké sněmovny ( 36a zákona ČNR č. 42/1993 Sb.); file 2/8

3 V současnosti může být městem ta obec, která má alespoň 3000 Obyvatel a stanoví tak předseda PS po vyjádření vlády; c) Statutární města, kterými ze zákona jsou : Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 23 Tato města mají právo uspořádat své vnitřní poměry ve věcech správy obecně závaznou vyhláškou (statutem); Statutární města, která se člení na městské obvody nebo na městské části; městské obvody nebo městské části mohou být popřípadě zřízeny jen na části území města ( územně členěné statutární město ); d) Hlavní město Praha, jejíž právní poměry jsou vedle obecného zákona o obcích upraveny též speciálním zákonem o hlavním městě Praze (zákon ČNR č. 418/1990 Sb., ve znění novel úplné znění vyhlášeno pod č. 90/1993 Sb.) Orgány obce Obce tvoří společenství občanů, které volí jako své zástupce členy zastupitelstva, jemuž přísluší samostatně spravovat obec. Dalším orgány jsou obecní rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. Statutární město je spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod/městská část územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu/městské části, dalšími orgány městského obvodu/městské části jsou rada městského obvodu/městské části, starosta, úřad městského obvodu/městské části a zvláštní orgány městského obvodu/městské části. Orgánem obce každého typu je též komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti. Obecní zastupitelstvo - je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti obce má 5-55 členů. Ti jsou voleni občany obce na čtyřleté funkční období (tzv. komunální volby). Do pravomoci obecního zastupitelstva patří rozhodování o nejdůležitějších záležitostech obce, zejména schvalování programu rozvoje územního obvodu, schvalování rozpočtu a vyúčtování hospodaření obce, rozhodování o založení, zřízení nebo zániku právnických osob a zařízení, schvalování obecně závazných vyhlášek apod. Dále pak mj. zastupitelstvo rozhoduje o poskytování dotací nad Kč občanským sdružením a jiným FO nebo PO působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy... kultury, vzdělávání atd. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Ze svých členů volí starostu, jeho zástupce a další členy obecní rady (radní). Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory (vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor). Ostatní orgány obce Obecní rada je výkonným orgánem obce a odpovídá se ze své činnosti obecnímu zastupitelstvu. Má 5 11 členů (vždy lichý počet). Při výkonu přenesené působnosti odpovídá okresnímu úřadu. Ve městech plní její funkci městská rada, naopak v malých obcích, kde se obecní rada nevolí (zastupitelstvo má méně než 15 členů obce), plní její funkci starosta. Jednání rady obce je neveřejné. Starosta Volí ho obecní zastupitelstvo, zastupuje obec navenek. Má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech (svatby, vítání občánků) závěsný znak se státním znakem České republiky. Starosta připravuje, svolává a řídí schůze obecní rady a společně s pověřeným členem obecní rady podepisuje její usnesení. Úkoly starosty plní ve statutárních městech primátor. Ten jako představitel města má právo užívat primátorských insignií. Obecní úřad/magistrát/úřad městské části Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci. file 3/8

4 plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada (samostatná působnost), pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti (samostatná působnost), vykonává přenesenou působnost, rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Občané obce Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost má právo: volit a být volen do zastupitelstva (dle zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, hlasovat v místním referendu (dle zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu), vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem viz veřejná kontrola, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce písemně či ústně, nahlížet do rozpočtu a závěrečného účtu obce, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí a pořizovat si z nich výpisy, požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce, je-li žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů (v zastupitelstvu do 90 dnů), podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů (v zastupitelstvu do 90 dnů). 3. Územní samospráva Obec spravuje své záležitosti jednak: samostatně (v samostatné, samosprávné působnosti) a jednak vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (přenesená působnost obcí). Obec má tedy: samostatnou působnost, kdy spravuje své vlastní obecní záležitosti, a dále vykonává přenesenou působnost, tedy vykonává státní správu v rozsahu, v jakém jí byl tento výkon svěřen státem některými zákony Samostatná působnost Do samostatné působnosti obce patří zejména. schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění; hospodaření s majetkem obce; poskytování a přijímání darů; sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce na uplynulý kalendářní rok; zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů; zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení; rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a v nadacích; stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona; vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti; např. stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték; rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků; uzavírání dohod o změně hranic obce; volba, zřizování a ustanovování orgánů obce; rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem; file 4/8

5 úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy; místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské) policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích; správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce; čistota obce, odvoz domovních odpadků a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, veřejná zeleň; ukládání sankcí podle tohoto zákona (pokuty); udělování čestného občanství obce; udělování cen obce. Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. Právní předpisy obce (vyhlášky a nařízení) musí být vyhlášeny vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a zákonem stanoveným způsobem Přenesená působnost V rámci přenesené působnosti se obec podílí na výkonu státní správy v rozsahu stanoveném různými zákony (např. stavebním zákonem, přestupkovým zákonem, o ochraně zemědělského půdního fondu atp.). Při výkonu této přenesené působnosti se obce řídí nejen obecně závaznými právními předpisy, ale i usnesením vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy (ministerstev). 4. Vyhlášky měst a obcí Brno Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku Symboly měst a obcí Statut města Statut města Brna Programové prohlášení Rady města Brna 5. Hospodaření obce file 5/8

6 Obec hospodaří podle rozpočtu schvalovaného na kalendářní rok zastupitelstvem obce. Mezi příjmy obce patří především výnosy z obecného majetku, místní daně a poplatky, podíly na výnosu daní odváděných do státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu, dary, výnosy sbírek, loterií apod. Na plnění úkolů v přenesené působnosti obdrží obce ze státního rozpočtu příspěvek. Tabulka: Struktura příjmů obcí 60 % daňové příjmy 80 % vlastní příjmy 20 % příjmy z vlastní činnosti 20 % dotace Vlastní příjmy, které tvoří 80 % příjmů obcí: 1. svěřené a sdílené daně: daň z příjmů ze závislé činnosti 60 % výnosu daně zůstává na obecní a krajské úrovni, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (20 % celostátního výnosu plus částka odpovídající poměru počtu obyvatel k celkovému počtu obyvatel ČR), daň z nemovitostí. 2. místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povelení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. 3. správní poplatky, 4. příjmy z vlastní činnosti a hospodaření, 5. odvody od rozpočtových a příspěvkových organizací, 6. příjmy z vlastnictví akcií a podílů v obchodních společnostech, 7. příjmy z prodeje a pronájmu majetku. Příjmy z veřejných rozpočtů tvoří 20 % příjmů 1. ze státního rozpočtu 2. jiných složek veřejných rozpočtů,. Zákon o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok Příloha 7 Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích: Příloha 9 Praze Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Tabulka: Přehled příjmů a výdajů obcí PŘÍJMY VÝDAJE Běžné Běžné daňové - svěřené daně (daň z nemovitostí) - neinvestiční - sdílené daně (část DPFO a DPPO, DPZČ) - mzdy a platy - místní poplatky - povinné pojistné za zaměstnance nedaňové - materiálové - poplatky za služby - energie file 6/8

7 - správní poplatky - nájemné - příjmy z pronájmu majetku - sociální dávky - odvody ROPO - výdaje na municipální podniky - zisk obecních podniků - sankce za porušení rozpočtové kázně transfery - pokuty - dotace neúčelové (všeobecné) - úroky - účelové (specifické) - ostatní (poskytnuté dary...) přijaté sdružené finanční prostředky - dotace jiným subjektům (neinvestiční) - výdaje na sdružování finančních prostředků (neinvestiční) Kapitálové Kapitálové investiční výdaje - z prodeje nemovitého a movitého majetku - na hmotný a nehmotný majetek - z prodeje akcií a majetkových podílů - nákup cenných papírů - kapitálové transfery účelové, neúčelové (ze SR, účelových fondů, KÚ atd.) - kapitálové poskytnuté dotace různým subjektům - přijaté sdružené finanční prostředky na investice - investiční výdaje při sdružování finančních prostředků - přijaté splátky půjček - investiční půjčky poskytnuté různým subjektům - splátky úvěrů Ostatní - doplňkové, přijaté sankční pokuty apod. Ostatní Rozpočet města Brna 6. Vztah obce k vyššímu územnímu samosprávnému celku a státním orgánům Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem. Státní orgány a orgány kraje jsou povinny předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce. Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na pořádání bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti. Tuto povinnost mají i obce vůči státním orgánům a orgánům kraje. krajský úřad a Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti obce, Zákon dále upravuje: sloučení a oddělení obcí, spolupráci s obcemi jiných států (partnerská města) označování dokumentů, hospodaření obcí, statutární města, atd. Partnerská města file 7/8

8 Úkoly: číst záznam z přednášky číst Zákon o obcích Přečíst si strategii města Brna: file 8/8

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem,

a) ve věcech stanovených zvláštním zákonem, ZÁKON 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE SVĚTLÍK

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE SVĚTLÍK VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 OBSAH: SMĚRNICE 1. Vnitřní podpisová směrnice 2. Organizační řád veřejná deska obce Světlík 3. Hospodaření s majetkem obce 4. Rozpočet obce 5. Seznam účetních

Více

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková

Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky. Kamila Mičáková Analýza hospodaření města Zlína se zaměřením na místní poplatky Kamila Mičáková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finanční hospodaření konkrétního města. The Financial Analysis of the Chosen Town

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finanční hospodaření konkrétního města. The Financial Analysis of the Chosen Town ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční hospodaření konkrétního města The Financial Analysis of the Chosen Town Martina Malá Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ (ÚF) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE NÁVRH NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HRUŠOVANY

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

REGION ČESKÁ REPUBLIKA

REGION ČESKÁ REPUBLIKA rda Platforma pro rozvoj příhraničních regionů REGION ČESKÁ REPUBLIKA Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Podpora rozvoje českopolské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727. Projekt je spolufinancován

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ - 1 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ IV. 1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 14 (1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa a samospráva Veřejná správa účelově zaměřený systém, vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě, zabezpečení veřejné správy Veřejnou správu pak můžeme dělit na: státní

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Marie Králová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více