Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany /0800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na zajištění hry u. Smluvní strany 240186-1650676349/0800"

Transkript

1 KUMSP90K0U0X MORAVSKiVsí JtfíífcÝ KRAJ kk.-osiíy URAĎ. ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU; OjTQi\ JoJ±\.^., I poř. Číslo I rok _ j _ zkr. odiv Veřejná zakázka 158/2011 Smlouva na zajištění hry u i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídiern: 28. října 117, Ostrava zastoupen: Ing. Jaroslavem Palašem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: /0800 (dále jen objednatel 11 ) 2. gonet s.r.o. se sídlem: Jurečkova 1165/6, Ostrava - Moravská Ostrava zastoupená: Ing. Pavlem Góreckim, MBA, jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: /5500 zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen zhotovitel") II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dáie jen obchodní zákoník") dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle ustanovení 269 obchodního zákoníku tuto smlouvu s přiměřeným užitím 536 a násl. obchodního zákoníku (dáíe jen smlouva"). 2. Účelem této smlouvy je realizace hry Geocaching v Moravskoslezském kraji v rámci projektu Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IV spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dáíe jen ROP"). 3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu plnění této smiouvy a že je odborně způsobilý k zajištění předmětu pinění podle této smlouvy. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II R_iP

2 III. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje kompletně zajistit realizaci hry Moravskoslezský geocaching", dáie jen MSK GEO", tj. navrhnout pravidla, zajistit výrobu a distribuci potřebných materiálů, organizačně zajistit realizaci hry a setkání hráčů a vytvořit webovou stránku dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo"). 2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizací díla v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 3. Objednatel se zavazuje dílo Qeho část) převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle či. VI této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 4. Smluvní strany prohlašují, že díio není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. IV. Vlastnictví a autorská práva 1. Vlastnictví k věcem, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí (jeho části) objednatelem. 2. Objednatel je oprávněn dílo včetně předaných fotografií užít všemi způsoby ve smyslu 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. f o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v časově a územně neomezeném rozsahu (licence). Objednatel smí dílo či jeho časti (fotografie) poskytovat k užití dalším osobám. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat licenci na dílo včetně jeho částí (fotografie) dalším osobám. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo dle či. V. této smlouvy. V. Cena za dílo 1. Cena za dílo činí bez DPH ,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých), DPH ve výši 20% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- Kč (slovy: jedenmilionosedmsetdvacetčtyřitisíc korun českých). Podrobný rozpis ceny za dílo je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smiouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. VI. Lhůta plnění a místo předání 1. Kompletní dílo je zhotovitel povinen provést do Jednotlivé části díla budou realizovány a předány objednateli dle přílohy č. 2 Harmonogram realizace díla. 3. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla či jeho část v místě předání, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla čí jeho části zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo či jeho část přejímá či nikoli. Moravskoslezský kraj ~ kraj plný zážitků II. /

3 4. Zápis o předání a převzetí díla či jeho části, který bude vyhotoven po každém převzetí části díla, bude obsahovat: a) označení předmětu díla, b) označení objednatele a zhotovitele, c) název projektu: Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IF, registrační číslo: CZ.l.10/2.4.00/ ; d) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, e) datum zahájení a dokončení prací na díle, f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), g) datum a místo sepsání zápisu, h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, i) přehled o počtu vyrobených předmětů a zrealizovaných částí hry j) fotodokumentaci všech schránek, pořízených předmětů, eventů atd. 5. Po realizaci celého díla dle této smiouvy bude sepsán konečný předávací protokol, který podepíší pověření zaměstnanci objednatele a zhotovitele, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, 6. Část díla je splněna dnem předání části díla objednateli v kvalitě a rozsahu dle přílohy č. 1 bez vad a nedodělků a převzetím části díla objednatelem včetně předávacích protokolů vyhotovených dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě stanovené v příloze č. 2 této smlouvy. 7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla či jeho části cokoliv, co budou považovat za nutné. VII. Platební a fakturační podmínky 1. Úhrada ceny za řádně předanou a převzatou část díla bude provedena na základě faktury ve výši, která odpovídá ceně, za realizovanou část dňa dle čí. III této smlouvy takto: a) Rok 2011 a) nastavenípravidel hry, zpracování mapy míst část č. 1 + částč. 2:96.000,- Kč vč. DPH, b) vytvoření loga GEO MSK, kompletní výroba webových stránek GEO MSK: ,-Kč vč. DPH, c) výroba 50 ks schránek: , - Kč vč, DPH, d) výroba 3200 ks CWG: ,- Kč vč DPH, é) výroba 2500 ks reklamních předmětů: 54,000 Kč vč DPH, f) vytvoření ks informačních letáků: ,- Kč vč. DPH g) výroba a distribuce ks pasů a 100 ks razítek: , - Kč vč DPH h) zajištěnízimního eventu: ,- Kč vč. DPH i) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: ,- Kč vč DPH b) Rok 2012 a) výroba 50 ks schránek + 1 earth cache: , - Kč vč. DPH, b) výroba ks CWG: , - Kč vč. DPH c) výroba ks reklamních předmětů: , - Kč vč. DPH d) vytvoření ks informačních letáků: ,-Kč vč. DPH e) zajištění letního eventu: , - Kč vč. DPH f) zajištěnízimního eventu: ,- Kč vč. DPH g) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: ,- Kč vč. DPH h) zpracování mapy míst část č 3:60.000,- Kč vč. DPH Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

4 c) Rok 2013 a) výroba 3200 ks CWG: , - Kč vč. DPH b) výroba 2500 ks reklamních předmětů: ,- Kč vč DPH c) vytvoření ks informačních letáků: ,- Kč vč DPH d) zajištění letního eventu: Kč vč. DPH e) služby spojené s kontrolou schránek, doplňováním předmětů, aktualizace informací na webových stránkách: , - Kč vč. DPH 2. Podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 13a obchodního zákoníku (dáíe jen faktura"). Faktura musí dále obsahovat: a) číslo a datum vystavení faktury, b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (158/2011), předmět smlouvy, tj, text Moravskoslezský geocaching", c) název projektu: Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků IF, číslo projektu: CZ.1.10/2.4.00/ , d) předmět smiouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo uzavřené smlouvy), e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, f) ásío zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury, g) lhůtu splatnosti faktury, h) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, i) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), j) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 3. Lhůta splatnosti faktury činí 45 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtovaná cena, b) budou-ii vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 6. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-íi objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. VIII. Provádění díla 1. Zhotovitel je zejména povinen: a) provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR; smluvní strany se dohodly na I. jakostí díla, b) provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

5 c) řídit se při provádění díla pokyny objednatele, d) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 2. Objednatel upozorní bez zbytečného odkladu zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění díla či jeho části. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla či jeho částí a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn provádění díla či jeho části pozastavit a nedojde-li k nápravě ani po písemně výzvě, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 3. Pro případ změny podmínek ze strany společnosti Groundspeak, lne jako provozovatele portálu na základě kterých nebude moci zhotovitel bez svého zavinění splnit dílo nebo jeho část dle této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a smluvní strany upraví svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající v souladu s či. XIII. odst. 1 této smlouvy. 4. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dozvěděl. Závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. 5. Zhotovitel je oprávněn při plnění povinností podle této smlouvy použít subdodavatele potřebného zboží nebo služeb včetně potřebných tvůrčích pracovníků; za plnění povinnosti subdodavatelů však zhotovitel vůči objednateli odpovídá, jakoby plnil sám. 6. Na základě pozvánky objednatele se zhotovitel zúčastní všech jednání týkajících se plnění jeho závazků z této smlouvy nebo na základě písemné výzvy objednatele poskytne zprávu o stavu plnění jeho závazků z této smlouvy, a to i opakovaně. Záznamy z těchto schůzek vyhotovuje zhotovitel a budou po odsouhlasení oběma smluvními stranami pro ně závazné. 7. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s dokumenty vymezujícími pravidla ROP (Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu, verze 3.01, vč. příloh), rovněž je povinen řídit se při provádění díla Corporate Design Manuálem Moravskoslezského kraje. Tyto podklady poskytne objednatel zhotoviteli bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. Tyto podklady budou využity pouze pro propagační materiály zhotovované na základě této smlouvy. 8. Zhotovitel je povinen předat objednateli z každého vyrobeného letáku, reklamního předmětu, CWG vždy 5 kusů jako vzorek k archivaci, v místě předání, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava. Všechny schránky, CWG, reklamní předměty, letáky, pasy a další části díla spojené s grafickými návrhy budou vždy předloženy objednateli ke schválení před tiskem/výrobou. 9. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním díla ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci ROP umožnit provedení kontroly kontrolou pověřeným osobám, poskytnout jim požadované informace a doklady po dobu trvání této smlouvy, a to od nabytí účinnosti této smlouvy. Po stejnou dobu se zhotovitel zavazuje archivovat doklady a dokumentaci související s předmětem této smlouvy. IX. Záruční podmínky 1. Dílo či jeho část má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo právním přepisům. 2. Veškeré vady díla čí jeho části je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: tel. číslo: Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla či jeho části nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 4. Provedenou opravu vady díla či jeho části zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II

6 5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. X. Odpovědnost za škodu 1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 2. Odpovědnost za škodu se řídí 373 a násl. ObchZ. XI. Sankční ujednání 1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. jeho část, řádně a včas, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se objevily v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady samostatně. 4. V případě porušení některé z povinností uvedených v či. VIII. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každý zjištěný případ. 5. V případě porušení jiných, než v tomto článku sankcionovaných povinností z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ porušení jeho povinností. 6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně. 7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 8. Nedodrží-li zhotovitel při provádění předmětu plnění (jak je vymezen v předmětu smiouvy) Metodický pokyn - pravidla pro publicitu ROP (verze 3.01, vč. příloh) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ,-- Kč za každé jednotlivé nedodržení těchto postupů publicity. 1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: a) Písemnou dohodou smluvních stran. XII. Zánik smlouvy b) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: neprovedení díla či jeho části v době plnění dle čí. IV smlouvy, nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, neuhrazení ceny za dílo či jeho části objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II y

7 2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" uvedeným v 345 ObchZ rozumí nejpozději do 14-ti dnů". 3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s návrhem smlouvy dojde druhé smluvní straně. 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: a) Příloha č. 1 - Specifikace díla, b) Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla c) Příloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny za dílo d) Příloha č. 4 - Seznam informačních center 7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 88/5449 ze dne V Ostravě dne: yůsíwí dne: //< Z^ za objednatele Ing. Jaroslav Palaš hejtman kraje za zhotovitele hg. Pavel Górecki, MBA jednatel PQ dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. RSDr, Svatomírem Recman náměstkem hejtmana kraje Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II ',.y k-i A

8 Příloha č. 1 - Specifikace díla Komplexní zajištění hry Moravskoslezský geocaching" (GEO MSK). Realizátor kompletně zajistí vybavení pro geocaching (pořízení schránek na předměty, pasy, razítka, obsah keší, letáky, ceny pro vítěze), umístění a uvedení schránek do hry, 2letou realizaci hry včetně zajištění internetových stránek Moravskoslezského geocachingu a ostatní související aktivity. Schránky by měly být tématicky spjaty s historicky, přírodně a technicky unikátními místy kraje. Pro hru vzniknou speciální webové stránky, které budou integrovány do stávajících webových stránek Moravskoslezského kraje. Realizátor zajistí propagaci hry také prostřednictvím letáčků, které budou distribuovány před začátkem hry na turisticky atraktivní místa, tak aby přilákala co nejvíce hráčů, kteří budou mít příležitost během hry poznat zároveň také atraktivity Moravskoslezského kraje. Cílem hry je přilákat návštěvníky různých cílových skupin a ukázat krásy a zajímavosti Moravskoslezského kraje. Bude probíhat cca 2 roky, každý půl rok (zima, léto) se uspořádají setkání hráčů, na kterých budou vylosováni 3 výherci, kteří budou odměněni hodnotnými cenami. Setkání by měla být tematická. Pravidla hry by měla být nastavená tak, aby měli možnost vyhrát všichni. Nejde tedy o to najít keše v co nejkratším čase ani maximálním počtu. Po uplynutí smluvené doby budou keše zakonzervovány nebo budou keše nabídnuty k adopci registrovaným hráčům Geocachingu, stím, že z jednotlivých listingů budou odstraněny odkazy na MSK. Pro samotnou hru realizátor připraví, zaiistí a vyrobí: 1. jednotné logo Moravskoslezského geocachingu (GEO MSK) - navržení originálního loga s grafickým manuálem, použití na schránkách, CWG, letácích, pasech, razítkách, webových stránkách apod., ks schránek - zajištění 90 ks schránek v jednotném designu s logem MSK a ROP, výroba 10 ks různých speciálních tematických tzv. TOP schránek (TOP schránky budou rovněž propagovány v letácích a na webových stránkách), označení schránky pro náhodné nálezce, 3. 1 ks earth cache, 4. vybavení pro 100 ks schránek (420 ks tužek, a 420 ks logbooků; velikost bude přizpůsobena velikosti schránky), ks CWG (Czech Wood Geocoin) - grafický návrh (oboustranný s logy ROP a MSK na druhé straně nebo návrh s logy ROP a MSK na jedné straně) a výroba, ks reklamních předmětů (drobné tématické propagační předměty - potítko na ruku, propisky, přívěsek svítilny, reflexní náramek) - pořízení reklamních předmětů vhodných pro vkládání do schránek, grafický návrh a umístění log MSK, ROP a GEO MSK na předměty, barevné provedení je ponecháno na uvážení zhotovitele potítko na ruku (rozměr 7 x 7 cm tolerance ± 2 cm) ks (materiál froté) propisky ks (kuličkové pero se šňůrkou na krk, plastové) svítilna na klíče ks (kapesní svítilna s poutkem, plastová, včetně baterie) reflexní náramek na ruku ks (samonavfjecí, rozměr 34 x 3 cm, tolerance ± 2 cm) ks informačních letáků - výroba včetně grafického návrhu, zpracování textu (včetně loga GEO MSK, MSK a ROP, webové adresy dodání fotografií, předtiskovou korekturu (formát A4 - trojskiad), distribuce po informačních centrech v MSK a turisticky zajímavých místech v MSK (70 % letáků bude umístěno při zahájení hry, zbylých 30 % bude průběžně doplňováno během 2 let hry), ks pasů a 100 razítek - vytvoření grafického návrhu, předtisková korektura, výroba a distribuce ks pasů, do kterých si budou hráči otiskovat razítka ze schránek. Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II y.

9 Motivem razítka bude logo geocaching MSK. Razítko bude kapesní, bez nutnosti použití podušky. Pasy budou mít podobu cestovního pasu s výrazným logem GEO MSK, vnitřní listy budou opatřeny falešným vodotiskem" loga GEO MSK (dále bude umístěno logo MSK a ROP). Pasy budou mít pevné desky, počet listů 5 (10 stran). Pasy budou k dispozici na vybraných informačních centrech. 9. výhry pro vítěze - 4 ks turistické navigace, 4 ks automobilové navigace, 4 ks GPS hodinky (výhry budou obsahovat loga MSK, ROP, GEO MSK). Výhry pro vítěze budou splňovat níže uvedené technické požadavky a požadavky na minimální hodnotu. - turistická navigace - ruční outdoorová GPS naviaace, citlivý GPS přijímač, barometrický výškoměr, aktuální topografická mapa CR, elektromagnetický kompas, vysoce odolný, vhodný pro geocaching a turistiku, fotoaparát, dotykový displej, voděodolný, možnost připojení USB, bezdrátový přenos dat, minimální hodnota ,- Kč - auto navigace - dotykový displej, mapa Evropy s aktualizací min. 2 roky, podpora bluetooth, možnost připojení USB, možnost dohrání map, vestavěná paměť, asistent jízdních pruhů, přijímač dopravních informací, minimální hodnota 5.000,- Kč - GPS hodinky - sportovní hodinky, vysoce citlivý přijímač GPS, vodotěsné, možné propojení s USB, minimální hodnota 4.000,- Kč Organizační zajištění hry ze strany realizátora dále wžadu.e: 1. Nastavení podrobných pravidel hry pro hráče pro období září červenec 2013, pravidla budou zveřejněna na webových stránkách MSK pravidla budou obsahovat popis umístěných keší: a) Typy keší:» Tradiční cache - 50 ks Multi-cache - 20 ks Mystery-cache - 20 ks TOP-cache - 10 ks (speciálně a zajímavě vytvořené schránky) Earth cache - 1 ks b) Obtížnost keší bude v rozmezí 1-5, obtížnost terénu 1-4, podle oficiálního hodnocení obtížnosti geocachingu. pravidla budou obsahovat návrh hodnocení nalezených schránek (např. bodově ohodnotit podle obtížnosti a atraktivnosti keší, významu, tématického zaměření nebo jinak), tak aby podle tohoto hodnocení bylo možno na pravidelných setkáních hráčů vylosovat vítěze. Vítězem se může stát pouze hráč, který splní stanovená pravidla hry a zúčastní se eventu. Celá hra bude rozdělena na 4 kola. Každé kolo bude ukončeno eventem a předání cen třem vítězům. 2. Pořádání pravidelných setkání - celkem budou připravena 4 setkání hráčů (2x zima, 2x léto), realizátor vytipuje a organizačně zajistí vhodné místo setkání, program a vyhlášení vítězů půlročního kola. Navrhne pravidla pro stanovení výherců, zároveň zajistí také ceny pro vítěze 3. Na webových stránkách zadavatele budou umístěna kompletní pravidla hry. Pravidla pak již nebudou uvedena v listingu každé keše, bude zde uveden pouze odkaz na webové stránky zadavatele, kde budou tato pravidla k dispozici. Všechny keše budou zaregistrovány na oficiálních stránkách geocaching.com pod jednotným účtem. 4. Zpracování mapy" míst pro GEO MSK Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II /

10 - 1. část vyhledání vhodného umístění v lokalitě MSK, studium regionální problematiky pro 100 ks schránek - 2.část pro 50 ks keší do konce roku 2011: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení schránek, betatest nalezení schránky (celkový čas nutný k nalezení schránky), - 3. část pro 50 keší do konce roku 2012: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení schránek, betatest nalezení schránky (celkový čas nutný k nalezení schránky), Možná spolupráce s MSK při zajištění umístění keší v některých lokalitách a soukromých objektech (možnost oficiálního oslovení subjektu Moravskoslezským krajem). 5. Vytipování umístění tzv. TOP schránek; některé TOP schránky budou umístěny ve vybraných informačních centrech v rámci MSK. 6. Naplnění a uložení schránek na vytipovaná místa, jejich pravidelná kontrola dle potřeby (minimálně však lx v měsíci), doplňování předmětů, případná výměna poškozené či zcizené schránky, případná výměna logbooků. 7. Každá schránka bude minimálně obsahovat: logbook, tužku/propisku, razítko, pravidla pro náhodné nálezce a dle velikosti schránky drobný propagační předmět/cwg a současně každá schránka musí být vodotěsná a minimálně 90 schránek musí být plastových a uzamykatelných na 4 klipsy. 8. Zajištění distribuce letáků před začátkem hry, jejich skladování a průběžné doplňování do informačních center v kraji a na turisticky atraktivní místa v regionu. 9. Kompletní výroba webových stránek pro geocaching, tak aby nové stránky zapadaly do stávající webové prezentace. Stránky budou realizovány v redakčním systému WebToDate, který je MSK používán pro vedení webových prezentací (redakční systém není předmětem poptávky a bude realizátorovi poskytnut pro offline testování a tvorbu). Realizátor bude provádět údržbu a aktualizaci sekce geocaching MSK na webových stránkách Stránky budou obsahovat: «základní informace (pravidla hry GEO MSK, obecná pravidla a základní informace o geocachingu, aktuality, informace o eventech, statistiky hry GEO MSK, apod.), seznam všech schránek GEO MSK s mapou s orientačním umístěním a odkazy na stránky s podrobnostmi k jednotlivým schránkám, «stránky s podrobnostmi k jednotlivým schránkám GEO MSK se stručným popisem blízkého okolí schránky (například zajímavosti v okolí schránky), minimálně 3 fotografie blízkého okolí, GSP souřadnice a odkazem na související stránku schránky na geocaching.com, vedení diskusního fóra hráčů, včetně pravidelného řízení diskuse na tomto fóru, kontakt na správce GEO MSK, odkazy na související stránky (geocaching.com, geocaching.cz,...). MSK zajistí: přístup realizátora do redakčního systému WebToDate, pokud se realizátor s objednatelem dohodnou na vhodném výměnném formátu dat, může být obsah stránek v systému WebToDate plněn z externího systému, mapové podklady. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s Corporate Design Manuálem MSK a dokumenty vymezujícími pravidla ROP (Metodický pokyn - Pravidla pro publicitu, verze 3.01, vč. příloh). Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 10 A-

11 Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla Aktivita Nastavení pravidel hry, vyhledání vhodného umístění pro 100 kusů cachí, studium regionální problematiky Tisk a distribuce kusů informačních letáků na informační centra v MSK Výroba a distribuce 1000 kusů pasů a výroba 100 kusů razítek a distribuce 50 kusů razítek Spuštění webu a vytvoření jednotného loga pro Moravskoslezský geocaching Výroba 2500 kusů reklamních předmětů Výroba 3200 kusů CWG Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zajištění cen pro vítěze eventu Zveřejnění programu zimního eventu na stránkách GEO MSK Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Zimní sportovní event Publikace 5 nových cachí včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Výroba 6600 kusů CWG + distribuce 50 kusů razítek Výroba 5000 kusů reklamních předmětů Publikace 5 nových cachí {z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Publikace 5 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení betatestu Výroba a distribuce kusů informačních letáků do informačních center Publikace 10 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracovánílistingu a provedení betatestu Zveřejnění programu letního eventu na webových stránkách GEO MSK Publikace 5 nových cachí (z toho jedna TOP) včetně distribuce CWG a reklamních předmětů, zpracování listingu a provedení Termín realizace podle měsíců 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 8/2011 9/ / / / / /2011 1/2012 1/2012 1/2012 2/2012 2/2012 3/2012 4/2012 4/2012 4/2012 5/2012 Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II 11 R

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DY0ID Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce parního oddělení městských lázní Opava Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I.

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky

Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Příloha 1 - Technické a obchodní podmínky Výzvy k předložení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Propagace pracovně-vzdělávací aktivity Týdny pro les a divočinu Preambule Obchodní podmínky pro uzavření

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP009TC9Z Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Hradecká 16 rekonstrukce Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Zadané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Objednatel: Se sídlem: MMOPP00EKHPO SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění IČ: 00300535

Více