Programování v jazyce C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování v jazyce C"

Transkript

1 Programování v jazyce C RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství MFF UK Katedra informatiky VŠFS (Autor původní verze slajdů: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.)

2 Studijní povinnosti Zápočet aktivní účast na cvičeních během semestru 'domácí úkoly' (krátké prográmky) 2 povinné 2 dobrovolné (nejsou podmínkou zápočtu, ale lze je pouţít u zkoušky) Zkouška Musíte mě přesvědčit o vašich znalostech Ústní na základě přípravy napsání programu na PC s moţností pouţít domácí úkoly (povinné i dobrovolné) ţádná další literatura (s výjimkou nápovědy) není povolena 2

3 Obsah předmětu Programování v jazyce C ZS OOP (v C++) LS C C++ C C++ Nejdůleţitější: vlastní praxe Na přednáškách se nikdo nikdy programovat nenaučil 3

4 Přednáška Obsah přednášky Překlad programů, spojování Základní vlastnosti C a C++, odlišnosti od jiných prog. jazyků Datové typy, operátory a řídící konstrukce Pole a ukazatele Standardní knihovny Programování není zápis algoritmů Cvičení Praktické programování Microsoft Visual Studio.NET 2008 Ladění programů (!) Prosíím, já jsem napsal program a ono to řeklo 'Váš program provedl neplatnou instrukci a bude ukončen '. Co mám dělat? 4

5 Pascal vs. C++ Úvod do Programování, Programování heslo: programování = zápis algoritmů algoritmické myšlení, algoritmizace problému soustředění se na řešení problému formulace algoritmu a jeho zápis v nějakém formalismu (jazyku) základní datové a řídící struktury nedůleţité: kontrola vstupů, uţivatelské rozhraní, obedněnost, vazba na OS a HW, přenositelnost, optimalizace, udrţovatelnost výuka (v) Pascalu dobrý jazyk pro zápis algoritmů nezatěţuje technickými detaily (alokace paměti, vazba na OS,...) slabá podpora pro kontrolu vstupů, uţivatelské... 5

6 Pascal vs. C++ Programování v jazyce C++, OOP heslo: programování = vývoj software důleţité: kontrola vstupů, uţivatelské rozhraní, obedněnost, vazba na OS a HW, přenositelnost, optimalizace, udrţovatelnost zvládnutí knihoven a vývojových nástrojů 'Vše' jiţ bylo výuka (v) C++ naprogramováno standardní jazyk pro vývoj software další jazyky vycházejí z C++ (Java, C#,...) dobrá podpora pro kontrolu vstupů, uţivatelské... nutnost zvládnout technické detaily (alokace paměti, vazba na OS..) velké mnoţství hotového kódu (knihovny, komponenty,...) 6

7 Literatura Základní učebnice a popis jazyka Miroslav Virius: Programování v C++ (ČVUT, 2. vydání 2004) Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++ (Brno, 2. vydání 2005) Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language (3 rd ed.) Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++ (Thinkinkg in C++ 2 nd ed.) C++ In-depth aneb Jak správně C++ pouţívat - pro ty, kdo jiţ C++ nějak znají Scott Meyers: Effective C++ (2 nd ed.), More Effective C++ Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++ Andrew Koenig, Barbara E. Moo: Accelerated C++ Practical Programming by Example Nicolai Josuttis: The C++ Standard Library A Tutorial and Reference James Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook Andrei Alexandrescu: Modern C++ Design Generic Programming and Design Patterns Applied Normy ISO/IEC 9899: Programming languages - C (1999) ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003) 7

8 Nevhodná literatura - nepoužívat! Martin Beran: Učebnice Borland C++ - hrubé chyby Jan Pokorný: Rukověť uţivatele Borland C++ - staré, BC 3.1 Vladimír Rudolf: ABC programátora v C++ - neúplné, zastaralé Dirk Louis: C und C++ Programierung und Referenz - chyby Dalibor Kačmář: Jazyk C učebnice pro střední školy chyby Brodský, Skočovský: Operační systém Unix a jazyk C neúplné, zastaralé Eric Gunnerson: Začínáme programovat v C# C# není C++ 8

9 Historie první verze C, společný vývoj s UNIXem 1973 přepsání jádra UNIXu do C 1978 Kerninghan, Ritchie: The C Programming Language 1980 standardy ANSI X3J11, od r ISO AT&T - "C with Classes" 1983 poprvé název C++ (Rick Mascitti) 1985 Stroustrup: The C++ Programming Language 1989 ANSI X3J16 norma C nejnovější ISO/ANSI norma C++ Normy se vyvíjí, aktuální překladače o několik let zpět Implementace novinek často nekorektní nebo neefektivní (STL) 9

10 hello.c #include <stdio.h> #include <conio.h> int main( int argc, char ** argv) { printf( "Hello\n"); getch(); return 0; 10

11 hello.c direktiva preprocesoru vloţení souboru deklarace knihovních funkcí název funkce #include <stdio.h> #include <conio.h> hlavička funkce typ návratové hodnoty tělo funkce příkaz sloţené závorky BEGIN END int main( int argc, char ** argv) { printf( "Hello\n"); getch(); return 0; skutečné parametry volání funkce bez parametrů formální parametry 11

12 Struktura programu Program se skládá z modulů Překládány samostatně kompilátorem Spojovány linkerem Modul z pohledu programátora Soubor s příponou.cpp (.c) Hlavičkové soubory Soubory s příponou.h Deklarují (a někdy i definují) identifikátory pouţívané ve více modulech Vkládány do modulů direktivou include Direktivu zpracovává preprocesor čistě textově Preprocesor je integrován v kompilátoru jako první fáze překladu Modul z pohledu kompilátoru Samostatná jednotka překladu Výsledek práce preprocesoru 12

13 Překlad jednoho modulu a sestavení knihovní headery knihovny standardní i jiné.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib spustitelný program.cpp CC.obj Link.exe kompilace objektový modul (přeloţený kód) spojování (linkování) 13

14 Oddělený překlad - dělení na moduly Modul - ucelená funkčí jednotka modul.cpp (.c) - implementace modul.h - definice rozhraní rozdělení projektu do modulů a vytváření headerů je umění, nedá se to naučit na přednášce fotbal.h hriste.h hrac.h mic.h fotbal.cpp hriste.cpp hrac.cpp mic.cpp 14

15 Překlad více modulů oddělený překlad vlastní headery knihovní headery knihovny.h.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib.c CC.obj Link.exe kompilace jednoho modulu.c.c.c.obj.obj.obj další moduly 15

16 Překladače a vývojová prostředí Windows - překladač součástí integrovaného prostředí MS Visual Studio - Visual C++ (VC6.0,.Net,.Net2008) integrovaný make, linker, debugger raději nepouţívat klikabilní konfigurace další překladače - Borland C++ Builder, Intel, Watcom Unix (Linux) - samostatné programy, příkazová řádka gcc make - pro 'opravdové' programátory pokusy o vývojová prostředí (kdevelop) 16

17 Integrované vývojové prostředí.h.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib.c.c.c.obj CC.obj.obj Link.exe editor projekt debugger 17

18 Make.h.h.obj.obj.obj.obj.obj.lib.c.c.c.obj CC.obj.obj Link.exe makefile make 18

19 Program a modul Program v C++ nemá (vnořovanou) blokovou strukturu Neexistuje "hlavní blok" Běh programu začíná vyvoláním funkce main Před funkcí main běţí inicializace běhového prostředí, po ní úklid Funkce main musí mít tuto hlavičku: int main( parametry příkazové řádky) Modul: posloupnost globálních deklarací a definic Deklarace Oznámení překladači, ţe identifikátor existuje Určení některých vlastností (typ, parametry) Definice Doplnění zbývajících vlastností (kód funkce, obsah struktury) Překladač vygeneruje kód funkce, vyhradí místo pro proměnnou 19

20 Funkce Základní programová jednotka je funkce Neexistují vnořené funkce Začátek programu funkce main hlavička funkce tělo funkce int fce1( int x, int y) { return x+y; int fce2( int a) { return fce1( 1, 2*a+5); int fce2( int a) { int fce1( int x, int y) { return x+y; vnořené funkce nelze! return fce1( 2*a+17); začátek programu int main( int argc, char** argv) {... argumenty z příkazové řádky později 20

21 Funkce - návratový typ Typ funkce = typ návratové hodnoty Hodnota se vrací pomocí klíčového slova return Speciální typ void - 'prázdný' typ ekvivalent procedury Pascalu typ funkce int fce1( int x, int y) { return x+y; návrat celočíselné hodnoty void fce2( char* text) { printf( text); void fce3( char* text) { if(! text) return; printf( text); návrat z funkce 21

22 Parametry funkce Pevný počet, pevný typ moţnost proměnného počtu parametrů - printf Parametry jsou odděleny čárkou U kaţdého parametru musí být uveden jeho typ Funkce bez parametrů - void kaţdý parametr musí mít typ int fce1( int x, int y, float z) {... int fce2( double a, char* str) {... int fce3( void) {... int fce4( int x, y) {... int fce5 {... 22

23 Volání funkce Shoda počtu formálních a skutečných parametrů Kompatibilita typů formálních a skutečných parametrů I funkce bez parametrů musí obsahovat operátor () Návratová hodnota - lze ignorovat int fce1( int x, int y, float z) {... int fce3( void) {... int fce2( int a) { fce1( a, 1, a); fce3(); return 0; int fce4( int x, int y, float z) {... int fce5( int a) { fce4; fce4( a, 1); fce4( a, 1, "ahoj"); 23

24 Lokální proměnné Definice lokálních proměnných C: na začátku těla funkce (přesněji: na začátku bloku) C++: kdekoliv v těle funkce Moţná inicializace při kaţdém běhu funkce neinicializovaná proměnná náhodná hodnota!!! int fce( void) { int p; int q, r; int s = 5; int x, z = 0, y; return z + x; deklarace celočíselných proměnných deklarace s inicializací náhodná hodnota!!! 24

25 Příklad - malá násobilka definice knihovních funkcí inicializovaná celočíselná proměnná kontrola parametrů začátek cyklu konec cyklu hlavní program ignorování návratové hodnoty The END #include <stdio.h> int vynasob( int c) { int i = 1, v; if( c < 1 c > 10) return -1; while( i <= 10) { v = i * c; printf( "%d * %d = %d\n", i, c, v); i = i + 1; return 0; int main() { int cislo = 7; vynasob( cislo); return 0; hlavička funkce, formální parametr neinicializovaná proměnná okanţitý návrat z funkce 2 * 7 = 14 i++ konec, OK konec, OK volání funkce se skutečným parametrem 25

26 Předávání parametrů hodnotou Všechny parametry se předávají hodnotou 'Výstupní' parametry pouze přes ukazatele nebo reference void swap( int x, int y) { int pom; pom = x; x = y; y = pom; void fce( void) { int a = 1; int b = 2; int c = 0; swap( a, b); c = 2 * a + b; vymění se jen lokální proměnné funkce předají se pouze hodnoty (1, 2), nikoliv 'proměnné' 26

27 Globální proměnné Definice mimo tělo funkce Viditelné v jakékoliv funkci Moţná inicializace při startu programu Pouţívat s rozvahou!! pouze pro sdílená data lokální proměnná globální proměnná int g = 1; void fce( int x) { int z = 2; g = g + z * x; formální parametr co vrátí main?? int main( void) { fce( 2); fce( 3); return g; skutečný parametr 27

28 Výraz Norma: "Výraz je posloupnost operací a operátorů specifikující výpočet hodnoty" Přiřazovací 'příkaz' je také výraz jeho hodnotou je přiřazovaná hodnota Výrazy mohou mít vedlejší efekty 1 a+b*sin(x) printf( "Ahoj") q = &b[17]+*p++ "retezec" a = b = 0; if( (x = fnc())!= 0)... uţitečné: test přiřazované hodnoty 28

29 Příkaz Příkaz je výraz ukončený ';' (středníkem) sloţený příkaz - posloupnost příkazů mezi '{' a '' programová konstrukce if, if-else, switch, while, do-while, for, break, continue, return, goto 1; a+b*sin(x); printf( "Ahoj"); q = &b[17]+*p++; "retezec"; { 1; a+b*sin(x); printf( "Ahoj"); q = &b[17]+*p++; "retezec"; jeden sloţený příkaz 29

30 Podmíněný příkaz if (výraz) příkaz if (výraz) příkaz else příkaz if( a > 1) printf( "OK"); if( a > 1) printf( "OK"); else printf( "nee"); syntakticky špatně syntakticky správně, ale dělá něco jiného if( a > 1) b = 0; printf( "OK"); if( a > 1) b = 0; printf( "OK"); else printf( "nee"); if( a > 1) { b = 0; printf( "OK"); else { printf( "nee"); if( a > 1) { b = 0; printf( "OK"); else { printf( "nee"); 30

31 Vnořené podmíněné příkazy Syntakticky správně, ale nepřehledné Na pohled nejasné párování if( a > 1) if( b > 0) printf( "OK"); else printf( "nee"); U vnořených podmínek vţdy pouţívat { if( a > 1) { if( b > 0) printf( "OK"); else { printf( "nee"); if( a > 1) { if( b > 0) printf( "OK"); else printf( "nee"); 31

32 Vícenásobné větvení konstrukce switch celočíselný výraz switch (výraz) { case konstanta: posloupnost příkazů break; case konstanta: case konstanta: posloupnost příkazů break; default: posloupnost příkazů pokud výraz není roven ţádné z konstant ukončení větve switch( errc) { case 0: b = 0; printf( "OK"); break; case -1: printf( "trochu spatne"); break; case -2: case -3: printf( "hodne spatne"); break; default: printf( "jina chyba"); break; interval nelze zapomenutý break syntakticky OK, ale dělá něco jiného switch( errc) { case 0: b = 0; printf( "OK"); case -1: printf( "spatne"); break; switch( ch) { case '0'..'9': x += ch - '0'; break; case 'A'..'F': x += ch - 'A'; break; 32

33 Cyklus konstrukce while a do-while while (výraz) příkaz do příkaz while (výraz) ; podmínka na začátku podmínka na konci Pozor! cyklus pokračuje pokud je podmínka platná while( a > 1) a = a / 2; tělo se vţdy alespoň jednou provede while( a > 1) { fce( a); a = a / 2; do { fce( a); a = a / 2; while( a > 1); 33

34 Cyklus konstrukce for inicializace podmínka inkrement tělo cyklu for (výraz1 ; výraz2 ; výraz3 ) příkaz je ekvivalentem výraz1; while (výraz2 ) { příkaz výraz3 ; jako inicializaci, podmínku i inkrement lze libovolný výraz FOR I := 0 TO 9 DO FCE(I) ekvivalent v jiném jazyce for( i=0; i<=9; i=i+1) { fce( i); i=0; while( i<=9) { fce( i); i=i+1; for( init(a); i<9 && a[i] >0; a[i++]=i*2) { fce( i); for v C++: obecnější, širší moţnosti pouţití 34

35 Ukončení cyklu - break, continue break okamţité ukončení celého cyklu cyklus s podmínkou uprostřed ošetření chybových stavů continue ukončení (jednoho) běhu těla cyklu for(;;) { errc = fce(); if( errc < 0) break; jinafce(); n = 1; while( n<1000) { val = get(); if( val == 0) continue; n = n * val; 35

36 Goto Nepoužívat!... pokud k tomu není dobrý důvod Kdyţ uţ, tak pouze dopředu (skok dozadu = cyklus) Dobrý důvod: výskok z vícenásobně vnořených cyklů label návěští for( i=0; i<10; i++) { for( j=0; j<10; j++) { if( fnc( i, j) == ERROR) goto konec_obou_cyklu; konec_obou_cyklu: dalsi_funkce(); nelze break - ukončil by pouze vnitřní cyklus, vnější cyklus by pokračoval 36

37 Celočíselné typy Základní celočíselné typy jsou znaménkové Pro kaţdý typ existuje unsigned varianta moţné vyuţití unsigned: unsigned char, pole bitů, modulová aritmetika pokud není dobrý důvod, unsigned raději nepouţívat char short int long long long size_t, ptrdiff_t, wchar_t typ 8 bit 16 bit 32 bit 64 bit char short 8 / / 32 int long / 64 long long GB.. +2GB 37

38 Logické a znakové hodnoty a typy C: Aţ do r. 1999: neexistuje typ 'boolean' Porovnání a logické operátory jsou celočíselné výrazy FALSE (nepravda) 0 TRUE (pravda) 1 (libovolná hodnota různá od 0) důsledek: if( x!= 0) if( x) if( x == 0) if(!x) C++, C99 celočíselný typ bool (C99: _Bool) hodnoty true (=1), false (=0) char časté pouţití: test (ne)nulovosti např. ukazatelů norma neurčuje signed / unsigned korektní porovnání na nerovnost pouze 'a' < 'ţ'? záleţí na implementaci většinou char = signed signed char > 200!!! unsigned char 'byte' wchar_t stddef.h: znak rozšířené sady (Unicode) 38

39 Výčtový typ enum pohlavi { p_muz, p_zena ; pohlavi p = p_muz; int pp = p_zena; pohlavi q = 0; C: celočíselné konstanty - OK C++: samostatný typ - nelze hodnoty doplní překladač (od 0) enum flags { f1 = 1, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 8 ; if( x & f1)... test bitů explicitní hodnoty enum porty { pop3 = 111, ftp = 21, smtp = 80 ; 39

40 'Reálné' typy float double long double Pozor! Reálné výpočty jsou vţdy nepřesné malá přesnost - nepouţívat! zvýšená přesnost standard pro 'reálné' výpočty double x = 1; double y = x / 3; if( x == 3 * y) printf( "Presne"); else printf( "Nepresne"); raději nepouţívat pouze pro fyzikální nebo numerické veličiny double zustatek = 15.60; long zustatek_v_halerich = 1560; pro přesné hodnoty pouţívejte přesné typy 40

41 Číselné konverze Automatické konverze (integral promotions) Výpočty výrazů a předávání parametrů vţdy v šíři alespoň int signed char, unsigned char, signed short signed int unsigned short signed int (pokud je int delší) / unsigned int vţdy kdyţ je pouţit menší typ neţ int Automatické konverze u binárních operací signed int unsigned int signed long unsigned long float double long double při nestejných operandech 41

42 Přehled operátorů, asociativita a priorita postfix prefix ( ) [ ] ->. :: ++ --! ~ + - & * sizeof ( ) new delete post-in/de-krementace volání funkce index přístup k poloţce struktury kvalifikace identifikátoru pre-in/de-krementace booleovská a bitová negace unární +/- reference, dereference měření velikosti přetypování dynamická alokace dynamická dealokace L.* ->* dereference member-ptru L * / % multiplikativní operátory L + - aditivní operátory L << >> bitové posuny L < <= > >= uspořádání L ==!= rovnosti L & bitové AND L ^ bitové XOR L bitové OR L && booleovské AND L booleovské OR L? : podmíněný výraz P = *= /= %= += -= &= ^= = <<= >>= přiřazení kombinované přiřazení L, sekvence 42

43 Základní aritmetické operátory + - * / % podle typu operandů automatická konverze na větší typ % - modulo int x=5, y=3; celočíselné dělení reálné dělení double a=5, b=3; x / y 1 x / b x % y 2 x % b Error a / b a / y modulo je pouze celočíselná operace a % b Error a % y Error 43

44 Bitové a logické operátory & ^ ~ - bitové operace AND, OR, XOR, NOT &&! - logické operace AND, OR, NOT 5 = = = = = = = & && ^ ^^ 3 Error 5 ^ & && oba op. 0 alespoň jeden operand 0 neexistuje alespoň jeden operand = 0 44

45 Zkrácené vyhodnocování, relační operátory a && b - je-li a=0, b se nevyhodnocuje, výsledek = false (0) a b - je-li a=1, b se nevyhodnocuje, výsledek = true (1) int x[10]; // pole 0..9 if( i < 10 && x[i]!= 0) y = y / x[i]; test mezí pole před přístupem k prvku pole if( x==y && *x++)... Pozor! operátory s vedlejšími efekty se nemusí provést! < <= >= > ==!= výraz typu int (bool) - výsledek vţdy 0 nebo 1 (false, true) porovnávání na (ne)rovnost float/double! porovnání vs. přiřazení! POZOR!!! Přiřazení! (zde hodnota vţdy = 1) if( x = 1)... 45

46 Přiřazení, inkrementace, bitový posun = += -= *= /= %= &= = ^= <<= >>= kombinované přiřazení a op= b a = a op b i += 2; x[ i+=1] /= 3; a++ a = a + 1, výsledkem je stará hodnota a ++a a = a + 1, výsledkem je nová hodnota a přesněji: a++ (tmp = a, a = a + 1, tmp) int sum = 0; int i, x[10];... for( i=0; i<9; sum += x[i++]) ; << >> bitový posun C++ - časté pouţití pro jiné účely (streams) - přetěţování pozor - vţdy si uvědomit, zda jde o pre- nebo post- inkrementaci 46

47 Podmíněný výraz, sekvence a? b : c ternární operátor po vyhodnocení podmínky a se vyhodnotí buď b (je-li a!= 0) nebo c (je-li a == 0) x = (y>0? y : 0); operátor sekvence ('zapomnění') if (y>0) x =y; else x = 0; a, b po úplném vyhodnocení a se vyhodnotí b x = (tmp = y, y = y + 1, tmp); ekvivalent x = y++; 47

48 Pravidla vyhodnocování a( b,c) vedlejší efekty parametrů jsou vyhodnoceny před zavoláním fce a && b je-li a nulový, b se nevyhodnocuje a b je-li a nenulový, b se nevyhodnocuje a? b : c po vyhodnocení a se vyhodnotí buď b nebo c a, b po úplném vyhodnocení a se vyhodnotí b Ţádná další pravidla nejsou ostatní operátory jsou vyhodnocovány v libovolném pořadí vedlejší efekty se mohou projevit kdykoliv během výpočtu i = 0; p[ i++] = i++; moţné výsledky: p[0] = 0; p[1] = 0; p[0] = 1; 48

49 Fungující triky vs. chyby Fungující triky Test ukazatele while ( p && p->v < v ) p = p->next; Volání funkce s vedlejším efektem while ( (c = getchar())!= EOF && c!= '\n' ); Kopie řetězce while ( *a++ = *b++ ); Chyby Vícenásobný výskyt modifikované proměnné p[ i++] = i++; nevím, jestli se provede Nadbytečné volání funkce s vedlejším efektem if ( getchar() == 'A' && getchar() == 'B' ) 49

50 Pole Indexy polí vţdy začínají od 0! Při přístupu se nikdy nekontrolují meze!!! Deklarace: t x[n] - pole x o n prvcích (0..n-1) typu t Přepis náhodného místa v paměti! Nepředvídatelné následky!! int x[5]; for( i=1; i <=5; i++) x[i] = i; ???? Vícerozměrné pole je pole polí Deklarace: t x[m][n]; Přístup: x[m][n] = a; význam: m-prvkové pole typu (n-prvkové pole typu t) int x[8][8]; for( i=0; i < 8; i++) for( j=0; j < 8; j++) x[ i ] [ j ] = i * j; Pozor! x[m,n] není prvek dvojrozměrného pole o souřadnicích m a n čárka = operátor sekvence 50

51 Inicializace pole Při deklaraci pole lze obsah pole inicializovat Nejde o přiřazení, lze pouze při deklaraci Deklarace inicializovaného pole nemusí obsahovat velikost překladač dopočítá z inicializace u vícerozměrných polí pouze "vnější" rozměr Při nesouhlasu velkosti pole a počtu inicializátorů velikost > inicializátory: inicializace začátku, obsah zbytku nedefinován velikost < inicializátory: kompilační chyba (Too many initializers) int cisla[] = { 1, 2, 3, 4 ; char* jmena[] = { "Josef", "Karel", "Jana" ; int matice[][3] = { { 11, 12, 13, { 21, 22, 23 ; 51

52 Ukazatele Co to je proměnná? místo v paměti, typ (-> velikost), hodnota hodnota se dá číst a většinou i zapisovat je nějak velká (typ) někde bydlí 1 má hodnotu Co to je ukazatel (pointer)? něco, čím si můţu ukazovat na proměnnou (nebo na jiné paměťové místo pole, poloţka struktury, dynamická alokace) K čemu jsou ukazatele dobré: zpracování řetězců, dynamické datové struktury, předávání parametrů odkazem, práce s buffery,... Pro C++ je práce s ukazateli typická 52

53 Ukazatele Deklarace: t x proměnná x typu t t *p - ukazatel p na typ t p: Operátor reference: p = &x Operátor dereference: x = *p Neinicializovaný ukazatel vs. nulový ukazatel C: #define NULL 0 C++: 0 x: 17 53

54 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; přepsání náhodného místa v paměti? 5 x: 1 :px y: 3 :py? jaký zde bude obsah x a y? 54

55 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; umoţní test x: 1 :px y: 3 :py 0: 7 typicky 'segmentation fault' váš program bude ukončen pro pokus o porušení ochrany paměti 55

56 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; Pozor na prioritu! *py++ *(py++) x: 1 :px y: 3 :py x: 1 :px y: 4 :py přístup k hodnotě proměnné přes ukazatel 56

57 Ukazatele - příklad int x = 1, y = 3; int * px, * py; *px = 5; py = NULL; *py = 7; if(! py) etwas(); px = &x; py = &y; (*py)++; px = py; y = x; py = &x; *py = 9; x: 1 :px y: 1 :py x: 9 :px jaký zde bude obsah x a y? y: 1 :py 57

58 Pole a ukazatele, aritmetika ukazatelů int a[5]; int *p; a[2] = 20; p = &a[2]; a[0] = *p - 15; p++; *p = 30; a ?? 20?? p reference na prvek pole 5? 20 30? p inkrementace ukazatele posun na daší prvek 58

59 Pole a ukazatele, aritmetika ukazatelů p = &a[1]; *(p+3) = 40; 5? p přičtení čísla k ukazateli posun o n prvků Operátor [] p[i] *(p+i) &p[i] p+i a &a[0] indexování pole (ukazatele) je jen jiný zápis přístupu přes ukazatel identifikátor pole je ukazatel na svůj nultý prvek Automatické konverze pole-ukazatel Je-li výraz typu pole na místě, kde typ pole nemůţe být, automaticky se konvertuje na ukazatel na nultý prvek tohoto pole. Pole nelze přiřazovat ani předávat hodnotou (ukazatel na nultý prvek) p = a je ekvivalentní p = &a[0] 59

60 Pole a ukazatele, aritmetika ukazatelů int a[5]; int *p; p = &a[0]; p = a; *p = a[1]; *(p+2) = a[2] 1; p = a + 2; p[1] = *(a+1); a[3] = p[2]; *(a+2) = p[-1]; 3[a] = 2[p]; nekompatibilní typy nestejná úroveň indirekce a[4] = p + 1; p = a[0]; p[1] = a; a = p + 2; identifikátor pole je konstantní nelze do něj přiřazovat p[i] *(p+i) *(i+p) i[p] 60

61 Řetězce Jazyk C++ nezná pojem řetězec (!) konvence, knihovny Řetězec je pole znaků (char) zakončené nulou Kaţdý řetězec musí být vždy ukončen nulou "Ahoj" 'A' 'h' 'o' 'j' '\0' char buffer[4]; strcpy( buffer, "Ahoj"); 'A' 'h' 'o' 'j' '\0' '\0' = 0 pozor na uvozovky a apostrofy! vţdy myslet na koncovou nulu! X 'X' "X" proměnná znaková konstanta - celočíselná hodnota řetězec - ukazatel kdyţ chcete říct mezera, napište mezeru (' ') ať vás ani nenapadne napsat 32 přestoţe to na VAŠEM počítačí funguje kód znaku v pouţitém kódování (ASCII, CP1250, ISO , EBCDIC,...) 61

62 'Řetězcové proměnné' Inicializované pole (konstantní ukazatel) s1++ nelze! char s1[] = "Uno"; const char *s2 = "Due"; s1: s2: 'U' 'n' 'o' '\0' Inicializovaná proměnná typu ukazatel s2++ se přesune na další znak 'D' 'u' 'e' '\0' anonymní globální proměnná const char[] 62

63 Řetězce knihovní funkce, délka řetězce v C neexistují 'řetězcové operace' (C++: třída string) přiřazení, zřetězení, porovnání, podřetězec,... vše standardní knihovní funkce #include <string.h> int strlen( const char* s); deklarace řetězcových funkcí počet znaků (bez koncové nuly) char pole[8] = "Ahoj"; x = strlen( pole); // 4 inicializované pole typu char skutečný počet znaků (4) nikoliv velikost pole pole: A h o j \0??? 63

64 Délka řetězce různé způsoby implementace přístup přes index podmínka for cyklu můţe být libovolná int strlen ( const char* s) { int i = 0; while ( s[i]!= '\0') { i++; return i; int i = 0; while ( *s!= '\0') { i++; s++; return i; přístup přes ukazatel více inkrementací prázdné tělo nezapomenout na ';'!! sloţitější podmínka: test nenulovosti inkrementace ukazatele while(a!=0) while(a) podmínka je splněna pokud je nenulová rozdíl ukazatelů = počet prvků mezi nimi pozor na ± 1! for( i=0; *s!= '\0'; i++) s++; for( i=0; *s!= '\0'; i++, s++) ; int i=0; while ( *s++!= '\0') i++; int i=0; while ( *s++) i++; char *p = s; while (*p++) ; return p-s-1; 64

65 Řetězce - kopírování char* strcpy( char* d, const char* s); char buf[8]; char pozdrav[] = "Ahoj"; strcpy( buf, pozdrav); zkopíruje obsah s do místa začínajího od d kopíruje pouze do koncové '\0' buf pozdrav A h o j \0??? A h o j \0 65

66 Řetězce chyby při kopírování char buf[6]; char pozdrav[] = "Dobry den"; strcpy( buf, pozdrav); vţdy pozor na dostatek místa funkce nic nekontroluje!!! váš program provedl... buf pozdrav D o b r y d e n \0 D o b r y d e n \0 char *ptr; char pozdrav[] = "Ahoj"; strcpy( ptr, pozdrav); ptr neinicializovaný!!! kopírování na neinicializovaný ukazatel!!! váš program provedl... ptr pozdrav? A h o j \0 A h o j \0 66

67 Řetězce zřetězení, vyhledávání char* strcat( char* d, const char* s); char* strchr( const char* s1, int c); char* strstr( const char* s1, const char* s2); připojí s za d vyhledá první pozici c v s1 vyhledá podřetězec s2 v s1 char buf[10]; char* bp; strcpy( buf, "Ahoj"); strcat( buf, "Babi"); bp = strstr( buf, "oj"); po strcpy po strcat A h o j \0????? A h o j B a b i \0? pozor na dostatek místa! buf A h o j B a b i \0? bp 67

68 Řetězce porovnávání a další funkce int strcmp( const char* s1, const char* s2); s1 < s2-1 s1 = s2 0 co znamená 's1 < s2'? s1 > s2 +1 lexikografické uspořádání (jako ve slovníku) výsledek podle prvního rozdílného znaku A B C E = = = A B C D E další řetězcové funkce: strncat, strncmp, strncpy strrchr Find last occurrence of given character in string strpbrk Find first occurrence of character from one string in another string strspn Find first substring from one string in another string strtok Find next token in string sprintf Write formatted data to a string 68

69 Funkce printf int printf( const char *format [, argument]... ) Vytiskne na standardní výstup text definovaný formátovacím řetězcem Formátovací řetězec určuje počet a typy dalších parametrů (symbolem %) Výjimka z pravidla, ţe funkce v C má přesně daný počet a typy parametrů. Kompilátor nemá moţnost ověřit zda parametry jsou správné časté pády programu Vrací počet skutečně vytisknutých znaků %s řetězec %d, %i celé číslo %c znak %f reálné číslo %08d zarovná na 8 míst, doplní 0 %5.2f zarovná na 5 míst, 2 desetinná místa \n odřádkuje \t tabulátor \\ \ (cesta k souborům) #include <stdio.h> double r = 2.6; int c = 65; char * buf = "Ahoj"; printf ("%+05d \n%.2f \n", 7, r + 7); printf ("Retezec %s zacina na %c \n", buf, buf[0]); printf ("Hodnota znaku %c je %i \n", c, c); printf ("%s", r); printf ("%i + %i = %i", c, c); 69

70 Parametry příkazové řádky C:\> myprog.exe -n -w a.txt b.txt int main( int argc, char** argv) pole řetězců (ukazatelů na char) argv 0 argc 5 b. t x t \0 Počet parametrů včetně názvu programu! = počet ukazatelů v argv - w \0 a. t x t \0 - n \0 m y p r o g. e x e \0 70

71 Zpracování příkazové řádky výpis parametrů C:\> myprog.exe -n -w a.txt b.txt int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; myprog.exe -n -w a.txt b.txt posun na další parametr výstup řetězce a odřádkování 71

72 Zpracování příkazové řádky int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; argv[4] typ: char* argv[4][1] typ: char *argv argv[0] typ: char* argv typ: char** 0 b. t x t \0 a. t x t \0 - w \0 - n \0 argv m y p r o g. e x e \0 **argv argv[0][0] typ: char 72

73 Zpracování příkazové řádky int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; 0 b. t x t \0 argv++ a. t x t \0 - w \0 - n \0 **argv argv m y p r o g. e x e \0 73

74 Zpracování příkazové řádky int main( int argc, char** argv) { while( *argv) { printf( "%s\n", *argv); argv++; 0 b. t x t \0 *argv == 0 a. t x t \0 argv - w \0 - n \0 m y p r o g. e x e \0 74

75 Zpracování příkazové řádky usage: myprog [-n] [-w] filea fileb int main( int argc, char** argv) { int n=0, w=0; while( *++argv && **argv=='-') { switch( argv[0][1]) { case 'n': n = 1; break; case 'w': w = 1; break; default: error(); if(!argv[0]!argv[1]) error(); doit( argv[0], argv[1], n, w); return 0; options nastavení přepínače zbývající parametry 0 b. t x t \0 a. t x t \0 výkonná funkce argv - w \0 - n \0 p r g. e x e 75 \0

76 Dynamická alokace paměti C: standardní knihovny <malloc.h> void* malloc( int size); void free( void* p); Velikost datového typu sizeof(char) = 1 vţdy C++: součást jazyka (podrobně později) new T new T[ n] delete p delete[] p int * pole; pole = malloc(20 * sizeof(int)); C++ nutnost přetypování s = (char*) malloc( 20); lépe new char* s; s = malloc( 20); if(! s) error(); strcpy( s, "ahoj"); *s = 'X'; vţdy ověřit!!! váš program provedl... s: X h o j \0 76

77 Velikost pole určena za běhu programu int main( int argc, char** argv) { char* buf;... buf = malloc( strlen(argv[1]) + strlen(argv[2]) + 1))); if(! buf) error(); strcpy( buf, argv[1]); strcat( buf, argv[2]); spočítá potřebnou velikost ze vstupních parametrů pozor na koncovou '\0' 77

Programování v jazyce C

Programování v jazyce C Programování v jazyce C RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství MFF UK Katedra informatiky VŠFS (Autor původní verze slajdů: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.) zizelevak@gmail.com http://kocour.ms.mff.cuni.cz/~lansky/

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

Opakování programování

Opakování programování Opakování programování HW návaznost - procesor sběrnice, instrukční sada, optimalizace rychlosti, datové typy, operace (matematické, logické, podmínky, skoky, podprogram ) - paměti a periferie - adresování

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1

IUJCE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu Literatura Záznamy přednášek a vaše poznámky Harbison, S. P., Steele, G. L.: Referenční příručka jazyka C Herout, P.: Učebnice jazyka C Kernighan, B. W., Ritchie, D. M.: The C Programming

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje

Správné vytvoření a otevření textového souboru pro čtení a zápis představuje f1(&pole[4]); funkci f1 předáváme hodnotu 4. prvku adresu 4. prvku adresu 5. prvku hodnotu 5. prvku symbolická konstanta pro konec souboru je eof EOF FEOF feof Správné vytvoření a otevření textového souboru

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Data, výrazy, příkazy

Data, výrazy, příkazy Data, výrazy, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík

Více

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT;

Programovací jazyk C(++) C++ area->vm_mm->locked_vm -= len >> PAGE_SHIFT; Programovací jazyk C(++) static struct vm_area_struct * unmap_fixup(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *area, unsigned long addr, size_t len, struct vm_area_struct 1. *extra) Základy { struct

Více

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 4: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 4: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Řídící struktury Funkce Dynamická alokace paměti Ladění programu Kde najít další informace Poznámka: uvedené příklady jsou dostupné

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk

NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk paralelka Y St 14:00-15:30 v S3 Pavel Töpfer Kabinet software a výuky informatiky MFF UK MFF Malostranské nám., 4. patro, pracovna 404 pavel.topfer@mff.cuni.cz http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: Direktivy procesoru Globální definice (platné a známé v celém programu) Funkce Hlavička funkce Tělo funkce je uzavřeno mezi složené závorky { Lokální

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Preprocesor a koncepce (větších) programů. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr

Preprocesor a koncepce (větších) programů. Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Preprocesor a koncepce (větších) programů Úvod do programování 2 Tomáš Kühr Práce s preprocesorem Preprocesor Zpracovává zdrojový kód ještě před překladačem Provádí pouze záměny textů (např. identifikátor

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

Formátové specifikace formátovací řetězce

Formátové specifikace formátovací řetězce 27.2.2007 Formátové specifikace formátovací řetězce - je to posloupnost podle které překladač pozná jaký formát má výstup mít - posloupnosti začínají znakem % a určující formát vstupu/výstupu - pokud chcete

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Stručný obsah První týden Druhý týden 211 Třetí týden 451 Rejstřík 787

Stručný obsah První týden Druhý týden 211 Třetí týden 451 Rejstřík 787 Stručný obsah První týden 25 den 1 Začínáme 27 den 2 Anatomie programu C++ 43 den 3 Proměnné a konstanty 57 den 4 Výrazy a příkazy 79 den 5 Funkce 107 den 6 Objektově orientované programování 141 den 7

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44

Algoritmizace a programování. Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Algoritmizace a programování Ak. rok 2012/2013 vbp 1. ze 44 Vladimír Beneš Petrovický K101 katedra matematiky, statistiky a informačních technologií vedoucí katedry E-mail: vbenes@bivs.cz Telefon: 251

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí

IUJCE Přednáška č. 11. další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Velké projekty v C velký = 100ky a více řádek udržovatelnost, bezpečnost, přehlednost kódu rozdělení programu do více souborů další prvky globální proměnné, řízení viditelnosti proměnných, funkcí Globální

Více

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Základy jazyka C. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Základy jazyka C Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační záležitosti Konzultace Pracovna 5.076 Úterý 15:00 16:30 Emailem martin.kauer@upol.cz Web předmětu http://tux.inf.upol.cz/~kauer/index.php?content=var&class=zp1

Více

int => unsigned int => long => unsigned long => float => double => long double - tj. bude-li:

int => unsigned int => long => unsigned long => float => double => long double - tj. bude-li: 13.4.2010 Typová konverze - změna jednoho datového typu na jiný - známe dva základní implicitní ("sama od sebe") a explicitní (výslovně vyžádána programátorem) - C je málo přísné na typové kontroly = dokáže

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 Právo friend Přetěžování operátorů Nikola Beneš 16. listopadu 2015 PB161 přednáška 9: friend, přetěžování operátorů 16. listopadu 2015 1 / 30 Reklama PB173 Tematicky

Více

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce.

2 Základní funkce a operátory V této kapitole se seznámíme s použitím funkce printf, probereme základní operátory a uvedeme nejdůležitější funkce. Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv copyright To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Vstup a výstup datové proudy v C

Vstup a výstup datové proudy v C Vstup a výstup datové proudy v C Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 24. října 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Vstup a výstup 24. října 2011 1 / 37 Přehled, rozdělení

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů

Začínáme vážně programovat. Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Začínáme vážně programovat Řídící struktury Přetypování Vstupně výstupní operace Vlastní tvorba programů Podmínky a cykly Dokončení stručného přehledu řídících struktur jazyka C. Složený příkaz, blok Pascalské

Více

IUJCE Přednáška č. 1. programování v C na vyšší úrovni základy objektově orientovaného programovaní v (C++, C#)

IUJCE Přednáška č. 1. programování v C na vyšší úrovni základy objektově orientovaného programovaní v (C++, C#) Úvod do předmětu Cíle předmětu: programování v C na vyšší úrovni základy objektově orientovaného programovaní v (C++, C#) Náplň předmětu 1. Bitové operace, rekuze, paměťové třídy a typové modifikátory

Více

Koncepce (větších) programů. Základy programování 2 Tomáš Kühr

Koncepce (větších) programů. Základy programování 2 Tomáš Kühr Koncepce (větších) programů Základy programování 2 Tomáš Kühr Parametry a návratová hodnota main Již víme, že main je funkce A také tušíme, že je trochu jiná než ostatní funkce v programu Funkce main je

Více

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20 Obsah 5 Obsah Předmluva k aktuálnímu vydání 15 1 Úvod k prvnímu vydání z roku 2000 16 Typografické a syntaktické konvence................ 20 2 Základní pojmy 21 2.1 Trocha historie nikoho nezabije................

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6

IUJCE 07/08 Přednáška č. 6 Správa paměti Motivace a úvod v C (skoro vždy) ručně statické proměnné o datový typ, počet znám v době překladu o zabírají paměť po celou dobu běhu programu problém velikosti definovaných proměnných jak

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011).

V dalších letech se pak začaly objevovat první normy pro jazyk C++ (ISO/IEC 14882:1998; ISO/IEC 9899:1999; ISO/IEC 14882:2003; ISO/IEC 14882:2011). Jazyk C++ 1 Blok 1 Úvod do programovacího jazyka C++ Studijní cíl První blok kurzu je věnován úvodu do problematiky programovacího jazyka C++. V bloku budou rozebrány historické souvislosti programovacích

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele

Strukturu lze funkci předat: (pole[i])+j. switch(výraz) velikost ukazatele Strukturu lze funkci předat: hodnotou i pomocí ukazatele pouze pomocí ukazatele (reference na strukturu) pouze hodnotou (kopie struktury) (pole[i])+j adresa prvku na souřadnicích i, j adresa i-tého řádku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows Obsah Úvod 13 ČÁST 1 Základy 32bitového programování ve Windows Kapitola 1 Nástroje pro programování ve Windows 19 První program v Assembleru a jeho kompilace 19 Objektové soubory 23 Direktiva INVOKE 25

Více

Odvozené a strukturované typy dat

Odvozené a strukturované typy dat Odvozené a strukturované typy dat Petr Šaloun katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava 14. listopadu 2011 Petr Šaloun (katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava) Odvozené a strukturované typy dat 14. listopadu

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - deklarace pomocí funkčního

Více

Základy jazyka C# Obsah přednášky. Architektura.NET Historie Vlastnosti jazyka C# Datové typy Příkazy Prostory jmen Třídy, rozhraní

Základy jazyka C# Obsah přednášky. Architektura.NET Historie Vlastnosti jazyka C# Datové typy Příkazy Prostory jmen Třídy, rozhraní Základy jazyka C# doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Architektura.NET Historie Vlastnosti

Více

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík

Více

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ INFORMACE Michal Brabec http://www.ksi.mff.cuni.cz/ http://www.ksi.mff.cuni.cz/~brabec/ brabec@ksi.mff.cuni.cz gmichal.brabec@gmail.com PODMÍNKY ZÁPOČTU Základní podmínky společné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, Varnsdorf, IČO: tel Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Knihovní funkce jazyka C

Knihovní funkce jazyka C Knihovní funkce jazyka C Petr Šaloun 10. listopadu 2003 PJCPP Knihovní funkce jazyka C 6-1 Popis funkcí a maker standardních knihoven Makro používané při ladění. Práce se znaky. isalnum()

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 8: Dynamické datové struktury, ladění programů Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 8: Dynamické datové struktury, ladění programů Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 8: Dynamické datové struktury, ladění programů Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Dynamické datové struktury 1.1 Příklad:

Více

Lekce 6 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 6 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 9 6 4 ALGORITMY V JAZYKU

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Lekce 1 Jazyk Java Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Operátory. Základy programování 1 Tomáš Kühr

Operátory. Základy programování 1 Tomáš Kühr Operátory Základy programování 1 Tomáš Kühr Operátory a jejich vlastnosti Základní konstrukce (skoro) každého jazyka Z daných operandů vytvoří výsledek, který je možné dále využívat Arita udává počet operandů

Více

Programování v C++ Úplnej úvod. Peta (maj@arcig.cz, SPR AG 2008-9)

Programování v C++ Úplnej úvod. Peta (maj@arcig.cz, SPR AG 2008-9) Programování v C++ Úplnej úvod Co se naučíte? tak samozřejmě C++, s důrazem na: dynamické datové struktury Objektově Orientované Programování STL (standardní knihovna šablon) vytváření vlastních šablon

Více

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě

Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Metody přidělování paměti Základní způsoby: -Statické (přidělění paměti v čase překladu) -Dynamické (přiděleno v run time) v zásobníku na haldě Důležitá hlediska jazykových konstrukcí: Dynamické typy Dynamické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Šablony, kontejnery a iterátory

Šablony, kontejnery a iterátory 7. října 2010, Brno Připravil: David Procházka Šablony, kontejnery a iterátory Programovací jazyk C++ Šablony Strana 2 / 21 Šablona funkce/metody Šablona je obecný popis (třídy, funkce) bez toho, že by

Více

Struktura programu, proměnné, konstanty, výrazy v jazycích C a C#

Struktura programu, proměnné, konstanty, výrazy v jazycích C a C# Struktura programu, proměnné, konstanty, výrazy v jazycích C a C# Seznámit žáky se strukturou programu v jazycích C/C#, s klíčovými slovy jazyků C/C#, s psaním komentářů, se základními datovými typy, deklarací

Více

Úvod do programování 6. hodina

Úvod do programování 6. hodina Úvod do programování 6. hodina RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra informatiky a matematiky Fakulta ekonomických studií Vysoká škola finanční a správní 2015 Umíme z minulé hodiny Algoritmy Třídění pole: Selection

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

Lekce 9 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Strukturované typy a ukazatele. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr

Strukturované typy a ukazatele. Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Strukturované typy a ukazatele Úvod do programování 1 Tomáš Kühr Motivace Se základními datovými typy si sice vystačíme Někdy to ale může být nepříjemně nepřehledné Příklady: long double soucet(const long

Více

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro:

- dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h. - jak na vlastní makro: 21.4.2009 Makra - dělají se také pomocí #define - podobné (použitím) funkcím - předpřipravená jsou např. v ctype.h - jak na vlastní makro: #define je_velke(c) ((c) >= 'A' && (c)

Více

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Operátory Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační poznámky Formátujte kód přehledně! Pomůžete sobě i mně. Spusťte si vaše programy a zkuste různé vstupy! Pokud program nedává správné

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Datové typy Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 5 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 5: Řetězce, parametry programu Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 5: Řetězce, parametry programu Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 5: Řetězce, parametry programu Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Řetězce 1.1 Deklarace a inicializace řetězcové proměnné

Více

DTP Základy programování Úvod do předmětu

DTP Základy programování Úvod do předmětu DTP Základy programování 01 - Úvod do předmětu Úvod Co již umíte? Plán předmětu Studijní materiály Způsob ukončení předmětu Základní pojmy I. Řešený problém: Řešeným nebo zpracovávaným problémem je konkrétní

Více

PB071 Programování v jazyce C Jaro 2013

PB071 Programování v jazyce C Jaro 2013 Programování v jazyce C Jaro 2013 Uživatelské datové typy, dynamické struktury a jejich ladění Organizační Organizační Vnitrosemetrální test 7.4. Dotazník k domácím úkolům informační, nebodovaný, pomáhá

Více

11. Přehled prog. jazyků

11. Přehled prog. jazyků Jiří Vokřínek, 2016 B6B36ZAL - Přednáška 11 1 Základy algoritmizace 11. Přehled prog. jazyků doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) 28. prosince Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) 28. prosince Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 9 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 28. prosince 2009 Struktury Struktury heterogenní struktura položky mohou být různých datových typů vystupuje jako jediný objekt

Více