Postupy pro implementaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy pro implementaci"

Transkript

1 Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) přijaté Výborem pro Finanční mechanismus EHP podle čl. 8 odst. 8 protokolu 38b Dohody o EHP dne 13.ledna 2011 a potvrzené Stálým výborem států ESVO dne 18.ledna 2011 Pracovní překlad 1

2 Obsah Kapitola 1 Obecná ustanovení... 6 Článek 1.1 Předmět... 6 Článek 1.2 Cíle Článek 1.3 Zásada spolupráce... 6 Článek 1.4 Právní rámec... 6 Článek 1.5 Definice... 7 Článek 1.6 Zásady implementace... 8 Článek 1.7 Finanční příspěvek... 8 Článek 1.8 Náklady donorských států na řízení... 8 Článek 1.9 Náklady přijímajících států na řízení... 9 Článek 1.10 Rezervní zdroje... 9 Kapitola 2 Strategický přístup... 9 Článek 2.1 Memorandum o porozumění... 9 Článek 2.2 Strategická zpráva Článek 2.3 Výroční zasedání Kapitola 3 Bilaterální vztahy Článek 3.1 Obecné zásady Článek 3.2 Programy v partnrství s donory Článek 3.3 Výbor pro spolupráci Článek 3.4 Partnerské projekty s donory Článek 3.5 Fondy pro bilaterální vztahy na národní úrovni Článek 3.6 Fondy pro bilaterální vztahy na úrovni programů Kapitola 4 Řídicí a kontrolní systémy Článek 4.1 Obecné zásady řídicích a kontrolních systémů Článek 4.2 Pověření národních subjektů Článek 4.3 Národní kontaktní místo Článek 4.4 Monitorovací výbor Článek 4.5 Certifikační orgán Článek 4.6 Auditní orgán Článek 4.7 Zodpovědnosti zprostředkovatele programu Článek 4.8 Nastavení řídicích a kontrolních systémů 19 Pracovní překlad 2

3 Kapitola 5 Programy Článek 5.1 Příprava programů Článek 5.2 Návrhy programů Článek 5.3 Posouzení programu a rozhodnutí o programu Článek 5.4 Výše grantu a minimální velikost projektu Článek 5.5 Výběr předem definovaných projektů Článek 5.6. Malá grantová schémata v programu Článek 5.7 Dohoda o programu Článek 5.8 Dohoda o realizaci programu Článek 5.9 Modifikace programů Článek 5.10 Ověřování Evropskou komisí Článek 5.11 Roční zpráva o programu Článek 5.12 Závěrečná zpráva o programu Článek 5.13 Programy realizované FMO nebo mezivládními organizacemi nebo subjekty z donorských států Kapitola 6 Výběr projektů Článek 6.1 Způsoby výběru Článek 6.2 Oprávněnost žadatelů Článek 6.3 Výzvy k předkládání návrhů Článek 6.4 Výběrová komise Článek 6.5 Postup výběru Článek 6.6 Střet zájmů Článek 6.7 Smlouva o projektu Článek 6.8 Partneři projektu a dohody o partnerství Článek 6.9 Udělování grantů a realokace finančních prostředků Kapitola 7 Oprávněnost výdajů Článek 7.1 Oprávněné výdaje programu Článek 7.2 Obecné zásady oprávněnosti výdajů Článek 7.3 Oprávněné přímé výdaje projektu Článek 7.4 Nepřímé náklady projektů (režijní náklady) Článek 7.5 Nákup nemovitostí a pozemků Článek 7.6 Neoprávněné náklady Článek 7.7 Fondy pro bilaterální vztahy Článek 7.8 Stipendia a programy mobility Článek 7.9 Náklady na přípravu programů Článek 7.10 Oprávněnost nákladů na řízení vzniklých zprostředkovateli programu Článek 7.11 Doplňkové akce zprostředkovatele programu Článek 7.12 Technická asistence pro přijímající stát Pracovní překlad 3

4 Článek 7.13 Ověřování výdajů Článek 7.14 Období oprávněnosti výdajů na projekty Článek 7.15 Doba trvání projektů Článek 7.16 Zadávaní veřejných zakázek Kapitola 8 Finanční řízení Článek 8.1 Společná pravidla pro platby Článek 8.2 Zálohové platby Článek 8.3 Průběžné platby Článek 8.4 Proplacení konečného zůstatku Článek 8.5 Odhad předpokládaných žádostí o platby Článek 8.6 Používání eura Článek 8.7 Úroky Článek 8.8 Transparentnost a dostupnost dokumentů Kapitola 9 Vyhodnocení Článek 9.1 Zodpovědnosti přijímajících států Článek 9.2 Role FMC Kapitola 10 Extení monitorování a audity Článek 10.1 Externí monitorování Článek 10.2 Rada auditorů ESVO Článek 10.3 Audity a kontroly na místě dohodnuté FMC Článek 10.4 Přístup Kapitola 11 Nesrovnalosti Článek 11.1 Povinnosti vztahující se k nesrovnalostem Článek 11.2 Definice nesrovnalostí Článek 11.3 Subjekty odpovědné za podávání zpráv Článek 11.4 Okamžité podávání zpráv o nesrovnalostech Článek 11.5 Pravidelné podávání zpráv o nesrovnalostech Článek 11.6 Podávání zpráv o pokroku týkajícího se již ohlášených nesrovnalostí Článek 11.7 Podávání zpráv o nesrovnalostech na vyžádání Článek 11.8 Mechanismus stížností Kapitola 12 Pozastavení plateb, finanční opravy a úhrady Článek 12.1 Pozastavení plateb Článek 12.2 Finanční opravy Článek 12.3 Kritéria pro finanční opravy Článek 12.4 Postup Článek 12.5 Úhrada Článek 12.6 Celkové zastavení plateb přijímajícímu státu Kapitola 13 Závěrečná ustanovení Pracovní překlad 4

5 Článek 13.1 Jazyk Článek 13.2 Zodpovědnost Článek 13.3 Rozhodné právo a jurisdikce Článek 13.4 Dodatky Článek 13.5 Vstup v platnost PŘÍLOHY Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Příloha 10 Příloha 11 Příloha 12 Příloha 13 Oprávněné programové oblasti Vzor Memoranda o porozumění Formát Strategické zprávy Požadavky na informovanost a publicitu Formulář pro hlášení nesrovnalostí Technická asistence Formulář pro odhad předpokládaných žádostí o platby Formulář pro hlášení vzniklých úroků Manuál pro zprostředkovatele programů 9.1. Formát návrhu programu 9.2. Formulář finanční Přílohy k závěrečné zprávě o programu Vzor Dohody o programu Formulář průběžné finanční zprávy Pravidla pro ustavení a implementaci programů v partnerství s donory v rámci programové oblasti Výzkum v prioritních sektorech a Bilaterální výzkumná spolupráce Celkové a čisté finanční příspěvky Pracovní překlad 5

6 Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1.1 Předmět 1. Tyto Postupy se týkají implementace a byly přijaty v souladu s článkem 8 protokolu 38b Dohody o EHP. 2. Tyto Postupy stanovují obecná pravidla pro Finanční mechanismus EHP , aniž jsou tím dotčena ustanovení protokolu 38b Dohody o EHP. Článek 1.2 Cíle 1. Celkovými cíli je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posílit bilaterální vztahy mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v prioritních sektorech uvedených v odstavci Finanční příspěvky jsou k dispozici pronásledující prioritní sektory : a) ochrana management životního prostředí, b) změna klimatu a obnovitelná energie, c) občanská společnost, d) lidský a sociální rozvoj, e) ochrana kulturního dědictví. 3. Akademický výzkum může být oprávněný k financování, pokud je zacílen na jeden nebo více prioritních sektorů. 4. Z této indikativní alokace pro každý přijímající stát bude nejméně 30 % z celkově alokovaných prostředků zaměřeno společně pro prioritní sektory podle odst. 2 písm. a) a b) a 10% z celkových alokovaných prostředků pro prioritní sektor podle odst. 2 písm. c). 5. Za účelem zajištění efektivního a cíleného využití finančních příspěvků z Finančního mechanismu EHP budou příspěvky implementovány v rámci programových oblastí uvedených v příloze 1 a dohodnutých v Memorandu o porozumění. Článek 1.3 Zásada spolupráce Cíle budou uskutečněny v rámci těsné spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy. Článek 1.4 Právní rámec 1. Tyto Postupy je třeba vykládat společně s následujícími dokumenty, které spolu s těmito Postupy a jeho Přílohami, tvoří právní rámec : a) Protokol 38b k Dohodě o EHP o Finančním mechanismu EHP ; b) Memorandum o porozumění o implementaci (dále jen MoU ), které vstoupilo v platnost mezi donorskými státy a přijímajícím státem; Pracovní překlad 6

7 c) dohody o programu; a Postupy pro implementaci d) jakékoli pokyny přijaté výborem pro Finanční mechanismus. 2. Přijímající stát zajistí, aby jakákoli další opatření vztahující se k implementaci Finančního mechanismu EHP byla snížena na minimum. Právní rámec uvedený v odstavci 1 má před veškerými těmito opatřeními přednost. 1. Pro účely těchto Postupů se rozumí: Článek 1.5 Definice a) Auditním orgánem : národní veřejnoprávní subjekt, funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě, certifikačním orgánu a zprostředkovateli programu, určený přijímajícím státem a odpovědný za ověřování účinného fungování řídicích a kontrolních systémů; b) Certifikačním orgánem : národní veřejnoprávní subjekt funkčně nezávislý na Národním kontaktním místě, auditním orgánu a zprostředkovateli programu, určený přijímajícím státem k ověřování finančních informací; c) Partnerským projektem s donory : projekt prováděný v těsné spolupráci s projektovým partnerem, jehož hlavní sídlo se nachází v jednom z donorských států; d) Program v partnerství s donody : veřejný subjekt v dvorském státě, nebo FMO určená doporučující mezivládní organizace při přípravě a/nebo implementaci programu e) Donorskými státy : Island, Lichtenštejnsko, Norsko; f) Výborem pro Finanční mechanismus EHP (dále jen FMC ): výbor zřízený Stálým výborem členských států ESVO pro řízení ; g) vyhodnocením : systematické, objektivní a nezávislé posouzení návrhu a implementace programů a projektů nebo jejich výsledků za účelem zjištění jejich relevance, účinnosti, efektivity, hospodárnosti, dopadů a udržitelnosti finančního příspěvku; h) Kanceláří Finančních mechanismů (dále jen FMO ): kancelář, která asistuje Výboru pro Finanční mechanismus při řízení. Je administrativní část Evropského sdružení volného obchodu, je zodpovědná za každodenní implementaci Finančního mechanismu EHP a je zmocněna FMC vykonávat kontaktní místo; i) monitorováním : pozorování implementace projektu a programu, aby se zajistilo, že jsou dodržovány dohodnuté postupy, ověřil se pokrok a včas byly identifikovány potenciální problémy, tak aby je bylo možno včas napravit; j) Monitorovacím výborem : výbor zřízený Národním kontaktním místem, aby posuzoval pokrok v implementaci a plnění očekávaných konečných výsledků a cílů; k) Národním kontaktním místem : národní veřejný subjekt, určen přijímajícím státem za celkovou odpovědnost za dosažení cílů a implementace MoU; l) čistými alokace : celkový finanční příspěvek přijímajícímu státu bez nákladů na řízení donorského státu podle článku 1.8; m) Nevládní organizací (dále jen NNO ): dobrovolná nezisková organizace zřízená jako právnická osoba pro nekomerční účely, nezávislá na místní, regionální a centrální vládě, veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích. Náboženské instituce a politické strany se za nevládní organizace nepovažují; n) Programem : struktura stanovující strategii rozvoje s uceleným souborem opatření, která se mají provést prostřednictvím projektů s podporou, a jejíchž cílem je dosáhnout dohodnutých cílů a konečných výsledků; o) Dohoda o programu : dohoda mezi FMC a Národním kontaktním místem nastavující implementaci jednotlivéh programu; Pracovní překlad 7

8 p) Programovou oblastí : tematická oblast v rámci prioritního sektoru se specifickým cílem a specifikovanými měřitelnými konečnými výsledky; q) Grantem pro program : finanční příspěvek donorských států na program; r) Zprostředkovatelem programu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, jejichž povinností je připravit a implementovat program; s) Partnerem programu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, který je aktivně zapojen do implementace programu a účinně k implementaci přispívá; t) Projektem : ekonomicky neoddělitelné práce naplňující přesnou technickou funkci a s jasně identifikovanými cíli týkající se programu, pod který spadá. Projekt může obsahovat jeden nebo více subprojektů. S výjimkou čl.5.5. projekty vybírá zprostředkovatel programu; u) Smlouvou o projektu : dohoda mezi zprostředkovatelem programu a předkladatelem projektu, v níž se upravuje implementaci daného projektu; v) Grantem pro projekt : grant udělený zprostředkovatelem programu předkladateli projektu na implementaci projektu; w) Partnerem projektu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, jehož hlavní sídlo se nachází v donorském nebo přijímajícím státě, nebo země mimo EHP, ale má společnou hranici s daným přijímajícím státem; je aktivně zapojen do implementace projektu a účinně k ní přispívá. Sdílí s předkladatelem projektu společný hospodářský nebo sociální cíl, který se má naplnit provedením daného projektu; x) předkladatelem projektu : veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, stejně jako nevládní organizace, jejichž povinností je iniciovat, připravit a implementovat projekt; y) sociálními partnery : zástupci organizací zaměstnavatelů a odborových svazů 2. Pojmy cíl, konečný výsledek a výstup programu jsou popsány v příloze 9. Článek 1.6 Zásady implementace Ve všech fázích implementace bude uplatňován co nejvyšší stupeň transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti nákladů, jakož i zásady řádné správy, udržitelného rozvoje, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Donorské státy uplatňují nulovou toleranci vůči korupci. Článek 1.7 Finanční příspěvek 1. V souladu s článkem 2 protokolu 38b finanční příspěvek z činí 988,5 milionu EUR a bude uvolňován na závazky v ročních tranších ve výši 197,7 milionu EUR během období od 1. května 2009 do 30. dubna 2014 včetně. 2. Roční tranše na závazky se týkají prostředků, které mohu být v příslušném roce a v letech následujících k dispozici na projekty, náklady na řízení, technickou asistenci a další náklady související s implementací. Článek 1.8 Náklady donorských států na řízení 1. Náklady na řízení donorských států se hradí z finančního příspěvku. 2. Náklady na řízení zahrnují: Pracovní překlad 8

9 a) náklady na provoz FMO, b) náklady související s fungováním FMC, Postupy pro implementaci c) náklady na audity vykonané Radou auditorů ESVO nebo jejím jménem, d) náklady na posouzení, monitorování, vyhodnocení, předkládání zpráv a audity vykonané FMC nebo jeho jménem, e) náklady související s účastí programových partnerů z donorských států, včetně zajištění přípravných prací donorského partnerského programu 3. Náklady uvedené v odstavci 1 jsou stanoveny na 7 % celkové výše finančního příspěvku. Článek 1.9 Náklady na řízení přijímajících států Obecné administrativní náklady, které přijímajícímu státu vzniknou v souvislosti s implementací Finančního mechanismu EHP , nesmí být z hrazeny. Zvláštní náklady, které jsou nezbytné, jasně identifikovatelné a přímo a výhradně souvisejí s řízením Finančního mechanismu EHP , lze hradit prostřednictvím technické asistence. Oprávněnost takových nákladů upravuje článek Článek 1.10 Rezervní zdroje 1. Donorské státy a přijímající státy v memorandu o porozumění rozhodnou, že vyčlení rezervu v minimální výši 5 % celkových prostředků přidělených přijímajícímu státu, aby bylo možno reagovat například na neočekávaný vývoj v přijímajícím státě. Nejpozději do 31. ledna 2013 předloží přijímající stát návrh na přidělení rezervy v rámci, buď ve formě nového programu nebo jako dodatek ke stávajícímu programu či programům. FMC rozhodne o alokaci rezervy v souladu s článkem 5.3. nebo pokud je vhodné v souladu s čl Donorské státy mohou ve výjimečných případech odmítnout požadavek na reservu v souladu tímto paragrafem. 2. Donorské státy a přijímající státy se mohou odsouhlasit, že maximálně 10 % celkových příspěvků z vyčlení na financování dokončení projektů vybraných v rámci Finančního mechanismu EHP Celková částka takové rezervy a projekty pro financování z této rezervy musí být potvrzena v MoU. Na implementaci takových projektů se vztahují pravidla Finančního mechanismu EHP a konečný den oprávněnosti bude nejpozději než 30. dubna Kapitola 2 Strategický přístup Článek 2.1 Memorandum o porozumění 1. Za účelem zajištění efektivní a cílené implementace uzavřou donorské státy s každým přijímajícím státem memorandum o porozumění. 2. MoU stanoví rámec spolupráce a obsahuje následující části: a) určení národních subjektů zapojených do implementace a ustanovení jejich funkcí národních řídicích a kontrolních strukturách (Příloha A MoU); b) implementační rámec (Příloha B MoU), který tvoří následující finanční a podstatné parametry : Pracovní překlad 9

10 i) seznam odsouhlasených programových oblastí, finanční příspěvek z Finančního mechanismu EHP podle programových oblasti; ii) identifikace programů, jejich hlavní zaměření a výstupy, a pokud je možné, určení specifických zájmů v souvislosti s cílovými skupinami, zeměpisnými oblastmi nebo jinými záležitostmi; iii) identifikace zprostředkovatelů programu, pokud je možné; iv) iniciativy posilující bilaterální vztahy mezi donorskými státy a přijímajícími státy včetně identifikace programových oblastí, v nichž budou vypracovány donorské partnerské programy podle článku 3.2, určení programových partnerů z donorských států a alokace prostředků na tyto programy; nebo část, která je vyhrazená pro donorské partnerské projekty; v) ve specifických případech, identifikace před -definovaných projektů, které jsou zahrnuty v daném programu; vi) identifikace malých grantových schémat, pokud je vhodné. 3. Annex A může být předmětem přezkoumání na Výročních zasedáních. Dodatky k Příloze A schválené Výročním zasedání, nevyžadují formální změnu Memoranda o porozumění. Tyto dodatky budou potvrzeny výměnou dopisů mezi Výborem pro Finanční mechanismus a Národním kontaktním místem. 4 Annex B může být měněn výměnou dopisů mezi FMC a Národním kontaktním místem. 5. Ustanovení memoranda o porozumění měla by být vykládána konsistentním způsobem s těmito Postupy. 6.Vzor memoranda o porozumění je uveden v příloze 2. Článek 2.2 Strategická zpráva 1. Národní kontaktní místo předkládá výboru pro Finanční mechanismus výroční zprávu o implementaci, dále jen strategickou zprávu. Období předkládání zpráv by mělo odpovídat kalendářnímu roku. 2. Strategická zpráva musí obsahovat: a) posouzení příspěvku ke snižování sociálních a hospodářských rozdílů v přijímajícím státě; b) posouzení příspěvku za účelem posilování bilaterálních vztahů s donorskými státy; c) posouzení efektivnosti a účelnosti národních řídicích a kontrolních struktur ustavených v přijímajícím státě; d) informace o přípravě a následné implementaci a pokroku programů v rámci programových oblastech stanovených v implementačním rámci, včetně finančních údajů; e) výsledky provedených auditů, přezkumů a hodnocení a audity, přezkumy a hodnocení plánovaná na příští období pro předkládání zpráv; f) výsledky provedeného monitorování a plány monitorování na příští období pro podávání zpráv; g) shrnutí skutečných výstupů a posouzení pokroku při dosahování očekávaných konečných výsledků každého programu; h) posouzení implementaci komunikační strategie v souladu s požadavky na zajištění informovanosti a publicity v Příloze 4; a i) shrnutí zjištěných nesrovnalostí a učiněných opatření i shrnutí stížností obdržených prostřednictvím mechanismu pro předkládání stížností podle článku Pracovní překlad 10

11 3. Strategická zpráva by měly být základem pro diskusi na výročních zasedáních a podléhá schválení výborem pro Finanční mechanismus na těchto zasedáních. Stanovisko Monitorovacího výboru ke strategické zprávě bude poskytnuto na výročním zasedání zástupcem Monitorovacího výboru. 4. Strategická zpráva je zpracována v angličtině a předkládá se FMC nejpozději do 31.března každého roku. 5. Závěrečná strategická zpráva se předkládá nejpozději do šesti měsíců poté, co FMC schválil poslední ze závěrečných programových zpráv, nejpozději však do 31. října 2017, není-li povoleno prodloužení této lhůty podle čl. 7.14, odst. 4 nebo Formát strategické zprávy je uvedena v Příloze 3. Článek 2.3 Výroční zasedání 1. Výroční zasedání se bude konat mezi FMC a Národním kontaktním místem. Národní kontaktní místo je zodpovědné za organizaci zasedání a pokud je vhodné, také zařídí také návštěvu na místě. 2. Na výročním zasedání posoudí FMC a Národní kontaktní místo možnost posoudit, jakého pokroku bylo dosaženo během předchozího období pro předkládání zpráv a dohodnout se na přijetí nezbytných opatření. 3. Stanovení termínu Výročních zasedán s bude v MoU. Pokud bude stanoveno datum později než 31.srpna, přijímající stát musí zaslat stručnou aktualizaci Strategické zpráva dva týdny před výročním zasedáním. 4. Na zasedání jsou přizváni zástupci auditního orgánu, certifikačního orgánu, monitorovacího výboru, zprostředkovateli programu a velvyslanectví donorských států v přijímajícím státě. Partneři v programech mohou být přizváni jako pozorovatelé. 5. Národní kontaktní místo odpovídá za vypracování návrhu agendy jednání, který bude odrážet hlavní témata obsažená ve strategické zprávě. Návrh agendy jednání měl by být zaslán se strategickou zprávou a konečné znění agendy jednání musí FMC a Národní kontaktní místo odsouhlasit nejméně týden před konáním zasedání. 6. Rozhodnutí učiněná na výročním zasedání budou uvedena v odsouhlaseném zápisu z jednání. Národní kontaktní místo odpovídá za vypracování návrhu zápisu ze zasedání, ve kterém jsou shrnuty hlavní body a prodiskutované body jednání a který sleduje strukturu agendy. Zápis se zaměří na učiněná rozhodnutí, následné kroky a stanovené úkoly. 7. Schválená strategická zpráva a zápis z jednání odsouhlasený FMC a Národním kontaktním místem bude zveřejněn na internetových stránkách Národního kontaktního místa do měsíce od konání výročního zasedání. Přílohaaa obsahující plán auditů nesmí být zveřejněna. Kapitola 3 Bilaterální vztahy Článek 3.1 Obecné zásady 1. Aby se přispělo k celkovému cíli posílit vztahy mezi donorskými státy a přijímajícími státy, může být příprava a implementace, ve vhodných případech, v rámci partnerství. 2. Partnerství může mít formu programů v partnerství s donory nebo partnerských projektů s donory. Navíc, v rámci všech programů mohou být vyčleněny finanční prostředky na vzájemnou spolupráci a výměnu znalostí nebo pro vytvoření a rozvoj partnerství a přípravu žádostí pro donorské partnerské projekty. Pracovní překlad 11

12 Článek 3.2 Programy v partnerství s donory 1. Cílem programů v partnersvtí s donory je umožnit vzájemnou spolupráci, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi veřejnými subjekty v donorských státech a přijímajících státech. 2. Donorské státy mohou v MoU označit jednoho nebo více programových partnerů z donorských států pro každou programovou oblast, identifikovanou podle odst. 2(b) (IV) v čl Programoví partneři donora mohou být odsouhlaseni na základě výměny dopisů mezi FMO a Národním kontaktním místem. 3.Pogramový partner/partneři donora budou pozváni, aby poskytli poradenství při přípravě a implementace donorských partnerských programů. 4. Donorské státy a přijímající státy v memorandu o porozumění identifikují programové oblasti, v nichž budou všechny nebo část finančních prostředků přidělena donorským partnerským programům, které se věnují výlučně donorským partnerským projektům. 5. Donorské partnerské programy spadající do programové oblasti výzkum v prioritních sektorech budou ustaveny a implementovány v souladu s Přílohou 12 těchto Postupů. Následující články těchto postupů nebudou pro takové programy použity : (a) čl. 3.3 (b) čl. 6.1 (c) čl. 6.3 (d) č. 6.4 (e) čl. 6.5 Výbor pro spolupráci; Způsoby výběru; Výzvy k předkládání návrhů; Výběrová komise; Postup výběru; (f) čl Ověřování výdaj ; (g) čl (h) čl Zálohové platby; a Průběžné platby. Článek 3.3 Výbor pro spolupráci 1. Zprostředkovatel programu v partnerství s donory ustaví Výbor pro spolupráci, který se skládá ze zástupce zprostředkovatele programu a partnera programu donora. Výbor pro spolupráci poskytuje poradenství při přípravě a implementaci programu. Výboru pro spolupráci předsedá zástupce zprostředkovatele programu. Zástupci FMC a Národního kontaktního místa jsou přizváni jako pozorovatelé. 2. Všechny dokumenty předkládané výboru pro spolupráci nebo vytvořené Výborem pro spolupráci musejí být v angličtině. Jednání Výboru budou vedena v angličtině. 3. Úkoly Výboru pro spolupráci zahrnují: a) doporučení výběrových kritérií a textu výzev k předkládání návrhů; b) doporučení pro potenciální projektové partnery v donorských státech; c) hodnocení pokroku v dosažení konečných výsledků a cílů programu; d) ověřování výsledků implementace programu; e) hodnocení výročních programových zpráv; a f) doporučení zprostředkovateli programu týkajících se jakýchkoli revisí programu, které by měly zajistit dosažení očekávaných konečných výsledků a cílů programu. Pracovní překlad 12

13 Článek 3.4 Partnerské projekty s donory Projekty mohou být připraveny a implementovány ve spolupráci s jedním nebo více právnickými subjekty v donorských státech. Zprostředkovatel programu, s odkazem na cíle týkající se bilaterálních vztahů, bude podporovat a umožňovat vytváření takových partnerství. Článek 3.5 Fondy pro bilaterální vztahy na národní úrovni 1. Přijímající stát vyčlení minimálně 0,5 % svých celkových přidělených prostředků na fond, který umožní spolupráci v propojování mezi zprostředkovateli programu a programovými partnery, nebo potenciálními projektovými partnery z donorských států, před přípravou návrhu programu nebo během jeho přípravy a během implementace programu. Oprávněnost výdajů z fondu podle tohoto odstavce je podrobněji popsána v čl Využití fondu uvedeného v odst.1 řídí Národní kontaktní místo, které ve strategické zprávě informuje o jeho využití. Prvním oprávněným datem oprávněnosti pro podporu z tohoto fondu je datum posledního podpisu memoranda o porozumění s příslušným přijímajícím státem. 3. Žádost o platbu Národního kontaktního místa týkající se tohoto fundu musí být předložena se žádostí o platbu pro technickou asistenci v souladu s odst.8, čl Článek 3.6 Fondy pro bilaterální vztahy na úrovni programů 1. Zprostředkovatel programu vyčlení v každém programu část rozpočtu programu na fond, který má podporovat navazování spolupráce k : (a) vyhledávání projektových partnerů z donorských států před nebo během přípravy projektové žádosti; (b) rozvíjení takových partnerství; (c) přípravě žádostí pro partnerský projekt s donory. 2. Oprávněnost výdajů z fondu podle tohoto odstavce je podrobněji popsána v čl. 7.7 odst Zprostředkovatel programu v každém programu vyčlení část rozpočtu programu na fond, který má umožnit navazování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi předkladateli projektů a subjekty v donorských státech. Příspěvky z fondu budou poskytovány projektům schváleným v rámci daného programu, zda projekt je nebo není v partnerství, jako dodatečný zdroj finančních prostředků, na základě žádosti předložené předkladatelem projektu. Oprávněnost výdajů z fondu podle tohoto odstavce je podrobněji popsána v čl. 7.7 odst Finanční prostředky vyčleněné na fondy podle odst.1a 2 nesmí být méně než 1,5 % oprávněných výdajů programu. 5. FMC může, v odůvodněných případech, upustit od požadavku kteréhokoli z fondů uvedených v odstavcích 1 a Pravidla pro veřejnou podporu a zadávání veřejných zakázek musí být dodržena. Výběrové řízení a kritéria pro udělení podpory z těchto fondů, výše grantu a maximální výše grantu budou navrženy v návrhu programu a stanoveny v dohodě o programu. Pracovní překlad 13

14 Kapitola 4 Řídicí a kontrolní systémy Článek 4.1 Obecné zásady řídicích a kontrolních systémů 1. Přijímající stát odpovídá za řízení a kontrolu programů. Řídicí a kontrolní systémy, které přijímající stát zřídí pro Finanční mechanismus EHP , musí zajistit dodržování zásad hospodárnosti, účinnosti a efektivity. 2. Řídicí a kontrolní systémy musí zajistit: a) definováni funkcí subjektů zapojených do řízení a kontroly a rozdělení funkcí pro každý subjekt; b) dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjekty a v rámci každého takového subjektu; c) postupy pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů; d) spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě; e) systém vykazování a monitorování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt; f) opatření pro přezkoumání fungování systému; g) systémy a postupy pro zabezpečení odpovídajících auditech postupů; a h) postupy hlášení a monitorování nesrovnalostí a zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek. 3. Přijímající stát musí splnit požadavky stanovené FMC pro předkládání informací elektronicky. Článek 4.2 Pověření národních subjektů 1. V memorandu o porozumění přijímající stát určí následující subjekty pro implementaci Finančního mechanismu EHP : a) Národní kontaktní místo, b) certifikační orgán, c) auditní orgán a d) vhodný národní veřejný subjekt odpovědný za přípravu a předkládání zpráv o nesrovnalostech. 2. Národní kontaktní místo ustaví monitorovací výbor. 3. Donorské státy a přijímající stát se mohou v MoU dohodnout, že Národní kontaktní místo, dodatečně k jeho úkolům uváděným ve čl.4.3, se ujme i úkolů Certifikačního orgánu posle čl.4.5. Takové uspořádání musí nicméně zajistit adekvátní oddělení funkcí týkajících se plateb od ostatních úkolů Národního kontaktního místa. Pokud je takové uspořádání odsouhlaseno, odst. 5 nebude použit. 4.Bez ovlivnění čl. 2.1a 5.13, Národní kontaktní místo musí, na základě konzultace s FMC, určit Zprostředkovatele programu pro každý program.zprostředkovatel programu musí mít silnou vazbu na sektor, pod který program spadá. Pro programy v prioritní oblasti Fond pro nevládní organizace bude zprostředkovatel programu nezávislý na vládních národní, regionální nebo místní institucích. Pokud takový nezávislý zprostředkovatel programu by nebyl dostupný, FMC může ve výjimečných případech upustit od tohoto požadavku, ale pouze v nezbytném rozsahu. 5.Ve výjimečných případech, FMC může schválit, aby Národní kontaktní místo zajišťovalo roli Zprostředkovatele programu pro jeden nebo více programů. Pracovní překlad 14

15 Článek 4.3 Národní kontaktní místo 1. Národní kontaktní místo je celkově odpovědné za dosažení cílů a za implementaci v přijímajícím státě. Plní úkol jako kontaktní místo a je zodpovědné za implementaci Memoranda o porozumění. 2. Národní kontaktní místo zastupuje přijímající stát ve vztazích s FMC, týkajících se implementace Finančního mechanismu EHP v přijímajícím státě. 3. Národní kontaktní místo vede práci monitorovacího výboru. Národní kontaktní místo předává monitorovacímu výboru dokumenty od zprostředkovatele programu potřebné pro monitorování implementace programů z hlediska konkrétních očekávaných konečných výsledků a cílů. 4. Aby se zdůraznila úloha a zajistilo se, že pomoc poskytovaná v rámci mechanismu je transparentní, poskytuje Národní kontaktní místo informace o existenci, cílech (včetně spolupráce se subjekty v donorských státech), implementaci a celkovém dopadu v přijímajícím státě, a to v souladu s požadavky na zajištění informovanosti a publicity v Příloze 4, zejména prostřednictvím následujících opatření: a) komunikační strategie pro Finanční mechanismus EHP ; b) nejméně tří významných informačních aktivit ročně o implementaci Finančního mechanismu EHP , jako jsou například semináře nebo konference se zúčastněnými subjekty, tiskové konference nebo setkání s tiskem, včetně zahajovacího a závěrečného ceremoniálu Finančního mechanismu EHP ; a c) určených internetových stránek o Finančním mechanismu EHP a o Finančním mechanismu Norska v jazyce přijímajícího státu a v angličtině, s informacemi o všech programech, bilaterálních vztazích s donorskými státy vztahujících se k Finančnímu mechanismu EHP , přehled výzev k předkládání návrhů, kontaktní informace a příslušné dokumenty. 5. Národní kontaktní místo musí zajistit, aby zprostředkovatelé programů plnili požadavky na zajištění informovanosti a publicitu podle těchto postupů a podle požadavků na zajištění informovanosti a publicitu podle Přílohy Národní kontaktní místo zajistí, aby programy byly implementovány v souladu s těmito postupy, a monitoruje postup a kvalitu jejich implementace. Závěrem, Národní kontaktní místo může přijmout opatření, pokud toto považuje za nezbytné a v souladu s těmito postupy, zahrnující ověřování kvality a obsahu kterýchkoliv dokumentů poskytovaných FMC prostřednictvím Národního kontaktního místa a požadovat nezbytnou modifikaci takových dokumentů. 7. Národní kontaktní místo zajistí monitorování programů z hlediska jejich pokroku v dosahování konečných výsledků a cílů daného programu podle dohodnutých ukazatelů a finančních požadavků stanovených pro jednotlivé programy. Výsledky monitorování budou uvedeny ve strategické zprávě. 8. Úloha Národních kontaktních míst může být podrobněji specifikována v memorandu o porozumění. Článek 4.4 Monitorovací výbor 1. Do šesti měsíců od podpisu memoranda o porozumění Národní kontaktní místo ustaví monitorovací výbor pro Finanční mechanismus EHP Monitorovacímu výboru předsedá zástupce Národního kontaktního místa. Výbor je složen ze zástupců příslušných ministerstev, místních a regionálních orgánů, občanské společnosti, sociálních partnerů a případně také soukromého sektoru. 3. FMC bude přizván na jednání monitorovacího výboru jako pozorovatel. Pracovní překlad 15

16 4. Monitorovací výbor musí se ujistit o účinné a kvalitní implementaci v souladu s těmito ustanoveními: a) na základě dokumentů předložených Národním kontaktním místem a zprostředkovateli programů pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů ; b) posuzuje výsledky implementace, zejména dosahování konečných výsledků a pokroku při dosahování očekávaných konečných výsledků a cílů stanovených pro jednotlivé programy, a vyhodnocení podle kap. 9; c) posoudí strategickou zprávu a vydává k ní stanovisko; d) může Národnímu kontaktnímu místu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkoumání implementačního rámce uvedeného v příloze B memoranda o porozumění, které by mohly přispět k dosažení cílů Finančního mechanismu EHP uvedených v čl.1.2 nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení. Článek 4.5 Certifikační orgán 1. Certifikační orgán je zodpovědný zejména: a) předkládá ověřené průběžné zprávy podle čl. 8.3 a závěrečné programové zprávy podle čl FMC, ověřuje, že: i) oprávněné výdaje předložené zprostředkovatelem programu jsou plně v souladu s podkladovými dokumenty; ii) podkladové dokumenty byly přezkoumány a jsou pravé, správné a přesné; iii) souhrnné oprávněné výdaje jsou založeny na ověřitelných účetních záznamech, které jsou v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a metodami; iv) souhrnné oprávněné výdaje jsou oprávněnými výdaji podle těchto postupů; v) souhrnné oprávněné výdaje vznikly jako součást implementace programu v souladu s programovou dohodou; vi) existuje dostatečné auditní postupy ; a vii) finanční prostředky vyhrazené na spolufinancování programu byly uhrazeny; b) předkládá FMC odhad předpokládaných žádostí o platby podle čl.8.5; c) přiznává FMC veškeré získané úroky podle čl. 8.7; d) pro účely certifikace zohledňuje výsledky všech auditů provedených auditním orgánem nebo z jeho pověření; e) vede v elektronické podobě účetní záznamy o výdajích vykázaných FMC; f) zajišťuje, aby byly zprostředkovatelům programů převedeny platby podle čl. 8.1 odst. 2; a g) zajišťuje, aby částky, které mají být získány zpět, a částky odejmuté z důvodu zrušení celého příspěvku nebo jeho části na program nebo projekt byly mechanismus FMC vráceny před uzavřením programu. 2. Na rozdíl od opatření národní legislativy, Certifikační orgán musí zajistit zřízení a vedení samostatného bankovního účtu s úročeným vkladem vyhrazený pro Finanční mechanismus EHP Článek 4.6 Auditní orgán 1. Auditní orgán bude zodpovědný zejména za: Pracovní překlad 16

17 a) zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému na úrovni přijímajícího státu; b) zajištění provedení nejméně jednou ročně auditu pro každý program pro ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému; c) zajištění provádění auditů projektů na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů; d) předkládání FMC do devíti měsíců po schválení programu strategii auditu, metodu, která bude použita, metodu výběru vzorků pro audity projektů a indikativní plánování auditů zajišťující rovnoměrné rozložení auditů na celé programové období; e) do 31. prosince každoročně od roku 2012 do roku 2017: i) předkládání FMC výroční auditní zprávy uvádějící výsledky auditů provedených během předchozího období dvanácti měsíců, které končí dne 30. června daného roku, v souladu s auditní strategií programu, jakož i nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech programu. První zpráva, kterou předloží do 31. prosince 2012, bude zahrnovat období do 30. června Informace týkající se auditů provedených po 1. červenci 2017 budou zahrnuty do závěrečné auditní zprávy, která je podkladem pro prohlášení o uzavření podle písmene (f); ii) vydává, na základě kontrol a auditů za jejichž provedení odpovídá, stanovisko k tomu, zda řídicí a kontrolní systém funguje účinně, a poskytuje tak přiměřené ujištění, že výkazy skutečných vzniklých výdajů předložené FMC jsou správné, a tedy že související transakce jsou legální a řádné; f) předloží FMC do 31. prosince 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o platbu konečného zůstatku, která je předložena v závěrečné kontrolní zprávě. 2. Jestliže se auditní orgán rozhodne, že audity podle odst. 1 písm. a) až c) neprovede sám, pověří jejich výkonem nezávislého a certifikovaného auditora k tomuto zajištění. 3. Auditní orgán zajistí, aby byly audity v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. 4. FMC poskytne komentář k auditní strategii předložené podle odst. 1 písm. (d) do tří měsíců od jejího obdržení. Nevznese-li v této lhůtě žádné připomínky, považuje se strategie za přijatou. 5. Jestliže se FMC rozhodne, že povolí prodloužení grantu podle čl odst. 4 nebo 5, může upravit data uvedená v tomto článku. Článek 4.7. Zodpovědnost zprostředkovatele programu 1. Zprostředkovatel programu odpovídá za přípravu a programu v souladu se zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity, a zejména: a) zajišťuje, aby projekty přispívaly k celkovým cílům a konkrétním konečným výsledkům a cílům a aby byly ve všech fázích implementace v souladu s těmito postupy, programovou dohodou a platnými národními právními předpisy i právními předpisy EU; b) přijímá žádosti, vybírá projekty k financování a podepisuje smlouvy o projektu pro každý projekt; c) ověřuje výstupy projektů a to, zda byly výdaje vykazované předkladateli projektů skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s těmito postupy, programovou dohodou a platnými národními právními předpisy i právními předpisy EU; d) zajistí, že platby grantu projektu jsou provedeny včas; e) zajišťuje kvalitu implementace programu a ověřuje pokrok projektů směrem k očekávaným výstupům, mimo jiné prostřednictvím posouzením projektů nebo návštěvou na místě, na základě výběru vzorku; f) provádí každoroční monitorování vzorku projektů vybraných na základě posouzení rizik včetně náhodného vzorku; Pracovní překlad 17

18 g) zajišťuje, aby byl finanční příspěvek využíván výhradně pro účely programu a jeho projektů a v souladu s programovou dohodou a aby veškerý majetek, který tvoří součást programu, byl využíván pro účely stanovené v programové dohodě; h) zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každý projekt v rámci programu a shromažďování údajů o implementaci nezbytných pro finanční řízení, předkládání zpráv, monitorování, ověřování, audit a vyhodnocení; i) zřizuje organizační strukturu zprostředkovatele programu, která zajišťuje nezávislost a funkční oddělení od sekce, která odpovídá za ověřování žádostí o platby, sekcí odpovídajících za implementaci programu; j) na rozdíl od opatření národní legislativy, zřizuje a vede samostatný bankovní účet s úročeným vkladem pro finanční prostředky určené pro regranting ; k) zajišťuje, aby předkladatelé projektů vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s projektem, aniž tím jsou dotčeny národní účetní předpisy; l) zajišťuje transparentnost a dostupnost dokumentů v souladu s požadavky čl.8.8; m) zajišťuje, aby certifikační orgán obdržel pro účely certifikace všechny nezbytné informace o postupech a ověřeních prováděných v souvislosti s výdaji; n) vypracovává a předkládá průběžné finanční zprávy, výroční zprávu o programu, závěrečnou zprávu o programu a zprávy o získaných úrocích v souladu s čl. 8.3, 8.4 a 8.7; o) předkládá certifikačnímu orgánu odhad předpokládaných žádostí o platby, který certifikační orgán potřebuje k plnění svých povinností podle čl. 8.5; p) zajišťuje, aby byly statistické údaje jednotlivých projektů zadávány do databáze v souladu s příručkou pro zprostředkovatele programu (Příloha 9); q) zajišťuje, aby byly FMC a Národnímu kontaktnímu místu na vyžádání poskytnuty všechny dokumenty a informace související s implementací programu a jeho projektů v rozumné lhůtě; r) zajišťuje, že Zprostředkovatelé programů jsou zavázaní a schopni implementovat jejích projekty s) zajišťuje, že všechna nezbytná opatření jsou přijata k zamezení, odhalení a anulaci jakýchkoliv podezřelých případů nebo skutečných nesrovnalostí, která jsou vyšetřena rychle a účinně a náležitě nahlášena a napravena, včetně provedení odpovídající finanční korekci; t) zajišťuje, že příslušná místní, národní a Evropská legislativa (zahrnující, ale ne omezující k legislativě pro životní prostředí, zadávání veřejných zakázek a veřejnou podporu ) je v souladu; a u) plní jakékoli další povinnosti stanovené v dohodě o programu. 2. Zprostředkovatel programu plní požadavky pro zajištění informovanosti a publicity podle Přílohy 4. Poskytuje informace o existenci, cílech a implementaci programu i o spolupráci se subjekty v donorských státech, zejména prostřednictvím následujících opatření: a) komunikačního plánu programu; b) nejméně dvě významné informační aktivity ročně o pokroku programu a jeho projektů, jako jsou například semináře nebo konference se zúčastněnými subjekty, tiskové konference nebo setkání s tiskem; a c) specializovaných internetových stránek o programu v jazycích přijímajícího státu a v angličtině, kde budou uvedeny informace o všech výzvách k předkládání návrhů a všech o podporovaných projektech, bilaterálních vztazích mezi donorskými státy a přijímajícími státy souvisejících s programem, kontaktní informace a příslušné dokumenty. 3. Zprostředkovatelé programu zajistí, aby předkladatelé projektů plnili požadavky na zajištění informovanosti a publicity podle Přílohy Zprostředkovatelé programu musí splnit požadavky stanovené FMC pro předkládání informací elektronicky. Pracovní překlad 18

19 Článek 4.8. Nastavení řídicích a kontrolních systémů 1. Před schválením prvního programu FMC nebo nejpozději do dvanácti měsíců od data posledního podpisu memoranda o porozumění, předloží Národní kontaktní místo FMC podrobný popis řídicích a kontrolních systémů, pokrývající zejména organizaci a postupy: a) Národního kontaktního místa, certifikačního orgánu a jakýchkoli dalších národních orgánů zapojených do implementace v souladu s memorandem o porozumění; b) auditního orgánu a veškerých dalších subjektů provádějících audit z jeho pověření. 2. Během šesti měsíců od předložení první průběžné finanční zprávy, Národní kontaktní místo musí předložit FMC podrobný popis řídicího a kontrolního systému Z zprostředkovatelů programů a jejich funkcí, pokrývající zejména : (a) sytém ověřování žádostí o platby; (b) monitorovací a auditní systém; (c) systém pro prevenci, snížení, odhalování, oznamující a odstraňující nesrovnalosti; a (d) systém ustanovený pro provádění auditu všech podporovaných aktivit 3. Podrobný popis podle odst.1a 2 bude doložen zprávou a stanoviskem potvrzujícím, že systém implementace v přijímajícím státě a zprostředkovatele programu je v souladu s těmito Postupy a obecně uznávanými účetními zásadami. Zpráva musí zhodnotit přiměřenost požadavků řídicího a kontrolního systému s ohledem na efektivitu dosažení cílů programu. 4. Zpráva a stanovisko uvedené v odst.3 musí být zpracováno Auditním orgánem. Pokud se auditní orgán rozhodne neprovádět audit, musí pro toto zajištění najmout nezávislého a certifikovaného auditora. 4. Před proplacením první platby pro jakýkoliv program, FMC rozhodne, zda přijímající stát splňuje podmínky v odst.1toho článku. Kapitola 5 Programy Článek 5.1 Příprava programů 1. Finanční mechanismus EHP se v přijímajících státech implementuje prostřednictvím programů. Až na výjimky uvedené v odst.2, spadá každý program pouze do jedné z programových oblastí stanovených v MoU, pokud není dohodnuto jinak mezi donorskými státy a přijímajícím státem. 2. V přijímajících státech, které dostávají nejvýše 3 % nebo méně celkového finančního příspěvku z Finančního mechanismu EHP , mohou programy spadat do více programových oblastí. 3. Donorské státy a státy příjemců mohou konzultovat možné a specifické programy před formálním předložením programů FMC. 4. Na základě schváleného MoU a v rámci programových oblastí v něm identifikovaných, zprostředkovatel programu musí prostřednictvím Národního kontaktního místa předkládat formální návrhy pro každý program FMC během osmi měsíců od data určení zprostředkovatele programu v souladu s čl Ne později než 31.ledna Návrh programu během jeho přípravy může být konzultován FMO. 5. Návrh programu musí být v souladu s Manuálem pro zprostředkovatele programu ( Příloha 9) a omezen na cíle a očekávané výsledky v relevantních programových oblastech jak je navrženo v Příloze 1. Pracovní překlad 19

20 1. Účelem návrhu programu je popsat: Postupy pro implementaci Článek 5.2 Návrhy programů a) skutečné a rozhodující kompetence zprostředkovatele programu; b) hlavní rysy programu; c) příspěvek programu k celkovému cíli a očekávaným konečným výsledkům v relevantní programové oblasti; a d) podrobnosti o implementaci programu, včetně finančního plánování, stejně jako a posouzení rizik a jejich snížení. 2. Návrh programu musí být ve formátu a obsahovat požadované informace požadované ve formátu pro návrh programu (doplněk k Příloze 9). Článek 5.4 Posouzení programu a rozhodnutí o programu 1. FMC posoudí návrhy programů, aby mohl stanovit, zda program přispívá k cílům Finančního mechanismu EHP , a jsou v souladu s právním rámcem a národní legislativou a právními předpisy Společenství. 2. FMC rozhodne o každém programu ne později než do čtyř měsíců následujících od přijetí všech příslušných dokumentů a potřebných informací. 3. FMC se může rozhodnout, že: a) program schválí bez podmínek; b) program schválí s podmínkami; c) program schválí v modifikované formě; nebo d) program zamítne. 4. FMC nesmí program zamítnout bez poskytnutí možnosti zprostředkovatele programu napravit nedostatky programu. 5. Jestliže FMC program zamítne, může zprostředkovatel programu, prostřednictvím Národního kontaktního místa, do čtyř měsíců od zamítnutí programu ještě jednou předložit přepracovaný návrh programu. Národní kontaktní místo může jako alternativu navrhnout ve stejné lhůtě, aby finanční prostředky určené pro zamítnutý program byly využity ve prospěch jiného programu, pokud je taková realokace v souladu s MoU. Jestliže byl přijímající program již schválen, musí být taková realokace v souladu s čl. 5.9 odst. 8. Článek 5.4 Výše grantu a minimální velikost projektů 1. Příspěvek z nepřekročí 85 % oprávněných výdajů z programu s výjimkou pro: (a) programy v partnerství s donory; (b) programy v programové oblasti Fond pro nevládní organizace ; (c) programy zajišťované FMO mezivládními organizacemi nebo subjekty donorských států v souladu s čl. 5.13; a (d) jiné programy speciálního zájmu, Pracovní překlad 20

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo financí České republiky - Certifikační orgán

s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo financí České republiky - Certifikační orgán Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež 1. výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Český pracovní překlad

Český pracovní překlad Český pracovní překlad MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ pro implementaci Norského finančního mechanismu pro 2004 2009 uzavřeného v souladu s Dohodou z 14.10.2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Otázky a odpovědi / 5 Tento materiál je neprodejný. Připravila společnost B&P

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ FINANCOVANÝCH Z PROGRAMŮ CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15 Platnost od: 13. března 2014 Revize č. 1 platná od: 23. ledna

Více

Změny oproti revidovaným verzím (korigendům), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou zvýrazněny tučně.

Změny oproti revidovaným verzím (korigendům), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou zvýrazněny tučně. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 3 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103 CADREFIN 165

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

PŘÍLOHA II ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU

PŘÍLOHA II ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 407 PŘÍLOHA II ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU Tato příloha nabízí návod/doporučení pro založení systému Národního fondu v zemích střední a východní Evropy, které

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 1. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRO FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA 2009-2014 26. BŘEZNA 2012, PRAHA Instituce Ministerstvo financí Hlasující členové: Jméno a příjmení Eva ANDEROVÁ pověřena zastupováním

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ing. František Beckert Význam fondů EU v ČR Čistý příjemce zásadní význam pro politiku rozvoje státu Vysoký podíl na veřejném investování podíl cca

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě

PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Finančního mechanismu EHP v rámci programu FNNO PŘÍLOHA III Všeobecné podmínky ke Smlouvě OBSAH Administrativní ustanovení Článek 1 Realizace Projektu 2 Článek

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska

Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska Speciální analýzy červenec 2005 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax: +420 261 073

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více