ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015 konaného dne 26. února 2015 od hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni:, Ing. Leoš Bláha, Ing. L. Bláhová, Jana Brunerová, Bc. Marek Hanzlík, Zdeněk Ježek, Mgr. František Roček. Mgr. František Šafránek, Ing. Ladislav Horký, Jaroslav Prokš Občané: I. Dundáček, Mgr. J. Salák, J. Doleší Zapisovatel: Ing. L. Bláhová Ověřovatelé: Mgr. F. Roček, Mgr. F. Šafránek Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta L. Bláha, který přivítal členy zastupitelstva obce. Starosta oznámil počet přítomných členů ZO (v hod. bylo přítomno 8 členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Program zasedání zastupitelstva byl doplněn bodem č. 21 Prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček. PROGRAM: 1. Rozpočtové opatření 9/ Rozpočet Rozpočtový výhled do roku 2019, hospodaření obce Žádost o převod budovy č. p. 49 (hasičská zbrojnice) do vlastnictví obce 5. Vyřazení nepotřebného majetku obce 6. Inventury Žádosti o finanční dotace Kraj Vysočina, OPŽP 8. Plánované opravy obecního majetku - komunikace, výměny oken apod. 9. Jednotka SDH, pojištění, žádost o příspěvek 10. Zajištění svozových míst pro separovaný odpad 11. Zubní ordinace 12. Usnesení Okresního soudu v HB ve věci stát vs. Ing. L. Horký 13. Soudní spor Grano s.r.o proti Obci Lipnici nad Sázavou- vzájemný návrh 14. Předání korespondence doručené p. L. Horkému na ohlašovnu č.p Pozemek parc.č. 1299/2, místní komunikace žádost p. M. Lhotka 16. Žádost o odkoupení nemovitosti manželé Newmann 17. Smlouva o zřízení služebnosti pozemek parc. č. 2136/1, p. Olšbauer 18. Žádost o umístění kamenného objektu na obecním pozemku - GRANIT Lipnice 19. Vlajka pro Tibet-žádost o vyvěšení vlajky 20. Pověření člena zastupitelstva oddávající 21. Prodej části pozemků parc.č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček Návrh usnesení č. 1/2015: ZO schvaluje upravený program zasedání č.1/2015. Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 1/2015 bylo přijato.

2 Na žádost pana I. Dundáčka bude přednostně projednán bod č. 21 V se dostavil Ing. Horký. 21. Prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček Usnesením zastupitelstva č. 79/2014 byl schválen prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 panu I. Dundáčkovi. Následně při projednávání vytýčení hranice oddělovaných pozemků bylo zjištěno, že na prodávaném obecním pozemku se nachází vjezd na sousední pozemek ve vlastnictví p. Ignatovičové. ZO vycházelo při schvalování prodeje panu Dundáčkovi z informace, že požadované pozemky jsou dlouhodobě zaploceny v zahradě p. Dundáčka, jak bylo zastupitelům sděleno žadatelem na zasedání zastupitelstva. Dle názoru obce není však možné prodat obecní pozemek, na kterém je vjezd na pozemek ve vlastnictví třetí strany. Žádáme proto zastupitelstvo o revokaci původního usnesení a navrhujeme odprodat panu Dundáčkovi část původně požadovaného pozemku parc.č.351/1, který má fakticky dlouhodobě zaplocenou na zahradě u domu čp Pan I. Dundáček zaslal zastupitelům dopis objasňující jeho pohled na tento problém. Diskuze: Pan Dundáček ZO vyložil situaci ze svého pohledu, do diskuze se zapojili všichni zastupitelé. Z diskuze vyplynulo, že situace je složitá a je třeba ještě jednat s dotčenými stranami přímo na místě. Termín schůzky bude stanoven. Návrh usnesení č. 2/2015: ZO ruší usnesení č. 79/2014 o prodeji částí pozemků parc.č. 211/1 a parc. č. 351/1 panu Dundáčkovi a přesouvá rozhodnutí na některé z následující zasedání ZO. Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů PROTI: 2 hlasy (Ing. Horký, p. Prokš) ZDRŽEL SE: 1 hlas (Mgr. Šafránek) Usnesení č. 2/2015 bylo přijato. 1. Rozpočtové opatření Obce Lipnice nad Sázavou č. 9/2014 Starosta obce předložil OZ k schválení rozpočtové opatření č. 9/2014, kterým se provádí vyrovnání čerpání rozpočtu obce k dle metodiky kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina dle zákona č. 420/2004 Sb.. Rozpočtové opatření koriguje schválený rozpočet obce o rozdíly způsobené reálnými změnami. Nárůst příjmů činí ,49,-Kč, výdaje se snižují o ,49 Kč a financování se snižuje o ,98 Kč (o tuto sumu se navyšuje zůstatek na bankovním účtu). Rozpočet za rok 2014 byl realizován jako přebytkový, financování se snížilo o uvedenou částku ,98,-Kč. Přebytek je součástí zůstatku na bankovních účtech obce. Stav bankovních účtů k činil ,- Kč. Přebytek rozpočtu 2013 a 2014 bude zapojen do rozpočtu 2015 formou vlastního podílu obce do investičních akcí financovaných převážně z dotačních titulů, v kterých obec uspěje.

3 Návrh usnesení č. 3/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lipnice nad Sázavou č. 9/2014. PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 3/2015 bylo přijato. 2. Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 počítá s celkovými příjmy ve výši ,- Kč, celkovými výdaji ve výši ,- Kč a financováním ve výši ,- Kč. Rozpočet obce Lipnice nad Sázavou je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce od V původním návrhu byly dvě formální číselné chyby. Návrh byl opraven a projednán finančním výborem obce, který jej doporučil ke schválení. Návrh usnesení č. 4/2015: ZO schvaluje rozpočet Obce Lipnice nad Sázavou na rok PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 4/2015 bylo přijato. 3. Rozpočtový výhled do roku 2019, hospodaření obce Vzhledem k uzavřené úvěrové smlouvě je možné a potřebné sestavit rozpočtový výhled na příští období do roku Návrh rozpočtového výhledu byl předložen. Zároveň byly zastupitelům předloženy přehledy o hospodaření obce v letech a srovnání vybraných nákladových a příjmových položek od roku S materiály byl seznámen finanční výbor obce, který doporučil rozpočtový výhled obce ke schválení. Návrh usnesení č. 5/2015: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Lipnice nad Sázavou na období PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 5/2015 bylo přijato. 4. Žádost o převod budovy č. p. 49 (hasičská zbrojnice) do vlastnictví obce Nemovitost čp. 49 hasičská zbrojnice, včetně části obecního úřadu, byla po komplikovaných jednáních zahájených v roce 2011 převedena před koncem roku 2014 z vlastnictví fyzické osoby do majetku státu zastoupeného Úřadem pro zastupování

4 státu ve věcech majetkových. Právní zástupce obce v současné době zpracovává žádost obce o převedení nemovitosti č.p. 49 z vlastnictví státu do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou. Ing. Horký se vzdálil v hod. 5. Vyřazení nepotřebného majetku obce V rámci inventury majetku obce k byl navržen na vyřazení a hlavní inventarizační komisí vyřazen nepotřebný majek obce v celkové hodnotě 45212,51 Kč. Seznam vyřazeného majetku byl předložen zastupitelům. V majetku obce je také evidován majetek, který je potřebné jednoznačně identifikovat a vysvětlit důvod jeho zařazení. Jedná se o tyto stavby El. distr. soustava Hradby ,-Kč a Kabelová přípojka chaty ,- Kč. Ing. Horký se vrátil v hod. 6. Inventury 2014 Inventury majetku obce byly provedeny v souladu s příkazem k provedení inventur projednaným na zasedání ZO č. 10/2014. Soupisy inventarizovaného majetku jsou uloženy v archivu účetní obce. Z účasti na činnosti hlavní inventarizační komise se písemně omluvil zastupitel pan Prokš, a na práci HIK se dále nepodílel. Diskuze Ing. Horký se zajímal o hodnotu movitého a nemovitého majetku. Ing. Bláha mu sdělil, aby se v případě zájmu o tyto informace dostavil dopoledne na obecní úřad, kde mu požadované informace poskytne účetní obce. Návrh usnesení č. 6/2015: ZO schvaluje inventury k PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 6/2015 bylo přijato. 7. Žádosti o finanční dotace Kraj Vysočina, OPŽP Pro rok 2015 byly zveřejněny nové výzvy na čerpání dotačních finančních prostředků na investiční i provozní projekty měst a obcí. Účast naší obce v transparentní soutěži na získání dotačních prostředků je vůbec poprvé možná po porušení rozpočtové kázně v roce 2010, následných daňových odvodech, prominutí části daňových výměrů, rozhodnutí daňové správy o úhradě daně na splátky a zejména smluvním zajištění úvěru na úhradu daňových odvodů. Obec, coby hospodářská jednotka, se nyní nachází v režimu splácejícího dlužníka a pokud obec tento statut neporuší, nebude na ní právně pohlíženo jako na dlužníka státu. Stanoviska k této situaci obce sdělil SFŽP, Ministerstvo místního rozvoje ČR a

5 Ministerstvo Zemědělství ČR. V letech se obec mohla ucházet o dotace pouze v těch titulech, v kterých donor nevyžadoval doklad o bezdlužnosti obce, např. některé výzvy Kraje Vysočina. Celková výše žádaných dotačních prostředků v roce 2015 může dosáhnout 6026 tis. Kč, podíl obce cca 1012 tis. Kč. Obec se bude ucházet především o dotační prostředky s vysokým podílem příjmu. VYZVA DONOR POPIS Podani projekturealizace do CELKOVA_SUMAPodíl obce Proc. Podíl Čisté ovzduší MŽP, FŽP Čisté ovzduší zametací stroj s traktorem Kč Kč 15% Čistá voda 2014 Kraj Vysočina TE studie odkanalizování obce Kč Kč 30% Program obnovy venkova Kraj Vysočina Oprava fasády radnice Kč Kč 50% Informační a komunikační technologie FOND Vysočiny Bezpečnost a archivace dat Kč Kč 40% Bioodpady FOND Vysočiny Kompostéry Kč Kč 50% OPŽP, LXIV. výzva MŽP Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla OZE, zateplení budov Kč Kč 15% Kč Kč Žádosti o dotace bude pro dotace z krajského úřadu zpracovávat obecní úřad a žádosti o dotace z OPŽP bude na základě smlouvy za úplatu zpracovávat ing. Luksch. Návrh usnesení č. 7/2015: ZO schvaluje zpracování žádostí na výše uvedené projekty na získání dotačních prostředků o předpokládaném sumárním podílu obce ve výši do 1100 tis. Kč. Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 1 hlas (Ing. Horký) Usnesení č. 7/2015 bylo přijato. 8. Plánované opravy obecního majetku - komunikace, výměny oken apod. Vzhledem k vážné hospodářské a právní situaci obce jsou nadále limitovány investice do rozvoje obce. Lze předpokládat, že v případě úspěšného získání dotačních prostředků zejména na rekonstrukci kotelny školy, bude možné uvolnit část prostředků obce na jiné potřebné opravy majetku obce. Jedná se o následující opravy: Rozšíření kanalizace ke škole a č.p. 265 Oprava dolní části komunikace Na Vrškách Výměna oken v č.p. 2, příp. čp.192 Výměna vadných oken v ZŠ v počtu 3 ks Úprava místní komunikace Kruhovna Terénní úpravy na bývalé skládce Jestliže obec neuspěje s žádostmi o dotační prostředky na rekonstrukci kotelny ZŠ v rámci LXIV. výzvy OPŽP, bude nutné uhradit rekonstrukci pouze z vlastních zdrojů a omezit výdaje na jiné opravy. Prioritu budou mít především opravy, kterými bude zabráněno vzniku škod, sankcí, nebo jejíž realizací dojde ke snížení provozních výdajů obce. V diskuzi nebyly vzneseny žádné připomínky.

6 9. Jednotka SDH, pojištění, žádost o příspěvek Na základě návrhu pana R. Bruknara, velitele JSDH Lipnice nad Sázavou, která je zařazena v systému požární ochrany JPO5 navrhujeme personální rozšíření jednotky SDH Lipnice nad Sázavou o dva členy, tedy z 12 na 14 osob. Důvodem je požadavek na dostatečné zajištění nahraditelnosti členů jednotky při výjezdu. Návrh pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na úrazové a odpovědnostní pojištění členů JSDH byl připraven v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Základní úrazové a odpovědnostní pojištění členů JSDH pro 14 osob činí ročně 1450,- Kč, resp. 3540,- Kč, celkem tedy 4990,- Kč. Odpovědnostní pojištění musí být sjednáno jmenovitě. Jedná se o pojištění pro případ přechodného, nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu a odpovědnosti při výkonu povolání. Návrh usnesení č. 8/2015: ZO schvaluje rozšíření JSDH Lipnice nad Sázavou o dva členy na 14 osob. ZO schvaluje uzavření předložených pojistných smluv v rozsahu úrazového a odpovědnostního pojištění s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., v celkové výši pojistného 4990,- Kč ročně. Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 8/2015 bylo přijato. Starosta SDH pan Boleslav Dlouhý a velitel JSDH Roman Bruknar požádali obec o finanční výpomoc na doplnění 4 ks vycházkových uniforem pro členy jednotky SDH. Sbor v minulém období vydal nemalé prostředky na zajištění oslav 140. výročí založení SDH a nákup slavnostní zástavy. Cena uniforem bude činit ,- Kč. Navrhujeme schválit příspěvek ve výši ,-Kč. Návrh usnesení č. 9/2015: ZO schvaluje příspěvek 15 tis. Kč na nákup slavnostních uniforem pro SDH Lipnice nad Sázavou. Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 9/2015 bylo přijato. 10. Zajištění svozových míst pro separovaný odpad Od vstoupila v platnost vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Obec je podle této vyhlášky povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování jednotlivých složek separovaného odpadu. U plastů a skla je povinnost řešena stávajícím systémem společnosti AVE CZ. Pro soustřeďování použitého papíru je určena Základní škola (odpovědná osoba P. Doležal, školník). Pro uskladnění použitých kovů je určen dvůr hasičské zbrojnice čp. 49 (odp. osoba R. Bruknar, člen SDH). Místo pro soustřeďování bioodpadů je určeno od

7 na bývalé skládce u fotbalového hřiště, kde bude umístěn velkoobjemový kontejner společnosti AVE CZ (odpovědná osoba L. Žáček, zaměstnanec údržby obce). Obec zažádala v tomto roce o dotaci na pořízení kompostérů k likvidaci domácích bioodpadů. Pokud budeme úspěšní, proběhne během tohoto roku 1. etapa distribuce těchto domácích kompostérů zájemcům z řad stálých občanů naší obce. Ing. Horký se vzdálil v hod. 11. Zubní ordinace Znovuotevření zubní praxe v Lipnici nad Sázavou s využitím vybavení ordinace po bývalé paní doktorce MUDr. Blahové, které obec po ukončení její praxe v roce 2010 odkoupila do svého vlastnictví je stále méně reálné. Poslední zájemce paní MUDr. Veselá odstoupila od dalšího jednání s obcí z důvodu nemožnosti obce v případě potřeby finančně garantovat opravu či výměnu přístrojového vybavení ordinace. Obcí předložený návrh nájemních smluv (nájem ordinace a nájem vybavení) za roční nájem ve výši 100,- Kč, včetně úhrady spotřebovaných energií obcí, nebyl akceptován. Vzhledem k výsledkům ankety z listopadu 2014 (zasedání ZO č. 10/2014), kdy ani občané obce neprojevili relevantní zájem o znovuotevření zubní ordinace je nereálné v této snaze pokračovat. Navrhujeme vyhotovit znalecký posudek na vybavení zubní ordinace a zařízení odprodat případným zájemcům, nebo vybavení ordinace darovat prostřednictvím některé z humanitárních organizací do postižených oblastí. 12. Usnesení Okresního soudu v HB ve věci stát vs. Ing. L. Horký. Okresní soud v Havlíčkově Brodě vydal dne usnesení č.j. 1T 127/ , kterým předložil Vrchnímu soudu v Praze věc obžalovaného Ing. L. Horkého k rozhodnutí o příslušnosti. Vzhledem k závažnosti trestných činů v zažalovaných skutcích a výši způsobené škody okresní soud shledal, že k projednání není příslušný. Vrchní soud v Praze rozhodne o tom, zda uvedená trestní věc bude pokračovat před senátem okresního, nebo krajského soudu. Soud konstatoval, že skutky uvedené v obžalobách shledal prokázanými. Škodu způsobenou obci trestnými činy uvedenými v obžalobě obec včas a řádně uplatnila. 13. Soudní spor Grano s.r.o. proti Obci Lipnici nad Sázavou - vzájemný návrh Ve věci občansko právní žaloby společnosti GRANO Skuteč, s.r.o. na obec Lipnice nad Sázavou ze dne pod č. soudního spisu 105C 21/ pro údajné neuhrazení tzv. víceprací ve výši ,-Kč, bylo dosud zahájeno přípravné řízení. Obec závazek neuznala a poskytla soudu včas požadovaná vysvětlení a doklady. Dále obec ve vzájemném návrhu ze dne uplatnila vůči žalobci nároky vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu (SoD na Regulaci dopravy a parkování v Lipnici nad Sázavou, II. etapa) ve smyslu sankcí za porušení smluvních podmínek včetně zákonného úroku z prodlení v sumární výši ,60 Kč. Žalobce závazek

8 vyplývající z uvedeného neuznal a lze předpokládat, po ukončení probíhajícího přípravného řízení bude ve věci zahájeno soudní řízení. 14. Předání korespondence doručené p. L. Horkému na ohlašovnu č.p. 50 Městský úřad Havlíčkův Brod doručil obci korespondenci určenou obecnímu zastupiteli panu Ing. L. Horkému, trvale hlášenému na ohlašovně č.p. 50, kterou se Měst. úřadu Havlíčkův Brod nepodařilo jmenovanému doručit, a požádal o předání potvrzení o zvolení zastupitelem obce v komunálních volbách 2014 do obecních zastupitelstev jmenované osobě. Starosta obce po příchodu zastupitele L. Horkého předal korespondenci jmenované osobě proti podpisu. 15. Pozemek parc. č. 1299/2, místní komunikace žádost p. M. Lhotka Pan M. Lhotka, spoluvlastník (1/2) poz. parc. č. 1299/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Lipnice nad Sázavou o výměře 160 m2, na kterém je z části a dlouhodobě umístěna místní komunikace obsluhující příjezd k RD č.p. 103, č.p. 307, RD bez č.p. a částečně také k rekreačnímu objektu bez ev. č. na poz. parc. č. 1279/1 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, opakovaně požádal v roce 2014 obec o návrh řešení nebo přijatelného stanoviska k jeho dopisu ze dne , kterým chtěl předejít případnému problému se znemožněním příjezdu k výše uvedeným RD v případě založení zahrádky v uvedeném místě (tedy na místní komunikaci). Panu M. Lhotkovi bylo doručeno stanovisko ( ), návrh na osobní jednání v Lipnici nad Sázavou, v místě trvalého bydliště spoluvlastníka ( ), návrh na odkoupení ( ), pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ( ) a možnost jiného právního vyrovnání. Žádný z uvedených písemných návrhů pan M. Lhotka nepřijal a navrhl věc odložit na projednání v nově zvoleném zastupitelstvu. Navrhujeme nabídnout spoluvlastníkům odkoupení předmětného pozemku, na kterém se nachází místní komunikace za cenu obvyklou 100Kč/m2. Návrh usnesení č. 10/2015: ZO schvaluje nabídku odkoupit od spoluvlastníků pozemek parc.č. 1299/2 o výměře 160m2 v k.ú. Lipnice nad Sázavou za cenu obvyklou 100,- Kč/m2. PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 10/2015 bylo přijato. Ing. Horký se vrátil v hod. 16. Žádost o odkoupení nemovitosti manželé Newmann Manželé M. a R. Newman požádali zastupitelstvo o prodej části obecní nemovitosti na stavební parc. č. 151 (bývalá sokolská garáž). Jedná se o část objektu sousedící

9 se stodůlkou ve vlastnictví žadatelů a přilehlý dvorek. Bývalé zastupitelstvo záměr prodeje včetně garáže na zasedání č. 7/2014 neschválilo. Diskuze Bc. Hanzlík vlastník prověří stavebně technický stav budovy a způsob odstranění případného havarijního stavu. Ing. Horký si přeje být přítomen u posuzování stavebně technického stavu objektu. Návrh usnesení č. 11/2015: ZO schvaluje záměr prodeje části domu na pozemku č. st. 151 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, který je v majetku obce. Výsledek hlasování: PRO: 1 hlas (Ing. Bláha) PROTI: 4 hlasy (p. Ježek, Mgr. Šafránek, Ing. Bláhová, Bc. Hanzlík,) ZDRŽEL SE: 4 hlasy (p. Prokš, p. Brunerová, Mgr. Roček, Ing. Horký) Usnesení č. 11/2015 nebylo přijato 17. Smlouva o zřízení služebnosti pozemek parc. č. 2136/1 p. Olšbauer Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala prostřednictvím projektanta SUDOP Praha, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení a příslušenství energetické distribuční sítě do pozemku ve vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou. Plánovanou stavbou dotčený pozemek je poz. parc. č. 1271/3, k.ú. Lipnice nad Sázavou a délka kabelové vedení v pozemku činí 58 m, včetně pilíře s pojistkovou skříní. Návrh usnesení č. 12/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti za jednorázovou náhradu ve výši 5000,- Kč. Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů Usnesení č. 12/2015 bylo přijato. 18. Žádost o umístění kamenného objektu na obecním pozemku - GRANIT Lipnice Společnost Granit Lipnice požádala prostřednictvím pana Radka Dvořáka o schválení umístění kamenného objektu (písmo) na obecních pozemcích parc. č. 308 a 309/4, které má Granit s.r.o. od obce v pronájmu. Jedná se o umístění kamenného nápisu Granit Lipnice, který navrhl sochař R. Dvořák. Grafický návrh byl zastupitelstvu předložen. Návrh usnesení č. 13/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou souhlasí s umístěním kamenného objektu na obecních pozemcích parc. č. 308 a 309/4 v k. ú. Lipnice nad Sázavou dle předloženého návrhu.

10 Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů Usnesení č. 13/2015 bylo přijato. 19. Vlajka pro Tibet - žádost o vyvěšení vlajky Spolek Lungta požádal obec o připojení k akci Vlajka pro Tibet a připomenout tak 10. března 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Obec se v minulých letech k této akci připojila. Návrh usnesení č. 14/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou schvaluje připojení k akci Vlajka pro Tibet. PROTI: 1 hlas (Mgr. Šafránek) ZDRŽEL SE: 1 hlas (Mgr. Roček) Usnesení č. 14/2015 bylo přijato. 20. Pověření člena zastupitelstva oddávající Ze zákona provádí obřady starosta obce a místostarosta obce. Z důvodu zajištění zastupitelnosti ZO stanovuje zastupitele p. Zdeňka Ježka pro oddávání při svatebních obřadech konaných v místním matričním obvodě. Návrh usnesení č. 15/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou stanovuje druhým oddávajícím p. Zdeňka Ježka pro oddávání při svatebních obřadech. Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 hlasy (p. Ježek, p. Prokš, Ing. Horký) Usnesení č. 15/2015 bylo přijato. Závěrem: starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast na jednání a v hodin zakončil jednání ZO. Přesný termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude včas oznámen. Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Roček... Mgr. F. Šafránek... Starosta: Ing. Leoš Bláha...

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Omluveni: Ing. Ledvinka Tomáš zastupitel Ing. Horký Ladislav - zastupitel

Omluveni: Ing. Ledvinka Tomáš zastupitel Ing. Horký Ladislav - zastupitel ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 8/2012 konaného dne 25. července 2012 od 17. 00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Ing. Bláha Leoš - starosta Bc.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 11/2012

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 11/2012 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 11/2012 konaného dne 4. října 2012 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

PROGRAM: Usnesení: ZO schvaluje upravený program zasedání ZO 5/2012 Výsledek hlasování: Pro: Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení 28/2012 bylo přijato.

PROGRAM: Usnesení: ZO schvaluje upravený program zasedání ZO 5/2012 Výsledek hlasování: Pro: Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení 28/2012 bylo přijato. ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2012 konaného dne 12. dubna 2012 od 17. 00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Ing. Bláha Leoš, Ing. Bláhová Lenka,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 konaného dne 18. dubna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014

Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Zápis č.180 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 19.12.2014 Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Přítomni : R.Křivánek,

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Zápis Č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 21. 7. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 18.12.2013 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 18.12.2013 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 18.12.2013 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více