takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení."

Transkript

1 !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis, obèanské sdružení se sídlem Pøevrátilská 330, Tábor, IÈ: , zast. Mgr. Luïkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvoøákova 13, Brno, proti žalované: Radì mìsta Kolína, se sídlem Karlovo námìstí 78, Kolín I., o odepøení informací, o žalobì proti rozhodnutí žalovaného ze dne , è. j. 440/05rrAJ, takto: I. Rozhodnutí žalované ze dne , è. j. 440/05rrAJ a rozhodnutí Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladù øízení èástku 5.575,- Kè k rukám jeho zástupce, a to do 15 dnù od právní moci tohoto rozsudku. Odùvodnìní Žalovaná rozhodnutím ze dne , è. j. 440/05fTAJ zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj, kterým nebylo vyhovìno žádosti žalobce ze dne o poskytnutí informací podle zákona è. 106/1999 Sb. V odùvodnìní rozhodnutí uvedla, že pøi pøezkoumávání rozhodnutí

2 2 prvostupòového orgánu vzala, v souladu s ustanovením 12 zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím (dále jen "zákon o informacích") v úvahu, že Mìstský úøad Kolín podnikl opakovanì kroky k provìøení, zda ochrana obchodního tajemství v daném pøípadì trvá a zda smluvní stany umožní pøístup k požadovaným informacím. Oslovení èlenové Sdružení prùmyslová zóna Kolín Skanska CZ, a. s., Skanska DS, a. s. a Stavby silnic a železnic, a. s. dopisy ze dne , resp a sdìlily, že nesouhlasí s poskytnutím informací, které v souladu s 17 obchodního zákoníku považují za obchodní tajemství, a proto bylo poskytnutí informací v souladu se zákonem odepøeno. Žalovaná dále uvádí, že sdílí názor odvolatele, že ustanovení 9 odst. 2 zákona o informacích pøedstavuje nepøímou novelu 17 obchodního zákoníku. Jedná se však o pøesnì stanovenou výjimku, která za porušení obchodního tajemství nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a pøíjemci prostøedkù z rozpoètu státu, územního celku nebo fondu zøízeného zákonem a nebo nakládání s majetkem tìchto subjektù. Ohlednì námitky odvolatele, že ustanovení o smluvních pokutách nemùže být pøedmìtem obchodního tajemství již se zøetelem na skuteènost, že se na nìj odvolává Smlouva o spolupráci dospìla žalovaná k závìru, že se jedná o jeho subjektivní názor, nebo co je nebo není pøedmìtem obchodního tajemství, musí být posuzováno v každém individuálním pøípadì samostatnì a nelze se dovolávat vazby na poskytování prostøedkù z veøejného rozpoètu na základì Smlouvy o spolupráci. ZdÙfazòuje, že již prvostupòový orgán odvolateli opakovanì sdìlil, že smluvní pokuta nebyla uplatnìna, tudíž nemohla být ani zaplacena a proto nemohlo nastoupit smluvní ustanovení ze Smlouvy o spolupráci o smluvní pokutì. Odvolatel byl rovnìž informován o tom, že plnìní ze Smlouvy o dílo bylo ukonèeno, práce byly provedeny ve smluvních lhùtách a uplatnìní smluvní sankce, která byla vázána na dokonèení prací, tudíž nepøichází v úvahu. Z uvedených dùvooù se žalovaná, jako odvolací orgán, ztotožnila s rozhodnutím prvostupòového orgánu. Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu podle èásti tøetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona è. 150/2002 Sb., soudního øádu správního (dále jen "s. ø. s."), jíž se domáhá zrušení rozhodnutí žalované, jakož i prvostupòového rozhodnutí Mìstského úøadu Kolín. V žalobì namítá, že považuje za nesprávné odmítnutí, poskytnutí Smlouvy o dílo na provedení terénních úprav nazvaná "Pøíprava území výrobního závodu" uzavøené mezi mìstem Kolín a dodavateli: Skanska DS, a. s., Stavby silnic a železnic, a. s., a GEOSAN GROUP, a. s. (dále jen "Smlouva o d110") jako celku že smlouva je chránìna obchodním tajemstvím a smluvní strany nesouhlasí s jejím poskytnutím. V této souvislosti poukazuje na ustanovení 12 zákona o informacích, podle kterého všechna omezení práva na informace proveden povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace vèetnì doprovodných informací po vylouèení tìch informací, u nichž to zákon stanoví, což odpovídá všeobecnému požadavku, aby oprávnìné omezení pøístupu k informacím bylo vždy uplatnìno v nejmenším nutném rozsahu. Jde o projev tzv.imperativu publicity veøejné zprávy vyplývajícího z èlánku 17 Listiny základních práv a svobod a projev minimalizace zásahù do ústavnì zaruèeného práva vyplývajícího z èl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. K otázce vymezení obchodního tajemství žalobce uvádí, že toto mùže pojmovì existovat jen pøi souèasném splnìní všech 5ti podmínek uvedených v ustanovení 17 obchodního zákoníku. Není-li splnìno souèasnì všech 5 podmínek podle citovaného ustanovení, o obchodní tajemství se nejedná. Žalobce se domnívá, že výše smluvní pokuty nenaplòuje znaky obchodního tajemství. Žalovaný a správní orgán prvního stupnì podle žalobce nemìly pøijmout argumentaci smluvních stran, ale mìly samy pøezkoumat, zda jsou splnìny další

3 3 objektivní a subjektivní pøedpoklady k tomu, aby informace mohla být považována za obchodní tajemství a svùj závìr náležitì odùvodnit.s odkazem na rozsudek Mìstského soudu v Praze ze dne , è. j. 7 Ca 30/ uvádí, že základním prvkem definice obchodního tajemství je pojem "skuteènost", který lze vykládat jako jednotlivý urèitý fakt, který existuje v daném okamžiku a je objektivnì popsatelný, nikdy to však není smlouva jako celek, protože pojednává o mnoha skuteènostech a jen nìkteré z nich mohou splòovat znaky obchodního tajemství. Má-li být tedy pøedmìtem poskytnutí informací text urèitého dokumentu, nelze mít za to, že obchodním tajemstvím je daný dokument jako celek, ale povinný subjekt musí urèit, zda takový dokument obsahuje nìkteré skuteènosti, jež by naplòovaly definici obchodního tajemství a pokud ano, potom tyto skuteènosti neposkytne a vhodným zpùsobem je z dokumentu odstraní. Charakteristickým rysem tìchto skuteèností je jejich souvislost s podnikem, kterým nemùže být Èeská republika nebo ministerstvo, které nejsou zpùsobilé být nositelem obchodního tajemství, ale druhá strana smlouvy. Žalobce žalovanému vytýká, že v odùvodnìní svého rozhodnutí k obchodnímu tajemství pouze konstatoval, že pojmové znaky obchodního tajemství byly a jsou naplnìny a vùbec nezkoumal, zda jsou splnìny všechny objektivní a subjektivní nároky na posouzení požadovaných informací jako obchodního tajemství. Podle žalobce musí povinný subjekt postupovat podle zásad stanovených v 3 správního øádu a v pochybnostech musí aktivnì provìøit splnìní podmínek obchodního tajemství a nespoléhat se pouze na tvrzení smluvních stran o tom, že nìjaká skuteènost pod tuto ochranu spadá. V pøípadì pochybností, zda urèitá informace tvoøí pøedmìt obchodního tajemství, mìl by povinný subjekt podnikatele vyzvat, aby zpùsob utajování doložil. Pokud jej nedoloží, není možnost utajení z dùvodu obchodního tajemství dána. I když na výzvu Mìstského úøadu Kolín smluvní strany opìtovnì potvrdily svùj názor, že v pøípadì Smlouvy o dílo se jedná o obchodní tajemství, nevypl)'vá z toho, že by všechny pojmové znaky obchodního tajemství byly naplnìny. Vzhledem k výše uvedenému žalobce konstatuje, že pøedmìtem obchodního tajemství nelze oznaèit Smlouvu o dílo jako celek a ujednání mezi smluvními stranami v této smlouvì nemohou znemožnit plnìní informaèní povinnosti plynoucí pro povinné subjekty ze zákona o informacích. V pøípadì, že Smlouva o dílo skuteènì obsahuje údaje, které lze považovat za obchodní tajemství, mìly být povinným subjektem pøesnì identifikovány a vhodným zpùsobem z materiálu odstranìny a zbytek materiálu mìl být žalobci poskytnut. Žalobce nesouhlasí dále se stanovisky smluvních stran citovaných v napadeném rozhodnutí, že informace nesouvisejí s èerpáním veøejných prostøedkù, když celá smlouva byla uzavøena mezi Mìstem Kolín a soukromými podnikatelskými subjekty a týkala se èerpání veøejných prostøedkù, nebo finanèní èástky byly poskytovány z veøejných rozpoètù na pøípravu území pro prùmyslovou zónu èi závod Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s. r. s. Žalobce konstatuje, že na otázku ohlednì výše smluvní pokuty mu odpovìd' byla dána. Žalovaná a Mìstský úøad Kolín mu však v rozporu se zákonem o informacích odmítly poskytnout informace požadované v bodì è. 1 žádosti, a to Smlouvu o dílo, èírnž bylo zkráceno jeho právo na svobodný pøístup k informacím, které je chránìno èl. 17 Listiny základních práv a svobod. Žalovaná v písemném vyjádøení k žalobì uvádí, že v daném pøípadì jsou splnìny všechny podmínky pro vymezení obchodního tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku. K ovìøení trvajících podmínek pro odepøení informací vyzval Mìstský úøad smluvní strany, aby se k dané vìci z uvedených hledisek vyjádøily. Stavby silnic a železnic, a. s., dopisem ze dne sdìlily, že na svém stanovisku vyjádøeném v dopise ze dne , že

4 4 požadované informace mají charakter obchodního tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku trvají a nadále nesouhlasí s poskytnutím požadovaných informací tøetím osobám. Skanska DS, a. s., dopisem ze dne (i za dalšího úèastníka sdružení Dopravní stavby Holding, a. s.) sdìlila, že rovnìž trvá na svém stanovisku a nesouhlasí s poskytnutím jiných než obecných údajù (smluvní strany, cena díla, pøedmìt díla) kterékoli tøetí osobì, a to v souladu s 9 zákona o informacích. Po zvážení všech okolností dospìla žalovaná k závìru, že dùvody pøi ochranì obchodního tajemství trvají. Žalovaná vzala pøi svém rozhodování v úvahu rovnìž všechny okolnosti vyplývající z výkladu Listiny základních práv a svobod, pøíslušných právních pøedpisù a judikatury, na kterou žalobce odkazoval, a dospìl k závìru, že v daném pøípadì pøevažuje zájem na ochranì obchodního tajemství pøed publicitou požadovaných informací. Z uvedených dùvodù navrhla, aby žaloba byla zarnítnuta. K vyjádøení žalované podal žalobce repliku, ve které uvádí, že plnì setrvává na argumentaci uvedené v žalobì, nebo vyjádøení žalované neobsahuje žádné informace, dùkazy èi skuteènosti, které by žalovaná èi správní orgán prvního stupnì neuvedly již v rozhodnutích. Konstatuje, že mu žalovaná a Mìstský úøad Kolín odmítly poskytnout Smlouvu o dílo jako celek s odùvodnìním, že ta je chránìna obchodním tajemstvím a že smluvní strany nesouhlasí s jejich poskytnutím, což žalobce považuje za nesprávné a ve svém dùsledku za zasahující do jeho práva na svobodný pøístup k informacím. Podle žalobce odùvodnìní k obchodnímu tajemství v napadeném rozhodnutí, jakož i ve vyjádøení k žalobì, je pouze konstatováním naplnìní pojmových znakù obchodního tajemství, které však není dále nijak odùvodnìno. Závìrem žalobce shmuje, že za pøedmìt obchodního tajemství nelze oznaèit materiál - Smlouvu o dílo jako celek. Pokud tato smlouva obsahuje údaje, které lze považovat za obchodní tajemství, mìly být pøesnì identifikovány a vhodným zpùsobem z materiálu odstranìny a zbytek informace o Smlouvì o dílo (smluvní strany, cenu díla, pøedmìt díla), nelze podle žalobce dovodit, že by tyto informace byly rovny poskytnutí kopie o dílo, jak je žalobce požadoval v bodì 1 své žádosti, a tedy že všechny ostatní ustanovení smlouvy podléhají ochranì obchodního tajemství. je dùvodllá. Krajský SQud v Praze pøezkoumal rozhodllutí žalovaného a dospìl k závìru, že žaloba Pøedmìtem napadeného rozhodnutí žalovaného je problematika omezení pøístupu k informacím založeného ustanovením èl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, které garantuje zákon o informacích tak, že vymezuje kriteria k urèení informací, které povinný subjekt nesmí, popø.nemusí poskytnout. Podle 9 odst. 1 zákona o informacích povinný subjekt neposkytne informaci, která je oznaèena za obchodní tajemství, s výjimkou informace, která se týká používání prostøedkù státního rozpoètu, rozpoètu úzernního celku nebo fondu zøízeného zákonem anebo nakládání s majetkem tìchto subjektù ( odst. 2 téhož ustanovení). Pojem "obchodní tajemství" vymezuje ustanovení 17 obchodního zákoníku tak, že tvoøí veškeré skuteènosti obchodní, výrobní èi technické povahy související s podnikem, které mají skuteènou anebo alespoò potenciální materiální èi nemateriální hodnotu, nejsou v pøíslušných obchodních kruzích bìžnì dostupné, mají být podle vùle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím zpùsobem jejich utajení zajiš uje. Má-li se skuteènì jednat o obchodní tajemství, musí být naplnìny souèasnì všechny výše uvedené znaky.

5 5 Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že ustanovení 9 odst. 1 zákona o informacích vyžaduje, aby urèitá informace byla jako obchodní tajemství oznaèena, tj. výslovný projev vùle podnikatele, že urèitá informace je obchodním tajemstvím, pøièemž tento projev vùle musí být uèinìn pøed doruèením žádosti o poskytnutí informace (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , è. j. 7 A 118/ ). Žalovaný správní orgán k výzvì podle 74 odst. 1 s. ø. s. pøedložil soudu, a to až po urgenci, správní spis, jež obsahoval toliko návrh na vydání rozhodnutí ze dne , rozhodnutí Mìstského úøadu Kolín ze dne a napadené rozhodnutí žalovaného, vèetnì dokladù o jejich doruèení žalobci. Z obsahu správního spisu tak nevyplývá, zda podnikatelé, úèastníci srnlouvy o dílo, ještì pøed doruèením žádosti o poskytnutí informace Mìstskému úøadu Kolín, uèinili projev vùle o tom, co považují ve vztahu k sobì za pøedmìt obchodního tajemství a co má být utajeno, na jejichž podkladì by bylo možno dovodit, že žalobcem požadovaná informace je podle 9 odst. 1 zákona o informacích oznaèena za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku. Za daného stavu tak nelze posoudit, zda informace požadovaná žalobcem byla podnikateli oznaèena za obchodní tajemství, jak vyžaduje ustanovení 9 odst. 1 zákona o informacích, a soud proto dospìl k závìru, že skutkový stav, který vzal žalovaný za základ rozhodnutí, nemá oporu ve spisu. Soud musí pøisvìdèit námitce žalobce, že žalovaný v odùvodnìní napadeného rozhodnutí pouze konstatoval naplnìní zákonných znakù obchodního tajemství, ale již vùbec nezjiš oval, zda byly splnìny všechny podmínky pro posouzení požadovaných informací jako obchodního tajemství a za tím úèelem nevyzval podnikatele, aby doložili zpùsob utajování požadovaných informací. Pokud žalobce namítá, že pøedmìtem obchodního tajemství nelze oznaèit Smlouvu o d110 jako celek, musí soud odkázat na názor Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne , è. j. 7 A 118/ , podle kterého se zákon è. 106/1999 Sb. vztahuje poskytování infomlací; není tedy možné domáhat se vydání smlouvy jako takové (listiny, která daný právní úkon zachycuje ), nýbrž jen infomlace o obsahu takové smlouvy. Za dùvodnou považuje soud námitku žalobce, že není možné odepøít poskytnutí inforrnací o celém obsahu pøedmìtné sm1ouvy s odkazem na ochranu obchodního tajemství podle 9 odst. 1 zákona o inforrnacích. Soud v této souvislosti poukazuje zejména a ustanovení odstavce 2 citovaného ustanovení, podle nìhož není možné z dùvodu ochrany obchodního tajemství odepøít poskytnutí inforrnací, které se týkají rozsahu používání prostøedkù z veøejných rozpoètù, jímž se rozumí nejen pøímé výdaje veøejných rozpoètù, ale i pøípadné pøíjmy do veøejných rozpoètù. Z výše uvedených dùvodù Krajský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i správního orgánu I. stupnì, bez naøízení jednání pro vady øízení podle 76 odst. 1 psím. b ) s. ø.s. zrušil a vìc vrátil žalovanému k dalšímu øízení, nebo skutkový stav, který vzaly správní orgány za základ rozhodnutí nemá oporu ve spisu a dále proto, že skutkový stav vyžaduje ohlednì naplnìní zákonných znakù obchodního tajemství, u informací obsažených

6 6 ve Srnlouvì o dílo zásadní doplnìní. V dalším øízení je správní orgán vázán právním názorem vysloveném v tomto rozsudku ( 78 odst. 5 s. ø. s.). Na nákladech øízení pøiznal soud úspìšnému žalobci vùèi žalované podle 60 odst. 1 s. ø. s. èástku 5.575,- Kè (uhrazený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kè, odmìnu zástupce žalobce ve výši 3.500,- Kè podle 11 vyhlášky è. 484/2000 Sb. a hotové výdaje ve výši 75,- Kè podle 13 odst. 3 vyhlášky è. 177/1996 Sb.) a uložil žalované povinnost zaplatit tuto èástku k rukám zástupce žalobce ve lhùtì do 15 dnù od právní moci tohoto rozsudku. P o u È e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat kasaèní stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Bmì ( 102 a násl. s. ø. s.). Kasaèní stížnost se podává u Krajského soudu v Praze ve lhùtì do dvou týdnù po doruèení tohoto rozsudku. Stìžovatel musí být zastoupen advokátem. Jiné opravné prostøedky nejsou pøípustné. V Praze dne 14. bøezna 2006 ~ ~ ~ ~y ~ ~.~r; m ~~ ".:1:..,, '"." &* ',." -,',v.. JUDr.Eva H a v 1 o v á, v.r pøedsedkynì senátu Za správnost Hom~á

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 68/2012-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 41/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 46/2003-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 36/2005-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

29 Ca 269/ Odùvodnìní:

29 Ca 269/ Odùvodnìní: (l,. 1. 0:7.l\t: 29 Ca 269/2005-22 ÈESKÁ REPUBLIKA Krajský soud v Bmì rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì senátu JUDr. Jany Jedlièkové a soudcù Mgr. Milana Procházky a JUDr. Tomáše Foltase, Ph.D.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 27/2004-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 34/2016-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Speciální právní úprava jednání podnikatele ( 13, 15, 16 obch. zák.) obsažená v obchodním zákoníku platí nejen v obchodněprávních vztazích, ale i v případě, že je podnikatel subjektem občanskoprávních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 298/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 226/2016-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ans 1/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 6/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Afs 25/2004-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 67/2005-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 84/2014-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miluší Doškovou a soudkyněmi Mgr. Janou Jurečkovou a Mgr. Evou Šonkovou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 117/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 134/2014-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 74/2006-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 70/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 37/2013-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 44/2005-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 7/2002 72- OL ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 82/2009-28 Spis 1 As 82/2009 byl spojen se spisem 1 As 81/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 1 As 81/2009-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 5/2004-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 192/2014 25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 26/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 100/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 21/2005-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 58/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 59/2010-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 30/2006-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 153/2015-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavøená v souladu s ustanovení 2079 a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami Jméno: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 48/2008-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 4/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 93/2006-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 117/2007-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 100/2006-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 132/2014-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Michaely Bejčkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Aps 2/2004-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ans 6/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Podání žalobkyně ze dne označené jako kasační stížnost s e o d m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Podání žalobkyně ze dne označené jako kasační stížnost s e o d m í t á. č. j. 4 As 8/2005-42 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně R. Š.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 124/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu a zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudců JUDr. Petra

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 9. øíjna 2001 Cena 36,- Kè OBSAH 16. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. února

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 268/2016-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a Mgr. Evy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 29/2009-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 52/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa

Více