Muž čtoucí ze svitku. Patrně znázornění Mojžíše nebo Ezdráše (freska ze synagogy vdura Európos, kol. 245 n. l.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muž čtoucí ze svitku. Patrně znázornění Mojžíše nebo Ezdráše (freska ze synagogy vdura Európos, kol. 245 n. l.)"

Transkript

1 exkomunikace v Babylónii, podle tradice potomků krále Jójákína (6. stol. př. n. l.) z Davidova rodu. Poprvé se titul e. objevil ve 2. stol. za vlády Parthů. E. zastupoval babylónské Židy před nežid. panovníky a úřady a byl též pověřen dohledem nad vybíráním daní, z nichž část musel odvádět do panovnické pokladny. Málokdy byl učencem, a dostával se proto občas do sporů s představenými talmudických akademií, pozdějšími gaony, kteří se snažili získat alespoň relativní autonomii. Poté, co se oblasti zmocnili Arabové, sídlil e. po určitou dobu v Bagdádu. Ačkoliv tento titul zcela zanikl teprve na poč. 15. stol., nebyly s ním již od stol. spojeny žádné větší pravomoci. bn exkomunikace cherem Exodus Pentateuch extáze hitlahavut Ezdráš (hebr. Ezra [Bůh je] pomoc) Žid. kněz a znalec Písma (Ezd 7,6). Kol. 423 př. n. l. přišel do Jeruzaléma jako vysoký per. úředník pro náb. záležitosti Židů. Jeruzalémské náb. obci dodal sebedůvěru a pozvedl náb. život. Nechal slavnostně předčítat Zákon a překládat jej do aramejštiny, neboť velká část obyvatelstva už hebrejsky nerozuměla. Zasahoval i do sňatků Izraelitů s neizr. ženami, aby zabránil smíšení obyvatelstva. Pod vedením E. (a Nehemjáše) dosáhlo Judsko v rámci rozsáhlé Per. říše autonomie a vzrostl význam Jeruzaléma. Dvě knihy Ezdrášovy (druhá kniha E. mívá též označení Nehemjáš), patřící v hebr. kánonu ke Spisům, informují o prvním století po babylónském exilu. hp Ezechiel (hebr. Jechezkel silný je Bůh či posiluje Bůh) Judský prorok doby exilu. Již 597 př. n. l. byl zavlečen do babylónského zajetí, 592 př. n. l. vystoupil jako prorok v Babylónii a přes 20 let zde působil. Připisuje se mu autorství obsáhlé prorocké knihy, řazené v hebr. bibli k Velkým prorokům ibn Ezra Muž čtoucí ze svitku. Patrně znázornění Mojžíše nebo Ezdráše (freska ze synagogy vdura Európos, kol. 245 n. l.) a popisující nový Jeruzalém a chrám (Ez 40 48). Jahve v jeho pojetí je vzdálený, nepřístupný, transcendentní Bůh, který hříšnému člověku (ben adam syn člověka) klade požadavky a dbá na plnění přikázání; E. brojil proti idolatrii, zdůrazňoval přísné dodržování šabatu (Ez 20,12), mravní život a bratrskou lásku (Ez 18,5 9). hp ibn Ezra, Avraham ben Me ir (1089 až 1164) Žid. básník a učenec. Působil ve Španělsku, pak pobýval v Itálii, Francii a Anglii. Je autorem bibl. komentářů, 74

2 Homberg Homberg a v tehdejším SSSR následovaly speciální komanda SS, která vyvražďovala Židy, Romy a další, zejm. slovanské obyvatele dobytých zemí. Na schůzce nacistických pohlavárů (např. Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann) ve Wannsee 1942 bylo rozhodnuto o systematickém odstranění Židů z okupované Evropy (tzv. Endlösung der Judenfrage konečné řešení žid. otázky); začaly fungovat vyhlazovací tábory v Osvětimi, Březince, Bergen-Belsenu, Treblince aj. Téměř průmyslová organizace žid. genocidy v těchto táborech nemá v dějinách obdoby a je nejodpornějším příkladem rasové a náb. nenávisti civilizované Evropy vůči Židům. Podle odhadů bylo během h. zavražděno 5,7 6 miliónů Židů, tj. asi jedna třetina svět. Židovstva. bh Homberg, Herz ( ) Pedagog a stoupenec extrémního směru haskaly. Studoval jazyky, matematiku a pedagogiku v Německu, po vydání tolerančního patentu Josefa II. (1781) se vrátil do Rakouska a stal se vrchním inspektorem nově založených žid. škol v Haliči, kde však jeho činnost narazila na odpor ortodoxních rabínských kruhů. Od 1800 působil ve Vídni jako cenzor žid. knih a ostře vystupoval proti rabín. judaismu byl jmenován školním radou pro Čechy, odešel do Prahy a žil zde až do své smrti. H. je autorem učebnic náboženství a mo- Památník se jmény obětí nacistické perzekuce (Pinkasova synagoga v Praze) 92

3 Horovicové rálky (Imrej sefer, Bnej Cijon), v nichž stanovil jako jednu z náb. zásad lásku k vlasti (Rakousku). Zabýval se také komentováním bibl. knih, je autorem komentáře k Pentateuchu (Ha-korem) a knihám Jób a Jeremjáš. bn Horovicové Jméno české žid. rodiny, z níž vzešlo mnoho učenců, rabínů a řada dalších osobností činných ve všech sférách žid. života. H. byli levité a podle jedné z tradic spadají jejich počátky do Španělska. V Čechách lze jejich dějiny sledovat zpět až do 15. století. Své jméno odvozují od městečka Hořovice (něm. Horowitz) v Čechách, odkud pocházeli nejstarší známí nositelé tohoto jména. Jméno se vyskytuje v celé řadě variant jako Horovic, Horovitz, Hurwitz, Horwitz, nebo ha-levi iš Horovic; pod vlivem ruštiny i Gurwitz nebo Gurevič. Někteří badatelé zastávají názor, že jméno Munk nebo Munka vyskytující se v dobových kř. pramenech označuje členy téže rodiny. Z Čech se postupně různé větve rodiny H. rozšířily po celé diaspoře a usadily se také Izraeli. O jednom ze zakl. této rodiny Ješajovi ben Moše ha- Levim (z. 1517) je známo, že 1514 přislíbil finanční podporu pražským hebr. knihtiskařům na vydání Pentateuchu. Z Ješajových sedmi synů si zaslouží zmínku Aron Mešulam Horovic (1470 až 1545), který 1535 založil v Praze synagogu známou později jako Pinkasova škola (v jidiš Pinkas schul). Obvykle je ztotožňován se Žalmanem Munkou, kterému Ludvík Jagellonský udělil 1525 privilegium, že rabín a starší pražské žid. obce mají být ustanovováni z členů jeho rodiny. Pravděpodobně kvůli tomuto privilegiu a mimořádné moci H. došlo mezi nimi a jejich protivníky ke sporům, k jejichž urovnání byl do Prahy povolán něm. rabín a veřejný činitel Josef (Joselmann) ben Geršom z Rosheimu (asi ). Z dalších Ješajových synů hošana Jisra el zahynul 1568/1569 společně se svým zetěm Moše ben Jo elem při pogromu v Praze a Šabtaj Šeftl (z. 1555) působil jako představený obce. Z rodiny Arona Mešulama Žalmana pocházeli v linii Jisra ele mimo jiné jeho syn rabi Pinchas ben Jisra el Horovic (1535 až 1618), který žil v Krakově, byl švagrem Moše Iserlese a od 1585 představeným Rady čtyř zemí; dále přívrženci chasidismu Cvi Hirsch ha-levi Horovic a jeho synové Pinchas ben Cvi Hirsch Horovic ( ), rabín ve Frankfurtu n. M., a Šmu el Šmelke ben Cvi Hirsch Horovic ( ), rabín v Mikulově. Z linie Šabtaje Šeftla pocházel Avraham ben Šabtaj Šeftl Horovic (asi ), představený obce, který se vystěhoval do Polska a pobýval vkrakově a Lvově, kde byl 1595 zvolen dajanem. Jeho syn Ješaja ben Avraham ha-levi Horovic (asi ) proslul jako autor díla Šnej luchot habrit (ŠeLa; Dvě desky smlouvy), podle kterého byl také zván ha-šelo ha-kadoš (Svatý Šelo). Ješajovým bratrancem byl Šabtaj Šeftl ben Akiva Horovic (asi ), žák Jehudy Livy ben Becalela, představitel kabaly a autor díla Šefa tal (Příval rosy, 1612; odtud přízvisko Šeftl), ovlivněného M. Cordoverem, a Nišmat Šabtaj ha-levi (Duše Šabtaje ha-leviho, 1616). Až do poč. 19. stol. zastávali H. rabín. funkce v různých městech Polska, Litvy, Ruska, Rakouska, Čech, Moravy, Uher a Německa. bn Hospodin Jahve hošana (z hebr. hoša na zachraň, prosím) Vyskytuje se jako refrén v básnických liturg. skladbách zvaných hoša not apronášených během svátku Sukot, když se v synagoze obchází bima. Zvyk byl převzat z chrámu, v němž se při stejné příležitosti obcházel oltář za zpěvu žalmu 118,25 (Prosím, Bože, pomoz! Prosím, Bože, dopřej zdaru!) společně s dalšími velebeními a pros- 93

4 potvrdil dogma o uctívání a způsobu malování svatých obrazů ( týden pravoslaví). Pravosl. církve vnímají i. jako herezi a obrazoborce nazývají heretiky. Spor o ctění obrazů nastolila v novější době reformace. hp, pb ikonolatrie (z řec.) Zbožňování obrazů; ikona, ikonoklasmus. ikonostas V pravosl. chrámech dřevěná nebo mramorová přepážka s ikonami oddělující oltář od střední části chrámu. Má troje dveře (vchody): Střední zvané svaté nebo carské (též královské) jsou dvoukřídlé a smějí jimi procházet se svatými dary, chlebem ( prosfora) avínem, pouze nositelé svěcení. Vlevo jsou dveře severní či jáhenské, vpravo jižní. Dveře se otevírají dovnitř a jsou opatřeny zámkem. Ikony na i. jsou rozestavěny v určitém pořádku. Na křídikonolatrie pisem cařihradský patriarcha Anastasios. Nesouhlas s císařským nařízením vedl k povstání, které panovník potlačil a 728 nařídil, aby sochy a obrazy svatých byly z kostelů odstraněny. Proti tomu vystoupili ikonodulové, kteří nalezli oporu v Římě. Papež Řehoř III. na synodě 732 ikonoklasty exkomunikoval. Pronásledování zmírnila císařovna Irena, která přešla na stranu ikonodulů. Z jejího podnětu se sešel 787 v Nikaji 7. ekum. koncil, který zrušil předchozí obrazoborecké rozhodnutí círk. synody (754) a schválil úctu k obrazům, neboť se týká svatých, jež obrazy představují. Obrazoborecké období bylo definitivně ukončeno 842 z podnětu císařovny Theodory. Téhož roku cařihradský synod v čele s patriarchou Metodějem ikonostas Ikonostas kostela sv. Antonína (Řím). Dvoukřídlé svaté dveře jsou otevřeny a umožňují pohled do oltářního prostoru se svatým prestolem. Nad dveřmi je obraz poslední večeře, vpravo od nich obraz Ježíše Krista, jižní dveře s obrazem světce a na kraji ikona sv. Antonína, kterému je zasvěcen chrám. Vlevo od svatých dveří je obraz Bohorodice, severní dveře s ikonou anděla a vedle nich další obraz světce. V horní řadě vedle poslední večeře jsou postavy andělů a apoštolů. Na svatých dveřích bývá vyobrazeno zvěstování Panně Marii a ikony čtyř evangelistů. 316

5 velmistr pašijový (svatý) týden. Obřady určené na každý den tohoto týdne se začaly vyvíjet už ve 4. stol. v souvislosti s poutěmi do Jeruzaléma. Jednotlivé dny připomínají poslední události Ježíšova života: Květná neděle evokuje Ježíšův vjezd do Jeruzaléma; Zelený čtvrtek je připomínkou poslední večeře; Velký pátek představuje den nejhlubšího smutku nad Ježíšovým ukřižováním; Bílá sobota je dnem, kdy církev mlčky (bez obřadů) vzpomíná na pohřbeného Ježíše. V noci na Velikonoční neděli se koná vigilie oslava vzkříšení spojená se svěcením ohně a velikonoční svíce (paškálu), křtem katechumenů a obnovou křestních slibů. V neděli na Boží hod velikonoční se mší sv. slaví zmrtvýchvstání Krista a někde bývají svěceny pokrmy. V. jsou zvl. v lidovém prostředí spojeny s mnoha obyčeji, které se soustřeďují hlavně na Velikonoční pondělí a původně souvisely s předkř. svátky přicházejícího jara a magickou obnovou plodnosti (pomlázka, barvení vajec ap.). V pravoslaví se výpočet data V. řídí juliánským kalendářem. Čtyřicetidenní půst (veliký půst) začíná už v pondělí před Popeleční středou a předchází mu postupná příprava; v předpostním období se omezují nejprve jídla masitá, potom mléčná a vejce. Bohoslužby v předvelikonočním, tzv. strastném týdnu vyjadřují průběh Kristova utrpení, ukřižování a pohřbení a vyúsťují oslavou vzkříšení ve velikonoční noci. Na zpěvy jitřní bohoslužby s hymny Jana z Damašku (z. kol. 750; zpěv církevní) navazuje svatá liturgie se svěcením paschálních pokrmů. Po celé velikonoční období se zpívá hymnus Vstal z mrtvých Kristus, dveře ikonostasu zůstávají ve světlý velikonoční týden otevřeny. Ikonografie znázorňuje Krista křížem rozbíjejícího brány pekel a osvobozujícího spravedlivé. V. patří k největším svátkům v pravoslaví a všechny ostatní neděle jsou jejich opakováním (rus. voskresenije [vzkříšení] neděle). Velikonoční (svatý) týden se připomíná ve všech protest. církvích, ale průběh společné oslavy se různí: větší důraz se klade na den Velkého pátku, na skutečnost dobrovolné oběti Ježíše a jeho bezvýhradné poslušnosti Bohu. Pesah dp, hp velmistr templáři Veni, Sancte Spiritus (z lat. Přijď, Duchu svatý) Začáteční slova sekvence, která bývá nazývána Zlatou sekvencí. Byla složena pro Boží hod svatodušní a následujících šest dní ( rok církevní). Autorství je nejisté, místo papeže Inocence III. (z. 1216) je nyní za autora považován Štěpán Langton (z. 1228), arcibiskup z Canterbury. ps veraikon (z lat.-řec. vera eikón pravý obraz) Pravý obraz Kristův. Podle tradice (legenda franc. původu) se objevil na šátku sv. Veroniky, jímž si Kristus stoupaje ke Kalvárii otřel tvář. Tzv. rouška Veroničina, jejíž údajné zbytky se dochovaly, nebyla po věd. analýze shledána autentickou. V. je také název pro výtvarné zobrazení legendy o sv. Veronice. ps vigilie (z lat. vigilia bdění, hlídka, stráž) Zpočátku označení pro večerní nebo noční bohoslužby (officium nocturnum), které předcházely círk. svátku. Později označovaly v. celý den před význ. svátkem, který určovala zvláštní liturgie a dodržování půstu. V. byly dodržovány už v prvních stoletích křesťanství. V. se též nepřesně nazývají nešpory. ps vikariát vikář vikář (z lat. vicarius zástupce) V obecném významu pomocník faráře nebo biskupa. Farářovy v. jmenuje biskup a mají různé funkce. V. adjutor (koadjutor) zastupuje nezpůsobilého (např. pro nemoc) faráře. V. kooperátor pomáhá při správě velké farnosti. V. subvikář 491

6 anděl Gabriel obyvatelstvo a zejm. diasporní Židé poskytli Arabům podporu. Do 750 zde vládli chalífovi guvernéři ( emírové). Hl. městem byla krátce Sevilla (arab. Išbílijá), později Córdoba (arab. Kurtuba). Arabové nehodlali z A. dále systematicky šířit moc do Francké říše: bitvy u Tours a Poitiers (732) byly jen porážkou předsunutých oddílů, jejichž smyslem bylo kořistit a sondovat podmínky pro případné šíření islámu formou da wy ( výzva ke konverzi). V době abbásovské revolty proti umajjovské dynastii ( ) zůstal naživu jediný její příslušník Abd ar-rahmán, který uprchl do A. a 756 založil umajjovské Španělsko ( ). Největšího kulturního a polit. rozmachu dosáhla A. za Abd ar-rahmána III. ( ). Hl. město Córdoba a další místa (Sevilla, Toledo, Zaragoza, Murcia, Malaga, Granada, Valencia) byla středisky kultury, vědy a umění, jaká Evropa tehdy neznala. Překladatelská střediska v Toledu (Tulajtila) a jinde pomohla středověké Evropě znovu objevit antickou filosofii. Pracovali zde společně arab. a žid. vzdělanci hovořící a píšící arabsky a ovládající bibl. hebrejštinu, latinu a řečtinu. V Córdobě byla největší islám. a evrop. knihovna o svazků. V době největšího rozmachu A. tam žil a působil také Ibráhím Ibn Ja kúb, patrně žid. konvertita k islámu, obchodník se slovanskými otroky, který ve službách chalífy al-hakama II. navštívil stř. a vých. Evropu a podal první písemnou zprávu o Praze se stát rozpadl na drobná knížectví (mulúk at-tawá if, špan. reyes de tayfas), jež se stala snazším terčem kř. reconquisty. Za definitivní konec muslim. vlády ve Španělsku se považuje kř. dobytí Granady 1492 ( Moriskové, Mozarabové, Mudejarové). mm anděl Gabriel (Džibríl, Džibrá íl) Nejváženější z andělů zmiňovaných v koránu, nazývaný muslimy náš pán Gab- andělé andělé (arab. malá ika, od arab. kořene l k, jehož význam je poslat, zvěstovat ) Nadpozemské, éterické bytosti, zpravidla neviditelné. Existence a. je věroučným dogmatem islámu. Jsou utvořeni ze světla (núr), zatímco člověk je zformován z hlíny a oživen tím, že do něj Bůh vpraví svůj dech (rúh, duch). A. jsou pokládáni za bytosti bezúhonné a zcela poslušné božích příkazů. Výjimkou je padlý Iblís, dále Hárút a Márút, kteří umožnili lidem v Babylóně poznat černou magii. Podle koránu se komunikace Boha a člověka odehrává buď za závojem, nebo prostřednictvím a.; pak je úloha a. nezastupitelná. Každý člověk má po svém boku dva a., na pravé straně jde ten, který zapisuje skutky dobra, na straně levé ten, který registruje zlo. Máriel (sajjiduná Džibríl), prostředník slova božího, tedy koránu. Zvěstovatel, vůdce a ochránce lidí a tlumočník Alláhovy vůle (korán 2:97). Islám. tradice jeho zvěstování situuje do jeskyně Hírá, kam se uchyloval Muhammad. Zde mu G. nadiktoval súru al-alak (Kapka přilnavá). Po ní postupně následovaly ostatní koránské súry. Arab. historik Tabarí uvádí, že G. se považuje také za nositele vzdělanosti a civilizace. Měl naučit Adama obdělávat půdu, vykonávat pouť a seznámil ho s abecedou. zm Anděl Gabriel přináší Muhammadovi Boží zjevení se slovy: Čti ve jménu Pána svého. 518

7 nikdy nepopřely (s výjimkou kemalistických reforem) právo islámu vyjadřovat se k polit. praxi, popř. ji korigovat. Revizí vztahu islámu k p. se zabývali islám. reformisté ( reformismus) ať už ve smyslu oddělení státu a náboženství, nebo naopak doslovné aplikace islámu ve všech sférách p. ( fundamentalismus islámský). politika mm polygamie manželství polyteismus (arab. širk, polyteista mušrik) Přidružování jiných osob nebo hodnot k Bohu. Podle islámu Bůh nemá společníka Alláhu lá šaríka lahu. Širk je klíčový negativní pojem islám. dogmatu, hájícího princip jedinosti boží. Je obsahově blízký kř. pojmu pohanství ve smyslu víry v idoly a božstva. Duchovenstvo vytvořilo speciální věd. disciplínu o jedinosti (ilm at-tauhíd), označující za širk různé nekonformní a folklórní interpretace Boha v islámu ( mystika, světci), princip Trojice a kult svatých v křesťanství apod. V moderní době jsou v náb. disputacích části reformistů ( wahhábíja) z p. obviňováni ulamá a stoupenci sekularizace islámu; sekularismus. mm posel boží Muhammad Ibn Abdulláh poslední soud eschatologie poutní místa Jeruzalém, Kajruwán, Karbalá, Mašhad, Medína, Mekka, Nadžaf, lidový islám, marabut, světci, zijára pouť do Mekky (arab. hadždž) Jeden z pěti sloupů víry. Každý dospělý a duševně zdravý muslim je povinen jedenkrát v životě uskutečnit pouť k Černému kameni ve svatyni Ka ba. Rituál pouti určil Muhammad, ovlivněn arab. pohanskými kulty i žid. a kř. monoteismem. Dal mu však nový ideový obsah v souladu s učením o jedinosti boží. Muhammad nakonec učinil Ka bu středem dár al-islám, ačkoli pův. uvažoval o místě v Medíně nebo Jeruzalémě. Uctívání Ka by spojil s tradicí Ibráhímovou ( Ishák, Ismá íl), aby si naklopolitika rivalitní skupině muslimů nebo kritice obecných poměrů ( Almorávidé, Ibn Tajmíja). Skupina příslušníků obce věřících v Medíně, která předstírala spřízněnost s učením proroka Muhammada a naoko přijala zjevení, tajně podporovala Kurajšovce. Největším p. byl Abdulláh Ibn Ubajj, který 625 těsně před bitvou u pahorku Uhud poblíž Medíny, jež málem zpečetila osud ummy, odešel se třemi stovkami svých jezdců z muslim. vojska a umožnil vítězství Mekkánců. Za p. byli označováni všichni váhavci nebo ti, kdo ve spojení s ummou hledali jen osobní prospěch, rovněž medínští Židé, kteří se odmítli přidat k ummě.termínu p. využívá islám. fundamentalismus pro označení sekulárních režimů a umírněných představitelů duchovenstva. mm politika (arab. sijása) Termín islám. teorie státu a práva. Sémanticky je arab. termín odlišný od evrop. p., která vychází z praxe antické obce (polis). Sijása implikuje starověký semitský výraz pro koně, resp. klasické arab. sloveso sása sloužit, podřídit se nebo krotit koně. Tato metafora klade důraz na podřízení společnosti státní moci, které je umožněno propojením kultu, práva, etiky a státopráv. teorie. P. jako správa věcí veřejných je přímo spjata s boží vůlí aprincipem predestinace. Mocenské ambice islámu se od počátku promítaly do rozvoje věrouky, což jí dávalo praktický a prozaický ráz. Islám integruje s p. to, že propojuje duch. a světské záležitosti. Dokladem je okamžitý boj o moc po Muhammadově smrti, který se odrazil ve vývoji náb. doktríny a ještě zdůraznil její ideologický aspekt. V islámu neexistuje rozdíl mezi pojmy stát a církev. Stát anáboženství jsou neoddělitelným organismem. P. je součástí koránu a sunny a později práv. vědy. Ačkoli se během dějin vytvořil rozdíl mezi islám. ideálem a světskou praxí, duchovenstvo ani světská moc pouť do Mekky 610

8 požehnání nil hidžázské Židy a křesťany. Pouť se koná zhruba mezi dnem měsíce dhú l-hidždža ( kalendář). Tehdy se v Mekce a okolí odvíjí složitý kanonizovaný rituál za účasti až dvou milionů muslimů. Poutník dospívá do posvátného okrsku ( haram), oblasti 5 30 km kolem Mekky, a dostává se do stavu zasvěcení ( ihrám). Odívá se do dvou kusů režného bezešvého plátna a po dobu pouti se v haramu chová v souladu s ustanoveními šarí y. Součástí rituálu je mj. 1. sedminásobné obcházení Ka by (tawáf) provázené dotyky a líbáním svatyně; 2. běh (sa j) mezi pahorky Marwa a as-safá, přičemž poutníci recitují verše z koránu. Tím končí tzv. menší pouť ( umra), kterou muslim může vykonat kdykoli. Hadždž pak pokračuje; 3. hl. obřady začínají sedmého dne promluvou ve Velké mešitě; 4. nazítří se poutníci ubírají do údolí Miná, kde tráví den v rozjímání a modlitbách; 5. devátý den dhú l-hidždža se vydávají na planinu Arafát, kde probíhá rituální stání (wukúf), symbolizující pokoru před tváří Boha ( talbija); 6. poutníci se přemístí ke svatyni Muzdalifa, kde se opět modlí; 7. desátý den ( svátky), nazývaný svátek obětování (íd al-adhá) nebo velký svátek (al-íd al-kabír), kdy celá pouť vrcholí, je obětována ovce v souladu s islám. interpretací Ibráhímovy oběti syna Ismá íla; 8. nazítří pouť končí opět u Ka by obcházením na rozloučenou (tawáf al-widá). Poutník pak smí vystoupit ze stavu zasvěcení. Někteří pokračují v individuálních zbožných úkonech, popř. navštíví Muhammadův hrob v Medíně ( hrobka). Pouť je dodnes nejmasovější slavností islámu avnovém polit. kontextu též průkaznou manifestací islám. solidarity a jednoty ve víře. poutní svátky, pouť, poutní místa mm požehnání (arab. baraka) Výraz užívaný v lidových náb. idiomech (Bůh ti žehnej právní věda apod.). V užším smyslu označuje mystickou a zázračnou emanaci připisovanou světcům. Lidový islám přikládá podobnou moc i jejich hrobkám a s nimi spjatým předmětům ( amulety, studně, stromy). požehnání mm právní doporučení fatwá právní věda (arab. ilm al-fikh) Zabývá se formulací a výkladem šarí y. Fikh vznikl v průběhu 2. a 3. stol. hidžry ( kalendář) jako reakce arab.-islám. chalífátu na problémy stále složitějšího společ., státního a správního mechanismu. Fikh se rozvíjel ze čtyř zdrojů: Korán a sunna měly charakter boží zvěsti, resp. modelu chování prvních členů muslim. obce věřících. Další zdroje, analogie a konsensus, jsou už chápány jako výtvor lidského racionálního úsudku. Jako pátý nástroj fikhu se někdy uvádí idžtihád volná interpretace jevů s použitím zmíněných postupů. Fikh vytvářeli pouze ulamá či fukahá ( duchovenstvo). Vznikaly různé práv. směry ( mazhab, pl. mazáhib). Sunnitský islám ( sunna) uznává čtyři mazhaby, nazvané podle zakladatelů: Abú Hanífa ( ), Málik Ibn Anas ( ), Muhammad Ibn Idrís aš- Šáfi í ( ) a Ahmad Ibn Hanbal ( ). Liberálnější hanífovský mazhab se uplatnil na arab. Východě (al- Mašrik), zejm. v Osmanské říši. V Egyptě, sev. Arábii, Indii a Indonésii platil šáfi ovský mazhab, rigidnější málikovský mazhab zejm. na Západě (al-maghrib). Hanbalovský mazhab působil jen okrajově, později však ho přijala wahhábíja. Zvláštní, tzv. dža farovský mazhab má ší a dvanácti imámů ( isná ašaríja) a jiné zase od ní odvozené heretické sekty ( Fátimovci, ghulát, hereze, ismá ílíja). Fikh se dělí na dva zákl. tematické okruhy: 1. Řeší vztah člověka k Bohu (ibádát); 2. řeší vztahy jedinců a soc. skupin v rámci obce (mu ámalát). V rámci 2. skupiny se vyděluje rovina trestního 611

9 mus), požívání alkoholu a běžné kriminality s požadavkem tuhé disciplíny převzaté z nakšbandijské tradice (kolektivní iniciační obřady a zikry provázené sebetrýzněním) způsobily vnitřní rozbroje, jichž využila carská armáda byl Š. zajat, ale prozíravě přijat carem a držen za vcelku důstojných podmínek v internaci v Petrohradě. Zemřel při povolené pouti do Mekky, je pochován na hřbitově al-bakí v Medíně. mm šarí a (arab. pův. cesta k prameni vody, v náb. smyslu cesta hodná následování) Soubor práv. norem, legislativa chalífátu. Představuje celek Bohem zjevených nařízení a zákazů a jimi inspirované, lidským intelektem vytvořené věd. disciplíny fikhu. Klasický islám chápe š. jako jednotu koránu, tradice a právní vědy. Smyslem š. je zahrnout veškeré podrobnosti lidského chování, činnosti a myšlení na tomto světě do jednoho náb.-práv. systému. Islám. práv. řád se dělí na tři zákl. okruhy: a) práv. vymezení vztahu člověk-bůh (arab. ibádát), povinnosti muslima v podobě formálních projevů zbožnosti ( pět sloupů víry); b) vztah člověk-člověk, resp. člověk-společnost (mu ámalát), týkající se majetkového, rodinného či dědického práva; c) jako zvl. druh se často vyděluje trestní právo (ukúbát), které vypočítává zakázané, resp. nevhodné činy (harám, makrúh) a za překračování zákazů stanoví systematicky rozpracovaný soubor trestů ( dija). Lidské činy se v š. dělí na pět kategorií: povinnosti (fard, farída), činy bohulibé (mandúb, mustahabb), činy indiferentní (mubáh), činy Bohu odporné (makrúh) a zakázané (harám). Podle islám. práv. a teolog. interpretace Bůh veškerá nařízení lidstvu zpřístupnil ve svém zjevení prostřednictvím proroka Muhammada. Jeho proroctví, slovo boží, bylo za třetího chalífy Usmána ( ) písemně zaznamenáno, podšajchismus nost š.i zrušena, v Íránu se š.i. stal vládním úředníkem. V moderních muslim. státech existují snahy o vytvoření podobných úřadů. mm šajchismus bábismus šajtán ďábel, džinnové, satanské verše Šaltút, Mahmúd ( ) Egypt. sunnitský duchovní, šajch a reformátor al-azharu. Od 1918 učil v Alexandrii na koránských školách a nižších madrasách. Po nástupu na al-azhar byl iniciátorem sekularizačních reforem této instituce z pozic modernistické části duchovenstva. Patřil ke kritikům palácové kliky a stran, jež spolupracovaly s britskou koloniální správou. Ve svých traktátech a fatwách se vyjadřoval k palčivým a dosud obcházeným tématům exegeze koránu. Promýšlel možnosti, jak vyvázat islám z jeho sepětí s polit. děním, aby nedošlo k roztržce, jakou zažilo Turecko během kemalistických reforem. V 50. letech po Násirově revoluci kritizoval praxi Asociace muslim. bratří a podílel se na organizování egypt. věd. a náb. života. Od 1958 až do své smrti působil jako rektor al-azharu, kde dokončil proces sekularizačních reforem. Š. navazoval na názory některých představitelů salafíje, ale odkaz ctihodných předků nechápal jako cíl, nýbrž jako zdroj inspirace v procesu etické obnovy. Prosazoval odvážnější používání idžtihádu, vydával fatwy řešící počínání muslimů v konfrontaci s moderním světem. ak Šamil ( ) Mystický šajch řádu nakšbandíja, vůdce povstání muslimů na Kavkazu, zejm. v dnešním Dagestánu a Čečensku, proti rus. okupaci až 1859 sjednotil znepřátelené kmeny aetnika na vých. Kavkazu a na ovládaném území vyhlásil džihád a svérázný model teokracie s přísným uplatněním šarí y. Kombinace drastických trestů za porušování zákazu předislám. rituálních praktik (animismus, šamanis- šarí a 632

10 mená překročit zákaz a čelit trestu. Předlohou lidských zákonů je boží zákon. Z. lze formálně stanovit tak, že jsou překročeny hranice určené zákony, a tudíž hranice Boha (hudúd Alláh). Překročit hranice Boha znamená dopustit se činu z kategorie harám. Proto trestání musí začít už v pozemském světě, aby později bylo dovršeno trestem v nadpozemském světě a při posledním soudu ( eschatologie). Pronásledování z. formou trestů je povinností obce věřících a orgánů chalífátu. Absence nebo nedůsledné provádění trestů rozvrací obec ( rozvrat) a oslabuje víru jejích členů. zlo zm zmrtvýchvstání Pojem odkazující na den posledního soudu ( eschatologie), předehra k němu; objevuje se ve spojení jaum al-kijáma (den vzkříšení, zmrtvýchvstání). Příchod z. je v koránu spojován s obrazem zemětřesení. Z. je věnována celá 75. súra, která uvádí, že Bůh shromáždí kosti mrtvých, aby je pak přivedl k životu. Konečnému z. předchází z. malé (al-kijáma as-sughrá); to nastává po smrti. Je situováno do hrobu zemřelého, kde andělé začínají prozjevení vovalo pro oficiální islám největší nebezpečí ( inkvizice). Nejznámější je případ mystika al-halládže. Později (zejm. v Osmanské říši) se staly mystické řády i jejich z. tolerovanou součástí duch. života. Dnes je z. v některých zemích zakázán sekulárními režimy (Albánie, Sýrie, Tunisko, Turecko), zatímco jinde je trestán z pozic sunnitského konzervatismu (Saúdská Arábie, Kuvajt, Pákistán). Z. je chápán jako nepřípustný širk ( polyteismus) rovněž v teoriích islám. fundamentalismu, zatímco některá reformistická hnutí ho jako součást lidové a mystické tradice do svého rituálu zapojila ( sanúsíja). mm zjevení korán, slovo boží zlo (arab. munkar, šarr) Negace víry a zpochybňování dobra; symbol z. je ďábel. Muslim se řídí příkazem dobra a zákazem zla (arab. al-amr bi l-ma - rúf wa n-nahj ani l-munkar). V práv. pojetí ( práv. věda) jde o výčet aktů, které jsou zapovězené šarí ou a jejichž páchání představuje hřích, popř. neodčinitelný hřích (fusk), po němž následuje pouze zatracení. Páchat z. zna- zmrtvýchvstání Prorok Muhammad na koni Buráku a v doprovodu andělů je jedním z příkladů, že zákaz zobrazování neplatil vždy a všude stejně striktně (nekonformní nástěnná malba ze severního Iráku, 18. stol.) 653

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 282 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_18

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva

Zlatý věk ţidovského obyvatelstva Zlatý věk ţidovského obyvatelstva 16. století povaţováno za zlatý věk s nástupem Habsburků rozkvět renesanční kultury růst a expanze praţské ţidovské obce (nová zástavba, nákup domů, zdvojnásobení počtu

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Jak dále s muslimy? Pátek, 25 Únor 2011 20:04

Jak dále s muslimy? Pátek, 25 Únor 2011 20:04 Rok 2009, zejména výsledek muslimsko katolického dialogu v Ammánu a počátek roku 2010, zejména rozhovory katolicko islámského dialogu na universitě Al Azhar, dávaly naději, že katolicko islámský dialog

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Arabská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Do 7. století netvořily jednotný stát. Arabské kmeny se živily především pastevectvím. Vzhledem ke geografické poloze, kde Arabové žili, probíhaly mezi

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

BYZANTSKÉ DIVADLO. Pokračování antické tradice

BYZANTSKÉ DIVADLO. Pokračování antické tradice BYZANTSKÉ DIVADLO Pokračování antické tradice Římské divadlo úpadek římského divadla pokleslé divadelní formy mimus, pantomimus 2 Světci a divadlo patroni herců sv. Pelageia sv. Pelageia Margarito (Marina)

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

- čím se zabývá: popis, srovnávání, klasifikace, třízení a hledání společných znaků jednotlivých náboženských systémů

- čím se zabývá: popis, srovnávání, klasifikace, třízení a hledání společných znaků jednotlivých náboženských systémů Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): A.M. Religionistika: - společenská věda, která se zabývá studiem náboženství - popisuje a srovnává jednotlivá náboženství, usiluje o

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

a Muslimové a jejich svět

a Muslimové a jejich svět 11Muslimove-Qxd9-vnitrek_Muslimove-Qxd9-2015 11/30/15 10:42 PM Stránka 5 Miloš Mendel a Muslimové a jejich svět O VÍŘE, ZVYKLOSTECH A SMÝŠLENÍ VYZNAVAČŮ ISLÁMU Dingir 2016 11Muslimove-Qxd9-vnitrek_Muslimove-Qxd9-2015

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

i07_islám Křesťanství a islám na cestě k dialogu Korán Hrbek Ivan hidžra umma

i07_islám Křesťanství a islám na cestě k dialogu Korán Hrbek Ivan hidžra umma i07_islám Islám je třetí z prorockých, teistických, abrahamovských náboženství. Je to též jediné z velkých světových náboženství, jež nepochází ze starověku a je tedy ze všech nejmladší. Poučení jsme čerpali

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9.

Arabská říše a islám. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory. Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149. Datum: 24. 9. Arabská říše a islám Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 24. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_18_D_Arabská říše a islám

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více