GRAFIKA K DÍLU FRANZE KAFKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFIKA K DÍLU FRANZE KAFKY"

Transkript

1 GRAFIKA K DÍLU FRANZE KAFKY Léta šedesátá Uţ od mládí mne přitahovala idea doprovodu literárních děl, ale chtěla jsem to dělat jiným způsobem: rimbaudovským mnohonásobným proţíváním obsahu textu, ztotoţněním se s autorem, intensivním vnímáním a dokonce předjímáním. Takovou zkušenost jsem proţila koncem roku 1963, kdy jsem začala připravovat svou diplomní práci na AVU v Praze. Měla mít část grafickou a část malířskou, přešla jsem totiţ z atelieru malby prof. Součka do atelieru grafiky, kde nás učil obětavý grafik Ladislav Čepelák. A tak jsem si vybrala úkol vytvořit kniţní ilustrace, v malířské části pak vznikl triptych velkých strukturálních obrazů Poutníci. Můj důvěrný vztah ke knihám mi jen ztěţoval nalezení vhodného textu. Chtěla jsem najít vnitřní kontakt s autorem, kterého ještě neznám, pokusit se proţít jeho svět tak, aby se stal mým, pak z té vize vydobýt představy, které by se daly převést na papír. K tomu mi napomohlo ovzduší bratrské spolupráce mezi studenty. Knihy a myšlenky kolovaly mezi námi horečně rychle, a tak se mi dostal do rukou strojopis ze samizdatu: nově přeloţené povídky Franze Kafky MALÁ POZOROVÁNÍ. Během jedné noci jsem je proţila a můj autor byl nalezen. Nejvíce mne k němu přitáhla jeho metoda psaní, která se k mému velkému úţasu plně shodovala s mými vlastními zápisy snů, které jsem si několik let dělala. Potvrdila se mi tak moje metoda vnitřního vidění, jak jsem tomu pro sebe říkala, a byla jsem překvapena, jak blízko k zápisům snů mají povídky Kafkovy, jak mnohé postupy se aţ zázračně shodují. Mé zápisy snů, shrnuté pod názvem SENNÍK z let , čteny jako symboly či metafory ţivotních situací, dokládaly mou tehdejší vnitřní příbuznost s později poznaným autorem. Mnohé prvky byly obdobné, podivuhodně se kříţily a prostupovaly, mohla jsem Kafkovy představy proţívat tak ţivě, jako by to byly další moje vlastní sny. Mou volbu ovlivnilo i místo: naše společné město Praha. Místa, o nichţ snil Franz Kafka, jsem znala kámen po kameni, a tak nebylo pochyb a nebylo vyhnutí. Obstarala jsem si díla Kafkových současníků, četla i moderní prozaiky, abych poznala jejich metody práce a zdroje inspirací. V textech jsem hledala vnitřní souvislosti a vztahy, které by nejlépe odpovídaly stavům vědomí, které jsem nalézala u Kafky. Tak jsem se dobrala k rozlišení: kromě úsekového vidění Malých pozorování tu existuje velkoryse postavená vize ZÁMKU, dílo rozsáhlé a syntetizující, plné zdánlivě záhadných vizí a symbolů, přitom zaloţené na skrytých pilířích vysokých lidských hodnot, obsahující vlastně nový řád ţivota i myšlení. Pokusila jsem se tedy promýšlet výtvarnou představu Kafkova Zámku jako syntézy hlavních dějových uzlů - vizí, a vyšlo mi z toho nakonec jedno grafické dílo. Nejprve jsem pročítala po večerech texty se skicákem v ruce. V první fázi vznikaly série poznámek jako malé skicy stavů vědomí, které jsem při četbě proţívala. Kaţdá povídka pro mne znamenala jistý stav vědomí, jakoby to byla jedna 1

2 ohraničená oblast, jistý velmi přesný a určitý pocit. Vybírala jsem si povídky námětově hodně různorodé, aby okruh představ byl co největší. Pak, kdyţ se to v mém vědomí samo ujasnilo, přišla druhá fáze - větší přípravné kresby. Ty byly hlavním polem, kde se mohly shromáţdit všechny zápisy o vnitřních zkušenostech, kde jsem mohla dělat analýzy, podle mně obdobné Kafkově metodě psaní. Byla jsem přesvědčena, ţe ta sloţitá technika strukturální malby a kresby vychází ze stejného kořene jako Kafkovy intuiční záznamy. Na realizaci těchto větších podkladů k pozdějším grafickým listům jsem pouţila techniku, kterou jsem si vymyslela při práci na cyklech kreseb, grafik a obrazů GEOMETRIA SPIRITUALIS. Ten vznikal současně, také v mém tehdejším sklepním atelieru poblíţ Kampy, kde ještě voněl pop po bývalé ševcovské dílně a vrkali holubi na dvoře. Zde se mi vţdy podařilo najít klid a soustředění. Připravovala jsem si podklady na kaţdou věc zvlášť. Nejprve tenký reliéf z akronexu, coţ byla mléčně zbarvená tekutina na bázi VAC, která na vzduchu pomalu tuhla a dovolila jakékoliv zásahy do povrchu. Takové podklady jsem pak pokrývala akvarelem či ředěnými tušemi, vymývala, prorývala silně či slabě různými nástroji, vrstvila místy shluky čar či odkrývala tvary, dané strukturou materiálu. Postupem práce detailní kresba pomohla na povrchu barevného podkladu vykouzlit fantazijní představy, podvědomě vázané na Kafkův určitý text. Ukazovala se mi bizarní směs obrysů předmětů, zákoutí města, postav, tváří, stínů a světel, nalézala jsem obsah i formu budoucích grafických konfigurací v takovém tichém dobrodruţství na ploše přede mnou. Fantazijní představy plynuly jedna z druhé, přestala jsem vnímat čas. Konečný cyklus, který jsem si pak vybrala k realizaci grafických listů, obsahoval 10 kombinovaných kreseb na papíře formátu cca 60x40 cm. Brzy se pak octl v majetku Památníku národního písemnictví v Praze, ještě předtím, neţ jsem dostala do ruky svůj diplom. Třetí fáze - realizace grafických listů - byla opět závislá na nové technologii. Uţívala jsem akronexu k lepení určitých částí na povrch zinkové desky, kaţdá grafika se tak stala drobným reliefem a bylo dost obtíţné ji dobře vytisknout. Přípravné kresby byly větší, grafické listy měly menší jednotný rozměr. Velký list Zámek se vymykal zpracováním i formátem z celého cyklu a uzavíral jej. V grafických listech jsem pak jednotlivá témata zjednodušovala, snaţila jsem se jim dát souznějící charakter tak, jako literát tříbí svůj jazykový styl. Práce na nich trvala přes půl roku, kaţdou jsem tiskla v několika variantách. Vzájemným porovnáváním tisků vyplynul pak konečný účin celého cyklu. Myslím, ţe jsem měla s Kafkou společnou i naprostou osamělost, kdy nikdo z mých blízkých neviděl nic z toho, co jsem dělala. Doplněním a završením cyklu byl velký list Zámek, komponovaný jako jediná vize, shrnující podle mne to podstatné, o čem Kafka v románu psal. Na přípravné kresbě jsem pracovala 14 dní, na samotné tiskové desce tři týdny. Zpracovávala jsem dojmy z textu, proţívaného celý rok, takţe výsledná představa se utvářela dlouho. Hrdina K. vchází do podivného uzavřeného světa, kde stále něco hledá, a dějí se tu příběhy snové, nelogické, s nímţ se K. smiřuje, snad i proto, ţe je stále sledován. Celou plochu grafiky jsem pod dojmem temnotného propojení příběhů zpracovala tak, aby při pozorném zkoumání a čtení mohl divák hlavní epizody a jejich postavy na povrchu tisku nalézt a sledovat je v časové návaznosti. Zpočátku jsem hledala způsob, jak zobrazit celé městečko i se zámkem, to byla pro mne ta nejtěţší věc, Napadlo mne hledat pomoc v dílech předků, v umění 2

3 starších generací. Začala jsem chodit do knihovny Památníku národního písemnictví na Strahově a prohlíţet vzácné barokní a renesanční tisky, pokreslila jsem dva sešity tušovými perovkami podle starých rytin, aţ jsem přišla na to, jak vytvořit jakýsi syntetický prototyp malého městečka s neforemnými přízračnými obrysy zámku, kde je moţno nalézt klikaté uličky a temná místa pobytu hrdiny K. a jeho dvou nohsledů. Ten vchází branou v levém dolním koutě grafiky, podél temných domů přichází do ubytovacího hostince, který je zobrazen v průřezu, takţe vidíme i do výčepu, kde se setkává s Frídou. Přízračné děje se odvíjejí v bizarní spleti domků a uliček, kde ve stopách hrdiny K. se ocitají jeho dva nerozluční sledovači. Divák je můţe nalézt na saních, na střechách, v důleţité parní lázni, za komíny, v uličkách i ve starém hostinci u výčepu. Městečko tone v šeru a je obklopeno tmou, vynořuje se ze sametově hluboké černi noci.j e sice zasněţené, ale stále v oparu mlhy, a tak barevnost z toho vyplývá - celý list jsem tiskla v hnědých a černých barvách, typických pro starý rembrandtovský šerosvit, který jsme tehdy milovali v obrazech. Tím jsem chtěla zdůraznit celkové působení Kafkovy vize i této grafiky: ono vynoření se snů ze sna, a moţná i konečné poznání snovosti našich ţivotů... V kafkovských vizích jsem se tehdy cítila jako doma. Jeho pocity a proţívání situací jsem v té době popsala jako pocity, společné naší generaci: bloudění, hledání, labyrintovost a spletitost lidských cest, nevysvětlitelnost osudů, záhadnost příběhů, podivnost soudů, nemoţnost ospravedlnění, fantastičnost snů. To jsme proţívali všichni nejen jako studenti, ale i jako občané země, okupované a vysávané neviditelnými chapadly obrovského stranického aparátu. Kde by mne bylo tehdy napadlo, ţe o mnoho let později (po podpisu Charty 77) budu moci na vlastní kůţi zaţívat ono sledování a kontroly v bytě i v mé práci, výslechy, kruté výhrůţky a restrikce, dlouholeté omezování osobních svobod, vzdělání i zaměstnání. Z těchto proţitků vznikly mé další cykly obrazů, kreseb a grafiky pod názvem VIZE ZNIČENÉ CIVILIZACE ( ) Ale dnes pochybuji, ţe díla, vzniklá na základě těţkého psychického nátlaku, jsou tím skutečným uměním, které by mohlo člověka osvobodit. Podle starého zápisu z roku 1986 D. Puchnarová, leden

4 KONFIGURACE K VERŠŮM F. HALASE POTOPA HLAD (VYDAVATELSTVÍ BLOK BRNO 1965) O POSTUPECH MÉ PRÁCE Dana Puchnarová 1964 Pro nakladatelství Blok v Brně mne doporučil básník Václav Renč. Viděl mé práce v atelieru a poznal mou velkou příchylnost k poezii. Halasovy metafory mi učarovaly jiţ několik let předtím a dělala jsem si pro sebe doprovody k jeho básním. Z nich vznikla např. litografie k básni Ticho, tištěná v dílně na AVU 1960, návrhy na přebaly jeho sbírek, monotypy z roku Kdyţ jsem dostala rukopisy obou sbírek od editora Dr. J. Chalupeckého, velmi váţeného teoretika současného umění v našich kruzích, začala jsem se seznamovat s Halasovým světem a jeho zázemím. V poslední části rukopisu uvedl seznam knih, které ho inspirovaly, a byly to opravdu obdivuhodně vybrané texty, které nám tehdy samozřejmě škola zatajila. Tu se mi otevřel docela nový svět, všechny ty knihy jsem si po přátelích půjčovala a pročetla před započetím práce na ilustracích. Protoţe mne samozřejmě tyto knihy velmi ovlivnily, uvádím zde jejich seznam, který je vlastně Halasův: B.Bridel: Rozjímání o nebi v noci na jitřní, Co Bůh? Co člověk? Co já - co ty, Křesťanské učení o posledních věcech člověka Angleus Silesius: Poutník cherubínský W. B. Yeats: Objevy - Tajemná růže J.Vašica: České literární baroko Nietzsche: Tak pravil Zarathustra Platon: Symposion aj. Leon Bloy: Zoufalec, Poutník Absolutna, Ta, která pláče Aristoteles: Poetika Jan z Kříže: Výstup na horu Karmel Knut Hamsun: Hlad K. Emmerichová: Utrpení našeho Pána, Dopisy Kateřiny Sienské, Vyprávění o Františku z Assiísi z pera bratra... Kvítky sv. Františka Bible - Potopa 4

5 Poté co jsem se seznámila s kořeny této poezie, coţ trvalo mnoho týdnů, pročetla jsem celou sbírku pečlivě znovu a zaznamenávala jistá slova, jistá spojení a vztahy, a zároveň jsem k nim kreslila malé skicy. Z těchto náčrtů se vyvinulo k dalšímu zpracování asi 20 témat. Přitom jsem přemýšlela o těch nejsilnějších obrazech Halasových veršů, které se mi vryly do paměti: A dále: Nebo: Nezacpi uši, věk náš řičí, zamotán v střevech výbuchů-- věř, v šachtách víry věční dříči roztrhnou slizkou ropuchu, jež vypocuje krev a zlato na plínky dětí, chudých šat. Rozbij tu tlamu,co civí na to... Kosti trčí z milovaných knih, plač - Nadávej na ten svět... Chudáčku z Assisi tady ani ptáci nezpívají Dej ať svět střelí si jednu do břicha Kam ale složit hlavu chudí mají. Velmi na mne zapůsobily obrazy jako: nebo další: Stavitelko kostnic, shazovačko korun. soudný den hrá na šalmaje, lásko chudých MISERERE Hrdlořez mor Zadkem moru vytřena Je bídy krajina... Ni co ta... Ni co ta... Smrti Poselkyně ticha... roucho plné zmaru Věznice strasti... Neřádstvo těla rozpadlého Neobvyklá slova začala přitahovat mou pozornost a začala jsem si uvědomovat jejich hlubokou vnitřní závislost na barokní obraznosti. Slova jako SMRTHOLKA, BROKÁTOVOU PLESNIVINOU, LEDOVITOU UMRLČINOU, NEŠTOVIČNOU PRAŠIVINOU silně podněcovala mou fantazii, dokázala jsem si rychle představit, jakým způsobem udělám jejich výrazy, jakou technikou mohu to vše zvládnout. 5

6 Halas ve svých poznámkách v rukopise nechal mnoho jen lehce nahozených veršů, například: hvězda smrtonoš... jak je nacpán svět mršinami.....duchovní mor... Kde smrti je tvůj dluh? sám v mlýnici protikladů... skryté zjevným učinil atd... K tomu jsem si našla ve Steyerových Písních o mukách pekelných (Vašica) smrtelně drásavé obrazy, které dozajista podnítily Halasovu fantazii: Rozškleb se tlamo pekelná zatemnělá jeskyně buď mi aspoň dnes zřetelná ať vkouknu do tvé síně neb mám bídu všemu lidu zatracenců malovat jejich muky, ďáblů hluky všem vykontrfektovat. Pejcha co holub nadutá v šarlatě tu obchází smilstvo nevěstka smrdutá... Hněv, by ses rval, žrádlo bys žral, skrbnost bys bral, popouzí atd. V rozvrzích ke Hladu F. Halas prozrazuje své oslnění protiklady temnot a světla, a tuto jeho inspiraci duchem i původem jasně barokní mi potvrdil v rozhovorech i jeho syn pan F. X. Halas. Ty všechny uvedené knihy měli doma v knihovně v Praze a později v Brně. V duchovní situaci 60. let se drastické barokní metafory přiblíţily dobře našim pocitům, a abych mohla ducha baroka lépe proţít, studovala jsem v Památníku národního písemnictví na Strahově na rytinách staré bitevní scény, válečné nástroje, sbírky a rytiny přírodnin, knihu Technica Curiosa, starou anatomii, herbáře, astronomické a zeměpisné atlasy (dva sešity perokreseb). Pro proţívání válek jsem studovala soubor Dürerových dřevorytů Apokalypsa, Boschovy obrazy, fotografie z bojišť I. světové války, knihy válečných reportáţí. Pak jsem se pustila do druhé fáze práce: několik desítek kombinovaných kreseb na předem připraveném podkladě. Byly pracovány dost sloţitě barevně, také perokresbou, tušemi. Průběh této práce byl pro mne dramatický. Vycházela mi celková koncepce jako cesta od naprostého chaosu k řádu, ale jeho dosaţení nebylo v lidských silách v té době moţné. Sotva jsem nějakých 5 dní u tohoto chaosu vydrţela (byly to pokusy nahromadit ošklivost, jak psal F. Halas), bylo nutno násilím začít práci od druhého konce, neboť pobývání ve světě temnot mi dělalo značné obtíţe psychického rázu. To vyvrcholilo jedné noci, kdy jsem dokončovala poslední kombinovanou kresbu k tématu CHAOS, jiţ zmiňovaným silným vnitřním duševním převratem, kdy jsem byla dovedena 6

7 k nutnosti opustit okamţitě vnitřní svět bolesti, úzkostí, strachu z katastrof a duchovního temna. Ve třetí etapě mé práce jsem sloţité velké kresby měla zjednodušit do litografií, zredukovat jejich počet na osm základních, coţ odpovídalo počtu objednaných celostránkových ilustrací, a ve dvou případech se mi podařilo prosadit dvoustrany. Na ty jsem určila protikladná témata, ke kaţdé části knihy jsem dala litografii jako frontispice. Dvě témata jsem umístila samostatně v textu. Po dlouhém váhání jsem zvolila techniku litografie, protoţe byla knihtisku nejblíţe. Poţadavek z nakladatelství byl na dvě barvy. Zvolila jsem černou pérovku jako výrazného nositele obsahu, a sloţitě pracovaný hnědý podtisk. Hnědá je pro mne vţdy barvou země, má v sobě jistou pevnost, pan F. X. Halas v ní viděl barvu fašismu, neboť jeho otec ty sbírky chápal jako protifašistické. Navrhla jsem přebal knihy jako kombinaci ze dvou témat - Chaosu a Nebeských výšek, tedy z témat první a poslední dvoustrany a písmo titulků na přebalu jsem napsala ručně jako velkou předlohu, která se dále zpracovávala fotograficky. Přebal je vlastně spojením výtvarné symboliky celé knihy v jedno. Plátěná vazba má slepotisk se stylizovaným motivem kresby Kříţ ţebř - s poslední příčkou Kristem... Typografickou úpravu jsem navrhla podle rukopisných listů F. Halase na formát A5, sazba cicero Didot, vše jsem komponovala na střed, aby čtenář byl co nejméně rušen. Dbala jsem na to, aby stránky byly vyváţeny a aby kniha byla doprovázena těmi nejsilnějšími symboly, vybranými z několika desítek témat, které by mohly koncentrovaně působit na city čtenáře. Můj výtvarný doprovod nazval nakladatel pan Vokolek konfiguracemi, coţ je myslím velmi výstiţné označení. Tato práce znamenala v mém vývoji podstatný přelom. (Uvědomovala jsem si to silně při vpádu sovětských vojsk v srpnu 1968 do našich zemí, a později, kdyţ jsem proţívala situaci kolem Charty a byla posléze diskriminována.) Byla pro mne odrazovým můstkem, poučením i posílením, otevřením brány do duchovního světa, tak důleţité pro mou další cestu v ţivotě i v umění. 7

8 SLOVA TÍHY A NADĚJÍ V POEZII BÁSNÍKŮ 20. STOLETÍ HALAS - MÁCHA - THÁKUR Vytvoření konfigurací k tak silné poezii jako jsou verše básnických sbírek Fr. Halase POTOPA / HLAD / BÁSNĚ Z VÁLKY bylo pro mne něčím jako překonání vlastních mezí a završení jedné fáze duchovního vývoje, která nutně musela přerůst ve vlastní protiklad. Končila jsem studia na praţské AVU, přátelila jsem se s širokým okruhem praţského undergroundu, se skupinou tzv. strukturální malby, stejně nás všechny trápilo zoufalství z necitelného diktátu totality, nedostatku informací, nemoţnosti kontaktu se svobodným světem na západě. Tím více jsme si cenili toho, co vyzařovalo autenticky proţitky duše a vědomí - a právě poezie F. Halase působila na nás jako zjevení. Jezdívala jsem za vzděláním k rodině Němcových, kde se scházeli Plastic People a konaly se filozofické semináře, za nakladatelem Vl. Vokolkem do Pardubic, za Floriany do Staré Říše. Tak jsem se setkala s básníkem V. Renčem, právě propuštěným z dlouholetého utrpení v kriminálu. V mém sklepním atelieru na Kampě v Praze prohlíţel mé obrazy a vznikající strukturální kresby k povídkám Franze Kafky a náhle řekl: Vy budete dělat básně Františka Halase, spolupracuji s Blokem v Brně a někoho takového hledáme. Kvůli tomu jsem se setkala s teoretikem Jindřichem Chalupeckým, který redigoval pozůstalost Halasovu, také se synem básníka PhDr. F. X. Halasem ještě v Dejvicích. Objasnili mi okolnosti vzniku veršů i různé peripetie Halasova ţivota, zároveň i mnohé z filozofie umění, coţ nám na vysoké škole citelně chybělo. Dostala jsem do ruky i originální Halasovy rukopisy, abych podle nich mohla provést typografickou úpravu knihy. Pak začalo neuvěřitelné a zároveň utajené dobrodruţství - něco jako vnitřní bitva na mnoha frontách najednou. Šlo především o to poznat vše, z čeho Halas vycházel, co uváděl ve svých Poznámkách ke kaţdé sbírce: Aristoteles, Platon, Plotin, Jan z Kříţe středověká mystika, barokní poezie - hlavně Angelus Silesius a Bridel, z nichţ čerpal závratně vznešené i drasticky hrůzné vize, metafory válečného děsu. Pak zmiňoval Leona Bloye a Maritaina - (jehoţ spis Umění a scholastika ovlivnil i malíře Mikoláše Medka a Jiřího Valentu v 60. letech). Další fáze práce znamenala výběr témat, zároveň hledání vhodné techniky v menších kombinovaných kresbách, pak velké kresby a zároveň vytváření propalovaných a zašívaných strukturálních obrazů. Velké formáty na výšku člověka byly poselstvím i pro mne. (Nejbarevnější z nich - asambláţ Kříţ - ţebř - Světlo - byl vystaven na V. Biennale Christlicher Kunst v Salzburku 1966 a reprodukován v knize o evropském sakrálním umění). Práce na Halasovi mi přinesla jedné noci roku 1964 naprosto neracionální hluboký vnitřní převrat, kdy celé mé podvědomí se vzbouřilo proti katastrofickému proţívání světa. Jiţ nikdy jsem se nemohla k té temné epoše vrátit a začala jsem pracovat s čistými liniemi a čistými barvami. Dokončila 8

9 jsem Bílé obrazy a Bílé monotypy a začala cyklus Geometria Mechanica, inspirovaný myšlenkovým řádem matematiky, deskriptivní geometrie a filozofií, která podporuje sílu lidského ducha. Proţila jsem na sobě, ţe umění je práce s vědomím člověka a ţe to vyţaduje velkou opatrnost k tomu, co druhým ke vnímání předkládám. Halasova kniha veršů POTOPA / HLAD vyšla r v nakladatelství Blok v Brně. Pro náš národ mohla být i vizí další invaze v r Alespoň v mé velké kresbě Anděl potopy /dnes v majetku AJG Hluboká/: anděl s ohnivým mečem bojuje proti hlavním tanků a všemu neřádstvu v duších s halasovskou urputností dodnes. Cyklus litografií k MÁJI K. H. MÁCHY vznikl o řadu let později 80. letech na podnět skupinky sběratelů umění. Ţila jsem v jiţních Čechách, měla jsem za sebou podpis Charty 77 a sledování i vyšetřování státní bezpečnosti, pracovala jsem na cyklech Vize zničené civilizace a UTOPEIA. Máchovská symbolika věčného putování, prostor hledání, splývání se zemí, přírodou, vrcholící v proţitku bytí sama v sobě otevírala prostor duchovní svobody, která je s námi všude,protoţe je v nás. Hluboce a šťastně jsem proţívala univerzální kosmické vanutí závěru Máje, rozšíření vědomí, blízké východnímu myšlení. Některé výtvarné formy přešly sem z mých volných cyklů (Hlava - vězení, Člověk - torzo). Volila jsem černou a modrou pro jejich, vnitřní význam: sametová hloubka, váţnost, tajemství, smutek a úderná síla černé, prostor nebes, nekonečna, naděje, touhy a věčnost modré. - Cyklus nebyl nikdy vystaven ani publikován. Máchovská myšlenka prolíná i moje fotomontáţe s kresbami OBLAKA, která končí Máchovými verši o zemi milované, jediné vlasti. Souvisí to s bolestí naší generace, která ţila v neviditelném duchovním vězení a mnozí z přátel i ve vězení materiálním. V té době jsem podepsala u Dr. Věry Jirousové text Charty 77. Nedlouho potom se ozval zástupce skupin brněnské jogy s návrhem vydání cyklu barevných grafik ke GÍTANDŢALÍ RABÍNDRANÁTHA THÁKURA, jehoţ dílo se nesmělo veřejně vydávat. Prostudovala jsem Thákurův ţivotopis dokonce v ruštině, a všechnu jeho poezii, co jsem sehnala po známých. Vznikla řada akvarelů, často s vpisovanými verši. Litografie - aţ šestibarevné - vycházejí z čistoty zářivých básníkových symbolů, objevujících krásu v drobných maličkostech, z jeho opojení přírodou, ale i z procítění všelidské sounáleţitosti a pomáhajícího bratrství. Tak se pro mne vnitřně uzavírá oblouk halasovských vizí (Hmota touţí po Duchu, Země touţí po Výsostech atd.) otevřením nových cest poznání, ukázáním velké svobody, existující stále s námi v našich duších, které nikdy nekončí. Dana Puchnarová (Nakladatelství Blok v Brně) 9

10 GEOMETRIA MECHANICA A GEOMETRIA SPIRITUALIS GONIOMETRICKÉ FUNKCE Od roku 1965 byly mé výzkumy vztahy čáry, křivky a plochy inspirovány kresbami počítačů, vystavených na vzorkových veletrzích v Brně - mé myšlení bylo náhle zcela ponořeno do jiné úrovně vnímání. Mé vědomí bylo uchváceno spirituální krásou a poetickým nábojem počítačových kreseb, zvláště záznamy goniometrických funkcí. Stála jsem u těch strojů v úţasu a brzy se jejich kresby objevily v mém sklepním podzemním atelieru na Kampě. Myšlenka na to, ţe lidský mozek a vlastní ruka i oko jsou schopny taká takové výrazové síly, podnítila vznik mnoha mých kresebných i grafických cyklů, nazvaných Geometria Mechanica podle barokního latinského spisu vědců - řeholníků z knihovny kláštera na Strahově. (Tam jsem chodívala prohlíţet staré knihy s rytinami v době mého kafkovského cyklu ). V nové etapě práce se čistá bílá plocha se stala nekonečným prostorem myšlenkových objevů, jemných pravidelných sítí křivek, dějištěm nových událostí, prostředkem k očištění mysli od emocí, polem bojů, konfliktů i oasou ticha a neporušení. Kresby následovaly vlastní zákonitosti, neseny svými rytmy. V témţe roce vznikly i čisté čárové lepty Křivka klidu, Rotace-otáčení (velké suché jehly s pouţitím matric s dřívějších obrazových a grafických komposic) Kříţení, Postupné rytmy atd. V roce 1966 vznikly pracné a dlouho malované obrazy olejem na hladké ploše plátna, kde barva i křivka mluvily samy za sebe, znamenaly však zároveň vítězství myšlenky nad hmotou, neboť byly samy sebou zhmotnělou myšlenkou. Na mnohokrát lazurované červeně zářící podkladní ploše se vznáší symbol parabol ve tvaru kříţe, uprostřed jemně prosvětlené ohnisko vyzývá k zastavení. Je to nové duchovni poselství - nová transformace starších symbolů, taková soukromá kříţová cesta a zároveň hold matematickým zákonům, které vlastně spoluurčují a ovlivňují naše současné myšlení, filozofii 20. a 2l. století. Hold kybernetice jsem vzdávala v době, kdy byla v tisku zavrhována jako kapitalistická nectnost. Byly to mé první meditační kresby, grafiky a obrazy Obrazy a grafické listy dostaly po mých cestách nové podněty. Po návratu ze studijního a tvůrčího pobytu v mezinárodním atelieru na jihu Francie, z cest do Holandska a NSR vznikají nové, jiţ barevné kombinované kresby Křivky, jeţ daly vznik řadě grafických listů jinotajného významu. Byly zaloţeny na prolínání linií i čistých barev. 10

11 Tisky z několika desek dávaly moţnost soutisků a násobení, kterou jsem stále více rozpracovávala. Od grafických listů Pokus o překonání hranice, Zámek snů, Patafyzický kabinet A. Jarryho", "Velké otáčení", "Veselý kinetista" přes gordický uzel křivek v obraze a grafickém listě Labyrint světa a ráj srdce na motiv J. A. Komenského pokračují násobené otisky Koruna trpělivosti", Mao- ce-tungův smích a konečně listy Znaky", jimiţ začíná nový cyklus kreseb, obrazů a grafických listů. Obraz Pokus o překonání hranice (olej, cca 140x100 cm) jsem toho roku dala do Galerie Platýz spolu s několika grafikami cyklu. Bylo to před Vánoci roku Obraz se k mé lítosti za několik dnů prodal do NSR, takţe alespoň on překonal hranici mezi civilizacemi. Do rušného roku 1968 přicházím s kresbami a obrazy v barvách modré, červené a bílé, jako bych cítila nutnost stmelit národ, zachránit jej před hrozící katastrofou. Témata Stupnice naděje" se opakují v kresbách, grafikách i v obrazech, nastává období "Dialogu" a Problémů spoluţití", křivky přebírají roli znaků, významů situací ve vědomí českého národa. Velký obraz Problémy spoluţití" - ve vlasteneckých barvách - byl vystaven ve slavném Jaře 1968 na výstavě mladých v ÚLUVU v Praze. V té době jsem jiţ pracovala na edicích teologických knih pro ÚCN a zde jsem uplatňovala na obálkách tyto symbolické motivy mých výzkumů významu linie v ploše. Čistotě výrazu linie jsem pomáhala různými křivítky. Byly to nové typy rýsovacích pomůcek, které jsem poţívala asi od roku 1966, kdyţ jsem si je dovezla z cest zároveň s kufrem knih. Čistota výrazu mne fascinovala. Zdálo se mi jedinou moţnou protiváhou v tom světě chamtivosti a násilí, který se kolem nás tiše zavíjel a odvíjel. CYKLUS GEOMETRIA SPIRITUALIS Pracovala jsem v těch letech v nově zaloţené liturgické komisi u praţského biskupství církve římskokatolické. Zde jsme realizovali jen málo, ač jsme se týdně scházeli. Nejvíce poučení jsem si v těch letech odnesla ze soukromého studia filosofie a psychologie z knihoven rodiny PhDr. Jiřího a Dany Němcových, kde se scházíval jak krouţek filosofu (Hejdánek, Hejda a další z budoucí Tváře ), tak i mladí umělci a hudebníci. Zajíţděla jsem často k rodině Florianů do staré Říše, k básníku Renčovi do Fryštáku, s jehoţ dcerou Zuzanou jsme si vzájemně četly své básně, k velmi vzdělanému nakladateli panu V. Vokolkovi do Pardubic i k jeho bratru básníkovi V. Vokolkovi do Děčína. Z těchto kořenů rostla moje snaha vloţit do umění hlubší vnitřní smysl, snaha o neustálé hledání řádu, která se nesla od mých prvních obrazů po vstupu na AVU v roce 1958 aţ po ty kruté časy po vpádu sovětských vojsk na naše území I968. Stalo se to několik dnů po mém návratu z měsíčního pobytu ve Francii (ten jsem si hradila z ceny udělené v roce 1966 ve Folkwang - Muzeu Essen za vystavené grafiky cyklu Geometria Spiritalis.) 11

12 Spojovala jsem vţdy svou výtvarnou činnost s hledáním skutečné vnitřní hodnoty, proto na mne jiţ v roce 1963 hluboce zapůsobila četba spisu L. Klímy Svět jako Vědomí a Nic. H. Bergsona "Vývoj tvořivý", Maritainovo dílo "Umění a scholastika", Platon, Plotinos, Aristoteles. Dávala jsem výraz svým pocitům v poetických textech, které mám řazeny přímo podle témat výtvarné činnosti, a pak ve hře na klavír i na varhany ve venkovském chrámu o prázdninách. Nejvíce mne oslovil v té době P.T. de Chardin, kterého nám tehdy překlady zprostředkoval Dr. Jiří Němec. Nacházela jsem zde tak nesmírné rozšíření vědomí, ţe jsem pokládala za naprosto nemoţné, přičítat umělecké činnosti funkci zobrazující, popisující vnější svět - kaţdá zmínka o socialistickém realismu byla mi výsměchem onomu velkému personalizujícímu vesmíru, onomu úsilí o pokrok evoluce v nás, o spolupráci všech psychických aktivit v noosféře Kaţdá věta P. de Chardina mne inspirovala: U cyklu Geometria spiritualis to byly jeho úvahy "Duchovní moc hmoty" - cituji na př.: Koupej se ve hmotě, synu člověka. Ponoř se do ní tam, kde je nejhlubší a nejprudší. Potýkej se s jejím proudem a pij z jejích vln. To ona kdysi kolébala tvoji nevědomost - a ona tě donese až k Bohu!" Nebo Hymnus na hmotu" - cituji: Buď požehnána, univerzální hmoto, étere bez hranic, trvání bez břehů, trojí propasti hvězd, atomů, a generací, jež stále překračuješ naše těsné míry a zjevuješ nám rozměry boží... Pozdravuji tě, božské prostředí, nabité tvořivou silou, jako moře zmítané Duchem, jako hlína, oživovaná a hnětená vtěleným slovem Kdo tě chce dosáhnout, hmoto, musí začít ve styku se vším, co se zde na zemi hýbe a pak pociťovat, jak se mu pod rukama vytrácejí všechny jednotlivé podoby toho, co v nich drží, až se nakonec střetne s jedinou podstatou všeho pevného, sjednoceného. Mé praţské období končí vpádem sovětských vojsk, jejichţ tanky nás odřízly od světa a postupně nastolily krutovládu. Odešla jsem vědomě do ústraní, abych pokračovala ve hledání toho, co je daleko nad tím. Cítila jsem toto drastické narušení ţivota národa i duchovní atmosféry tak silně a trvale, ţe jsem volila raději dobrovolnou emigraci na venkov do jiţních Čech. Zde jsem se plně soustředila na výzkum psychologického působení linie, křivek a přímek v ploše, na zkoumání účinků čistých barev, na jejich přechod do prostoru a na obnovování prostorů vědomí, vztahů, skupinových komunikací. 12

13 G E O M E T R I A M E C H A N I C A Goniometrické funkce od r Od r byly mé výzkumy vztahů čáry, křivky a plochy inspirovány kresbami computerů. Toho roku jsem se rozjela do Brna na vzorkové veletrhy, abych na vlastní oči viděla nové stroje, které samy kreslí. Mé myšlení bylo uchváceno poetickým nábojem a spirituální krásou počítačových kreseb, bylo náhle vytrţeno do zcela jiné úrovně vnímání, kdyţ jsem pozorovala vznikání liniových sítí, jimiţ stroj zobrazoval různé GONIOMETRICKÉ FUNKCE. Chodila jsem dlouho kolem těch zázraků v úţasu a několik kreseb jsem si odvezla do Prahy, abych si je ihned vyvěsila v atelieru. Uvědomila jsem si ještě u počítačů, že lidský mozek a vlastní ruka i oko mohou být schopny vytvořit také takové kresby, plné výrazové síly. Ta představa podnítila vznik nových cyklů mých kreseb, grafik i obrazů, které jsem souhrnně nazvala podle barokních výzkumů GEOMETRIA MECHANICA. Studovala jsem totiž předtím renesanční a barokní rytiny ve starých knihách klášterní knihovny na Strahově kvůli mému kafkovskému cyklu a při tom jsem objevila jeden latinský spis řeholníků- vědců, který nesl tento název. V nové etapě mé práce se čistá bílá plocha papíru nebo plátna stala náhle nekonečným prostorem vizuálních i myšlenkových objevů, jemných pravidelných sítí křivek, dějištěm nových událostí, prostředkem k očištění mysli, polem bojů a konfliktů i oázou ticha a neporušenosti. Kresby si vytvořily vlastní zákonitosti, sledovaly svůj jasný řád, neseny určitými rytmy. Bylo to pro mne důleţité zlomové období, neboť jsem během jedné jediné noci proţila silný vnitřní převrat, který mne bez mé vlastní vůle donutil opustit svět drásajících existenciálních pocitů, temných barev a sloţitých plastických struktur a obrátit se k k čisté linii a ploše, nevyjadřovat a nevyvolávat katastrofické pocity, které ubliţovaly nejen mé duši, ale i duším diváků v přítomnosti a budoucnosti. A tak náhle, přes noc jsem opustila to, čím ţila moje generace po ta smutná léta našich studií na Výtvarné škole a pak na Akademii výtvarných umění v Praze. Koncem zimy, tedy počátkem roku 1965 začaly vznikat první liniové kresby, pak serie čárových leptů (Křivka klidu, Rotace- otáčení) a velké suché jehly s pouţitím matric z dřívějších obrazových a grafických kompozic strukturálního období (Kříţení, Postupné rytmy aj.) Následovaly velmi pracné a dlouho malované obrazy, kde barva i křivka mluvily samy za sebe z hladké plochy plátna. Zdálo se mi, ţe mohou být samy zhmotnělou myšlenkou, ţe ukazují vítězství myšlenky nad hmotou, a uzavírala jsem se s těmito sny a představami do samoty jen proto, abych mohla v nich nerušeně pokračovat. Nebyl pro mne důleţitý ţádný názor teoretiků ani dřívějších spoluţáků ze škol či generačních vrstevníků a kamarádek. Cítila jsem, ţe ty obrazy mají v sobě jakési nové a silné duchovní poselství. Jako třeba obraz Kříţ z parabol: je tvořen červenou podkladní plochou, mnohokrát lazurně přemalovávanou tak, aţ barva 13

POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ

POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ POUTAVÝ ŢIVOTA BĚH MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ Předehra - původ a dětství. 1938-1948 22. 1. 1938 narozena v Praze tři měsíce před vpádem německých armád. Otec byl v té době dŧstojníkem čs. armády, matka pilnou

Více

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie

Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Ve slunné Kalifornii v jednom krásném městě (Mountain View), kde na zahradách rodinných vil rostou palmy, vede malá křehká ţena více neţ deset let podnik na výrobu speciálních

Více

O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ PRACOVNÍ SEŠIT DANA PUCHNAROVÁ DANA PUCHNAROVÁ I. O ČISTÝCH BARVÁCH A TVARECH U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy

Více

VLASTNÍ ŽIVOTOPIS MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ. Můj původ a dětství.

VLASTNÍ ŽIVOTOPIS MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ. Můj původ a dětství. VLASTNÍ ŽIVOTOPIS MALÍŘKY DANY PUCHNAROVÉ Můj původ a dětství. 1938-1948 22. 1. 193ň narozena v Praze tįi měsíce pįed vpádem německých armád. Otec byl v té době důstojníkem čs. armádyě matka pilnou úįednicí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ. 2013 Klára Černá

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ. 2013 Klára Černá ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Klára Černá ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY ZA ZAVŘENÝMA OČIMA - MALÍŘSKÝ CYKLUS DIPLOMOVÁ

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial OBSAH 2 3 5 7 16 18 19 21 22 29 34 41 44 51 53 54 57 58 téma Sloup Panny Marie... archiv F. X. Šalda / Mor pomníkový výlet Krištof Kintera / Praha rozhovor Patrik Hábl / Obrazy a

Více

Román Poutníci noci 1

Román Poutníci noci 1 D. L. ANDREJEV, A. A. ANDREJEVOVÁ Román Poutníci noci 1 Název románu, nad kterým Daniil Leonidovič Andrejev pracoval od roku 1937, přerušil práci během války a zakončil v roce 1947, znamená následující:

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial OBSAH 2 3 5 7 18 20 21 23 24 30 36 43 48 52 54 56 58 60 66 téma Z historie pomníku na Vítkově archiv Syntéza a výstava: Osma výlet Josef Čapek: Praha rozhovor Petr Pavlík: Jezdím

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK

MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MUDr. JIŘÍ SALAMANCZUK OSOBNÍ FOND (1902) 1942 1992 Inventář číslo AP 101 NAD 628 Aleš Drahotušský a Eva Mrázová Ústí nad Labem 2004 1 Schvalovací doložka Schvaluji níže uvedený

Více

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 1. 2 Obsah Obsah str. 3 Úvod str. 5 I. Část: Kráska a zvíře aneb o skrytých možnostech umění str. 7 Divadlo svět příběh str. 8 Divadlo svět postavy ve hře

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ

NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ NAZNAČENÍ SKRYTÉHO SMYSLU UMĚNÍ 20. STOLETÍ Motto: Aristoteles zastával názor, že otázky, týkající se lidské duše a rozjímání o dokonalosti boha jsou daleko cennější než zkoumání materiálního světa...

Více

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři,

Editorial OBSAH. Vážení čtenáři, revue art 1 Editorial Vážení čtenáři, OBSAH 2 3 4 6 18 20 21 22 24 32 38 42 50 54 58 60 64 68 téma Pomník maršála Radeckého archiv Vincenc Kramář: Exkurs I. výlet Michal Gabriel: Trutnov a Hradec Králové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Veronika Petrţelová IV.ročník prezenční magisterské studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Více

DANA PUCHNAROVÁ TÍHA A NADĚJE

DANA PUCHNAROVÁ TÍHA A NADĚJE DANA PUCHNAROVÁ TÍHA A NADĚJE (K výstavě konfigurací k poezii F. Halase, V. Holana, K. H. Máchy, R. Thákura aj.) Každé dílo je ukotveno ve své době, je časové ale zároveň i nadčasové. My v roli diváků

Více

Ročníková práce. Akademický rok 2013/2014

Ročníková práce. Akademický rok 2013/2014 Ročníková práce Akademický rok 2013/2014 Katedra divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vypracoval: Miroslav Šefčík Odborně vedl: Mgr. Martin Pšenička PhD Klíčová slova: zahrada,

Více

Čtvrtletník aneb čtvero ročních dob v životě věcí, slov, nápadů, zvířat, lidí.

Čtvrtletník aneb čtvero ročních dob v životě věcí, slov, nápadů, zvířat, lidí. Čtvrtletník aneb čtvero ročních dob v životě věcí, slov, nápadů, zvířat, lidí. XX/2004/4 Zima Vánoční zamyšlení nad existencí Santa Clause, Dobřichovice očima soch, 1. světová válka a Dobřichovice, aktuality,

Více

Věřím, že roku 2017 Bůh

Věřím, že roku 2017 Bůh Úvodní slovo Probuďte se! Věřím, že roku 2017 Bůh zvítězí nad světem, pravil mi jeden stařičký farník. Bude to totiž 100 let od fatimského zjevení. Ten dobrý muž je smutný nad stavem dnešního světa, nad

Více

OČIMA ROMNI Dokumentární film - portrét

OČIMA ROMNI Dokumentární film - portrét MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a ţurnalistiky OČIMA ROMNI Dokumentární film - portrét Bakalářská práce Zuzana Janáková Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek

Více

Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let

Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ Žena v tvorbě Václava Matějíčka. Obrazy z 90. let BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Anežka Dočekalová

Více

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Stylistická interpretace literárního textu (Karel Čapek) Anna Dytrtová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Stylistická interpretace literárního textu (Karel Čapek) Anna Dytrtová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Stylistická interpretace literárního textu (Karel Čapek) Anna Dytrtová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je věnována noetickému dílu Karla Čapka. Zvláště pak

Více