základě které dojde k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základě které dojde k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE KRÁSENSKO ŘÍJEN 2013 Slovo starostky Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další číslo našeho zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o všem, co se v naší obci děje. Od vydání minulého zpravodaje se naše zastupitelstvo sešlo dvakrát. V měsíci srpnu jsme schválili smlouvu o postoupení práv a převzetí povinností z nájemní smlouvy mezi Obcí Krásensko, Rezekvítkem nájemcem a Lipkou, školské zařízení pro environmentální vzdělávání nabyvatelem a dodatek č. l k nájemní smlouvě ze dne Dále byla schválena smlouva o spolupráci mezi Obcí Krásensko a Organizačně správním institutem, o.p.s., na základě které dojde k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny a zemního plynu pro období na Českomoravské komoditní burze. Díky této smlouvě by mělo dojít k výrazné úspoře finančních prostředků za dodávku elektřiny a plynu pro obecní objekty a veřejné osvětlení. Zastupitelstvo obce na srpnovém jednání také schválilo významný dokument - Nařízení obce Krásensko č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení je přílohou ve zpravodaji. Na základě tohoto nařízení se zakazuje veškerý podomní prodej v naší obci. Co to pro Vás znamená? Podomní prodejci nemohou obcházet jednotlivé domy a tím Vás obtěžovat tak, jak tomu bylo doposud. Pokud by k tomuto došlo, můžete to neprodleně nahlásit na obecní úřad, či na policii. V této souvislosti Vás prosím, pokud se dovíte o někom, že tak obtěžuje naše domácnosti, nebojte se to oznámit. V měsíci říjnu jsme schválili smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši ,- Kč na akci Oprava sociálního zařízení a tepelná izolace stropu v MŠ. Byly schváleny také smlouvy s energetickými společnostmi v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů v lokalitě Nad Vodovodem a další dokumenty nutné k územnímu rozhodnutí. V průběhu obou zasedání jsme se zabývali dvěma

2 největšími akcemi, které jsou v současné době již zdárně ukončené. Jednou z nich je revitalizace rybníčku na Holém vrchu. Akce byla ukončena v neděli , kdy zde proběhla brigáda na úpravu terénu v okolí rybníčku. Všem, kteří přišli pomoci, touto cestou děkuji. Zbývá dořešit administrativní záležitosti nutné ke kolaudaci vodního díla a zápisu do katastru. Další velká akce opravy v mateřské škole, které spočívaly v kompletní výměně vodovodního a odpadního potrubí v celé budově, zbudováním nového sociálního zařízení pro děti a zateplením stropu, byla dokončena ke konci prázdnin. Děti tak mohly zahájit nový školní rok v nově opravené budově. Protože příští číslo zpravodaje vyjde pravděpodobně, až počátkem příštího roku, chtěla bych Vás touto cestou pozvat na všechny akce, které jsou naplánované do konce roku. O všech akcích, které budeme pořádat, zejména akcích adventních a vánočních, budete předem informování. Na sběrném místě před obchodem je uložen nový sběrný kontejner Co patří do sběrného kontejneru: Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové. Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno! Co nepatří do sběrného kontejneru: Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. 2

3 Z kroniky Kronika obce Krásensko je vedena od roku 1921 a díky jejími pečlivému vedení se můžeme dozvědět mnoho zajímavého o historii naší obce. Co se v Krásensku dělo před léty? Před 70 lety V říjnu byla německou armádou zabavena téměř polovina dobytka. Zabavený dobytek musel každý na své náklady zavést do Vyškova. Bylo odvezeno 52 hovězího dobytka a 62 vepřů : přijelo 60 vozů německých vystěhovalců z Besarábie a koně ubytovali ve chlévech našich hospodářů. V noci když Němci nocovali, tak mnozí rolníci odvezli své stroje do lesů nebo je ukryli jinde do bezpečí. Druhý den ráno přijelo ještě 80 párů koní s německými cikány bez vozů, vozy si nakradli v Krásensku. Pak se rozběhli po chalupách a brali vše, co se jim zalíbilo, vozy, brány, hospodářské stroje, řemeny, bečky, pluhy, jízdní kola, vany, kotle atd. Nakradené věci házeli na vozy. Aby toto řádění mohli bezpečně prováděti, byla zde asistence německého četnictva se známými četníky Natýskem a Šnaidrem, kteří hlídali. Hospodáři se bránili, ale bylo jim udělena pokuta a hrozeno vězením a šibenicí. Vyvezeno bylo nakradených věcí na 150 vozech. Později byla lidem vyplacena náhrada, aby se nemohlo říct, že to bylo nakradeno Podobná pohroma postihla i hostinské. Přijela další komise a z obou zdejších hostinců zabavila židle a stoly. Za jednu židli byla vyplacena 1,5K a 5K za stůl V hostinci č. 100 konal se soupis těch občanů, kteří chtěli pracovat u německé hospodářské správy (komandatury). Přihlásilo se 9 rodin, které dosud neměly byty. V poslední chvíli si to však rozmysleli a tak ke komandatuře šli pouze 4 občané. Mnozí občané však nebyli přijati jako nevyhovující. Komandatura byl lidový název hospodářského dvora utvořeného v Lipovci a Kotvrdovicích. Dvory byly majetkem německé vojenské správy a obhospodařovaly některé pozemky u vystěhovaných obcí. Před 60 lety V hostinci č. 100 provedena oslava 36. výročí Velké říjnové revoluce. Byl přednesen projev o významu revoluce předsedou MNV a žáci školy přednesly písně a recitace V 10 hodin byla z naší obce odstartována do Vyškova štafeta přátelství a míru. Bežce štafety tvořili příslušníci Československého svazu mládeže V 15 hodin byla provedena v hostinci č. 100 oslava na ukončení Českolovensko-sovětského přátelství. Před 50 lety Byla svolána veřejné schůze MNV kvůli projednání sloučení MNV Krásensko a Podomí. V diskuzi vystoupilo 9 občanů. Závěr schůze byl, že všichni přítomní souhlasili s tím, aby MNV pro volby byl jeden pro obce Krásensko-Podomí. Před 40 lety Uskutečněna zimní besídka s účastí 112 občanů a dětí. Výtěžek věnován na zakoupení hraček do MŠ Předal v Praze ministr spojů vlády ČSSR Ing. Vlastimil Chalupa vyznamenání Nejlepší pracovník spojů vedoucímu poštovního úřadu v Krásensku Jaroslavu Vintrovi. Před 20 lety Po poledni shořela střecha přístavby skleníků v č. 2. Požár byl uhašen obyvateli a sousedy. Požární sbor nebyl k požáru povolán. 3

4 Mateřská škola Krásensko Školní rok 2013/2014 byl zahájen v pondělí 2. září Na děti čekala celkově zrenovovaná umývárna zářící novotou a vymalované chodby plné barev, které přispěly k zútulnění těchto prostor. Moc jsme se těšili až se naše školička, přes prázdniny tak tichá, zaplní dětmi, jejich štěbetáním a smíchem. Nově příchozí děti se adaptovaly bez větších problémů. V letošním roce máme zapsáno 18 dětí, z toho 7 chlapců a 11 dívek. Pět dětí se připravuje na vstup do základní školy. Skoro polovina dětí je ve věku tří let a mladší k čemuž musí učitelky přihlédnout při plánování všech činností a při zajištění bezpečnosti při akcích mimo školu. Kolektiv zaměstnanců mateřské školy pečujících o děti zůstal beze změn. Ředitelka Alena Šebelová, učitelka Mgr. Zdislava Smrtová a provozní zaměstnankyně Marie Sotolářová. S dětmi pracujeme již druhým rokem podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Budíček - Putování s Vteřinkou. Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků, které jsou podrobně zpracovány učitelkami. I v tomto školním roce pokračuje kroužek angličtiny, do kterého se zapsalo devět dětí. Na závěr mi dovolte uvést několik údajů. Mateřská škola má provoz stanoven na dobu od 7 h do 15,15 h. školy telefon , telefon ředitelky školy Za kolektiv zaměstnanců Šebelová Alena, ředitelka školy Krásenští divadelní ochotníci připravují na sezonu 2014 divadelní komedii Antonína Procházky S TVOJÍ DCEROU NE Stručný obsah hry Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl Od začátku nového školního roku, začal fungovat pod naším vedením ve spolupráci se ZŠ Podomí dětský divadelní soubor, ve kterém jsou zapojeny děti z Krásenska, Senetářova a Podomí. Na Vánoční svátky připravujeme vystoupení nazvané PO- HÁDKA O NAROZENÍ JE- ZULÁTKA ( na motivy z knížky Mikeš od Josefa Lady napsal Jiří Teper ).Představení je dlouhé cca minut a účinkuje dětí. Všichni jste srdečně zváni.termín představení a místo budou zveřejněny na našich internetových stránkách. 4

5 V roce 2014 pokud budeme mít dostatek finančních prostředků, bychom rádi uspořádali setkání všech účinkujících herců a příznivců divadelního souboru spojené s výstavou kulis, scénářů, fotografií, rekvizit, kostýmů a projekcí nazkoušených her. Hlavním hostem bude Boženka Pištěláková, jejíž zásluhou bylo obnoveno ochotnické divadlo v Krásensku. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z nadace VIA a o příspěvek OU Krásensko. Všechny srdečně zveme na naše představení. o.s.,,kdo" - Krásenští divadelní ochotníci 5

6 Holý vrch V okolí Krásenska najdeme několik zajímavých avšak drobných lokalit, kde se vyskytují chráněné druhy rostlin. Jednou z nich je Holý vrch. V remízcích v okolí můžeme objevit mozaiku keřů a luční vegetace, které přechází až k acidofilním suchým trávníkům. Tato vegetace je vázána na výslunné svahy a mělkou půdou na horninách, které vytváří kyselou půdní reakci. A to se přesně děje na Holém vrchu, kde místy vystupují na povrch skalky. Vegetace suchých trávníků je většinou sekundární, vznikla díky odlesnění acidofilních doubrav a byla po dlouhou dobu udržována pastvou ovcí a koz, či kosením trávy pro domácí chovy zvířat. V dnešní době z krajiny ovčí stáda zmizely, stejně tak už málo najdeme na vesnici králíky, či kozu na dvorku. Na to doplácí vegetace luk a suchých trávníků po celé České republice. Díky neobhospodařování pozemků expandují do této vegetace trávy, jako je ovsík vyvýšený či třtina křovištní. Později se vegetace zatahuje ostružiníky, trnkami či dřevinami, které se vyskytují v okolních lesích. Ze zajímavých rostlinných druhů můžeme na holém vrchu najít například lněnku lnolistou, která patří do kategorie ohrožených druhů (C3) v červeném seznamu České republiky. Ze zástupců vegetace suchých trávníků zde rostou například kostřava žlábkatá a ovčí, dále snědek Kochův, pryšec chvojka, svízel syřišťový, smolnička obecná, jestřábník chlupáček, hvozdík kropenatý a mnoho dalších. V místech, kde vystupuje skála na povrch, najdeme také bojínek tuhý nebo chmerek vytrvalý. Z živočichů využívá remízky na Holém vrchu velké množství ptáků. Nad poli pravidelně uvidíte létat skřivana polního, když budete mít štěstí, uvidíte také vzácnějšího bramborníčka hnědého. Mezi jednotlivými keři přeletuje strnad obecný a ťuhýk obecný. Stromy v okolí remízků slouží jako shromaždiště krkavců velkých. Z velkých ptáků zde můžete potkat lovící dravce káně lesní nebo motáka pochopa. Přijdete-li na Holý vrch potichu, můžete vyrušit v remízcích lesní obyvatele, jako zajíce či srnky, kteří využívají remízek jako úkryt. To nejsou však jediní obyvatelé Holého vrchu. Podíváme-li se blíže, zjistíme, že zde nalezneme spoustu bezobratlých živočichů. Velká druhová bohatost je tu mezi sarančaty a motýly. Nejnápadnější druh, který upoutá pozornost každého návštěvníka, je otakárek fenyklový. Dále zde můžete spatřit velké množství ohniváčků, baboček či modrásků. Z lesních druhů motýlů sem zalétají martináček bukový, babočka síťkovaná či okáč pýrový. Jelikož trávník a remízek na Holém vrchu pomalu začínají zarůstat ostružiníkem a třtinou křovištní, rozhodli jsme se na letním táboře s dětmi Holý vrch pokosit. Chceme tak dát šanci rostlinám, které nedokážou přežít v konkurenci silných druhů, jako je ostružiník či třtina. A nakonec se nám Holý vrch moc líbil, jak prokoukl. Krásné místo na posezení a kochání se okolím. Martina Nejezchlebová Lipka pracoviště Rychta 6

7 Aerobic Již 15 let cvičíme v Krásensku aerobic. Je to příjemná relaxace a uvolnění se z běžných denních povinností. Přijďte každé úterý na Hasičku. Začínáme vždy v hodin. A pokud mají zájem děti školního věku, mohou přijít o hodinu dříve, to je v hodin, kdy se cvičí aerobic přizpůsobený právě jim. Lenka Suráková Zpravodaj obce Krásensko (evidenční číslo: MK ČR E 17505) vydává Obecní úřad Krásensko, Krásensko 123, Drnovice, tel , internetové stránky: Zpracoval: Mgr. Michael Král (šéfredaktor), Mgr. Marie Vintrová (korektura) Příští číslo: leden 2014 Všichni zájemci o příspěvky se mohou ozvat na mail nebo Uzávěrka příštího čísla: 10. ledna

8 Nařízení obce Krásensko č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém veřejném zasedání dne , usnesením č. 6/18/13, usneslo vydat na základě zmocnění dle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1 na celém území obce Krásensko. 2. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, jejich rozdělení 1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1, nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v době stanovené tímto nařízením, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje - viz. čl. 7 nebo které jsou zakázány - viz. čl. 8 (dále jen místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb ). 2. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na celém území obce Krásensko umožňující celoroční prodejní činnost mimo provozovnu, která se rozdělují podle své kapacity, jsou tato: 1. Tržiště č. 1 plocha před obecním úřadem (tj. část pozemku parcelní č. 417, ostatní plocha, v katastrálním území Krásensko , obci Krásensko a okrese Vyškov je určena v příloze č. 1 k tomuto nařízení) 1 ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8

9 Čl. 3 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 1. Provozovatelem míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je obec Krásensko. 2. Kapacita tržiště č. 1 uvedeného v čl. 2 odst. 2, tohoto nařízení je omezena stanoveným prostorem o velikosti 50 m 2, dle vyznačení na mapce v příloze č. 1 tohoto nařízení. 3. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků, zásobování a zajištění požární ochrany v souladu se zvláštními předpisy. 4. Tržiště uvedená v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení jsou určená pouze pro dočasná prodejní místa, na která si prodejci po dobu pronájmu místa umisťují dočasné stánky po předchozí dohodě s provozovatelem. Čl. 4 Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Tržiště uvedená v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení jsou provozována po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb je v době od do18.00 hodin. Čl. 5 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni: a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, trvalý a řádný úklid, schůdnost plochy v provozní době, b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat průchod zákazníků a ostatních osob, průjezd automobilů na přilehlých komunikacích, c) uposlechnout pokynů provozovatele míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb nebo jím pověřené osoby k zajištění pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, 9

10 d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky 2. Čl. 6 Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen: a) zveřejnit tržní řád, b) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem, c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, dle kapacity míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, d) dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje. Čl. 7 Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášená očkování domácích zvířat 2 a na veřejné sbírky 3. Čl. 8 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 1. Na území obce se zakazuje mimo provozovnu podomní a pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb. 2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení. 3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě. 4. Podomní a pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb je zakázán s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti v obci, ochraně bezpečnosti obyvatel obce, a to převážně seniorů. 10

11 Čl. 9 Sankce a pokuty Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů 4. Čl. 10 Závěrečná ustanovení 1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do obecního úřadu Krásensko, pověření členové zastupitelstva obce. 2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 3. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. V Krásensku dne. Jaromír Surák místostarosta Hana Šíblová starostka Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: 11

12 Příloha č. 1 k nařízení obce Krásensko č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Specifikace tržiště č. 1 plocha před obecním úřadem, část pozemku parcelní č. 417, vyznačena tučně červenou barvou, ostatní plocha, v katastrálním území Krásensko , obci Krásensko a okrese Vyškov. 2 ) Např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3 ) Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. 4 ) Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 12