Nařízení města Města Revnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení města 112010. Města Revnice"

Transkript

1 Nařízení města v Města Revnice Rada města č.128 ze dne vydává v souladu s II odst. 1) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění toto nařízení pro zajištění provádění zákona č.l Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek I. Obecná ustanovení Žadatelem o poskytnutí informace může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Povinná osoba, která je povinna podle zákona č Sb. podat požadované informace je Městský úřad Řevnice jak v přenesené tak samostatné působnosti. Zákonem se rozumí zákon č Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek II. Žádosti o poskytnutí informace a) Ústní žádost Žádost bude neprodleně ústně vyřízena a o jejím podání a vyřízení není vedena žádná písemná evidence. V případě, že ústní žádost není možno vyřídit neprodleně, je nutné požadovat od žadatele žádost písemnou s uvedením všech náležitostí, které má písemná žádost obsahovat. b) Písemná žádost Písemná žádost je základní způsob podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č Sb. Jednotlivé žádosti a následné odpovědi na tyto žádosti jsou evidovány a na základě této evidence se vypracuje výroční zpráva o podávání informací v Městském úřadě Řevnice za předchozí kalendářní rok. - Jméno a adresu žadatele, - jasně formulovanou a konkrétní žádost, která se vztahuje do okruhu působnosti Městského úřadu Řevnice. K podání písemné žádosti může být použit formulář, který je k dispozici na informační přepážce a který po vyplnění obsahuje všechny požadované údaje. Pokud žádost nebude dostatečně konkrétní a jasná, vyzve pověřený pracovník Městského úřadu žadatele ve lhůtě do 7 dní, aby svou žádost upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dní od výzvy k doplnění, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Pokud se žádost nebude vztahovat do okruhu působnosti Městského úřadu Řevnice, odloží se a tato skutečnost se žadateli oznámí (pokud to z hlediska identifikace žadatele bude možné) do 3 dnů po podání žádosti. Článek Zveřejňování III. informací Informace povinně zveřejňované podle 5 odst. 1 zákona budou umístěny na vývěsce v přízemí budovy Městského úřadu Řevnice, ve vstupní chodbě z náměstí krále Jiřího z Poděbrad a budou k nahlédnutí v podatelně městského úřadu a na webových stránkách: Jedná se o tyto informace: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, - údaje týkající se města Řevnice, tzn. katastrální území, počet obyvatel atd., - složení Městského zastupitelstva, Městské rady a uvolnění funkcionáři města Řevnice, - organizační struktura Městského úřadu Řevnice, - kde lze podat žádost o poskytnutí informací, - způsob podání a nezbytný obsah žádosti o poskytnutí informace,

2 - údaje týkající se podání odvolání proti rozhodnutí útvarů Městského úřadu Řevnice, - přehled právních předpisů na základě kterých jednotlivé útvary Městského úřadu Řevnice jednají a rozhodují, - výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací za předchozí rok, - aktuální ceník jednotlivých úkonů spojených s podáváním informací. Článek IV. Postup při vyřizování písemných žádostí Všechny žádosti o poskytnutí informace budou evidovány pracovníkem podatelny v informační evidenci. Pracovník podatelny přijme žádost o poskytnutí informace, zkontroluje, zda obsahuje všechny potřebné náležitosti a postoupí ji příslušnému pracovníkovi. Pracovník podatelny zaznamená do evidence o žádosti tyto údaje: - Pořadové číslo žádosti, - datum, kdy byla žádost přijata, - údaje o žadateli, - stručný obsah žádosti, - podpis pracovníka, který žádost převzal k vyřízení, - požadovaná úhrada vzniklých nákladů, - způsob avíza (poštou, em nebo telefonicky) a datum jeho uskutečnění, - způsob předání požadované informace žadateli, - datum předání nebo datum odeslání informace. Vypracovanou informaci podepisuje tajemník/ce Městského úřadu Řevnice. Článek V. Odmítnutí žádosti V zákoně jsou defmovány případy, kdy povinný subjekt musí nebo může podání určité informace odmítnout nebo omezit. Jedná se o tyto případy: - Požadovaná informace je obchodním tajemstvím města - údaje, jejichž zveřejněním by byla porušena ochrana proti nekalé soutěži, nebo jejichž zveřejněním by bylo porušeno některé smluvní ujednání, - jakékoli údaje vypovídající o majetkových poměrech soukromých osob - např. mzdy jednotlivých pracovníků městského úřadu, - informace, které jsou na městském úřadě pouze uchovávány z vůle jiné osoby a tato k zveřejnění nedala souhlas - např. údaje vyplývající z digitální mapy města, zapůjčené práce různého druhu jako diplomové, vědecké apod., podnikatelské záměry, projektové dokumentace třetích osob apod., - informace zveřejňované pravidelně jinými subjekty, které vyplývají zjejich činnosti - např. statistický úřad, - informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví a jejichž poskytování se řídí jinými zákony nebo předpisy - např. ekologická studie, demografická studie, údaje z digitalizované katastrální mapy, vlastní projektové dokumentace apod., - informace o vyšetřování trestných činů, rozhodování soudů a plnění úkolů zpravodajských služeb - statistické údaje, informace z neveřejných jednání o přestupcích, závěry ze soudních jednání, kde město vystupuje jako účastník a tato jednání podle svého charakteru byla posouzena jako neveřejná, - informace, které jsou součástí správního řízení před vydáním rozhodnutí nebo které by i po vydání rozhodnutí měly za následek zásah do práva oprávněných zájmů některého z účastníků řízení, - příkazy a vnitřní směrnice tajemníka/ce, které tajemník/ce neodsouhlasí k vydání, - informace, které souvisí s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku - zejména údaje, které vypovídají o soukromém životě, zdraví, fyzických a povahových vlastnostech apod. - další informace, jejichž poskytování je upraveno zvláštními předpisy. Pokud bude podání informace nebo její části odmítnuto, musí se o odmítnutí vydat rozhodnutí, které kromě všech údajů podle správního řádu a zákona č.500/2004 Sb., musí zejména obsahovat důvod pro odmítnutí podání informace s uvedením příslušných právních předpisů. Rozhodnutí podepisuje tajernník/ce Městského úřadu Řevnice. Toto rozhodnutí bude předáno žadateli bud' do vlastních rukou (proti podpisu) nebo mu bude odesláno poštou - doporučeně. Toto předání bude zaznamenáno do informační evidence. Pokud informace v řádném termínu není žadateli předána, bere se tato skutečnost jako by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí a žadatel se proti tomuto rozhodnutí může odvolat. Pracovník, který žádost vyřizuje, vypracuje kromě požadované informace také soupis všech úkonů, které jsou uvedeny v ceníku a jsou spojeny s přípravou této informace včetně doby potřebné pro vypracování. Pracovník podatelny z těchto údajů

3 Článek VI. Souhrn termínů - Poskytnutí informace do 15 dnů ode dne přijetí podání nebo od upřesnění žádost~ - prodloužení poskytnutí informace nejvýše o lo dnů (pouze ze závažných důvodů), - žádost o upřesnění do 7 dnů od podání žádosti, pokud nebude žádost upřesněna do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti, - odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí, - oznámení o zveřejnění informace do 7 dnů od podání, - sdělení žadateli o skutečnosti, že požadovaná informace se nevztahuje do okruhů působnosti Městského úřadu Řevnice do 3 dnů od podání. Odeslání avíza: - Poštou na doručenku musí být odesláno nejpozději 5 dní před příslušným terminem doručení. Článek VII. Odvolání Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na Městský úřad Řevnice a ten pak toto odvolání předá k rozhodnutí na orgán, který je tímto podle zákona pověřen. a) Informace ve věcech samostatné působnosti Odvolacím orgánem je Rada města Řevnice, pokud Zastupitelstvo města Řevnice nestanoví jiný orgán. Rozhodnutí o odvolání vypracuje dle rozhodnutí Městské rady a s odvoláním na toto rozhodnutí ten pracovník, který rozhodlo odmítnutí. b) Informace ve věcech přenesené působnosti O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyšší Městskému úřadu Řevnice a to je Městský úřad Černošice. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předbžení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Článek VIII. Náklady Jednotlivé položky úhrad jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou tohoto nařízení. Jednotlivé náklady jsou zejména: - Náklady spojené s vyhledáváním informací spočívající ve mzdových nákladech na pracovníka, který informaci vyhledává a připravuje k distribuci. Tyto náklady jsou uplatněny v případě, kdy celková doba pro přípravu informace přesáhne čtvrt hodiny a vychází z celkové průměrné hodinové mzdy (včetně pojistného) na Městském úřadu Řevnice. - Ceny jednotlivých druhů kopií vychází z cen, které jsou na Městském úřadu Řevnice stanoveny jako ceny kopírování pro občany. - Za nosiče dat jsou považovány CD, DVD a diskety 3,5" přičemž do ceny je započítána i cena speciální obálky určené k zasílání disket. - Distribuce informace znamená jednak doručení avíza a jednak doručení samotné informace žadateli. Článek IX. Způsoby distribuce Distribuce informace žadateli spočívá ve dvou krocích: a) Zaslání avíza Způsob podání avíza může být specifikováno v žádosti. Pokud žadatel v žádosti výslovně neuvede jiný požadovaný způsob,

4 bude postupováno tak, že prvním krokem pro distribuci informace bude zaslání avíza poštou doporučeně - na doručenku, s tímto obsahem: - Sdělení o tom, že informace požadovaná žadatelem je připravena k distribuci, - náklady na přípravu informace podle platného ceníku, - další případné náklady podle jednotlivých způsobů distribuce, - možné způsoby uhrazení celkových nákladů a v případě dopisu i složenku, umožňující zaplacení, - výzvu, aby žadatel sdělil požadovaný způsob distribuce vypracované informace a zaplatil celkové náklady včetně nákladů na zvolený způsob distribuce a tuto platbu prokázal. b) Distribuce informace Po prokázání platby bude informace distribuována - poštou - informace bude zaslána doporučeně - em - po dohodě s Městským úřadem Řevnice - bude předána osobně proti podpisu ČlánekX. Úhrada nákladů spojených s přípravou distribucí informace Náklady na přípravu a distribuci informace budou vyčísleny podle platného ceníku, který je přílohou tohoto nařízení a výsledná, od žadatele požadovaná úhrada, je součet všech položek. Vyčíslené náklady na přípravu a distribuci informace mohou být uhrazeny: - v pokladně Městského úřadu Řevnice - žadatel se při následném odběru informace v podatelně prokáže pokladní stvrzenkou, - složenkou - žadatel se při odběru prokáže útržkem složenky nebo jeho kopií. Pokud žadatel neuhradil celkové vyčíslené náklady na přípravu a distribuci informace nebude mu informace v souladu s 17 odst. 3 zákona č.l Sb. vydána a tato skutečnost bude zapsána v informační evidenci. Pokud žadatel nezaplatí vyčíslené náklady a informaci si neodebere, lze po odsouhlasení tajemníkem/cí, vydání informace požadované dalšími Žádo~trni podmínit zaplacením i nákladůlmildých po pop"vě infonn.ci Z:". dchozích žádostí. Miroslav Cvanciger JI' ~ 'i ~. O starosta,1,1 11 n~ 11.~ ~ i-: 1 *i Přílohy: /..p ~J Ceník pro poskytování informačnlc zanz v majetku města - 1. (, Ceník úkonů při poskytování informací - 2. Formulář podání žádosti

5 Ceník 1 pro používání informačních zařízení v majetku města Řevnice platný od Clánek 1 Všeobecně platná ustanovení Ustanovení ceníku platí pro užívání vyjmenovaných informačních zařízení provozovaných Městským úřadem Řevnice a Městem Řevnice a organizacemi a zařízeními jim podřízenými. 1. veřejné plakátovací plochy 2. městský časopis 3. kopírovací zařízení. Článek 2 Vyjmenovaná informační zařízení Článek 3 Umísťování reklamních a informačních zařízení Veřejné plakátovací plochy slouží k vyvěšování plakátů, oznámení a reklamních tiskovin úřadů a institucí a fyzických a právnických osob. Na veřejných plakátovacích plochách se vyvěšují plakáty označené razítkem městského úřadu po zaplacení poplatku. Vlastní vyvěšení provádí buď zaměstnanec městského úřadu, nebo s vědomím městského úřadu i oznamovatel. 1. Umístění každého reklamního a informačního zařízení musí být projednáno na základě písemné žádosti žadatele o nájem pozemku k účelu instalace tohoto zařízení. Obsahem této žádosti je zejména: a) údaje o žadateli (název právnické, případně fyzické osoby, IČO, jmenovité zastoupení, bankovní spojení) b) návrh s uvedením rozměru reklamy, předmětu reklamy (nápisy, výtvarné provedení atd.) a barevné provedení c) situační kótovaný zákres umístění d) doba umístění reklamy 2. Žádost splňující výše uvedená kritéria s vyjádřením správního odboru (dále jen SO) k předmětu žádosti za vlastníka dotčeného pozemku Města Řevnice, doloží žadatel Stavebnímu úřadu Řevnice, který povolí či zamítne povolení umístění jmenovaného zařízení dle stavebního zákona a proti předložení platného povolení Stavebního úřadu Řevnice následně správní odbor sepíše návrh nájemní smlouvy o umístění reklamních zařízení. V případech dle 103 odst. 1 stavebního zákona ohlášení ani stavebnímu povolení Stavebnímu úřadu nepodléhají informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m 2 a informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m Výše nájmu za pozemek pro umístění reklamních a informačních zařízení všeho druhu: plocha reklamního zařízení Kč/rok Kč/měsíc Kč/den do 1m ,- 300,- 20,- každý další m 2 500,- 150,- 20,- 4. Zájemcům o umístění reklamních a informačních zařízení v místních částech města Řevnice, kteří bydlí nebo mají sídlo v těchto částech města, bude nájem snížen o 50 %. 5. Vlastník může vypovědět smlouvu v případě: a) že zařízení, ježje účelem nájmu, nebude udržováno v původním provedení a vyhovujícím estetickém stavu, b) bude-li nájemce více než jeden měsíc v prodlení s placením nájmu, c) bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí doby, za níž byl uhrazen nájem, d) obecního zájmu s okamžitou výpovědí za současného vrácení přeplaceného nájmu. 6. Nájemce si zhotoví zařízení vlastním nákladem dle návrhu odsouhlaseného vlastníkem pozemku.

6 7. V případě přenosných reklamních zařízení je jednotlivým žadatelům bezplatně povolováno pouze jedno přenosné reklamní zařízení. Zařízení musí být umístěno bezprostředně před provozovnou tak, aby neohrožovalo a neomezovalo pohyb chodců a provoz na komunikacích. Rovněž musí být zajištěna minimální průchodnost dotčeného chodníku v šířce alespoň 1m. Tato zásada neplatí pro propagaci jednorázových zábavných akcí např. cirkusů, výstav, veřejných akcí atp. 8. Vylepování volebních plakátů se řídí zákonem o volbách, jsou pro ně zvlášť vyhrazeny plochy a je zdarma. 9. Seznam plakátovacích ploch: a) Pražská - za tratí b) Pod lipami - před policií c) Pod lipami - před hotelem Berounka d) Palackého náměstí e) Pražská - u staré pošty t) náměstí Krále Jiřího z Poděbrad g) Mníšecká - u nákupního střediska h) Příčná - u Kenclů i) Komenského - obchod Nosek j) Třebáňská - u Hartmanů k) křižovatka Selecká I) Rovinská - proti Campu Sankce V případě nepovoleného plakátování bude uplatněn postih za poškozování veřejně prospěšného zařízení. Plakátování mimo určené plochy bude řešeno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb. Článek 5 Inzerce v časopisu RUCH Přijímá odpovědný redaktor včetně poplatku složenkou. Ceny za každý započatý řádek zaplatí občan nebo právnická Plošná inzerce: FormátA4 Formát 1/2 A4 Formát 1/3 A4 Formát 1/4 A4 Formát 1/8 A Kč 1500 Kč 1000 Kč 750Kč 400 Kč osoba: Řádková inzerce: Řádkový firemní inzerát bez rámečku Soukromá inzerce - jedno slovo 330 Kč 6Kč Sleva 10% pokud je podán inzerát 3x za sebou Příplatek za zvýraznění + 20% Příplatek za umístění na konkrétní místo a mimo termín uzávěrky % Příplatek za reklamní sdělení k inzerátu %. a) místní 15 Kč b) cizí osoby fyzické i právnické 40 Kč. Článek 6 Ceník kopírování Formát: A4 jednostranný A4 oboustranný A3 jednostranný Cena podle pokrytí tiskem 2,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč

7 Miroslav Cvanciger starosta Článek 7 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

8 Ceník 2 úkonů spojených s poskytováním informací platný od Článek 1 Všeobecně platná ustanovení Ustanovení ceníku platí pro úkony spojené s poskytováním informací podle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek 2 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žadatel o informace poskytované Městským úřadem Řevnice, pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, uhradí Městskému úřadu Řevnice nebo Městu Řevnice náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši: a) Úhrada pracovního výkonu 50,- Kč za každých ukončených 15 minut pracovního výkonu při vyhledávání informací, pořizování kopií, odesílání informací. Je-li doba potřebná k těmto úkonům kratší než 15 minut, nebude úhrada za pracovní výkon požadována (kalkulace bez režijních nákladů - např. amortizace použité techniky... ). b) Úhrada za pořízení kopií Formát: A4 jednostranný A4 oboustranný A3 jednostranný A3 oboustranný Cena podle pokrytí tiskem 2,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 7,00 Kč Kopírování na magnetické nosiče disketa 3,5" 16 Kč/1 ks CD 75 Kč/1 ks DVD 300 Kčl1ks c) Úhrada nákladů na odeslání informace cena dle aktuálního ceníku České pošty a objemu zásilky d) Úhrada nákladů za spotřební materiál pořizovací cena technického nosiče, cena obalového materiálu apod. Celková cena informace je složena ze součtu úhrad použitých podle položek uvedených pod bodem a) až d). Forma úhrady: a) Hotově - v pokladně Městského úřadu Řevnice b) Převodním příkazem na číslo účtu /0800 Úhrada nákladů za vyhledání informace musí být provedena vždy před poskytnutím informace, požadovaná informace bude vydána na základě dokladu o zaplacení úhrady. l~ V Řevnicích dne Or) Miroslav Cvanciger Gbw0 I,t,mta Článek 3 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

9 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) strana 1 z 1 v v I CfR. C:. v DIC:. způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob) a) zaslat na adresu: c) k osobnímu vyzvednutí v budově Městského úřadu Řevnice místnost č. Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

10 v Městský úřad Revnice v Řevnicích dne Č.j. Odbor Městského úřadu Řevnice jako věcně a místně příslušný orgán podle 15 odst. 1 zákona č.1 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl takto: Žádost p trvale bytem. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke starostovi Města Řevnice podáním učiněným u odboru Městského úřadu Řevnice. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 3 dnů doplněno způsobem uvedeným ve větě druhé, je možno je učinit pomocí technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. (titul, jméno, příjmení) vedoucí odboru IČO: DIč: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna as / 0800 TELEFON: FAX:

11 v Městský úřad Revnice v Řevnicích Č.j.: dne Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci.... byla vyřízena. Informace Vám bude vydána v budově Městského úřadu Řevnice v místnosti č uhrazení nákladů v celkové výši Kč, z toho činí:, po - materiálové náklady... Kč, z toho: - pořizování černobílých kopií Kč - výtisk z tiskárny počítače Kč - technický nosič dat Kč - náklady na vyhledání a zpracování informace Kč - poštovné Kč Výše uvedené náklady je možné hradit převodem z účtu u peněžního ústavu nebo složenkou na účet č /0800 anebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp.74. (titul, jméno přijmení) vedoucí odboru IČO: DIČ: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spofitelna as / 0800 TELEFON: 257 no no 151 FAX: 257 no no

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. Jazyková škola

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Čelakovského 200, Písek 397 01 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Jazyková škola Vypracoval Mgr. Pavel Sekyrka

Více

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Informační leták Mateřské školy Letovice, Čapkova 802/10 Č.j.: MŠČ/143/2013 Název školy : Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Čapkova 802/10,

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Č.j.: 10-02-15 Účinnost od data: 01. 02. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Směrnice o poskytování informací Kontaktní adresa: Základní škola, Brno, Bosonožská 9, 625 00 Brno Telefon: 547218242 Fax: 547215511 E-mail: info@zsbos9.cz

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více