1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky 1. Rozsah platnosti 1.1. Níže uvedené prodejní podmínky platí pro všechny smlouvy na dodávky zboží či provedení služeb uzavírané mezi kupujícím a naší společností. Platí pro veškeré existující a budoucí obchodní vztahy, i dosud definitivně nesjednané. Odlišné podmínky kupujícího jsou pro nás i bez našeho explicitního nesouhlasu nezávazné, pokud je výslovně a písemně neuznáme prostřednictvím pracovníka s příslušným oprávněním k podpisu. Následující podmínky platí i v případech, kdy na ně nebudeme explicitně poukazovat, kdy je kupující nebude akceptovat a kdy budeme objednávku kupujícího bez dalšího realizovat, přestože si budeme dobře vědomi, že kupující uplatňuje jiné všeobecné obchodní podmínky Všechna ujednání mezi kupujícím a naší společností musí existovat v písemné podobě. 2. Nabídka a uzavření smlouvy 2.1. Za nabídku k uzavření kupní smlouvy považujeme objednávku kupujícího. K jejímu uzavření dochází buď zasláním potvrzení o přijetí zakázky nebo zasláním zboží anebo vykonáním služby do deseti pracovních dní, nebo alternativně k datu uvedenému v nabídce resp. objednávce Všechny naše nabídky podléhají změnám a nejsou závazné, s výjimkou případů, kdy jejich závaznost výslovně písemně potvrdíme Autorská, duševní a jiná vlastnická práva ke všem fotografiím, obrázkům, výpočtům, výkresům a dalším námi vytvořeným podkladům zůstávají na naší straně. To platí zejména pro případy, kdy je součástí kupní smlouvy vývoj na náklady kupujícího, který hradí čas a práci, nikoliv však autorská ani duševní práva k předmětnému designu, výkresu či inovaci. Kupující smí výsledky takové práce postupovat třetím subjektům jen s naším písemným souhlasem, bez ohledu na to, zda se jednalo o deklarovanou důvěrnou práci či nikoliv. 3. Dodací podmínky a lhůty 3.1. Dodáváme výhradě EXW z našeho skladu v souladu s podmínkami INCOTERMS v nejnovějším platném znění. Obal je součástí dodávky pouze, pokud je explicitně uveden na potvrzení o přijetí objednávky Dodací termíny či lhůty uvedené na našich potvrzeních o přijetí objednávky jsou orientační a nezávazné a slouží čistě jako informace o tom, kdy by zboží mělo být připraveno k vyzvednutí resp. do kdy by služba měla být hotova. Objasňování technických záležitostí či dodatečné změny ve specifikaci objednávky mohou vést ke zpoždění přípravy zboží a služeb. Takové zpoždění nevyžaduje žádné zvláštní potvrzení, nýbrž je oběma stranami automaticky respektováno. Podmínkou dokončení zakázky je splnění všech povinností a zodpovězení všech relevantních technických a ekonomických dotazů ze strany kupujícího Jedná-li se o kupní smlouvu s termínem plnění sjednaným v souladu s 286 odst. 2 č. 2 německého občanského zákoníku a 376 německého obchodního zákoníku a byli-li jsme informováni o skutečnosti, že termín byl takto stanoven, a souhlasili-li jsme s touto podmínkou, pak neseme v rámci zákonných předpisů odpovědnost za jeho splnění. Ručíme však jen za předvídatelné a obvyklé negativní dopady s výjimkou případů, kdy by se jednalo o zpoždění plnění smlouvy v důsledku úmyslného a zlovolného jednání či hrubého zanedbání za naší strany, ze strany našich zaměstnanců či námi zmocněných osob Dojde-li k nedodržení nebo porušení důležitého smluvního ustavení naší vinou, vinou našich zaměstnanců nebo námi zmocněných osob, neseme odpovědnost v rámci zákonných předpisů a ručíme za předvídatelné a obvyklé negativní dopady. Další odpovědnost je vyloučena. Konkrétně v rámci platných legislativních předpisů odmítáme odpovědnost za případný odvozený ušlý zisk. Zákonná práva kupujícího na uplatnění nároku na odškodnění za porušení smlouvy či zpoždění jsou tímto nedotčena Částečné dodávky a částečná plnění jsou obecně přípustná s výjimkou případů, kdy by tento požadavek nedával z hlediska kupujícího smysl.

2 3.6. Nepřevzetí zboží či služeb. Nepřevezme-li nebo nevyzvedne-li si kupující zboží či služby do pěti pracovních dní od dodání resp. přichystání, poté co mu byla tato skutečnost oznámena, máme právo žádat uhrazení ztráty, škod, úroků a dalších dodatečných výdajů. Totéž platí v případě, že kupující poruší povinnost spolupracovat na splnění smlouvy. Nevyzvedne-li nebo nepřevezme-li kupující dodané nebo přichystané zboží, přestože byl informován, že je k dispozici, vystavuje se riziku, že tento jeho postup bude kvalifikován jako neplnění smlouvy. 4. Platební podmínky 4.1. Všechny ceny se rozumí ze skladu (EXW), nezahrnují obal a jsou netto, bez DPH, pokud nebude explicitně sjednáno jinak. DPH vykazujeme na faktuře zvlášť, a to v aktuální výši platné podle zákona ke dni fakturace Ceny pro soukromé osoby jsou včetně DPH Faktury je nutno uhradit v plné výši do data splatnosti. Skonto za okamžitou platbu poskytujeme jen v případech, kdy bude explicitně písemně sjednáno s příslušně oprávněnou osobou naší společnosti Termín či interval splatnosti na naší faktuře a jiných dokladech je nutno chápat tak, že v daný den musíme být schopni fakturovanou částkou disponovat. V případě šeků či směnek se to znamená datum, ke kterému musí být vyplaceny Kupující je oprávněn snížit fakturovanou částku z důvodu reklamace jen v případě, že dodané zboží je nesporně defektní či kazové anebo pokud je jeho reklamace potvrzena jako právoplatná, se jedná o reklamaci na základě jedné a téže smlouvy jsme kupujícímu k tomu dali písemné svolení V případě, že kupující bude s platbou v prodlení o více než pět pracovních dnů, anebo pokud budeme mít odůvodněné pochybnosti o solventnosti kupujícího, máme právo pozdržet dodávky dalšího zboží. Pozdržení dodávky objednaného zboží nemá v tomto případě žádný vliv na povinnost kupujícího provést platbu či převzít pozdržené a později uvolněné zboží V případě, že kupující bude s platbou v prodlení o více než pět pracovních dnů, máme právo požadovat okamžité splacení všech pohledávek a změnit jednostranně platební podmínky. 5. Přechod rizik, přeprava a balení 5.1. Pro přechod rizik platí příslušná ustanovení předpisů INCOTERMS. Podmínky platí ze skladu (EXW), pokud nebude sjednáno jinak Obalový materiál nelze odevzdat zpátky s výjimkou palet. Za likvidaci obalu a obalového materiálu zodpovídá kupující Na náklady a riziko kupujícího je možno zařídit nakládku a převoz, na obojí se z naší strany nevztahuje žádné pojištění Nevyzvedne-li si kupující přichystané zboží poté, co byl patřičně informován, nebo požádá-li o pozdržení expedice, pak zboží na náklady kupujícího a jeho nebezpečí uskladníme. Na splatnost faktury to nemá žádný vliv, neboť uskladněné zboží je považováno za vyzvednuté.

3 6. Přechod vlastnických práv 6.1. Vlastnická práva ke zboží zůstávají na naší straně až do uhrazení všech neuhrazených faktur na náš účet, a to včetně faktur, jejichž termín splatnosti je po dodávce zboží. Poruší-li kupující smlouvu zejména, nikoliv však výhradně a pouze, zpožděnou či neuskutečněnou platbou bez ohledu na důvod, máme právo vymezit novou, přiměřenou lhůtu splatnosti a trvat na vrácení dodaného zboží, jež je stále ještě v našem vlastnictví, zpět. Kupující je v takovém případě povinen zajistit na vlastní náklady přepravu zboží na námi určené místo. Vznesení požadavku na vrácení dodaného zboží opravňuje k odstoupení od smlouvy. Alternativně můžeme zboží zajistit na námi zvoleném místě. Můžeme jej pak prodat nebo využívat podle potřeby, přičemž zisk z této činnosti bude zúčtován s našimi pohledávkami za kupujícím, po odečtení s ní spojených nákladů ze zisku Kupující je povinen o zboží dodané s výhradou vlastnických práv dobře pečovat a pojistit je proti škodám způsobeným požárem, krádeží atd. ve výši odpovídající jeho hodnotě. 6.3 Kupující je oprávněn zboží dodané s výhradou vlastnických práv používat, prodávat a jinak využívat. S tímto zbožím však naopak nesmí nakládat jako s prostředkem určeným do zástavy ani jako s prostředkem pro poskytnutí garancí na získání půjček ani uhrazení pohledávek jiných věřitelů. Pro zboží dále prodané nebo jinak využívané stále platí výhrada našich vlastnických práv a s ní spojené nároky vůči případnému třetímu subjektu v případě, že kupující nesplní svou povinnost včasného uhrazení faktury. Jestliže kupující nedodrží sjednané platební podmínky, je povinen na požádání sdělit podrobné informace o uskutečněném prodeji zboží. Pohledávka kupujícího za třetím subjektem přechází s okamžitou platností a v plné výši na nás. Kupujícího zmocňujeme k vymáhání takové postoupené pohledávky vlastním jménem a na vlastní náklady autoritou jím vystavených faktur. Nesplní-li kupující své platební závazky vůči nám, máme právo toto zmocnění kdykoliv odvolat. Nároky na třetí subjekt v souvislosti se zbožím dodaným z výhradou vlastnických práv nelze postoupit žádným jiným způsobem, ani prostřednické firmě, ani bankovnímu institutu apod., aniž by případný prostřednický subjekt nebyl informován o našem již dříve existujícím nároku a aniž by se nezavázal, že je bude až do zaplacení naší faktury kupujícím respektovat Využívání nebo další zpracování zboží, ke kterému máme vyhrazeno vlastnictví, nemá na naše vlastnická práva žádný vliv. V případě, že zboží bude zpracováno v kombinaci s jednotkami třetích subjektů, získáváme automaticky společné vlastnictví k dokončenému nebo rozpracovanému produktu, a to do plné výše hodnoty zboží, na které se vztahuje výhrada našich vlastnických práv, včetně případných nákladů na přepravu, DPH, nákladů na vymáhání peněz atd. Naše vlastnická práva zůstávají ve všech případech nadřazena vlastnickým právům kupujícího, bez ohledu na poměrné náklady či hodnotu součástí vlastněných kupujícím a integrovaných do výsledného produktu obsahujícího naše zboží dodané s výhradou vlastnických práv, a to do úplného splacení všech námi vystavených faktur Jestliže by na toto zboží v rozporu s výše uvedeným ustanovením uplatňoval nějaký třetí subjekt nároky, mj. exekuční, je kupující povinen informovat jej o existenci našich vlastnických práv a současně okamžitě informovat o této skutečnosti také nás, tak abychom mohli svá práva hájit. Kupující je i nadále povinen uhradit nesplacené faktury, a to v plné výši a včetně nákladů na případné nezbytné soudní řízení nebo mimosoudní vyřešení sporu s případným třetím subjektem V případě, že platba uskutečněna nebude a zboží nebude ani právně ani fyzicky k dispozici k návratu do našich rukou, můžeme převzít do svých rukou jiný majetek na území provozovny kupujícího podle našeho uvážení či uplatnit na něj nárok. Jeho hodnota přitom může převyšovat hodnotu naší pohledávky až o 10 %. S tímto pak budeme moci nakládat resp. realizovat jeho prodej s cílem vyrovnat náklady spojené se zbožím dodaným s výhradou vlastnických práv. 7. Záruka a odpovědnost za škody 7.1. Nároky kupujícího na reklamaci, vyplývající ze záruky poskytované prodávajícím a týkající se zejména a však nikoliv výlučně jakosti nebo množství resp. počtu dodaného zboží budou zohledněny pouze, pokud je kupující uplatní v souladu s ustanovením 377 německého obchodního zákoníku. Nesprávné množství nebo evidentní vady či chyby je nutno reklamovat do tří pracovních dnů od příjmu zboží vyžadujícího nápravu.

4 7.2. V případě oprávněné reklamace můžeme zvolit způsob jejího vyřešení, a to buď výměnou zboží, snížením ceny, zrušením smlouvy nebo odstraněním vad či poškození ze zboží. Náklady na případnou opravu či odstranění vad nebo poškození jdou na náš účet, s výjimkou jejich navýšení v souvislosti se skutečností, že se zboží již nenachází v místě uzavření smlouvy. V případě, že se náprava nezdaří, má kupující právo žádat snížení ceny nebo zrušení smlouvy. Náprava se považuje za nezdařenou, pokud nebyla ani na podruhé úspěšná, s výjimkou případů, kdy lze z povahy zboží odůvodnit další pokusy o nápravu. Nárok na odškodnění je možno uplatnit jen v případě neúspěšné nápravy. Nároky kupujícího na odškodnění vymezené zákonnými předpisy jsou tímto nedotčeny V souladu s příslušnými zákonnými předpisy se zavazujeme akceptovat vrácení náhradního zboží nebo snížení ceny bez stanovení jinak nezbytné lhůty v případě, že zákazník kupujícího, co by konečný spotřebitel, o to z důvodu vady resp. defektu na zboží požádá anebo v případě že kupující bude s takovým požadavkem konfrontován. Zároveň se zavazujeme tak, jak nám ukládá zákon, proplatit kupujícímu výdaje na přepravu, práci a materiál vzniklé v rámci plnění povinností z jeho smlouvy s konečným spotřebitelem v souvislosti z vadným zbožím. Tyto nároky však lze uplatnit jen za podmínky, že kupující bude plnit svou povinnost a kontrolovat zboží hned při příjmu, a případně nás okamžitě informovat, tak jak to nařizuje ustanovení 377 německého obchodního zákoníku Tyto závazky z naší strany uvedené v bodě 7.3 neplatí v případě, že reklamovaná vada nijak nesouvisí s našimi přísliby či smluvními ujednáními s námi sjednanými kupující poskytl konečnému spotřebiteli zvláštní záruku kupující sám není ze zákona povinen plnit nároky konečného spotřebitele vyplývající ze záruky anebo v případě, že by se jednalo o neoprávněný nárok na reklamaci kupující poskytl konečnému spotřebiteli záruku nad rámec zákonných předpisů Nároky na reklamaci ze záruky a odškodnění je možno uplatnit do jednoho roku od dodání zboží či služeb s výjimkou případů, kdy se bude jednat o škody zaviněné hrubou nedbalostí nebo úmyslem anebo o defekty, které jsme podvodně skryli či zamlčeli, přestože jsme o nich předem věděli Ze zákona neseme plnou odpovědnost za újmy na zdraví a životě způsobené hrubou nedbalostí nebo zlovolným či úmyslným jednáním z naší strany, ze strany našich zaměstnanců, námi pověřených osob, a za újmy vyplývající z neplnění našich závazků. Za ostatní škody způsobené zlovolným či úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí našich zaměstnanců nebo námi pověřených osob neseme odpovědnost v mezích zákona. V případech, ve kterých se nebude jednat o úmyslné nebo zlovolné jednání naší firmy, našich zaměstnanců nebo námi pověřených osob, je odpovědnost za škody omezena na ty, které jsou ze své povahy obvyklé a předvídatelné. V případě poskytnutí záruky na zboží a služby neseme odpovědnost v rámci této záruky. Nároky na kompenzaci v případě vad spojených s kvalitou resp. jakostí bez jakéhokoliv dopadu na funkčnost zboží či kvalitu služeb budou akceptovány pouze, pokud se bude jednat o vadu jednoznačně ošetřenou poskytnutou zárukou Ze zákona neseme odpovědnost také za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud tato nedbalost vyústí v nesplnění některé z našich prvořadých povinností, kteréžto jsou definovány jako povinnosti, bez kterých by smlouva nemohla fungovat, a jako povinnosti, na jejichž splnění se naši partneři spoléhají. I zde je odpovědnost za škody omezena na škody obvyklé a předvídatelné Jakákoliv další odpovědnost je bez ohledu na charakter případných reklamací či nároků vyloučena. To se týká zejména, nikoliv však výlučně, občansko-právních nároků z nepřípustného jednání v souvislosti s nepokrytými výdaji či náklady, spíše než v souvislosti se službami. Vyloučení naší odpovědnosti v tomto případě zahrnuje automaticky také vyloučení korporátní a osobní odpovědnosti našich zaměstnanců, osob námi pověřených, našich zástupců a subdodavatelů.

5 8. Místo plnění, místo soudu a právní řád 8.1. Místem plnění a místem soudu příslušným pro všechny nároky, pohledávky a spory vyplývající z dodávek a plateb (včetně šeků a směnek) se sjednává sídlo kanceláře společnosti PEK3, ze které je zboží expedováno, tak jak je to deklarováno na dodacím listu. V případě poskytovaných služeb je místem plnění sídlo kanceláře PEK3, ve které byla vystavena faktura. Ve věcech proti našemu smluvnímu partneru jsme nicméně oprávněni obrátit se také na justiční orgány v místě jeho provozovny resp. společnosti, v místě, ze kterého byla zadána objednávka či v místě registrované kanceláře kupujícího Všechny spory mezi oběma stranami budou řešeny podle německého právního řádu. Uplatnění unifikovaného práva pro mezinárodní obchod s movitým zbožím jakož i zákonů upravujících sjednávání mezinárodních smluv na dodávky zboží je vyloučeno Jazykem, ve kterém se budou řešit všechny sporné otázky, se bez ohledu na umístění sídla kupujícího a naší kanceláře sjednává angličtina Všechny spory budou řešeny prostřednictvím mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži a v souladu s jejím řádem. Mezinárodní obchodní komorou bude pověřen jeden smírčí soudce. Jeho výrok bude definitivní a závazný pro obě strany. V případě nejasností či pochybností je směrodatná originální, anglická verze těchto všeobecných obchodních podmínek.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670

Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670 1. Uzavření smlouvy, předmět plnění 1.1 Následující Obchodní podmínky (dále jen OP ) představují obchodní podmínky ve smyslu 1751 občanského

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více