Vnitřní pravidla pro denní pobyty Platná od Denní stacionář pro osoby s kombinovanými vadami nebo mentálním postižením Utilis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla pro denní pobyty Platná od 1.9.2014 Denní stacionář pro osoby s kombinovanými vadami nebo mentálním postižením Utilis"

Transkript

1 Vnitřní pravidla pro denní pobyty Platná od Denní stacionář pro osoby s kombinovanými vadami nebo mentálním postižením Utilis A/ 1. Žádost o přijetí do stacionáře a) Přijetí osoby do stacionáře k dennímu pobytu se uskutečňuje na základě Žádosti a splnění podmínek pro přijetí. O přednostním přijetí či nesplnění všech podmínek pro přijetí rozhoduje ředitelka a sociální pracovnice, a to na základě Žádosti a posouzení vážnosti situace. 2. Podmínky přijetí a) Podmínkou k přijetí osoby do stacionáře je závislost na pomoci jiné osoby v péči o vlastní osobu z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. b) Věk osoby je 3-26 let, (výjimečně mladší - dle individuálního posouzení potřeb a situace osoby). c) Lékařské vyjádření, popř.zprávy odborných lékařů dokládající zdravotní stav umožňující pobyt osoby ve stacionáři nebo fakultativní úkony. 3. Jednání se zájemcem o službu Na jednání se zájemcem a jeho zákonnými zástupci je sepsána Žádost, vyplněn Denní monitoring činností klienta a Hodnocení sebeobsluhy, dovedností a potřeby kontaktu klientů v denním stacionáři UTILIS. Ve spolupráci s klientem a zákonným zástupcem je stanoven předběžný individuální plán péče a cíl, který se má dosáhnout poskytováním péče. Zájemci a jeho zákonnému zástupci je předán tiskopis Lékařský posudek o zdravotním stavu osoby k vyplnění ošetřujícím lékařem. 4. Oznamovací povinnost - při podezření na zanedbání péče či týrání svěřené osoby se jedná o trestný čin s oznamovací povinností. Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že byl tento trestný čin spáchán (nebo je páchán), je to povinen oznámit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. Pracovníci mají v případě podezření na týrání nebo zanedbávání péče o klienta toto neprodleně oznámit sociální pracovnici nebo vedoucí služby, kterým přísluší další řešení situace. 5. Dle 35 odst.4 zákona č.108/2006 Sb., nelze poskytovat zájemci pouze fakultativní služby (tj.dovoz/odvoz, hipoježdění atd.) bez poskytování základních úkonů. Službu lze dle výše citovaného zákona poskytovat pouze osobám v nepříznivé životní situaci. B/ 1. Přijetí do stacionáře: a) Sepsání smlouvy, zajištění stravování, pravidelnost či nepravidelnost docházky do stacionáře. b) Stanovení prováděných činností u klienta. c) Předání informací o zdravotním stavu klienta, jeho potřebách, medikaci. d) Předání dalších důležitých informací pro péči o klienta, např.způsob komunikace, úchopy, způsoby tišení apod., pokud není uvedeno v monitoringu činností. e) Oznámení jména ošetřujícího lékaře, odborného lékaře, zdravotní pojišťovny. f) Stanovení způsobu komunikace mezi personálem a rodinou uvedení 1-2 kontaktních osob klienta. g) Uvedení osob, které mohou předávat klienta do stacionáře a přebírat jej ze stacionáře. 2. Pobyt ve stacionáři: a) Je možný pravidelný nebo nepravidelný. b) Na programu rozvoje klienta spolupracují pedagogové speciální školy. c) Zdravotní péče je klientovi poskytována jeho praktickým, popř. odborným lékařem. d) Sociální péči zajišťují pracovnice přímé obslužné péče. e) Jakékoliv důležité změny (např. pojišťovny, trvalého bydliště, lékaře aj.) je třeba nahlásit ihned sociální pracovnici či vedoucí zařízení. f) Výuka, odpočinek a ostatní činnosti se řídí momentální schopností klienta. 3. Doporučení pro pobyt v zařízení: - klient ve stacionáři používá své vlastní osobní prádlo, čisté náhradní prádlo má vždy v dostatečném množství ve stacionáři, pro přehlednost je vhodné oděvy podepsat, - klient by měl mít s sebou dostatek pomůcek pro inkontinenci ve vhodné velikosti, papírové 1

2 kapesníky apod. - strava připravená rodiči (svačinky, oběd - vždy čerstvá) se ukládá do chladničky v připravených nádobách, - oběd lze také odebírat z kuchyně školní jídelny nebo z Domova seniorů. Mají-li zákonní zástupci zájem o odebírání oběda, je nutné si oběd nahlásit do předchozího dne pracovnici sociální péče, která oběd nahlásí školní jídelně, - dopravu do stacionáře je nutno odhlásit den předem (v případě náhlého zhoršení zdrav.stavu klienta je nutno to nahlásit do 7.00 toho dne). V případě, že zákonný zástupce dovoz osoby neodhlásí, je povinen uhradit náklady na zbytečný výjezd ve výši 50,-. 4. Zdravotní stav klienta zamezující jeho pobyt ve stacionáři: - je takový, který vyžaduje klidový režim klienta z důvodu: a) Velmi silného nachlazení - klient je očividně unavený, schvácený, má zánětlivou rýmu (hlen je zabarvený do žluté/zelené, hutné konzistence), kašel (vlhký nebo i dráždivý) je nepřetržitý i v klidovém stavu klienta. b) Zvýšené tělesné teploty - nad 37 0 C nebo nad teplotu, která je jinak pro klienta obvyklá (nutno doložit lékařským potvrzením v případě, že je obvyklá teplota klienta vyšší než 37 0 C). c) Opakování epileptických záchvatů v noci, které způsobují, že je klient unavený nebo které vyžadují zvýšené dávky uklidňujících léků. Nepřevzetí klienta do péče: v případě, že zákonný zástupce (opatrovník) při předávání klienta uvede změny ve zdravotním stavu klienta (např. Ráno měl zvýšenou teplotu. Nebylo mu moc dobře. apod.), je pracovnice povinna vyžádat si další informace a pokud zdravotní stav klienta vyžaduje klidový režim, není pracovnice povinna klienta převzít. Zhorší-li se zdravotní stav klienta v průběhu dne tak, že je u něj nutný klidový režim, informují pracovnice přímé obslužné péče zákonného zástupce (opatrovníka) o tom, že klient nebude následující den do služby přijat. Zároveň je dle provozu možné klienta odvézt domů. C/ Poskytovaná sociální péče v zařízení: Sociální péče se klientům poskytuje dle jejich přání, potřeb, schopností a dovedností. Klienti jsou na základě stanovených kriterií zařazení do tří skupin dle míry sebeobsluhy a kontaktu s pracovníky. Prvotní hodnocení míry sebeobsluhy a kontaktu se provádí na základě poskytnutých informací klientem a jeho zákonným zástupcem(opatrovníkem). Po 1. měsíci od přijetí do stacionáře se na hodnocení podílí také vedoucí stacionáře, sociální pracovnice a tým pracovníků přímé péče a to na základě pozorování a zkušeností s klientem. Další hodnocení se provádí 2x v roce s hodnocením individuálního plánu nebo dle změny stavu klienta. I.skupina: sebeobsluha se slovním vedením; kontakt s klientem dle potřeby k činnostem a péči II.skupina: sebeobsluha s podporou a dopomocí, častý opakovaný kontakt s klientem III.skupina: sebeobsluha s pomocí asistenta; nepřetržitý kontakt s klientem; osobní asistence 1. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, 2

3 c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost, 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,(hipoježdění, aktivizace se psem, muzikoterapie, craniosakrální terapie, návštěva bazénu, solné jeskyně), g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 2. Pomoc je klientům poskytována v rozsahu odpovídajícímu jejich schopnostem a stanoveným v individuálním plánu klienta podpora, pomoc při úkonech nebo provedení úkonu. 3. Poskytovatel se zavazuje zajistit klientovi stravování, a to v rozsahu jednoho poledního jídla: a) strava je zajištěna na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku, dovoz stravy je zajišťován ze školní jídelny ZŠ Kupkova v Břeclavi, b) v případě, že má klient stravu připravenou z domova, je uchována v chladničce a určena ke spotřebě ve stejný den příjmu, zbytek stravy je likvidován dle předpisu, klientovi je strava podávána dle ústní dohody se zákonným zástupcem. D/ Úhrada za pobyt v denním stacionáři - je tvořena: úhradou za péči, příp. za fakultativní služby - dopravu. 1. Základní sociální poradenství a individuální plánování je poskytováno bezplatně. 2. Úhrady za 1 hodinu poskytované péče jsou rozděleny: - dle zařazení klientů do skupin náročnosti péče a - dle rozlišení klientů s povinnou a nepovinnou školní docházkou. 1hod/ Kč I.skupina II.skupina III.skupina Docházka typ A 50 Kč 55 Kč 60 Kč Docházka typ B 48 Kč 53 Kč 58 Kč Docházka typ C 48 Kč + FS 53 Kč + FS 58 Kč + FS Legenda: docházka typ A: klient s povinnou školní docházkou včetně dopravy docházka typ B: klient s povinnou školní docházkou bez dopravy docházky typ C: klient s nepovinnou školní docházkou + doprava v rámci fakultativní služby (FS) 3. Změny v zařazení klientů do skupin náročnosti péče a v typu docházky mají přímý vliv na výši úhrady za poskytovanou péči. Poskytovatel je povinen informovat klienta a jeho zákonného zástupce/opatrovníka o změně v zařazení klienta do skupiny náročnosti péče a o změně úhrady, která je prováděna dodatkem ke smlouvě. 3

4 4. Fakultativní služba - doprava klienta (s nepovinnou školní docházkou) do zařízení se hradí dle okruhů, podle vzdálenosti od zařízení, úhrada je za jeden svoz: a) I. okruh (v Břeclavi ) 10,- Kč, b) II. okruh (mimo Břeclav do 14 km) 15,- Kč, c) III. okruh (mimo Břeclav km) 25,- Kč. 5. Poskytovatel je povinen předložit zákonnému zástupci (opatrovníku) klienta vyúčtování úhrady podle odstavců 2-4 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po zúčtovacím období. a) zúčtovacím obdobím je obvykle kalendářní měsíc, pokud není dohodou se zákonným zástupcem (opatrovníkem) dohodnuto jinak, b) úhrady za poskytnuté sociální služby se hradí zpětně, pokud nedojde k opakovanému porušování smlouvy o úhradách za služby (opakované porušování - více jak 3x), c) úhrada za poskytnuté sociální služby musí uhrazena do konce následujícího měsíce po zúčtovacím období, d) úhradu lze provést: 1. hotově u pracovníka sociální služby, 2. převodem na účet organizace na základě vystavené faktury, číslo účtu: / 0600, 3. inkasním příkazem, podepsání dohody s organizací o možnosti strhávat si úhradu za poskytnuté sociální služby, zákonný zástupce obdrží fakturu o výši úhrady. 6. Zákonný zástupce (opatrovník) klienta se zavazuje platit úhrady za poskytnuté sociální služby dle odstavců 2-4, v případě finančních problémů rodiny lze dohodou upravit úhradu na splátkový kalendář. E/ Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, přerušení poskytování péče 1. Klient, zákonný zástupce, opatrovník může vypovědět Smlouvu bez udání důvodu, výpovědní lhůta pro výpověď osobou činí 1 měsíc. Rovněž může přerušit poskytování péče z různých důvodu na potřebnou dobu, písemným prohlášením či oznámením vedoucímu pracovníku či sociální pracovnici zařízení. 2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: - jestliže zákonný zástupce (opatrovník) klienta hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Vnitřních pravidel pro denní pobyty. Za hrubé porušení se považuje: a) zákonný zástupce (opatrovník) klienta opakovaně nehradí platby za služby dle stanovených podmínek vyplývající ze Smlouvy a Vnitřních pravidlech pro denní pobyty více než 4x v průběhu kalendářního roku, b) zákonný zástupce (opatrovník) klienta odmítne podepsat dodatek, kterým se mění výše úhrady, c) jestliže zákonný zástupce (opatrovník) klienta opakovaně porušuje Vnitřní pravidla pro denní pobyty (4x v průběhu 6ti měsíců), nespolupracuje na řešení problému, je pobyt ukončen ihned. 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst.2 tohoto článku činí maximálně 1 měsíc, ode dne doručení výpovědi Poskytovatelem zákonnému zástupci (opatrovníku). 4. Přerušení péče ze strany poskytovatele: a) zákonný zástupce (opatrovník) klienta bez uvedení důvodu nezaplatí úhradu opakovaně ve stanovené době za dvě zúčtovací období, b) zákonný zástupce (opatrovník) klienta splácí dlužné částky za péči podle splátkového kalendáře, ale nehradí za nové období péče, dochází k navyšování dlužné částky, péče je přerušena do vyřešení problému. Opětovné zahájení péče je po vyřešení problému, ihned. 4

5 F/ Provoz zařízení: pondělí - pátek hod. V období letních prázdnin může být provoz zařízení omezen dle předem zjištěného zájmu klientů. Se změnou provozu jsou klienti seznámeni s dostatečným předstihem. V období státních svátků je stacionář uzavřen. Kontakty: Pracovnice denního stacionáře, svoz klientů: , Sociální pracovnice: L.Kožďálová,DiS, mobil: , Vedoucí střediska: Petra Šperková: , G/ Pravidla pro vyřizování stížností Kdo může podat stížnost - všichni uživatelé sociálních služeb společnosti REMEDIA PLUS, o.p.s., zájemci o služby, příbuzní, známí, přátelé klienta; veřejnost, instituce Nač si lze stěžovat - na jednání zaměstnanců organizace, na kvalitu provedené práce, na způsob poskytování sociálních služeb Co je považováno za stížnost, forma stížností Stížnost nemusí mít žádné formální náležitosti. Kam a komu se stížnost podává - přímo organizaci REMEDIA PLUS o.p.s. (ředitelce, vedoucí stacionáře, sociální pracovnici nebo kterémukoliv jinému pracovníkovi střediska), zřizovateli REMEDIA CENTRUM,s.r.o., Břeclav. Vyřizování stížností a lhůta na vyřízení Vyřizování stížností patří do kompetence ředitelky společnosti, mohou se jej dále účastnit osoby ředitelkou pověřené. V případě, že by mohlo dojít ke střetu zájmů nebo existuje důvodná obava z možné podjatosti, je ředitelkou k prošetření stížnosti pověřena jiná osoba. Doba na vyřízení stížnosti je 14 dnů od převzetí stížnosti. Po uplynutí této lhůty se stěžovateli oznámí výsledek prošetření stížnosti. H/ Co vzít s sebou: Do Stacionáře UTILIS, ODDĚLENÍ VEVEREK Ručník, přezůvky, tepláky a tričko na převlečení (třída, tělocvik), oblečení na jízdu na koni, cvičky, hygienické potřeby pro děvčata (vložky), náhradní spodní prádlo. Do Stacionáře UTILIS, ODDĚLENÍ BERUŠEK, ODDĚLENÍ VČELIČEK Ručník, přezůvky, tepláky a tričko na převlečení, pleny, bryndák, navlhčené ubrousky, deníček na výměnu informací, náhradní spodní prádlo (body, slipy), ponožky, oblíbenou hračku, polštářek, knihu, CD apod. V Břeclavi: Bc. Pěčková Jarmila, Ředitelka společnosti 5

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více