Bezpečnost chemických výrob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost chemických výrob"

Transkript

1 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

2 Zákon o chemických látkách Uvádění chemických látek na trh Bezpečností informace o chemických látkách

3 Úprava nakládání s chemickou látkou Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů Prováděcí předpisy Bývalá sada 12 vyhlášek je zrušena Nová úprava směrnicí Nařízením Rady ES 1907/2006 (REACH) V tomto smyslu se vyžaduje nová registrace pro staré látky Látky na seznamu EINECS, ELINCS obchodované látky

4 REACH Historie Požadavek na uvádění látek (1967) se zjištěnými nebezpečnými vlastnostmi s odpovídajícími informacemi Směrnice 79/831/EHS seznam starých látek EINECS požadavek na notifikaci nových látek ELINCS Staré látky nejsou dostatečně prozkoumány Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals (REACH)

5 Zkoušky

6 Základní prvky REACH Základní prvky systému: Registration (registrace látek vyráběných a dovážených v množství nad 1 t/rok) Evaluation (hodnocení dokumentace a látek-bude provádět Agentura, též částečně na národní úrovní) Autorisation / Restriction (povolování uvádění látek na trh a jejich používání / související omezení zvlášť nebezpečné látky) Chemicals (chemikálie, chemické látky) Založení Evropské agentury pro chemikálie (Agentura) komunikace přes IUCLID

7 Rozsah působnosti REACH Vztahuje se na všechny vyrobené a dovezené chemické látky Látky nepodléhající REACH Radioaktivní látky, látky pod celním dohledem, neizolované meziprodukty, odpady, látky ve fázi přepravy, látky v zájmu obrany Výjimky z registrace (látky nepodléhající registraci) Polymery (monomery ano), léčiva, potraviny, krmiva Látky rostlinného a živočišného původu (IV) Chemicky neupravené přírodní materiály, hydráty, vodík, kyslík, dusík, vzácné plyny (V) Látky v humánních a veterinárních přípravcích, potravinách Látky považované za registrované Látky na ochranu rostlin, biocidy (registrace dle Nařízení ES č. 2032/2003, č. 1048/2005)

8 Povinnost registrace CHL Povinnost pro všechny chemické látky samotné nebo obsažené v přípravcích nebo v předmětech vyrobené/dovezené v množství 1 t/r a vyšším zaregistrovat u Agentury za poplatek Žádost o registraci každý výrobce nebo dovozce Registrace se vztahuje na: Látky samotné (i izolované meziprodukty) Látky v přípravcích Látky obsažené ve výrobcích (předmětech) Zjednodušená registrace u izolovaných meziproduktů Polymery jen při obsahu nad 2 % monomeru 5 let výjimka pro látky na výzkumné účely

9 Informace předkládané pro registraci látek Žádost o registraci látky výrobcem/dovozcem látky nebo látky v přípravku (od 1/t rok) Technická dokumentace - Dossier (od 1 t/rok) identifikace, množství, výroba a pokyny pro bezpečné používání, vlastnosti a klasifikace, studie dle příloh VII až XI, návrhy dalších zkoušek Zpráva o chemické bezpečnosti příloha č I (od 10 t/rok) pro všechna definovaná použití/scénáře Možnost využití hlavního žadatele o registraci Plán doplňkových zkoušek pro tonáž 100 t/rok a výše

10 Platnost zákona Koho se týká? Právnické osoby Podnikající fyzické osoby Sídlo (nebo org. složka) na území ČR

11 Co nařizuje/zakazuje Zákaz uvádění na trh bez údajů látky samotné nebo obsažené v přípravcích nebo v předmětech v ES nesmějí vyrábět ani v něm nesmějí být uváděny na trh, jestliže nebyly registrovány, pokud se to vyžaduje Obecná povinnost registrace látek samotných nebo obsažených v přípravcích každý výrobce nebo dovozce látky v množství 1 tuny nebo větším za rok

12 Registrace látky Povinnost registrace Orgány státní správy získávají informace o nebezpečných vlastnostech Využívají je pro ochranu zdraví a ŽP

13 Platnost zákona Látky vyjmuté z působnosti zákona léčiva krmiva, potraviny a tabákové výrobky kosmetické prostředky radionuklidové zářiče a jaderné materiály omamné a psychotropní látky zdravotnické prostředky hnojiva, pomocné rostlinné přípravky a substráty nerostné suroviny veterinární přípravky, s výjimkou dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků odpady viz 1 zákona

14 Platnost zákona Látky pro které zákon platí omezeně přípravky na ochranu rostlin výbušniny Činnosti vyjmuté z působnosti zákona přeprava dovoz a vývoz viz 1 zákona

15 Za registrované se považují Polymery Látky do 10kg/rok s vědomím MZ Látky do 100 kg/rok pro VaV Látky do 1 t pro aplikovaný výzkum po dobu 1 roku

16 Jakých látek se týká registrace

17 Jakých látek se týká registrace

18 Klasifikace nebezpečných látek výbušné pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují oxidující látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými extrémně hořlavé kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí < C a bod varu < 35 C, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku

19 Klasifikace nebezpečných látek vysoce hořlavé látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí (< 21 C) látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích (1 l.kg -1.h -1 )

20 Klasifikace nebezpečných látek hořlavé kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí (21 55 C) vysoce toxické látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, toxické látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, zdraví škodlivé látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

21 Klasifikace nebezpečných látek žíravé látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi, dráždivé látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, senzibilizující látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky,

22 Klasifikace nebezpečných látek karcinogenní látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, 1. kategorie 1; karcinogenní kategorie 1 je látka nebo směs, u níž existuje průkazná souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a vznikem rakoviny, 2. kategorie 2; karcinogenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro kterou existují dostatečné důkazy pro vznik rakoviny na základě dlouhodobých studií na zvířatech, 3. kategorie 3; karcinogenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro kterou existují některé důkazy pro vznik rakoviny na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

23 Klasifikace nebezpečných látek mutagenní látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, toxické pro reprodukci látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností, nebezpečné pro životní prostředí látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.

24 Klasifikace chemické látky Zjištění, zda má látka nějaké nebezpečné vlastnosti a její přiřazení do daných skupin nebezpečnosti Na trh se nesmí uvést látka, která nebyla klasifikována Zkoušení musí probíhat v souladu s prováděcím předpisem předepsanými metodami pracovištěm s osvědčením o dodržování Správné laboratorní praxe

25 Klasifikace přípravků Nepřihlíží se ke složkám/nečistotám s podlimitní koncentrací Koncentrace je dána přílohou č. 1 k zákonu není-li stanoveno jinak v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek

26

27 Metody získávání informací Laboratorní zkoušení (kromě fyz. chem. vlastností v režimu SLP) QSAR modely Literární informace z několika zdrojů Vědecky ověřené metody bez SLP

28 Balení látek a přípravků obal a uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu nemohl uniknout materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu

29 Obaly určené pro spotřebitele obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako vysoce toxický, toxický nebo žíravý, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé, obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako zdraví škodlivý, extrémně hořlavý nebo vysoce hořlavý, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být uveden spotřebitel v omyl obal nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky.

30 Označování látek a přípravků Náležitosti označení Chemický název látky Identifikace výrobce Výstražné symboly odpovídající klasifikaci R-věty (standardní označení specifické rizikovosti) S-věty (standardní pokyny pro bezp. zacházení) Označení ES

31 Výstražné symboly

32 R-věty a S-věty R-věty Standardní formulace vyjadřující specifickou rizikovost např. R37 Dráždí dýchací orgány S-věty Standardní formulace specifických pokynů pro bezpečné nakládání např. S24 Zamezte styku s kůží Věty jsou závaznými právními formulacemi číslo ani znění se nesmí měnit

33 GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Přechod k novému systému GHS přechodné období Pro látky: od 1. prosince 2010 označení látek podle nového systému klasifikace a značení, v listech současně aktuální systém s novým systémem. Pro směsi: Do 1. června 2015 mají podniky zodpovědné za značení chemikálií možnost výběru jednoho ze dvou systémů pro směsi.

34 Požadavky GHS Výstražné symboly Signální slova (míra nebezpečnosti) nebezpečí (vyšší úroveň) varování (nižší úroveň) Standardní věty o nebezpečnosti H-věty Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty Označení výrobku Informace o dodavateli

35 Symboly GHS

36 Zdroje informací o nebezpečných látkách Katalogy výrobců Databáze fyzikálně chemických dat Proprietární databáze Bezpečnostní datové listy (MSDS)

37 Bezpečnostní datový list Základní dokument shrnující informace o vlastnostech látky Výrobci nebo dovozci jsou povinni jej vyhotovit předepsaná struktura výrobce odpovídá za správnost Dostupné zaměstnancům, kteří s látkou pracují orgánům státní správy

38 Struktura MSDS 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 2. Informace o složení přípravku 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 4. Pokyny pro první pomoc 5. Opatření pro hasební zásah 6. Opatření v případě náhodného úniku 7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku 15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

39 Dostupnost MSDS V listinné podobě při koupi látky On-line zdroje jen pro předplatitele momentálně nedostupné vyžaduje registraci (zdarma) Většina souhrnných zdrojů obsahuje MSDS pouze v angličtině

40 Označování látek při přepravě Při silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají výstražné tabulky oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině je identifikační číslo označující povahu nebezpečí v dolní identifikační číslo látky Základní kódy nebezp. vlastností 2 Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí 3 Hořlavost kapalin (par) a plynů 4 Hořlavost tuhých látek 5 Vznětlivost (podporující hoření) 6 Jedovatost nebo nebezpečí nákazy 7 Radioaktivita 8 Žíravost 9 Nebezpečí prudké samovolné reakce

41 Úkoly na cvičení Zvolte si chemickou látku (pokud možno takovou se kterou pracujete v laboratoři nebo které se týká vaše práce) Využijte MSDS k nalezení informací o bezpečnosti práce s touto látkou. Zaměřte se zejména na nalezení: H a P vět platných pro tuto látku toxikologických dat (jsou-li udány hodnoty LCLo a PEL (OEL) vypočítejte kolik látky by se muselo odpařit pro překročení její hodnoty v nevětrané laboratoři 8x5x3 m) mezí výbušnosti a bodu vzplanutí je li látka hořlavá (jsou-li udány meze výbušnosti vypočítejte kolik látky by se muselo odpařit, aby vznikla výbušná směs v laboratoři 8x5x3 m)

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

Návody. Chemická laboratorní cvičení 1. ročník - obor aplikovaná chemie

Návody. Chemická laboratorní cvičení 1. ročník - obor aplikovaná chemie Návody Chemická laboratorní cvičení 1. ročník - obor aplikovaná chemie 2013 Předmluva Smyslem výuky v laboratoři je praktické poznávání chemických látek na základě experimentů a porovnávání těchto poznatků

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu

Více

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa.

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa. ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tabulka obsahuje identifikátory (názvy a identifikační čísla) produktu, který je na trh uváděn pod obchodním názvem: C4

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích Příručku zpracovaly mezinárodní sekce pro prevenci společnosti ISSA. Další informace lze získat zde: 3 Chemická Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích rizika Identifikace a hodnocení nebezpečí;

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PENETRAL ALP Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PARAFALT VMT 45 Chemický název: Směs Registrační číslo: není 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Zkapalněný ropný plyn (LPG)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Zkapalněný ropný plyn (LPG) BEZPEČNOSTNÍ LIST Zkapalněný ropný plyn (LPG) Criterium Strana 1/13 Datum: 05/09/2011 Revize: 20/09/2013 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Criterium

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AR TO1 Chemický název: Topný olej,těžký topný olej,zbytkový 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list Minerální vlna

Bezpečnostní list Minerální vlna Bezpečnostní list Bezpečnostní list Minerální vlna leden 2007 Bezpečnostní list dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku;

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 BETOLIT EP 0- DC, W, FR, TH, NF, IP, flex složka A 0. října 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku

Více

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Při doporučeném způsobu použití se nežádoucí účinky nepředpokládají.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Při doporučeném způsobu použití se nežádoucí účinky nepředpokládají. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/12 Datum vyhotovení: 14.4.2008 Datum revize: ------ 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky / přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis Suchá omítková a maltová směs obsahující síran vápenatý,

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: PENETRAL ALP M Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená použití

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/18 Datum vyhotovení: 11. 09. 2003 Datum revize: 30. 06. 2010 1 Identifikace látky nebo přípravku, dovozce/prvního distributora/výrobce : 1.1 Identifikace přípravku: Originální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis: Suchá omítková a maltová směs obsahující cement, anorganická

Více

B E Z P EČNOSTNÍ LIST

B E Z P EČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/15 Datum vyhotovení 24.5.2010 Datum revize 1 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku FLOR ACRYL SUPER Registrační

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T AERO-THERM. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 název přípravku/směsi: AERO-THERM

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T AERO-THERM. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 název přípravku/směsi: AERO-THERM B E Z P E Č N O S T N Í L I S T AERO-THERM podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 1/11 název přípravku/směsi: AERO-THERM Datum vyhotovení v ČR: 9.04.2010 1 - IDENTIFIKACE LÁTKY /

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0 Strana: 1 / 12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Lignofix SYNTETICKÁ TENKOVRSTVÁ LAZURA Další názvy: - Varianta/odstín: hemlock, jilm,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání / revize: 3. června 2015 Datum tisku: 3. června 2015 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 19) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více