R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA"

Transkript

1 Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: DATUM: Město Slaný Velvarská Slaný R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a ust. 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal žádost o stavební povolení ze dne , kterou podalo: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný (dále jen stavebník ) a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 115 stavebního zákona a 18 písm. c) vyhlášky 503/2006 Sb., s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: Revitalizace historického jádra města Slaný, Husova ulice-komunikace na pozemcích parc. č. 1842/1, 1844, 1847, 1846/1, 1917/50, 1917/42, 1977/1, 1843 v k.ú. Slaný. Popis stavby: SO komunikace na pozemcích parc. č. 1842/1, 1844, 1847, 1846/1, 1917/50, 1917/42, 1977/1, 1843 v k.ú. Slaný. Povrchy komunikací, vjezdů do objektů a chodníku budou z kamenné dlažby nebo desek dle schématu a popisu povrchů uvedených v DPS č. D Povrch vozovky bude z nových žulových dlažebních kostek velkých s řádkovým vzorem, vjezdy do objektů budou ze stávajících velkých kamenných kostek s řádkovou vazbou. Chodníky pro pěší budou z kamenné mozaiky z čedičových 1

2 kostek s kombinací kamenné mozaiky rám s dámou na koso orientovaný. V části chodníku na Masarykově náměstí před čp. 110 a čp. 87 bude položena kroužková mozaiková dlažba. V místě nálezu základů věže Lounské brány bude v komunikaci obrys brány zvýrazněn pomocí anglické dlažby a štětové dlažby. Celková délka osy komunikace je 150 m, šířka komunikace je 5,5 a 4,5 m, šířka chodníků je proměnná 1,0-5,4 m. V místě napojení na ulici Dr. E. Beneše je komunikace uzavřena pro dopravu vyjímatelnými sloupky. Na Masarykově náměstí bude vytvořen nový chodník po obou stranách před začátkem ulice Husova, který je oddělen od komunikace zvýšenou nivelitou +0,10 až 0,15 m. Odvodnění ploch komunikací a chodníků je zajištěno příčnými a podélnými sklony k uličním vpustím umístěnými v ose komunikace. Podélné sklony zpevněných ploch nepřesahuje 1,5%, příčný sklon komunikace je 2%, příčný sklon chodníků v základním sklonu 2% od budov, dle členitosti terénu dochází ke změně příčného sklonu chodníků v rozmezí 0,5-4%. Konstrukce vozovky z kamenné dlažby tl. 0,55m (dle TP 78, katalog. List DN 3-1): - DL kamenná dlažba, čedič 160 mm - L lože z drceného kameniva 4-8 mm 30 mm - KSC I kamenivo zpevněné cementem 180 mm - ŠD štěrkodrť 16-32mm 180 mm celkem 550 mm Na konstrukční pláni vozovek musí být dosaženo hodnot Edef2 = min. 45 MPa, v zemním tělese do hloubky 0,5 m P.S. min. 102% Konstrukce chodníků z kamenné mozaiky tl. 0,34m (KN B-2): - DL kamenné mozaika 60 mm - L ložná vrstva drcené kamenivo 4-8 mm 30 mm - SC II cementová stabilizace 100 mm - ŠD drcené kamenivo mm 150 mm celkem 340 mm Na konstrukční pláni chodníků musí být dosaženo hodnot Edef2 = min. 30 MPa, P.S. min. 98% II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (zpracoval Ing. Jiří Sobol, ARIPROS s.r.o. Hajnova 1147, Kladno, ČKAIT ) ověřené ve stavebním řízení 2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu. 3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 5. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. 7. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena. 8. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení: 2

3 Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí -při závěrečné prohlídce je nutno předložit doklad o využití, nabídnutí k využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce. O odpadech vzniklých při akci musí být podle 39 odst. 1 zákona o odpadech, vedena průběžná evidence odpadů s uvedením jejich specifikace, množství a způsobu odstranění pouze osobou oprávněnou k nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. -nově navržená dešťová kanalizace je vodním dílem a vyžaduje stavební povolení vodoprávního úřadu, vyjádření provozovatele ohledně napojení do jednotné kanalizace a vyjádření -po dobu stavby nebude (ani dočasně) na pozemcích určených k plnění funkcí lesa uložena výkopová zemina a ani jiný stavební materiál Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství -během výstavby bude zajištěn přístup trvalý a bezpečný přístup pro občany bydlící v ulici Husova a bude zajištěno zásobování Technické služby Slaný s.r.o. -po dokončení stavby bude předáno správci geometrické zaměření komunikací, dešťových vpustí a veřejného osvětlení Dopravní inspektorát, Policie ČR, Kladno -místní úprava na pozemních komunikacích bude dořešen před závěrečnou prohlídkou -před započetím stavebních prací, je v případě potřeby nutné předložit návrh dopravního znační přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích PČR DI Kladno, ke kterému PČR DI Kladno vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -práce na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením dle TP 66 -při provádění stavebních prací budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích -veškeré prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN. Městský úřad Slaný, Odbor kultury -dochovanou původní dlažbu, která nebude znovu použita, vlastník uloží k dalšímu použití -dlažba vozovky v Husově ulici bude provedena podle projektu Revitalizace historického jádra města Slaný 1. stavba Husova ulice, zpracoval Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkova, DrSc., Kafkova 30, Praha 6, datum , zakázka č. 20/2008/MRM, F. Architektonický návrh úprav Husovy ulice/04, str. 1. -pro dlažbu chodníků v Husově ulici bude užit vzor mozaiky dáma s rámem na koso orientovaný k obrubě podle projektu Revitalizace historického jádra města Slaný 1. stavba Husova ulice, zpracoval Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkova, DrSc., Kafkova 30, Praha 6, datum , zakázka č. 20/2008/MRM, F. Architektonický návrh úprav Husovy ulice/04, str. 1. -v části chodníku na Masarykově náměstí před čp. 110 a čp. 87 bude znovu položena kroužková mozaiková dlažba -signální pásy u umělého kamene budou v barvě šedé nebo bílé s výstupky nepravidelného tvaru -definitivní návrh zadláždění v místech základu Lounské brány a informační tabule bude předložen odboru kultury MěÚ Slaný -V Kynského ulici bude provedena opětovná zádlažba ve shodné skladně s užitím původního materiálu -před zahájením prací svolá vlastník schůzku za účasti zástupce odboru kultury MěÚ Slaný, Národního památkového ústavu a zhotovitele, na které bude stanoven postup prací. Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha -před zahájením prací na napojení ulice Husova na silnici I/16 bude u silničního správního úřadu (OD KÚSK) zažádáno o povolení ZUS I/16 -vozovkový kryt v místě napojení bude předem odříznut, aby nedocházelo k odlamování živičných vrstev 3

4 -jakékoliv dopravní omezení na silnici I/16 bude předem odsouhlaseno Policií ČR a bude vydáno stanovení místní úpravy -po dokončení pochozích a nájezdových ploch v místě připojení budou doplněny konstrukční a obrusné vrstvy včetně VDZ silnice I/16 -po dokončení pochozích a nájezdových ploch v místě připojení bude zpracován geometrický oddělovací plán dle skutečného stavu a Město Slaný zažádá o převod částí pozemku p.č. 1917/6 a 1917/7 zastavěných chodníky z majetku ČR a správy ŘSD ČR do majetku Města Slaný -všechny úpravy dopravního značení na silnici I/16 vzniklé v důsledku úpravy Husovy ulice budou předem odsouhlaseny ŘSD ČR a Policií ČR a budou realizovány na základě stanovení místní úpravy a hrazeny investorem stavby. 9. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46 odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46 odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN Návrh a provádění zemních tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , ČSN EN , ČSN a PNE Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození o označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 4

5 Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ Distribuce, a. s., , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s 93, zákona č. 458/200 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46 odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do ), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr; u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do ). Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kv) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prová-děných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN ed. 2. V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (9) zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN ). Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN

6 Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování časti vedení. Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE a ČSN EN Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v 46 odst. (6), zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti. u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 7m od vnější hrany půdorysu stanice a ve všech směrech, u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 2metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno: zřizovat bez souladu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znečišťovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. Podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení), skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí, umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. 10. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Telefónica Czech Republic, a.s. Stavebním, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení 6

7 konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Tefelónica pověřeného ochranou sítě Radek Vaníček, tel.: , Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefonica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kteréhokoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 7

8 ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušené jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by o nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takovéto skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo Práce v objektech a odstraňování objektů Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu v právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Součinnost stavebníka pří přípravě stavby Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 8

9 Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřený třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jim pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. Pokud by budované stavby (produktovodů, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. Křížení a souběh SEK Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou veš vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m - neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně 9

10 - projednat nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 11. Při stavbě dojde ke styku se zařízením RWE Distribuční služby Stavebník dodrží vyjádření RWE č.j ze dne Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka ). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol. Bude dodržena mj. ČSN , TPG tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma s těmito podmínkami. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Neprodleně oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN ,TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 10

11 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné písmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd před plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. - Ochranné pásmo: NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m; ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4m; Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4m; elektrické kabely NN stanic katodickém ochrany na obě strany 1m - Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrotit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. - Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky. Plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozní ochranu. 12. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Středočeských vodáren Při realizaci stavby budou dodrženy: Všeobecné podmínky kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby. Je nutné respektovat ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodu a kanalizace pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5m na všechny strany od pláště potrubí. V OP nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí. Nevysazovat dřeviny stromy a keře nebo jiné porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při opravách potrubí. Změny nivelety a použití hutnící techniky v OP prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě. Vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce). V OP nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky. Před zahájením prací na stavbě komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů budou předány všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto bude provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu. Připojení nových přípojek dešťových vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci bude provedeno navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pracovníci SV, a.s. 13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem 11

12 ( 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu). 14. Vymezení nezbytného rozsahu staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí. 15. Staveniště bude vhodným způsobem označeno. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. 16. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků. 17. Na stavbě bude veden stavební deník 18. Vzhledem k tomu, že stavba bude zasahovat do místní komunikace, zažádá stavebník o povolení Zvláštního užívání komunikace podle 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Podkladem pro žádost bude mimo jiné návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na dobu stavby. 19. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 20. O odpadech vzniklých v souvislosti s prováděním stavby bude vedena evidence podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a budou likvidovány v souladu s tímto zákonem. 21. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. 22. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 23. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 24. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny speciálnímu stavebnímu úřadu. 25. Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních objektech, pozemcích či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad. 26. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V dostatečném předstihu před zahájením zemních prací stavebník oznámí zahájení prací Archeologickému ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Stavebník oznámí konkrétní termín zahájení stavebních prací nejméně dva týdny před termínem. 27. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: -hrubé terénní úpravy pro novou komunikaci a chodníky -dokončení podkladních vrstev pro novou komunikaci a chodníku 28. Stavebník před dokončením stavby zažádá obec s rozšířenou působností MěÚ Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, o vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 77 zákona 361/2000 Sb. 29. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. 122 stavebního zákona. 30. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. 31. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři ( 122 odst. 6 stavebního zákona a 18i odst. 1 vyhl.č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu), který je přílohou č. 5 vyhlášky. K žádosti stavebník přiloží geometrický plán zaměření stavby a protokol o hutnění konstrukční pláně vozovky a chodníků. 12

13 32. Doklad o uložení odpadů na skládce bude předložen speciálnímu stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Účastníci řízení ve smyslu ust. 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky k provádění stavby. O d ů v o d n ě n í : Dne podalo Město Slaný, Velvarská 136, Slaný zastoupené odborem správy majetku Městského úřadu Slaný, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Revitalizace historického jádra města Slaný, Husova ulice-komunikace na pozemcích parc. č. 1842/1, 1844, 1847, 1846/1, 1917/50, 1917/42, 1977/1, 1843 v k.ú. Slaný a uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Slaný, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a ust. 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dne podle 45 ost. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyzval stavebníka, aby žádost doplnil ve lhůtě do o chybějící vyjádření dotčených orgánů a souhlas k povolení stavby stavebního úřadu MěÚ Slaný dle 15 st. zákona. Stavebník ve stanovené lhůtě požadované doložil včetně sdělení stavebního úřadu, MěÚ Slaný, podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne pod čj. MUSLANY/29984/2015/SÚ, kterým stavebním úřad vydal souhlas k vydání rozhodnutí o povolení stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Slaný, jako speciální stavební úřad, oznámil pod č.j. MUSLANY/30767/2015/ODSH dne zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Od ohledání na místě a ústního jednání podle ustanovením 112 odst. 2 stavebního zákona upustil, neboť jsou mu dobře známy poměry na staveništi a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení a určil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy. Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno a stanovil, že: - účastníky stavebního řízení ve smyslu 190 písm. a)-d) stavebního zákona jsou: Město Slaný, ČEZ Distribuce, a. s., Středočeské vodárny, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, RWE Distribuční služby, s.r.o, CETIN a.s., - účastníky stavebního řízení ve smyslu 109 písm. e)-f) stavebního zákona, jsou: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedních pozemkům parcelních č.: 35/1, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 65, 69/1, 70,71, 72, 73, 74, 75, 100, 102, 103/1, 103/2, 103/4, 106/1, 107, 108, 1977/6, 1977/7, 2388 v k.ú. Slaný osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám č.p. : 87, 96,95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 110, 109, 108, 107, 106,105, 104, 103, 102, 101, 100, 557, 98, 97,99. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo doručeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle 144 správního řádu. Dne obdržel speciální stavební úřad oznámení od společnosti O2 13

14 Czech Republic a.s., pod č.j. MUSLANY/32101/2015/ODSH, účastníka řízení dle 27 odst. 1 správního řádu, že s účinností od ve věcech majetkových společnost O2 zastupuje Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, které bylo oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno dne Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady a stanoviska: - informace o parcelách - snímek z pozemkové mapy - souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Slaný podle ustanovení 15 stavebního zákona pod č.j. MUSLANY/29984/2015/SÚ - ČEZ Distribuce a.s., č.j ze dne O2 Czech Republic, a.s., č.j /14 ze dne RWE Distribuční služby, a.s., č.j ze dne Středočeské vodárny, a.s., č.j. P ze dne Krajská hygienická stanice Stř. kraje, č.j. KHSSC 30807/2014 ze dne Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ev.č. PCNP-663-2/2014/PD ze dne Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kladno, č.j. KRPS-21862/ČJ ze dne MěÚ Slaný, odbor kultury, č.j.muslany/34377/20014/ok ze dne Technická služby Slaný s.r.o. ze dne MěÚ Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUSLANY/27122/2014/ODSH ze dne a č.j.muslany/35908/2014/osdh ze dne MěÚ Slaný, Odbor životního prostředí, spisová značka 225/2015/OŽP ze dne Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, č.j. 8583/2014/21200/KR ze ne Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajem, č.j. 2487/14/KSUS/KLT/ZAZ ze dne Česká republika-ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, sp.zn / OÚZ-LIT ze dne Povodí Vltavy, státní podnik, č.j / Má ze dne Česká geologická služba, č.j. CGS 630/14/05335/VI-697 ze dne Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové dokumentace popř. speciální stavební úřad zahrnul podmínky do rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: -námitky nebyly uplatněny Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování 152 a 157 stavebního zákona. Při nedodržení ustanovení těchto paragrafů se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta. 14

15 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Slaný, Velvarská 136. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. otisk úředního razítka Mgr. Tomáš Černický Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Slaný Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Osvobozeno od poplatku Obdrží: Účastníci řízení: Město Slaný, zastoupené Odborem správy majetku MěÚ Slaný, Velvarská č.p. 136/1, Slaný ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, IDDS: v95uqfy Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu č.p. 3085, Kladno, IDDS: qztgg8d Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, Praha 5, IDDS: a6ejgmx RWE Distribuční služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, Brno., IDDS: jnnyjs6, CETIN a.s., Olšanská 26316, Praha 3 - Žižkov, IDDS: qa7425t Účastníci řízení: identifikace účastníků řízení dle 144 odst. 2 správního řádu /Řízení s velkým počtem účastníků/ (veřejnou vyhláškou) osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedních pozemkům parcelních č.: 35/1, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 65, 69/1, 70,71, 72, 73, 74, 75, 100, 102, 103/1, 103/2, 103/4, 106/1, 107, 108, 1977/6, 1977/7, 2388 v k.ú. Slaný 15

16 osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám č.p. : 87, 96,95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 110, 109, 108, 107, 106,105, 104, 103, 102, 101, 100, 557, 98, 97,99. dotčené orgány: Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Velvarská č.p. 136/1, Slaný 1 Městský úřad Slaný, Odbor kultury, Velvarská č.p. 136/1, Slaný 1 Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, Velvarská č.p. 136/1, Slaný 1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova č.p. 329/17, Praha 2, IDDS: hhcai8e Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Praha 1, IODDS: hjyaavk Česká geologická služba, Klárov 131/3, Praha 1, IDDS: siyhmun Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, Praha 5, IDDS: gg4t8hf ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha č.p. 1970, Kladno 1, IDDS: dz4aa73 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Čerčanská č.p. 2023/12, Praha 4, IDDS: zjq4rhz Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, Havířská 632, Kladno, IDDS : 2dtai5u ostatní Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova č.p. 1709, Slaný, IDDS: ek66jnu Spis ODSH 16

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 Nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov. E-mail: dobesovab@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více