Nová chemická legislativa REACH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová chemická legislativa REACH"

Transkript

1 RNDr. Hana Střížová Hygiena práce Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

2 Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o zrušení některých směrnic a nařízení ES.

3 Registration -s účinností od musí výrobci a dovozci chemické látky registrovat u Agentury pro chemické látky v Helsinkách. Evaluation - hodnocení národní úřady budou hodnotit a schvalovat plány testování, posuzovat rizika, hodnotit bude Agentura, Authorisation (povolování) - pro zvlášť nebezpečné látky uváděné na trh, vznikne seznam a pro výrobu/dovoz a používání bude nutné povolení, Restriction (omezení) - i nadále budou platit zákazy a omezení pro CHL uvedené v seznamech ( vyhl. č. 221/2004 Sb.), Chemicals. Je přímo použitelné ve všech členských státech.

4 Registration -s účinností od musí výrobci a dovozci látek registrovat: zavedené látky v množství nad 1 tunu za rok- je stanoven časový harmonogram podle nebezpečnosti látek a množství v tunách za rok (zavedená látka, látka uvedená v EINECS, nebo vyrobená v minulých 15 letech, ale nebyla uvedena na trh), nové látky nad 1 tunu za rok (nevztahuje se na ně časový harmonogram). Proces registrace bude koordinován Evropskou agenturou pro chemické látky (dále jen Agentura) v Helsinkách. Vlastní registrace a předběžná registrace bude probíhat na základě přímého kontaktu žadatele o registraci s Agenturou pomocí elektronických formulářů vypracovaných Agenturou. Agentura ve Finsku zahajuje činnost

5 Harmonogram registrace: Do registrace podle stávajících předpisů zákon č. 356/2003 Sb., v platném znění, do látky vyráběné/dovážené v množství 1000 t/rok, CMR (kat.1 a 2.), 100 t/r N, R 50/53, do t/r do t/r. REACH se nevztahuje na: radioaktivní látky, látky pod celním dohledem, které neprocházejí úpravou a zpracováním, neizolované meziprodukty, nebezpečné látky při přepravě, odpady, částečně se nevztahuje na látky v léčivech a potravinách (nevztahuje se registrace, hodnocení rizik následnými uživateli, povolování).

6 Příloha č. IV: - výjimky z povinnosti registrace 68 látek převážně rostlinného nebo živočišného původu se známými vlastnostmi vitamín C, vitamín A, glukóza, škrob, rostlinné, oleje, mastné kyseliny, vápenec, vláknina grafit, voda, argon, uhlík, dusík, CO2. Příloha V. výjimky z povinnosti registrace. Produkty vzniklé chemickou reakcí náhodně s faktory životního prostředí (vzduchem, mikroorganismy, vlhkostí), náhodně vdůsledku skladování s jinou látkou, při použití jiných látek, samy nejsou vyráběny, dováženy, vedlejší produkty pokud nejsou samy dovezeny nebo uvedeny na trh, hydráty nebo hydratované ionty, pokud byla původní látka registrována, přírodní materiály chemicky neupravené-minerály, rudy, zemní plyn, ropný plyn, ropa, uhlí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, další přírodní látky, které nejsou nebezpečné, základní prvky, u nichž jsou nebezpečí a rizika dobře známa (vodík, kyslík, dusík, vzácné plyny).

7 Látky považované zaregistrované: Přípravky na ochrany rostlin Účinné látky biocidů zapsané v přílohách I, IA, IB nebo zařazené do procesu přezkoumání, Látky registrované podle stávajících předpisů (ELINCS) jsou registrované i podle REACH (registrované podle směrnice 67/548//EHS do ), Agentura jim přidělí registrační číslo do 1.prosince Pokud změní tonáže, musí být předložena dodatečné informace dle nové tonáže.

8 Předběžná registrace zavedených látek a meziproduktů - od do : Každý výrobce nebo dovozce vyrábějící nebo dovážející na území Společenství zavedenou látku v množství nad 1 tunu/rok, pokud chce využít harmonogram registrací, musí látku v termínu od do předregistrovat. název látky a její identifikační čísla, (název podle nomenklatury IUPAC, čísla CAS, EINECS, dostupné informace podle QSAR-modely vztahu mezi strukturou látky a jejím biologickým účinkem), identifikace žadatele nebo jeho zástupce, předpokládaná lhůta registrace a tonáž. Předregistrace není zpoplatněna. Agentura na své internetové stránce zveřejní dne názvy předregistrovaných látek a předpokládanou lhůtu registrace. Přechodný režim mohou využít i ti, kteří vyrábějí pod 1 tunu, ale předpokládají zvýšení vyráběného množství.

9 Registrace látek obsažených v předmětech: Výrobce nebo dovozce předmětu podá žádost o registraci: pro každou látku, která je schopna během používání předmětu se z něho uvolňovat, a to v celkovém množství větším než 1 tunu na výrobce nebo dovozce za rok. pokud předměty obsahují chemickou látku, která je uvedena v příloze XIV (Seznam látek podléhajících povolení) v množství větším než 1 tuna/rok a látka je v předmětu v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostní, musí se podat Agentuře oznámení. lze-li vyloučit expozici člověka nebo životního prostředí při běžných nebo důvodně předpokládaných podmínkách použití, nemusí se oznamovat, ale náležité bezpečnostní pokyny předá následnému uživateli. pokud jsou látky v předmětech již registrovány, výrobce nebo dovozce nemusí podat oznámení agentuře.

10 Registrace látek Informace předkládané pro účely registrace: Registrační soubor dat (dossier), rozsah závisí na tonáži: technická dokumentace, zpráva o chemické bezpečnosti pro každou látku samostatně, při tonáži nad 10 tun další informace dle příloh VII X. Informace o dodavatelském řetězci čl. 31: Dodavatel poskytne příjemci bezpečnostní list vždy pokud: látka nebo přípravek jsou klasifikovány jako nebezpečné, látka je PBT (persistentní, bioakumulativní, toxická) nebo vpvb (vysoce persistentní, vysoce bioakumulativní) podle kritérií v příloze XIII, je v seznamu vytvořeného podle článku č. 58 a zahrnuta v příloze XIV.

11 Bezpečnostní list čl. 31. obsah BL je velmi podobný současnému, musí se připojit příloha s popisem expozičního scénáře (platnost od ), v popisu expozičního scénáře uvést i podklady pro výjimky z provádění zkoušek (příloha XI.), BL je poskytován zdarma v tištěné nebo elektronické podobě, BL musí být průběžně aktualizován, aktualizovaný BL musí být zaslán všem odběratelům za uplynulých 12 měsíců, po přidělení registračního čísla musí být toto číslo v BL uvedeno.

12 ZMĚNY: Povinnost předávat BL v rámci ES v jazyku země odběratele, tzn., od zahraničních partnerů BL v českém jazyce. Bezpečnostní listy se v souvislosti nařízením REACH budou měnit postupně tak, jak budou probíhat registrace, vznikat zprávy o chemické bezpečnosti a informace z nich se budou doplňovat do bezpečnostních listů. Každý list bude muset mít přílohy příslušných scénářů expozice pro dané použití. Ze zprávy o chemické bezpečnosti: zacházení a skladování, omezování expozice, OOPP, toxikologické informace, ekologické informace, pokyny pro odstraňování odpadu

13 Přístup k informacím z BL pro pracovníky č. 35 Zaměstnavatelé umožní pracovníkům a jejich zástupcům přístup informacím z BL látek a přípravků, se kterými pracují. Povinnost sdělovat informace pro látky, u nichž se nevyžaduje BL čl. 32: Dodavatel musí sdělit odběrateli: registrační čísla látek, u nichž se sdělují informace, zda látka podléhá povolení, údaje o jakýchkoliv omezeních podle hlavy VIII, informace nezbytné pro bezpečné zacházení. Následní uživatelé-práva a povinnosti č : mohou sdělit dodavateli informace o jejich způsobu použití a požádat ho o zahrnutí jejich způsobu použití do registrace látky, dodavatel posoudí, zda lze jejich použití zahrnout mezi určená použití, pokud nelze, sdělí to Agentuře i následnému uživateli, dodavatel sdělí následnému uživateli podmínky řádného používání látky v BL.

14 Pokud následný uživatel chce látku používat jinak než je popsáno ve scénáři musí: zpracovat vlastní hodnocení rizik a vyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti (neposílá se Agentuře), své bezpečnostní zprávy uchovává a aktualizuje. Distributor není následný uživatel, má ale povinnost poskytovat informace v obou stranách řetězce. Následný uživatel nemusí vyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti pokud používá látku v množství pod 1 tunu, k vědeckému výzkumu a za dalších podmínek (čl ). Povinnost archivace čl. 36: Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor shromažďuje a archivuje po dobu nejméně 10 let od doby, kdy látku, vyrobil, dovezl, dodal nebo použil veškeré informace, které vyžaduje plnění REACH. Informace zpřístupní orgánům členského státu a Agentuře. Scénář expozice: soubor podmínek a opatření k řízení rizik, popisují, jak je látka vyráběna nebo používána během svého životního cyklu a jak výrobce/dovozce kontroluje nebo doporučuje následnému uživateli kontrolovat expozici člověka a životní prostředí, scénáře mohou zahrnovat jeden konkrétní proces/použití nebo více procesů/použití.

15 Kategorie použití a expozice: vyjmenování procesů/způsobů použití, jaké procesy/použití, a to alespoň v podobě stručného obecného popisu. Zpráva o chemické bezpečnosti (CRS): Dokládá posouzení rizik chemické bezpečnosti, které se provádí podle přílohy č. I. Nařízení. U výrobce zahrnuje posouzení rizik pro výrobu a všechna určená použití, U dovozce zahrnuje posouzení rizik pro všechna určená použití. Každý žadatel o registraci určí a uplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti a případně je doporučí v bezpečnostních listech, které dodává. Zahrnuje: posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví posouzení nebezpečnosti pro ŽP fyzikálně chemické vlastnosti zda obsahuje PBT nebo vpvb

16 Pokud žadatel o registraci v hodnocení dojde k závěru, že látka je nebezpečná nebo, že obsahuje PBT nebo vpvb musí hodnocení obsahovat tyto dodatečné kroky: posouzení expozice včetně vytvoření scénářů expozice (nebo případně určení kategorií použití a expozice) a odhad expozice. Popis rizik. Scénáře expozice (nebo případně určení kategorií použití a expozice) posouzení expozice a popis rizik zahrnují veškerá určená použití žadatele o registraci. Bod 9. Zprávy o chemické bezpečnosti -Posouzení expozice: název scénáře expozice č. 1- scénář expozice, odhad expozice, název scénáře expozice č. 2- scénář expozice, odhad expozice

17 Bod 10. Zprávy o chemické bezpečnosti Charakteristika rizika pro jednotlivé scénáře: pro lidské zdraví-pracovníci, spotřebitelé, nepřímá expozice člověka přes životní prostředí, pro životní prostředí vodní prostředí, suchozemské prostředí, ovzduší, mikrobiologická aktivita v systémech čištění odpadních vod Posouzení chemické bezpečnosti připraví jedna nebo více odborně způsobilých osob, které mají náležitou zkušenost a prošly odpovídajícím školením, včetně opakovacího školení. Předregistrace přípravné kroky: Pokyny s názvem RIP (REACH Implementation Projects) mají usnadnit implementaci a aplikaci nařízení REACH. Projektů je 7, některé mají více částí-mají subprojekty, např. RIP 3 instrukce/návody pro průmysl, české překlady projektů budou na

18 Více informací k nové chemické legislativě můžete nalézt na webových stránkách následujících institucí: ECB (European Chemicals Bureau), EK (Evropská komise), SCHP (Svaz chemického průmyslu ČR), CEFIC (Evropská rada chemického průmyslu), MŽP a CENIA, ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Odkazy: European Chemicals Bureau: NEW!! Evropská komise: (databáze IUCLID 5 - hlavní pracovní nástroj k nařízení REACH) - NEW!!

19 Děkuji za pozornost.

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa.

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa. ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tabulka obsahuje identifikátory (názvy a identifikační čísla) produktu, který je na trh uváděn pod obchodním názvem: C4

Více

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Nejaktuálnější informace ohledně posouzení chemické bezpečnosti naleznete na internetových stránkách agentury ECHA. PRÁVNÍ

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích Příručku zpracovaly mezinárodní sekce pro prevenci společnosti ISSA. Další informace lze získat zde: 3 Chemická Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích rizika Identifikace a hodnocení nebezpečí;

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Změna: 124/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna:

Více

Informace nakladatelství

Informace nakladatelství Informace nakladatelství Nabídka publikací Otevřený informační portál pro podnikovou ekologii a ŽP Povinnosti firem v podnikové ekologii Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI

ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE TOXIKOLOGIE V PRAXI RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze OSNOVA REACH Testy SLP Ochrana zvířat Alternativní

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více