IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..."

Transkript

1 HP OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a Označení stavby b Stavebník nebo objednatel stavby c Projektant ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ a Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b Předpokládaný průběh stavby c Vazby na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) d Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití e Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí f Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ a Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby b Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace c Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady d Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) e Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum f Diagnostický průzkum konstrukcí g Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech h Klimatologické údaje(převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) i Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) a Způsob číslování a značení b Určení jednotlivých částí stavby c Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory PODMÍNKY REALIZACE STAVBY a Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků b Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti c Zajištění přístupu na stavbu d Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy... 9

2 HP PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ a Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob b Způsob užívání jednotlivých objektů stavby PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ a Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání) b Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY Souhrnný technický popis... 9 Tato dokumentace řeší novou příjezdovou komunikaci v obci Hluk, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků a prodlužuje ulici Nad Kaštancem. Délka navržené komunikace činí m, šířka 6,0m a kryt tvoří asfaltobeton. Komunikace bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem BO 15/25 (nášlap 100mm), a z druhé nájezdovým BO 15/15 (nášlap 20mm) vjezdy k soukromým nemovitostem. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí SO 101 Komunikace SO 301 Kanalizace SO 302 Prodloužení vodovodu SO 401 Elektro NN SO 402 Elektro VO VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY a Rozsah dotčení b Podmínky pro zásah c Způsob ochrany nebo úprav d Vliv na stavebně technické řešení stavby ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ a Bourací práce...14 V rámci přípravy území bude v prostoru potřebném pro novou příjezdovou komunikaci provedeno odhumusování tl. 200mm. Dále se u napojení na stávající komunikaci vyfrézuje pás šířky 0,5m, tl. 40mm a zařeže se styčná spára asfaltu Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada b Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu c Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch d Zásah do ZPF a případné rekultivace e Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa f Zásah do jiných pozemků g Vyvolané změny stavby (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků...15

3 HP NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY a Všechny druhy energií b Telekomunikace c Vodní hospodářství d Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování e Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) f Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a Ochrana krajiny a přírody b Hluk c Emise z dopravy d Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje e Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby f Nakládání s odpady OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI a Mechanická odolnost a stabilita b Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.) c Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí d Ochrana proti hluku e Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) f Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) DALŠÍ POŽADAVKY a Užitné vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) b Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace c Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy d Splnění požadavků dotčených orgánů...21

4 HP A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Tato dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je zpracována podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.a Označení stavby Stavba: ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM II. ETAPA Místo stavby: k.ú. Hluk, lokalita Nad Kaštancem Druh stavby: Nová stavba Účel stavby: Dopravní stavba, Inženýrské sítě 1.b Stavebník nebo objednatel stavby Investor: MĚSTO HLUK Hřbitovní č.p Hluk IČ Zastoupený: Ing. Martin Křižan, starosta 1.c Projektant Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 28. října Frýdek-Místek IČ Divize Uherské Hradiště Palackého nám Uherské Hradiště IČ Autorizovaný projektant: Tit. Jméno Příjmení č.evidence Obor autorizace - specializace Ing. Michal ONDROUŠEK Pozemní stavby Ing. Miroslav KÁLAL Stavby vodního hospodářství Zdeněk VLADYKA Dopravní stavby

5 HP ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.a Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Tato dokumentace řeší novou příjezdovou komunikaci v obci Hluk, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků a prodlužuje ulici Nad Kaštancem. Délka navržené komunikace činí m, šířka 6,0m a kryt tvoří asfaltobeton. Komunikace bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem BO 15/25 (nášlap 100mm), a z druhé nájezdovým BO 15/15 (nášlap 20mm) vjezdy k soukromým nemovitostem. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí. Majetkoprávní vztahy Okres: 3711 Uherské Hradiště Obec: Hluk Katastrální území: Hluk Mapový list: Kraj: DKM Zlínský Parcelní číslo Druh pozemku Vlastnické právo Výměra Pozemky stavby Pozemky dotčené stavbou viz. legenda výkresu B.2 Situace se zakreslením do KN 2.b Předpokládaný průběh stavby Zahájení po dokončení I. etapy Etapizace a uvádění do provozu stavba bude provedena ve dvou etapách, do provozu bude předána po dokončení Dokončení stavby dle dohody investora s dodavatelem 2.c Vazby na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) Stavba splňuje podmínky regulačního plánu. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Hluk. Jednotlivé zábory budou řešeny vzájemným vyrovnáním vlastníků, případně věcnými břemeny. 2.d Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Území má mírně svažitý charakter, od jihovýchodu k severozápadu klesá. Jeho dosavadní využití je pole a polní nezpevněná komunikace. 2.e Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Technickým řešením nové komunikace nedojde ke zhoršení s ohledem na zásah do životního prostředí. Uvedená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

6 HP f Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Vztahy na dosavadní využití území Realizací stavby nedojde k omezení dosavadního využití území. Stávající území je nezastavěné. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území V zájmovém území se v současnosti neplánují další stavby. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou V důsledku stavby nové místní komunikace nebudou dotčeny okolní stavby. 3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 3.a Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby Tato projektová dokumentace řeší společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 3.b Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace Územní plán města Hluk z roku c Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady Geodetické zaměření Pro danou lokalitu bylo provedeno : Mapy Geodetické zaměření skutečného stavu provedl geodet Ing. L.Kovařík (GEOMMA s.r.o., U Elektrárny 760, Uh.Brod) Výpis z katastru nemovitostí zdroj Mapy a letecké snímky zdroj Výchozí podklady: Podklady správců inženýrských sítí. Požadavky investora. 3.d Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) Průzkum pochůzkou v řešené lokalitě Digitální mapový podklad, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV, 3.e Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum Bylo provedeno pouze místní šetření lokality. 3.f Diagnostický průzkum konstrukcí Nebyl proveden.

7 HP g Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné. 3.h Klimatologické údaje(převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) Údaje nebyly zjišťovány. Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné. 3.i Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně V dotčené lokalitě nejsou kulturní památky, památková rezervace nebo památková zóna. 4 ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 4.a Způsob číslování a značení Projektová dokumentace této stavby je zpracována dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008sb. 4.b Určení jednotlivých částí stavby Stavba je členěna na inženýrské objekty-viz níže. 4.c Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory I.ETAPA SO 101 Komunikace a terénní úpravy SO 301 Kanalizace SO 401 Elektro NN SO 402 Elektro VO II.ETAPA SO 101 Komunikace a terénní úpravy SO 301 Kanalizace SO 302 Prodloužení vodovodu SO 401 Elektro NN SO 402 Elektro VO 5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 5.a Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Tato stavba není ovlivněna věcnými a časovými vazbami souvisejících staveb jiných stavebníků. 5.b Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Bude řešen vybraným zhotovitelem v harmonogramu stavebních prací. 5.c Zajištění přístupu na stavbu Přístup a stavbu je zajištěn po stávajících místních komunikacích města Hluk (ul. Družstevní II a Nad Kaštancem)

8 HP d Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Stavba bude realizována bez nutnosti výluky dopravy, ale při průjezdu podél staveniště je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Místo stavby bude řádně označené přechodnou svislou dopravní značkou. 6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 6.a Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob Číslo SO Budoucí vlastník 101 Město Hluk 301 SVK UH 302 SVK UH 401 E.ON 402 Město Hluk 6.b Způsob užívání jednotlivých objektů stavby Komunikace zůstane po dokončení veřejně přístupná. 7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 7.a Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání) S postupným předáváním stavby do užívání se neuvažuje. Stavba bude předána do užívání po dokončení všech jejich částí. 7.b Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby S užíváním stavby před dokončením celé stavby se neuvažuje. 8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8.1 Souhrnný technický popis Tato dokumentace řeší novou příjezdovou komunikaci v obci Hluk, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků a prodlužuje ulici Nad Kaštancem. Délka navržené komunikace činí m, šířka 6,0m a kryt tvoří asfaltobeton. Komunikace bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem BO 15/25 (nášlap 100mm), a z druhé nájezdovým BO 15/15 (nášlap 20mm) vjezdy k soukromým nemovitostem. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí SO 101 Komunikace Příjezdová komunikace Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou místní komunikaci v šíři 6,0m. Komunikace má délku m, jednostranný příčný sklon 2,5% a její povrch bude tvořit asfaltobeton. Ohraničení

9 HP tvoří z jedné strany silniční obrubník BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100mm nad niveletu komunikace a z druhé nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) převýšený 20mm (vjezdy k soukromým nemovitostem). U obrub je položená betonová předlažba BP 25/10 (250/100/500mm) osazená do betonového lože. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou obrubou bude provedeno pomocí přechodových kusů BO 25/15 dl. 1,0m. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Niveleta komunikace vesměs kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný sklon 2,5%. Komunikace navazuje na konci úseku na silniční obratiště provedené v I. etapě výstavby. Napojení asfaltových ploch navržené komunikace na ulici Nad Kaštancem se zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm (po frézování) a zařezaná styčná spára se zalije bitumenovou zálivkou. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí UV1 až UV5. Tyto vpusti budou pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodněny do navržené kanalizace. Zemní pláň komunikace se odvodní pomocí 3% spádu do drenáže DN 100, která bude napojena do uličních vpustí. Povrchové znaku inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru nové účelové komunikace se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety komunikace a opatří novými pojížděnými poklopy SO 301 Kanalizace Technické řešení Dokumentace řeší návrh jednotné kanalizace odvádějící dešťové a splaškové odpadní vody z území řešeného v rámci stavby ZTV v ulici Nad Kaštancem I. a II. etapa komunikace včetně inženýrských sítí a kanalizačních přípojek k plánovaným rodinným domům napojených na stávající kanalizační stoku DN300. Základní technické údaje I. Etapa Název DN materiál délka (m) Kanalizace 200 PP SN10 12,0 přípojky Kanalizace 300 PP SN10 190,0 hl. řad Základní technické údaje II. Etapa Název DN materiál délka (m) Kanalizace 200 PP SN10 43,0 přípojky Kanalizace 250 PP SN10 50,0 hl. řad Kanalizace 300 PP SN10 166,0 hl. řad Technický popis Nově navrhovaná jednotná kanalizace DN300 bude napojena do stávající jednotné kanalizace PVC DN300 v ul. Družstevní. Napojení bude provedeno mezi šachtami Š262-Š263 a vložením nové kanalizační šachty Š1 na stávající trase kanalizace PVC-DN300. Kanalizační přípojky k plánovaným RD budou napojeny na navrhovanou kanalizační stoku DN a ukončeny na hranici pozemku kanalizační plastovou šachtou. Jako trubního materiálu gravitační kanalizace se navrhuje použití trub plastových určených pro uložení do země typ PP SN10 DN200 - DN300. Na trase kanalizace se navrhují v místě připojení a místech lomů kruhové revizní kanalizační šachty prefabrikované. Do navrhované kanalizace budou odváděny dešťové vody z navrhované komunikace a s redukovaným odtokem z plánované výstavby rodinných domů. Srážkové odpadní vody z nově navržené komunikace budou svedeny příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních

10 HP vpustí a odvodňovacího žlabu. Likvidace dešťových vod z jednotlivých RD se předpokládá zasakováním nebo s redukovaným odtokem na pozemku stavebníka i s možností využití vod k případným závlahám (501/2006 Sb.). Přípojky DN200 k jednotlivým RD budou ukončené plastovou šachtou na hranici pozemků, společných vždy pro dvojici rodinných domů. Výškové osazení všech poklopů jednotlivých šachet situovaných v plochách bude upraveno dle nivelety okolní plochy. Šachetní dno bude uloženo na betonové desce. Na kanalizačním potrubí je nutno po uložení ještě před provedením obsypu provést vizuální prohlídku a po obsypu a zásypu provést zkoušku těsnosti potrubí a to dle ČSN EN 1610, resp. ČSN O výsledku zkoušek vodotěsnosti se vyhotoví zkušební protokol. Při provádění zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SO 302 Prodloužení vodovodu Předmět a rozsah dokumentace Dokumentace řeší návrh prodloužení vodovodu v Hluku v lokalitě Nad Kaštancem, navazující na lokalitu Paligr a které je určeno pro zásobování pitnou vodou plánované lokality rodinných domů. Technický popis Vybudování prodloužení vodovodního řadu je navrhováno na základě potřeby zásobování pitnou vodou plánovaných 10 rodinných domu v lokalitě Nad Kaštancem. Navrhované prodloužení se napojí na stávající vodovodní řad PVCØ90 v ul. Nad Kaštancem (na konci lokality Paligr). Trasa vodovodu je pak navržena v nezpevněné ploše před navrhovanými rodinnými domy v souběhu s plánovanou komunikací. Na trase vodovodního řadu je na konci navrhnut podzemní hydrant s poklopem, sloužící jako kalník. Z požárně bezpečnostního hlediska bude vyměněn stávající podzemní hydrant, u odlehčovací komory OKA4 v ul. Družstevní na řadu 6e LT100. Základní technické údaje: Název DN (mm) materiál délka (m) Vodovodní řad Ø90 (DN80) PVC PN16 257,0 Nad potrubí bude uložen signalizační vodič umožňující vyhledávání plastového potrubí z povrchu. Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze v pískovém loži tl.120 mm a obsypáno pískem v tl. 300 mm. Ve výšce 300 mm nad horní hranou potrubí bude uložena výstražná folie bílé barvy. Spád potrubí je patrný z podélného profilu. Potrubí bude vyzkoušeno zkušebním přetlakem 1,5 násobkem provozního přetlaku dle ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, po dobu jedné hodiny. Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SO 401 Elektro NN Napojení lokality výstavby nových RD bude navazovat na I.etapu a bude provedeno ze skříně SS200/6. Vývod bude proveden kabelem NAYY 4x120 mm2 ve výkopu 35x80 cm. Kabel bude uložen v pískovém loži tl.10cm v zeleném pásu podél komunikace. Kabel bude v páteřní trase smyčkován v pilířích SS200/NKW5. Z pilířů budou v rámci výstavby jednotlivých RD napojeny elektroměrové skříně osazené u RD. Měření spotřeby el.energie jednotlivých RD bude v pilíři na hranici pozemku. Délka trasy vedení nn 228m.

11 HP SO 402 Elektro VO Pro veřejné osvětlení ulice budou použita svítidla 70 W SHC osazená na stožárech dl.5m. Rozteč stožáru bude cca 30m. Stožáry a trasa kabelů budou osazeny v zeleném pásu podél komunikace ve výkopu 35x50cm v trubce PEG-KSX 50 v pískovém loži tl.10cm. Napojení veřejného osvětlení bude navazovat na I.etapu a bude provedeno ze stožáru S07. Vývod bude proveden kabelem CYKY 4Bx10. Ve společném výkopu bude na dně položen zemnící pásek FeZn 30/4mm ke kterému budou sloupy připojeny. I.etapa bude ukončena stožárem S07. Stožár bude osazen cca 1m od krajnice, rozteč mezi sloupy cca 30 m. Délka trasy veřejného osvětlení 240m. Bude osazeno 9ks osvětlovacích bodů. 9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Výsledný rozsah a uspořádání stavby je zpracován na základě požadavků a jednání s investorem. 10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 10.a Rozsah dotčení Ochranná pásma Kanalizace Zákon č. 274/2001Sb., 23 Vodovody Zákon č. 274/2001 Sb., 23 a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.". Plynárenská zařízení Zákon č. 458/2000 Sb., 68, 69, TPG , čl. 4 Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Podrobné podmínky jsou dány ustanovením zákona a stanoviskem správce vedení. Elektrizační soustava Zákon č. 458/2000 Sb., 46 Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany - u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně - pro vodiče bez izolace 7m. Ochranné pásmo NN přípojky činí 1m od okraje vodiče na každou stranu. U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

12 HP b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení Elektronické komunikace Zákon č. 127/2005 Sb., 102, 103 Tyto ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3m. Hloubka ochranného pásma činí 3m a výška též 3m (měřeno do úrovně terénu). Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí tohoto vedení. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke kabelům a ostatním zařízením. Dále se v ochranném pásmu nesmějí zřizovat elektrická vedení, železné konstrukce, plynojemy, jeřáby, věže, vysazovat porosty a ani měnit tvar, pokud by výsledek těchto činností mohl rušit provoz rádiového zařízení. Silnice Zákon č. 13/1997, 186/2006 Sb., 30, 33, ČSN , Tabulka 4 Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti: - 100m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako rychlostní komunikace - 50m od osy vozovky silnice I.třídy - 25m od osy vozovky silnice II.třídy a místní komunikace, pokud je budována jako rychlostní komunikace - 20m od vozovky silnice III.třídy - 15m od osy vozovky místní komunikace I. a II.třídy V silničních ochranných pásmech je zakázáno provádět jakoukoliv stavební činnost, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení stavby s výjimkou některých staveb (např. úpravy odtokových poměrů, stavby sloužící obraně státu apod.). O případné výjimky se žádá při územním řízení. Stavební objekty a provozní soubory Odstupy staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb., 21 22, 24d, 25, č. 268/2009 Sb., 31 Návrh umístění stavby splňuje požadavky na odstupy staveb. Sítě technického vybavení ČSN Podzemní vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Požární ochrana ČSN , čl.11.4 Hranice chráněných území Stavba nezasahuje do chráněných území.

13 HP b Podmínky pro zásah Jsou zapsány jednotlivými správci sítí ve vyjádřeních k PD. 10.c Způsob ochrany nebo úprav Jsou zapsány jednotlivými správci sítí ve vyjádřeních k PD. 10.d Vliv na stavebně technické řešení stavby Podmínky nemají zásadní vliv na technické řešení stavby. 11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 11.a Bourací práce V rámci přípravy území bude v prostoru potřebném pro novou příjezdovou komunikaci provedeno odhumusování tl. 200mm. Dále se u napojení na stávající komunikaci vyfrézuje pás šířky 0,5m, tl. 40mm a zařeže se styčná spára asfaltu. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada V rámci stavby se nebude provádět kácení stromů. 11.b Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Pro novou kompletní konstrukci pojížděných zpevněných ploch bude proveden odkop a násyp do úrovně pláně. Podloží zpevněných ploch (zemní pláň) bude upraveno a řádně zhutněno. Pod zpevněné plochy, pojížděné silniční dopravou, je nutno dodržet: nejmenší míru zhutnění soudržných zemin v aktivní zóně do 400 mm pod plání %, v tělese násypu 95%, v podloží násypu 92% minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je EDEF,2 = 45 MPa. Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN Podle potřeby, pokud nebude dostačovat jen hutnění, bude zemina v aktivní zóně zlepšena. Konkrétní typ a parametry zlepšení určí geotechnik na místě po provedení zkoušek na zemní pláni. Efektivní náklady na snížení geotechnického rizika: S ohledem na rozsah stavby a charakter možných nežádoucích technických jevů předpokládáme pouze optimalizační strategii snižující geotechnická rizika. Tato strategie bude spočívat v dostatečném odvodnění staveniště, kvalitní realizaci zemní pláně a kontrole dodržování předpisů bezpečnosti práce. 11.c Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch Konečná úprava terénu se provede ohumusováním a osetím travní směsí. Dle použité zeminy se doplní o chybějící živiny. 11.d Zásah do ZPF a případné rekultivace Stavbou dojde k záboru ZPF. 11.e Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

14 HP f Zásah do jiných pozemků Stavba komunikace je umístěná na pozemcích města Hluk a pozemcích soukromých vlastníků. Mezi vlastníky soukromých pozemků a investorem (město Hluk) bude uzavřena smlouva o právu provedení stavby na cizím pozemku. 11.g Vyvolané změny stavby (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků Stavba nebude mít žádné změny (přeložky a úpravy) na dopravní infrastrukturu. 12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 12.a Všechny druhy energií Veřejné osvětlení : 0,65 kw x 3 hod x 250 dní = 487 kwh/rok Rozvody NN: 40 kw x 5 hod x 250 dní = 50 MWh/rok 12.b Telekomunikace Nevzniká nárok. 12.c Vodní hospodářství Bilance splaškových odpadních vod: Množství splaškových odpadních vod z předpokládaných 11 rodinných domků je shodné s potřebou pitné vody pro sociální účely a to činí: Q spl = 11x 0,43 m 3 /den = 4,73 m 3 /den = 0,20 m 3 / hod = m 3 /rok Znečištění je vyčísleno, kde je BSK 5 stanoveno hodnotou 60 g/den na jednoho EO a NL 55 g/den na jednoho EO. BSK 5 činí 1,92 kg/den, t.j. 406 mg/l t.j. 700,8 kg/rok NL činí 1,76 kg/den, t.j. 372 mg/l t.j. 642,4 kg/rok Bilance dešťových vod: Viz. příloha posuzení stávající kanalizace vč. OKA4 Bilance potřeby pitné vody (dle vyhl.120/2011sb.,příl.12) II. ETAPA: 10 x RD, (RD á 40 osob á 39 m 3 /os.rok) m 3 /rok Denní potřeba vody v lokalitě činí cca 4,3 m 3 /den, (max. 3,0 l/s). Bilance potřeby pitné vody (dle vyhl.120/2011sb.,příl.12) I. ETAPA (RD nebude na navrhovaný vodovod napojen, bude řešen samostatnou přípojku vodovodu z ul. Družstevní): 1 x RD, (RD á 4 osoby á 39 m 3 /os.rok) m 3 /rok Denní potřeba vody v lokalitě činí cca 0,43 m 3 /den, (max. 0,3 l/s). 12.d Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování Nová místní komunikace je napojena na stávající místní komunikaci. V rámci stavby není potřeba řešit nové parkovací plochy.

15 HP e Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) Nová komunikace je odvodněna příčným sklonem k obrubníkům a následně do uličních vpustí. Vpustě budou provedeny z betonových dílců s litinovým poklopem pro tř. zatížení D400. Napojení na nově navrženou kanalizaci pomocí trub PVC-DN f Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby Při užívání nové místní komunikace budou vznikat pouze běžné uliční smetky a posypový materiál při provádění zimní údržby. 13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) je třeba dbát zejména na: Omezení hlučnosti na stavbě Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření: - zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na obytnou zástavbu; - v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) - hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu výstavby. Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a p. Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. - zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, - prašné materiály skladovat v uzavřených silech - v případě nutnosti zabezpečit kropení - na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 13.a Ochrana krajiny a přírody Životní prostředí a krajina nebudou stavbou místní komunikace výrazněji dotčeny, avšak tento vliv bude zanedbatelný. Z provozování stavby nevznikají žádné odpady kromě dešťových vod. Tato voda bude zachycena novými uličními vpusťmi do kanalizace. Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národního parku, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále na zájmovém území ani v jeho

16 HP blízkosti neleží žádný prvek soustavy Natura Záměr je umístěn mimo prvky územního systému ekologické stability. Výstavba ani provoz stavby nebude mít vliv na léčivé a vodní zdroje. Při dodržování všech technologických postupů se nepředpokládá nadměrné zatížení či negativní ovlivnění životního prostředí. 13.b Hluk Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Omezení hlučnosti na stavbě Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření: - zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na obytnou zástavbu; - v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) - hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu výstavby. 13.c Emise z dopravy Během výstavby se předpokládá ovlivnění ovzduší zejména tuhými látkami. Zvýšená prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem, s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity vhodné dopravní prostředky. Tyto vlivy budou mít pouze krátkodobé trvání po dobu výstavby. Množství emitovaných škodlivin z mobilních zdrojů je závislé na řadě ovlivňujících faktorů a pro určení jejich množství je rozhodující rovněž průjezdová rychlost, způsob pohybu vozidla, zatížení motoru, technický stav vozidla, výpočtový rok, sklon vozovky apod. Po realizaci stavby není předpokládána výraznější změna v kvalitě ovzduší ve sledované lokalitě. 13.d Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje Výstavbou ani provozem stavby se nepředpokládá negativní vliv na podzemní a povrchové vody. Dešťové vody ze zpevněné plochy komunikace budou svedeny do dešťové kanalizace. Při výstavbě však dodavatel stavby zajistí, aby veškeré stavební práce včetně skladování stavebních materiálů a vznikajících odpadů bylo provedeno dle platných předpisů tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do vodního prostředí. 13.e Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby Viz. Technická zpráva ZOV - část E1 tohoto projektu. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu příslušnými zákony a vyhláškami. Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu. Dodavatel je povinen učinit na staveništi taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

17 HP f Nakládání s odpady Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. O Odpadech a předpisy s ním související. zejména se jedná o vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle ní se jedná o odpady, zatříděné dle kódu druhu odpadu ( ) do skupiny Stavební a demoliční odpady. Odpady vznikající při výstavbě: Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě, včetně předpokládaného množství, jsou uvedeny v následující tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), recyklací, regenerací či jiným druhotným využitím (2) a spalováním (3). Kód odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu Způsob odstraňování O Beton 1, O Dřevo O Plasty O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O Železo a ocel O Kabely neuvedené pod ,2, O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O Směsný stavební a demoliční odpad neuvedené pod čísly , a Při výstavbě bude vznikat běžné množství odpadů jako u jiných staveb tohoto typu. Během výstavby budou stavební odpady tříděny podle jednolitých druhů a kategorií. Do doby předání odpadu oprávněným osobám, bude odpad skladován na vyhrazených prostorech. Odpady vznikající při provozu 1,2 Kód odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu Způsob odstraňování O Uliční smetky, posypový materiál 1,2 Bude se jednat o běžné uliční smetky, které budou shromažďovány pouze krátkodobě, před dalším nakládáním a jejich odvozem. Se vzniklými odpady z výstavby i provozu bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a bude zajištěno jejich přednostní využití před jejich odstraněním, a to dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho provádějícími předpisy. V rámci využití odpadů budou odpady v maximální možné míře recyklovány. Při dodržení všech platných právních předpisů a nařízení nebude docházet v oblasti nakládání s produkovanými odpady ke kolizím s právními předpisy a k negativnímu ovlivňování životního prostředí. 14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s 9 vyhlášky 132/1998 Sb. v aktuálním znění dbá na dodržování BOZP. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních,

18 HP zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP č.324/90 Sb. v aktuálním znění, dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy v platném znění, zejména: Zákon č. 174/1968 Sb. v aktuálním znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. v aktuálním znění o obecných technických požadavcích na výstavbu Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, a se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Rovněž je nutno v objektech zařízení staveniště zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení. Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V místech křížení s jinými podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně. V prostorech ochranných pásem nadzemních vedení není dovoleno používat lanových mechanizmů. Při ručním ukládání a odebírání může být zemina z výkopu navršena pouze do výšky 2 m. Oplocení staveniště není v projektové dokumentaci řešeno, neboť se jedná o liniovou stavbu. Při výstavbě je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště např. přenosnými zábranami za začátku a konci jednotlivých technologických částí stavby, nebo pásy fólie upevněnými a nataženými ve výši 1,1 m v hranicích staveniště. 14.a Mechanická odolnost a stabilita Při výstavbě bude ověřována únosnost zemní pláně. Podmínkou provádění stavebních prací je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti pláně E def,2 = 45MPa a. Modul přetvárnosti je potřeba ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách a v souladu se směrovým vytýčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný a homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovinnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění min. 100% PS. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty.

19 HP b Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.) Z hlediska požární bezpečnosti musí být splněny tyto požadavky Vyhl 246/2001 Sb. 41, Vyhl. 23/2008 Sb.Vyhl. 268/2011 Sb. a řady norem ČSN Komunikace svými parametry splňuje požadavky na šířku, poloměr otáčení a nosnost pro požární vozidla. 14.c Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Při montážních a stavebních pracích se dodavatel musí řídit vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. Na stavbě budou používány certifikované, zdraví neškodné materiály, které budou splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 14.d Ochrana proti hluku Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č.274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 14.e Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) Všichni účastníci silničního provozu pohybující se na veřejných pozemních komunikacích jsou povinni dodržovat ustanovení zákona 361/2000 Sb., pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 14.f Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 15 DALŠÍ POŽADAVKY 15.a Užitné vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) Dokumentace je zpracována dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, změna č. 269/2009 Sb., změna č. 22/2010 Sb. Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 15.b Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna. Po dobu výstavby staveništní bude povinností zhotovitele zajištění přístupu a příjezdu pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

20 HP c Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy Povodně V území určeném pro výstavbu se nevyskytuje riziko povodní (dle územního plánu se nejedná o záplavové území). Při provádění zemních prací je třeba chránit pláň komunikace před srážkovými vodami a zajistit jejich svedení mimo staveniště. Sesuvy půdy Dle registru sesuvů Geofondu ČR se v blízkosti zájmové oblasti nenachází svahové deformace. Seizmicita Území určené pro výstavbu není v lokalitě se seizmickou činností. Poddolování Daná lokalita se nenachází na poddolovaném území. Radon Není třeba řešit ochranu proti radonu. 15.d Splnění požadavků dotčených orgánů Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků řízení, jejichž stanoviska a posudky jsou přiloženy v části F Doklady. Při výstavbě je nutno respektovat stávající podzemní sítě. V Uherském Hradišti 11/2014 Vypracoval : Ing. Jiří Stašek a kolektiv

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.2 Komunikace a zpevněné plochy Identifikační údaje stavby: Technická zpráva Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 DIČ: CZ70888337

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc.Libor HAMÁČEK Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více