METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA Rozsah posuzování datum vydání:

2

3 1 MPA ÚVOD Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn pro akreditaci (MPA) za účelem sjednocení a zjednodušení popisu rozsahu posuzování subjektů při akreditacích a dozorech a s tím související jeho časové náročnosti. Dokument je volně k dispozici na Tento MPA vychází z MPA Základní pravidla akreditačního procesu, který stanovuje pravidla postupu ČIA jako akreditačního orgánu při provádění akreditace, a z dokumentu Stanovení nákladů procesu akreditace.

4 MPA OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY ROZSAH POSUZOVÁNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ČASOVÝCH KAPACIT NA POSUZOVÁNÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 5 Příloha 1: Postup ČIA při přímém sledování činnosti subjektů... 6 Příloha 2: Předpokládané časové kapacity řízení podle jednotlivých oblastí akreditace... 15

5 3 MPA ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY Základní posouzení: posouzení všech kritérií a postupů příslušné normy využívané k akreditaci mimo specifické odborné činnosti subjektu. Specifické činnosti: zahrnují další nabízené služby vycházející z dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací nebo požadavků stran zainteresovaných na akreditaci. Ostatní pojmy a zkratky používané v tomto metodickém pokynu jsou uvedeny a vysvětleny v MPA V případě nedatovaného odkazu (MPA) se v tomto MPA rozumí dokument v platném znění. 2 ROZSAH POSUZOVÁNÍ 2.1 Rozsah posuzování je určen v žádosti subjektu o udělení akreditace nebo prodloužení platnosti udělené akreditace /výzvě k uzavření veřejnoprávní smlouvy o udělení akreditace (prvotní posouzení) nebo prodloužení platnosti udělené akreditace (opakované posouzení) na základě požadavků příslušných norem nebo normativních dokumentů. 2.2 Základní pravidla postupu ČIA při posuzování subjektů, které jsou předmětem prvotního a opakovaného posuzování, zásady a postupy dozorové činnosti nad akreditovanými subjekty se řídí MPA Posuzování zahrnuje posouzení stavu a funkčnosti dokumentace systému managementu kvality, posouzení způsobilosti subjektu pro požadovaný rozsah činnosti včetně posouzení souladu těchto činností s příslušnými harmonizovanými normami či dalšími akreditačními požadavky. 2.4 Posuzování odborné způsobilosti je realizováno také přímým sledováním činnosti subjektů formou reprezentativního počtu witness auditů vycházejícího z rozsahu akreditace (uvedeno v příloze č. 1 tohoto MPA). 2.5 Předpokládaný čas na posuzování podle jednotlivých oblastí akreditace je uveden v příloze č. 2 tohoto MPA. 2.6 Příloha č. 2 je ve všech oblastech akreditace strukturována: Akreditace předpokládaný čas na posuzování při žádosti o udělení akreditace a o prodloužení platnosti udělené akreditace. Dozory (interval 12 měsíců) předpokládaný čas na posuzování při pravidelné dozorové návštěvě po udělení akreditace, a pokud tak stanoví správce schématu (např. v oblasti ověřovatelů výkazů emisí GHG podle nařízení Komise (EU) č. 600/2012). Dozory (interval 15 měsíců) předpokládaný čas na posuzování při pravidelné dozorové návštěvě po prodloužení platnosti udělené akreditace, kdy žádost/výzvu k uzavření veřejnoprávní smlouvy o prodloužení platnosti udělené akreditace podal subjekt po 10. květnu 2013.

6 MPA ZÁSADY PRO STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ČASOVÝCH KAPACIT NA POSUZOVÁNÍ Předpokládané časové kapacity potřebné na posuzování zahrnují čas spojený s posouzením všech kritérií příslušné harmonizované normy v rozsahu požadovaných činností vedoucím posuzovatelem a odbornými posuzovateli/experty a rozsahu činností uvedených v žádosti o prvotní nebo opakované posuzování/ve výzvě k uzavření veřejnoprávní smlouvy o udělení akreditace nebo o prodloužení platnosti udělené akreditace. V konkrétních případech se mohou tyto časové kapacity odchýlit nejvýše o ± 15% od kapacit uvedených v příslušné tabulce přílohy, a to v závislosti na složitosti posuzovaných činností. Ze stanovených časových kapacit je cca 50% počítáno na posuzování na místě. POZNÁMKA: Časové kapacity na opakované posuzování mohou být ve srovnání s prvotním posouzením sníženy až o 10% s ohledem na možnost využití zkušeností získaných v průběhu předchozích posuzování. Předpokládané časové kapacity na posuzování mohou být doplněny o dobu nezbytnou na posouzení specifických činností, o které subjekt žádá. Tyto činnosti jsou uvedeny ke každé příslušné oblasti akreditace v příloze č. 2. Čas potřebný k posouzení specifických činností je stanoven tak, aby bylo zajištěno řádné posouzení (vedoucím posuzovatelem a odbornými posuzovateli/experty). Vychází ze zkušeností při posuzování a jedná se pouze o čas strávený při posuzování u zákazníka. Specifickou činností pro všechny oblasti akreditace, které ČIA nabízí, je ve smyslu čl ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 také předběžná návštěva subjektu. Pokud je v souladu s MPA čl. 7.5 provedena předběžná návštěva subjektu, je časová kapacita na tuto návštěvu plánována obvykle v rozmezí 2 až 8 hodin. POZNÁMKA: U subjektu, který má v organizačním schématu více pracovišť kde jsou prováděny klíčové činnosti dle dokumentu IAF/ILAC A5:07/2012, jsou v rámci prvotní akreditace navštívena všechna tato pracoviště. Při opakovaném posuzování dochází k návštěvě reprezentativního vzorku těchto pracovišť, zbývající pracoviště musí být předmětem posuzování při PDN plánovaných na období platnosti osvědčení o akreditaci. Časové kapacity na posouzení způsobu odstranění zjištěných neshod se odvozují od času potřebného na posouzení odstranění neshod a posouzení účinnosti přijatých opatření k nápravě. Posuzování v rámci pravidelných dozorových návštěv Předpokládané časové kapacity na posuzování při pravidelných dozorových návštěvách (dále jen PDN), jsou stanoveny na základě dlouholetých zkušeností s posuzováním tak, aby bylo možno posoudit stav zavedeného systému managementu a reprezentativní vzorky činností, které jsou v rozsahu akreditace. Předpokládané časové kapacity jsou uvedeny v příloze č. 2 v tabulce Dozory. Časové kapacity jsou stanoveny v závislosti na rozsahu činností v rozsahu akreditace a na počtu pracovníků, kteří se podílejí na posuzovaných činnostech. POZNÁMKA: U PDN jsou pracoviště a činnosti akreditovaného subjektu pro posouzení vzorkovány. V případě, kdy subjekt provádí specifické činnosti a tyto jsou předmětem PDN, provede se potřebné navýšení předpokládaných časových kapacit. Při dalších řízeních prováděných na žádost subjektu, se předpokládané časové kapacity stanoví tak, aby v souladu s obsahem žádosti došlo k řádnému posouzení plnění příslušných kritérií harmonizovaných norem využívaných k akreditaci.

7 5 MPA U PDN prováděných ve flexibilním režimu, kdy subjekt podal žádost o opakované posuzování před 10. květnem 2013, s prodlouženými intervaly (na 15 až 18 měsíců) se vychází z rozsahu plánovaných PDN po dobu jednoho akreditačního cyklu. Předpokládaná časová kapacita této PDN se vypočítá tak, že celková časová kapacita na jeden akreditační cyklus, vypočtená v souladu s příslušnou tabulkou přílohy, je rozdělena do redukovaného počtu PDN. Ředitel příslušného odboru akreditace a příslušný vedoucí posuzovatel ČIA poskytne v kterékoliv fázi posuzování zástupci subjektu vysvětlení kalkulace předpokládané časové náročnosti posuzování konkrétního případu. Přeshraniční akreditace a) V případě, že ČIA obdrží žádost o prvotní nebo opakované posuzování / výzvu k uzavření veřejnoprávní smlouvy o udělení akreditace nebo prodloužení platnosti udělené akreditace od zahraničního subjektu, se časové kapacity spojené s posuzováním stanoví podle tohoto dokumentu; b) v případě, že ČIA požádá zahraniční akreditační orgán o posouzení pracovišť posuzovaného subjektu, kde probíhají klíčové činnosti, mimo území České republiky, vycházejí náklady na posuzování ze skutečných nákladů zahraničního akreditačního orgánu a nákladů ČIA spojených se zajištěním posuzování zahraničním akreditačním orgánem. 4 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento MPA nabývá účinnosti dnem K tomuto dni se ruší MPA včetně změnových listů 01/15 a 02/15. Ing. Jiří R ů ž i č k a, MBA ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

8 MPA Příloha 1: Postup ČIA při přímém sledování činnosti subjektů (informace o počtu požadovaných witness auditů) Nedílnou součástí posuzování subjektů je přímé sledování jejich činnosti, kdy možnost posouzení příslušných postupů formou witness auditů za dále uvedených podmínek je nezbytnou podmínkou pro udělení nebo prodloužení platnosti udělené akreditace. Žadatel o udělení nebo prodloužení platnosti udělené akreditace musí mít proto již ve fázi podání žádosti přehled o zabezpečení potřebného počtu witness auditů, tj. zajištěny podmínky, za kterých může akreditačnímu orgánu předvést v průběhu posuzování svou způsobilost. Pro stanovení konkrétních witness auditů a jejich nezbytného počtu využije skupina posuzovatelů analýzu rizik, která zahrnuje např.: - složitost procesů, kritická místa, ovlivnění legislativou (regulovaná oblast); - výsledky witness auditů z předcházejícího období; - nedostupnost vhodných programů PT/MPZ, nevyhovující účast/výsledky laboratoře v PT/MPZ; - zvýšená rizikovost užití výsledku subjektu zákazníkem či třetí stranou; - flexibilní rozsah akreditace; - změny osob v subjektu; - změny v objemu práce; - posuzování shody v zahraničí nebo zahraničního odběratele; - stížnosti, zpětná vazba od zákazníků, trhu; - počet klientů (celková statistika vydaných výstupních dokumentů); - výsledky interních auditů; - dosavadní výsledky posuzování (neshody, doporučení); - pracovníci subjektu (interní, externí ); - požadavky vlastníků schémat nebo jiné závazné dokumenty EA, IAF, ILAC nebo FALB. Informace o witness auditech, jejich výběr a konkrétní termíny předvedení musí vedoucí posuzovatel projednat se subjektem před sestavením časového programu posuzování na místě. Výběr witness auditů musí být dostatečně reprezentativní. Jejich nejmenší požadovaný počet vychází z rozsahu požadované akreditace a je pro jednotlivé oblasti akreditace stanoven podle následujících pravidel. A) Zkušební, zdravotnické a kalibrační laboratoře Witness audity postupů /zkoušení / vyšetření / kalibrací / vzorkování) musí být zvoleny tak, aby reprezentativně pokrývaly spektrum postupů, pro něž je požadována/udělena akreditace.

9 7 MPA Součástí posuzování při prvotní akreditaci, při PDN po prvotní akreditaci celkem a při prodloužení akreditace včetně následných PDN je předvedení minimálně počtu witness auditů uvedeného v následující tabulce. Celkový počet postupů zkoušení/vyšetření/ kalibrací /vzorkování (n) Nejmenší počet witness auditů postupů zkoušení /vyšetření/ kalibrací/ vzorkování 5 a méně všechny 6 a více n, nejméně však 5 V rámci prvotního nebo opakovaného posuzování musí být realizován witness audit alespoň jednoho postupu pro výrobu referenčního materiálu (RM) v každé podkategorii vyráběného RM. Při PDN je požadována v rámci akreditačního cyklu realizace witness auditů v celém rozsahu akreditace.

10 MPA B) Certifikační orgány certifikující produkty Poř. č. Certifikace produktů / procesů / služeb Nejmenší počet witness auditů 1 Produkty Certifikace procesu svařování (např. podle ČSN EN ISO 3834:2006) 3 Systém certifikovaných stavebních dodavatelů Systém certifikovaných dodavatelů dle Relsie Certifikace systému spotřebitelského řetězce lesních produktů 6 Neobsazeno 7 Certifikace správné zemědělské praxe podle standardů GLOBALGAP IFA 8 Ověřování environmentálního prohlášení o produktu EPD 1 9 Certifikace překladatelských služeb 1 10 Certifikace elektronických nástrojů 1 11 Certifikace procesů a služeb nespecifikovaných výše 1 12 Certifikace produktů ekologického zemědělství 1 6 Vysvětlivky: 1 platí pro produkty, kdy součástí certifikačního schématu je posuzování systému řízení výroby, přednostně je požadován witness audit s nejsložitějším certifikačním schématem a v regulované sféře. V případě více oblastí (různých skupin produktů) v regulované sféře, může být počet WA navýšen (např. v oblasti zdravotnických prostředků je vyžadován WA každý rok) 2 celkový počet witness auditů může být upraven s ohledem na rizikovost a složitost činností dle nomenklatury stavebních činností ve smyslu přílohy č.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3 celkový počet witness auditů může být upraven s ohledem na rizikovost a složitost činností dle nomenklatury činností v rámci SCD Relsie v rozsahu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách minimální počet witness auditů závisí na rozsahu žádosti o akreditace, pro každou oblast (rostlinná, živočišná a akvakulturní výroba) je požadován min. 1 witness audit zahrnující obě varianty a) certifikace jednotlivce b) skupiny producentů (viz. General Regulations option 1, option 2). minimální počet witness auditů musí být stanoven v souladu s EA-3/12 čl. 2.6 tabulka 1b a články 2.10 a Uvedené počty witness auditů jsou minimální a jsou předepsány pro prvotní posouzení. Počet witness auditů může být upraven na základě např. dokumentů EA, IAF,. Podle doporučení z posuzování (výsledků z posuzování, např. na základě zjištěných nedostatků), je witness audit prováděn při PAK nebo PDN v rámci akreditačního cyklu, a to v rozsahu tabulky výše. Při pravidelných dozorových návštěvách jsou prováděny witness audity z jiných oblastí (skupin produktů) než při opakované akreditaci (nebo v minulém akreditačním cyklu) a jinými pracovníky subjektu. V případě zjištěných nedostatků při posuzování může být počet witness auditů navýšen. V rámci PDN je požadován 1 witness audit pro každou akreditovanou činnost dle poř. č. 1, 2, 5, 6, 9, 11 v tříletém dozorovém cyklu, 1 witness

11 9 MPA audit pro každou akreditovanou činnost dle poř. č. 1, 2, 5, 9, 11 v pětiletém dozorovém cyklu. V rámci PDN je požadován 1 witness audit pro každou akreditovanou činnost dle poř. č. 3, 4, 8, 10 v tříletém, resp. pětiletém dozorovém cyklu. V rámci PDN jsou požadovány witness audity pro akreditovanou činnost dle poř. č. 7, které pokrývají obě varianty a) certifikace jednotlivce b) certifikace skupiny producentů (dle General Regulations - option 1, option 2), připadá-li to v úvahu. Předmětem witness auditů mohou být obecně činnosti COV, které jsou prováděny u klienta certifikace/dodavatele COV, nebo v samotném COV, jsou součástí certifikace (audit výroby, hodnocení produktu, audit procesu poskytování služeb, apod.), mohou zahrnovat zasedání Komise pro nestrannost (Rady pro certifikaci, ), viz 5.2 z ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, resp. 4.2 z ČSN EN 45011:1998, jsou prováděny pracovníky COV včetně interních auditů. C) Certifikační orgány certifikující systémy managementu Poř. č. Typ certifikace (schématu certifikace) certifikace dle norem Nejmenší počet witness auditů 1 ČSN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008 1a rizikové obory skupina 1 obor obor 13 1 obor obor 38 1 obor 23 (CZ-NACE 32.5) 1 1b výrobní obory skupina 2 (1 7, 10, 12, 14 20, 22, 23, 25 28) 1 1 1c služby skupina 3 (8, 9, 24, 29 37, 39) ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO :2006/ISO 9001:2008 ve spojení s ISO 3834: ČSN EN ISO 13485: ČSN EN ISO 14001:2005 4a skupina 1 obory s nejsložitějšími environmentálními dopady: 2, 4 (13.3), 5 (15.11), 7 (17.11), 10, 11, 12, 13, 15 (23.2,3,4), 16, 17 (24 vyjma 24.46), 25, 28, 39 4b 4c skupina 2 ostatní výrobní obory: 1, 3, 4 (13 vyjma 13.3, 14), 5 (15 vyjma 15.11), 6, 7 (17 vyjma 17.11), 14, 15 (23.1,7,9), 17 (25 vyjma 25.4, 33.11), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 skupina 3 ostatní služby: 8, 9, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (O 91,92,93) ¼ z počtu posuzovaných oborů (nejméně 1) 1 1

12 MPA Poř. č. Typ certifikace (schématu certifikace) certifikace dle norem 5 Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, Věstník MZe 2/2010 část 1-4 Nejmenší počet witness auditů 6 Trvale udržitelné hospodaření v lesích 1 7 ČSN OHSAS 18001: ČSN EN ISO/IEC 27001: ČSN EN ISO 22000: ČSN ISO/IEC : EMAS (Nařízení EP a Rady č. 1221/2009) ČSN EN ISO 50001: FSSC Certifikace společenské odpovědnosti (CSR) 1 Obory uvedené v poř. č. 1 a 4 jsou obory uvedené v Příloze č.1 MPA Pokud certifikační orgán provádí kombinované audity je požadováno předvedení minimálně jednoho kombinovaného auditu v rámci prvotního nebo opakovaného posuzování. Witness audit kombinovaného auditu může nahrazovat witness audity pro jednotlivé systémy managementu, které jsou v tomto auditu zahrnuty. Možnosti snížení počtu witness auditů: V případě opakovaného posuzování je možno využít výsledků witness auditů provedených v minulém dozorovém cyklu za poslední 2 roky. Pokud je požadován rozsah akreditace k certifikaci QMS v oborech činnosti ze dvou, případně všech tří uvedených skupin (pořadová čísla 1a až 1c), pak v případě, že witness audit byl proveden pro výrobní činnost spadající do skupiny poř. čísla 1a, je dostatečným prokázáním způsobilosti i pro obory ve skupině 1b a analogicky, pokud byl witness audit proveden pro službu spadající do skupiny poř. čísla 1a, je dostatečným prokázáním způsobilosti i pro obory ve skupině poř. čísla 1c. Witness audit pro obor 23 (CZ-NACE 32.5) lze nahradit witness auditem ze skupiny 3. Ve skupinách 4b a 4c není pro výběr witness auditů stanoven požadavek složitosti environmentálních aspektů. Pokud lze však pro witness audit vybírat v dané skupině výrobních činností z více organizací, je třeba volit organizace s takovými obory činností, které mají environmentální aspekty s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí. Pokud je podána žádost k certifikaci EMS v oborech činnosti ze dvou, případně všech tří uvedených skupin, pak v případě, že witness audit byl proveden pro výrobní činnost spadající do skupiny 1, je dostatečným prokázáním způsobilosti i pro obory ve skupině 2 a analogicky, pokud byl witness audit proveden pro službu spadající do skupiny 1, je dostatečným prokázáním způsobilosti i pro obory ve skupině 3. Witness audit ve skupinách 4a, 4b, 4c je možné nahradit witness auditem ze skupiny 11 (EMAS) pro daný obor činnosti. 1

13 11 MPA Při plánování witness auditů při opakovaném posuzování a PDN může vedoucí posuzovatel na základě vyhodnocení např. objemu práce certifikačního orgánu naplánovat odlišné oborové zaměření witness auditů. Toto se týká pouze poř. čísla 1b, 1c, 4a, 4b, 4c. Vysvětlivky: 1 v případě provedení witness auditu podle poř. č. 2, neprovádí se witness audit v příslušné skupině podle ČSN EN ISO ISO 9001:2008, 2 witness audit se provádí u technické oblasti s nejvyšším rizikem (dle Přílohy A dokumentu IAF MD 9:2011), v případě provedení witness auditu se neprovádí witness audit v příslušné skupině podle ČSN EN ISO ISO 9001: provedení 1 witness auditu (2. stupeň) je akceptováno v případě: a) posouzení pouze pro 1 obor z činností uvedených v Příloze č.1 MPA , nebo b) opakovaného posuzování. 4 pro posouzení v rámci prvotního posuzování, popřípadě pro rozšíření rozsahu akreditace se vyžaduje minimálně 1 witness audit z každé z následujících skupin: 1. Zemědělství (A+B) 2. Zpracování potravin a krmiv (C+D+E+F) 3. Distribuce, doprava a skladování (H+J) 4. Cateringové služby (G) 5. (Bio)chemická výroba (L) 6. Pomocné činnosti (I+K+M) Skupiny byly vytvořeny sloučením kategorií z Tabulky A.1 v Příloze A ČSN P ISO/TS 22003:2008. Poznámka: Minimálně 1 witness audit má zahrnovat audit 1. stupně. Jako náhrada za witness audit v dané skupině může být akceptován witness audit předvedený pro jiný systém bezpečnosti potravin (např. HACCP). Při výběru witness auditů má být omezeno opakované sledování stejného týmu auditorů, pokud je to možné. Není vhodné, aby byl opakovaně prováděn witness audit ve stejné organizaci (viz. EA-3/11). Při opakovaném posouzení je možné witness audity ze skupin 1, 3, 4, 5, 6 předvést v rámci akreditačního cyklu. U certifikace dle ČSN EN ISO 22000:2006 jsou v rámci PDN vyžadovány následující witness audity: Pokud je v rozsahu akreditace některá z kategorií ze skupiny 2. Zpracování potravin a krmiv (C+D+E+F) vyžaduje se minimálně 1 witness audit v rámci každého PDN. Z ostatních skupin se vyžaduje minimálně 1 witness audit v rámci akreditačního cyklu z každé skupiny (viz. EA-3/11). Při posuzování FSSC může být jako náhrada za witness audit v dané skupině akceptován witness audit předvedený pro jiný systém bezpečnosti potravin (např. FSMS, HACCP). Witness audity předvedené na jiných systémech nesmí přesáhnout 50% z celkového počtu požadovaných witness auditů: 5 pokud v rozsahu akreditace není posuzováno provádění certifikace dle ISO platí pořadové č.4. 6 witness audit se provádí u nejsložitější kategorie z rozsahu akreditace. Složitost kategorií je od nejsložitější k nejjednodušší: ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO :2006, ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO :2006, ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO :2006. Uvedené počty witness auditů jsou předepsány při prvotním nebo opakovaném posuzování. V rámci PDN je požadován minimálně 1 witness audit u ISO 9001 i ISO a OHSAS v tříletém i pětiletém dozorovém cyklu. Pro ISO je witness audit prováděn při každé PDN. V průběhu akreditačního cyklu jsou witness audity provedeny v každé hlavní technické oblasti z uděleného rozsahu akreditace. U certifikace dle ČSN EN ISO 22000:2006 jsou vyžadovány následující witness audity: Pokud je v rozsahu akreditace některá z kategorií ze skupiny 2. Zpracování potravin a krmiv (C+D+E+F) vyžaduje se minimálně 1 witness audit v rámci každé PDN. Z ostatních skupin se vyžaduje minimálně 1 witness audit v rámci akreditačního cyklu z každé skupiny (viz. EA-3/11).

14 MPA D) Certifikační orgány certifikující osoby V rámci posuzování v oblasti certifikace osob existují 2 základní typy WA: WA typu A je zaměřen na posouzení odborné způsobilosti CO provádět certifikaci dle požadavků certifikačních schémat (funkcí v případě akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003) WA typu B je zaměřen na schopnost COP posoudit subdodavatele zkoušení, resp. poskytovatele školení Akreditace V rámci první akreditace je třeba realizovat WA (typ A) pro každé akreditované certifikační schéma. Pro vybraný WA je doporučeno realizovat nejkomplikovanější variantu, kterou v rámci certifikačního schématu (kategorie) certifikační orgán poskytuje. V případě, že CO využívá služeb subdodavatelů pro zkoušení nebo poskytovatelů školení, musí být v rámci akreditace proveden také minimálně jeden WA (typ B) zaměřený na posouzení způsobilosti zkušebních nebo školicích středisek. Tento WA může být realizován jako součást WA typu A nebo samostatně. V případě problémů se zajištěním WA typu B v průběhu akreditace může být, na základě dohody s VP, realizován se zpožděním max. 1 roku. Opožděný termín provedení takového WA nemá odkladný účinek na vystavení osvědčení o akreditaci. Opakovaná akreditace V rámci opakované akreditace se realizuje pouze WA typu A. Stanovení konkrétního počtu a rozsahu by mělo být založeno na zkušenostech získaných v předchozím posuzování a níže uvedené tabulce. Ostatní WA budou realizovány v průběhu akreditačního cyklu, tak aby byly realizovány WA pro každé certifikační schéma. V případě, že CO využívá služeb subdodavatelů pro zkoušení nebo poskytovatelů školení, musí být v průběhu akreditačního cyklu proveden minimálně jeden WA typu B zaměřený na posouzení způsobilosti zkušebních nebo školicích středisek. Tento WA může být realizován jako součást WA typu A nebo samostatně. V případě problémů se zajištěním WA typu B může být tento WA realizován, na základě dohody s VP, se zpožděním max. ½ roku. Počet certifikačních schémat n Nejmenší počet witness auditů typu A > 10 n, nejméně však 4 Stanovení časové náročnosti WA (akreditace, PDN, ZZS) Časová náročnost WA v oblasti certifikaci osob je rámcově stanovena na 4 hod. pro VP a 4 hod. OP/E s tím, že účtovány jsou vždy skutečně vynaložené náklady v souladu s MPA

15 13 MPA E) Inspekční orgány Počet inspekčních postupů n Nejmenší počet witness auditů 1 5 všechny n, nejméně však 5 > 25 n, nejméně však 10 Uvedené počty witness auditů jsou předepsány při prvotním nebo opakovaném posuzování. Při PDN je požadováno v rámci celého dozorového cyklu předvedení celkově stejného počtu witness auditů. F) Poskytovatelé zkoušení způsobilosti V rámci prvotního nebo opakovaného posuzování musí být realizován witness audit alespoň jednoho programu zkoušení způsobilosti v každé významné oblasti zkoušek, vyšetření nebo kalibrací, resp. pro každý typ matrice nebo obor měřených veličin. Při PDN je požadována v rámci akreditačního cyklu realizace witness auditů v celém rozsahu akreditace. G) Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů Skupina postupů A B C D E F Rozsah akreditace Ověřování výkazu emisí CO 2 ze spalovacích procesů ze skupin činností 1a a 1b dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 Ověřování výkazu emisí CO 2 z technologických procesů ze skupin činností 2, 8 a 9 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 Ověřování výkazu emisí CO 2 z technologických procesů ze skupin činností 3,4 a 5 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 Ověřování výkazu emisí CO 2 z technologických procesů ze skupin činností 6 a 7 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 Ověřování výkazu emisí CO 2 z letecké dopravy ze skupiny činností 12 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 Ověřování množství přemístěného CO 2 s využitím skupin činností 10 a 11 dle přílohy I nařízení Komise (EU) č.600/2012 Nejmenší počet witness auditů Uvedené počty witness auditů jsou minimální a jsou předepsány pro prvotní nebo opakované posuzování. Při prvotním posuzování musí být witness audity provedeny před přiznáním dané skupiny činností do rozsahu akreditace. Při opakovaném posuzování musí být witness audity ze všech skupin předvedeny v průběhu celého akreditačního cyklu. Výběr skupiny činností, pro kterou má být witness audit vykonán je na vedoucím posuzovateli. Ověřovatel výkazů emisí skleníkových plynů je povinen v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 600/2012 v rámci PDN předvést minimálně 1 witness audit každý rok Lze zkombinovat 2 witness audity do jedné akce, např. pokud ověřovatel ověřuje činnosti 1a/1b a 2-9 u jednoho zařízení, vychází ze stejných podkladů monitorovacích plánů a výsledkem je jedna zpráva o ověření / jeden ověřený výkaz emisí. V případě, že ověřovatel žádá o skupinu

16 MPA činností 1b musí být witness audit přednostně předveden na zařízení dané kategorie. Je možné realizovat WA pro skupinu činností 98) společně s WA pro skupinu činností 1a, 1b 12. Není vhodné, aby byl opakovaně prováděn witness audit na stejném zařízení.

17 15 MPA Příloha 2: Předpokládané časové kapacity řízení podle jednotlivých oblastí akreditace 1. Zkušební laboratoře (včetně laboratoří zdravotnických) (ČSN EN ISO/IEC 17025; ČSN EN ISO 15189) Akreditace pracovníků postupů Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků postupů

18 MPA Dozory (interval 15 měsíců) postupů pracovníků počet postupů zkoušení a vyšetření je chápán jako počet stanovení měřené veličiny, což v praxi znamená kombinaci metody měření a typu vzorku/matrice, na které je metoda měření prováděna postupy pro odběr vzorků se zahrnují do celkového počtu posuzovaných postupů V případě víceparametrových postupů zkoušek/vyšetření bude skupinou posuzovatelů navržena úprava časových kapacit na posuzování tak, aby bylo dostatečně zajištěno posouzení všech parametrů dané zkoušky/vyšetření. Čas potřebný k posouzení specifických činností Specifická činnost laboratoř působící na více místech - k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové činnosti (při dozorech je-li plánováno) zdravotnická laboratoř provozující odběrová místa k posouzení každého odběrového místa (při PDN je-li plánováno) laboratoř zavádí/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu svých činností podle MPA Akreditace Dozory VP h OP h VP h OP h *** 4 *** 4 *** 4 *** 2 1 * 2 1 * laboratoř provádí interní kalibrace 1 2 ** 1 2 ** laboratoř zabezpečuje návaznost měření dle MPA , čl horizontální kritéria podle EA-2/17 (čl. R17 rozhodnutí č. 768/2008/ES)

19 17 MPA * v případě zavádění je počet hodin vztažen na každou oblast zkoušení, pro níž je flexibilní přístup požadován v případě uplatnění je počet hodin vztažen na každý postup zkoušení, u kterého byl flexibilní přístup uplatněn ** na každý obor interní kalibrace *** celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na odběrovém místě (uvedená hodnota je + pouze orientačním odhadem) pro realizovanou kalibraci Výrobci referenčních materiálů (ČSN EN ISO/IEC TNI POKYN ISO 34) Akreditace Pracovníků Podkategorií RM ** Dozory (interval 12 měsíců) Pracovníků Podkategorií RM ** Dozory (interval 15 měsíců) Pracovníků Podkategorií RM ** * ** V případě, že výrobce referenčních materiálů má vlastní akreditovanou laboratoř, bude k této akreditaci přihlédnuto. Podkategorie RM je definována v MPA

20 MPA Kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025) Akreditace pracovníků kalibrací Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků kalibrací

21 19 MPA Dozory (interval 15 měsíců) pracovníků kalibrací počet kalibrací je počet postupů u každé měřené veličiny nebo v každém oboru měření. V případě víceparametrových postupů kalibrací bude skupinou posuzovatelů navržena úprava časových kapacit na posuzování tak, aby bylo dostatečně zajištěno posouzení všech parametrů dané kalibrace. Čas potřebný k posouzení specifických činností Specifická činnost laboratoř působící na více místech - k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové činnosti Akreditace Dozory VP h OP h VP h OP h (při PDN, je-li plánováno) laboratoř zavádí/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu svých činností podle MPA * 2 1 * laboratoř provádí interní kalibrace 1 2 ** 1 2 ** laboratoř zabezpečuje návaznost měření dle MPA , čl *** 1 1 *** ** * *** v případě zavádění je počet hodin vztažen na každou oblast kalibrace, pro níž je flexibilní přístup požadován v případě uplatnění je počet hodin vztažen na každý postup kalibrace, u kterého byl flexibilní přístup uplatněn na každý obor interní kalibrace, pro realizovanou kalibraci

22 MPA Certifikační orgány provádějící certifikaci produktů (ČSN EN 45011) Akreditace pracovníků postupů Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků postupů

23 21 MPA Dozory (interval 15 měsíců) pracovníků postupů počet postupů se rovná počtu norem, normativních dokumentů, technických specifikací nebo předpisů či jejich částí, podle kterých probíhá certifikace / posuzování shody podle NV počet pracovníků se rovná počtu všech pracovníků (interních i externích) začleněných do procesu certifikace / posuzování shody podle NV Možné varianty akreditací u COV: a) Rozsah akreditace zahrnuje pouze certifikaci hmotných produktů Časové kapacity se stanoví odečtením z tabulky základního posouzení. Tyto kapacity pokrývají posouzení systému certifikace hmotných produktů včetně witness auditů a také posouzení systému managementu kvality certifikačního orgánu; b) Rozsah akreditace zahrnuje certifikaci hmotných produktů a jednoho nebo více systémů certifikace procesů/služeb Časové kapacity se pro certifikaci hmotných produktů stanoví odečtením z tabulky základního posouzení. K těmto kapacitám se pro posouzení každého jednotlivého systému certifikace procesu/služby přičítají položky uvedené v tabulce specifických činností; c) Rozsah akreditace zahrnuje pouze certifikaci jednoho nebo více systémů certifikace procesů/služeb Časové kapacity uvedené v tabulce základního posouzení se vztahují k jednomu ze systémů certifikace procesů/služeb (zpravidla se jedná o stěžejní či nejvíce frekventovanou činnost certifikačního orgánu). K těmto kapacitám se pro posouzení každého dalšího jednotlivého systému certifikace procesu/služby přičítají položky uvedené v tabulce specifických činností. d) Rozsah akreditace zahrnuje posuzování shody pro účely autorizace podle NV / příslušného předpisu Časové kapacity se stanoví odečtením z tabulky základního posouzení pro akreditaci. K těmto kapacitám se pro posouzení systému posuzování shody v závislosti na rozsahu posuzování podle specifikace žádosti subjektu přičítají relevantní položky uvedené v tabulce specifických činností.

24 MPA V závislosti na příslušném postupu posuzování shody (modulu) se předpokládaný základní časový rozsah posuzování realizovaný podle: - ČSN EN a dalších norem využívaných k akreditaci (ČSN EN ISO/IEC a/nebo ČSN EN ISO/IEC a/nebo ČSN EN ISO/IEC 17025) upravuje podle tabulky č. I Poznámka: V případě, že subjekt podá námitku proti jmenování kteréhokoliv člena skupiny posuzovatelů a nebude možné použít některého dalšího odborného posuzovatele z databáze posuzovatelů ČIA, může být pro posuzování použit posuzovatel z databáze některého zahraničního akreditačního orgánu, přičemž náklady za využití tohoto posuzovatele budou fakturovány ve skutečné výši. Čas potřebný k posouzení specifických činností Specifická činnost aktualizace rozsahu akreditace podle MPA posouzení způsobilosti CO k posuzování neakreditovaných subdodavatelů (ZL, IO, COSM, COV) CO působí na více místech k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové činnosti (při PDN je-li plánováno) witness audit posuzování systému řízení výroby, je-li plánován horizontální kritéria podle EA 2/17 (čl.r17 rozhodnutí č. 768/2008/ES) Souběžné posouzení podle ČSN EN a relevantních kritérií ČSN EN ISO/IEC WA na posouzení modulů: D, D1, E, E1, H, H1 Souběžné posouzení podle ČSN EN a relevantních kritérií ČSN EN ISO/IEC WA na posouzení modulů: F, G Souběžné posouzení podle ČSN EN a relevantních kritérií ČSN EN ISO/IEC Akreditace Posuzování Witness audity VP OP VP OP h h h h Dozory Posuzování Witness audity VP OP VP OP h h h h ** 5 ** Tab.I 8 ** 8 ** Tab. I 8 ** 8 ** Tab.I 8 ** 8 ** Tab.I 8 ** 8 ** Tab.I systémy certifikace procesů a služeb (Příloha 4 MPA ): Tab.I proces svařování (EA 6/02) SCD Relsie (Pravidla SCD Relsie)

25 23 MPA Specifická činnost Akreditace Posuzování Witness audity VP OP VP OP h h h h Dozory Posuzování Witness audity VP OP VP OP h h h h C-o-C (CFCS 1004, CFCS 1005) překladatelské služby (Výkladový dokument ACTA, ČSN EN 15038) SVP v kosmetickém průmyslu (ČSN EN ISO 22716), EPD (ČSN ISO a dokumenty PCR) SCSD (Pravidla systému vydaná SPS) GLOBALGAP (General Regulations) 8 8 * 8 ** 8 ** 4 8 * 8 ** 8 ** Elektronické nástroje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Certifikace udržitelnosti biopaliv ** proces svařování plynárenských zařízení (procesy organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních podle TPG) * ** * * ** 8** 4 8 za jeden scope podle GLOBALGAP - General Regulations čl * * 8* * 18** pro každý předepsaný witness audit viz MPA , Příloha 3 část B, celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem) V případě certifikačních schémat zahrnující zkoušení nebo inspekci (např. 1b až 5 podle Pokynu ISO/IEC 67) v rámci prvotního nebo opakovaného posuzování nebo PDN bude skupinou posuzovatelů navržena úprava času na posuzování tak, aby bylo dostatečně zajištěno posouzení všech kritérií harmonizovaných norem využívaných při akreditaci. 8** Tab.I Souběžné posouzení podle dalších akreditačních norem: V případě posuzování AO/NB podle ČSN EN a dalších norem využívaných k akreditaci v závislosti na příslušném postupu posuzování shody (modulu) v rozsahu relevantních kritérií se základní časové kapacity procesu posuzování upravuje takto: Souběžné posouzení Akreditace Dozory ČSN EN a ČSN EN ISO/IEC ČSN EN a ČSN EN ISO/IEC ČSN EN a ČSN EN ISO/IEC A 50% 1) 50% 1) B 30% 1) 30% 1) A 40% 2) 40% 2) B 20% 2) 20% 2) A, B 20% 3) 20% 3) Vysvětlivky: 1) z časových kapacit stanovených za posouzení ZL podle ČSN EN ISO/IEC (viz Časová náročnost procesu akreditace/předpokládané časové kapacity pro ZL),

26 MPA ) z časových kapacit stanovených za posouzení IO podle ČSN EN ISO/IEC (viz Časová náročnost procesu akreditace /časové kapacity pro IO) 3) z časových kapacit stanovených za posouzení COSM podle ČSN EN ISO/IEC (viz Časová náročnost procesu akreditace /časové kapacity pro COSM) A ZL, IO, COSM nemá akreditaci B ZL, IO, COSM má akreditaci, která není v rozsahu posuzování shody

27 25 MPA Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů (ČSN EN ISO 14065:2013, EA 6/03, nařízení Komise (EU) č. 600/2012) Akreditace pracovníků Počet postupů Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků Počet postupů Podle nařízení Komise (EU) č. 600/2012 se v oblasti ověřovatelů výkazů emisí GHG provádí posuzování každoročně. Za postup se rozumí: Činnosti 1a, 1b a 98 Činnosti 2, 8 a 9, Činnosti 3, 4 a 5 Činnosti 6 a 7 Činnost 12 Činnost 10 a 11 POZNÁMKA: činnosti jsou definovány přílohou I nařízení Komise (EU) č. 600/2012 V časové náročnosti není započítána časová náročnost pro provedení witness auditů.

28 MPA Čas potřebný k posouzení specifických činností Specifická činnost witness audit, je-li plánován * Akreditace / Opakovaná akreditace Posuzování Witness audity Posuzování Dozory Witness audity VP h OP h VP h OP h VP h OP h VP h OP h * 6 * * 6 * celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem)

29 27 MPA Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu (ČSN EN ISO/IEC17021) Akreditace pracovníků postupů Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků postupů Dozory (interval 15 měsíců) pracovníků postupů počet postupů se rovná počtu oborů dle Přílohy 1 MPA , nebo kategorie dle Přílohy A ISO/TS pro posuzování dle ISO nebo počet hlavních technických oblastí podle Přílohy A dokumentu IAF MD 9 pro posuzování podle ISO

30 MPA Předpokládaná časová kapacita potřebná na posuzování se vypočte jako součet hodin z tabulek pro akreditace, popř. dozory vynásobených faktory pro jednotlivé systémy managementu uvedených v následující tabulce, pro celý rozsah požadované / udělené akreditace a časové kapacity potřebné pro provedení požadovaných witness auditů. Posuzování podle Akreditace Dozory Opakovaná akreditace ISO % 75% 75% ISO % 40% 40% ISO % 40% 40% EMAS 1) 20% 20% 20% ISO/IEC % 30% 40% ISO/IEC % 30% 40% BS OHSAS % 30% 40% ISO % 30% 40% ISO % 30% 40% FSSC ) 20% 20% 20% Witness audity 1) na každý předepsaný witness audit 8 h VP a 8 h OP na každý předepsaný witness audit 8 h VP a 8 h OP na každý předepsaný witness audit 8 h VP a 8 h OP Platí, pokud je v rámci rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace dle ISO Pokud není v rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace dle ISO 14001, platí časová kapacita posuzování, jako pro ISO (viz. první řádek této tabulky). 2) Platí, pokud je v rámci rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace dle ISO Pokud není v rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace dle ISO 22000, platí časová kapacita posuzování, jako pro ISO

31 29 MPA Certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024) Akreditace pracovníků postupů pracovníků postupů

32 MPA Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků postupů pracovníků postupů

33 31 MPA Dozory (interval 15 měsíců) pracovníků postupů pracovníků postupů počet postupů se rovná počtu typů zkoušek (typů vydávaných certifikátů) v rámci přiznaných certifikačních schémat

34 MPA Inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020) Akreditace pracovníků postupů Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků postupů Dozory (interval 15 měsíců) postupů pracovníků

35 33 MPA počet postupů odpovídá počtu konkrétních inspekčních činností v procesu posuzování a zkoumání shody na základě příslušných specifikací inspekcí (význam termínu specifikace odpovídá terminologii MPA , článek 2.3), nebo postupů posuzování shody podle NV a specifikací norem, normativních dokumentů a technických specifikací počet pracovníků se rovná počtu všech pracovníků (interních i externích) začleněných do procesu inspekce / posuzování shody V případě, kdy prvotní nebo opakované posuzování zahrnuje posuzování shody pro účely autorizace podle NV / příslušného předpisu se časové kapacity stanoví odečtením z tabulky základního posouzení pro akreditaci. K těmto kapacitám se pro posouzení systému posuzování shody v závislosti na rozsahu posuzování podle specifikace žádosti subjektu přičítají relevantní položky uvedené v tabulce specifických činností. V závislosti na příslušném postupu posuzování shody (modulu) se předpokládaný základní časový rozsah posuzování realizovaný podle ČSN EN ISO/IEC a dalších harmonizovaných norem využívaných k akreditaci (ČSN EN ISO/IEC a/nebo ČSN EN ISO/IEC 17025) upravuje podle tabulky č. II. Poznámka: V případě, že subjekt podá námitku proti jmenování kteréhokoliv člena skupiny posuzovatelů a nebude možné použít některého dalšího odborného posuzovatele z databáze posuzovatelů ČIA, může být pro posuzování použit posuzovatel z databáze některého zahraničního akreditačního orgánu, přičemž náklady za využití tohoto posuzovatele budou fakturovány ve skutečné výši. Čas potřebný k posouzení specifických činností Specifická činnost Akreditace: 3. a další předepsaný witness audit (IAF/ILAC- A5:07/2012) Dozory: 1. a další předepsaný witness audit IO provádí analytické zkoušky, které nejsou akreditované (dle čl. 1.4 MPA ) - ve vazbě na příslušné pracovníky IO IO působí na více místech - k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové aktivity (při dozorech je-li plánováno) Posuzování Akreditace Witness audity Posuzování Dozory Witness audity VP h OP h VP h OP h VP h OP h VP h OP h * 5 * * 5 *

36 MPA posouzení způsobilosti IO k posuzování neakreditovaných subdodavatelů horizontální kritéria podle EA 2/17 (čl.r17 rozhodnutí č. 768/2008/ES) Souběžné posouzení podle ČSN EN ISO/IEC a relevantních kritérií ČSN EN ISO/IEC WA na posouzení modulů: D, D1, E, E1, H, H1 WA na posouzení modulů: F, G Souběžné posouzení podle ČSN EN ISO/IEC a relevantních kritérií ČSN EN ISO/IEC Tab.II 8 * 8 * Tab.II * 8 * 8 * Tab.II 8 * 8 * Tab.II 8 * 8 * Tab.II Tab.II * celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem) Souběžné posouzení podle dalších akreditačních norem: V případě posuzování AO/NB podle ČSN EN ISO/IEC a dalších harmonizovaných norem využívaných k akreditaci v závislosti na příslušném postupu posuzování shody (modulu) v rozsahu relevantních kritérií se základní časové kapacity procesu posuzování upravuje takto: Tab.II Souběžné posouzení Akreditace Dozory ČSN EN ISO/IEC ČSN EN ISO/IEC ČSN EN ISO/IEC ČSN EN ISO/IEC A 50% 1) 50% 1) B 30% 1) 30% 1) A, B 20% 2) 20% 2) Vysvětlivky: 1) 2) z časových kapacit stanovených za posouzení ZL podle ČSN EN ISO/IEC (viz Časová náročnost procesu akreditace/předpokládané časové kapacity pro ZL), z časových kapacit stanovených za posouzení COSM podle ČSN EN ISO/IEC (viz Časová náročnost procesu akreditace /časové kapacity pro COSM) A ZL, COSM nemá akreditaci B ZL, COSM má akreditaci, která není v rozsahu posuzování shody

37 35 MPA Dohled nad činností environmentálních ověřovatelů akreditovaných nebo licensovaných v jiném členském státě EU Za dohled při prvním oznámení ověřovací činnosti v ČR 17 Za dohled při opakovaném oznámení ověřovací činnosti v ČR 13

38 MPA Poskytovatelé zkoušení způsobilosti Akreditace pracovníků programů Dozory (interval 12 měsíců) pracovníků programů Dozory (interval 15 měsíců) pracovníků programů počet programů zkoušení způsobilosti je počet postupů zkoušení způsobilosti prováděných pro specifické oblasti zkoušení, měření, kalibrace nebo zkušební činnosti inspekčních orgánů

39 37 MPA Čas potřebný k posouzení specifických činností Specifická činnost 2. a další witness audit (ISO/IEC ) (při PDN, je-li plánováno) Posouzení neakreditované laboratorní činnosti * (při PDN, je-li plánováno) Akreditace Dozory VP h OP h VP h OP h ** 6 ** 4 ** 4 ** * ** týká se neakreditované laboratorní činnosti, která má vliv na kvalitu programu zkoušení způsobilosti celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na posouzení (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem)

Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu

Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Kalkulace nákladů řízení/akreditačního procesu ČIA V návaznosti na změny v akreditačním systému

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun

Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu Beroun Akreditace zkušebních laboratoří Školení pracovníků masného průmyslu 8.10.2013 Beroun Ing. Milan Badal Accredo Dávám důvěru Obsah prezentace 1) Základní informace 2) Akreditace zkušebních laboratoří 3)

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 41-01 - 15 Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů datum vydání: 15.10.2015 1 MPA 41-01-15 PŘEDMLUVA K MPA 41-01-15 Tyto metodické pokyny (dále jen MPA)

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-03 - 07 Politika ČIA pro účast v národních

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation Překlad ČIA - únor 2014 1 IAF MD 12:2013

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 00-01 - 06 Základní pravidla akreditačního

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 16 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Summer Workshop of Applied Mechanics June 2002 Department of Mechanics Faculty of Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek

Více

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu Veronika Sochorová Český institut pro akreditaci, o.p.s. Založen k 1.1.1993 Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-04 - 16 Pravidla používání odkazu na akreditaci datum vydání: 1. 8. 2016 1 MPA 00-04-16 OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Základní pojmy... 2 1.2 Související dokumenty... 2

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-01 - 13 Základní pravidla akreditačního procesu 1 MPA 00-01-13 PŘEDMLUVA K MPA 00-01-13 Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn

Více

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková Novinky v akreditaci laboratoří Eva Klokočníková Správní řád Nutno vždy podat na všechny změny v rozsahu akreditace žádost o vydání osvědčení o akreditaci Nemusí být vyplněny všechny údaje požadované v

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-01 - 16 Základní pravidla akreditačního procesu datum vydání: x.6.2016 1 MPA 00-01-16 PŘEDMLUVA K MPA 00-01-16 Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 První strany závislé

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Kam směřuje akreditace v příštích letech Kam směřuje akreditace v příštích letech Hydroanalytika 15.-16.9.2015 "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky Přizpůsobení měnícímu se světu Reflektování rostoucí

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.11.2006

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-04 - 13 Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., akreditačních značek, odkazů na akreditaci, kombinovaného loga a značek IAF MLA a ILAC

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.9.2006

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1.7.2013 Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR),

Více

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF IAF ID 2:2011 IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF Informativní dokument pro přechod akreditace systému managementu z normy ISO/IEC 17021:2006 1. vydání (IAF ID 2:2011) Mezinárodní

Více

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu.

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu. Systém jakosti výrobce vah Anotace: Zkušenosti s tvorbou, zaváděním, udržováním a zlepšováním systému jakosti výrobce vah podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001(2005), nařízení vlády 326/2002

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 00-04 - 09 Podmínky pro používání loga

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty IAF. IAF Mezinárodní akreditační fórum

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty IAF. IAF Mezinárodní akreditační fórum ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty IAF IAF Mezinárodní akreditační fórum Číslo publikace: IAF MD 4:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a,7,8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne Čj.: HEM- MZDR 7182/2004 Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik České republiky vydává podle 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ č.2/2016 Sb. (dále jen ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 40-02 - 06 Akreditace ověřovatelů emisí

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Standardizace, akreditace a posuzováníshody

Standardizace, akreditace a posuzováníshody Standardizace, akreditace a posuzováníshody K čemu to vlastně je? 20.4.2012 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1 Rozvoj akreditace

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Popílky a s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

obecně prospěšná společnost Opletalova , Praha 1 - Nové Město Datum: Dokument: MPA PŘIPOMÍNKA PŘIPOMÍNKUJÍCÍ OSOBA

obecně prospěšná společnost Opletalova , Praha 1 - Nové Město Datum: Dokument: MPA PŘIPOMÍNKA PŘIPOMÍNKUJÍCÍ OSOBA 110 00, Praha 1 - Nové Město Datum: 9.3.2010 Dokument: MPA 50-01 - 10 Ing. Josef Šenk, CSc Předml uva O Osvědčení o akreditaci je dokumentem, který má deklarovat rozsah způsobilosti akreditovaného subjektu.

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Betonářská a předpínací výztuž a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích 4, 7 a drátové pramence,

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

1. International Food standard (IFS)

1. International Food standard (IFS) Mezinárodní potravinový standard IFS Food Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou certifikačním

Více

POSTUPY AO A OS PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

POSTUPY AO A OS PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY AO A OS PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jozef Pôbiš, 01. 09. 2016 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Úsek certifikace a osvědčování výrobků OBSAH 1) příloha V k CPR 2)

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-07 - 08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA datum vydání: 1.6.2008 1 MPA 00-07-08 Tyto metodické pokyny (dále jen MPA) vydává Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-04 - 07 Flexibilní rozsah akreditace

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

PROCES PROVĚŘOVÁNÍ ŽADATELŮ K CPR

PROCES PROVĚŘOVÁNÍ ŽADATELŮ K CPR PROCES PROVĚŘOVÁNÍ ŽADATELŮ K CPR Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více