Projekt "JABLONNÉ PRO RODINY"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt "JABLONNÉ PRO RODINY""

Transkript

1 Projekt "JABLONNÉ PRO RODINY" Financováno v rámci dotačního titulu MPSV ze soutěţe "OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ ROKU 2010"

2

3

4 Kapitoly projektu A - Zařízení a sluţby pro rodiny B - Přímá podpora rodin C - Bezpečné prostředí pro rodiny D - Pro-rodinná osvěta E - Ostatní F - Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky

5 A - Zařízení a sluţby pro rodiny A.1 Obcí zřizovaná zařízení poskytující sluţby pro rodinu (typ organizace, počet klientů, příspěvek z rozpočtu města) mateřské a základní školy, školní jídelna, ZUŠ mateřské centrum Jablíčko městská knihovna informační centrum

6 A - Zařízení a sluţby pro rodiny A.2 Zařízení pro rodinné a volnočasové aktivity nezřizované obcí (spolky, občanská sdružení, mateřská centra, zájmová sdružení jejich podpora ze strany obce) tělovýchovná jednota, sportovní a skautské oddíly sbor dobrovolných hasičů kluby (turistické, důchodců, radioklub) ČČK rodinné centrum (Jablíčko) občanská sdruţení Rafael a Kamarádi svazy (rybářský, kynologický, zahrádkářský) A.3 Inovativní způsoby podpory sluţeb péče o děti (finanční i materiální pomoc ze strany obce spolkům a zařízením kap. A.2 - údržba prostor, příspěvky na nájem, vodné, topení ) aktivity městské knihovny

7 A - Zařízení a sluţby pro rodiny A.4 Podpora a pomoc seniorům v obci, mezigenerační souţití financování a personální zajištění pečovatelské sluţby, fin. podpora klubům důchodců A.5 Zajištění a frekvence dopravy do obchodů, na úřady příspěvky obce na financování auta pečovatelské sluţby, skibusů a cyklobusů A.6 Obecní dětská hřiště, parky a další plochy pro děti a rodiny stadiony, hřiště, hrací koutky, "Hradní dvorek" (finanční příspěvek obce, zajištění bezpečnosti)

8 B - Přímá podpora rodin B.1 Přímá finanční podpora rodinám s dětmi přímá podpora: poplatky - prominutí místních poplatků, sníţené sazby některých poplatků slevy z nájmu prostor při akcích pro děti knihovna - zvýhodněné rodinné průkazy a sourozenecké průkazy fond oprav města - půjčky mladým manţelům na opravy nepřímá podpora formou příspěvků: Nadačnímu fondu nadaných Sdruţení obcí Orlicko Jablíčko, Kamarádi, ZUŠ obnova dětských hřišť, koutků a stadionu

9 B - Přímá podpora rodin B.2 Podpora rodin v bytové oblasti (se zvláštním zřetelem na mladé rodiny, rodiny s dětmi a rodiny s nízkými příjmy) obecní byty - přidělování dle schválených Pravidel příprava stavebních parcel financování inţenýrských sítí fond LOM B.3 Slevy pro rodiny v obecních zařízeních (zařízení provozovaná obcí i jinými subjekty) městská knihovna - rodinné a sourozenecké průkazy komunální sluţby - odpadové hospodářství sluţby Informačního centra obecní byty - matky samoţivitelky rodinné pasy koupaliště - zdarma vstup pro děti s rodiči a seniory - financování stavby víceúčelového zázemí koupaliště

10 C - Bezpečné prostředí pro rodiny C.1 Bezbariérová veřejná doprava (komunikace a přístup k obchodům, úřadům a pro-rodinných organizací přizpůsobené kočárkům) příchod k nádraţím ČD, ČSAD - včetně čekáren vstup na "Hradní dvorek sníţené hrany chodníků kolem náměstí

11 C - Bezpečné prostředí pro rodiny C.2 Bezbariérové přístupy na úřady, obecní zařízení městský úřad informační centrum, kinosál pečovatelský dům, rehabilitační středisko obchody s potravinami lékařské ordinace, lékárna

12 C - Bezpečné prostředí pro rodiny C.3 Bezpečné a bezbariérové přechody; zajištění bezpečnosti v obci ( příčné prahy, světelné výstražné systémy) bezbariérové chodníky, přechody pro chodce s ostrůvky, retardéry, značené a nasvícené přechody, signální pásy... C.4 Další infrastruktura přátelská rodině v obci úprava parčíku před ZUŠ, pobytové louky informační desky v chráněné lokalitě Hradiska podpora úprav běţeckých tratí a lyţařského areálu příspěvky na provoz ski- a cyklobusů

13 C - Bezpečné prostředí pro rodiny C.5 Opatření proti negativním vlivům na děti a mládeţ v obci (koncepce ochrany před alkoholem, drogami, tabákovými výrobky, pornografií, zapojení policie, kontroly) Organizační opatření: - herny a noční kluby nejsou v okolí ZŠ a MŠ - opakované kontroly zákazu prodeje tabáku a alkoholu mladistvým - namátkové kontroly v diskotékách a klubech Výchovná a vzdělávací opatření: - besedy v rámci prevence v ZŠ a MŠ, spolupráce s odborníky a kurátory - o. s. Rafael - odborný dozor pro děti v jejich volném čase - koutky pro děti v knihovně, moţnost trávení volného času dojíţdějících ţáků Materiální podpora: - dobudování dětských hřišť a areálu pro skateboarding - podpora rodinného centra Jablíčko a sdruţení Rafael - finanční podpora filmového festivalu pro děti a mládeţ - slevy z nájmu obecních prostor pro akce pro děti

14 D - Pro-rodinná osvěta D.1 Poskytování informací o pro-rodinných aktivitách úřední deska a městské plakátovací plochy zasklené vývěsní skříňky organizací a spolků tištěný městský zpravodaj, oficiální webové stránky města a RC Jablíčko informační systém obyvatelstva pomocí zpráv SMS D.2 Etická výchova na školách zřizovaných obcí etická výchova zahrnuta ve školních vzdělávacích plánech - osobnostní a sociální výchova - výchova demokratického občana - environmentální výchova - mediální výchova - multikulturní v. - pěvecký sbor, ţáci různých národností - program Comenius

15 D - Pro-rodinná osvěta D.3 Kurzy přípravy na manţelství; zvyšování rodičovských kompetencí (podpora ze strany obce- kurzy, projekty na přípravu na roli rodiče, podpora rodičovských schopností) kurzy a besedy RC Jablíčko - cvičení těhotných a mladých maminek - rozvoj pohyb. aktivit kojenců a batolat - setkání s psychology, gynekology D.4 Vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené (organizační, materiální a fin. podpora ze strany obce) RC Jablíčko v rámci projektu "Rodičovská dovolená období růstu" kurzy Rodiče do práce organizuje Pardub. kraj akreditované kursy práce na PC

16 E - Ostatní E.1 Pro-rodinné akce pořádané obcí (výčet, frekvence pořádání, oslavy významných dnů) akce RC Jablíčko - 4 akce 1x týdně (Zpívánky a tanečky, Odpolední program, angličtina pro nejmenší) - 2 akce 2x měsíčně (Mimiklub, cvičení s pohádkou) - 4 akce několikrát ročně (solná jeskyně, vycházky s kočárkem, cvičení, burza oblečení) - cca 30 akcí 1x ročně jednodenní i vícedenní (besídky, přednášky, prodejní výstavy, výlety)

17 E - Ostatní E.1 Pro-rodinné akce pořádané obcí (výčet, frekvence pořádání, oslavy významných dnů, podpora ze strany obce OS) město pořádá - vánoční setkání s ţivým betlémem spojeno s dobročinnou sbírkou, - Tříkrálové setkání s důchodci - vítání nových občánků - Bartolomějská pouť, sportovní in-lineové odpoledne - sponzorování ZUŠ akce Zpívá a tančí celá rodina příspěvková org. Mateřská školka pořádá - besídky a posezení, vzdělávací besedy - adaptační program pro nastupující děti - návštěvy ZŠ a ZUŠ - zdobení městských prostor - program při vítání občánků

18 E - Ostatní E.1 Pro-rodinné akce pořádané obcí (výčet, frekvence pořádání, oslavy významných dnů, podpora ze strany obce OS) OS Kamarádi kulturní, sportovní a pobytové akce pro děti a mládeţ - festival Jablonský medvídek - pobytové letní tábory - sportovní turnaje - brigády na údrţbu majetku, chaty a tábora

19 E - Ostatní E.2 Dotační titul podporující pro-rodinné aktivity město vyhlašuje GRANTY na projekty, ţádající o příspěvky k podpoře spolkového ţivota a volnočasových aktivit památková zóna náměstí program Regenerace Ministerstva kultury E.3 Setkávání představitelů obce s různými skupinami občanů (pravidelná setkávání k tématu rodinné politiky, komunitní plánování v oblasti podpory rodiny) pravidelný kontakt představitelů obce s RC Jablíčko stálý kontakt se ZŠ a MŠ, členství v Radě rodičů ZŠ 2 x ročně setkání s občany městských částí - vliv blízkých kamenolomů na ţivotní prostředí

20 E - Ostatní E.4 Další inovativní opatření na podporu rodiny E.5 Rozvoj spolupráce obce s neziskovými organizacemi podporujícími rodinu (zejména finanční, morální nebo materiál. podpora ze strany obce) Sokolky a Svaz ţen Sbor dobrovolných hasičů 135 let trvání, 121 členů Kynologický klub Svaz zahrádkářů - soutěţ "Za město krásnější"

21 F - Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky F.1 Komunitní plánování v oblasti podpory rodiny obec se řídí plánem nadřízeného úřadu metodika pečovatelské sluţby - "Standardy pečovatelské sluţby" F.2 Usnesení zastupitelstva o podpoře rodiny Vyhláška o vytvoření a pouţití účelového Fondu oprav bydlení Rozhodnutí Zastupitelstva o zajišťování a prodeji 10 stavebních parcel v lokalitě Na Dílech mladým manţelům do 33 let Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Usnesení Rady města o grantových projektech F.3 Výbor/komise pro rodinu rodinná politika je v kompetenci Bytové, zdravotní a prorodinné komise a Sboru pro občanské záleţitosti

22 F - Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky F.4 Personální zajištění rodinné polity v obci členové Rady města, výborů a komisí, výroční zprávy příspěvkových organizací pravidelný kontakt s pracovnicemi odd. sociálně právní ochrany dětí MÚ Ţamberk F.5 Koncepce podpory rodin s dětmi nebo akční plán podpory "Program rozvoje města ve volebním období " F.6 Způsob mapování potřeb rodin v obci anketa k investičním akcím, bezpečnostní a zdravotní politice návrhy občanů na veřejných zasedání Zastupitelstva, v tištěném Jablonském zpravodaji dotazníková šetření ZŠ - Mapa školy (vztah škola-rodina-ţáci) schůzky sociálních pracovnic, dětské lékařky a ředitelek ZŠ a MŠ

23 Projekt "JABLONNÉ PRO RODINY" Financováno v rámci dotačního titulu MPSV ze soutěţe "OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ ROKU 2010" Za pozornost děkují kontakt: Jaroslav Haman místostarosta Silvie Serbousková radní a zakladatelka RC