Programování v jazyce C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování v jazyce C"

Transkript

1 Programování v jazyce C RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství MFF UK Katedra informatiky VŠFS (Autor původní verze slajdů: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.)

2 Studijní povinnosti Zápočet aktivní účast na cvičeních během semestru 'domácí úkoly' (krátké prográmky) 2 povinné 2 dobrovolné (nejsou podmínkou zápočtu, ale lze je pouţít u zkoušky) Zkouška Musíte mě přesvědčit o vašich znalostech Ústní na základě přípravy napsání programu na PC s moţností pouţít domácí úkoly (povinné i dobrovolné) ţádná další literatura (s výjimkou nápovědy) není povolena 2

3 Obsah předmětu Programování v jazyce C ZS OOP (v C++) LS C C++ C C++ Nejdůleţitější: vlastní praxe Na přednáškách se nikdo nikdy programovat nenaučil 3

4 Přednáška Obsah přednášky Překlad programů, spojování Základní vlastnosti C a C++, odlišnosti od jiných prog. jazyků Datové typy, operátory a řídící konstrukce Pole a ukazatele Standardní knihovny Programování není zápis algoritmů Cvičení Praktické programování Microsoft Visual Studio.NET 2008 Ladění programů (!) Prosíím, já jsem napsal program a ono to řeklo 'Váš program provedl neplatnou instrukci a bude ukončen '. Co mám dělat? 4

5 Pascal vs. C++ Úvod do Programování, Programování heslo: programování = zápis algoritmů algoritmické myšlení, algoritmizace problému soustředění se na řešení problému formulace algoritmu a jeho zápis v nějakém formalismu (jazyku) základní datové a řídící struktury nedůleţité: kontrola vstupů, uţivatelské rozhraní, obedněnost, vazba na OS a HW, přenositelnost, optimalizace, udrţovatelnost výuka (v) Pascalu dobrý jazyk pro zápis algoritmů nezatěţuje technickými detaily (alokace paměti, vazba na OS,...) slabá podpora pro kontrolu vstupů, uţivatelské... 5

6 Pascal vs. C++ Programování v jazyce C++, OOP heslo: programování = vývoj software důleţité: kontrola vstupů, uţivatelské rozhraní, obedněnost, vazba na OS a HW, přenositelnost, optimalizace, udrţovatelnost zvládnutí knihoven a vývojových nástrojů 'Vše' jiţ bylo výuka (v) C++ naprogramováno standardní jazyk pro vývoj software další jazyky vycházejí z C++ (Java, C#,...) dobrá podpora pro kontrolu vstupů, uţivatelské... nutnost zvládnout technické detaily (alokace paměti, vazba na OS..) velké mnoţství hotového kódu (knihovny, komponenty,...) 6

7 Literatura Základní učebnice a popis jazyka Miroslav Virius: Programování v C++ (ČVUT, 2. vydání 2004) Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++ (Brno, 2. vydání 2005) Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language (3 rd ed.) Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++ (Thinkinkg in C++ 2 nd ed.) C++ In-depth aneb Jak správně C++ pouţívat - pro ty, kdo jiţ C++ nějak znají Scott Meyers: Effective C++ (2 nd ed.), More Effective C++ Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++ Andrew Koenig, Barbara E. Moo: Accelerated C++ Practical Programming by Example Nicolai Josuttis: The C++ Standard Library A Tutorial and Reference James Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook Andrei Alexandrescu: Modern C++ Design Generic Programming and Design Patterns Applied Normy ISO/IEC 9899: Programming languages - C (1999) ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003) 7

8 Nevhodná literatura - nepoužívat! Martin Beran: Učebnice Borland C++ - hrubé chyby Jan Pokorný: Rukověť uţivatele Borland C++ - staré, BC 3.1 Vladimír Rudolf: ABC programátora v C++ - neúplné, zastaralé Dirk Louis: C und C++ Programierung und Referenz - chyby Dalibor Kačmář: Jazyk C učebnice pro střední školy chyby Brodský, Skočovský: Operační systém Unix a jazyk C neúplné, zastaralé Eric Gunnerson: Začínáme programovat v C# C# není C++ 8

9 Historie první verze C, společný vývoj s UNIXem 1973 přepsání jádra UNIXu do C 1978 Kerninghan, Ritchie: The C Programming Language 1980 standardy ANSI X3J11, od r ISO AT&T - "C with Classes" 1983 poprvé název C++ (Rick Mascitti) 1985 Stroustrup: The C++ Programming Language 1989 ANSI X3J16 norma C nejnovější ISO/ANSI norma C++ Normy se vyvíjí, aktuální překladače o několik let zpět Implementace novinek často nekorektní nebo neefektivní (STL) 9

10 hello.c #include <stdio.h> #include <conio.h> int main( int argc, char ** argv) { printf( "Hello\n"); getch(); return 0; 10

11 hello.c direktiva preprocesoru vloţení souboru deklarace knihovních funkcí název funkce #include <stdio.h> #include <conio.h> hlavička funkce typ návratové hodnoty tělo funkce příkaz sloţené závorky BEGIN END int main( int argc, char ** argv) { printf( "Hello\n"); getch(); return 0; skutečné parametry volání funkce bez parametrů formální parametry 11

12 Struktura programu Program se skládá z modulů Překládány samostatně kompilátorem Spojovány linkerem Modul z pohledu programátora Soubor s příponou.cpp (.c) Hlavičkové soubory Soubory s příponou.h Deklarují (a někdy i definují) identifikátory pouţívané ve více modulech Vkládány do modulů direktivou include Direktivu zpracovává preprocesor čistě textově Preprocesor je integrován v kompilátoru jako první fáze překladu Modul z pohledu kompilátoru Samostatná jednotka překladu Výsledek práce preprocesoru 12

13 Překlad jednoho modulu a sestavení knihovní headery knihovny standardní i jiné.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib spustitelný program.cpp CC.obj Link.exe kompilace objektový modul (přeloţený kód) spojování (linkování) 13

14 Oddělený překlad - dělení na moduly Modul - ucelená funkčí jednotka modul.cpp (.c) - implementace modul.h - definice rozhraní rozdělení projektu do modulů a vytváření headerů je umění, nedá se to naučit na přednášce fotbal.h hriste.h hrac.h mic.h fotbal.cpp hriste.cpp hrac.cpp mic.cpp 14

15 Překlad více modulů oddělený překlad vlastní headery knihovní headery knihovny.h.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib.c CC.obj Link.exe kompilace jednoho modulu.c.c.c.obj.obj.obj další moduly 15

16 Překladače a vývojová prostředí Windows - překladač součástí integrovaného prostředí MS Visual Studio - Visual C++ (VC6.0,.Net,.Net2008) integrovaný make, linker, debugger raději nepouţívat klikabilní konfigurace další překladače - Borland C++ Builder, Intel, Watcom Unix (Linux) - samostatné programy, příkazová řádka gcc make - pro 'opravdové' programátory pokusy o vývojová prostředí (kdevelop) 16

17 Integrované vývojové prostředí.h.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib.c.c.c.obj CC.obj.obj Link.exe editor projekt debugger 17

18 Make.h.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib.c.c.c.obj CC.obj.obj Link.exe makefile make 18

19 Program a modul Program v C++ nemá (vnořovanou) blokovou strukturu Neexistuje "hlavní blok" Běh programu začíná vyvoláním funkce main Před funkcí main běţí inicializace běhového prostředí, po ní úklid Funkce main musí mít tuto hlavičku: int main( parametry příkazové řádky) Modul: posloupnost globálních deklarací a definic Deklarace Oznámení překladači, ţe identifikátor existuje Určení některých vlastností (typ, parametry) Definice Doplnění zbývajících vlastností (kód funkce, obsah struktury) Překladač vygeneruje kód funkce, vyhradí místo pro proměnnou 19

20 Funkce Základní programová jednotka je funkce Neexistují vnořené funkce Začátek programu funkce main hlavička funkce tělo funkce int fce1( int x, int y) { return x+y; int fce2( int a) { return fce1( 1, 2*a+5); int fce2( int a) { int fce1( int x, int y) { return x+y; vnořené funkce nelze! return fce1( 2*a+17); začátek programu int main( int argc, char** argv) {... argumenty z příkazové řádky později 20

21 Funkce - návratový typ Typ funkce = typ návratové hodnoty Hodnota se vrací pomocí klíčového slova return Speciální typ void - 'prázdný' typ ekvivalent procedury Pascalu typ funkce int fce1( int x, int y) { return x+y; návrat celočíselné hodnoty void fce2( char* text) { printf( text); void fce3( char* text) { if(! text) return; printf( text); návrat z funkce 21

22 Parametry funkce Pevný počet, pevný typ moţnost proměnného počtu parametrů - printf Parametry jsou odděleny čárkou U kaţdého parametru musí být uveden jeho typ Funkce bez parametrů - void kaţdý parametr musí mít typ int fce1( int x, int y, float z) {... int fce2( double a, char* str) {... int fce3( void) {... int fce4( int x, y) {... int fce5 {... 22

23 Volání funkce Shoda počtu formálních a skutečných parametrů Kompatibilita typů formálních a skutečných parametrů I funkce bez parametrů musí obsahovat operátor () Návratová hodnota - lze ignorovat int fce1( int x, int y, float z) {... int fce3( void) {... int fce2( int a) { fce1( a, 1, a); fce3(); return 0; int fce4( int x, int y, float z) {... int fce5( int a) { fce4; fce4( a, 1); fce4( a, 1, "ahoj"); 23

24 Lokální proměnné Definice lokálních proměnných C: na začátku těla funkce (přesněji: na začátku bloku) C++: kdekoliv v těle funkce Moţná inicializace při kaţdém běhu funkce neinicializovaná proměnná náhodná hodnota!!! int fce( void) { int p; int q, r; int s = 5; int x, z = 0, y; return z + x; deklarace celočíselných proměnných deklarace s inicializací náhodná hodnota!!! 24

25 Příklad - malá násobilka definice knihovních funkcí inicializovaná celočíselná proměnná kontrola parametrů začátek cyklu konec cyklu hlavní program ignorování návratové hodnoty The END #include <stdio.h> int vynasob( int c) { int i = 1, v; if( c < 1 c > 10) return -1; while( i <= 10) { v = i * c; printf( "%d * %d = %d\n", i, c, v); i = i + 1; return 0; int main() { int cislo = 7; vynasob( cislo); return 0; hlavička funkce, formální parametr neinicializovaná proměnná okanţitý návrat z funkce 2 * 7 = 14 i++ konec, OK konec, OK volání funkce se skutečným parametrem 25

26 Předávání parametrů hodnotou Všechny parametry se předávají hodnotou 'Výstupní' parametry pouze přes ukazatele nebo reference void swap( int x, int y) { int pom; pom = x; x = y; y = pom; void fce( void) { int a = 1; int b = 2; int c = 0; swap( a, b); c = 2 * a + b; vymění se jen lokální proměnné funkce předají se pouze hodnoty (1, 2), nikoliv 'proměnné' 26

27 Globální proměnné Definice mimo tělo funkce Viditelné v jakékoliv funkci Moţná inicializace při startu programu Pouţívat s rozvahou!! pouze pro sdílená data lokální proměnná globální proměnná int g = 1; void fce( int x) { int z = 2; g = g + z * x; formální parametr co vrátí main?? int main( void) { fce( 2); fce( 3); return g; skutečný parametr 27

28 Výraz Norma: "Výraz je posloupnost operací a operátorů specifikující výpočet hodnoty" Přiřazovací 'příkaz' je také výraz jeho hodnotou je přiřazovaná hodnota Výrazy mohou mít vedlejší efekty 1 a+b*sin(x) printf( "Ahoj") q = &b[17]+*p++ "retezec" a = b = 0; if( (x = fnc())!= 0)... uţitečné: test přiřazované hodnoty 28

29 Příkaz Příkaz je výraz ukončený ';' (středníkem) sloţený příkaz - posloupnost příkazů mezi '{' a '' programová konstrukce if, if-else, switch, while, do-while, for, break, continue, return, goto 1; a+b*sin(x); printf( "Ahoj"); q = &b[17]+*p++; "retezec"; { 1; a+b*sin(x); printf( "Ahoj"); q = &b[17]+*p++; "retezec"; jeden sloţený příkaz 29

30 Podmíněný příkaz if (výraz) příkaz if (výraz) příkaz else příkaz if( a > 1) printf( "OK"); if( a > 1) printf( "OK"); else printf( "nee"); syntakticky špatně syntakticky správně, ale dělá něco jiného if( a > 1) b = 0; printf( "OK"); if( a > 1) b = 0; printf( "OK"); else printf( "nee"); if( a > 1) { b = 0; printf( "OK"); else { printf( "nee"); if( a > 1) { b = 0; printf( "OK"); else { printf( "nee"); 30

31 Vnořené podmíněné příkazy Syntakticky správně, ale nepřehledné Na pohled nejasné párování if( a > 1) if( b > 0) printf( "OK"); else printf( "nee"); U vnořených podmínek vţdy pouţívat { if( a > 1) { if( b > 0) printf( "OK"); else { printf( "nee"); if( a > 1) { if( b > 0) printf( "OK"); else printf( "nee"); 31

32 Vícenásobné větvení konstrukce switch celočíselný výraz switch (výraz) { case konstanta: posloupnost příkazů break; case konstanta: case konstanta: posloupnost příkazů break; default: posloupnost příkazů pokud výraz není roven ţádné z konstant ukončení větve switch( errc) { case 0: b = 0; printf( "OK"); break; case -1: printf( "trochu spatne"); break; case -2: case -3: printf( "hodne spatne"); break; default: printf( "jina chyba"); break; interval nelze zapomenutý break syntakticky OK, ale dělá něco jiného switch( errc) { case 0: b = 0; printf( "OK"); case -1: printf( "spatne"); break; switch( ch) { case '0'..'9': x += ch - '0'; break; case 'A'..'F': x += ch - 'A'; break; 32

33 Cyklus konstrukce while a do-while while (výraz) příkaz do příkaz while (výraz) ; podmínka na začátku podmínka na konci Pozor! cyklus pokračuje pokud je podmínka platná while( a > 1) a = a / 2; tělo se vţdy alespoň jednou provede while( a > 1) { fce( a); a = a / 2; do { fce( a); a = a / 2; while( a > 1); 33

34 Cyklus konstrukce for inicializace podmínka inkrement tělo cyklu for (výraz1 ; výraz2 ; výraz3 ) příkaz je ekvivalentem výraz1; while (výraz2 ) { příkaz výraz3 ; jako inicializaci, podmínku i inkrement lze libovolný výraz FOR I := 0 TO 9 DO FCE(I) ekvivalent v jiném jazyce for( i=0; i<=9; i=i+1) { fce( i); i=0; while( i<=9) { fce( i); i=i+1; for( init(a); i<9 && a[i] >0; a[i++]=i*2) { fce( i); for v C++: obecnější, širší moţnosti pouţití 34

35 Ukončení cyklu - break, continue break okamţité ukončení celého cyklu cyklus s podmínkou uprostřed ošetření chybových stavů continue ukončení (jednoho) běhu těla cyklu for(;;) { errc = fce(); if( errc < 0) break; jinafce(); n = 1; while( n<1000) { val = get(); if( val == 0) continue; n = n * val; 35

36 Goto Nepoužívat!... pokud k tomu není dobrý důvod Kdyţ uţ, tak pouze dopředu (skok dozadu = cyklus) Dobrý důvod: výskok z vícenásobně vnořených cyklů label návěští for( i=0; i<10; i++) { for( j=0; j<10; j++) { if( fnc( i, j) == ERROR) goto konec_obou_cyklu; konec_obou_cyklu: dalsi_funkce(); nelze break - ukončil by pouze vnitřní cyklus, vnější cyklus by pokračoval 36

37 Celočíselné typy Základní celočíselné typy jsou znaménkové Pro kaţdý typ existuje unsigned varianta moţné vyuţití unsigned: unsigned char, pole bitů, modulová aritmetika pokud není dobrý důvod, unsigned raději nepouţívat char short int long long long size_t, ptrdiff_t, wchar_t typ 8 bit 16 bit 32 bit 64 bit char short 8 / / 32 int long / 64 long long GB.. +2GB 37

38 Logické a znakové hodnoty a typy C: Aţ do r. 1999: neexistuje typ 'boolean' Porovnání a logické operátory jsou celočíselné výrazy FALSE (nepravda) 0 TRUE (pravda) 1 (libovolná hodnota různá od 0) důsledek: if( x!= 0) if( x) if( x == 0) if(!x) C++, C99 celočíselný typ bool (C99: _Bool) hodnoty true (=1), false (=0) char časté pouţití: test (ne)nulovosti např. ukazatelů norma neurčuje signed / unsigned korektní porovnání na nerovnost pouze 'a' < 'ţ'? záleţí na implementaci většinou char = signed signed char > 200!!! unsigned char 'byte' wchar_t stddef.h: znak rozšířené sady (Unicode) 38

39 Výčtový typ enum pohlavi { p_muz, p_zena ; pohlavi p = p_muz; int pp = p_zena; pohlavi q = 0; C: celočíselné konstanty - OK C++: samostatný typ - nelze hodnoty doplní překladač (od 0) enum flags { f1 = 1, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 8 ; if( x & f1)... test bitů explicitní hodnoty enum porty { pop3 = 111, ftp = 21, smtp = 80 ; 39

40 'Reálné' typy float double long double Pozor! Reálné výpočty jsou vţdy nepřesné malá přesnost - nepouţívat! zvýšená přesnost standard pro 'reálné' výpočty double x = 1; double y = x / 3; if( x == 3 * y) printf( "Presne"); else printf( "Nepresne"); raději nepouţívat pouze pro fyzikální nebo numerické veličiny double zustatek = 15.60; long zustatek_v_halerich = 1560; pro přesné hodnoty pouţívejte přesné typy 40

41 Číselné konverze Automatické konverze (integral promotions) Výpočty výrazů a předávání parametrů vţdy v šíři alespoň int signed char, unsigned char, signed short signed int unsigned short signed int (pokud je int delší) / unsigned int vţdy kdyţ je pouţit menší typ neţ int Automatické konverze u binárních operací signed int unsigned int signed long unsigned long float double long double při nestejných operandech 41

42 Přehled operátorů, asociativita a priorita postfix prefix ( ) [ ] ->. :: ++ --! ~ + - & * sizeof ( ) new delete post-in/de-krementace volání funkce index přístup k poloţce struktury kvalifikace identifikátoru pre-in/de-krementace booleovská a bitová negace unární +/- reference, dereference měření velikosti přetypování dynamická alokace dynamická dealokace L.* ->* dereference member-ptru L * / % multiplikativní operátory L + - aditivní operátory L << >> bitové posuny L < <= > >= uspořádání L ==!= rovnosti L & bitové AND L ^ bitové XOR L bitové OR L && booleovské AND L booleovské OR L? : podmíněný výraz P = *= /= %= += -= &= ^= = <<= >>= přiřazení kombinované přiřazení L, sekvence 42

43 Základní aritmetické operátory + - * / % podle typu operandů automatická konverze na větší typ % - modulo int x=5, y=3; celočíselné dělení reálné dělení double a=5, b=3; x / y 1 x / b x % y 2 x % b Error a / b a / y modulo je pouze celočíselná operace a % b Error a % y Error 43

44 Bitové a logické operátory & ^ ~ - bitové operace AND, OR, XOR, NOT &&! - logické operace AND, OR, NOT 5 = = = = = = = & && ^ ^^ 3 Error 5 ^ & && oba op. 0 alespoň jeden operand 0 neexistuje alespoň jeden operand = 0 44

45 Zkrácené vyhodnocování, relační operátory a && b - je-li a=0, b se nevyhodnocuje, výsledek = false (0) a b - je-li a=1, b se nevyhodnocuje, výsledek = true (1) int x[10]; // pole 0..9 if( i < 10 && x[i]!= 0) y = y / x[i]; test mezí pole před přístupem k prvku pole if( x==y && *x++)... Pozor! operátory s vedlejšími efekty se nemusí provést! < <= >= > ==!= výraz typu int (bool) - výsledek vţdy 0 nebo 1 (false, true) porovnávání na (ne)rovnost float/double! porovnání vs. přiřazení! POZOR!!! Přiřazení! (zde hodnota vţdy = 1) if( x = 1)... 45

46 Přiřazení, inkrementace, bitový posun = += -= *= /= %= &= = ^= <<= >>= kombinované přiřazení a op= b a = a op b i += 2; x[ i+=1] /= 3; a++ a = a + 1, výsledkem je stará hodnota a ++a a = a + 1, výsledkem je nová hodnota a přesněji: a++ (tmp = a, a = a + 1, tmp) int sum = 0; int i, x[10];... for( i=0; i<9; sum += x[i++]) ; << >> bitový posun C++ - časté pouţití pro jiné účely (streams) - přetěţování pozor - vţdy si uvědomit, zda jde o pre- nebo post- inkrementaci 46

47 Podmíněný výraz, sekvence a? b : c ternární operátor po vyhodnocení podmínky a se vyhodnotí buď b (je-li a!= 0) nebo c (je-li a == 0) x = (y>0? y : 0); operátor sekvence ('zapomnění') if (y>0) x =y; else x = 0; a, b po úplném vyhodnocení a se vyhodnotí b x = (tmp = y, y = y + 1, tmp); ekvivalent x = y++; 47

48 Pravidla vyhodnocování a( b,c) vedlejší efekty parametrů jsou vyhodnoceny před zavoláním fce a && b je-li a nulový, b se nevyhodnocuje a b je-li a nenulový, b se nevyhodnocuje a? b : c po vyhodnocení a se vyhodnotí buď b nebo c a, b po úplném vyhodnocení a se vyhodnotí b Ţádná další pravidla nejsou ostatní operátory jsou vyhodnocovány v libovolném pořadí vedlejší efekty se mohou projevit kdykoliv během výpočtu i = 0; p[ i++] = i++; moţné výsledky: p[0] = 0; p[1] = 0; p[0] = 1; 48

49 Fungující triky vs. chyby Fungující triky Test ukazatele while ( p && p->v < v ) p = p->next; Volání funkce s vedlejším efektem while ( (c = getchar())!= EOF && c!= '\n' ); Kopie řetězce while ( *a++ = *b++ ); Chyby Vícenásobný výskyt modifikované proměnné p[ i++] = i++; nevím, jestli se provede Nadbytečné volání funkce s vedlejším efektem if ( getchar() == 'A' && getchar() == 'B' ) 49

50 Pole Indexy polí vţdy začínají od 0! Při přístupu se nikdy nekontrolují meze!!! Deklarace: t x[n] - pole x o n prvcích (0..n-1) typu t Přepis náhodného místa v paměti! Nepředvídatelné následky!! int x[5]; for( i=1; i <=5; i++) x[i] = i; ???? Vícerozměrné pole je pole polí Deklarace: t x[m][n]; Přístup: x[m][n] = a; význam: m-prvkové pole typu (n-prvkové pole typu t) int x[8][8]; for( i=0; i < 8; i++) for( j=0; j < 8; j++) x[ i ] [ j ] = i * j; Pozor! x[m,n] není prvek dvojrozměrného pole o souřadnicích m a n čárka = operátor sekvence 50

51 Inicializace pole Při deklaraci pole lze obsah pole inicializovat Nejde o přiřazení, lze pouze při deklaraci Deklarace inicializovaného pole nemusí obsahovat velikost překladač dopočítá z inicializace u vícerozměrných polí pouze "vnější" rozměr Při nesouhlasu velkosti pole a počtu inicializátorů velikost > inicializátory: inicializace začátku, obsah zbytku nedefinován velikost < inicializátory: kompilační chyba (Too many initializers) int cisla[] = { 1, 2, 3, 4 ; char* jmena[] = { "Josef", "Karel", "Jana" ; int matice[][3] = { { 11, 12, 13, { 21, 22, 23 ; 51

52 Ukazatele Co to je proměnná? místo v paměti, typ (-> velikost), hodnota hodnota se dá číst a většinou i zapisovat je nějak velká (typ) někde bydlí 1 má hodnotu Co to je ukazatel (pointer)? něco, čím si můţu ukazovat na proměnnou (nebo na jiné paměťové místo pole, poloţka struktury, dynamická alokace) K čemu jsou ukazatele dobré: zpracování řetězců, dynamické datové struktury, předávání parametrů odkazem, práce s buffery,... Pro C++ je práce s ukazateli typická 52

53 Ukazatele Deklarace: t x proměnná x typu t t *p - ukazatel p na typ t p: Operátor reference: p = &x Operátor dereference: x = *p Neinicializovaný ukazatel vs. nulový ukazatel C: #define NULL 0 C++: 0 x: 17 53

54 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; přepsání náhodného místa v paměti? 5 x: 1 :px y: 3 :py? jaký zde bude obsah x a y? 54

55 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; umoţní test x: 1 :px y: 3 :py 0: 7 typicky 'segmentation fault' váš program bude ukončen pro pokus o porušení ochrany paměti 55

56 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; Pozor na prioritu! *py++ *(py++) x: 1 :px y: 3 :py x: 1 :px y: 4 :py přístup k hodnotě proměnné přes ukazatel 56

57 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; x: 1 :px y: 1 :py x: 9 :px jaký zde bude obsah x a y? y: 1 :py 57

58 Pole a ukazatele, aritmetika ukazatelů int a[5]; int *p; a[2] = 20; p = &a[2]; a[0] = *p - 15; p++; *p = 30; a ?? 20?? p reference na prvek pole 5? 20 30? p inkrementace ukazatele posun na daší prvek 58

59 Pole a ukazatele, aritmetika ukazatelů p = &a[1]; *(p+3) = 40; 5? p přičtení čísla k ukazateli posun o n prvků Operátor [] p[i] *(p+i) &p[i] p+i a &a[0] indexování pole (ukazatele) je jen jiný zápis přístupu přes ukazatel identifikátor pole je ukazatel na svůj nultý prvek Automatické konverze pole-ukazatel Je-li výraz typu pole na místě, kde typ pole nemůţe být, automaticky se konvertuje na ukazatel na nultý prvek tohoto pole. Pole nelze přiřazovat ani předávat hodnotou (ukazatel na nultý prvek) p = a je ekvivalentní p = &a[0] 59

60 Pole a ukazatele, aritmetika ukazatelů int a[5]; int *p; p = &a[0]; p = a; *p = a[1]; *(p+2) = a[2] 1; p = a + 2; p[1] = *(a+1); a[3] = p[2]; *(a+2) = p[-1]; 3[a] = 2[p]; nekompatibilní typy nestejná úroveň indirekce a[4] = p + 1; p = a[0]; p[1] = a; a = p + 2; identifikátor pole je konstantní nelze do něj přiřazovat p[i] *(p+i) *(i+p) i[p] 60

61 Řetězce Jazyk C++ nezná pojem řetězec (!) konvence, knihovny Řetězec je pole znaků (char) zakončené nulou Kaţdý řetězec musí být vždy ukončen nulou "Ahoj" 'A' 'h' 'o' 'j' '\0' char buffer[4]; strcpy( buffer, "Ahoj"); 'A' 'h' 'o' 'j' '\0' '\0' = 0 pozor na uvozovky a apostrofy! vţdy myslet na koncovou nulu! X 'X' "X" proměnná znaková konstanta - celočíselná hodnota řetězec - ukazatel kdyţ chcete říct mezera, napište mezeru (' ') ať vás ani nenapadne napsat 32 přestoţe to na VAŠEM počítačí funguje kód znaku v pouţitém kódování (ASCII, CP1250, ISO , EBCDIC,...) 61

62 'Řetězcové proměnné' Inicializované pole (konstantní ukazatel) s1++ nelze! char s1[] = "Uno"; const char *s2 = "Due"; s1: s2: 'U' 'n' 'o' '\0' Inicializovaná proměnná typu ukazatel s2++ se přesune na další znak 'D' 'u' 'e' '\0' anonymní globální proměnná const char[] 62

63 Řetězce knihovní funkce, délka řetězce v C neexistují 'řetězcové operace' (C++: třída string) přiřazení, zřetězení, porovnání, podřetězec,... vše standardní knihovní funkce #include <string.h> int strlen( const char* s); deklarace řetězcových funkcí počet znaků (bez koncové nuly) char pole[8] = "Ahoj"; x = strlen( pole); // 4 inicializované pole typu char skutečný počet znaků (4) nikoliv velikost pole pole: A h o j \0??? 63

64 Délka řetězce různé způsoby implementace přístup přes index podmínka for cyklu můţe být libovolná int strlen ( const char* s) { int i = 0; while ( s[i]!= '\0') { i++; return i; int i = 0; while ( *s!= '\0') { i++; s++; return i; přístup přes ukazatel více inkrementací prázdné tělo nezapomenout na ';'!! sloţitější podmínka: test nenulovosti inkrementace ukazatele while(a!=0) while(a) podmínka je splněna pokud je nenulová rozdíl ukazatelů = počet prvků mezi nimi pozor na ± 1! for( i=0; *s!= '\0'; i++) s++; for( i=0; *s!= '\0'; i++, s++) ; int i=0; while ( *s++!= '\0') i++; int i=0; while ( *s++) i++; char *p = s; while (*p++) ; return p-s-1; 64

65 Řetězce - kopírování char* strcpy( char* d, const char* s); char buf[8]; char pozdrav[] = "Ahoj"; strcpy( buf, pozdrav); zkopíruje obsah s do místa začínajího od d kopíruje pouze do koncové '\0' buf pozdrav A h o j \0??? A h o j \0 65

66 Řetězce chyby při kopírování char buf[6]; char pozdrav[] = "Dobry den"; strcpy( buf, pozdrav); vţdy pozor na dostatek místa funkce nic nekontroluje!!! váš program provedl... buf pozdrav D o b r y d e n \0 D o b r y d e n \0 char *ptr; char pozdrav[] = "Ahoj"; strcpy( ptr, pozdrav); ptr neinicializovaný!!! kopírování na neinicializovaný ukazatel!!! váš program provedl... ptr pozdrav? A h o j \0 A h o j \0 66

67 Řetězce zřetězení, vyhledávání char* strcat( char* d, const char* s); char* strchr( const char* s1, int c); char* strstr( const char* s1, const char* s2); připojí s za d vyhledá první pozici c v s1 vyhledá podřetězec s2 v s1 char buf[10]; char* bp; strcpy( buf, "Ahoj"); strcat( buf, "Babi"); bp = strstr( buf, "oj"); po strcpy po strcat A h o j \0????? A h o j B a b i \0? pozor na dostatek místa! buf A h o j B a b i \0? bp 67

68 Řetězce porovnávání a další funkce int strcmp( const char* s1, const char* s2); s1 < s2-1 s1 = s2 0 co znamená 's1 < s2'? s1 > s2 +1 lexikografické uspořádání (jako ve slovníku) výsledek podle prvního rozdílného znaku A B C E = = = A B C D E další řetězcové funkce: strncat, strncmp, strncpy strrchr Find last occurrence of given character in string strpbrk Find first occurrence of character from one string in another string strspn Find first substring from one string in another string strtok Find next token in string sprintf Write formatted data to a string 68

69 Funkce printf int printf( const char *format [, argument]... ) Vytiskne na standardní výstup text definovaný formátovacím řetězcem Formátovací řetězec určuje počet a typy dalších parametrů (symbolem %) Výjimka z pravidla, ţe funkce v C má přesně daný počet a typy parametrů. Kompilátor nemá moţnost ověřit zda parametry jsou správné časté pády programu Vrací počet skutečně vytisknutých znaků %s řetězec %d, %i celé číslo %c znak %f reálné číslo %08d zarovná na 8 míst, doplní 0 %5.2f zarovná na 5 míst, 2 desetinná místa \n odřádkuje \t tabulátor \\ \ (cesta k souborům) #include <stdio.h> double r = 2.6; int c = 65; char * buf = "Ahoj"; printf ("%+05d \n%.2f \n", 7, r + 7); printf ("Retezec %s zacina na %c \n", buf, buf[0]); printf ("Hodnota znaku %c je %i \n", c, c); printf ("%s", r); printf ("%i + %i = %i", c, c); 69

70 Parametry příkazové řádky C:\> myprog.exe -n -w a.txt b.txt int main( int argc, char** argv) pole řetězců (ukazatelů na char) argv 0 argc 5 b. t x t \0 Počet parametrů včetně názvu programu! = počet ukazatelů v argv - w \0 a. t x t \0 - n \0 m y p r o g. e x e \0 70

71 Zpracování příkazové řádky výpis parametrů C:\> myprog.exe -n -w a.txt b.txt int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; myprog.exe -n -w a.txt b.txt posun na další parametr výstup řetězce a odřádkování 71

72 Zpracování příkazové řádky int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; argv[4] typ: char* argv[4][1] typ: char *argv argv[0] typ: char* argv typ: char** 0 b. t x t \0 a. t x t \0 - w \0 - n \0 argv m y p r o g. e x e \0 **argv argv[0][0] typ: char 72

73 Zpracování příkazové řádky int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; 0 b. t x t \0 argv++ a. t x t \0 - w \0 - n \0 **argv argv m y p r o g. e x e \0 73

74 Zpracování příkazové řádky int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; 0 b. t x t \0 *argv == 0 a. t x t \0 argv - w \0 - n \0 m y p r o g. e x e \0 74

75 Zpracování příkazové řádky usage: myprog [-n] [-w] filea fileb int main( int argc, char** argv) { int n=0, w=0; while( *++argv && **argv=='-') { switch( argv[0][1]) { case 'n': n = 1; break; case 'w': w = 1; break; default: error(); if(!argv[0]!argv[1]) error(); doit( argv[0], argv[1], n, w); return 0; options nastavení přepínače zbývající parametry 0 b. t x t \0 a. t x t \0 výkonná funkce argv - w \0 - n \0 p r g. e x e 75 \0

76 Dynamická alokace paměti C: standardní knihovny <malloc.h> void* malloc( int size); void free( void* p); Velikost datového typu sizeof(char) = 1 vţdy C++: součást jazyka (podrobně později) new T new T[ n] delete p delete[] p int * pole; pole = malloc(20 * sizeof(int)); C++ nutnost přetypování s = (char*) malloc( 20); lépe new char* s; s = malloc( 20); if(! s) error(); strcpy( s, "ahoj"); *s = 'X'; vţdy ověřit!!! váš program provedl... s: X h o j \0 76

77 Velikost pole určena za běhu programu int main( int argc, char** argv) { char* buf;... buf = malloc( strlen(argv[1]) + strlen(argv[2]) + 1))); if(! buf) error(); strcpy( buf, argv[1]); strcat( buf, argv[2]); spočítá potřebnou velikost ze vstupních parametrů pozor na koncovou '\0' 77

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Vstup a výstup datové proudy v C

Vstup a výstup datové proudy v C Vstup a výstup datové proudy v C Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 24. října 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Vstup a výstup 24. října 2011 1 / 37 Přehled, rozdělení

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 19 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Proměnné 1.1 Deklarace a inicializace proměnných

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

PB071 Programování v jazyce C

PB071 Programování v jazyce C Programování v jazyce C Union, I/O, Práce se soubory Vnitrosemestrální test Termín 7.4. v 12:00 a 13:00 v D1 (příští týden) Bude vypsáno hned v 14:10 Nutno se přihlásit přes IS Formou papírového odpovědníku

Více

Seznámení s datovými typy a operátory

Seznámení s datovými typy a operátory Knihovny tříd Javy KAPITOLA 2 Seznámení s datovými typy a operátory Klíčové dovednosti a pojmy Seznámení s primitivními typy jazyka Java. Používání literálů. Inicializace proměnných. Seznámení s pravidly

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Ošetřování chyb v programech

Ošetřování chyb v programech Ošetřování chyb v programech Úvod chyba v programu = normální záležitost typy chyb: 1) programátorská chyba při návrhu každých 10 000 řádek 1 chyba lze jen omezeně ošetřit (před pádem aplikace nabídnout

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

IPA - Lab.1 Úvod do programování v ASM

IPA - Lab.1 Úvod do programování v ASM IPA - Lab.1 Úvod do programování v ASM Ondřej Klubal http://www.fit.vutbr.cz/~iklubal/ipa/ 2014 Ondřej Klubal IPA - Lab.1 1 / 16 Osnova Nástroje Konvence volání Použití DLL Windows API Makra NASM + VS

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

Knihovny funkcí. Chyby v CRT. IUJCE Přednáška č. 9

Knihovny funkcí. Chyby v CRT. IUJCE Přednáška č. 9 Knihovny funkcí C run time library (CRT) = soubor funkcí dodávaných spolu s překladačem, optimalizované velmi rychlé C = very simple, většina funkčnosti jazyka CRT C dle ISO/IEC9899: o assert.h Chyby v

Více

Úvod do programování. Lekce 5

Úvod do programování. Lekce 5 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Úvod do programování Lekce 5 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

map, multimap - Asociativní pole v C++.

map, multimap - Asociativní pole v C++. map, multimap - Asociativní pole v C++. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota), kde klíč je vlastně "index" prvku. Klíčem může být libovolný objekt,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava

Programování II. Mgr. Monika Pinkasová. Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava Programování II. Mgr. Monika Pinkasová Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava č. projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0089 Ostrava 2011 Obor: Informační technologie

Více

IAJCE 07/08 Přednáška č. 1. naučit myslet transformace reálných problémů na funkční programy základy programování

IAJCE 07/08 Přednáška č. 1. naučit myslet transformace reálných problémů na funkční programy základy programování Úvod Literatura: Předmět = úvod do programování menší úpravy oproti min. semestru http://webak.upce.cz/~hajek/iajce/ Vaše poznámky Virius M.: C# pro zelenáče, nakladatelství Neocortex Slidy z přednášek

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Application Note #05/14: Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Požadavky: OMC8000 má přiřazenu IP adresu (statickou, nebo pomocí DHCP), označme ji OMC8000_IP Na straně PC máte spuštěného

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0;

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0; Iterátory v C++. Iterátor v C++ je vlastně taková obdoba ukazatelů pro kontejnery. Dříve, než se dostaneme k bližšímu vysvětlení pojmu iterátor, ukážeme si jednoduchý příklad, jak pracovat s obyčejným

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Datové abstrakce v programovacích jazycích

Datové abstrakce v programovacích jazycích Datové abstrakce v programovacích jazycích Motivace Strukturovat rozsáhlé programy Dovolit separátní překlad Možné formy strukturování: Podprogramy původní forma abstrakce -abstrakce výpočtů Moduly kontejnery

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Roman Lukáš email: lukas@fit.vutbr.cz

Roman Lukáš email: lukas@fit.vutbr.cz ZADÁNÍ PROJEKTU Z PŘEDMĚTŮ IFJ A IAL Roman Lukáš email: lukas@fit.vutbr.cz 22. září 2008 1 Obecné informace Název projektu: Implementace interpretu imperativního jazyka IFJ08. Informace: diskusní skupina

Více

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Abstraktní datový typ BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních technologií

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Programování a algoritmizace 1 2012-2013

Programování a algoritmizace 1 2012-2013 Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Algoritmy Kdo je

Více

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další

Více

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com (Appendix 2) Trading Functions -------------------- V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat tento dodatek

Více