SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

2 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004

3 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti za rok Úvod 8 2. Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě Struktura SU a jejích součástí Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě Organizační schéma Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Organizační schéma Obchodně podnikatelské fakulty SU Organizační schéma Matematického ústavu SU Organizační schéma Vzdělávacího centra SU v Krnově Složení orgánů Slezské univerzity v Opavě Správní rada Slezské univerzity Vědecká rada Slezské univerzity Akademický senát Další orgány SU dle vnitřních předpisů Rektor, prorektoři, kvestor Orgány Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Vědecká rada Akademický senát Děkan, proděkani, tajemník Disciplinární komise Orgány Obchodně podnikatelské fakulty SU Vědecká rada Akademický senát Děkan, proděkani, tajemník Disciplinární komise Orgány Matematického ústavu SU Vědecká rada Ředitel Matematického ústavu a jeho zástupci Studijní a pedagogická činnost Studijní programy (obory) prezenčního a kombinovaného studia v členění na bakalářské, magisterské a doktorské Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ Studijní programy realizované mimo sídlo SU a jejích fakult Využívání kreditního systému na SU, typ kreditního systému Programy celoživotního vzdělávání realizované v roce Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Vzdělávací centrum Univerzita III. věku Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta 26 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě )4( Vzdělávací centrum Zájem o studium na SU a vyhodnocení přijímacího řízení Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Výsledky a vyhodnocení přijímacího řízení Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Počty studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Počty zahraničních studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Počty absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu včetně zahraničních studentů Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Inovace již uskutečňovaných studijních programů Prodloužení platnosti akreditace Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Rozšíření akreditace Udělení oprávnění konat státní rigorózní zkoušky Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků všech stupňů škol Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Uplatnění nových forem studia Studijní neúspěšnost na vysoké škole Počty neúspěšných studentů Univerzita celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Kritéria splnění studijních povinností Propad Filozoficko-přírodovědecká fakulta 37

5 Výroční zpráva o čínnosti za rok Obchodně podnikatelská fakulta Univerzita a Matematický ústav Možnost studia handicapovaných uchazečů Joint degrees studijní programy realizované v rámci mezinárodního konsorcia vysokých škol Informační a komunikační technologie Nově vybudované prvky informační infrastruktury vysokéškoly (sítě, informační a síťové služby, superpočítače, informační zdroje, multimediální učebny, laboratoře s implementací výpočetní techniky) Rychlost koncových připojení pracovišť vysoké školyna CESNET2 - tzv. poslední míle, včetně zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů E-learning, stav a plán rozvoje na vysoké škole Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informačníslužby Doplňování knihovního fondu Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty Knihovna Matematického ústavu Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet-intranet) Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Knihovna Matematického ústavu Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Elektronické služby pro VŠ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Matematický ústav SU Vzdělávání a výchova uživatelů Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Matematický ústav Pracovníci kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání Další aktivity, různé (přechod na nový automatizovanýknihovnicko-informační systém, grantová činnost apod.) Filozoficko-přírodovědecká fakulta Rakouská knihovna FPF SU Německá knihovna FPF SU Obchodně podnikatelská fakulta Matematický ústav Výzkum Oblasti výzkumu, na které se vysoká škola zaměřuje Zaměření výzkumných záměrů na vysoké škole V rámci ČR unikátní pracoviště vysoké školy pro výzkum a vývoj, jejich vybavení a jejich nejvýznamnější výsledky v roce Významná spolupráce vysoké školy ve výzkumu a vývojise subjekty v ČR Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Matematický ústav v Opavě 48 )5(

6 Slezská univerzita v Opavě 7.5 Významná mezinárodní spolupráce vysoké školy ve výzkumu a vývoji Smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery: Seznam partnerských zahraničních institucí Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu, kterých se účastní vysoká škola Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Matematický ústav v Opavě Zapojení vysoké školy do řešení výzkumných záměrů Interní grantový systém Slezské univerzity v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Matematický ústav Pracovníci SU Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků SU Celkový a přepočtený počet akademických i dalších (neakademických) pracovníků SU Počet interních a externích akademických pracovníkůsu Vzdělávání akademických pracovníků SU Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Matematický ústav v Opavě Ukončená vědecká příprava v r Habilitační a jmenovací řízení v r Hodnocení činnosti Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce SU a jejích fakult Zapojení vysokých škol do mezinárodních programů Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků Slavnostní zasedání, významné návštěvy, celouniverzitní akce a události Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Matematický ústav v Opavě Vědecké konference a zahraniční spolupráce Konference organizované pracovníky ústavu Vystoupení na mezinárodních konferencích, workshopech a seminářích Vystoupení na ostatních konferencích Činnost fakult a dalších součástí Filozoficko-přírodovědecká fakulta Vědecká činnost Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení do Transformačních a rozvojových projektů MŠMT Významné konference, semináře Účast pracovníků fakulty na odborných akcích v zahraničí 68 )6(

7 Výroční zpráva o čínnosti za rok Pobyt zahraničních hostů na FPF Publikační činnost Vybrané publikační práce v r Obchodně podnikatelská fakulta Vědecká činnost Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení do Transformačních a rozvojových a projektů MŠMT Zapojení do ostatních projektů Účast pracovníků na odborných akcích v zahraničí Pobyt zahraničních hostů Publikační činnost Matematický ústav SU Vědecká činnost Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení do Transformačních a rozvojových a projektů MŠMT Vědecké konference a zahraniční spolupráce Konference organizované pracovníky ústavu Publikační činnost Vzdělávací centrum SU v Krnově Další aktivity Slezské univerzity Významné konference, semináře, čestné doktoráty, výročí Jiné nepedagogické aktivity Návštěvy významných osobností a představitelů partnerských univerzit na SU, návštěvy představitelů SU na partnerských univerzitách Celouniverzitní akce a události Kulturní akce SU Akce studentů SU Evropská asociace univerzit Konference rektorů slezských univerzit Ediční činnost Rektorát Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Matematický ústav Péče o studenty Ubytovací zařízení Slezské univerzity Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Matematický ústav Obchodně podnikatelská fakulta Poskytovaná stipendia Informační a poradenské služby Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Matematický ústav Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Tělovýchovná a sportovní činnost studentů Filozoficko-přírodovědecká fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Rozvoj vysoké školy Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku Další investiční aktivity vysoké školy 135 )7(

8 Slezská univerzita v Opavě 14.3 Obnova a údržba objektů vysokých škol Dokončené a finančně uzavřené akce Rozpracované akce Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT Zapojení do řešení Transformačních a rozvojových projektů Zapojení vysoké školy v ostatních programech Činnost Správní rady Slezské univerzity Jednání Správní rady SU Změny a doplnění vnitřních předpisů Směrnice rektora Rozhodnutí rektora Příkazy rektora Pokyny rektora Směrnice kvestora Pokyny kvestora Závěr 147 )8(

9 1. Úvod Výroční zpráva o čínnosti za rok 2003 Slezská univerzita v Opavě (dále jen SU) je jedinou vysokou školou v ČR, která vznikla po roce 1989 a není pokračovatelem některé dříve existující fakulty nebo vysoké školy. Má dvě fakulty, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě (dále jen FPF) a Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné (dále jen OPF), jeden vysokoškolský ústav (Matematický ústav Slezské univerzity, dále jen MÚ) a vysokoškolské pracoviště v Krnově s názvem Vzdělávací centrum SU (dále jen VC), jehož účelem je přenášení vzdělávacích aktivit do regionu s jednou z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti, a to formou různých vzdělávacích aktivit včetně rekvalifikačních kurzů, zejména pro úředníky státní správy a nezaměstnané s vysokoškolskou kvalifikací. Zřízení SU mělo výrazným způsobem přispět ke zvýšení vzdělanosti v oblasti naší republiky s jednostrannou ekonomickou orientací a nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných občanů, než je republikový průměr. Jde přitom o region v podstatě zcela pohraniční, s významnými historickými vazbami na polské Slezsko. Univerzitní města Opava i Karviná leží přímo na státní hranici, na území bývalých okresů Karviná a Frýdek-Místek žije početná polská menšina. V tomto ohledu SU své poslání plní a zohledňuje ho ve svém dlouhodobém záměru i jeho aktualizacích. SU v těchto podmínkách přispívá k sociální konsolidaci v jednom z nejproblémovějších regionů ČR. Jejím důležitým úkolem je vytváření intelektuálního potenciálu pro rozvoj kulturního, vědeckého a společenského života. SU rovněž připravuje odborníky pro management podniků, státní správu, školství, bankovní sféru atd., kteří mimo jiné vytvářejí personální předpoklady pro provádění úspěšné ekonomické a sociální transformace společnosti. Svou dosavadní činností si získala zájem, dobré postavení a autoritu v očích veřejnosti. Má velmi dobré vztahy s orgány státní správy, samosprávy a s podnikatelskou veřejností. Prohloubily se kulturní aktivity studentů směrem k veřejnosti. Stálou součástí společenského života regionu je vysoká publicita o práci a problematice univerzity. Tato zpráva je zpracována v souladu s 2, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen zákon ). Ve smyslu tohoto zákona vychází z požadavků, stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne Dokument je ovlivněn skutečností, že Slezská univerzita je vysokou školou relativně malou. Přitom zahrnuje řadu pracovišť s odlišným zaměřením vědeckých a pedagogických činností. V roce 2003 měla Slezská univerzita v Opavě dvě fakulty, Filozoficko-přírodovědeckou v Opavě, Obchodně podnikatelskou v Karviné, Matematický ústav v Opavě a vysokoškolské pracoviště Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Krnově, které si ovšem teprve vytváří svůj profesionální profil, neboť je nejmladší univerzitní součástí. Prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách Slezské univerzity bude tato zpráva sloužit široké veřejnosti. Je proto koncipována jako poměrně podrobný dokument, zahrnující všechny oblasti činnosti. Ve smyslu vysokoškolského zákona poskytuje zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě možnosti prohloubení kontroly veřejnosti nad činností této instituce. Podrobné informace o Slezské univerzitě lze nalézt na internetové adrese )9(

10 Slezská univerzita v Opavě Použité zkratky: SU - Slezská univerzita v Opavě FPF - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě OPF - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MÚ - Matematický ústav Slezské univerzity se sídlem v Opavě VC - Vzdělávací centrum Slezské univerzity se sídlem v Krnově INV - investiční prostředky SD - systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu FRIM - Fond reprodukce investičního majetku NIV - neinvestiční prostředky SR - státní rozpočet )10(

11 Výroční zpráva o čínnosti za rok Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě 2.1 Struktura SU a jejích součástí Organizační struktura SU v Opavě prošla od svého vzniku určitým vývojem, respektuje základní trendy, které jsou vyjádřeny v aktualizovaném plánu jejího dlouhodobého rozvoje. Tato základní struktura se v roce 2003 neměnila. V současné době je tvořena: - rektorátem se sídlem v Opavě, - Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě, která je tvořena ústavy a účelovým zařízením; - Obchodně podnikatelskou fakultou se sídlem v Karviné s členěním na katedry, ústavy a účelová zařízení; - Matematickým ústavem v Opavě s vnitřním členěním na oddělení; - Vzdělávacím centrem se sídlem v Krnově v současné době bez vnitřního členění. Hodnocení funkčnosti: vnitřní struktura jednotlivých složek SU je rozdílná a srovnatelné jsou v podstatě pouze dvě základní fakulty, i když jejich vnitřní členění je rozdílné, katedry a ústavy. Přestože současná organizační struktura odpovídala potřebám roku 2003, v souvislosti s dalším rozvojem SU se jeví jako potřebné v následujících dvou až třech letech provést některá opatření uvnitř součástí i v rámci univerzity. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě Správní rada a akademický senát SU se podílí na řízení v rámci legislativně správních vztahů. Sekretariát rektora Rektor přímé řízení Vědecké rady a disciplinární komise se podílí na řízení v rámci metodicko správních vztahů. Oddělení právní Referát PO,CO,BP metodické řízení Referát kontrolní Referát public relations Kvestor Sekretariát kvestora Prorektor pro studijní a sociální záležitosti Prorektor pro vědu a zahraniční styky Prorektor pro rozvoj 4 Děkani fakult Ředitel Matematického ústavu Vedoucí Vzdělávacího centra spisovna archív 6 2 Oddělení pro studijní a sociální záležitosti Oddělení pro vědu a zahraniční styky 5 Oddělení pro rozvoj -ústřední knihovna - ediční středisko - kultura Oddělení ekonomicko správní 1 Referát dopravní Oddělení investiční a správy budov Referát správy počítačové sítě a inform. systémů proděkani - tajemník - sekretariát děkana - studijní oddělení fakulty - ekonomické oddělení fakulty - PaM - doprava - správa budov - výpočetní centrum fakulty - zahraniční styky - věda a výzkum - knihovna fakulty - katedry - fakultní ústavy - KaM - sekretariát Matematického ústavu - Odborná pracoviště Matematického ústavu )12(

13 2.1.2 Organizační schéma Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Děkan FPF Výroční zpráva o čínnosti za rok 2003 Kancelář děkana Institut tvůrčí fotografie Ústav bohemistiky a knihovnictví Ústav cizích jazyků Ústav fyziky Ústav historie a muzeologie Proděkan pro studijní záležitosti a organizaci Studijní oddělení Kabinet lektorských jazyků Kabinet tělesné výchovy Proděkan pro rozvoj a informace Knihovna Centrum výpočetní techniky Ediční středisko Proděkan pro vědu a zahraniční styky Oddělení vědy a zahraničních styků Tajemník fakulty Sekretariát tajemníka Oddělení ekonomické Oddělení technickoprovozní Ústav informatiky Oddělení kolejí a menz Ústav veřejné správy regionální a politiky Personální oddělení Ústav pedagogických a psychologických věd )13(

14 Slezská univerzita v Opavě Organizační schéma Obchodně podnikatelské fakulty SU Děkan OPF Kancelář děkana Oddělení PaM, personální Informační centrum fakulty Referát autoprovozu Katedra ekonomie Katedra marketingu Katedra managementu a podnikání Katedra financí Proděkan pro studijní záležitosti Studijní oddělení Proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj Oddělení vědy a výzkumu Ústav malého a středního podnikání Proděkan pro zahraniční styky Oddělení zahraničních styků Sekretariát tajemníka Ekonomické oddělení Oddělení technickoprovozní Tajemník fakulty Katedra účetnictví Ústav poradenských informací Oddělení právní Katedra matematických metod v Katedra informatiky Katedra práva Odborná fakultní knihovna a studovna Oddělení kolejí a menz Vysokoškolská menza Vysokoškolský bufet Katedra společenských věd Katedra cizích jazyků Katedra komunikace Katedra tělesné výchovy )14(

15 2.1.4 Organizační schéma Matematického ústavu SU Výroční zpráva o čínnosti za rok 2003 Sekretariát ředitele MÚ ředitel MÚ knihovna Referát pro ekonomické záležitosti Zástupce ředitele pro vědu a zahr. styky Zástupce ředitele pro výp. techniku Zástupce ředitele pro studijní záležitosti Vedoucí oddělení MA Vedoucí oddělení GA Vedoucí oddělení AM Referát pro studijní záležitosti Oddělení MA Oddělení GA Oddělení AM MA - matematická analýza GA - globální analýza AM - aplikovaná matematika - přímé řízení Organizační schéma Vzdělávacího centra SU v Krnově Vedoucí Sekretariát Referent pro vědu a výzkum Technicko - organizační oddělení Vedoucí oddělení )15(

16 Slezská univerzita v Opavě 3. Složení orgánů Slezské univerzity v Opavě 3.1 Správní rada Slezské univerzity Předseda PhDr. Jaromír Kalus (Slezské zemské muzeum, Opava, do ) Břetislav Tůma, (Ferram, a. s. Opava, od ) Místopředsedové PhDr. Jaroslav Gacka (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, do ) RNDr. Pavel Krejčí (Státní Slezská nemocnice, Opava, do ) PhDr. Jaromír Kalus (Slezské zemské muzeum, Opava, od do ) Ing. Vladislav Uličný, (Intext, Krnov, od ) Členové Ing. Jindřich Grosser (Opavská lesní, a.s., Opava, od ) RNDr. Pavel Krejčí (Státní Slezská nemocnice, Opava) Ing. Jaroslav Březina, (Hutnictví železa, a. s., Praha) Ing. Olga Girstlová (GiTy, a. s., Brno) pplk. Ing. Karel Heran, (Okresní ředitelství Policie ČR, Karviná) Ing. Petr Klauda, (Siemens komunikační systémy, s. r. o, Praha) Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha, od ) Ing. Miroslav Krajíček (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha) Ing. Antonín Macháček (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha) Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. (Statutární město Opava, do ) Ing. Zbyněk Stanjura (Statutární město Opava, od ) Ing. Miloslav Plura, (Československá obchodní banka, a. s. pobočka Opava) Doc. Ing. Václav Vinš, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha) 3.2. Vědecká rada Slezské univerzity Předseda Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Tajemník Doc. RNDr. František Koliba, CSc. Interní členové Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Prof. Ing. František Němec, PhD. Prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. )16(

17 Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Externí členové Ing. Petr Czekaj (Agentura pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava) Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (Masarykova univerzita, Brno) Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. (VŠB-TU Ostrava) Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno) Prof. dr hab. Wiesłav Lesiuk ( listopad 2003) Doc. Ing. Petr Pánek, CSc. (Ostravská univerzita Ostrava) Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno) Ing. Vlastislav Sehnal (JÄKL, a. s. Karviná) Ing. Ilja Skalnic, MBA (Česká národní banka, Ostrava) Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav Akademie věd ČR, Praha) Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Univerzita Hradec Králové) 3.3 Akademický senát Předseda RNDr. Jindřich Vaněk (OPF) Místopředseda PhDr. Petr Vojtal (FPF) Mgr. Jiří Kříž (FPF, student, do ) Jakub Chvátal (OPF, student od ) Zaměstnanecká komora RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (MÚ) Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (FPF) PhDr. Eva Křivá (FPF) RNDr. Zdeněk Franěk (OPF) Ing. Josef Botlík (OPF) Mgr. Ljuba Mrověcová, PhD. (OPF) PhDr. Vratislav Janák, CSc. (FPF) Studentská komora Lenka Jahodová (OPF) Ivana Bílková (FPF, do ) Ivan Berger (FPF, od ) Ivo Hopp (FPF, od ) Bc. Veronika Dudková (FPF) Výroční zpráva o čínnosti za rok 2003 )17(

18 Slezská univerzita v Opavě 3.4 Další orgány SU dle vnitřních předpisů Rektor, prorektoři, kvestor Rektor Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Prorektoři Doc. RNDr. František Koliba, CSc. (statutární zástupce rektora, prorektor pro vědu a zahraniční styky) Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (prorektor pro studijní a sociální záležitosti) Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. (prorektor pro rozvoj) Kvestor Ing. Jaroslav Kania Orgány Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Vědecká rada Předseda Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Tajemnice PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Interní členové Prof. PhDr. Vladimír Birgus, CSc. Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. Prof. RNDr. Ivan Hubač, PhD., DrSc. Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Externí členové Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha) Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (Masarykova univerzita, Brno) Prof. dr hab.wiesław Lesiuk ( listopad 2003) Doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc. (Ostravská univerzita, Ostrava) Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. (Univerzita Hradec Králové) Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (Akademie věd ČR, Praha) Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc) Akademický senát Předseda PhDr. Artur Sommer (do ) Ing. Jiří Šťastný (od ) Místopředsedové )18(

19 Doc. PhDr. Libor Pavera, CSc. Martin Sovák (od ) Zaměstnanecká komora PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. Mgr. Libor Martinek, Ph.D. PhDr. Jiří Sedláček Mgr. Jiří Siostrzonek (od ) Studentská komora Ivo Hopp (do ) Jan Mikulaštík (od ) Robert Hladil (do ) Ondřej Šinderbal (od ) Šárka Dvořáková (do ) Ondřej Roubínek Děkan, proděkani, tajemník Děkan Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Proděkani PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (pro vědu a zahraniční styky) Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (pro rozvoj a informace) PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (pro studijní záležitosti a organizaci) Tajemník Ing. Josef Svoboda Disciplinární komise Předseda PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Členové Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Bc. Veronika Dudková, student Ivan Bergman, student Orgány Obchodně podnikatelské fakulty SU Vědecká rada Předseda Prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. (do ) Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. (od ) Interní členové Prof. Ing. Alois Baran, DrSc. Doc. Ing. Marie Godulová, CSc. Dr. Mgr. Bohumil Fiala (od ) Doc. RNDr. František Koliba, CSc. Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. Výroční zpráva o čínnosti za rok 2003 )19(

20 Slezská univerzita v Opavě Prof. Ing. František Němec, PhD. Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Doc. PhDr. Jan Steiner, CSc. (do ) Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (od ) Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Externí členové Doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. (Podnikovohospodárska fakulta Košice, EU Bratislava, od ) Ing. Petr Fries (Geologický průzkum a. s., Ostrava) Doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (Ekonomicko správní fakulta, MU Brno) Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. (Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha) Prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. (Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava) Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. (Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, od ) Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. (Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava) Prof. Ing. Jan Korčmároš, CSc. (Podnikovohospodárska fakulta Košice, EU Bratislava, do ) Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, Filozofická fakulta, UP Olomouc) Lubomír Kuznik (Magistrát města Karviné, do ) Prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. (Národohospodárska fakulta, EU Bratislava), (do ) Ing. Karol Siwek (Územní pracoviště Ostrava, ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava, do ) Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (Fakulta humanitných vied, UMB Banská Bystrica, od ) Mgr. Antonín Petráš (Magistrát města Karviné, od ) Ing. Ilja Skaunic, MBA (ČNB Ostrava) PaeDr. Jaroslav Soural, CSc. (Úřad vlády ČR Praha, do ) Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. (Ústav doktorských a manažerských studií, Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava) Doc. Ing. Lubica Švantnerová, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica, do ) Doc. JUDr. Zbyněk Švarc (Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha) Prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica, od ) Ing. Milan Tomáš (Timken ČR s.r.o. Olomouc) Akademický senát Předseda Ing. Josef Botlík Místopředseda Bc. Vít Verner Zaměstnanecká komora Ing. Mgr. Pavel Brunda RNDr. Zdeněk Franěk Dr. Mgr. Bohumil Fiala (do ) Ing. Milan Němčanský (od ) )20(

21 Mgr. Irena Orszuliková, Ph.D. Dr. Ing. George Partskhaladze Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Studentská komora Ondřej Adámek Lukáš Andrýsek Petr Běhal Jana Bravencová Jiří Horák Děkan, proděkani, tajemník Děkan Prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. (do ) Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. (od ) Proděkani Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. (pro studijní a sociální záležitosti do ) Mgr. Bohumil Fiala, Dr. (pro studijní a sociální záležitosti od ) PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (pro zahraniční styky) Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. (pro vědu, výzkum a rozvoj) Tajemník RNDr. Ing. Bohuslav Rychtar Disciplinární komise Předseda Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. (do ) Mgr. Bohumil Fiala, Dr. (od ) Členové Ing. Josef Botlík Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. (do ) Jana Smrčková, student (do ) Jana Součková, student (do ) Renata Navrátilová, student (do ) Petr Kořínek, student (od ) Kateřina Hůrková, student (od ) Orgány Matematického ústavu SU Vědecká rada Předseda Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Tajemník Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. Interní členové Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Výroční zpráva o čínnosti za rok 2003 )21(

22 Slezská univerzita v Opavě Externí členové Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno) Prof. dr hab. Roman Ger (Instytut matematyki, Uniwersytet Śląski, Katowice) Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (Univerzita Karlova,Praha) Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD. (Masarykova univerzita, Brno) Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (Univerzita Palackého, Olomouc) Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Akademie věd ČR, Praha) Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické, Praha) Ředitel Matematického ústavu a jeho zástupci Ředitel Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Zástupci ředitele Doc. RNDr. Lubomír Klapka, CSc. (do pro vědu a zahraniční styky) Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (od pro vědu a zahraniční styky) Doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. (pro studijní záležitosti) Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. (pro výpočetní techniku) )22(

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN 2014 1) kolegium rektora projednalo dne 2. 4. 2014, 2) Akademický senát UHK podle 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více