ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2015 konaného dne 26. února 2015 od hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni:, Ing. Leoš Bláha, Ing. L. Bláhová, Jana Brunerová, Bc. Marek Hanzlík, Zdeněk Ježek, Mgr. František Roček. Mgr. František Šafránek, Ing. Ladislav Horký, Jaroslav Prokš Občané: I. Dundáček, Mgr. J. Salák, J. Doleší Zapisovatel: Ing. L. Bláhová Ověřovatelé: Mgr. F. Roček, Mgr. F. Šafránek Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta L. Bláha, který přivítal členy zastupitelstva obce. Starosta oznámil počet přítomných členů ZO (v hod. bylo přítomno 8 členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Program zasedání zastupitelstva byl doplněn bodem č. 21 Prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček. PROGRAM: 1. Rozpočtové opatření 9/ Rozpočet Rozpočtový výhled do roku 2019, hospodaření obce Žádost o převod budovy č. p. 49 (hasičská zbrojnice) do vlastnictví obce 5. Vyřazení nepotřebného majetku obce 6. Inventury Žádosti o finanční dotace Kraj Vysočina, OPŽP 8. Plánované opravy obecního majetku - komunikace, výměny oken apod. 9. Jednotka SDH, pojištění, žádost o příspěvek 10. Zajištění svozových míst pro separovaný odpad 11. Zubní ordinace 12. Usnesení Okresního soudu v HB ve věci stát vs. Ing. L. Horký 13. Soudní spor Grano s.r.o proti Obci Lipnici nad Sázavou- vzájemný návrh 14. Předání korespondence doručené p. L. Horkému na ohlašovnu č.p Pozemek parc.č. 1299/2, místní komunikace žádost p. M. Lhotka 16. Žádost o odkoupení nemovitosti manželé Newmann 17. Smlouva o zřízení služebnosti pozemek parc. č. 2136/1, p. Olšbauer 18. Žádost o umístění kamenného objektu na obecním pozemku - GRANIT Lipnice 19. Vlajka pro Tibet-žádost o vyvěšení vlajky 20. Pověření člena zastupitelstva oddávající 21. Prodej části pozemků parc.č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček Návrh usnesení č. 1/2015: ZO schvaluje upravený program zasedání č.1/2015. Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 1/2015 bylo přijato.

2 Na žádost pana I. Dundáčka bude přednostně projednán bod č. 21 V se dostavil Ing. Horký. 21. Prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček Usnesením zastupitelstva č. 79/2014 byl schválen prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 panu I. Dundáčkovi. Následně při projednávání vytýčení hranice oddělovaných pozemků bylo zjištěno, že na prodávaném obecním pozemku se nachází vjezd na sousední pozemek ve vlastnictví p. Ignatovičové. ZO vycházelo při schvalování prodeje panu Dundáčkovi z informace, že požadované pozemky jsou dlouhodobě zaploceny v zahradě p. Dundáčka, jak bylo zastupitelům sděleno žadatelem na zasedání zastupitelstva. Dle názoru obce není však možné prodat obecní pozemek, na kterém je vjezd na pozemek ve vlastnictví třetí strany. Žádáme proto zastupitelstvo o revokaci původního usnesení a navrhujeme odprodat panu Dundáčkovi část původně požadovaného pozemku parc.č.351/1, který má fakticky dlouhodobě zaplocenou na zahradě u domu čp Pan I. Dundáček zaslal zastupitelům dopis objasňující jeho pohled na tento problém. Diskuze: Pan Dundáček ZO vyložil situaci ze svého pohledu, do diskuze se zapojili všichni zastupitelé. Z diskuze vyplynulo, že situace je složitá a je třeba ještě jednat s dotčenými stranami přímo na místě. Termín schůzky bude stanoven. Návrh usnesení č. 2/2015: ZO ruší usnesení č. 79/2014 o prodeji částí pozemků parc.č. 211/1 a parc. č. 351/1 panu Dundáčkovi a přesouvá rozhodnutí na některé z následující zasedání ZO. Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů PROTI: 2 hlasy (Ing. Horký, p. Prokš) ZDRŽEL SE: 1 hlas (Mgr. Šafránek) Usnesení č. 2/2015 bylo přijato. 1. Rozpočtové opatření Obce Lipnice nad Sázavou č. 9/2014 Starosta obce předložil OZ k schválení rozpočtové opatření č. 9/2014, kterým se provádí vyrovnání čerpání rozpočtu obce k dle metodiky kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina dle zákona č. 420/2004 Sb.. Rozpočtové opatření koriguje schválený rozpočet obce o rozdíly způsobené reálnými změnami. Nárůst příjmů činí ,49,-Kč, výdaje se snižují o ,49 Kč a financování se snižuje o ,98 Kč (o tuto sumu se navyšuje zůstatek na bankovním účtu). Rozpočet za rok 2014 byl realizován jako přebytkový, financování se snížilo o uvedenou částku ,98,-Kč. Přebytek je součástí zůstatku na bankovních účtech obce. Stav bankovních účtů k činil ,- Kč. Přebytek rozpočtu 2013 a 2014 bude zapojen do rozpočtu 2015 formou vlastního podílu obce do investičních akcí financovaných převážně z dotačních titulů, v kterých obec uspěje.

3 Návrh usnesení č. 3/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lipnice nad Sázavou č. 9/2014. PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 3/2015 bylo přijato. 2. Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 počítá s celkovými příjmy ve výši ,- Kč, celkovými výdaji ve výši ,- Kč a financováním ve výši ,- Kč. Rozpočet obce Lipnice nad Sázavou je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce od V původním návrhu byly dvě formální číselné chyby. Návrh byl opraven a projednán finančním výborem obce, který jej doporučil ke schválení. Návrh usnesení č. 4/2015: ZO schvaluje rozpočet Obce Lipnice nad Sázavou na rok PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 4/2015 bylo přijato. 3. Rozpočtový výhled do roku 2019, hospodaření obce Vzhledem k uzavřené úvěrové smlouvě je možné a potřebné sestavit rozpočtový výhled na příští období do roku Návrh rozpočtového výhledu byl předložen. Zároveň byly zastupitelům předloženy přehledy o hospodaření obce v letech a srovnání vybraných nákladových a příjmových položek od roku S materiály byl seznámen finanční výbor obce, který doporučil rozpočtový výhled obce ke schválení. Návrh usnesení č. 5/2015: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Lipnice nad Sázavou na období PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 5/2015 bylo přijato. 4. Žádost o převod budovy č. p. 49 (hasičská zbrojnice) do vlastnictví obce Nemovitost čp. 49 hasičská zbrojnice, včetně části obecního úřadu, byla po komplikovaných jednáních zahájených v roce 2011 převedena před koncem roku 2014 z vlastnictví fyzické osoby do majetku státu zastoupeného Úřadem pro zastupování

4 státu ve věcech majetkových. Právní zástupce obce v současné době zpracovává žádost obce o převedení nemovitosti č.p. 49 z vlastnictví státu do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou. Ing. Horký se vzdálil v hod. 5. Vyřazení nepotřebného majetku obce V rámci inventury majetku obce k byl navržen na vyřazení a hlavní inventarizační komisí vyřazen nepotřebný majek obce v celkové hodnotě 45212,51 Kč. Seznam vyřazeného majetku byl předložen zastupitelům. V majetku obce je také evidován majetek, který je potřebné jednoznačně identifikovat a vysvětlit důvod jeho zařazení. Jedná se o tyto stavby El. distr. soustava Hradby ,-Kč a Kabelová přípojka chaty ,- Kč. Ing. Horký se vrátil v hod. 6. Inventury 2014 Inventury majetku obce byly provedeny v souladu s příkazem k provedení inventur projednaným na zasedání ZO č. 10/2014. Soupisy inventarizovaného majetku jsou uloženy v archivu účetní obce. Z účasti na činnosti hlavní inventarizační komise se písemně omluvil zastupitel pan Prokš, a na práci HIK se dále nepodílel. Diskuze Ing. Horký se zajímal o hodnotu movitého a nemovitého majetku. Ing. Bláha mu sdělil, aby se v případě zájmu o tyto informace dostavil dopoledne na obecní úřad, kde mu požadované informace poskytne účetní obce. Návrh usnesení č. 6/2015: ZO schvaluje inventury k PROTI: 1 hlas (Ing. Horký) ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 6/2015 bylo přijato. 7. Žádosti o finanční dotace Kraj Vysočina, OPŽP Pro rok 2015 byly zveřejněny nové výzvy na čerpání dotačních finančních prostředků na investiční i provozní projekty měst a obcí. Účast naší obce v transparentní soutěži na získání dotačních prostředků je vůbec poprvé možná po porušení rozpočtové kázně v roce 2010, následných daňových odvodech, prominutí části daňových výměrů, rozhodnutí daňové správy o úhradě daně na splátky a zejména smluvním zajištění úvěru na úhradu daňových odvodů. Obec, coby hospodářská jednotka, se nyní nachází v režimu splácejícího dlužníka a pokud obec tento statut neporuší, nebude na ní právně pohlíženo jako na dlužníka státu. Stanoviska k této situaci obce sdělil SFŽP, Ministerstvo místního rozvoje ČR a

5 Ministerstvo Zemědělství ČR. V letech se obec mohla ucházet o dotace pouze v těch titulech, v kterých donor nevyžadoval doklad o bezdlužnosti obce, např. některé výzvy Kraje Vysočina. Celková výše žádaných dotačních prostředků v roce 2015 může dosáhnout 6026 tis. Kč, podíl obce cca 1012 tis. Kč. Obec se bude ucházet především o dotační prostředky s vysokým podílem příjmu. VYZVA DONOR POPIS Podani projekturealizace do CELKOVA_SUMAPodíl obce Proc. Podíl Čisté ovzduší MŽP, FŽP Čisté ovzduší zametací stroj s traktorem Kč Kč 15% Čistá voda 2014 Kraj Vysočina TE studie odkanalizování obce Kč Kč 30% Program obnovy venkova Kraj Vysočina Oprava fasády radnice Kč Kč 50% Informační a komunikační technologie FOND Vysočiny Bezpečnost a archivace dat Kč Kč 40% Bioodpady FOND Vysočiny Kompostéry Kč Kč 50% OPŽP, LXIV. výzva MŽP Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla OZE, zateplení budov Kč Kč 15% Kč Kč Žádosti o dotace bude pro dotace z krajského úřadu zpracovávat obecní úřad a žádosti o dotace z OPŽP bude na základě smlouvy za úplatu zpracovávat ing. Luksch. Návrh usnesení č. 7/2015: ZO schvaluje zpracování žádostí na výše uvedené projekty na získání dotačních prostředků o předpokládaném sumárním podílu obce ve výši do 1100 tis. Kč. Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 1 hlas (Ing. Horký) Usnesení č. 7/2015 bylo přijato. 8. Plánované opravy obecního majetku - komunikace, výměny oken apod. Vzhledem k vážné hospodářské a právní situaci obce jsou nadále limitovány investice do rozvoje obce. Lze předpokládat, že v případě úspěšného získání dotačních prostředků zejména na rekonstrukci kotelny školy, bude možné uvolnit část prostředků obce na jiné potřebné opravy majetku obce. Jedná se o následující opravy: Rozšíření kanalizace ke škole a č.p. 265 Oprava dolní části komunikace Na Vrškách Výměna oken v č.p. 2, příp. čp.192 Výměna vadných oken v ZŠ v počtu 3 ks Úprava místní komunikace Kruhovna Terénní úpravy na bývalé skládce Jestliže obec neuspěje s žádostmi o dotační prostředky na rekonstrukci kotelny ZŠ v rámci LXIV. výzvy OPŽP, bude nutné uhradit rekonstrukci pouze z vlastních zdrojů a omezit výdaje na jiné opravy. Prioritu budou mít především opravy, kterými bude zabráněno vzniku škod, sankcí, nebo jejíž realizací dojde ke snížení provozních výdajů obce. V diskuzi nebyly vzneseny žádné připomínky.

6 9. Jednotka SDH, pojištění, žádost o příspěvek Na základě návrhu pana R. Bruknara, velitele JSDH Lipnice nad Sázavou, která je zařazena v systému požární ochrany JPO5 navrhujeme personální rozšíření jednotky SDH Lipnice nad Sázavou o dva členy, tedy z 12 na 14 osob. Důvodem je požadavek na dostatečné zajištění nahraditelnosti členů jednotky při výjezdu. Návrh pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na úrazové a odpovědnostní pojištění členů JSDH byl připraven v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Základní úrazové a odpovědnostní pojištění členů JSDH pro 14 osob činí ročně 1450,- Kč, resp. 3540,- Kč, celkem tedy 4990,- Kč. Odpovědnostní pojištění musí být sjednáno jmenovitě. Jedná se o pojištění pro případ přechodného, nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu a odpovědnosti při výkonu povolání. Návrh usnesení č. 8/2015: ZO schvaluje rozšíření JSDH Lipnice nad Sázavou o dva členy na 14 osob. ZO schvaluje uzavření předložených pojistných smluv v rozsahu úrazového a odpovědnostního pojištění s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., v celkové výši pojistného 4990,- Kč ročně. Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 8/2015 bylo přijato. Starosta SDH pan Boleslav Dlouhý a velitel JSDH Roman Bruknar požádali obec o finanční výpomoc na doplnění 4 ks vycházkových uniforem pro členy jednotky SDH. Sbor v minulém období vydal nemalé prostředky na zajištění oslav 140. výročí založení SDH a nákup slavnostní zástavy. Cena uniforem bude činit ,- Kč. Navrhujeme schválit příspěvek ve výši ,-Kč. Návrh usnesení č. 9/2015: ZO schvaluje příspěvek 15 tis. Kč na nákup slavnostních uniforem pro SDH Lipnice nad Sázavou. Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 9/2015 bylo přijato. 10. Zajištění svozových míst pro separovaný odpad Od vstoupila v platnost vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Obec je podle této vyhlášky povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování jednotlivých složek separovaného odpadu. U plastů a skla je povinnost řešena stávajícím systémem společnosti AVE CZ. Pro soustřeďování použitého papíru je určena Základní škola (odpovědná osoba P. Doležal, školník). Pro uskladnění použitých kovů je určen dvůr hasičské zbrojnice čp. 49 (odp. osoba R. Bruknar, člen SDH). Místo pro soustřeďování bioodpadů je určeno od

7 na bývalé skládce u fotbalového hřiště, kde bude umístěn velkoobjemový kontejner společnosti AVE CZ (odpovědná osoba L. Žáček, zaměstnanec údržby obce). Obec zažádala v tomto roce o dotaci na pořízení kompostérů k likvidaci domácích bioodpadů. Pokud budeme úspěšní, proběhne během tohoto roku 1. etapa distribuce těchto domácích kompostérů zájemcům z řad stálých občanů naší obce. Ing. Horký se vzdálil v hod. 11. Zubní ordinace Znovuotevření zubní praxe v Lipnici nad Sázavou s využitím vybavení ordinace po bývalé paní doktorce MUDr. Blahové, které obec po ukončení její praxe v roce 2010 odkoupila do svého vlastnictví je stále méně reálné. Poslední zájemce paní MUDr. Veselá odstoupila od dalšího jednání s obcí z důvodu nemožnosti obce v případě potřeby finančně garantovat opravu či výměnu přístrojového vybavení ordinace. Obcí předložený návrh nájemních smluv (nájem ordinace a nájem vybavení) za roční nájem ve výši 100,- Kč, včetně úhrady spotřebovaných energií obcí, nebyl akceptován. Vzhledem k výsledkům ankety z listopadu 2014 (zasedání ZO č. 10/2014), kdy ani občané obce neprojevili relevantní zájem o znovuotevření zubní ordinace je nereálné v této snaze pokračovat. Navrhujeme vyhotovit znalecký posudek na vybavení zubní ordinace a zařízení odprodat případným zájemcům, nebo vybavení ordinace darovat prostřednictvím některé z humanitárních organizací do postižených oblastí. 12. Usnesení Okresního soudu v HB ve věci stát vs. Ing. L. Horký. Okresní soud v Havlíčkově Brodě vydal dne usnesení č.j. 1T 127/ , kterým předložil Vrchnímu soudu v Praze věc obžalovaného Ing. L. Horkého k rozhodnutí o příslušnosti. Vzhledem k závažnosti trestných činů v zažalovaných skutcích a výši způsobené škody okresní soud shledal, že k projednání není příslušný. Vrchní soud v Praze rozhodne o tom, zda uvedená trestní věc bude pokračovat před senátem okresního, nebo krajského soudu. Soud konstatoval, že skutky uvedené v obžalobách shledal prokázanými. Škodu způsobenou obci trestnými činy uvedenými v obžalobě obec včas a řádně uplatnila. 13. Soudní spor Grano s.r.o. proti Obci Lipnici nad Sázavou - vzájemný návrh Ve věci občansko právní žaloby společnosti GRANO Skuteč, s.r.o. na obec Lipnice nad Sázavou ze dne pod č. soudního spisu 105C 21/ pro údajné neuhrazení tzv. víceprací ve výši ,-Kč, bylo dosud zahájeno přípravné řízení. Obec závazek neuznala a poskytla soudu včas požadovaná vysvětlení a doklady. Dále obec ve vzájemném návrhu ze dne uplatnila vůči žalobci nároky vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu (SoD na Regulaci dopravy a parkování v Lipnici nad Sázavou, II. etapa) ve smyslu sankcí za porušení smluvních podmínek včetně zákonného úroku z prodlení v sumární výši ,60 Kč. Žalobce závazek

8 vyplývající z uvedeného neuznal a lze předpokládat, po ukončení probíhajícího přípravného řízení bude ve věci zahájeno soudní řízení. 14. Předání korespondence doručené p. L. Horkému na ohlašovnu č.p. 50 Městský úřad Havlíčkův Brod doručil obci korespondenci určenou obecnímu zastupiteli panu Ing. L. Horkému, trvale hlášenému na ohlašovně č.p. 50, kterou se Měst. úřadu Havlíčkův Brod nepodařilo jmenovanému doručit, a požádal o předání potvrzení o zvolení zastupitelem obce v komunálních volbách 2014 do obecních zastupitelstev jmenované osobě. Starosta obce po příchodu zastupitele L. Horkého předal korespondenci jmenované osobě proti podpisu. 15. Pozemek parc. č. 1299/2, místní komunikace žádost p. M. Lhotka Pan M. Lhotka, spoluvlastník (1/2) poz. parc. č. 1299/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Lipnice nad Sázavou o výměře 160 m2, na kterém je z části a dlouhodobě umístěna místní komunikace obsluhující příjezd k RD č.p. 103, č.p. 307, RD bez č.p. a částečně také k rekreačnímu objektu bez ev. č. na poz. parc. č. 1279/1 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, opakovaně požádal v roce 2014 obec o návrh řešení nebo přijatelného stanoviska k jeho dopisu ze dne , kterým chtěl předejít případnému problému se znemožněním příjezdu k výše uvedeným RD v případě založení zahrádky v uvedeném místě (tedy na místní komunikaci). Panu M. Lhotkovi bylo doručeno stanovisko ( ), návrh na osobní jednání v Lipnici nad Sázavou, v místě trvalého bydliště spoluvlastníka ( ), návrh na odkoupení ( ), pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ( ) a možnost jiného právního vyrovnání. Žádný z uvedených písemných návrhů pan M. Lhotka nepřijal a navrhl věc odložit na projednání v nově zvoleném zastupitelstvu. Navrhujeme nabídnout spoluvlastníkům odkoupení předmětného pozemku, na kterém se nachází místní komunikace za cenu obvyklou 100Kč/m2. Návrh usnesení č. 10/2015: ZO schvaluje nabídku odkoupit od spoluvlastníků pozemek parc.č. 1299/2 o výměře 160m2 v k.ú. Lipnice nad Sázavou za cenu obvyklou 100,- Kč/m2. PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš) Usnesení č. 10/2015 bylo přijato. Ing. Horký se vrátil v hod. 16. Žádost o odkoupení nemovitosti manželé Newmann Manželé M. a R. Newman požádali zastupitelstvo o prodej části obecní nemovitosti na stavební parc. č. 151 (bývalá sokolská garáž). Jedná se o část objektu sousedící

9 se stodůlkou ve vlastnictví žadatelů a přilehlý dvorek. Bývalé zastupitelstvo záměr prodeje včetně garáže na zasedání č. 7/2014 neschválilo. Diskuze Bc. Hanzlík vlastník prověří stavebně technický stav budovy a způsob odstranění případného havarijního stavu. Ing. Horký si přeje být přítomen u posuzování stavebně technického stavu objektu. Návrh usnesení č. 11/2015: ZO schvaluje záměr prodeje části domu na pozemku č. st. 151 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, který je v majetku obce. Výsledek hlasování: PRO: 1 hlas (Ing. Bláha) PROTI: 4 hlasy (p. Ježek, Mgr. Šafránek, Ing. Bláhová, Bc. Hanzlík,) ZDRŽEL SE: 4 hlasy (p. Prokš, p. Brunerová, Mgr. Roček, Ing. Horký) Usnesení č. 11/2015 nebylo přijato 17. Smlouva o zřízení služebnosti pozemek parc. č. 2136/1 p. Olšbauer Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala prostřednictvím projektanta SUDOP Praha, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelového vedení a příslušenství energetické distribuční sítě do pozemku ve vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou. Plánovanou stavbou dotčený pozemek je poz. parc. č. 1271/3, k.ú. Lipnice nad Sázavou a délka kabelové vedení v pozemku činí 58 m, včetně pilíře s pojistkovou skříní. Návrh usnesení č. 12/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti za jednorázovou náhradu ve výši 5000,- Kč. Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů Usnesení č. 12/2015 bylo přijato. 18. Žádost o umístění kamenného objektu na obecním pozemku - GRANIT Lipnice Společnost Granit Lipnice požádala prostřednictvím pana Radka Dvořáka o schválení umístění kamenného objektu (písmo) na obecních pozemcích parc. č. 308 a 309/4, které má Granit s.r.o. od obce v pronájmu. Jedná se o umístění kamenného nápisu Granit Lipnice, který navrhl sochař R. Dvořák. Grafický návrh byl zastupitelstvu předložen. Návrh usnesení č. 13/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou souhlasí s umístěním kamenného objektu na obecních pozemcích parc. č. 308 a 309/4 v k. ú. Lipnice nad Sázavou dle předloženého návrhu.

10 Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů Usnesení č. 13/2015 bylo přijato. 19. Vlajka pro Tibet - žádost o vyvěšení vlajky Spolek Lungta požádal obec o připojení k akci Vlajka pro Tibet a připomenout tak 10. března 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Obec se v minulých letech k této akci připojila. Návrh usnesení č. 14/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou schvaluje připojení k akci Vlajka pro Tibet. PROTI: 1 hlas (Mgr. Šafránek) ZDRŽEL SE: 1 hlas (Mgr. Roček) Usnesení č. 14/2015 bylo přijato. 20. Pověření člena zastupitelstva oddávající Ze zákona provádí obřady starosta obce a místostarosta obce. Z důvodu zajištění zastupitelnosti ZO stanovuje zastupitele p. Zdeňka Ježka pro oddávání při svatebních obřadech konaných v místním matričním obvodě. Návrh usnesení č. 15/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou stanovuje druhým oddávajícím p. Zdeňka Ježka pro oddávání při svatebních obřadech. Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 hlasy (p. Ježek, p. Prokš, Ing. Horký) Usnesení č. 15/2015 bylo přijato. Závěrem: starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast na jednání a v hodin zakončil jednání ZO. Přesný termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude včas oznámen. Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Roček... Mgr. F. Šafránek... Starosta: Ing. Leoš Bláha...

Lipnice nad Sázavou, čp. 50, PSČ 582 32, tel/fax: 569 486 139, obec@lipnicens.cz, www.lipnicens.cz IČ 00267813, Banka: KB, a.s., č.ú.

Lipnice nad Sázavou, čp. 50, PSČ 582 32, tel/fax: 569 486 139, obec@lipnicens.cz, www.lipnicens.cz IČ 00267813, Banka: KB, a.s., č.ú. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou č. 11/2011, konaného dne 6. října 2011 od 17. 00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Bláha Leoš Ing. - starosta Hanzlík

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 12/2012

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 12/2012 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 12/2012 konaného dne 8. listopadu 2012 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

V 17.12 hod. se dostavil p. Ježek.

V 17.12 hod. se dostavil p. Ježek. ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 2/2012 konaného dne 8. března 2012 od 17. 00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Ing. Bláha Leoš, Ing. Bláhová Lenka,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 5/2013 konaného dne 18. dubna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: Luboš Berger DiS., Ing. Leoš Bláha,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více