II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den"

Transkript

1 Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní): datum nar.: Bydliště: (v textu této smlouvy dále jen klient ) a 2) Domov Modrý kámen p. s. s. Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště Zastoupený ředitelkou: Bc. Marií Smutnou IČ (v textu této smlouvy dále jen,,poskytovatel ) smlouvu o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytované podle 49 - domov pro seniory (v textu této smlouvy dále jen,,smlouva ) tuto I. Rozsah poskytování sociální služby Poskytovatel je povinen poskytnout klientovi Domova Modrý kámen p. s. s. v domově pro seniory tyto základní činnosti: a) ubytování, b) stravování, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 1

2 II. Ubytování 1) Klientovi se poskytuje ubytování v jedno,- dvou-, třílůžkovém pokoji, V přízemí - číslo pokoje, I patro - číslo pokoje., typ pokoje viz příloha 1 c). 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den 3) Pokoj je vybaven základním standartním nábytkem. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj vybavit také vlastním nábytkem. 4) Ubytovací služby zahrnují také: - vytápění, teplou a studenou vodu, elektrický proud, likvidaci odpadu, - dodávka tepla se řídí poklesem venkovní teploty pod 15 o C po tři dny za sebou, - úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy ošacení. 5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s jejich užíváním. 6) Klientovi byly předány klíče od pokoje, ve kterém je ubytován. Zároveň se klientovi předávají klíče od skříně. Klient se zavazuje, klíče navrátit poskytovateli, pokud se bude stěhovat na jiný pokoj a při ukončení smlouvy. III. Stravování 1) Poskytovatel klientovi poskytuje celodenní stravu. Poskytovaná strava zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři. 2) Stravování probíhá v jídelnách na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle domácího řádu Domova Modrý kámen, p. s. s - domova pro seniory. 3) Za poskytování celodenní stravy je klient povinen hradit částku 160,-- Kč/den V případě potřeby poskytovatel zajistí racionální nebo dietní stravu. 2

3 IV. Rozsah sociální služby 1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh 4. pomoc při podávání jídla a pití 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. pomoc při základní péči o vlasy, nehty 3. pomoc při využití WC c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob d) sociálně terapeutické činnosti 1. sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob e) aktivizační činnosti 1. volnočasové zájmové aktivity 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 3. rozvoj nebo udržení motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů 2) Rozsah sociální služby je popsán v příloze č. 1 a). Změny v rozsahu poskytované sociální služby jsou zaznamenávány v individuálním plánu a nejsou důvodem pro změnu smlouvy (individuální plán = průběžné plánování služby potřebné míry podpory klienta). 3

4 V. Zdravotní péče Poskytovatel se zavazuje dle 36 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění zajistit ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře. VI. Cíle a očekávání klienta Cílem Domova Modrý kámen p. s. s, je nepřerušit kontakt s rodinou a ve spolupráci s ní plnit cíle klienta. Cíl služby si stanovuje každý klient sám nebo s pomocí klíčového pracovníka. Tento cíl by měl směřovat k obnovení, rozvoji či upevnění stávajících schopností klienta. K naplnění osobního cíle klienta bude sestaven individuální plán péče. (Klíčový pracovník - pracovník, který společně s klientem plánuje službu). Stanovený cíl služby: Změny osobního cíle jsou zaznamenávány v individuálním plánu a nejsou důvodem pro změnu smlouvy. VII. Práva a povinnosti klienta 1) Klient má právo na respektující a partnerský přístup zaměstnanců poskytovatele. 2) Klient má právo podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb a na zaměstnance, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen jeho pobyt nebo poskytované služby. 3) Klient se zavazuje dodržovat Domácí řád zařízení, který obdržel před uzavřením smlouvy. 4) Klient je oprávněn žádat o změnu svého individuálního plánu, sjednaných služeb nebo klíčového pracovníka. 5) Klient souhlasí, aby poskytovatel ve stanoveném rozsahu zpracovával, vedl a uchovával jeho osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 4

5 6) Klient byl seznámen a poučen o tom, že může požádat o uložení cenných věcí, vkladních knížek nebo peněžních hotovostí na depozitní účet maximálně však do výše 2.000,- Kč, do úschovy poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za cenné věci, hotovosti a vkladní knížky, které nepřevzal do úschovy. Z depozitního účtu mohou být klientovi hrazeny léky a služby, které si objedná nebo nezbytně potřebuje. Klientovi je na vyžádání vydán výpis o hospodaření s jeho finančními prostředky. VIII. Místo a čas poskytování sociální služby 1) Dohodnutá služba se poskytuje v domově pro seniory provozovaném poskytovatelem Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště. 2) Dohodnutá služba se poskytuje dle potřeby a rozsahu jednotlivých činností 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. IX. Výše úhrady a způsob jejího placení 1) Úhrada za poskytnutí ubytování a stravy na den se násobí koeficientem 30,4. Výpočet úhrady za měsíc viz příloha č. 1 b). 2) Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu podle dohodnutých podmínek v této smlouvě. 3) Klient, kterému by po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstala z jeho měsíčních příjmů částka ve výši alespoň 15%, je povinen doložit poskytovateli výši svých příjmů pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmech, které mají vliv na výši úhrady. 4) Pokud by v některém kalendářním měsíci klient neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku, za tento kalendářní měsíc klient neplatí. 5) Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 6) Klient se zavazuje úhradu zaplatit zálohově, a to do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. 5

6 7) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku a) v hotovosti v pokladně poskytovatele. b) převodem na účet poskytovatele č /0100, vedený u Komerční banky (s variabilním symbolem, který mu bude přidělen). Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele do 15. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. c) dle hromadného seznamu z ČSSZ 8) Klient se zavazuje a je povinen platit příspěvek na péči podle tohoto článku a) v hotovosti v pokladně poskytovatele. b) převodem na účet poskytovatele č /0100, vedený u Komerční banky (s variabilním symbolem, který mu bude přidělen). c) bude zasílán ÚP na účet poskytovatele 9) Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 5 tohoto článku za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování osobě předat (doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku. 11) Přeplatky budou vypláceny s ohledem na výši příjmů klienta. Pokud má klient nedoplatek za stravu a bydlení, výše přeplatku se sníží. 12) Plánovaný pobyt mimo zařízení musí klient nahlásit personálu nejméně 48 hodin předem, jinak nemůže uplatnit nárok na přeplatek. Pobyt mimo zařízení z důvodu umístnění ve zdravotním zařízení se vždy považuje za předem oznámený. Pokud bude klient mimo zařízení pouze část dne, nemá nárok na přeplatek. Pokud bude klient mimo zařízení celý kalendářní den, kdy neodebere žádnou stravu ani služby sociální péče, má nárok na přeplatek dle přílohy č. 1 b). X. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednaná od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu určitou, neurčitou. 6

7 3) Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. XI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Klient může smlouvu vypovědět písemným oznámením i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí 7 dní. 2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušování smlouvy se považuje zejména: 1. zamlčování výše všech svých příjmů nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle čl. IX. odst. 3 smlouvy. 2. nezaplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle čl. IX. odst. 6 smlouvy. b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z domácího řádu Domova Modrý kámen, p. s. s. 3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. XII. Závěrečná ustanovení 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 7

8 Sepsala a projednala. V dne.. podpis žadatele nebo zástupce.. podpis poskytovatele Příloha č. 1 a) Rozsah poskytování sociální služby b) Výpočet úhrady a přeplatků za ubytování a stravu c) Typ pokoje 8

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více