Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč"

Transkript

1 Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna. Přítomno je 8 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva. Program: 1. Schválení programu 2. Volba návrhové komise 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola usnesení 5. Rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Proseč 6. Složení slibu nového zastupitele 7. Rozpočtové změny za rok Rozpočtové provizorium na rok Návrh rozpočtu ZŠ Proseč na rok Návrh rozpočtu MŠ Proseč na rok Žádost ZŠ o schválení odpisového plánu na rok Žádost MŠ o schválení odpisového plánu na rok Žádost ZŠ Proseč o schválení účelového daru 14. OZV č. 2/ OZV č. 3/ Smlouva na zajištění odvozu a uložení tuhého kom. odpadu 17. Zápis o výsledku kontroly 18. Finanční příspěvek pro SOTM 19. Finanční bezúročná půjčka pro SOTM 20. Smlouva o výpůjčce s Farním sborem ČCE Proseč 21. Smlouva s RWE na projekt STL Proseč Za hřbitovem 7RD 22. Smlouva o úvěru č 12311/13/LCD 23. Prodej hasičského auta AVIA 31.1 K DA Plnění úkolů kontrolního výboru 25. Pozemky 26. Informace o adopci hrobu spisovatelky Terézy Novákové 27. Informace o uzavírání smluv po plynofikaci 28. Informace o odstranění ekologické zátěže 29. Oddávající 30. Smlouvy s vlastníky parcel projektu STL Proseč - Za hřbitovem 7RD 31. Usnesení

2 1. Schválení programu Přednesený program byl schválen všemi hlasy. 2. Volba návrhové komise Návrhová komise: Ing. Jaromíra Pospíšilová, Mgr. Lenka Žežulková Návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 3. Volba ověřovatelů zápisu Ověřovatelé zápisu: Luboš Baťa, Josef Soukal DiS. Ověřovatelé zápisu byli schválení všemi hlasy. 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol zadaný p. starostovi zpracovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve které bude zapracováno ukládání odpadů pro firmy byl splněn. Úkol zadaný p. Soukalovi zjištění skutečného stavu cesty a navržení možnosti řešení opravy do byl splněn. Na zasedání zastupitelstva města se dostavila paní Kristýna Běloušková, přítomno je 9 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 5. Rezignace na mandát člena Zastupitelstva města Proseč (ZM/81/2013) informaci starosty o rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Proseč, v souladu s 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb.. o volbách do zastupitelstev obcí, pana Dušana Barcucha, bytem Miřetín z důvodu změny trvalého pobytu a rezignaci na mandát náhradníků za volební stranu Za lepší Proseč Ing. Milana Šlapky a Roberta Nekvindy.

3 6. Složení slibu nového zastupitele (ZM/82/2013) složení slibu dle 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 o obcích nového zastupitele města pana Pavla Vostrčila, tento slib potvrdil svým podpisem. Na zasedání zastupitelstva města se dostavil pan Ing. Martin Zach, přítomno je 10 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Po složení slibu nového zastupitele pana Pavla Vostrčila je přítomno a schopno hlasovat 11 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 7. Rozpočtové změny za rok 2013 (ZM/83/2013) rozpočtové změny č. 56/13 89/13 za rok 2013 dle přílohy zápisu. 8. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (ZM/84/2013) rozpočtové provizorium na rok 2014 dle přílohy zápisu. Pro: 10, Zdržel se: 1 (Novák), Proti: 0 9. Návrh rozpočtu ZŠ Proseč na rok 2014 (ZM/85/2013) návrh rozpočtu ZŠ Proseč na rok (příloha zápisu)

4 10. Návrh rozpočtu MŠ Proseč na rok 2014 (ZM/86/2013) návrh rozpočtu MŠ Proseč na rok (příloha zápisu) 11. Žádost ZŠ o schválení odpisového plánu na rok 2014 (ZM/87/2013) žádost ZŠ Proseč o schválení odpisového plánu na rok (příloha zápisu) 12. Žádost MŠ o schválení odpisového plánu na rok 2014 (ZM/88/2013) žádost MŠ Proseč o schválení odpisového plánu na rok (příloha zápisu) 13. Žádost ZŠ Proseč o schválení účelového daru (ZM/89/2013) žádost ZŠ Proseč o schválení účelového daru na rok 2013 a 2014 od firmy Ergotep. (příloha zápisu) 14. OZV č. 2/2013 (ZM/90/2013) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (vyhláška je přílohou zápisu)

5 15. OZV č. 3/2013 (ZM/91/2013) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území města Proseč. (vyhláška je přílohou zápisu) 16. Smlouva na zajištění odvozu a uložení tuhého kom. odpadu (ZM/92/2013) smlouvu č. S/C031/ /2014/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2014, pověřuje starostu podpisem smlouvy. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 17. Zápis o výsledku kontroly (ZM/93/2013) zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Jana Macháčka provedené (zápis o výsledku je přílohou zápisu) 18. Finanční příspěvek pro SOTM (ZM/94/2013) poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale na spolufinancování projektu Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění trávení volného času občanů, spolků, organizací a turistů (žádost a popis projektu je přílohou zápisu)

6 19. Finanční bezúročná půjčka pro SOTM (ZM/95/2013) poskytnutí finanční bezúročné půjčky ve výši ,- Kč pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale na projekt Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění trávení volného času občanů, spolků, organizací a turistů, která bude poskytnuta a splacena v roce (žádost a popis projektu je přílohou zápisu) 20. Smlouva o výpůjčce s Farním sborem ČCE Proseč (ZM/96/2013) smlouvu o výpůjčce nemovitosti s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Proseči u Skutče jejíž předmětem je bezplatné užívání budovy č. p. 7 (stará evangelická škola). (smlouva je přílohou zápisu) Pro: 9, Zdržel se: 2 (Baťa, Zach), Proti: 0 Ze zasedání zastupitelstva města odešel pan Ing. Martin Novák, přítomno je 10 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 21. Smlouva s RWE na projekt STL Proseč Za hřbitovem 7RD (ZM/97/2013) smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č /2013/159110/161 na projekt STL Proseč Za hřbitovem 7RD s RWE GasNet, s.r.o. (smlouva je přílohou zápisu) Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: 0

7 22. Smlouva o úvěru č 12311/13/LCD (ZM/98/2013) podle 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. (IČ ) do výše Kč na: - financování splacení závazků, vzniklých na základě smlouvy o úvěru č. 280/04/LCD, ze dne ; a dále - financování splacení závazků, vzniklých na základě smlouvy o úvěru č , ze dne ; a dále - financování splacení závazků, vzniklých na základě smlouvy o úvěru č. 307/09/LCD, ze dne , se splatností do Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: Prodej hasičského auta AVIA 31.1 K DA 12 (ZM/99/2013) prodej hasičského auta tovární značky AVIA 31.1 K DA 12 Stanislavu Bornayovi, bytem Husova 5, Brno za sjednanou kupní cenu Kč, podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta. (příloha zápisu) Pro: 10, Zdržel se: 0, Proti: Plnění úkolů kontrolního výboru (ZM/100/2013) plnění úkolů členů rady města vzešlých ze společného jednání členů rady města a kontrolního výboru. (příloha zápisu) Na zasedání zastupitelstva města se dostavil pan Tomáš Háp, přítomno je 11 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

8 25. Pozemky ZM/101/2013 prodej pozemku p.č. 1881/6 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Proseč u Skutče paní Heleně Bukáčkové, bytem Proseč 77 za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s odkoupením pozemku hradí žadatel. Pro: 10, Zdržel se: 1 (Hloušek), Proti: 0 Na zasedání zastupitelstva města se dostavil pan Pavel Čermák, přítomno je 12 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZM/102/2013 prodej části cca 26 m2 pozemku p.č. 1887/3 ostatní plocha o celkové výměře 6696 m2 v k.ú. Proseč u Skutče manželům Pavle a Janu Černých, bytem Proseč 3 za cenu 30 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu budou hrazeny rovným dílem. Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 ZM/103/2013 prodej části cca 50 m2 pozemku p.č. 1887/3 ostatní plocha v k.ú. Proseč u Skutče paní Martině Dostálové, bytem Proseč 4 za cenu 30 Kč/m2. Náklady na pořízení geometrického plánu budou hrazeny rovným dílem. Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

9 ZM/104/2013 směnu části cca 30 m2 pozemku p.č. 162 ostatní plocha o celkové výměře 76 m2 a části cca 20 m2 pozemku p.č. 1887/3 ostatní plocha o celkové výměře 6696 m2 vše v k.ú. Proseč u Skutče jejichž vlastníkem je město Proseč za část cca 30 m2 pozemku st. parcela č. 7 v k.ú. Proseč u Skutče jehož vlastníkem je pan Ivan Háněl, bytem Vysoké Mýto. Náklady na pořízení geometrického plánu budou hrazeny rovným dílem. Rozdíl ve výměře za 30Kč/m2. Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 ZM/105/2013 prodej pozemkové parcely č. 693/3 lesní pozemek o výměře 57 m2 a p.č. 693/4 lesní pozemek o výměře 150 m2 vše v k.ú. Bor u Skutče JUNÁKU svazu skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v Čechách za cenu Kč za podmínky sjednání předkupního práva v kupní smlouvě. Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0 ZM/106/2013 prodej pozemku stp. č. 109 o výměře 66 m2 za cenu 250 Kč/m2 a pozemku p.č. 166/14 ostatní plocha o výměře 805 m2 za cenu 100 Kč/m2, vše v k.ú. Nová Ves u Jarošova VAKu Chrudim. Pro: 11, Zdržel se: 1 (Soukal), Proti: 0 Ze zasedání zastupitelstva města odešla paní Mgr. Lenka Žežulková, přítomno je 11 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

10 26. Informace o adopci hrobu spisovatelky Terézy Novákové (ZM/107/2013) informaci starosty o adopci hrobu spisovatelky Terézy Novákové na Olšanských hřbitovech v Praze. 27. Informace o uzavírání smluv po plynofikaci (ZM/108/2013) informaci p. Hlouška o stavu uzavírání smluv týkajících se věcných břemen po plynofikaci. 28. Informace o odstranění ekologické zátěže (ZM/109/2013) informaci starosty o probíhajících jednáních týkajících se odstranění ekologické zátěže po sběrně druhotných surovin. 29. Oddávající (ZM/110/2013) Ing. Martina Nováka jako dalšího oddávajícího. Pro: 10, Zdržel se: 1 (Macháček), Proti: Smlouvy s vlastníky parcel projektu STL Proseč - Za hřbitovem 7RD (ZM/111/2013) ukládá starostovi uzavřít smlouvy s vlastníky parcela týkajících se projektu STL Proseč Za hřbitovem 7RD

11 31. Usnesení přednesené usnesení všemi hlasy. V Proseči starosta města.. Ověřovatelé zápisu: p. Luboš Baťa.. p. Josef Soukal, DiS..

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Mgr. Lenka Žežulková Pavel Čermák 3. zasedání

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více