Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany /0800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany 240186-1650676349/0800"

Transkript

1 KUMSP90K0U0X MORAVSKiVsí JtfíífcÝ KRAJ kk.-osiíy URAĎ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU; OjTQi\ JoJ±\.^., I poř. Číslo I rok _ j _ zkr. odiv Veřejná zakázka 158/2011 Smlouva na zajištění hry u i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídiern: 28. října 117, Ostrava zastoupen: Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: /0800 (dále jen objednatel 11 ) 2. gonet s.r.o. se sídlem: Jurečkova 1165/6, Ostrava - Moravská Ostrava zastoupená: Ing. Pavlem Góreckim, MBA, jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: /5500 zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen zhotovitel") II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dáie jen obchodní zákoník") dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle ustanovení 269 obchodního zákoníku tuto smlouvu s přiměřeným užitím 536 a násl. obchodního zákoníku (dáíe jen smlouva"). 2. Účelem této smlouvy je realizace hry Geocaching v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IV spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dáíe jen ROP"). 3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu plnění této smiouvy a že je odborně způsobilý k zajištění předmětu pinění podle této smlouvy. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II R_iP

2 III. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje kompletně zajistit realizaci hry Moravskoslezský geocaching", dáie jen MSK GEO", tj. navrhnout pravidla, zajistit výrobu a distribuci potřebných materiálů, organizačně zajistit realizaci hry a setkání hráčů a vytvořit webovou stránku dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo"). 2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizací díla v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 3. Objednatel se zavazuje dílo Qeho část) převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle či. VI této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 4. Smluvní strany prohlašují, že díio není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. IV. Vlastnictví a autorská práva 1. Vlastnictví k věcem, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí (jeho části) objednatelem. 2. Objednatel je oprávněn dílo včetně předaných fotografií užít všemi způsoby ve smyslu 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. f o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v časově a územně neomezeném rozsahu (licence). Objednatel smí dílo či jeho časti (fotografie) poskytovat k užití dalším osobám. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat licenci na dílo včetně jeho částí (fotografie) dalším osobám. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo dle či. V. této smlouvy. V. Cena za dílo 1. Cena za dílo činí bez DPH ,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), DPH ve výši 20% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- Kč (slovy: jedenmilionosedmsetdvacetčtyřitisíc korun českých). Podrobný rozpis ceny za dílo je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smiouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. VI. Lhůta plnění a místo předání 1. Kompletní dílo je zhotovitel povinen provést do Jednotlivé části díla budou realizovány a předány objednateli dle přílohy č. 2 Harmonogram realizace díla. 3. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla či jeho část v místě předání, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla čí jeho části zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo či jeho část přejímá či nikoli. Moravskoslezský kraj ~ kraj plný zážitků II. /

3 4. Zápis o předání a převzetí díla či jeho části, který bude vyhotoven po každém převzetí části díla, bude obsahovat: a) označení předmětu díla, b) označení objednatele a zhotovitele, c) název projektu: Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IF, registrační číslo: CZ.l.10/2.4.00/ ; d) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, e) datum zahájení a dokončení prací na díle, f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), g) datum a místo sepsání zápisu, h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, i) přehled o počtu vyrobených předmětů a zrealizovaných částí hry j) fotodokumentaci všech schránek, pořízených předmětů, eventů atd. 5. Po realizaci celého díla dle této smiouvy bude sepsán konečný předávací protokol, který podepíší pověření zaměstnanci objednatele a zhotovitele, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, 6. Část díla je splněna dnem předání části díla objednateli v kvalitě a rozsahu dle přílohy č. 1 bez vad a nedodělků a převzetím části díla objednatelem včetně předávacích protokolů vyhotovených dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě stanovené v příloze č. 2 této smlouvy. 7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla či jeho části cokoliv, co budou považovat za nutné. VII. Platební a fakturační podmínky 1. Úhrada ceny za řádně předanou a převzatou část díla bude provedena na základě faktury ve výši, která odpovídá ceně, za realizovanou část dňa dle čí. III této smlouvy takto: a) Rok 2011 a) nastavenípravidel hry, zpracování mapy míst část č. 1 + částč. 2:96.000,- Kč vč. DPH, b) vytvoření loga GEO MSK, kompletní výroba webových stránek GEO MSK: ,-Kč vč. DPH, c) výroba 50 ks schránek: , - Kč vč, DPH, d) výroba 3200 ks CWG: ,- Kč vč DPH, é) výroba 2500 ks reklamních předmětů: 54,000 Kč vč DPH, f) vytvoření ks informačních letáků: ,- Kč vč. DPH g) výroba a distribuce ks pasů a 100 ks razítek: , - Kč vč DPH h) zajištěnízimního eventu: ,- Kč vč. DPH i) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: ,- Kč vč DPH b) Rok 2012 a) výroba 50 ks schránek + 1 earth cache: , - Kč vč. DPH, b) výroba ks CWG: , - Kč vč. DPH c) výroba ks reklamních předmětů: , - Kč vč. DPH d) vytvoření ks informačních letáků: ,-Kč vč. DPH e) zajištění letního eventu: , - Kč vč. DPH f) zajištěnízimního eventu: ,- Kč vč. DPH g) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: ,- Kč vč. DPH h) zpracování mapy míst část č 3:60.000,- Kč vč. DPH Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

4 c) Rok 2013 a) výroba 3200 ks CWG: , - Kč vč. DPH b) výroba 2500 ks reklamních předmětů: ,- Kč vč DPH c) vytvoření ks informačních letáků: ,- Kč vč DPH d) zajištění letního eventu: Kč vč. DPH e) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: , - Kč vč. DPH 2. Podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 13a obchodního zákoníku (dáíe jen faktura"). Faktura musí dále obsahovat: a) číslo a datum vystavení faktury, b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (158/2011), předmět smlouvy, tj, text Moravskoslezský geocaching", c) název projektu: Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IF, číslo projektu: CZ.1.10/2.4.00/ , d) předmět smiouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo uzavřené smlouvy), e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, f) ásío zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury, g) lhůtu splatnosti faktury, h) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, i) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), j) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 3. Lhůta splatnosti faktury činí 45 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtovaná cena, b) budou-ii vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 6. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-íi objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. VIII. Provádění díla 1. Zhotovitel je zejména povinen: a) provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR; smluvní strany se dohodly na I. jakostí díla, b) provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

5 c) řídit se při provádění díla pokyny objednatele, d) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 2. Objednatel upozorní bez zbytečného odkladu zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění díla či jeho části. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla či jeho částí a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn provádění díla či jeho části pozastavit a nedojde-li k nápravě ani po písemně výzvě, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 3. Pro případ změny podmínek ze strany společnosti Groundspeak, lne jako provozovatele portálu na základě kterých nebude moci zhotovitel bez svého zavinění splnit dílo nebo jeho část dle této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a smluvní strany upraví svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající v souladu s či. XIII. odst. 1 této smlouvy. 4. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dozvěděl. Závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 5. Zhotovitel je oprávněn při plnění povinností podle této smlouvy použít subdodavatele potřebného zboží nebo služeb včetně potřebných tvůrčích pracovníků; za plnění povinnosti subdodavatelů však zhotovitel vůči objednateli odpovídá, jakoby plnil sám. 6. Na základě pozvánky objednatele se zhotovitel zúčastní všech jednání týkajících se plnění jeho závazků z této smlouvy nebo na základě písemné výzvy objednatele poskytne zprávu o stavu plnění jeho závazků z této smlouvy, a to i opakovaně. Záznamy z těchto schůzek vyhotovuje zhotovitel a budou po odsouhlasení oběma smluvními stranami pro ně závazné. 7. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s dokumenty vymezujícími pravidla ROP (Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu, verze 3.01, vč. příloh), rovněž je povinen řídit se při provádění díla Corporate Design Manuálem Moravskoslezského kraje. Tyto podklady poskytne objednatel zhotoviteli bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Tyto podklady budou využity pouze pro propagační materiály zhotovované na základě této smlouvy. 8. Zhotovitel je povinen předat objednateli z každého vyrobeného letáku, reklamního předmětu, CWG vždy 5 kusů jako vzorek k archivaci, v místě předání, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava. Všechny schránky, CWG, reklamní předměty, letáky, pasy a další části díla spojené s grafickými návrhy budou vždy předloženy objednateli ke schválení před tiskem/výrobou. 9. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním díla ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci ROP umožnit provedení kontroly kontrolou pověřeným osobám, poskytnout jim požadované informace a doklady po dobu trvání této smlouvy, a to od nabytí účinnosti této smlouvy. Po stejnou dobu se zhotovitel zavazuje archivovat doklady a dokumentaci související s předmětem této smlouvy. IX. Záruční podmínky 1. Dílo či jeho část má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo právním přepisům. 2. Veškeré vady díla čí jeho části je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: tel. číslo: Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla či jeho části nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 4. Provedenou opravu vady díla či jeho části zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

6 5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. X. Odpovědnost za škodu 1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 2. Odpovědnost za škodu se řídí 373 a násl. ObchZ. XI. Sankční ujednání 1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. jeho část, řádně a včas, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se objevily v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady samostatně. 4. V případě porušení některé z povinností uvedených v či. VIII. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každý zjištěný případ. 5. V případě porušení jiných, než v tomto článku sankcionovaných povinností z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ porušení jeho povinností. 6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně. 7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 8. Nedodrží-li zhotovitel při provádění předmětu plnění (jak je vymezen v předmětu smiouvy) Metodický pokyn - pravidla pro publicitu ROP (verze 3.01, vč. příloh) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každé jednotlivé nedodržení těchto postupů publicity. 1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: a) Písemnou dohodou smluvních stran. XII. Zánik smlouvy b) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: neprovedení díla či jeho části v době plnění dle čí. IV smlouvy, nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, neuhrazení ceny za dílo či jeho části objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II y

7 2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" uvedeným v 345 ObchZ rozumí nejpozději do 14-ti dnů". 3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s návrhem smlouvy dojde druhé smluvní straně. 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: a) Příloha č. 1 - Specifikace díla, b) Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla c) Příloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny za dílo d) Příloha č. 4 - Seznam informačních center 7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 88/5449 ze dne V Ostravě dne: yůsíwí dne: //< Z^ za objednatele Ing. Jaroslav Palaš hejtman kraje za zhotovitele hg. Pavel Górecki, MBA jednatel PQ dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. RSDr, Svatomírem Recman náměstkem hejtmana kraje Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II ',.y k-i A

8 Příloha č. 1 - Specifikace díla Komplexní zajištění hry Moravskoslezský geocaching" (GEO MSK). Realizátor kompletně zajistí vybavení pro geocaching (pořízení schránek na předměty, pasy, razítka, obsah keší, letáky, ceny pro vítěze), umístění a uvedení schránek do hry, 2letou realizaci hry včetně zajištění internetových stránek Moravskoslezského geocachingu a ostatní související aktivity. Schránky by měly být tématicky spjaty s historicky, přírodně a technicky unikátními místy kraje. Pro hru vzniknou speciální webové stránky, které budou integrovány do stávajících webových stránek Moravskoslezského kraje. Realizátor zajistí propagaci hry také prostřednictvím letáčků, které budou distribuovány před začátkem hry na turisticky atraktivní místa, tak aby přilákala co nejvíce hráčů, kteří budou mít příležitost během hry poznat zároveň také atraktivity Moravskoslezského kraje. Cílem hry je přilákat návštěvníky různých cílových skupin a ukázat krásy a zajímavosti Moravskoslezského kraje. Bude probíhat cca 2 roky, každý půl rok (zima, léto) se uspořádají setkání hráčů, na kterých budou vylosováni 3 výherci, kteří budou odměněni hodnotnými cenami. Setkání by měla být tematická. Pravidla hry by měla být nastavená tak, aby měli možnost vyhrát všichni. Nejde tedy o to najít keše v co nejkratším čase ani maximálním počtu. Po uplynutí smluvené doby budou keše zakonzervovány nebo budou keše nabídnuty k adopci registrovaným hráčům Geocachingu, stím, že z jednotlivých listingů budou odstraněny odkazy na MSK. Pro samotnou hru realizátor připraví, zaiistí a vyrobí: 1. jednotné logo Moravskoslezského geocachingu (GEO MSK) - navržení originálního loga s grafickým manuálem, použití na schránkách, CWG, letácích, pasech, razítkách, webových stránkách apod., ks schránek - zajištění 90 ks schránek v jednotném designu s logem MSK a ROP, výroba 10 ks různých speciálních tematických tzv. TOP schránek (TOP schránky budou rovněž propagovány v letácích a na webových stránkách), označení schránky pro náhodné nálezce, 3. 1 ks earth cache, 4. vybavení pro 100 ks schránek (420 ks tužek, a 420 ks logbooků; velikost bude přizpůsobena velikosti schránky), ks CWG (Czech Wood Geocoin) - grafický návrh (oboustranný s logy ROP a MSK na druhé straně nebo návrh s logy ROP a MSK na jedné straně) a výroba, ks reklamních předmětů (drobné tématické propagační předměty - potítko na ruku, propisky, přívěsek svítilny, reflexní náramek) - pořízení reklamních předmětů vhodných pro vkládání do schránek, grafický návrh a umístění log MSK, ROP a GEO MSK na předměty, barevné provedení je ponecháno na uvážení zhotovitele potítko na ruku (rozměr 7 x 7 cm tolerance ± 2 cm) ks (materiál froté) propisky ks (kuličkové pero se šňůrkou na krk, plastové) svítilna na klíče ks (kapesní svítilna s poutkem, plastová, včetně baterie) reflexní náramek na ruku ks (samonavfjecí, rozměr 34 x 3 cm, tolerance ± 2 cm) ks informačních letáků - výroba včetně grafického návrhu, zpracování textu (včetně loga GEO MSK, MSK a ROP, webové adresy dodání fotografií, předtiskovou korekturu (formát A4 - trojskiad), distribuce po informačních centrech v MSK a turisticky zajímavých místech v MSK (70 % letáků bude umístěno při zahájení hry, zbylých 30 % bude průběžně doplňováno během 2 let hry), ks pasů a 100 razítek - vytvoření grafického návrhu, předtisková korektura, výroba a distribuce ks pasů, do kterých si budou hráči otiskovat razítka ze schránek. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II y.

9 Motivem razítka bude logo geocaching MSK. Razítko bude kapesní, bez nutnosti použití podušky. Pasy budou mít podobu cestovního pasu s výrazným logem GEO MSK, vnitřní listy budou opatřeny falešným vodotiskem" loga GEO MSK (dále bude umístěno logo MSK a ROP). Pasy budou mít pevné desky, počet listů 5 (10 stran). Pasy budou k dispozici na vybraných informačních centrech. 9. výhry pro vítěze - 4 ks turistické navigace, 4 ks automobilové navigace, 4 ks GPS hodinky (výhry budou obsahovat loga MSK, ROP, GEO MSK). Výhry pro vítěze budou splňovat níže uvedené technické požadavky a požadavky na minimální hodnotu. - turistická navigace - ruční outdoorová GPS naviaace, citlivý GPS přijímač, barometrický výškoměr, aktuální topografická mapa CR, elektromagnetický kompas, vysoce odolný, vhodný pro geocaching a turistiku, fotoaparát, dotykový displej, voděodolný, možnost připojení USB, bezdrátový přenos dat, minimální hodnota ,- Kč - auto navigace - dotykový displej, mapa Evropy s aktualizací min. 2 roky, podpora bluetooth, možnost připojení USB, možnost dohrání map, vestavěná paměť, asistent jízdních pruhů, přijímač dopravních informací, minimální hodnota 5.000,- Kč - GPS hodinky - sportovní hodinky, vysoce citlivý přijímač GPS, vodotěsné, možné propojení s USB, minimální hodnota 4.000,- Kč Organizační zajištění hry ze strany realizátora dále wžadu.e: 1. Nastavení podrobných pravidel hry pro hráče pro období září červenec 2013, pravidla budou zveřejněna na webových stránkách MSK pravidla budou obsahovat popis umístěných keší: a) Typy keší:» Tradiční cache - 50 ks Multi-cache - 20 ks Mystery-cache - 20 ks TOP-cache - 10 ks (speciálně a zajímavě vytvořené schránky) Earth cache - 1 ks b) Obtížnost keší bude v rozmezí 1-5, obtížnost terénu 1-4, podle oficiálního hodnocení obtížnosti geocachingu. pravidla budou obsahovat návrh hodnocení nalezených schránek (např. bodově ohodnotit podle obtížnosti a atraktivnosti keší, významu, tématického zaměření nebo jinak), tak aby podle tohoto hodnocení bylo možno na pravidelných setkáních hráčů vylosovat vítěze. Vítězem se může stát pouze hráč, který splní stanovená pravidla hry a zúčastní se eventu. Celá hra bude rozdělena na 4 kola. Každé kolo bude ukončeno eventem a předání cen třem vítězům. 2. Pořádání pravidelných setkání - celkem budou připravena 4 setkání hráčů (2x zima, 2x léto), realizátor vytipuje a organizačně zajistí vhodné místo setkání, program a vyhlášení vítězů půlročního kola. Navrhne pravidla pro stanovení výherců, zároveň zajistí také ceny pro vítěze 3. Na webových stránkách zadavatele budou umístěna kompletní pravidla hry. Pravidla pak již nebudou uvedena v listingu každé keše, bude zde uveden pouze odkaz na webové stránky zadavatele, kde budou tato pravidla k dispozici. Všechny keše budou zaregistrovány na oficiálních stránkách geocaching.com pod jednotným účtem. 4. Zpracování mapy" míst pro GEO MSK Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II /

10 - 1. část vyhledání vhodného umístění v lokalitě MSK, studium regionální problematiky pro 100 ks schránek - 2.část pro 50 ks keší do konce roku 2011: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení schránek, betatest nalezení schránky (celkový čas nutný k nalezení schránky), - 3. část pro 50 keší do konce roku 2012: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení schránek, betatest nalezení schránky (celkový čas nutný k nalezení schránky), Možná spolupráce s MSK při zajištění umístění keší v některých lokalitách a soukromých objektech (možnost oficiálního oslovení subjektu Moravskoslezským krajem). 5. Vytipování umístění tzv. TOP schránek; některé TOP schránky budou umístěny ve vybraných informačních centrech v rámci MSK. 6. Naplnění a uložení schránek na vytipovaná místa, jejich pravidelná kontrola dle potřeby (minimálně však lx v měsíci), doplňování předmětů, případná výměna poškozené či zcizené schránky, případná výměna logbooků. 7. Každá schránka bude minimálně obsahovat: logbook, tužku/propisku, razítko, pravidla pro náhodné nálezce a dle velikosti schránky drobný propagační předmět/cwg a současně každá schránka musí být vodotěsná a minimálně 90 schránek musí být plastových a uzamykatelných na 4 klipsy. 8. Zajištění distribuce letáků před začátkem hry, jejich skladování a průběžné doplňování do informačních center v kraji a na turisticky atraktivní místa v regionu. 9. Kompletní výroba webových stránek pro geocaching, tak aby nové stránky zapadaly do stávající webové prezentace. Stránky budou realizovány v redakčním systému WebToDate, který je MSK používán pro vedení webových prezentací (redakční systém není předmětem poptávky a bude realizátorovi poskytnut pro offline testování a tvorbu). Realizátor bude provádět údržbu a aktualizaci sekce geocaching MSK na webových stránkách Stránky budou obsahovat: «základní informace (pravidla hry GEO MSK, obecná pravidla a základní informace o geocachingu, aktuality, informace o eventech, statistiky hry GEO MSK, apod.), seznam všech schránek GEO MSK s mapou s orientačním umístěním a odkazy na stránky s podrobnostmi k jednotlivým schránkám, «stránky s podrobnostmi k jednotlivým schránkám GEO MSK se stručným popisem blízkého okolí schránky (například zajímavosti v okolí schránky), minimálně 3 fotografie blízkého okolí, GSP souřadnice a odkazem na související stránku schránky na geocaching.com, vedení diskusního fóra hráčů, včetně pravidelného řízení diskuse na tomto fóru, kontakt na správce GEO MSK, odkazy na související stránky (geocaching.com, geocaching.cz,...). MSK zajistí: přístup realizátora do redakčního systému WebToDate, pokud se realizátor s objednatelem dohodnou na vhodném výměnném formátu dat, může být obsah stránek v systému WebToDate plněn z externího systému, mapové podklady. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s Corporate Design Manuálem MSK a dokumenty vymezujícími pravidla ROP (Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu, verze 3.01, vč. příloh). Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 10 A-

11 Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla Aktivita Nastavení pravidel hry, vyhledání vhodného umístění pro 100 kusů cachí, studium regionální problematiky Tisk a distribuce kusů informačních letáků na informační centra v MSK Výroba a distribuce 1000 kusů pasů a výroba 100 kusů razítek a distribuce 50 kusů razítek Spuštění webu a vytvoření jednotného loga pro Moravskoslezský geocaching Výroba 2500 kusů reklamních předmětů Výroba 3200 kusů CWG Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zajištění cen pro vítěze eventu Zveřejnění programu zimního eventu na stránkách GEO MSK Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zimní sportovní event Publikace 5 nových cachí včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Výroba 6600 kusů CWG + distribuce 50 kusů razítek Výroba 5000 kusů reklamních předmětů Publikace 5 nových cachí {z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 5 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Výroba a distribuce kusů informačních letáků do informačních center Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracovánílistingu a provedení betatestu Zveřejnění programu letního eventu na webových stránkách GEO MSK Publikace 5 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení Termín realizace podle měsíců 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 9/ / / / / /2011 1/2012 1/2012 1/2012 2/2012 2/2012 3/2012 4/2012 4/2012 4/2012 5/2012 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 11 R

12 betatestu Publikace jedné earth cache Letní víkendový event - Bitva o poklad hradu Vikštejn Publikování 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikování 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zveřejnění programu zimního eventu na stránkách GEO MSK Zimní event - Sněhové putování za Stříbrným koníkem Výroba a distribuce 2500 kusů reklamních předmětů Výroba a distribuce 3200 kusů CWG Zveřejnění programu letního eventu na stránkách GEO MSK Letní event - Velké vodní putování 5/2012 6/2012 8/2012 9/ /2012 1/2013 1/2013 2/2013 4/2013 6/2013 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 12 u

13 Příloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Aktivita (v Kč) (v Kč) (vkč) Rok nastavení pravidel hry (vč. schválení na oficiálních stránkách geocaching) a zpracování mapy míst - část č.l + část č.2 (vč. vytipování míst pro různé typy a druhy schránek a keší) 2. vytvoření jednotného loga pro GEO MSK a kompletní výroba webových stránek pro geocaching 3. výroba 50 ks schránek {vč. jejich umístění a naplnění) 4. výroba 3200* ks CWG (vč. jejich distribuce) 5. výroba 2500* ks reklamních předmětů (vč. jejich distribuce) 6. vytvoření * ks informačních letáků (vč. jejich distribuce) 7. výroba a distribuce 1.000* ks pasů a 100* ks razítek (vč. jejich distribuce) 8. zajištění zimního eventu (vč. cen pro první tři místa) 9. služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 1. výroba 50 ks schránek (vč. jejich umístění a naplnění) + 1 earth cache 2. výroba 6600* ks CWG (vč. jejich distribuce) 3. výroba 5000* ks reklamních předmětů (vč. jejich distribuce) 4. vytvoření * ks informačních íetáků (vč. jejich distribuce) 5. zajištění letního eventu (vč. cen pro první tři místa) 6. zajištění zimního eventu (vč. cen pro první tři místa) 7. síužby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách 8. zpracováni mapy míst část č.3 Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 1. výroba 3200* ks CWG {vč. jejich distribuce) 2. výroba 2500* ks reklamních předmětů , , , , , ,- Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 13 R. -A

14 (vč. jejich distribuce) 3. vytvoření * ks informačních letáků (vč. jejich distribuce) 4. zajištění letního eventu (vč. cen pro první tři místa) 5. služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách CELKEM , , , , , , , , , , , ,- Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 14 Rí f-w ř-

15 Příloha č. 4 - Seznam informačních center Bartošovice Hukvaldy Bohumín Informační centrum Regionu Poodří, Bartošovice 1 - zámek Informační centrum, Hukvaldy Informační centrum Městského úřadu Bohumín, Masarykova Bohušov Klimkovice Studénka Bystřice Čeladná Štramberk Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdek-Místek Informační centrum, Bohušov Kulturní a informační středisko Lidická 1 Klimkovice Informační centrum Studénka, Nám. Republiky Informační centrum Bystřice, Bystřice Knihovna a informační centrum, Čeladná Městské informační centrum Štramberk Zauliční MIC Frenštát pod Radhoštěm, Nám. Míru Beskydské informační centrum Frýdek -Místek, Nám. Svobody Beskydské informační centrum, Zámecké náměstí Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 15 Rí ív.

16 Frýdlant nad Ostravicí Fulnek Hradec nad Moravicí Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Mosty u Jablunkova Nový Jičín Odry Hlučín Třinec Vítkov Beskydské informační centrum Frýdek -Místek - pobočka, Hlavní Městské informační centrum, Sborová Městská knihovna a informační cen.. Opavská Jablunkovské informační centrum, Dukelská MIC při Regionální knihovně, nádražní 695/7, Městské informační centrum Kopřivnice, Obránců míru 368, Informační centrum, Opavská 268/ Turistické informační centrum, Hlavní nám GOTIC Mosty u Jablunkova 381, Informační centrum, Úzká 27/ Městské informační centrum, Masarykovo nám Informační centrum Hlučín, Zámecká Městské informační centrum Třinec, Dukelská Informační centrum, nám. Jana Zajíce ; Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 16 ks. <~~ HtT7

Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje 70890692

Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje 70890692 MORAVSKiVsí JtfíífcÝ KRAJ kk.-osiíy URAĎ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU; OjTQi\ JoJ±\.^., I poř. Číslo I rok _ j _ zkr. odiv Veřejná zakázka 158/2011 Smlouva na zajištění hry u 1. Moravskoslezský kraj se sídiern:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00W9E7L* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 96961/2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel 108.3 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Zařízení pro dílny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

I, -. cl '" u -' Smluvní strany f ^ÚúSi

I, -. cl ' u -' Smluvní strany f ^ÚúSi KUMSP80J9UQJ I, -. cl '" u -' m^i^\yúx.}i}aiíčur''' Smluvní strany f ^ÚúSi 1. Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu IČ: 70890692

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva dílo. I. Smluvní strany

Smlouva dílo. I. Smluvní strany Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučína a zajištění dotačního managementu

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00WEH6C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 101211/2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel 108.3 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free KUMSP00SF26C Smlouva o poskytování služeb mainten^free í 0 Veřejná zakázka 192/2015!!.?^ KííAJ - MíAJSKÝCŘ URADÍ I. Smluvní strany 1, Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. řyna 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH. I. Smluvní strany

ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH. I. Smluvní strany M(}R/VV&ÍCU_ÍL ^I^ VM\i- UÍAJ^IVV ÚŘAD ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) KUNSP09O3OGI /I SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH Veřejná zakázka č. 21/2015 I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska

Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Smlouva na zhotovení Tisk měsíčníku Hláska Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

! MMOPP002VVL7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

! MMOPP002VVL7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP002VVL7 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00E9X3L SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) Popilka spol. s r.o.

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) Popilka spol. s r.o. KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Doba plnění. a) Realizace terénních úprav do 20 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 1 učebny včetně stolů, lavic a tabule a dále dodávkou pergoly. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje. 28. října 117, 702 18 Ostrava Veřejná zakázka č. 12/2015 Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje 40HAVSK.OSLrZSKY KKAj KRAJSKÝ dslo SMLOUVY (DODAVKU) se sídlem: Zastoupen: IČO: DIČ: Bankovní

Více

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy

I. Smluvní strany. II. Účel smlouvy KUJIP010P0JN Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník"), níže uvedeného dne mezi těmito smluvními

Více

Smlouva příkazní. zastoupené náměstkem: Ing. Jiřím Hrabinou Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Smlouva příkazní. zastoupené náměstkem: Ing. Jiřím Hrabinou Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Číslo smlouvy příkazce: /2015/ÚHAaSŘ příkazní Smluvní strany Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené náměstkem: Ing. Jiřím Hrabinou Ing. Jiří Datinský Vilová 867, 735 32

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Statutární město Ostrava o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s

Více