Nařízení města Města Revnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení města 112010. Města Revnice"

Transkript

1 Nařízení města v Města Revnice Rada města č.128 ze dne vydává v souladu s II odst. 1) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění toto nařízení pro zajištění provádění zákona č.l Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek I. Obecná ustanovení Žadatelem o poskytnutí informace může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Povinná osoba, která je povinna podle zákona č Sb. podat požadované informace je Městský úřad Řevnice jak v přenesené tak samostatné působnosti. Zákonem se rozumí zákon č Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek II. Žádosti o poskytnutí informace a) Ústní žádost Žádost bude neprodleně ústně vyřízena a o jejím podání a vyřízení není vedena žádná písemná evidence. V případě, že ústní žádost není možno vyřídit neprodleně, je nutné požadovat od žadatele žádost písemnou s uvedením všech náležitostí, které má písemná žádost obsahovat. b) Písemná žádost Písemná žádost je základní způsob podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č Sb. Jednotlivé žádosti a následné odpovědi na tyto žádosti jsou evidovány a na základě této evidence se vypracuje výroční zpráva o podávání informací v Městském úřadě Řevnice za předchozí kalendářní rok. - Jméno a adresu žadatele, - jasně formulovanou a konkrétní žádost, která se vztahuje do okruhu působnosti Městského úřadu Řevnice. K podání písemné žádosti může být použit formulář, který je k dispozici na informační přepážce a který po vyplnění obsahuje všechny požadované údaje. Pokud žádost nebude dostatečně konkrétní a jasná, vyzve pověřený pracovník Městského úřadu žadatele ve lhůtě do 7 dní, aby svou žádost upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dní od výzvy k doplnění, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Pokud se žádost nebude vztahovat do okruhu působnosti Městského úřadu Řevnice, odloží se a tato skutečnost se žadateli oznámí (pokud to z hlediska identifikace žadatele bude možné) do 3 dnů po podání žádosti. Článek Zveřejňování III. informací Informace povinně zveřejňované podle 5 odst. 1 zákona budou umístěny na vývěsce v přízemí budovy Městského úřadu Řevnice, ve vstupní chodbě z náměstí krále Jiřího z Poděbrad a budou k nahlédnutí v podatelně městského úřadu a na webových stránkách: Jedná se o tyto informace: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, - údaje týkající se města Řevnice, tzn. katastrální území, počet obyvatel atd., - složení Městského zastupitelstva, Městské rady a uvolnění funkcionáři města Řevnice, - organizační struktura Městského úřadu Řevnice, - kde lze podat žádost o poskytnutí informací, - způsob podání a nezbytný obsah žádosti o poskytnutí informace,

2 - údaje týkající se podání odvolání proti rozhodnutí útvarů Městského úřadu Řevnice, - přehled právních předpisů na základě kterých jednotlivé útvary Městského úřadu Řevnice jednají a rozhodují, - výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací za předchozí rok, - aktuální ceník jednotlivých úkonů spojených s podáváním informací. Článek IV. Postup při vyřizování písemných žádostí Všechny žádosti o poskytnutí informace budou evidovány pracovníkem podatelny v informační evidenci. Pracovník podatelny přijme žádost o poskytnutí informace, zkontroluje, zda obsahuje všechny potřebné náležitosti a postoupí ji příslušnému pracovníkovi. Pracovník podatelny zaznamená do evidence o žádosti tyto údaje: - Pořadové číslo žádosti, - datum, kdy byla žádost přijata, - údaje o žadateli, - stručný obsah žádosti, - podpis pracovníka, který žádost převzal k vyřízení, - požadovaná úhrada vzniklých nákladů, - způsob avíza (poštou, em nebo telefonicky) a datum jeho uskutečnění, - způsob předání požadované informace žadateli, - datum předání nebo datum odeslání informace. Vypracovanou informaci podepisuje tajemník/ce Městského úřadu Řevnice. Článek V. Odmítnutí žádosti V zákoně jsou defmovány případy, kdy povinný subjekt musí nebo může podání určité informace odmítnout nebo omezit. Jedná se o tyto případy: - Požadovaná informace je obchodním tajemstvím města - údaje, jejichž zveřejněním by byla porušena ochrana proti nekalé soutěži, nebo jejichž zveřejněním by bylo porušeno některé smluvní ujednání, - jakékoli údaje vypovídající o majetkových poměrech soukromých osob - např. mzdy jednotlivých pracovníků městského úřadu, - informace, které jsou na městském úřadě pouze uchovávány z vůle jiné osoby a tato k zveřejnění nedala souhlas - např. údaje vyplývající z digitální mapy města, zapůjčené práce různého druhu jako diplomové, vědecké apod., podnikatelské záměry, projektové dokumentace třetích osob apod., - informace zveřejňované pravidelně jinými subjekty, které vyplývají zjejich činnosti - např. statistický úřad, - informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví a jejichž poskytování se řídí jinými zákony nebo předpisy - např. ekologická studie, demografická studie, údaje z digitalizované katastrální mapy, vlastní projektové dokumentace apod., - informace o vyšetřování trestných činů, rozhodování soudů a plnění úkolů zpravodajských služeb - statistické údaje, informace z neveřejných jednání o přestupcích, závěry ze soudních jednání, kde město vystupuje jako účastník a tato jednání podle svého charakteru byla posouzena jako neveřejná, - informace, které jsou součástí správního řízení před vydáním rozhodnutí nebo které by i po vydání rozhodnutí měly za následek zásah do práva oprávněných zájmů některého z účastníků řízení, - příkazy a vnitřní směrnice tajemníka/ce, které tajemník/ce neodsouhlasí k vydání, - informace, které souvisí s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku - zejména údaje, které vypovídají o soukromém životě, zdraví, fyzických a povahových vlastnostech apod. - další informace, jejichž poskytování je upraveno zvláštními předpisy. Pokud bude podání informace nebo její části odmítnuto, musí se o odmítnutí vydat rozhodnutí, které kromě všech údajů podle správního řádu a zákona č.500/2004 Sb., musí zejména obsahovat důvod pro odmítnutí podání informace s uvedením příslušných právních předpisů. Rozhodnutí podepisuje tajernník/ce Městského úřadu Řevnice. Toto rozhodnutí bude předáno žadateli bud' do vlastních rukou (proti podpisu) nebo mu bude odesláno poštou - doporučeně. Toto předání bude zaznamenáno do informační evidence. Pokud informace v řádném termínu není žadateli předána, bere se tato skutečnost jako by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí a žadatel se proti tomuto rozhodnutí může odvolat. Pracovník, který žádost vyřizuje, vypracuje kromě požadované informace také soupis všech úkonů, které jsou uvedeny v ceníku a jsou spojeny s přípravou této informace včetně doby potřebné pro vypracování. Pracovník podatelny z těchto údajů

3 Článek VI. Souhrn termínů - Poskytnutí informace do 15 dnů ode dne přijetí podání nebo od upřesnění žádost~ - prodloužení poskytnutí informace nejvýše o lo dnů (pouze ze závažných důvodů), - žádost o upřesnění do 7 dnů od podání žádosti, pokud nebude žádost upřesněna do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti, - odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí, - oznámení o zveřejnění informace do 7 dnů od podání, - sdělení žadateli o skutečnosti, že požadovaná informace se nevztahuje do okruhů působnosti Městského úřadu Řevnice do 3 dnů od podání. Odeslání avíza: - Poštou na doručenku musí být odesláno nejpozději 5 dní před příslušným terminem doručení. Článek VII. Odvolání Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na Městský úřad Řevnice a ten pak toto odvolání předá k rozhodnutí na orgán, který je tímto podle zákona pověřen. a) Informace ve věcech samostatné působnosti Odvolacím orgánem je Rada města Řevnice, pokud Zastupitelstvo města Řevnice nestanoví jiný orgán. Rozhodnutí o odvolání vypracuje dle rozhodnutí Městské rady a s odvoláním na toto rozhodnutí ten pracovník, který rozhodlo odmítnutí. b) Informace ve věcech přenesené působnosti O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyšší Městskému úřadu Řevnice a to je Městský úřad Černošice. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předbžení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Článek VIII. Náklady Jednotlivé položky úhrad jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou tohoto nařízení. Jednotlivé náklady jsou zejména: - Náklady spojené s vyhledáváním informací spočívající ve mzdových nákladech na pracovníka, který informaci vyhledává a připravuje k distribuci. Tyto náklady jsou uplatněny v případě, kdy celková doba pro přípravu informace přesáhne čtvrt hodiny a vychází z celkové průměrné hodinové mzdy (včetně pojistného) na Městském úřadu Řevnice. - Ceny jednotlivých druhů kopií vychází z cen, které jsou na Městském úřadu Řevnice stanoveny jako ceny kopírování pro občany. - Za nosiče dat jsou považovány CD, DVD a diskety 3,5" přičemž do ceny je započítána i cena speciální obálky určené k zasílání disket. - Distribuce informace znamená jednak doručení avíza a jednak doručení samotné informace žadateli. Článek IX. Způsoby distribuce Distribuce informace žadateli spočívá ve dvou krocích: a) Zaslání avíza Způsob podání avíza může být specifikováno v žádosti. Pokud žadatel v žádosti výslovně neuvede jiný požadovaný způsob,

4 bude postupováno tak, že prvním krokem pro distribuci informace bude zaslání avíza poštou doporučeně - na doručenku, s tímto obsahem: - Sdělení o tom, že informace požadovaná žadatelem je připravena k distribuci, - náklady na přípravu informace podle platného ceníku, - další případné náklady podle jednotlivých způsobů distribuce, - možné způsoby uhrazení celkových nákladů a v případě dopisu i složenku, umožňující zaplacení, - výzvu, aby žadatel sdělil požadovaný způsob distribuce vypracované informace a zaplatil celkové náklady včetně nákladů na zvolený způsob distribuce a tuto platbu prokázal. b) Distribuce informace Po prokázání platby bude informace distribuována - poštou - informace bude zaslána doporučeně - em - po dohodě s Městským úřadem Řevnice - bude předána osobně proti podpisu ČlánekX. Úhrada nákladů spojených s přípravou distribucí informace Náklady na přípravu a distribuci informace budou vyčísleny podle platného ceníku, který je přílohou tohoto nařízení a výsledná, od žadatele požadovaná úhrada, je součet všech položek. Vyčíslené náklady na přípravu a distribuci informace mohou být uhrazeny: - v pokladně Městského úřadu Řevnice - žadatel se při následném odběru informace v podatelně prokáže pokladní stvrzenkou, - složenkou - žadatel se při odběru prokáže útržkem složenky nebo jeho kopií. Pokud žadatel neuhradil celkové vyčíslené náklady na přípravu a distribuci informace nebude mu informace v souladu s 17 odst. 3 zákona č.l Sb. vydána a tato skutečnost bude zapsána v informační evidenci. Pokud žadatel nezaplatí vyčíslené náklady a informaci si neodebere, lze po odsouhlasení tajemníkem/cí, vydání informace požadované dalšími Žádo~trni podmínit zaplacením i nákladůlmildých po pop"vě infonn.ci Z:". dchozích žádostí. Miroslav Cvanciger JI' ~ 'i ~. O starosta,1,1 11 n~ 11.~ ~ i-: 1 *i Přílohy: /..p ~J Ceník pro poskytování informačnlc zanz v majetku města - 1. (, Ceník úkonů při poskytování informací - 2. Formulář podání žádosti

5 Ceník 1 pro používání informačních zařízení v majetku města Řevnice platný od Clánek 1 Všeobecně platná ustanovení Ustanovení ceníku platí pro užívání vyjmenovaných informačních zařízení provozovaných Městským úřadem Řevnice a Městem Řevnice a organizacemi a zařízeními jim podřízenými. 1. veřejné plakátovací plochy 2. městský časopis 3. kopírovací zařízení. Článek 2 Vyjmenovaná informační zařízení Článek 3 Umísťování reklamních a informačních zařízení Veřejné plakátovací plochy slouží k vyvěšování plakátů, oznámení a reklamních tiskovin úřadů a institucí a fyzických a právnických osob. Na veřejných plakátovacích plochách se vyvěšují plakáty označené razítkem městského úřadu po zaplacení poplatku. Vlastní vyvěšení provádí buď zaměstnanec městského úřadu, nebo s vědomím městského úřadu i oznamovatel. 1. Umístění každého reklamního a informačního zařízení musí být projednáno na základě písemné žádosti žadatele o nájem pozemku k účelu instalace tohoto zařízení. Obsahem této žádosti je zejména: a) údaje o žadateli (název právnické, případně fyzické osoby, IČO, jmenovité zastoupení, bankovní spojení) b) návrh s uvedením rozměru reklamy, předmětu reklamy (nápisy, výtvarné provedení atd.) a barevné provedení c) situační kótovaný zákres umístění d) doba umístění reklamy 2. Žádost splňující výše uvedená kritéria s vyjádřením správního odboru (dále jen SO) k předmětu žádosti za vlastníka dotčeného pozemku Města Řevnice, doloží žadatel Stavebnímu úřadu Řevnice, který povolí či zamítne povolení umístění jmenovaného zařízení dle stavebního zákona a proti předložení platného povolení Stavebního úřadu Řevnice následně správní odbor sepíše návrh nájemní smlouvy o umístění reklamních zařízení. V případech dle 103 odst. 1 stavebního zákona ohlášení ani stavebnímu povolení Stavebnímu úřadu nepodléhají informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m 2 a informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m Výše nájmu za pozemek pro umístění reklamních a informačních zařízení všeho druhu: plocha reklamního zařízení Kč/rok Kč/měsíc Kč/den do 1m ,- 300,- 20,- každý další m 2 500,- 150,- 20,- 4. Zájemcům o umístění reklamních a informačních zařízení v místních částech města Řevnice, kteří bydlí nebo mají sídlo v těchto částech města, bude nájem snížen o 50 %. 5. Vlastník může vypovědět smlouvu v případě: a) že zařízení, ježje účelem nájmu, nebude udržováno v původním provedení a vyhovujícím estetickém stavu, b) bude-li nájemce více než jeden měsíc v prodlení s placením nájmu, c) bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí doby, za níž byl uhrazen nájem, d) obecního zájmu s okamžitou výpovědí za současného vrácení přeplaceného nájmu. 6. Nájemce si zhotoví zařízení vlastním nákladem dle návrhu odsouhlaseného vlastníkem pozemku.

6 7. V případě přenosných reklamních zařízení je jednotlivým žadatelům bezplatně povolováno pouze jedno přenosné reklamní zařízení. Zařízení musí být umístěno bezprostředně před provozovnou tak, aby neohrožovalo a neomezovalo pohyb chodců a provoz na komunikacích. Rovněž musí být zajištěna minimální průchodnost dotčeného chodníku v šířce alespoň 1m. Tato zásada neplatí pro propagaci jednorázových zábavných akcí např. cirkusů, výstav, veřejných akcí atp. 8. Vylepování volebních plakátů se řídí zákonem o volbách, jsou pro ně zvlášť vyhrazeny plochy a je zdarma. 9. Seznam plakátovacích ploch: a) Pražská - za tratí b) Pod lipami - před policií c) Pod lipami - před hotelem Berounka d) Palackého náměstí e) Pražská - u staré pošty t) náměstí Krále Jiřího z Poděbrad g) Mníšecká - u nákupního střediska h) Příčná - u Kenclů i) Komenského - obchod Nosek j) Třebáňská - u Hartmanů k) křižovatka Selecká I) Rovinská - proti Campu Sankce V případě nepovoleného plakátování bude uplatněn postih za poškozování veřejně prospěšného zařízení. Plakátování mimo určené plochy bude řešeno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb. Článek 5 Inzerce v časopisu RUCH Přijímá odpovědný redaktor včetně poplatku složenkou. Ceny za každý započatý řádek zaplatí občan nebo právnická Plošná inzerce: FormátA4 Formát 1/2 A4 Formát 1/3 A4 Formát 1/4 A4 Formát 1/8 A Kč 1500 Kč 1000 Kč 750Kč 400 Kč osoba: Řádková inzerce: Řádkový firemní inzerát bez rámečku Soukromá inzerce - jedno slovo 330 Kč 6Kč Sleva 10% pokud je podán inzerát 3x za sebou Příplatek za zvýraznění + 20% Příplatek za umístění na konkrétní místo a mimo termín uzávěrky % Příplatek za reklamní sdělení k inzerátu %. a) místní 15 Kč b) cizí osoby fyzické i právnické 40 Kč. Článek 6 Ceník kopírování Formát: A4 jednostranný A4 oboustranný A3 jednostranný Cena podle pokrytí tiskem 2,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč

7 Miroslav Cvanciger starosta Článek 7 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

8 Ceník 2 úkonů spojených s poskytováním informací platný od Článek 1 Všeobecně platná ustanovení Ustanovení ceníku platí pro úkony spojené s poskytováním informací podle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek 2 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žadatel o informace poskytované Městským úřadem Řevnice, pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, uhradí Městskému úřadu Řevnice nebo Městu Řevnice náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši: a) Úhrada pracovního výkonu 50,- Kč za každých ukončených 15 minut pracovního výkonu při vyhledávání informací, pořizování kopií, odesílání informací. Je-li doba potřebná k těmto úkonům kratší než 15 minut, nebude úhrada za pracovní výkon požadována (kalkulace bez režijních nákladů - např. amortizace použité techniky... ). b) Úhrada za pořízení kopií Formát: A4 jednostranný A4 oboustranný A3 jednostranný A3 oboustranný Cena podle pokrytí tiskem 2,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 7,00 Kč Kopírování na magnetické nosiče disketa 3,5" 16 Kč/1 ks CD 75 Kč/1 ks DVD 300 Kčl1ks c) Úhrada nákladů na odeslání informace cena dle aktuálního ceníku České pošty a objemu zásilky d) Úhrada nákladů za spotřební materiál pořizovací cena technického nosiče, cena obalového materiálu apod. Celková cena informace je složena ze součtu úhrad použitých podle položek uvedených pod bodem a) až d). Forma úhrady: a) Hotově - v pokladně Městského úřadu Řevnice b) Převodním příkazem na číslo účtu /0800 Úhrada nákladů za vyhledání informace musí být provedena vždy před poskytnutím informace, požadovaná informace bude vydána na základě dokladu o zaplacení úhrady. l~ V Řevnicích dne Or) Miroslav Cvanciger Gbw0 I,t,mta Článek 3 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

9 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) strana 1 z 1 v v I CfR. C:. v DIC:. způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob) a) zaslat na adresu: c) k osobnímu vyzvednutí v budově Městského úřadu Řevnice místnost č. Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

10 v Městský úřad Revnice v Řevnicích dne Č.j. Odbor Městského úřadu Řevnice jako věcně a místně příslušný orgán podle 15 odst. 1 zákona č.1 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl takto: Žádost p trvale bytem. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke starostovi Města Řevnice podáním učiněným u odboru Městského úřadu Řevnice. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 3 dnů doplněno způsobem uvedeným ve větě druhé, je možno je učinit pomocí technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. (titul, jméno, příjmení) vedoucí odboru IČO: DIč: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna as / 0800 TELEFON: FAX:

11 v Městský úřad Revnice v Řevnicích Č.j.: dne Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci.... byla vyřízena. Informace Vám bude vydána v budově Městského úřadu Řevnice v místnosti č uhrazení nákladů v celkové výši Kč, z toho činí:, po - materiálové náklady... Kč, z toho: - pořizování černobílých kopií Kč - výtisk z tiskárny počítače Kč - technický nosič dat Kč - náklady na vyhledání a zpracování informace Kč - poštovné Kč Výše uvedené náklady je možné hradit převodem z účtu u peněžního ústavu nebo složenkou na účet č /0800 anebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp.74. (titul, jméno přijmení) vedoucí odboru IČO: DIČ: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spofitelna as / 0800 TELEFON: 257 no no 151 FAX: 257 no no

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ č.j.:d2/1/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část první úvodní ustanovení 1) Účel směrnice 2) Definice pojmů, použité zkratky 3) Zveřejňované

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny:

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Poskytování informací

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: Směrnice č.: GCH

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: Vypracoval:

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací č. D.01.01 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř,ores se sídlem v Pustiměři 207, 68321 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014.

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Č.j.: SM-6/2008/Fl. Účinnost od: 01.09.2008 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A 5 Změny:

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace o působnosti a Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace jako příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem Podávání

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

1. Žadatel. 2. Informace. 3. Poskytované informace

1. Žadatel. 2. Informace. 3. Poskytované informace Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011 Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011 Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo předpisu S-31 Vypracoval: Bc. Robert Pitrák, Spisový znak Skartační znak Schválil:

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím. Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím. Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5 Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5 Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Č.j.:GYM292/209 Účinnost od: 1.1.2009 Spisový znak: Změny: Skartační znak: Číslo:

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 2264/2014 Účinnost od: 1.1.2015 Spisový znak: 2.1 Počet příloh:

Více

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní umělecká škola, Ořechov, příspěvková organizace Komenského 702/4 664 44 Ořechov Směrnice ředitele školy Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. B3-12/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 kterým se vydávají PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Úvod Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona

Více

V souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava Směrnice ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací č. ev. 3.2 Č. j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační

Více

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC SMĚRNICE č. 3/1999 k provedení zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Článek I. Úvodní ustanovení 1. Město Bzenec je povinným subjektem

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 450/ 2014 26 /2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 1. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II. Vnitřní předpis č. 018

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II. Vnitřní předpis č. 018 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II Vnitřní předpis č. 018 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský

Více

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Spisový / skartační znak

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: S07/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

- dle zákona č. 106 /1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím

- dle zákona č. 106 /1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76 763 26 Luhačovice tel.: 577 131 686 Č.j. 131 / 06 Luhačovice 2.1.2006 Vnitřní předpis - dle zákona č. 106 /1999 Sb. ve znění pozdějších

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1.Úvod 1.1 Preambule Rada města Benešov nad Ploučnicí vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Podle "Zákona o svobodném přístupu k informacím" zveřejňujeme: Název organizace

Podle Zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme: Název organizace Podle "Zákona o svobodném přístupu k informacím" zveřejňujeme: Název organizace Střední škola prof.zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace Sídlo organizace 17.listopadu

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod Směrnice č. 8/2005 pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Obsah: 1. Úvod 2. Zveřejňování informací 3. Způsob a rozsah zveřejňování informací 4. Stanovení veřejných registrů

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

I. Úvodní ustanovení. (3) V souladu se zákonem poskytuje ÚRR informace žadatelům na základě žádostí nebo zveřejněním. II. Zveřejňování informací

I. Úvodní ustanovení. (3) V souladu se zákonem poskytuje ÚRR informace žadatelům na základě žádostí nebo zveřejněním. II. Zveřejňování informací Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ) I. Úvodní ustanovení

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Směrnice rektora č. 22R/2012 POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Tato směrnice stanoví postup pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace (dále jen

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů Část I - Obecná ustanovení Článek 1 Účel a rozsah úpravy 1. Směrnice

Více

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Číslo pravidel: SAM 3211 Vydání č.: 10 Výtisk č.: 01 Platnost od: 23.01.2015 Účinnost od : 01.02.2015 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová Dne: 19.01.2015

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice Interní směrnice O 02/2010 Pokyn k zajištění poskytování informací Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová Dokument: IIVOS/ISM/58378 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 1.0 Platnost od:

Více

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Počet stran: 1/8 V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování : 1.Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - 1 - Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více