IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..."

Transkript

1 HP OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a Označení stavby b Stavebník nebo objednatel stavby c Projektant ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ a Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b Předpokládaný průběh stavby c Vazby na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) d Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití e Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí f Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ a Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby b Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace c Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady d Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) e Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum f Diagnostický průzkum konstrukcí g Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech h Klimatologické údaje(převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) i Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) a Způsob číslování a značení b Určení jednotlivých částí stavby c Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory PODMÍNKY REALIZACE STAVBY a Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků b Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti c Zajištění přístupu na stavbu d Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy... 9

2 HP PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ a Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob b Způsob užívání jednotlivých objektů stavby PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ a Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání) b Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY Souhrnný technický popis... 9 Tato dokumentace řeší novou příjezdovou komunikaci v obci Hluk, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků a prodlužuje ulici Nad Kaštancem. Délka navržené komunikace činí m, šířka 6,0m a kryt tvoří asfaltobeton. Komunikace bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem BO 15/25 (nášlap 100mm), a z druhé nájezdovým BO 15/15 (nášlap 20mm) vjezdy k soukromým nemovitostem. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí SO 101 Komunikace SO 301 Kanalizace SO 302 Prodloužení vodovodu SO 401 Elektro NN SO 402 Elektro VO VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY a Rozsah dotčení b Podmínky pro zásah c Způsob ochrany nebo úprav d Vliv na stavebně technické řešení stavby ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ a Bourací práce...14 V rámci přípravy území bude v prostoru potřebném pro novou příjezdovou komunikaci provedeno odhumusování tl. 200mm. Dále se u napojení na stávající komunikaci vyfrézuje pás šířky 0,5m, tl. 40mm a zařeže se styčná spára asfaltu Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada b Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu c Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch d Zásah do ZPF a případné rekultivace e Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa f Zásah do jiných pozemků g Vyvolané změny stavby (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků...15

3 HP NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY a Všechny druhy energií b Telekomunikace c Vodní hospodářství d Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování e Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) f Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a Ochrana krajiny a přírody b Hluk c Emise z dopravy d Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje e Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby f Nakládání s odpady OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI a Mechanická odolnost a stabilita b Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.) c Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí d Ochrana proti hluku e Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) f Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) DALŠÍ POŽADAVKY a Užitné vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) b Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace c Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy d Splnění požadavků dotčených orgánů...21

4 HP A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Tato dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je zpracována podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.a Označení stavby Stavba: ZTV V ULICI NAD KAŠTANCEM II. ETAPA Místo stavby: k.ú. Hluk, lokalita Nad Kaštancem Druh stavby: Nová stavba Účel stavby: Dopravní stavba, Inženýrské sítě 1.b Stavebník nebo objednatel stavby Investor: MĚSTO HLUK Hřbitovní č.p Hluk IČ Zastoupený: Ing. Martin Křižan, starosta 1.c Projektant Projektant: HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 28. října Frýdek-Místek IČ Divize Uherské Hradiště Palackého nám Uherské Hradiště IČ Autorizovaný projektant: Tit. Jméno Příjmení č.evidence Obor autorizace - specializace Ing. Michal ONDROUŠEK Pozemní stavby Ing. Miroslav KÁLAL Stavby vodního hospodářství Zdeněk VLADYKA Dopravní stavby

5 HP ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.a Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Tato dokumentace řeší novou příjezdovou komunikaci v obci Hluk, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků a prodlužuje ulici Nad Kaštancem. Délka navržené komunikace činí m, šířka 6,0m a kryt tvoří asfaltobeton. Komunikace bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem BO 15/25 (nášlap 100mm), a z druhé nájezdovým BO 15/15 (nášlap 20mm) vjezdy k soukromým nemovitostem. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí. Majetkoprávní vztahy Okres: 3711 Uherské Hradiště Obec: Hluk Katastrální území: Hluk Mapový list: Kraj: DKM Zlínský Parcelní číslo Druh pozemku Vlastnické právo Výměra Pozemky stavby Pozemky dotčené stavbou viz. legenda výkresu B.2 Situace se zakreslením do KN 2.b Předpokládaný průběh stavby Zahájení po dokončení I. etapy Etapizace a uvádění do provozu stavba bude provedena ve dvou etapách, do provozu bude předána po dokončení Dokončení stavby dle dohody investora s dodavatelem 2.c Vazby na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) Stavba splňuje podmínky regulačního plánu. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Hluk. Jednotlivé zábory budou řešeny vzájemným vyrovnáním vlastníků, případně věcnými břemeny. 2.d Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Území má mírně svažitý charakter, od jihovýchodu k severozápadu klesá. Jeho dosavadní využití je pole a polní nezpevněná komunikace. 2.e Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Technickým řešením nové komunikace nedojde ke zhoršení s ohledem na zásah do životního prostředí. Uvedená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

6 HP f Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Vztahy na dosavadní využití území Realizací stavby nedojde k omezení dosavadního využití území. Stávající území je nezastavěné. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území V zájmovém území se v současnosti neplánují další stavby. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou V důsledku stavby nové místní komunikace nebudou dotčeny okolní stavby. 3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 3.a Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby Tato projektová dokumentace řeší společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 3.b Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace Územní plán města Hluk z roku c Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady Geodetické zaměření Pro danou lokalitu bylo provedeno : Mapy Geodetické zaměření skutečného stavu provedl geodet Ing. L.Kovařík (GEOMMA s.r.o., U Elektrárny 760, Uh.Brod) Výpis z katastru nemovitostí zdroj Mapy a letecké snímky zdroj Výchozí podklady: Podklady správců inženýrských sítí. Požadavky investora. 3.d Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) Průzkum pochůzkou v řešené lokalitě Digitální mapový podklad, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV, 3.e Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum Bylo provedeno pouze místní šetření lokality. 3.f Diagnostický průzkum konstrukcí Nebyl proveden.

7 HP g Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné. 3.h Klimatologické údaje(převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) Údaje nebyly zjišťovány. Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné. 3.i Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně V dotčené lokalitě nejsou kulturní památky, památková rezervace nebo památková zóna. 4 ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 4.a Způsob číslování a značení Projektová dokumentace této stavby je zpracována dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008sb. 4.b Určení jednotlivých částí stavby Stavba je členěna na inženýrské objekty-viz níže. 4.c Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory I.ETAPA SO 101 Komunikace a terénní úpravy SO 301 Kanalizace SO 401 Elektro NN SO 402 Elektro VO II.ETAPA SO 101 Komunikace a terénní úpravy SO 301 Kanalizace SO 302 Prodloužení vodovodu SO 401 Elektro NN SO 402 Elektro VO 5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 5.a Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Tato stavba není ovlivněna věcnými a časovými vazbami souvisejících staveb jiných stavebníků. 5.b Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Bude řešen vybraným zhotovitelem v harmonogramu stavebních prací. 5.c Zajištění přístupu na stavbu Přístup a stavbu je zajištěn po stávajících místních komunikacích města Hluk (ul. Družstevní II a Nad Kaštancem)

8 HP d Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Stavba bude realizována bez nutnosti výluky dopravy, ale při průjezdu podél staveniště je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Místo stavby bude řádně označené přechodnou svislou dopravní značkou. 6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 6.a Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob Číslo SO Budoucí vlastník 101 Město Hluk 301 SVK UH 302 SVK UH 401 E.ON 402 Město Hluk 6.b Způsob užívání jednotlivých objektů stavby Komunikace zůstane po dokončení veřejně přístupná. 7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 7.a Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání) S postupným předáváním stavby do užívání se neuvažuje. Stavba bude předána do užívání po dokončení všech jejich částí. 7.b Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby S užíváním stavby před dokončením celé stavby se neuvažuje. 8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8.1 Souhrnný technický popis Tato dokumentace řeší novou příjezdovou komunikaci v obci Hluk, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků a prodlužuje ulici Nad Kaštancem. Délka navržené komunikace činí m, šířka 6,0m a kryt tvoří asfaltobeton. Komunikace bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem BO 15/25 (nášlap 100mm), a z druhé nájezdovým BO 15/15 (nášlap 20mm) vjezdy k soukromým nemovitostem. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí SO 101 Komunikace Příjezdová komunikace Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou místní komunikaci v šíři 6,0m. Komunikace má délku m, jednostranný příčný sklon 2,5% a její povrch bude tvořit asfaltobeton. Ohraničení

9 HP tvoří z jedné strany silniční obrubník BO 15/25 (150/250/1000mm), který bude osazen 100mm nad niveletu komunikace a z druhé nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) převýšený 20mm (vjezdy k soukromým nemovitostem). U obrub je položená betonová předlažba BP 25/10 (250/100/500mm) osazená do betonového lože. Vyrovnání mezi silniční a nájezdovou obrubou bude provedeno pomocí přechodových kusů BO 25/15 dl. 1,0m. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Niveleta komunikace vesměs kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný sklon 2,5%. Komunikace navazuje na konci úseku na silniční obratiště provedené v I. etapě výstavby. Napojení asfaltových ploch navržené komunikace na ulici Nad Kaštancem se zapraví asfaltem š. - 0,5m a tl. 40mm (po frézování) a zařezaná styčná spára se zalije bitumenovou zálivkou. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí UV1 až UV5. Tyto vpusti budou pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodněny do navržené kanalizace. Zemní pláň komunikace se odvodní pomocí 3% spádu do drenáže DN 100, která bude napojena do uličních vpustí. Povrchové znaku inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru nové účelové komunikace se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety komunikace a opatří novými pojížděnými poklopy SO 301 Kanalizace Technické řešení Dokumentace řeší návrh jednotné kanalizace odvádějící dešťové a splaškové odpadní vody z území řešeného v rámci stavby ZTV v ulici Nad Kaštancem I. a II. etapa komunikace včetně inženýrských sítí a kanalizačních přípojek k plánovaným rodinným domům napojených na stávající kanalizační stoku DN300. Základní technické údaje I. Etapa Název DN materiál délka (m) Kanalizace 200 PP SN10 12,0 přípojky Kanalizace 300 PP SN10 190,0 hl. řad Základní technické údaje II. Etapa Název DN materiál délka (m) Kanalizace 200 PP SN10 43,0 přípojky Kanalizace 250 PP SN10 50,0 hl. řad Kanalizace 300 PP SN10 166,0 hl. řad Technický popis Nově navrhovaná jednotná kanalizace DN300 bude napojena do stávající jednotné kanalizace PVC DN300 v ul. Družstevní. Napojení bude provedeno mezi šachtami Š262-Š263 a vložením nové kanalizační šachty Š1 na stávající trase kanalizace PVC-DN300. Kanalizační přípojky k plánovaným RD budou napojeny na navrhovanou kanalizační stoku DN a ukončeny na hranici pozemku kanalizační plastovou šachtou. Jako trubního materiálu gravitační kanalizace se navrhuje použití trub plastových určených pro uložení do země typ PP SN10 DN200 - DN300. Na trase kanalizace se navrhují v místě připojení a místech lomů kruhové revizní kanalizační šachty prefabrikované. Do navrhované kanalizace budou odváděny dešťové vody z navrhované komunikace a s redukovaným odtokem z plánované výstavby rodinných domů. Srážkové odpadní vody z nově navržené komunikace budou svedeny příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních

10 HP vpustí a odvodňovacího žlabu. Likvidace dešťových vod z jednotlivých RD se předpokládá zasakováním nebo s redukovaným odtokem na pozemku stavebníka i s možností využití vod k případným závlahám (501/2006 Sb.). Přípojky DN200 k jednotlivým RD budou ukončené plastovou šachtou na hranici pozemků, společných vždy pro dvojici rodinných domů. Výškové osazení všech poklopů jednotlivých šachet situovaných v plochách bude upraveno dle nivelety okolní plochy. Šachetní dno bude uloženo na betonové desce. Na kanalizačním potrubí je nutno po uložení ještě před provedením obsypu provést vizuální prohlídku a po obsypu a zásypu provést zkoušku těsnosti potrubí a to dle ČSN EN 1610, resp. ČSN O výsledku zkoušek vodotěsnosti se vyhotoví zkušební protokol. Při provádění zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SO 302 Prodloužení vodovodu Předmět a rozsah dokumentace Dokumentace řeší návrh prodloužení vodovodu v Hluku v lokalitě Nad Kaštancem, navazující na lokalitu Paligr a které je určeno pro zásobování pitnou vodou plánované lokality rodinných domů. Technický popis Vybudování prodloužení vodovodního řadu je navrhováno na základě potřeby zásobování pitnou vodou plánovaných 10 rodinných domu v lokalitě Nad Kaštancem. Navrhované prodloužení se napojí na stávající vodovodní řad PVCØ90 v ul. Nad Kaštancem (na konci lokality Paligr). Trasa vodovodu je pak navržena v nezpevněné ploše před navrhovanými rodinnými domy v souběhu s plánovanou komunikací. Na trase vodovodního řadu je na konci navrhnut podzemní hydrant s poklopem, sloužící jako kalník. Z požárně bezpečnostního hlediska bude vyměněn stávající podzemní hydrant, u odlehčovací komory OKA4 v ul. Družstevní na řadu 6e LT100. Základní technické údaje: Název DN (mm) materiál délka (m) Vodovodní řad Ø90 (DN80) PVC PN16 257,0 Nad potrubí bude uložen signalizační vodič umožňující vyhledávání plastového potrubí z povrchu. Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze v pískovém loži tl.120 mm a obsypáno pískem v tl. 300 mm. Ve výšce 300 mm nad horní hranou potrubí bude uložena výstražná folie bílé barvy. Spád potrubí je patrný z podélného profilu. Potrubí bude vyzkoušeno zkušebním přetlakem 1,5 násobkem provozního přetlaku dle ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, po dobu jedné hodiny. Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SO 401 Elektro NN Napojení lokality výstavby nových RD bude navazovat na I.etapu a bude provedeno ze skříně SS200/6. Vývod bude proveden kabelem NAYY 4x120 mm2 ve výkopu 35x80 cm. Kabel bude uložen v pískovém loži tl.10cm v zeleném pásu podél komunikace. Kabel bude v páteřní trase smyčkován v pilířích SS200/NKW5. Z pilířů budou v rámci výstavby jednotlivých RD napojeny elektroměrové skříně osazené u RD. Měření spotřeby el.energie jednotlivých RD bude v pilíři na hranici pozemku. Délka trasy vedení nn 228m.

11 HP SO 402 Elektro VO Pro veřejné osvětlení ulice budou použita svítidla 70 W SHC osazená na stožárech dl.5m. Rozteč stožáru bude cca 30m. Stožáry a trasa kabelů budou osazeny v zeleném pásu podél komunikace ve výkopu 35x50cm v trubce PEG-KSX 50 v pískovém loži tl.10cm. Napojení veřejného osvětlení bude navazovat na I.etapu a bude provedeno ze stožáru S07. Vývod bude proveden kabelem CYKY 4Bx10. Ve společném výkopu bude na dně položen zemnící pásek FeZn 30/4mm ke kterému budou sloupy připojeny. I.etapa bude ukončena stožárem S07. Stožár bude osazen cca 1m od krajnice, rozteč mezi sloupy cca 30 m. Délka trasy veřejného osvětlení 240m. Bude osazeno 9ks osvětlovacích bodů. 9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Výsledný rozsah a uspořádání stavby je zpracován na základě požadavků a jednání s investorem. 10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 10.a Rozsah dotčení Ochranná pásma Kanalizace Zákon č. 274/2001Sb., 23 Vodovody Zákon č. 274/2001 Sb., 23 a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.". Plynárenská zařízení Zákon č. 458/2000 Sb., 68, 69, TPG , čl. 4 Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Podrobné podmínky jsou dány ustanovením zákona a stanoviskem správce vedení. Elektrizační soustava Zákon č. 458/2000 Sb., 46 Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany - u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně - pro vodiče bez izolace 7m. Ochranné pásmo NN přípojky činí 1m od okraje vodiče na každou stranu. U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

12 HP b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení Elektronické komunikace Zákon č. 127/2005 Sb., 102, 103 Tyto ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3m. Hloubka ochranného pásma činí 3m a výška též 3m (měřeno do úrovně terénu). Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí tohoto vedení. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke kabelům a ostatním zařízením. Dále se v ochranném pásmu nesmějí zřizovat elektrická vedení, železné konstrukce, plynojemy, jeřáby, věže, vysazovat porosty a ani měnit tvar, pokud by výsledek těchto činností mohl rušit provoz rádiového zařízení. Silnice Zákon č. 13/1997, 186/2006 Sb., 30, 33, ČSN , Tabulka 4 Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti: - 100m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako rychlostní komunikace - 50m od osy vozovky silnice I.třídy - 25m od osy vozovky silnice II.třídy a místní komunikace, pokud je budována jako rychlostní komunikace - 20m od vozovky silnice III.třídy - 15m od osy vozovky místní komunikace I. a II.třídy V silničních ochranných pásmech je zakázáno provádět jakoukoliv stavební činnost, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení stavby s výjimkou některých staveb (např. úpravy odtokových poměrů, stavby sloužící obraně státu apod.). O případné výjimky se žádá při územním řízení. Stavební objekty a provozní soubory Odstupy staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb., 21 22, 24d, 25, č. 268/2009 Sb., 31 Návrh umístění stavby splňuje požadavky na odstupy staveb. Sítě technického vybavení ČSN Podzemní vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Požární ochrana ČSN , čl.11.4 Hranice chráněných území Stavba nezasahuje do chráněných území.

13 HP b Podmínky pro zásah Jsou zapsány jednotlivými správci sítí ve vyjádřeních k PD. 10.c Způsob ochrany nebo úprav Jsou zapsány jednotlivými správci sítí ve vyjádřeních k PD. 10.d Vliv na stavebně technické řešení stavby Podmínky nemají zásadní vliv na technické řešení stavby. 11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 11.a Bourací práce V rámci přípravy území bude v prostoru potřebném pro novou příjezdovou komunikaci provedeno odhumusování tl. 200mm. Dále se u napojení na stávající komunikaci vyfrézuje pás šířky 0,5m, tl. 40mm a zařeže se styčná spára asfaltu. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada V rámci stavby se nebude provádět kácení stromů. 11.b Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Pro novou kompletní konstrukci pojížděných zpevněných ploch bude proveden odkop a násyp do úrovně pláně. Podloží zpevněných ploch (zemní pláň) bude upraveno a řádně zhutněno. Pod zpevněné plochy, pojížděné silniční dopravou, je nutno dodržet: nejmenší míru zhutnění soudržných zemin v aktivní zóně do 400 mm pod plání %, v tělese násypu 95%, v podloží násypu 92% minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je EDEF,2 = 45 MPa. Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN Podle potřeby, pokud nebude dostačovat jen hutnění, bude zemina v aktivní zóně zlepšena. Konkrétní typ a parametry zlepšení určí geotechnik na místě po provedení zkoušek na zemní pláni. Efektivní náklady na snížení geotechnického rizika: S ohledem na rozsah stavby a charakter možných nežádoucích technických jevů předpokládáme pouze optimalizační strategii snižující geotechnická rizika. Tato strategie bude spočívat v dostatečném odvodnění staveniště, kvalitní realizaci zemní pláně a kontrole dodržování předpisů bezpečnosti práce. 11.c Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch Konečná úprava terénu se provede ohumusováním a osetím travní směsí. Dle použité zeminy se doplní o chybějící živiny. 11.d Zásah do ZPF a případné rekultivace Stavbou dojde k záboru ZPF. 11.e Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

14 HP f Zásah do jiných pozemků Stavba komunikace je umístěná na pozemcích města Hluk a pozemcích soukromých vlastníků. Mezi vlastníky soukromých pozemků a investorem (město Hluk) bude uzavřena smlouva o právu provedení stavby na cizím pozemku. 11.g Vyvolané změny stavby (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků Stavba nebude mít žádné změny (přeložky a úpravy) na dopravní infrastrukturu. 12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 12.a Všechny druhy energií Veřejné osvětlení : 0,65 kw x 3 hod x 250 dní = 487 kwh/rok Rozvody NN: 40 kw x 5 hod x 250 dní = 50 MWh/rok 12.b Telekomunikace Nevzniká nárok. 12.c Vodní hospodářství Bilance splaškových odpadních vod: Množství splaškových odpadních vod z předpokládaných 11 rodinných domků je shodné s potřebou pitné vody pro sociální účely a to činí: Q spl = 11x 0,43 m 3 /den = 4,73 m 3 /den = 0,20 m 3 / hod = m 3 /rok Znečištění je vyčísleno, kde je BSK 5 stanoveno hodnotou 60 g/den na jednoho EO a NL 55 g/den na jednoho EO. BSK 5 činí 1,92 kg/den, t.j. 406 mg/l t.j. 700,8 kg/rok NL činí 1,76 kg/den, t.j. 372 mg/l t.j. 642,4 kg/rok Bilance dešťových vod: Viz. příloha posuzení stávající kanalizace vč. OKA4 Bilance potřeby pitné vody (dle vyhl.120/2011sb.,příl.12) II. ETAPA: 10 x RD, (RD á 40 osob á 39 m 3 /os.rok) m 3 /rok Denní potřeba vody v lokalitě činí cca 4,3 m 3 /den, (max. 3,0 l/s). Bilance potřeby pitné vody (dle vyhl.120/2011sb.,příl.12) I. ETAPA (RD nebude na navrhovaný vodovod napojen, bude řešen samostatnou přípojku vodovodu z ul. Družstevní): 1 x RD, (RD á 4 osoby á 39 m 3 /os.rok) m 3 /rok Denní potřeba vody v lokalitě činí cca 0,43 m 3 /den, (max. 0,3 l/s). 12.d Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování Nová místní komunikace je napojena na stávající místní komunikaci. V rámci stavby není potřeba řešit nové parkovací plochy.

15 HP e Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) Nová komunikace je odvodněna příčným sklonem k obrubníkům a následně do uličních vpustí. Vpustě budou provedeny z betonových dílců s litinovým poklopem pro tř. zatížení D400. Napojení na nově navrženou kanalizaci pomocí trub PVC-DN f Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby Při užívání nové místní komunikace budou vznikat pouze běžné uliční smetky a posypový materiál při provádění zimní údržby. 13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) je třeba dbát zejména na: Omezení hlučnosti na stavbě Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření: - zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na obytnou zástavbu; - v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) - hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu výstavby. Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a p. Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. - zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, - prašné materiály skladovat v uzavřených silech - v případě nutnosti zabezpečit kropení - na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 13.a Ochrana krajiny a přírody Životní prostředí a krajina nebudou stavbou místní komunikace výrazněji dotčeny, avšak tento vliv bude zanedbatelný. Z provozování stavby nevznikají žádné odpady kromě dešťových vod. Tato voda bude zachycena novými uličními vpusťmi do kanalizace. Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národního parku, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále na zájmovém území ani v jeho

16 HP blízkosti neleží žádný prvek soustavy Natura Záměr je umístěn mimo prvky územního systému ekologické stability. Výstavba ani provoz stavby nebude mít vliv na léčivé a vodní zdroje. Při dodržování všech technologických postupů se nepředpokládá nadměrné zatížení či negativní ovlivnění životního prostředí. 13.b Hluk Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Omezení hlučnosti na stavbě Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření: - zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na obytnou zástavbu; - v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) - hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních vod po dobu výstavby. 13.c Emise z dopravy Během výstavby se předpokládá ovlivnění ovzduší zejména tuhými látkami. Zvýšená prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem, s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity vhodné dopravní prostředky. Tyto vlivy budou mít pouze krátkodobé trvání po dobu výstavby. Množství emitovaných škodlivin z mobilních zdrojů je závislé na řadě ovlivňujících faktorů a pro určení jejich množství je rozhodující rovněž průjezdová rychlost, způsob pohybu vozidla, zatížení motoru, technický stav vozidla, výpočtový rok, sklon vozovky apod. Po realizaci stavby není předpokládána výraznější změna v kvalitě ovzduší ve sledované lokalitě. 13.d Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje Výstavbou ani provozem stavby se nepředpokládá negativní vliv na podzemní a povrchové vody. Dešťové vody ze zpevněné plochy komunikace budou svedeny do dešťové kanalizace. Při výstavbě však dodavatel stavby zajistí, aby veškeré stavební práce včetně skladování stavebních materiálů a vznikajících odpadů bylo provedeno dle platných předpisů tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do vodního prostředí. 13.e Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby Viz. Technická zpráva ZOV - část E1 tohoto projektu. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu příslušnými zákony a vyhláškami. Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu. Dodavatel je povinen učinit na staveništi taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

17 HP f Nakládání s odpady Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. O Odpadech a předpisy s ním související. zejména se jedná o vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle ní se jedná o odpady, zatříděné dle kódu druhu odpadu ( ) do skupiny Stavební a demoliční odpady. Odpady vznikající při výstavbě: Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě, včetně předpokládaného množství, jsou uvedeny v následující tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), recyklací, regenerací či jiným druhotným využitím (2) a spalováním (3). Kód odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu Způsob odstraňování O Beton 1, O Dřevo O Plasty O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O Železo a ocel O Kabely neuvedené pod ,2, O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O Směsný stavební a demoliční odpad neuvedené pod čísly , a Při výstavbě bude vznikat běžné množství odpadů jako u jiných staveb tohoto typu. Během výstavby budou stavební odpady tříděny podle jednolitých druhů a kategorií. Do doby předání odpadu oprávněným osobám, bude odpad skladován na vyhrazených prostorech. Odpady vznikající při provozu 1,2 Kód odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu Způsob odstraňování O Uliční smetky, posypový materiál 1,2 Bude se jednat o běžné uliční smetky, které budou shromažďovány pouze krátkodobě, před dalším nakládáním a jejich odvozem. Se vzniklými odpady z výstavby i provozu bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a bude zajištěno jejich přednostní využití před jejich odstraněním, a to dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho provádějícími předpisy. V rámci využití odpadů budou odpady v maximální možné míře recyklovány. Při dodržení všech platných právních předpisů a nařízení nebude docházet v oblasti nakládání s produkovanými odpady ke kolizím s právními předpisy a k negativnímu ovlivňování životního prostředí. 14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s 9 vyhlášky 132/1998 Sb. v aktuálním znění dbá na dodržování BOZP. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních,

18 HP zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP č.324/90 Sb. v aktuálním znění, dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy v platném znění, zejména: Zákon č. 174/1968 Sb. v aktuálním znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. v aktuálním znění o obecných technických požadavcích na výstavbu Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, a se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Rovněž je nutno v objektech zařízení staveniště zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení. Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V místech křížení s jinými podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně. V prostorech ochranných pásem nadzemních vedení není dovoleno používat lanových mechanizmů. Při ručním ukládání a odebírání může být zemina z výkopu navršena pouze do výšky 2 m. Oplocení staveniště není v projektové dokumentaci řešeno, neboť se jedná o liniovou stavbu. Při výstavbě je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště např. přenosnými zábranami za začátku a konci jednotlivých technologických částí stavby, nebo pásy fólie upevněnými a nataženými ve výši 1,1 m v hranicích staveniště. 14.a Mechanická odolnost a stabilita Při výstavbě bude ověřována únosnost zemní pláně. Podmínkou provádění stavebních prací je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti pláně E def,2 = 45MPa a. Modul přetvárnosti je potřeba ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách a v souladu se směrovým vytýčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný a homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovinnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění min. 100% PS. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty.

19 HP b Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.) Z hlediska požární bezpečnosti musí být splněny tyto požadavky Vyhl 246/2001 Sb. 41, Vyhl. 23/2008 Sb.Vyhl. 268/2011 Sb. a řady norem ČSN Komunikace svými parametry splňuje požadavky na šířku, poloměr otáčení a nosnost pro požární vozidla. 14.c Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Při montážních a stavebních pracích se dodavatel musí řídit vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. Na stavbě budou používány certifikované, zdraví neškodné materiály, které budou splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 14.d Ochrana proti hluku Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č.274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 14.e Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) Všichni účastníci silničního provozu pohybující se na veřejných pozemních komunikacích jsou povinni dodržovat ustanovení zákona 361/2000 Sb., pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 14.f Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 15 DALŠÍ POŽADAVKY 15.a Užitné vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) Dokumentace je zpracována dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, změna č. 269/2009 Sb., změna č. 22/2010 Sb. Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 15.b Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna. Po dobu výstavby staveništní bude povinností zhotovitele zajištění přístupu a příjezdu pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

20 HP c Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy Povodně V území určeném pro výstavbu se nevyskytuje riziko povodní (dle územního plánu se nejedná o záplavové území). Při provádění zemních prací je třeba chránit pláň komunikace před srážkovými vodami a zajistit jejich svedení mimo staveniště. Sesuvy půdy Dle registru sesuvů Geofondu ČR se v blízkosti zájmové oblasti nenachází svahové deformace. Seizmicita Území určené pro výstavbu není v lokalitě se seizmickou činností. Poddolování Daná lokalita se nenachází na poddolovaném území. Radon Není třeba řešit ochranu proti radonu. 15.d Splnění požadavků dotčených orgánů Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků řízení, jejichž stanoviska a posudky jsou přiloženy v části F Doklady. Při výstavbě je nutno respektovat stávající podzemní sítě. V Uherském Hradišti 11/2014 Vypracoval : Ing. Jiří Stašek a kolektiv

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

tel. : ,

tel. : , Investor : Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ 00265365 Datum : Projektant : Jiří Kotek Vypracoval : Jiří Kotek květen 2014 Stavební úřad : Podbořany Kraj : Ústecký Stupeň PD : Stavba : Oprava

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92446 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ V ULICI K POSVÁTNÉMU V OBCI BERNARTICE

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ V ULICI K POSVÁTNÉMU V OBCI BERNARTICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST (NEOBSAZENO) E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKLADY G. VÝKAZ VÝMĚR H. ROZPOČET (PARE Č. 1) DOKUMENTACE PRO

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A. 1. 1 Údaje o stavbě:... 2 A.1.2 Údaje o žadateli:... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:... 2 A. 2 Seznam vstupních podkladů...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. a zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název akce: Splašková kanalizace Trojanovice Investor: Katastrální území: Obec Trojanovice Trojanovice Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Stavební úřad: Pověřený

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Průvodní a technická zpráva SO 04 Vypracoval: EDS Trade, s.r.o. Datum: 06/2015 Aktualizace: 04/2016 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 2 A.1. Průvodní zpráva...

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava -

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 4 5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 4 strana 2 1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 3 1.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci : Dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Více

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015

B.1. Souhrnná technická zpráva 05/2015 Obsah B.1. Popis území stavby... 2 a) Charakteristika stavebního pozemku... 2 b) Výčet provedených průzkumů a podkladů... 2 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 2 d) Poloha vzhledem k záplavovému

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Oprava místní komunikace I - Hluboká u Borovan. Technická zpráva

Oprava místní komunikace I - Hluboká u Borovan. Technická zpráva Oprava místní komunikace I - ÚNOR 2016 Projektant: Zenkl CB, spol. s.r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Inženýrská, konzultační a projektová činnost

Inženýrská, konzultační a projektová činnost Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 1.1 Označení stavby... 3 1.2 Objednatel... 3 1.3 Zhotovitel dokumentace... 3 2. Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Základní údaje... 3 2.2 Předpokládaný průběh výstavby...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC.Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT:

VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC.Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: A Průvodní zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC.Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78 280

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan ÚNOR 2016 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť

Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť Objednatel: Obec Lahošť Švermova 22 417 25 Lahošť Výstavba chodníku v ul. Teplická- Lahošť SO 01 - Chodníky a obrubníky SO 02 - Zpevněni dna příkopů žlabovkami a deskami Dokumentace pro stavební povolení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12 Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Modřany - Praha 4 Investor: MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 - Modřany

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9

A. Průvodní zpráva Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 A. Průvodní zpráva Název stavby: Archlebov, ul. U Hrachůvky prodloužení stoky A9 Místo stavby : k. ú. Archlebov Investor : Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov Zodpovědný projektant: Ing.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA PARCELE 2582/1

A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA PARCELE 2582/1 A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA PARCELE 2582/1 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě název stavby: Oprava opěrné zdi na parcele č. 2582/1 místo stavby: Parcela č.2582/1, Tábor Ústecká

Více

A. Průvodní zpráva. 1 Identifikační údaje

A. Průvodní zpráva. 1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva 1 Identifikační údaje Stavba : Místo stavby : Zbraslav u Brna Katastrální území : Zbraslav u Brna Kraj : Jihomoravský Investor : Obec Zbraslav Stupeň dokumentace : DSP Projektant : Jan

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

[Pouze akademické použití]

[Pouze akademické použití] [Pouze akademické použití] Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Údaje o stavbě... 3 1.2 Údaje o žadateli... 3 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace... 3 2 Seznam vstupních podkladů... 3 3 Údaje o území...

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA (dle přílohy č.8 k vyhlášce č.146/2008 Sb.) 1. Identifikační údaje Název stavby: Úprava cestní sítě v zámeckém parku Stavební objekt: SO 101 Zpevněné plochy Stupeň PD: Dokumentace

Více

VÝMĚNA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA BYDŽOVĚ

VÝMĚNA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA BYDŽOVĚ Název stavby: VÝMĚNA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI NA BYDŽOVĚ Místo stavby: k.ú. Tábor, parc.č. 2886/1, 2996/1, 2996/2, 3357, 5669, 5692/1, 5746, 5824/1, 5824/2, 5824/4, 5824/6, 5824/15, 5824/17, 5824/19,

Více

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Místo stavby: parc.č. 4515, 4520, 4519/44, 4519/46, 4519/54, 4519/53, 4519/55, 4519/52, 4519/56, 4519/47, 4501, k.ú. Tábor Investor: Autor projektu: Město

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

Komunikace k ČOV PŘÍLOHA ČÍSLO: D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý

Komunikace k ČOV PŘÍLOHA ČÍSLO: D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý STAVBA: Kanalizace a ČOV obce Bohdalice - Pavlovice Komunikace k ČOV PŘÍLOHA ČÍSLO: D.2.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prováděcí dokumentace stavby ŘÍJEN 2013 SO 03 Příprava územní a terénní úpravy pro ČOV Zodpovědný

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

OBEC ŽELEŠICE - UL. 24. DUBNA, PŘELOŽKA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

OBEC ŽELEŠICE - UL. 24. DUBNA, PŘELOŽKA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby OBEC ŽELEŠICE - UL. 24. DUBNA, PŘELOŽKA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK b) Údaje o stavebníkovi Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice, zastoupená starostou Ing.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více