Postupy pro implementaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy pro implementaci"

Transkript

1 Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) přijaté Výborem pro Finanční mechanismus EHP podle čl. 8 odst. 8 protokolu 38b Dohody o EHP dne 13.ledna 2011 a potvrzené Stálým výborem států ESVO dne 18.ledna 2011 Pracovní překlad 1

2 Obsah Kapitola 1 Obecná ustanovení... 6 Článek 1.1 Předmět... 6 Článek 1.2 Cíle Článek 1.3 Zásada spolupráce... 6 Článek 1.4 Právní rámec... 6 Článek 1.5 Definice... 7 Článek 1.6 Zásady implementace... 8 Článek 1.7 Finanční příspěvek... 8 Článek 1.8 Náklady donorských států na řízení... 8 Článek 1.9 Náklady přijímajících států na řízení... 9 Článek 1.10 Rezervní zdroje... 9 Kapitola 2 Strategický přístup... 9 Článek 2.1 Memorandum o porozumění... 9 Článek 2.2 Strategická zpráva Článek 2.3 Výroční zasedání Kapitola 3 Bilaterální vztahy Článek 3.1 Obecné zásady Článek 3.2 Programy v partnrství s donory Článek 3.3 Výbor pro spolupráci Článek 3.4 Partnerské projekty s donory Článek 3.5 Fondy pro bilaterální vztahy na národní úrovni Článek 3.6 Fondy pro bilaterální vztahy na úrovni programů Kapitola 4 Řídicí a kontrolní systémy Článek 4.1 Obecné zásady řídicích a kontrolních systémů Článek 4.2 Pověření národních subjektů Článek 4.3 Národní kontaktní místo Článek 4.4 Monitorovací výbor Článek 4.5 Certifikační orgán Článek 4.6 Auditní orgán Článek 4.7 Zodpovědnosti zprostředkovatele programu Článek 4.8 Nastavení řídicích a kontrolních systémů 19 Pracovní překlad 2

3 Kapitola 5 Programy Článek 5.1 Příprava programů Článek 5.2 Návrhy programů Článek 5.3 Posouzení programu a rozhodnutí o programu Článek 5.4 Výše grantu a minimální velikost projektu Článek 5.5 Výběr předem definovaných projektů Článek 5.6. Malá grantová schémata v programu Článek 5.7 Dohoda o programu Článek 5.8 Dohoda o realizaci programu Článek 5.9 Modifikace programů Článek 5.10 Ověřování Evropskou komisí Článek 5.11 Roční zpráva o programu Článek 5.12 Závěrečná zpráva o programu Článek 5.13 Programy realizované FMO nebo mezivládními organizacemi nebo subjekty z donorských států Kapitola 6 Výběr projektů Článek 6.1 Způsoby výběru Článek 6.2 Oprávněnost žadatelů Článek 6.3 Výzvy k předkládání návrhů Článek 6.4 Výběrová komise Článek 6.5 Postup výběru Článek 6.6 Střet zájmů Článek 6.7 Smlouva o projektu Článek 6.8 Partneři projektu a dohody o partnerství Článek 6.9 Udělování grantů a realokace finančních prostředků Kapitola 7 Oprávněnost výdajů Článek 7.1 Oprávněné výdaje programu Článek 7.2 Obecné zásady oprávněnosti výdajů Článek 7.3 Oprávněné přímé výdaje projektu Článek 7.4 Nepřímé náklady projektů (režijní náklady) Článek 7.5 Nákup nemovitostí a pozemků Článek 7.6 Neoprávněné náklady Článek 7.7 Fondy pro bilaterální vztahy Článek 7.8 Stipendia a programy mobility Článek 7.9 Náklady na přípravu programů Článek 7.10 Oprávněnost nákladů na řízení vzniklých zprostředkovateli programu Článek 7.11 Doplňkové akce zprostředkovatele programu Článek 7.12 Technická asistence pro přijímající stát Pracovní překlad 3

4 Článek 7.13 Ověřování výdajů Článek 7.14 Období oprávněnosti výdajů na projekty Článek 7.15 Doba trvání projektů Článek 7.16 Zadávaní veřejných zakázek Kapitola 8 Finanční řízení Článek 8.1 Společná pravidla pro platby Článek 8.2 Zálohové platby Článek 8.3 Průběžné platby Článek 8.4 Proplacení konečného zůstatku Článek 8.5 Odhad předpokládaných žádostí o platby Článek 8.6 Používání eura Článek 8.7 Úroky Článek 8.8 Transparentnost a dostupnost dokumentů Kapitola 9 Vyhodnocení Článek 9.1 Zodpovědnosti přijímajících států Článek 9.2 Role FMC Kapitola 10 Extení monitorování a audity Článek 10.1 Externí monitorování Článek 10.2 Rada auditorů ESVO Článek 10.3 Audity a kontroly na místě dohodnuté FMC Článek 10.4 Přístup Kapitola 11 Nesrovnalosti Článek 11.1 Povinnosti vztahující se k nesrovnalostem Článek 11.2 Definice nesrovnalostí Článek 11.3 Subjekty odpovědné za podávání zpráv Článek 11.4 Okamžité podávání zpráv o nesrovnalostech Článek 11.5 Pravidelné podávání zpráv o nesrovnalostech Článek 11.6 Podávání zpráv o pokroku týkajícího se již ohlášených nesrovnalostí Článek 11.7 Podávání zpráv o nesrovnalostech na vyžádání Článek 11.8 Mechanismus stížností Kapitola 12 Pozastavení plateb, finanční opravy a úhrady Článek 12.1 Pozastavení plateb Článek 12.2 Finanční opravy Článek 12.3 Kritéria pro finanční opravy Článek 12.4 Postup Článek 12.5 Úhrada Článek 12.6 Celkové zastavení plateb přijímajícímu státu Kapitola 13 Závěrečná ustanovení Pracovní překlad 4

5 Článek 13.1 Jazyk Článek 13.2 Zodpovědnost Článek 13.3 Rozhodné právo a jurisdikce Článek 13.4 Dodatky Článek 13.5 Vstup v platnost PŘÍLOHY Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Příloha 10 Příloha 11 Příloha 12 Příloha 13 Oprávněné programové oblasti Vzor Memoranda o porozumění Formát Strategické zprávy Požadavky na informovanost a publicitu Formulář pro hlášení nesrovnalostí Technická asistence Formulář pro odhad předpokládaných žádostí o platby Formulář pro hlášení vzniklých úroků Manuál pro zprostředkovatele programů 9.1. Formát návrhu programu 9.2. Formulář finanční Přílohy k závěrečné zprávě o programu Vzor Dohody o programu Formulář průběžné finanční zprávy Pravidla pro ustavení a implementaci programů v partnerství s donory v rámci programové oblasti Výzkum v prioritních sektorech a Bilaterální výzkumná spolupráce Celkové a čisté finanční příspěvky Pracovní překlad 5

6 Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1.1 Předmět 1. Tyto Postupy se týkají implementace a byly přijaty v souladu s článkem 8 protokolu 38b Dohody o EHP. 2. Tyto Postupy stanovují obecná pravidla pro Finanční mechanismus EHP , aniž jsou tím dotčena ustanovení protokolu 38b Dohody o EHP. Článek 1.2 Cíle 1. Celkovými cíli je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posílit bilaterální vztahy mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v prioritních sektorech uvedených v odstavci Finanční příspěvky jsou k dispozici pronásledující prioritní sektory : a) ochrana management životního prostředí, b) změna klimatu a obnovitelná energie, c) občanská společnost, d) lidský a sociální rozvoj, e) ochrana kulturního dědictví. 3. Akademický výzkum může být oprávněný k financování, pokud je zacílen na jeden nebo více prioritních sektorů. 4. Z této indikativní alokace pro každý přijímající stát bude nejméně 30 % z celkově alokovaných prostředků zaměřeno společně pro prioritní sektory podle odst. 2 písm. a) a b) a 10% z celkových alokovaných prostředků pro prioritní sektor podle odst. 2 písm. c). 5. Za účelem zajištění efektivního a cíleného využití finančních příspěvků z Finančního mechanismu EHP budou příspěvky implementovány v rámci programových oblastí uvedených v příloze 1 a dohodnutých v Memorandu o porozumění. Článek 1.3 Zásada spolupráce Cíle budou uskutečněny v rámci těsné spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy. Článek 1.4 Právní rámec 1. Tyto Postupy je třeba vykládat společně s následujícími dokumenty, které spolu s těmito Postupy a jeho Přílohami, tvoří právní rámec : a) Protokol 38b k Dohodě o EHP o Finančním mechanismu EHP ; b) Memorandum o porozumění o implementaci (dále jen MoU ), které vstoupilo v platnost mezi donorskými státy a přijímajícím státem; Pracovní překlad 6

7 c) dohody o programu; a Postupy pro implementaci d) jakékoli pokyny přijaté výborem pro Finanční mechanismus. 2. Přijímající stát zajistí, aby jakákoli další opatření vztahující se k implementaci Finančního mechanismu EHP byla snížena na minimum. Právní rámec uvedený v odstavci 1 má před veškerými těmito opatřeními přednost. 1. Pro účely těchto Postupů se rozumí: Článek 1.5 Definice a) Auditním orgánem : národní veřejnoprávní subjekt, funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě, certifikačním orgánu a zprostředkovateli programu, určený přijímajícím státem a odpovědný za ověřování účinného fungování řídicích a kontrolních systémů; b) Certifikačním orgánem : národní veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě, auditním orgánu a zprostředkovateli programu, určený přijímajícím státem k ověřování finančních informací; c) Partnerským projektem s donory : projekt prováděný v těsné spolupráci s projektovým partnerem, jehož hlavní sídlo se nachází v jednom z donorských států; d) Program v partnerství s donody : veřejný subjekt v dvorském státě, nebo FMO určená doporučující mezivládní organizace při přípravě a/nebo implementaci programu e) Donorskými státy : Island, Lichtenštejnsko, Norsko; f) Výborem pro Finanční mechanismus EHP (dále jen FMC ): výbor zřízený Stálým výborem členských států ESVO pro řízení ; g) vyhodnocením : systematické, objektivní a nezávislé posouzení návrhu a implementace programů a projektů nebo jejich výsledků za účelem zjištění jejich relevance, účinnosti, efektivity, hospodárnosti, dopadů a udržitelnosti finančního příspěvku; h) Kanceláří Finančních mechanismů (dále jen FMO ): kancelář, která asistuje Výboru pro Finanční mechanismus při řízení. Je administrativní část Evropského sdružení volného obchodu, je zodpovědná za každodenní implementaci Finančního mechanismu EHP a je zmocněna FMC vykonávat kontaktní místo; i) monitorováním : pozorování implementace projektu a programu, aby se zajistilo, že jsou dodržovány dohodnuté postupy, ověřil se pokrok a včas byly identifikovány potenciální problémy, tak aby je bylo možno včas napravit; j) Monitorovacím výborem : výbor zřízený Národním kontaktním místem, aby posuzoval pokrok v implementaci a plnění očekávaných konečných výsledků a cílů; k) Národním kontaktním místem : národní veřejný subjekt, určen přijímajícím státem za celkovou odpovědnost za dosažení cílů a implementace MoU; l) čistými alokace : celkový finanční příspěvek přijímajícímu státu bez nákladů na řízení donorského státu podle článku 1.8; m) Nevládní organizací (dále jen NNO ): dobrovolná nezisková organizace zřízená jako právnická osoba pro nekomerční účely, nezávislá na místní, regionální a centrální vládě, veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích. Náboženské instituce a politické strany se za nevládní organizace nepovažují; n) Programem : struktura stanovující strategii rozvoje s uceleným souborem opatření, která se mají provést prostřednictvím projektů s podporou, a jejíchž cílem je dosáhnout dohodnutých cílů a konečných výsledků; o) Dohoda o programu : dohoda mezi FMC a Národním kontaktním místem nastavující implementaci jednotlivéh programu; Pracovní překlad 7

8 p) Programovou oblastí : tematická oblast v rámci prioritního sektoru se specifickým cílem a specifikovanými měřitelnými konečnými výsledky; q) Grantem pro program : finanční příspěvek donorských států na program; r) Zprostředkovatelem programu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, jejichž povinností je připravit a implementovat program; s) Partnerem programu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, který je aktivně zapojen do implementace programu a účinně k implementaci přispívá; t) Projektem : ekonomicky neoddělitelné práce naplňující přesnou technickou funkci a s jasně identifikovanými cíli týkající se programu, pod který spadá. Projekt může obsahovat jeden nebo více subprojektů. S výjimkou čl.5.5. projekty vybírá zprostředkovatel programu; u) Smlouvou o projektu : dohoda mezi zprostředkovatelem programu a předkladatelem projektu, v níž se upravuje implementaci daného projektu; v) Grantem pro projekt : grant udělený zprostředkovatelem programu předkladateli projektu na implementaci projektu; w) Partnerem projektu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, jehož hlavní sídlo se nachází v donorském nebo přijímajícím státě, nebo země mimo EHP, ale má společnou hranici s daným přijímajícím státem; je aktivně zapojen do implementace projektu a účinně k ní přispívá. Sdílí s předkladatelem projektu společný hospodářský nebo sociální cíl, který se má naplnit provedením daného projektu; x) předkladatelem projektu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, jejichž povinností je iniciovat, připravit a implementovat projekt; y) sociálními partnery : zástupci organizací zaměstnavatelů a odborových svazů 2. Pojmy cíl, konečný výsledek a výstup programu jsou popsány v příloze 9. Článek 1.6 Zásady implementace Ve všech fázích implementace bude uplatňován co nejvyšší stupeň transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti nákladů, jakož i zásady řádné správy, udržitelného rozvoje, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Donorské státy uplatňují nulovou toleranci vůči korupci. Článek 1.7 Finanční příspěvek 1. V souladu s článkem 2 protokolu 38b finanční příspěvek z činí 988,5 milionu EUR a bude uvolňován na závazky v ročních tranších ve výši 197,7 milionu EUR během období od 1. května 2009 do 30. dubna 2014 včetně. 2. Roční tranše na závazky se týkají prostředků, které mohu být v příslušném roce a v letech následujících k dispozici na projekty, náklady na řízení, technickou asistenci a další náklady související s implementací. Článek 1.8 Náklady donorských států na řízení 1. Náklady na řízení donorských států se hradí z finančního příspěvku. 2. Náklady na řízení zahrnují: Pracovní překlad 8

9 a) náklady na provoz FMO, b) náklady související s fungováním FMC, Postupy pro implementaci c) náklady na audity vykonané Radou auditorů ESVO nebo jejím jménem, d) náklady na posouzení, monitorování, vyhodnocení, předkládání zpráv a audity vykonané FMC nebo jeho jménem, e) náklady související s účastí programových partnerů z donorských států, včetně zajištění přípravných prací donorského partnerského programu 3. Náklady uvedené v odstavci 1 jsou stanoveny na 7 % celkové výše finančního příspěvku. Článek 1.9 Náklady na řízení přijímajících států Obecné administrativní náklady, které přijímajícímu státu vzniknou v souvislosti s implementací Finančního mechanismu EHP , nesmí být z hrazeny. Zvláštní náklady, které jsou nezbytné, jasně identifikovatelné a přímo a výhradně souvisejí s řízením Finančního mechanismu EHP , lze hradit prostřednictvím technické asistence. Oprávněnost takových nákladů upravuje článek Článek 1.10 Rezervní zdroje 1. Donorské státy a přijímající státy v memorandu o porozumění rozhodnou, že vyčlení rezervu v minimální výši 5 % celkových prostředků přidělených přijímajícímu státu, aby bylo možno reagovat například na neočekávaný vývoj v přijímajícím státě. Nejpozději do 31. ledna 2013 předloží přijímající stát návrh na přidělení rezervy v rámci, buď ve formě nového programu nebo jako dodatek ke stávajícímu programu či programům. FMC rozhodne o alokaci rezervy v souladu s článkem 5.3. nebo pokud je vhodné v souladu s čl Donorské státy mohou ve výjimečných případech odmítnout požadavek na reservu v souladu tímto paragrafem. 2. Donorské státy a přijímající státy se mohou odsouhlasit, že maximálně 10 % celkových příspěvků z vyčlení na financování dokončení projektů vybraných v rámci Finančního mechanismu EHP Celková částka takové rezervy a projekty pro financování z této rezervy musí být potvrzena v MoU. Na implementaci takových projektů se vztahují pravidla Finančního mechanismu EHP a konečný den oprávněnosti bude nejpozději než 30. dubna Kapitola 2 Strategický přístup Článek 2.1 Memorandum o porozumění 1. Za účelem zajištění efektivní a cílené implementace uzavřou donorské státy s každým přijímajícím státem memorandum o porozumění. 2. MoU stanoví rámec spolupráce a obsahuje následující části: a) určení národních subjektů zapojených do implementace a ustanovení jejich funkcí národních řídicích a kontrolních strukturách (Příloha A MoU); b) implementační rámec (Příloha B MoU), který tvoří následující finanční a podstatné parametry : Pracovní překlad 9

10 i) seznam odsouhlasených programových oblastí, finanční příspěvek z Finančního mechanismu EHP podle programových oblasti; ii) identifikace programů, jejich hlavní zaměření a výstupy, a pokud je možné, určení specifických zájmů v souvislosti s cílovými skupinami, zeměpisnými oblastmi nebo jinými záležitostmi; iii) identifikace zprostředkovatelů programu, pokud je možné; iv) iniciativy posilující bilaterální vztahy mezi donorskými státy a přijímajícími státy včetně identifikace programových oblastí, v nichž budou vypracovány donorské partnerské programy podle článku 3.2, určení programových partnerů z donorských států a alokace prostředků na tyto programy; nebo část, která je vyhrazená pro donorské partnerské projekty; v) ve specifických případech, identifikace před -definovaných projektů, které jsou zahrnuty v daném programu; vi) identifikace malých grantových schémat, pokud je vhodné. 3. Annex A může být předmětem přezkoumání na Výročních zasedáních. Dodatky k Příloze A schválené Výročním zasedání, nevyžadují formální změnu Memoranda o porozumění. Tyto dodatky budou potvrzeny výměnou dopisů mezi Výborem pro Finanční mechanismus a Národním kontaktním místem. 4 Annex B může být měněn výměnou dopisů mezi FMC a Národním kontaktním místem. 5. Ustanovení memoranda o porozumění měla by být vykládána konsistentním způsobem s těmito Postupy. 6.Vzor memoranda o porozumění je uveden v příloze 2. Článek 2.2 Strategická zpráva 1. Národní kontaktní místo předkládá výboru pro Finanční mechanismus výroční zprávu o implementaci, dále jen strategickou zprávu. Období předkládání zpráv by mělo odpovídat kalendářnímu roku. 2. Strategická zpráva musí obsahovat: a) posouzení příspěvku ke snižování sociálních a hospodářských rozdílů v přijímajícím státě; b) posouzení příspěvku za účelem posilování bilaterálních vztahů s donorskými státy; c) posouzení efektivnosti a účelnosti národních řídicích a kontrolních struktur ustavených v přijímajícím státě; d) informace o přípravě a následné implementaci a pokroku programů v rámci programových oblastech stanovených v implementačním rámci, včetně finančních údajů; e) výsledky provedených auditů, přezkumů a hodnocení a audity, přezkumy a hodnocení plánovaná na příští období pro předkládání zpráv; f) výsledky provedeného monitorování a plány monitorování na příští období pro podávání zpráv; g) shrnutí skutečných výstupů a posouzení pokroku při dosahování očekávaných konečných výsledků každého programu; h) posouzení implementaci komunikační strategie v souladu s požadavky na zajištění informovanosti a publicity v Příloze 4; a i) shrnutí zjištěných nesrovnalostí a učiněných opatření i shrnutí stížností obdržených prostřednictvím mechanismu pro předkládání stížností podle článku Pracovní překlad 10

11 3. Strategická zpráva by měly být základem pro diskusi na výročních zasedáních a podléhá schválení výborem pro Finanční mechanismus na těchto zasedáních. Stanovisko Monitorovacího výboru ke strategické zprávě bude poskytnuto na výročním zasedání zástupcem Monitorovacího výboru. 4. Strategická zpráva je zpracována v angličtině a předkládá se FMC nejpozději do 31.března každého roku. 5. Závěrečná strategická zpráva se předkládá nejpozději do šesti měsíců poté, co FMC schválil poslední ze závěrečných programových zpráv, nejpozději však do 31. října 2017, není-li povoleno prodloužení této lhůty podle čl. 7.14, odst. 4 nebo Formát strategické zprávy je uvedena v Příloze 3. Článek 2.3 Výroční zasedání 1. Výroční zasedání se bude konat mezi FMC a Národním kontaktním místem. Národní kontaktní místo je zodpovědné za organizaci zasedání a pokud je vhodné, také zařídí také návštěvu na místě. 2. Na výročním zasedání posoudí FMC a Národní kontaktní místo možnost posoudit, jakého pokroku bylo dosaženo během předchozího období pro předkládání zpráv a dohodnout se na přijetí nezbytných opatření. 3. Stanovení termínu Výročních zasedán s bude v MoU. Pokud bude stanoveno datum později než 31.srpna, přijímající stát musí zaslat stručnou aktualizaci Strategické zpráva dva týdny před výročním zasedáním. 4. Na zasedání jsou přizváni zástupci auditního orgánu, certifikačního orgánu, monitorovacího výboru, zprostředkovateli programu a velvyslanectví donorských států v přijímajícím státě. Partneři v programech mohou být přizváni jako pozorovatelé. 5. Národní kontaktní místo odpovídá za vypracování návrhu agendy jednání, který bude odrážet hlavní témata obsažená ve strategické zprávě. Návrh agendy jednání měl by být zaslán se strategickou zprávou a konečné znění agendy jednání musí FMC a Národní kontaktní místo odsouhlasit nejméně týden před konáním zasedání. 6. Rozhodnutí učiněná na výročním zasedání budou uvedena v odsouhlaseném zápisu z jednání. Národní kontaktní místo odpovídá za vypracování návrhu zápisu ze zasedání, ve kterém jsou shrnuty hlavní body a prodiskutované body jednání a který sleduje strukturu agendy. Zápis se zaměří na učiněná rozhodnutí, následné kroky a stanovené úkoly. 7. Schválená strategická zpráva a zápis z jednání odsouhlasený FMC a Národním kontaktním místem bude zveřejněn na internetových stránkách Národního kontaktního místa do měsíce od konání výročního zasedání. Přílohaaa obsahující plán auditů nesmí být zveřejněna. Kapitola 3 Bilaterální vztahy Článek 3.1 Obecné zásady 1. Aby se přispělo k celkovému cíli posílit vztahy mezi donorskými státy a přijímajícími státy, může být příprava a implementace, ve vhodných případech, v rámci partnerství. 2. Partnerství může mít formu programů v partnerství s donory nebo partnerských projektů s donory. Navíc, v rámci všech programů mohou být vyčleněny finanční prostředky na vzájemnou spolupráci a výměnu znalostí nebo pro vytvoření a rozvoj partnerství a přípravu žádostí pro donorské partnerské projekty. Pracovní překlad 11

12 Článek 3.2 Programy v partnerství s donory 1. Cílem programů v partnersvtí s donory je umožnit vzájemnou spolupráci, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi veřejnými subjekty v donorských státech a přijímajících státech. 2. Donorské státy mohou v MoU označit jednoho nebo více programových partnerů z donorských států pro každou programovou oblast, identifikovanou podle odst. 2(b) (IV) v čl Programoví partneři donora mohou být odsouhlaseni na základě výměny dopisů mezi FMO a Národním kontaktním místem. 3.Pogramový partner/partneři donora budou pozváni, aby poskytli poradenství při přípravě a implementace donorských partnerských programů. 4. Donorské státy a přijímající státy v memorandu o porozumění identifikují programové oblasti, v nichž budou všechny nebo část finančních prostředků přidělena donorským partnerským programům, které se věnují výlučně donorským partnerským projektům. 5. Donorské partnerské programy spadající do programové oblasti výzkum v prioritních sektorech budou ustaveny a implementovány v souladu s Přílohou 12 těchto Postupů. Následující články těchto postupů nebudou pro takové programy použity : (a) čl. 3.3 (b) čl. 6.1 (c) čl. 6.3 (d) č. 6.4 (e) čl. 6.5 Výbor pro spolupráci; Způsoby výběru; Výzvy k předkládání návrhů; Výběrová komise; Postup výběru; (f) čl Ověřování výdaj ; (g) čl (h) čl Zálohové platby; a Průběžné platby. Článek 3.3 Výbor pro spolupráci 1. Zprostředkovatel programu v partnerství s donory ustaví Výbor pro spolupráci, který se skládá ze zástupce zprostředkovatele programu a partnera programu donora. Výbor pro spolupráci poskytuje poradenství při přípravě a implementaci programu. Výboru pro spolupráci předsedá zástupce zprostředkovatele programu. Zástupci FMC a Národního kontaktního místa jsou přizváni jako pozorovatelé. 2. Všechny dokumenty předkládané výboru pro spolupráci nebo vytvořené Výborem pro spolupráci musejí být v angličtině. Jednání Výboru budou vedena v angličtině. 3. Úkoly Výboru pro spolupráci zahrnují: a) doporučení výběrových kritérií a textu výzev k předkládání návrhů; b) doporučení pro potenciální projektové partnery v donorských státech; c) hodnocení pokroku v dosažení konečných výsledků a cílů programu; d) ověřování výsledků implementace programu; e) hodnocení výročních programových zpráv; a f) doporučení zprostředkovateli programu týkajících se jakýchkoli revisí programu, které by měly zajistit dosažení očekávaných konečných výsledků a cílů programu. Pracovní překlad 12

13 Článek 3.4 Partnerské projekty s donory Projekty mohou být připraveny a implementovány ve spolupráci s jedním nebo více právnickými subjekty v donorských státech. Zprostředkovatel programu, s odkazem na cíle týkající se bilaterálních vztahů, bude podporovat a umožňovat vytváření takových partnerství. Článek 3.5 Fondy pro bilaterální vztahy na národní úrovni 1. Přijímající stát vyčlení minimálně 0,5 % svých celkových přidělených prostředků na fond, který umožní spolupráci v propojování mezi zprostředkovateli programu a programovými partnery, nebo potenciálními projektovými partnery z donorských států, před přípravou návrhu programu nebo během jeho přípravy a během implementace programu. Oprávněnost výdajů z fondu podle tohoto odstavce je podrobněji popsána v čl Využití fondu uvedeného v odst.1 řídí Národní kontaktní místo, které ve strategické zprávě informuje o jeho využití. Prvním oprávněným datem oprávněnosti pro podporu z tohoto fondu je datum posledního podpisu memoranda o porozumění s příslušným přijímajícím státem. 3. Žádost o platbu Národního kontaktního místa týkající se tohoto fundu musí být předložena se žádostí o platbu pro technickou asistenci v souladu s odst.8, čl Článek 3.6 Fondy pro bilaterální vztahy na úrovni programů 1. Zprostředkovatel programu vyčlení v každém programu část rozpočtu programu na fond, který má podporovat navazování spolupráce k : (a) vyhledávání projektových partnerů z donorských států před nebo během přípravy projektové žádosti; (b) rozvíjení takových partnerství; (c) přípravě žádostí pro partnerský projekt s donory. 2. Oprávněnost výdajů z fondu podle tohoto odstavce je podrobněji popsána v čl. 7.7 odst Zprostředkovatel programu v každém programu vyčlení část rozpočtu programu na fond, který má umožnit navazování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi předkladateli projektů a subjekty v donorských státech. Příspěvky z fondu budou poskytovány projektům schváleným v rámci daného programu, zda projekt je nebo není v partnerství, jako dodatečný zdroj finančních prostředků, na základě žádosti předložené předkladatelem projektu. Oprávněnost výdajů z fondu podle tohoto odstavce je podrobněji popsána v čl. 7.7 odst Finanční prostředky vyčleněné na fondy podle odst.1a 2 nesmí být méně než 1,5 % oprávněných výdajů programu. 5. FMC může, v odůvodněných případech, upustit od požadavku kteréhokoli z fondů uvedených v odstavcích 1 a Pravidla pro veřejnou podporu a zadávání veřejných zakázek musí být dodržena. Výběrové řízení a kritéria pro udělení podpory z těchto fondů, výše grantu a maximální výše grantu budou navrženy v návrhu programu a stanoveny v dohodě o programu. Pracovní překlad 13

14 Kapitola 4 Řídicí a kontrolní systémy Článek 4.1 Obecné zásady řídicích a kontrolních systémů 1. Přijímající stát odpovídá za řízení a kontrolu programů. Řídicí a kontrolní systémy, které přijímající stát zřídí pro Finanční mechanismus EHP , musí zajistit dodržování zásad hospodárnosti, účinnosti a efektivity. 2. Řídicí a kontrolní systémy musí zajistit: a) definováni funkcí subjektů zapojených do řízení a kontroly a rozdělení funkcí pro každý subjekt; b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjekty a v rámci každého takového subjektu; c) postupy pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů; d) spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě; e) systém vykazování a monitorování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt; f) opatření pro přezkoumání fungování systému; g) systémy a postupy pro zabezpečení odpovídajících auditech postupů; a h) postupy hlášení a monitorování nesrovnalostí a zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek. 3. Přijímající stát musí splnit požadavky stanovené FMC pro předkládání informací elektronicky. Článek 4.2 Pověření národních subjektů 1. V memorandu o porozumění přijímající stát určí následující subjekty pro implementaci Finančního mechanismu EHP : a) Národní kontaktní místo, b) certifikační orgán, c) auditní orgán a d) vhodný národní veřejný subjekt odpovědný za přípravu a předkládání zpráv o nesrovnalostech. 2. Národní kontaktní místo ustaví monitorovací výbor. 3. Donorské státy a přijímající stát se mohou v MoU dohodnout, že Národní kontaktní místo, dodatečně k jeho úkolům uváděným ve čl.4.3, se ujme i úkolů Certifikačního orgánu posle čl.4.5. Takové uspořádání musí nicméně zajistit adekvátní oddělení funkcí týkajících se plateb od ostatních úkolů Národního kontaktního místa. Pokud je takové uspořádání odsouhlaseno, odst. 5 nebude použit. 4.Bez ovlivnění čl. 2.1a 5.13, Národní kontaktní místo musí, na základě konzultace s FMC, určit Zprostředkovatele programu pro každý program.zprostředkovatel programu musí mít silnou vazbu na sektor, pod který program spadá. Pro programy v prioritní oblasti Fond pro nevládní organizace bude zprostředkovatel programu nezávislý na vládních národní, regionální nebo místní institucích. Pokud takový nezávislý zprostředkovatel programu by nebyl dostupný, FMC může ve výjimečných případech upustit od tohoto požadavku, ale pouze v nezbytném rozsahu. 5.Ve výjimečných případech, FMC může schválit, aby Národní kontaktní místo zajišťovalo roli Zprostředkovatele programu pro jeden nebo více programů. Pracovní překlad 14

15 Článek 4.3 Národní kontaktní místo 1. Národní kontaktní místo je celkově odpovědné za dosažení cílů a za implementaci v přijímajícím státě. Plní úkol jako kontaktní místo a je zodpovědné za implementaci Memoranda o porozumění. 2. Národní kontaktní místo zastupuje přijímající stát ve vztazích s FMC, týkajících se implementace Finančního mechanismu EHP v přijímajícím státě. 3. Národní kontaktní místo vede práci monitorovacího výboru. Národní kontaktní místo předává monitorovacímu výboru dokumenty od zprostředkovatele programu potřebné pro monitorování implementace programů z hlediska konkrétních očekávaných konečných výsledků a cílů. 4. Aby se zdůraznila úloha a zajistilo se, že pomoc poskytovaná v rámci mechanismu je transparentní, poskytuje Národní kontaktní místo informace o existenci, cílech (včetně spolupráce se subjekty v donorských státech), implementaci a celkovém dopadu v přijímajícím státě, a to v souladu s požadavky na zajištění informovanosti a publicity v Příloze 4, zejména prostřednictvím následujících opatření: a) komunikační strategie pro Finanční mechanismus EHP ; b) nejméně tří významných informačních aktivit ročně o implementaci Finančního mechanismu EHP , jako jsou například semináře nebo konference se zúčastněnými subjekty, tiskové konference nebo setkání s tiskem, včetně zahajovacího a závěrečného ceremoniálu Finančního mechanismu EHP ; a c) určených internetových stránek o Finančním mechanismu EHP a o Finančním mechanismu Norska v jazyce přijímajícího státu a v angličtině, s informacemi o všech programech, bilaterálních vztazích s donorskými státy vztahujících se k Finančnímu mechanismu EHP , přehled výzev k předkládání návrhů, kontaktní informace a příslušné dokumenty. 5. Národní kontaktní místo musí zajistit, aby zprostředkovatelé programů plnili požadavky na zajištění informovanosti a publicitu podle těchto postupů a podle požadavků na zajištění informovanosti a publicitu podle Přílohy Národní kontaktní místo zajistí, aby programy byly implementovány v souladu s těmito postupy, a monitoruje postup a kvalitu jejich implementace. Závěrem, Národní kontaktní místo může přijmout opatření, pokud toto považuje za nezbytné a v souladu s těmito postupy, zahrnující ověřování kvality a obsahu kterýchkoliv dokumentů poskytovaných FMC prostřednictvím Národního kontaktního místa a požadovat nezbytnou modifikaci takových dokumentů. 7. Národní kontaktní místo zajistí monitorování programů z hlediska jejich pokroku v dosahování konečných výsledků a cílů daného programu podle dohodnutých ukazatelů a finančních požadavků stanovených pro jednotlivé programy. Výsledky monitorování budou uvedeny ve strategické zprávě. 8. Úloha Národních kontaktních míst může být podrobněji specifikována v memorandu o porozumění. Článek 4.4 Monitorovací výbor 1. Do šesti měsíců od podpisu memoranda o porozumění Národní kontaktní místo ustaví monitorovací výbor pro Finanční mechanismus EHP Monitorovacímu výboru předsedá zástupce Národního kontaktního místa. Výbor je složen ze zástupců příslušných ministerstev, místních a regionálních orgánů, občanské společnosti, sociálních partnerů a případně také soukromého sektoru. 3. FMC bude přizván na jednání monitorovacího výboru jako pozorovatel. Pracovní překlad 15

16 4. Monitorovací výbor musí se ujistit o účinné a kvalitní implementaci v souladu s těmito ustanoveními: a) na základě dokumentů předložených Národním kontaktním místem a zprostředkovateli programů pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů ; b) posuzuje výsledky implementace, zejména dosahování konečných výsledků a pokroku při dosahování očekávaných konečných výsledků a cílů stanovených pro jednotlivé programy, a vyhodnocení podle kap. 9; c) posoudí strategickou zprávu a vydává k ní stanovisko; d) může Národnímu kontaktnímu místu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkoumání implementačního rámce uvedeného v příloze B memoranda o porozumění, které by mohly přispět k dosažení cílů Finančního mechanismu EHP uvedených v čl.1.2 nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení. Článek 4.5 Certifikační orgán 1. Certifikační orgán je zodpovědný zejména: a) předkládá ověřené průběžné zprávy podle čl. 8.3 a závěrečné programové zprávy podle čl FMC, ověřuje, že: i) oprávněné výdaje předložené zprostředkovatelem programu jsou plně v souladu s podkladovými dokumenty; ii) podkladové dokumenty byly přezkoumány a jsou pravé, správné a přesné; iii) souhrnné oprávněné výdaje jsou založeny na ověřitelných účetních záznamech, které jsou v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a metodami; iv) souhrnné oprávněné výdaje jsou oprávněnými výdaji podle těchto postupů; v) souhrnné oprávněné výdaje vznikly jako součást implementace programu v souladu s programovou dohodou; vi) existuje dostatečné auditní postupy ; a vii) finanční prostředky vyhrazené na spolufinancování programu byly uhrazeny; b) předkládá FMC odhad předpokládaných žádostí o platby podle čl.8.5; c) přiznává FMC veškeré získané úroky podle čl. 8.7; d) pro účely certifikace zohledňuje výsledky všech auditů provedených auditním orgánem nebo z jeho pověření; e) vede v elektronické podobě účetní záznamy o výdajích vykázaných FMC; f) zajišťuje, aby byly zprostředkovatelům programů převedeny platby podle čl. 8.1 odst. 2; a g) zajišťuje, aby částky, které mají být získány zpět, a částky odejmuté z důvodu zrušení celého příspěvku nebo jeho části na program nebo projekt byly mechanismus FMC vráceny před uzavřením programu. 2. Na rozdíl od opatření národní legislativy, Certifikační orgán musí zajistit zřízení a vedení samostatného bankovního účtu s úročeným vkladem vyhrazený pro Finanční mechanismus EHP Článek 4.6 Auditní orgán 1. Auditní orgán bude zodpovědný zejména za: Pracovní překlad 16

17 a) zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému na úrovni přijímajícího státu; b) zajištění provedení nejméně jednou ročně auditu pro každý program pro ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému; c) zajištění provádění auditů projektů na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů; d) předkládání FMC do devíti měsíců po schválení programu strategii auditu, metodu, která bude použita, metodu výběru vzorků pro audity projektů a indikativní plánování auditů zajišťující rovnoměrné rozložení auditů na celé programové období; e) do 31. prosince každoročně od roku 2012 do roku 2017: i) předkládání FMC výroční auditní zprávy uvádějící výsledky auditů provedených během předchozího období dvanácti měsíců, které končí dne 30. června daného roku, v souladu s auditní strategií programu, jakož i nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech programu. První zpráva, kterou předloží do 31. prosince 2012, bude zahrnovat období do 30. června Informace týkající se auditů provedených po 1. červenci 2017 budou zahrnuty do závěrečné auditní zprávy, která je podkladem pro prohlášení o uzavření podle písmene (f); ii) vydává, na základě kontrol a auditů za jejichž provedení odpovídá, stanovisko k tomu, zda řídicí a kontrolní systém funguje účinně, a poskytuje tak přiměřené ujištění, že výkazy skutečných vzniklých výdajů předložené FMC jsou správné, a tedy že související transakce jsou legální a řádné; f) předloží FMC do 31. prosince 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o platbu konečného zůstatku, která je předložena v závěrečné kontrolní zprávě. 2. Jestliže se auditní orgán rozhodne, že audity podle odst. 1 písm. a) až c) neprovede sám, pověří jejich výkonem nezávislého a certifikovaného auditora k tomuto zajištění. 3. Auditní orgán zajistí, aby byly audity v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. 4. FMC poskytne komentář k auditní strategii předložené podle odst. 1 písm. (d) do tří měsíců od jejího obdržení. Nevznese-li v této lhůtě žádné připomínky, považuje se strategie za přijatou. 5. Jestliže se FMC rozhodne, že povolí prodloužení grantu podle čl odst. 4 nebo 5, může upravit data uvedená v tomto článku. Článek 4.7. Zodpovědnost zprostředkovatele programu 1. Zprostředkovatel programu odpovídá za přípravu a programu v souladu se zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity, a zejména: a) zajišťuje, aby projekty přispívaly k celkovým cílům a konkrétním konečným výsledkům a cílům a aby byly ve všech fázích implementace v souladu s těmito postupy, programovou dohodou a platnými národními právními předpisy i právními předpisy EU; b) přijímá žádosti, vybírá projekty k financování a podepisuje smlouvy o projektu pro každý projekt; c) ověřuje výstupy projektů a to, zda byly výdaje vykazované předkladateli projektů skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s těmito postupy, programovou dohodou a platnými národními právními předpisy i právními předpisy EU; d) zajistí, že platby grantu projektu jsou provedeny včas; e) zajišťuje kvalitu implementace programu a ověřuje pokrok projektů směrem k očekávaným výstupům, mimo jiné prostřednictvím posouzením projektů nebo návštěvou na místě, na základě výběru vzorku; f) provádí každoroční monitorování vzorku projektů vybraných na základě posouzení rizik včetně náhodného vzorku; Pracovní překlad 17

18 g) zajišťuje, aby byl finanční příspěvek využíván výhradně pro účely programu a jeho projektů a v souladu s programovou dohodou a aby veškerý majetek, který tvoří součást programu, byl využíván pro účely stanovené v programové dohodě; h) zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každý projekt v rámci programu a shromažďování údajů o implementaci nezbytných pro finanční řízení, předkládání zpráv, monitorování, ověřování, audit a vyhodnocení; i) zřizuje organizační strukturu zprostředkovatele programu, která zajišťuje nezávislost a funkční oddělení od sekce, která odpovídá za ověřování žádostí o platby, sekcí odpovídajících za implementaci programu; j) na rozdíl od opatření národní legislativy, zřizuje a vede samostatný bankovní účet s úročeným vkladem pro finanční prostředky určené pro regranting ; k) zajišťuje, aby předkladatelé projektů vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s projektem, aniž tím jsou dotčeny národní účetní předpisy; l) zajišťuje transparentnost a dostupnost dokumentů v souladu s požadavky čl.8.8; m) zajišťuje, aby certifikační orgán obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji; n) vypracovává a předkládá průběžné finanční zprávy, výroční zprávu o programu, závěrečnou zprávu o programu a zprávy o získaných úrocích v souladu s čl. 8.3, 8.4 a 8.7; o) předkládá certifikačnímu orgánu odhad předpokládaných žádostí o platby, který certifikační orgán potřebuje k plnění svých povinností podle čl. 8.5; p) zajišťuje, aby byly statistické údaje jednotlivých projektů zadávány do databáze v souladu s příručkou pro zprostředkovatele programu (Příloha 9); q) zajišťuje, aby byly FMC a Národnímu kontaktnímu místu na vyžádání poskytnuty všechny dokumenty a informace související s implementací programu a jeho projektů v rozumné lhůtě; r) zajišťuje, že Zprostředkovatelé programů jsou zavázaní a schopni implementovat jejích projekty s) zajišťuje, že všechna nezbytná opatření jsou přijata k zamezení, odhalení a anulaci jakýchkoliv podezřelých případů nebo skutečných nesrovnalostí, která jsou vyšetřena rychle a účinně a náležitě nahlášena a napravena, včetně provedení odpovídající finanční korekci; t) zajišťuje, že příslušná místní, národní a Evropská legislativa (zahrnující, ale ne omezující k legislativě pro životní prostředí, zadávání veřejných zakázek a veřejnou podporu ) je v souladu; a u) plní jakékoli další povinnosti stanovené v dohodě o programu. 2. Zprostředkovatel programu plní požadavky pro zajištění informovanosti a publicity podle Přílohy 4. Poskytuje informace o existenci, cílech a implementaci programu i o spolupráci se subjekty v donorských státech, zejména prostřednictvím následujících opatření: a) komunikačního plánu programu; b) nejméně dvě významné informační aktivity ročně o pokroku programu a jeho projektů, jako jsou například semináře nebo konference se zúčastněnými subjekty, tiskové konference nebo setkání s tiskem; a c) specializovaných internetových stránek o programu v jazycích přijímajícího státu a v angličtině, kde budou uvedeny informace o všech výzvách k předkládání návrhů a všech o podporovaných projektech, bilaterálních vztazích mezi donorskými státy a přijímajícími státy souvisejících s programem, kontaktní informace a příslušné dokumenty. 3. Zprostředkovatelé programu zajistí, aby předkladatelé projektů plnili požadavky na zajištění informovanosti a publicity podle Přílohy Zprostředkovatelé programu musí splnit požadavky stanovené FMC pro předkládání informací elektronicky. Pracovní překlad 18

19 Článek 4.8. Nastavení řídicích a kontrolních systémů 1. Před schválením prvního programu FMC nebo nejpozději do dvanácti měsíců od data posledního podpisu memoranda o porozumění, předloží Národní kontaktní místo FMC podrobný popis řídicích a kontrolních systémů, pokrývající zejména organizaci a postupy: a) Národního kontaktního místa, certifikačního orgánu a jakýchkoli dalších národních orgánů zapojených do implementace v souladu s memorandem o porozumění; b) auditního orgánu a veškerých dalších subjektů provádějících audit z jeho pověření. 2. Během šesti měsíců od předložení první průběžné finanční zprávy, Národní kontaktní místo musí předložit FMC podrobný popis řídicího a kontrolního systému Z zprostředkovatelů programů a jejich funkcí, pokrývající zejména : (a) sytém ověřování žádostí o platby; (b) monitorovací a auditní systém; (c) systém pro prevenci, snížení, odhalování, oznamující a odstraňující nesrovnalosti; a (d) systém ustanovený pro provádění auditu všech podporovaných aktivit 3. Podrobný popis podle odst.1a 2 bude doložen zprávou a stanoviskem potvrzujícím, že systém implementace v přijímajícím státě a zprostředkovatele programu je v souladu s těmito Postupy a obecně uznávanými účetními zásadami. Zpráva musí zhodnotit přiměřenost požadavků řídicího a kontrolního systému s ohledem na efektivitu dosažení cílů programu. 4. Zpráva a stanovisko uvedené v odst.3 musí být zpracováno Auditním orgánem. Pokud se auditní orgán rozhodne neprovádět audit, musí pro toto zajištění najmout nezávislého a certifikovaného auditora. 4. Před proplacením první platby pro jakýkoliv program, FMC rozhodne, zda přijímající stát splňuje podmínky v odst.1toho článku. Kapitola 5 Programy Článek 5.1 Příprava programů 1. Finanční mechanismus EHP se v přijímajících státech implementuje prostřednictvím programů. Až na výjimky uvedené v odst.2, spadá každý program pouze do jedné z programových oblastí stanovených v MoU, pokud není dohodnuto jinak mezi donorskými státy a přijímajícím státem. 2. V přijímajících státech, které dostávají nejvýše 3 % nebo méně celkového finančního příspěvku z Finančního mechanismu EHP , mohou programy spadat do více programových oblastí. 3. Donorské státy a státy příjemců mohou konzultovat možné a specifické programy před formálním předložením programů FMC. 4. Na základě schváleného MoU a v rámci programových oblastí v něm identifikovaných, zprostředkovatel programu musí prostřednictvím Národního kontaktního místa předkládat formální návrhy pro každý program FMC během osmi měsíců od data určení zprostředkovatele programu v souladu s čl Ne později než 31.ledna Návrh programu během jeho přípravy může být konzultován FMO. 5. Návrh programu musí být v souladu s Manuálem pro zprostředkovatele programu ( Příloha 9) a omezen na cíle a očekávané výsledky v relevantních programových oblastech jak je navrženo v Příloze 1. Pracovní překlad 19

20 1. Účelem návrhu programu je popsat: Postupy pro implementaci Článek 5.2 Návrhy programů a) skutečné a rozhodující kompetence zprostředkovatele programu; b) hlavní rysy programu; c) příspěvek programu k celkovému cíli a očekávaným konečným výsledkům v relevantní programové oblasti; a d) podrobnosti o implementaci programu, včetně finančního plánování, stejně jako a posouzení rizik a jejich snížení. 2. Návrh programu musí být ve formátu a obsahovat požadované informace požadované ve formátu pro návrh programu (doplněk k Příloze 9). Článek 5.4 Posouzení programu a rozhodnutí o programu 1. FMC posoudí návrhy programů, aby mohl stanovit, zda program přispívá k cílům Finančního mechanismu EHP , a jsou v souladu s právním rámcem a národní legislativou a právními předpisy Společenství. 2. FMC rozhodne o každém programu ne později než do čtyř měsíců následujících od přijetí všech příslušných dokumentů a potřebných informací. 3. FMC se může rozhodnout, že: a) program schválí bez podmínek; b) program schválí s podmínkami; c) program schválí v modifikované formě; nebo d) program zamítne. 4. FMC nesmí program zamítnout bez poskytnutí možnosti zprostředkovatele programu napravit nedostatky programu. 5. Jestliže FMC program zamítne, může zprostředkovatel programu, prostřednictvím Národního kontaktního místa, do čtyř měsíců od zamítnutí programu ještě jednou předložit přepracovaný návrh programu. Národní kontaktní místo může jako alternativu navrhnout ve stejné lhůtě, aby finanční prostředky určené pro zamítnutý program byly využity ve prospěch jiného programu, pokud je taková realokace v souladu s MoU. Jestliže byl přijímající program již schválen, musí být taková realokace v souladu s čl. 5.9 odst. 8. Článek 5.4 Výše grantu a minimální velikost projektů 1. Příspěvek z nepřekročí 85 % oprávněných výdajů z programu s výjimkou pro: (a) programy v partnerství s donory; (b) programy v programové oblasti Fond pro nevládní organizace ; (c) programy zajišťované FMO mezivládními organizacemi nebo subjekty donorských států v souladu s čl. 5.13; a (d) jiné programy speciálního zájmu, Pracovní překlad 20

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY PRACOVNI PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 (1.revize- 26.ledna 2006) Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT?...3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ...3 1.3 PODÍL

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2009 2014 Mezi ČESKOU REPUBLIKOU dále jen přijímající stát a ISLANDEM, LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM, NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, dále jen donorské

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Manuál pro monitorování a předkládání zpráv. Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus

Manuál pro monitorování a předkládání zpráv. Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Manuál pro monitorování a předkládání zpráv Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004 2009 Přijato: 9 června 2005 Změněno: 23. září 2007 Změněno: 16.ledna 2008 1 ÚVOD...2 2 PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA mezi ČESKOU REPUBLIKOU. dále jen přijímající stát NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA mezi ČESKOU REPUBLIKOU. dále jen přijímající stát NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA 2009-2014 mezi ČESKOU REPUBLIKOU dále jen přijímající stát a NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, dále jen Norsko dále společně označované jako strany,

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘEKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 V platném znění z 24. května 2006, aktualizováno 19. listopadu 2008 a 14. října

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PRO IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2004-2009

PRAVIDLA A POSTUPY PRO IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2004-2009 Pracovní překlad PRAVIDLA A POSTUPY PRO IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2004-2009 přijatá Výborem pro řízení finančního mechanismu EHP dne 16.06.2004.na základě článku 8 Protokolu 38a ke Smlouvě

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Návrh smlouvy o zajištění implementace programu Fondu pro nestátní neziskové organizace

Návrh smlouvy o zajištění implementace programu Fondu pro nestátní neziskové organizace Návrh smlouvy o zajištění implementace programu Fondu pro nestátní neziskové organizace Česká republika - Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Programové období Informace Auditního orgánu. Pracovní skupina k rozpracování programů

Programové období Informace Auditního orgánu. Pracovní skupina k rozpracování programů Programové období 2014 2020 Informace Auditního orgánu Pracovní skupina k rozpracování programů 2014-2020 15.8.2014 Obsah Ověření určení orgánů audit designace Auditní činnost 2 Audit designace - východiska

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009 Program švýcarsko-české spolupráce Právní rámec Memorandum o porozumění mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou spolkovou radou z 27.2.2006 - pro ČR alokováno 109,78 mil. CHF. 24.3.2006 schválil švýcarský

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Dodatečná výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty realizované v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA V OBDOBÍ 03/2007 07/2007 JEDNÁNÍ 4. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRAHA 31. 7. 2007 ÚVOD Předložená Zpráva o implementaci zpracovaná pro jednání 4.Monitorovacího

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH I.1 Podmínky pro způsobilost jednotkových příspěvků V případě, že má grant formu

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

BLOKOVÉ GRANTY (Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2004 2009 (1.revize- 26.ledna 2006)

BLOKOVÉ GRANTY (Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2004 2009 (1.revize- 26.ledna 2006) PRACOVNI PŘEKLAD (Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2004 2009 (1.revize- 26.ledna 2006) Obsah 1. OBECNÉ...3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?...3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ...3

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo financí České republiky - Certifikační orgán

s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo financí České republiky - Certifikační orgán Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx.

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO ZPROSTŘEDKOVATELE PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Platný od: 20.8.2013 Revize č. 1 platná od: 14.11.2014 Ministerstvo

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I Přílohy VII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU účinné

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Směrnice MŽP č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí

Směrnice MŽP č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí Směrnice MŽP č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí Úplné znění ke dni 22. prosince 2014 (zapracovány dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ke směrnici MŽP č. 9/2009) - 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na:

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 3 - mládež I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ. Program švýcarsko české spolupráce

Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ. Program švýcarsko české spolupráce Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce 5. revize platná od 28. srpna 2015 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (odd. 5805) CHF

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Zadání - Předmět veřejné zakázky Osnova pro zpracování nabídky

Zadání - Předmět veřejné zakázky Osnova pro zpracování nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zprostředkovatel programu Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce

k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce Otevřená výzva pro předkládání záměrů projektů k udělení grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

Kontroly projektů. Seminář

Kontroly projektů. Seminář Kontroly projektů Seminář 24. 4. 2012 Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují)

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ PŘÍLOHA 7 I. SUB-PROJEKTY A. POSOUZENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ kontrolní seznam Ano Ne Žádost je dodána v elektronické podobě v předepsaném formátu Žádost je

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí nadace 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Tereza Vavrečková Praha (únor 2015) Kde jsou podmínky stanoveny? ROPD/dopis NM Deklaratorní právní akt Navazuje na Dopis

Více

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

EHP A NORSKÉ FONDY CZ02, CZ04, CZ11 MALÉHO GRANTOVÉHO SCHÉMATU (MGS) revize č. 1 platná od Ministerstvo financí

EHP A NORSKÉ FONDY CZ02, CZ04, CZ11 MALÉHO GRANTOVÉHO SCHÉMATU (MGS) revize č. 1 platná od Ministerstvo financí EHP A NORSKÉ FONDY 2009 2014 POKYN ZPROSTŘEDKOVATELE PROGRAMŮ CZ02, CZ04, CZ11 PRO IMPLEMENTACI MALÉHO GRANTOVÉHO SCHÉMATU (MGS) revize č. 1 platná od 6. 5. 2016 Ministerstvo financí Obsah ÚVOD...3 A.

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace )

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) 1. Působnost 1.1 Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Nadace (dále jen Grantová pravidla

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež 1. výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více