Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany /0800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany 240186-1650676349/0800"

Transkript

1 KUMSP90K0U0X MORAVSKiVsí JtfíífcÝ KRAJ kk.-osiíy URAĎ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU; OjTQi\ JoJ±\.^., I poř. Číslo I rok _ j _ zkr. odiv Veřejná zakázka 158/2011 Smlouva na zajištění hry u i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídiern: 28. října 117, Ostrava zastoupen: Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: /0800 (dále jen objednatel 11 ) 2. gonet s.r.o. se sídlem: Jurečkova 1165/6, Ostrava - Moravská Ostrava zastoupená: Ing. Pavlem Góreckim, MBA, jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: /5500 zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen zhotovitel") II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dáie jen obchodní zákoník") dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle ustanovení 269 obchodního zákoníku tuto smlouvu s přiměřeným užitím 536 a násl. obchodního zákoníku (dáíe jen smlouva"). 2. Účelem této smlouvy je realizace hry Geocaching v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IV spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dáíe jen ROP"). 3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu plnění této smiouvy a že je odborně způsobilý k zajištění předmětu pinění podle této smlouvy. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II R_iP

2 III. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje kompletně zajistit realizaci hry Moravskoslezský geocaching", dáie jen MSK GEO", tj. navrhnout pravidla, zajistit výrobu a distribuci potřebných materiálů, organizačně zajistit realizaci hry a setkání hráčů a vytvořit webovou stránku dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo"). 2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizací díla v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 3. Objednatel se zavazuje dílo Qeho část) převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle či. VI této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 4. Smluvní strany prohlašují, že díio není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. IV. Vlastnictví a autorská práva 1. Vlastnictví k věcem, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí (jeho části) objednatelem. 2. Objednatel je oprávněn dílo včetně předaných fotografií užít všemi způsoby ve smyslu 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. f o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v časově a územně neomezeném rozsahu (licence). Objednatel smí dílo či jeho časti (fotografie) poskytovat k užití dalším osobám. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat licenci na dílo včetně jeho částí (fotografie) dalším osobám. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo dle či. V. této smlouvy. V. Cena za dílo 1. Cena za dílo činí bez DPH ,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), DPH ve výši 20% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- Kč (slovy: jedenmilionosedmsetdvacetčtyřitisíc korun českých). Podrobný rozpis ceny za dílo je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smiouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. VI. Lhůta plnění a místo předání 1. Kompletní dílo je zhotovitel povinen provést do Jednotlivé části díla budou realizovány a předány objednateli dle přílohy č. 2 Harmonogram realizace díla. 3. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla či jeho část v místě předání, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla čí jeho části zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo či jeho část přejímá či nikoli. Moravskoslezský kraj ~ kraj plný zážitků II. /

3 4. Zápis o předání a převzetí díla či jeho části, který bude vyhotoven po každém převzetí části díla, bude obsahovat: a) označení předmětu díla, b) označení objednatele a zhotovitele, c) název projektu: Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IF, registrační číslo: CZ.l.10/2.4.00/ ; d) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, e) datum zahájení a dokončení prací na díle, f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), g) datum a místo sepsání zápisu, h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, i) přehled o počtu vyrobených předmětů a zrealizovaných částí hry j) fotodokumentaci všech schránek, pořízených předmětů, eventů atd. 5. Po realizaci celého díla dle této smiouvy bude sepsán konečný předávací protokol, který podepíší pověření zaměstnanci objednatele a zhotovitele, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, 6. Část díla je splněna dnem předání části díla objednateli v kvalitě a rozsahu dle přílohy č. 1 bez vad a nedodělků a převzetím části díla objednatelem včetně předávacích protokolů vyhotovených dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě stanovené v příloze č. 2 této smlouvy. 7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla či jeho části cokoliv, co budou považovat za nutné. VII. Platební a fakturační podmínky 1. Úhrada ceny za řádně předanou a převzatou část díla bude provedena na základě faktury ve výši, která odpovídá ceně, za realizovanou část dňa dle čí. III této smlouvy takto: a) Rok 2011 a) nastavenípravidel hry, zpracování mapy míst část č. 1 + částč. 2:96.000,- Kč vč. DPH, b) vytvoření loga GEO MSK, kompletní výroba webových stránek GEO MSK: ,-Kč vč. DPH, c) výroba 50 ks schránek: , - Kč vč, DPH, d) výroba 3200 ks CWG: ,- Kč vč DPH, é) výroba 2500 ks reklamních předmětů: 54,000 Kč vč DPH, f) vytvoření ks informačních letáků: ,- Kč vč. DPH g) výroba a distribuce ks pasů a 100 ks razítek: , - Kč vč DPH h) zajištěnízimního eventu: ,- Kč vč. DPH i) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: ,- Kč vč DPH b) Rok 2012 a) výroba 50 ks schránek + 1 earth cache: , - Kč vč. DPH, b) výroba ks CWG: , - Kč vč. DPH c) výroba ks reklamních předmětů: , - Kč vč. DPH d) vytvoření ks informačních letáků: ,-Kč vč. DPH e) zajištění letního eventu: , - Kč vč. DPH f) zajištěnízimního eventu: ,- Kč vč. DPH g) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: ,- Kč vč. DPH h) zpracování mapy míst část č 3:60.000,- Kč vč. DPH Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

4 c) Rok 2013 a) výroba 3200 ks CWG: , - Kč vč. DPH b) výroba 2500 ks reklamních předmětů: ,- Kč vč DPH c) vytvoření ks informačních letáků: ,- Kč vč DPH d) zajištění letního eventu: Kč vč. DPH e) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: , - Kč vč. DPH 2. Podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 13a obchodního zákoníku (dáíe jen faktura"). Faktura musí dále obsahovat: a) číslo a datum vystavení faktury, b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (158/2011), předmět smlouvy, tj, text Moravskoslezský geocaching", c) název projektu: Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IF, číslo projektu: CZ.1.10/2.4.00/ , d) předmět smiouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo uzavřené smlouvy), e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, f) ásío zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury, g) lhůtu splatnosti faktury, h) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, i) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), j) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 3. Lhůta splatnosti faktury činí 45 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtovaná cena, b) budou-ii vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 6. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-íi objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. VIII. Provádění díla 1. Zhotovitel je zejména povinen: a) provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR; smluvní strany se dohodly na I. jakostí díla, b) provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

5 c) řídit se při provádění díla pokyny objednatele, d) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 2. Objednatel upozorní bez zbytečného odkladu zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění díla či jeho části. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla či jeho částí a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn provádění díla či jeho části pozastavit a nedojde-li k nápravě ani po písemně výzvě, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 3. Pro případ změny podmínek ze strany společnosti Groundspeak, lne jako provozovatele portálu na základě kterých nebude moci zhotovitel bez svého zavinění splnit dílo nebo jeho část dle této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a smluvní strany upraví svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající v souladu s či. XIII. odst. 1 této smlouvy. 4. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dozvěděl. Závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 5. Zhotovitel je oprávněn při plnění povinností podle této smlouvy použít subdodavatele potřebného zboží nebo služeb včetně potřebných tvůrčích pracovníků; za plnění povinnosti subdodavatelů však zhotovitel vůči objednateli odpovídá, jakoby plnil sám. 6. Na základě pozvánky objednatele se zhotovitel zúčastní všech jednání týkajících se plnění jeho závazků z této smlouvy nebo na základě písemné výzvy objednatele poskytne zprávu o stavu plnění jeho závazků z této smlouvy, a to i opakovaně. Záznamy z těchto schůzek vyhotovuje zhotovitel a budou po odsouhlasení oběma smluvními stranami pro ně závazné. 7. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s dokumenty vymezujícími pravidla ROP (Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu, verze 3.01, vč. příloh), rovněž je povinen řídit se při provádění díla Corporate Design Manuálem Moravskoslezského kraje. Tyto podklady poskytne objednatel zhotoviteli bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Tyto podklady budou využity pouze pro propagační materiály zhotovované na základě této smlouvy. 8. Zhotovitel je povinen předat objednateli z každého vyrobeného letáku, reklamního předmětu, CWG vždy 5 kusů jako vzorek k archivaci, v místě předání, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava. Všechny schránky, CWG, reklamní předměty, letáky, pasy a další části díla spojené s grafickými návrhy budou vždy předloženy objednateli ke schválení před tiskem/výrobou. 9. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním díla ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci ROP umožnit provedení kontroly kontrolou pověřeným osobám, poskytnout jim požadované informace a doklady po dobu trvání této smlouvy, a to od nabytí účinnosti této smlouvy. Po stejnou dobu se zhotovitel zavazuje archivovat doklady a dokumentaci související s předmětem této smlouvy. IX. Záruční podmínky 1. Dílo či jeho část má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo právním přepisům. 2. Veškeré vady díla čí jeho části je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: tel. číslo: Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla či jeho části nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 4. Provedenou opravu vady díla či jeho části zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

6 5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. X. Odpovědnost za škodu 1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 2. Odpovědnost za škodu se řídí 373 a násl. ObchZ. XI. Sankční ujednání 1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. jeho část, řádně a včas, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se objevily v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady samostatně. 4. V případě porušení některé z povinností uvedených v či. VIII. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každý zjištěný případ. 5. V případě porušení jiných, než v tomto článku sankcionovaných povinností z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ porušení jeho povinností. 6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně. 7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 8. Nedodrží-li zhotovitel při provádění předmětu plnění (jak je vymezen v předmětu smiouvy) Metodický pokyn - pravidla pro publicitu ROP (verze 3.01, vč. příloh) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každé jednotlivé nedodržení těchto postupů publicity. 1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: a) Písemnou dohodou smluvních stran. XII. Zánik smlouvy b) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: neprovedení díla či jeho části v době plnění dle čí. IV smlouvy, nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, neuhrazení ceny za dílo či jeho části objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II y

7 2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" uvedeným v 345 ObchZ rozumí nejpozději do 14-ti dnů". 3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s návrhem smlouvy dojde druhé smluvní straně. 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: a) Příloha č. 1 - Specifikace díla, b) Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla c) Příloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny za dílo d) Příloha č. 4 - Seznam informačních center 7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 88/5449 ze dne V Ostravě dne: yůsíwí dne: //< Z^ za objednatele Ing. Jaroslav Palaš hejtman kraje za zhotovitele hg. Pavel Górecki, MBA jednatel PQ dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. RSDr, Svatomírem Recman náměstkem hejtmana kraje Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II ',.y k-i A

8 Příloha č. 1 - Specifikace díla Komplexní zajištění hry Moravskoslezský geocaching" (GEO MSK). Realizátor kompletně zajistí vybavení pro geocaching (pořízení schránek na předměty, pasy, razítka, obsah keší, letáky, ceny pro vítěze), umístění a uvedení schránek do hry, 2letou realizaci hry včetně zajištění internetových stránek Moravskoslezského geocachingu a ostatní související aktivity. Schránky by měly být tématicky spjaty s historicky, přírodně a technicky unikátními místy kraje. Pro hru vzniknou speciální webové stránky, které budou integrovány do stávajících webových stránek Moravskoslezského kraje. Realizátor zajistí propagaci hry také prostřednictvím letáčků, které budou distribuovány před začátkem hry na turisticky atraktivní místa, tak aby přilákala co nejvíce hráčů, kteří budou mít příležitost během hry poznat zároveň také atraktivity Moravskoslezského kraje. Cílem hry je přilákat návštěvníky různých cílových skupin a ukázat krásy a zajímavosti Moravskoslezského kraje. Bude probíhat cca 2 roky, každý půl rok (zima, léto) se uspořádají setkání hráčů, na kterých budou vylosováni 3 výherci, kteří budou odměněni hodnotnými cenami. Setkání by měla být tematická. Pravidla hry by měla být nastavená tak, aby měli možnost vyhrát všichni. Nejde tedy o to najít keše v co nejkratším čase ani maximálním počtu. Po uplynutí smluvené doby budou keše zakonzervovány nebo budou keše nabídnuty k adopci registrovaným hráčům Geocachingu, stím, že z jednotlivých listingů budou odstraněny odkazy na MSK. Pro samotnou hru realizátor připraví, zaiistí a vyrobí: 1. jednotné logo Moravskoslezského geocachingu (GEO MSK) - navržení originálního loga s grafickým manuálem, použití na schránkách, CWG, letácích, pasech, razítkách, webových stránkách apod., ks schránek - zajištění 90 ks schránek v jednotném designu s logem MSK a ROP, výroba 10 ks různých speciálních tematických tzv. TOP schránek (TOP schránky budou rovněž propagovány v letácích a na webových stránkách), označení schránky pro náhodné nálezce, 3. 1 ks earth cache, 4. vybavení pro 100 ks schránek (420 ks tužek, a 420 ks logbooků; velikost bude přizpůsobena velikosti schránky), ks CWG (Czech Wood Geocoin) - grafický návrh (oboustranný s logy ROP a MSK na druhé straně nebo návrh s logy ROP a MSK na jedné straně) a výroba, ks reklamních předmětů (drobné tématické propagační předměty - potítko na ruku, propisky, přívěsek svítilny, reflexní náramek) - pořízení reklamních předmětů vhodných pro vkládání do schránek, grafický návrh a umístění log MSK, ROP a GEO MSK na předměty, barevné provedení je ponecháno na uvážení zhotovitele potítko na ruku (rozměr 7 x 7 cm tolerance ± 2 cm) ks (materiál froté) propisky ks (kuličkové pero se šňůrkou na krk, plastové) svítilna na klíče ks (kapesní svítilna s poutkem, plastová, včetně baterie) reflexní náramek na ruku ks (samonavfjecí, rozměr 34 x 3 cm, tolerance ± 2 cm) ks informačních letáků - výroba včetně grafického návrhu, zpracování textu (včetně loga GEO MSK, MSK a ROP, webové adresy dodání fotografií, předtiskovou korekturu (formát A4 - trojskiad), distribuce po informačních centrech v MSK a turisticky zajímavých místech v MSK (70 % letáků bude umístěno při zahájení hry, zbylých 30 % bude průběžně doplňováno během 2 let hry), ks pasů a 100 razítek - vytvoření grafického návrhu, předtisková korektura, výroba a distribuce ks pasů, do kterých si budou hráči otiskovat razítka ze schránek. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II y.

9 Motivem razítka bude logo geocaching MSK. Razítko bude kapesní, bez nutnosti použití podušky. Pasy budou mít podobu cestovního pasu s výrazným logem GEO MSK, vnitřní listy budou opatřeny falešným vodotiskem" loga GEO MSK (dále bude umístěno logo MSK a ROP). Pasy budou mít pevné desky, počet listů 5 (10 stran). Pasy budou k dispozici na vybraných informačních centrech. 9. výhry pro vítěze - 4 ks turistické navigace, 4 ks automobilové navigace, 4 ks GPS hodinky (výhry budou obsahovat loga MSK, ROP, GEO MSK). Výhry pro vítěze budou splňovat níže uvedené technické požadavky a požadavky na minimální hodnotu. - turistická navigace - ruční outdoorová GPS naviaace, citlivý GPS přijímač, barometrický výškoměr, aktuální topografická mapa CR, elektromagnetický kompas, vysoce odolný, vhodný pro geocaching a turistiku, fotoaparát, dotykový displej, voděodolný, možnost připojení USB, bezdrátový přenos dat, minimální hodnota ,- Kč - auto navigace - dotykový displej, mapa Evropy s aktualizací min. 2 roky, podpora bluetooth, možnost připojení USB, možnost dohrání map, vestavěná paměť, asistent jízdních pruhů, přijímač dopravních informací, minimální hodnota 5.000,- Kč - GPS hodinky - sportovní hodinky, vysoce citlivý přijímač GPS, vodotěsné, možné propojení s USB, minimální hodnota 4.000,- Kč Organizační zajištění hry ze strany realizátora dále wžadu.e: 1. Nastavení podrobných pravidel hry pro hráče pro období září červenec 2013, pravidla budou zveřejněna na webových stránkách MSK pravidla budou obsahovat popis umístěných keší: a) Typy keší:» Tradiční cache - 50 ks Multi-cache - 20 ks Mystery-cache - 20 ks TOP-cache - 10 ks (speciálně a zajímavě vytvořené schránky) Earth cache - 1 ks b) Obtížnost keší bude v rozmezí 1-5, obtížnost terénu 1-4, podle oficiálního hodnocení obtížnosti geocachingu. pravidla budou obsahovat návrh hodnocení nalezených schránek (např. bodově ohodnotit podle obtížnosti a atraktivnosti keší, významu, tématického zaměření nebo jinak), tak aby podle tohoto hodnocení bylo možno na pravidelných setkáních hráčů vylosovat vítěze. Vítězem se může stát pouze hráč, který splní stanovená pravidla hry a zúčastní se eventu. Celá hra bude rozdělena na 4 kola. Každé kolo bude ukončeno eventem a předání cen třem vítězům. 2. Pořádání pravidelných setkání - celkem budou připravena 4 setkání hráčů (2x zima, 2x léto), realizátor vytipuje a organizačně zajistí vhodné místo setkání, program a vyhlášení vítězů půlročního kola. Navrhne pravidla pro stanovení výherců, zároveň zajistí také ceny pro vítěze 3. Na webových stránkách zadavatele budou umístěna kompletní pravidla hry. Pravidla pak již nebudou uvedena v listingu každé keše, bude zde uveden pouze odkaz na webové stránky zadavatele, kde budou tato pravidla k dispozici. Všechny keše budou zaregistrovány na oficiálních stránkách geocaching.com pod jednotným účtem. 4. Zpracování mapy" míst pro GEO MSK Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II /

10 - 1. část vyhledání vhodného umístění v lokalitě MSK, studium regionální problematiky pro 100 ks schránek - 2.část pro 50 ks keší do konce roku 2011: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení schránek, betatest nalezení schránky (celkový čas nutný k nalezení schránky), - 3. část pro 50 keší do konce roku 2012: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení schránek, betatest nalezení schránky (celkový čas nutný k nalezení schránky), Možná spolupráce s MSK při zajištění umístění keší v některých lokalitách a soukromých objektech (možnost oficiálního oslovení subjektu Moravskoslezským krajem). 5. Vytipování umístění tzv. TOP schránek; některé TOP schránky budou umístěny ve vybraných informačních centrech v rámci MSK. 6. Naplnění a uložení schránek na vytipovaná místa, jejich pravidelná kontrola dle potřeby (minimálně však lx v měsíci), doplňování předmětů, případná výměna poškozené či zcizené schránky, případná výměna logbooků. 7. Každá schránka bude minimálně obsahovat: logbook, tužku/propisku, razítko, pravidla pro náhodné nálezce a dle velikosti schránky drobný propagační předmět/cwg a současně každá schránka musí být vodotěsná a minimálně 90 schránek musí být plastových a uzamykatelných na 4 klipsy. 8. Zajištění distribuce letáků před začátkem hry, jejich skladování a průběžné doplňování do informačních center v kraji a na turisticky atraktivní místa v regionu. 9. Kompletní výroba webových stránek pro geocaching, tak aby nové stránky zapadaly do stávající webové prezentace. Stránky budou realizovány v redakčním systému WebToDate, který je MSK používán pro vedení webových prezentací (redakční systém není předmětem poptávky a bude realizátorovi poskytnut pro offline testování a tvorbu). Realizátor bude provádět údržbu a aktualizaci sekce geocaching MSK na webových stránkách Stránky budou obsahovat: «základní informace (pravidla hry GEO MSK, obecná pravidla a základní informace o geocachingu, aktuality, informace o eventech, statistiky hry GEO MSK, apod.), seznam všech schránek GEO MSK s mapou s orientačním umístěním a odkazy na stránky s podrobnostmi k jednotlivým schránkám, «stránky s podrobnostmi k jednotlivým schránkám GEO MSK se stručným popisem blízkého okolí schránky (například zajímavosti v okolí schránky), minimálně 3 fotografie blízkého okolí, GSP souřadnice a odkazem na související stránku schránky na geocaching.com, vedení diskusního fóra hráčů, včetně pravidelného řízení diskuse na tomto fóru, kontakt na správce GEO MSK, odkazy na související stránky (geocaching.com, geocaching.cz,...). MSK zajistí: přístup realizátora do redakčního systému WebToDate, pokud se realizátor s objednatelem dohodnou na vhodném výměnném formátu dat, může být obsah stránek v systému WebToDate plněn z externího systému, mapové podklady. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s Corporate Design Manuálem MSK a dokumenty vymezujícími pravidla ROP (Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu, verze 3.01, vč. příloh). Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 10 A-

11 Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla Aktivita Nastavení pravidel hry, vyhledání vhodného umístění pro 100 kusů cachí, studium regionální problematiky Tisk a distribuce kusů informačních letáků na informační centra v MSK Výroba a distribuce 1000 kusů pasů a výroba 100 kusů razítek a distribuce 50 kusů razítek Spuštění webu a vytvoření jednotného loga pro Moravskoslezský geocaching Výroba 2500 kusů reklamních předmětů Výroba 3200 kusů CWG Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zajištění cen pro vítěze eventu Zveřejnění programu zimního eventu na stránkách GEO MSK Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zimní sportovní event Publikace 5 nových cachí včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Výroba 6600 kusů CWG + distribuce 50 kusů razítek Výroba 5000 kusů reklamních předmětů Publikace 5 nových cachí {z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 5 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Výroba a distribuce kusů informačních letáků do informačních center Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracovánílistingu a provedení betatestu Zveřejnění programu letního eventu na webových stránkách GEO MSK Publikace 5 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení Termín realizace podle měsíců 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 9/ / / / / /2011 1/2012 1/2012 1/2012 2/2012 2/2012 3/2012 4/2012 4/2012 4/2012 5/2012 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 11 R

12 betatestu Publikace jedné earth cache Letní víkendový event - Bitva o poklad hradu Vikštejn Publikování 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikování 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zveřejnění programu zimního eventu na stránkách GEO MSK Zimní event - Sněhové putování za Stříbrným koníkem Výroba a distribuce 2500 kusů reklamních předmětů Výroba a distribuce 3200 kusů CWG Zveřejnění programu letního eventu na stránkách GEO MSK Letní event - Velké vodní putování 5/2012 6/2012 8/2012 9/ /2012 1/2013 1/2013 2/2013 4/2013 6/2013 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 12 u

13 Příloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Aktivita (v Kč) (v Kč) (vkč) Rok nastavení pravidel hry (vč. schválení na oficiálních stránkách geocaching) a zpracování mapy míst - část č.l + část č.2 (vč. vytipování míst pro různé typy a druhy schránek a keší) 2. vytvoření jednotného loga pro GEO MSK a kompletní výroba webových stránek pro geocaching 3. výroba 50 ks schránek {vč. jejich umístění a naplnění) 4. výroba 3200* ks CWG (vč. jejich distribuce) 5. výroba 2500* ks reklamních předmětů (vč. jejich distribuce) 6. vytvoření * ks informačních letáků (vč. jejich distribuce) 7. výroba a distribuce 1.000* ks pasů a 100* ks razítek (vč. jejich distribuce) 8. zajištění zimního eventu (vč. cen pro první tři místa) 9. služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 1. výroba 50 ks schránek (vč. jejich umístění a naplnění) + 1 earth cache 2. výroba 6600* ks CWG (vč. jejich distribuce) 3. výroba 5000* ks reklamních předmětů (vč. jejich distribuce) 4. vytvoření * ks informačních íetáků (vč. jejich distribuce) 5. zajištění letního eventu (vč. cen pro první tři místa) 6. zajištění zimního eventu (vč. cen pro první tři místa) 7. síužby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách 8. zpracováni mapy míst část č.3 Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 1. výroba 3200* ks CWG {vč. jejich distribuce) 2. výroba 2500* ks reklamních předmětů , , , , , ,- Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 13 R. -A

14 (vč. jejich distribuce) 3. vytvoření * ks informačních letáků (vč. jejich distribuce) 4. zajištění letního eventu (vč. cen pro první tři místa) 5. služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách CELKEM , , , , , , , , , , , ,- Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 14 Rí f-w ř-

15 Příloha č. 4 - Seznam informačních center Bartošovice Hukvaldy Bohumín Informační centrum Regionu Poodří, Bartošovice 1 - zámek Informační centrum, Hukvaldy Informační centrum Městského úřadu Bohumín, Masarykova Bohušov Klimkovice Studénka Bystřice Čeladná Štramberk Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdek-Místek Informační centrum, Bohušov Kulturní a informační středisko Lidická 1 Klimkovice Informační centrum Studénka, Nám. Republiky Informační centrum Bystřice, Bystřice Knihovna a informační centrum, Čeladná Městské informační centrum Štramberk Zauliční MIC Frenštát pod Radhoštěm, Nám. Míru Beskydské informační centrum Frýdek -Místek, Nám. Svobody Beskydské informační centrum, Zámecké náměstí Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 15 Rí ív.

16 Frýdlant nad Ostravicí Fulnek Hradec nad Moravicí Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Mosty u Jablunkova Nový Jičín Odry Hlučín Třinec Vítkov Beskydské informační centrum Frýdek -Místek - pobočka, Hlavní Městské informační centrum, Sborová Městská knihovna a informační cen.. Opavská Jablunkovské informační centrum, Dukelská MIC při Regionální knihovně, nádražní 695/7, Městské informační centrum Kopřivnice, Obránců míru 368, Informační centrum, Opavská 268/ Turistické informační centrum, Hlavní nám GOTIC Mosty u Jablunkova 381, Informační centrum, Úzká 27/ Městské informační centrum, Masarykovo nám Informační centrum Hlučín, Zámecká Městské informační centrum Třinec, Dukelská Informační centrum, nám. Jana Zajíce ; Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 16 ks. <~~ HtT7

Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje 70890692

Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje 70890692 MORAVSKiVsí JtfíífcÝ KRAJ kk.-osiíy URAĎ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU; OjTQi\ JoJ±\.^., I poř. Číslo I rok _ j _ zkr. odiv Veřejná zakázka 158/2011 Smlouva na zajištění hry u 1. Moravskoslezský kraj se sídiern:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00W9E7L* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 96961/2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel 108.3 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátcem DHP Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. 029705 I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice Evidenční č. smlouvy: SMLOUVA O DÍLO č. /2015/OMM /2015 uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: 184 511 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení * 2586 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen objednatel ) Nederman CR s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen objednatel ) Nederman CR s.r.o. SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy Příloha č. 6 Obchodní podmínky zadavatele Zadavatel veřejné zakázky: Pověřená osoba: Veřejná zakázka: Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29 IČ 260 95 181 RECTE.CZ, s.r.o. Matiční

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

NÁVRH SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY

NÁVRH SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Smluvní strany Objednatel: Střední škola, Havířov Prostřední Suchá, příspěvková organizace Se sídlem: Kapitána Jasioka 50, 735 64 Havířov Prostřední Suchá Zastoupen :

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Příloha A výzvy k podání nabídky na provedení dodávky Změny č. 3 Územního plánu města Odry

Příloha A výzvy k podání nabídky na provedení dodávky Změny č. 3 Územního plánu města Odry Příloha A výzvy k podání nabídky na provedení dodávky Změny č. 3 Územního plánu města Odry Smlouva o dílo čl. I. Smluvní strany Město Odry se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry zastoupený: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Zařízení pro dílny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany. náměstí Míru 230/1, Rýmařov Ing. Petrem Kloudou, starostou IČO:

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany. náměstí Míru 230/1, Rýmařov Ing. Petrem Kloudou, starostou IČO: SMLOUVA O DÍLO 1. Město Rýmařov I. Smluvní strany Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou IČO: 00296317 DIČ: CZ00296317 Bankovní spojení: Komerční banka

Více

Smlouva o prodloužení platnosti licencí

Smlouva o prodloužení platnosti licencí KUÍÍSP00SGDMÍÍ Veřejná zakázka číslo: 19/2016 Smlouva o prodloužení platnosti licencí i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 1 í 7, 702 18 Ostrava v10ravaku:.i h/slo KKVi KRAJSKY

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00WEH6C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 101211/2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel 108.3 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Smlouva dílo. I. Smluvní strany

Smlouva dílo. I. Smluvní strany Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučína a zajištění dotačního managementu

Více

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free KUMSP00SF26C Smlouva o poskytování služeb mainten^free í 0 Veřejná zakázka 192/2015!!.?^ KííAJ - MíAJSKÝCŘ URADÍ I. Smluvní strany 1, Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. řyna 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Smlouva o poskytování technické podpory

Smlouva o poskytování technické podpory KUMSP90RÍ16G4 Veřejná zakázka číslo: 26/2016 Smlouva o poskytování technické podpory i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

KUMSP80RN6PI SMLOUVA NA CERTIFIKACI A DOZOROVÝ AUDIT. Smluvní strany

KUMSP80RN6PI SMLOUVA NA CERTIFIKACI A DOZOROVÝ AUDIT. Smluvní strany 1«Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: KUMSP80RN6PI SMLOUVA NA CERTIFIKACI A DOZOROVÝ AUDIT Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKY ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU).0.

Více

SMLOUVA O DÍLO I. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje PROFITERM PROTECH s.r.o. II. Základní ustanovení

SMLOUVA O DÍLO I. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje PROFITERM PROTECH s.r.o. II. Základní ustanovení SMLOUVA O DÍLO I. 1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561

Více

I, -. cl '" u -' Smluvní strany f ^ÚúSi

I, -. cl ' u -' Smluvní strany f ^ÚúSi KUMSP80J9UQJ I, -. cl '" u -' m^i^\yúx.}i}aiíčur''' Smluvní strany f ^ÚúSi 1. Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu IČ: 70890692

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany Příloha č. 2 zadávacích podmínek kupní smlouva Uchazeč doloží do své nabídky KUPNÍ SMLOUVA č.. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Smlouva na zpracování daňového přiznání

Smlouva na zpracování daňového přiznání \i O RA\ SKO*. í.'xkv tcral - KR Aí Sí. Y L_AD i i _.1! NMÍ í'cvy f>jodat. L") --*- /*..#. i^/é! ;' L.,.r.db. KUMSP09J9UVU Smlouva na zpracování daňového přiznání i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

SMLOUVA O DÍLO - VZOR (nehodící se, prosím, vymažte, popř. doplňte hodící se!!!!!!!; kurzívou jsou dopsány poznámky v konečném znění vymazat!!!!!!!

SMLOUVA O DÍLO - VZOR (nehodící se, prosím, vymažte, popř. doplňte hodící se!!!!!!!; kurzívou jsou dopsány poznámky v konečném znění vymazat!!!!!!! Příloha č. 2 k č.j. FM-71-1/2013 SMLOUVA O DÍLO - VZOR (nehodící se, prosím, vymažte, popř. doplňte hodící se!!!!!!!; kurzívou jsou dopsány poznámky v konečném znění vymazat!!!!!!!)) I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4593

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4593 Veřejná zakázka číslo: 53/2015 jmoravskoslfy,sky KRÁ1 -TKÁJSKYTÍŘAD; 1. Moravskoslezský kraj L^i^iíV^L ÍD 2 ^:L_..±! sesídlem: 28. října 1.17,702 18 Ostrava Mfyfá j (g-ff\ M^ 1 zastoupen: log. Tomáš Kotyza

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

! MMOPP002VVL7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

! MMOPP002VVL7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP002VVL7 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00E9X3L SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více