Nařízení města Města Revnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení města 112010. Města Revnice"

Transkript

1 Nařízení města v Města Revnice Rada města č.128 ze dne vydává v souladu s II odst. 1) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění toto nařízení pro zajištění provádění zákona č.l Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek I. Obecná ustanovení Žadatelem o poskytnutí informace může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Povinná osoba, která je povinna podle zákona č Sb. podat požadované informace je Městský úřad Řevnice jak v přenesené tak samostatné působnosti. Zákonem se rozumí zákon č Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek II. Žádosti o poskytnutí informace a) Ústní žádost Žádost bude neprodleně ústně vyřízena a o jejím podání a vyřízení není vedena žádná písemná evidence. V případě, že ústní žádost není možno vyřídit neprodleně, je nutné požadovat od žadatele žádost písemnou s uvedením všech náležitostí, které má písemná žádost obsahovat. b) Písemná žádost Písemná žádost je základní způsob podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č Sb. Jednotlivé žádosti a následné odpovědi na tyto žádosti jsou evidovány a na základě této evidence se vypracuje výroční zpráva o podávání informací v Městském úřadě Řevnice za předchozí kalendářní rok. - Jméno a adresu žadatele, - jasně formulovanou a konkrétní žádost, která se vztahuje do okruhu působnosti Městského úřadu Řevnice. K podání písemné žádosti může být použit formulář, který je k dispozici na informační přepážce a který po vyplnění obsahuje všechny požadované údaje. Pokud žádost nebude dostatečně konkrétní a jasná, vyzve pověřený pracovník Městského úřadu žadatele ve lhůtě do 7 dní, aby svou žádost upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do 30 dní od výzvy k doplnění, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Pokud se žádost nebude vztahovat do okruhu působnosti Městského úřadu Řevnice, odloží se a tato skutečnost se žadateli oznámí (pokud to z hlediska identifikace žadatele bude možné) do 3 dnů po podání žádosti. Článek Zveřejňování III. informací Informace povinně zveřejňované podle 5 odst. 1 zákona budou umístěny na vývěsce v přízemí budovy Městského úřadu Řevnice, ve vstupní chodbě z náměstí krále Jiřího z Poděbrad a budou k nahlédnutí v podatelně městského úřadu a na webových stránkách: Jedná se o tyto informace: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, - údaje týkající se města Řevnice, tzn. katastrální území, počet obyvatel atd., - složení Městského zastupitelstva, Městské rady a uvolnění funkcionáři města Řevnice, - organizační struktura Městského úřadu Řevnice, - kde lze podat žádost o poskytnutí informací, - způsob podání a nezbytný obsah žádosti o poskytnutí informace,

2 - údaje týkající se podání odvolání proti rozhodnutí útvarů Městského úřadu Řevnice, - přehled právních předpisů na základě kterých jednotlivé útvary Městského úřadu Řevnice jednají a rozhodují, - výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací za předchozí rok, - aktuální ceník jednotlivých úkonů spojených s podáváním informací. Článek IV. Postup při vyřizování písemných žádostí Všechny žádosti o poskytnutí informace budou evidovány pracovníkem podatelny v informační evidenci. Pracovník podatelny přijme žádost o poskytnutí informace, zkontroluje, zda obsahuje všechny potřebné náležitosti a postoupí ji příslušnému pracovníkovi. Pracovník podatelny zaznamená do evidence o žádosti tyto údaje: - Pořadové číslo žádosti, - datum, kdy byla žádost přijata, - údaje o žadateli, - stručný obsah žádosti, - podpis pracovníka, který žádost převzal k vyřízení, - požadovaná úhrada vzniklých nákladů, - způsob avíza (poštou, em nebo telefonicky) a datum jeho uskutečnění, - způsob předání požadované informace žadateli, - datum předání nebo datum odeslání informace. Vypracovanou informaci podepisuje tajemník/ce Městského úřadu Řevnice. Článek V. Odmítnutí žádosti V zákoně jsou defmovány případy, kdy povinný subjekt musí nebo může podání určité informace odmítnout nebo omezit. Jedná se o tyto případy: - Požadovaná informace je obchodním tajemstvím města - údaje, jejichž zveřejněním by byla porušena ochrana proti nekalé soutěži, nebo jejichž zveřejněním by bylo porušeno některé smluvní ujednání, - jakékoli údaje vypovídající o majetkových poměrech soukromých osob - např. mzdy jednotlivých pracovníků městského úřadu, - informace, které jsou na městském úřadě pouze uchovávány z vůle jiné osoby a tato k zveřejnění nedala souhlas - např. údaje vyplývající z digitální mapy města, zapůjčené práce různého druhu jako diplomové, vědecké apod., podnikatelské záměry, projektové dokumentace třetích osob apod., - informace zveřejňované pravidelně jinými subjekty, které vyplývají zjejich činnosti - např. statistický úřad, - informace, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví a jejichž poskytování se řídí jinými zákony nebo předpisy - např. ekologická studie, demografická studie, údaje z digitalizované katastrální mapy, vlastní projektové dokumentace apod., - informace o vyšetřování trestných činů, rozhodování soudů a plnění úkolů zpravodajských služeb - statistické údaje, informace z neveřejných jednání o přestupcích, závěry ze soudních jednání, kde město vystupuje jako účastník a tato jednání podle svého charakteru byla posouzena jako neveřejná, - informace, které jsou součástí správního řízení před vydáním rozhodnutí nebo které by i po vydání rozhodnutí měly za následek zásah do práva oprávněných zájmů některého z účastníků řízení, - příkazy a vnitřní směrnice tajemníka/ce, které tajemník/ce neodsouhlasí k vydání, - informace, které souvisí s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku - zejména údaje, které vypovídají o soukromém životě, zdraví, fyzických a povahových vlastnostech apod. - další informace, jejichž poskytování je upraveno zvláštními předpisy. Pokud bude podání informace nebo její části odmítnuto, musí se o odmítnutí vydat rozhodnutí, které kromě všech údajů podle správního řádu a zákona č.500/2004 Sb., musí zejména obsahovat důvod pro odmítnutí podání informace s uvedením příslušných právních předpisů. Rozhodnutí podepisuje tajernník/ce Městského úřadu Řevnice. Toto rozhodnutí bude předáno žadateli bud' do vlastních rukou (proti podpisu) nebo mu bude odesláno poštou - doporučeně. Toto předání bude zaznamenáno do informační evidence. Pokud informace v řádném termínu není žadateli předána, bere se tato skutečnost jako by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí a žadatel se proti tomuto rozhodnutí může odvolat. Pracovník, který žádost vyřizuje, vypracuje kromě požadované informace také soupis všech úkonů, které jsou uvedeny v ceníku a jsou spojeny s přípravou této informace včetně doby potřebné pro vypracování. Pracovník podatelny z těchto údajů

3 Článek VI. Souhrn termínů - Poskytnutí informace do 15 dnů ode dne přijetí podání nebo od upřesnění žádost~ - prodloužení poskytnutí informace nejvýše o lo dnů (pouze ze závažných důvodů), - žádost o upřesnění do 7 dnů od podání žádosti, pokud nebude žádost upřesněna do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti, - odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí, - oznámení o zveřejnění informace do 7 dnů od podání, - sdělení žadateli o skutečnosti, že požadovaná informace se nevztahuje do okruhů působnosti Městského úřadu Řevnice do 3 dnů od podání. Odeslání avíza: - Poštou na doručenku musí být odesláno nejpozději 5 dní před příslušným terminem doručení. Článek VII. Odvolání Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na Městský úřad Řevnice a ten pak toto odvolání předá k rozhodnutí na orgán, který je tímto podle zákona pověřen. a) Informace ve věcech samostatné působnosti Odvolacím orgánem je Rada města Řevnice, pokud Zastupitelstvo města Řevnice nestanoví jiný orgán. Rozhodnutí o odvolání vypracuje dle rozhodnutí Městské rady a s odvoláním na toto rozhodnutí ten pracovník, který rozhodlo odmítnutí. b) Informace ve věcech přenesené působnosti O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyšší Městskému úřadu Řevnice a to je Městský úřad Černošice. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předbžení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Článek VIII. Náklady Jednotlivé položky úhrad jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou tohoto nařízení. Jednotlivé náklady jsou zejména: - Náklady spojené s vyhledáváním informací spočívající ve mzdových nákladech na pracovníka, který informaci vyhledává a připravuje k distribuci. Tyto náklady jsou uplatněny v případě, kdy celková doba pro přípravu informace přesáhne čtvrt hodiny a vychází z celkové průměrné hodinové mzdy (včetně pojistného) na Městském úřadu Řevnice. - Ceny jednotlivých druhů kopií vychází z cen, které jsou na Městském úřadu Řevnice stanoveny jako ceny kopírování pro občany. - Za nosiče dat jsou považovány CD, DVD a diskety 3,5" přičemž do ceny je započítána i cena speciální obálky určené k zasílání disket. - Distribuce informace znamená jednak doručení avíza a jednak doručení samotné informace žadateli. Článek IX. Způsoby distribuce Distribuce informace žadateli spočívá ve dvou krocích: a) Zaslání avíza Způsob podání avíza může být specifikováno v žádosti. Pokud žadatel v žádosti výslovně neuvede jiný požadovaný způsob,

4 bude postupováno tak, že prvním krokem pro distribuci informace bude zaslání avíza poštou doporučeně - na doručenku, s tímto obsahem: - Sdělení o tom, že informace požadovaná žadatelem je připravena k distribuci, - náklady na přípravu informace podle platného ceníku, - další případné náklady podle jednotlivých způsobů distribuce, - možné způsoby uhrazení celkových nákladů a v případě dopisu i složenku, umožňující zaplacení, - výzvu, aby žadatel sdělil požadovaný způsob distribuce vypracované informace a zaplatil celkové náklady včetně nákladů na zvolený způsob distribuce a tuto platbu prokázal. b) Distribuce informace Po prokázání platby bude informace distribuována - poštou - informace bude zaslána doporučeně - em - po dohodě s Městským úřadem Řevnice - bude předána osobně proti podpisu ČlánekX. Úhrada nákladů spojených s přípravou distribucí informace Náklady na přípravu a distribuci informace budou vyčísleny podle platného ceníku, který je přílohou tohoto nařízení a výsledná, od žadatele požadovaná úhrada, je součet všech položek. Vyčíslené náklady na přípravu a distribuci informace mohou být uhrazeny: - v pokladně Městského úřadu Řevnice - žadatel se při následném odběru informace v podatelně prokáže pokladní stvrzenkou, - složenkou - žadatel se při odběru prokáže útržkem složenky nebo jeho kopií. Pokud žadatel neuhradil celkové vyčíslené náklady na přípravu a distribuci informace nebude mu informace v souladu s 17 odst. 3 zákona č.l Sb. vydána a tato skutečnost bude zapsána v informační evidenci. Pokud žadatel nezaplatí vyčíslené náklady a informaci si neodebere, lze po odsouhlasení tajemníkem/cí, vydání informace požadované dalšími Žádo~trni podmínit zaplacením i nákladůlmildých po pop"vě infonn.ci Z:". dchozích žádostí. Miroslav Cvanciger JI' ~ 'i ~. O starosta,1,1 11 n~ 11.~ ~ i-: 1 *i Přílohy: /..p ~J Ceník pro poskytování informačnlc zanz v majetku města - 1. (, Ceník úkonů při poskytování informací - 2. Formulář podání žádosti

5 Ceník 1 pro používání informačních zařízení v majetku města Řevnice platný od Clánek 1 Všeobecně platná ustanovení Ustanovení ceníku platí pro užívání vyjmenovaných informačních zařízení provozovaných Městským úřadem Řevnice a Městem Řevnice a organizacemi a zařízeními jim podřízenými. 1. veřejné plakátovací plochy 2. městský časopis 3. kopírovací zařízení. Článek 2 Vyjmenovaná informační zařízení Článek 3 Umísťování reklamních a informačních zařízení Veřejné plakátovací plochy slouží k vyvěšování plakátů, oznámení a reklamních tiskovin úřadů a institucí a fyzických a právnických osob. Na veřejných plakátovacích plochách se vyvěšují plakáty označené razítkem městského úřadu po zaplacení poplatku. Vlastní vyvěšení provádí buď zaměstnanec městského úřadu, nebo s vědomím městského úřadu i oznamovatel. 1. Umístění každého reklamního a informačního zařízení musí být projednáno na základě písemné žádosti žadatele o nájem pozemku k účelu instalace tohoto zařízení. Obsahem této žádosti je zejména: a) údaje o žadateli (název právnické, případně fyzické osoby, IČO, jmenovité zastoupení, bankovní spojení) b) návrh s uvedením rozměru reklamy, předmětu reklamy (nápisy, výtvarné provedení atd.) a barevné provedení c) situační kótovaný zákres umístění d) doba umístění reklamy 2. Žádost splňující výše uvedená kritéria s vyjádřením správního odboru (dále jen SO) k předmětu žádosti za vlastníka dotčeného pozemku Města Řevnice, doloží žadatel Stavebnímu úřadu Řevnice, který povolí či zamítne povolení umístění jmenovaného zařízení dle stavebního zákona a proti předložení platného povolení Stavebního úřadu Řevnice následně správní odbor sepíše návrh nájemní smlouvy o umístění reklamních zařízení. V případech dle 103 odst. 1 stavebního zákona ohlášení ani stavebnímu povolení Stavebnímu úřadu nepodléhají informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m 2 a informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m Výše nájmu za pozemek pro umístění reklamních a informačních zařízení všeho druhu: plocha reklamního zařízení Kč/rok Kč/měsíc Kč/den do 1m ,- 300,- 20,- každý další m 2 500,- 150,- 20,- 4. Zájemcům o umístění reklamních a informačních zařízení v místních částech města Řevnice, kteří bydlí nebo mají sídlo v těchto částech města, bude nájem snížen o 50 %. 5. Vlastník může vypovědět smlouvu v případě: a) že zařízení, ježje účelem nájmu, nebude udržováno v původním provedení a vyhovujícím estetickém stavu, b) bude-li nájemce více než jeden měsíc v prodlení s placením nájmu, c) bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí doby, za níž byl uhrazen nájem, d) obecního zájmu s okamžitou výpovědí za současného vrácení přeplaceného nájmu. 6. Nájemce si zhotoví zařízení vlastním nákladem dle návrhu odsouhlaseného vlastníkem pozemku.

6 7. V případě přenosných reklamních zařízení je jednotlivým žadatelům bezplatně povolováno pouze jedno přenosné reklamní zařízení. Zařízení musí být umístěno bezprostředně před provozovnou tak, aby neohrožovalo a neomezovalo pohyb chodců a provoz na komunikacích. Rovněž musí být zajištěna minimální průchodnost dotčeného chodníku v šířce alespoň 1m. Tato zásada neplatí pro propagaci jednorázových zábavných akcí např. cirkusů, výstav, veřejných akcí atp. 8. Vylepování volebních plakátů se řídí zákonem o volbách, jsou pro ně zvlášť vyhrazeny plochy a je zdarma. 9. Seznam plakátovacích ploch: a) Pražská - za tratí b) Pod lipami - před policií c) Pod lipami - před hotelem Berounka d) Palackého náměstí e) Pražská - u staré pošty t) náměstí Krále Jiřího z Poděbrad g) Mníšecká - u nákupního střediska h) Příčná - u Kenclů i) Komenského - obchod Nosek j) Třebáňská - u Hartmanů k) křižovatka Selecká I) Rovinská - proti Campu Sankce V případě nepovoleného plakátování bude uplatněn postih za poškozování veřejně prospěšného zařízení. Plakátování mimo určené plochy bude řešeno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb. Článek 5 Inzerce v časopisu RUCH Přijímá odpovědný redaktor včetně poplatku složenkou. Ceny za každý započatý řádek zaplatí občan nebo právnická Plošná inzerce: FormátA4 Formát 1/2 A4 Formát 1/3 A4 Formát 1/4 A4 Formát 1/8 A Kč 1500 Kč 1000 Kč 750Kč 400 Kč osoba: Řádková inzerce: Řádkový firemní inzerát bez rámečku Soukromá inzerce - jedno slovo 330 Kč 6Kč Sleva 10% pokud je podán inzerát 3x za sebou Příplatek za zvýraznění + 20% Příplatek za umístění na konkrétní místo a mimo termín uzávěrky % Příplatek za reklamní sdělení k inzerátu %. a) místní 15 Kč b) cizí osoby fyzické i právnické 40 Kč. Článek 6 Ceník kopírování Formát: A4 jednostranný A4 oboustranný A3 jednostranný Cena podle pokrytí tiskem 2,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč

7 Miroslav Cvanciger starosta Článek 7 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

8 Ceník 2 úkonů spojených s poskytováním informací platný od Článek 1 Všeobecně platná ustanovení Ustanovení ceníku platí pro úkony spojené s poskytováním informací podle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Článek 2 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žadatel o informace poskytované Městským úřadem Řevnice, pokud se nejedná o zveřejněnou informaci, uhradí Městskému úřadu Řevnice nebo Městu Řevnice náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši: a) Úhrada pracovního výkonu 50,- Kč za každých ukončených 15 minut pracovního výkonu při vyhledávání informací, pořizování kopií, odesílání informací. Je-li doba potřebná k těmto úkonům kratší než 15 minut, nebude úhrada za pracovní výkon požadována (kalkulace bez režijních nákladů - např. amortizace použité techniky... ). b) Úhrada za pořízení kopií Formát: A4 jednostranný A4 oboustranný A3 jednostranný A3 oboustranný Cena podle pokrytí tiskem 2,00 Kč 4,00 Kč 4,00 Kč 7,00 Kč Kopírování na magnetické nosiče disketa 3,5" 16 Kč/1 ks CD 75 Kč/1 ks DVD 300 Kčl1ks c) Úhrada nákladů na odeslání informace cena dle aktuálního ceníku České pošty a objemu zásilky d) Úhrada nákladů za spotřební materiál pořizovací cena technického nosiče, cena obalového materiálu apod. Celková cena informace je složena ze součtu úhrad použitých podle položek uvedených pod bodem a) až d). Forma úhrady: a) Hotově - v pokladně Městského úřadu Řevnice b) Převodním příkazem na číslo účtu /0800 Úhrada nákladů za vyhledání informace musí být provedena vždy před poskytnutím informace, požadovaná informace bude vydána na základě dokladu o zaplacení úhrady. l~ V Řevnicích dne Or) Miroslav Cvanciger Gbw0 I,t,mta Článek 3 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

9 Žádost o poskytnutí informace (dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) strana 1 z 1 v v I CfR. C:. v DIC:. způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob) a) zaslat na adresu: c) k osobnímu vyzvednutí v budově Městského úřadu Řevnice místnost č. Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

10 v Městský úřad Revnice v Řevnicích dne Č.j. Odbor Městského úřadu Řevnice jako věcně a místně příslušný orgán podle 15 odst. 1 zákona č.1 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl takto: Žádost p trvale bytem. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke starostovi Města Řevnice podáním učiněným u odboru Městského úřadu Řevnice. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 3 dnů doplněno způsobem uvedeným ve větě druhé, je možno je učinit pomocí technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. (titul, jméno, příjmení) vedoucí odboru IČO: DIč: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna as / 0800 TELEFON: FAX:

11 v Městský úřad Revnice v Řevnicích Č.j.: dne Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci.... byla vyřízena. Informace Vám bude vydána v budově Městského úřadu Řevnice v místnosti č uhrazení nákladů v celkové výši Kč, z toho činí:, po - materiálové náklady... Kč, z toho: - pořizování černobílých kopií Kč - výtisk z tiskárny počítače Kč - technický nosič dat Kč - náklady na vyhledání a zpracování informace Kč - poštovné Kč Výše uvedené náklady je možné hradit převodem z účtu u peněžního ústavu nebo složenkou na účet č /0800 anebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp.74. (titul, jméno přijmení) vedoucí odboru IČO: DIČ: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spofitelna as / 0800 TELEFON: 257 no no 151 FAX: 257 no no

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací V Uherském Hradišti dne 19.03.2013 Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany tel mobil.

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany  tel mobil. Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace Směrnice pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Č.j.: MŠS DKŠ 9/12 Účinnost od: 6. 6. 2012 Spisový znak: 1.5 Skartační znak: A 10 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 7. března 2013-1 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Směrnice: Č.j.: HŠaOAVM/115/2013 Vypracovala: Mgr.

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 214, 252 25 Jinočany SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 46/2015 Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Čl. 1 Předmět směrnice

Čl. 1 Předmět směrnice 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2/2009/VP O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Rada města Hrušovany nad Jevišovkou schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým usnesením tento

Více

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna.

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. I. OBECNÉ INFORMACE Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny na webových stránkách NDB. Podávání

Více

Číslo: Č.j.: K 14452/SP/06

Číslo: Č.j.: K 14452/SP/06 P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4 18. 12. 2006 Č.j.: K 14452/SP/06 Věc: poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zpracovatel:

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část první úvodní ustanovení 1) Účel směrnice 2) Definice pojmů, použité zkratky 3) Zveřejňované

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice,, příspěvková organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, se sídlem 73949 Metylovice

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ č.j.:d2/1/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 169 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: MZPSZN-571/2013 I/1.3 A 10 Vypracovala a schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: Směrnice č.: GCH

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Obec Břežany II, Břežany II 32, 282 01 Český Brod Směrnice č. 1/2016 Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní pojmy

Více

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny:

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Poskytování informací

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Adresa: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov Tel.: 565 349 415, 565 349 425 www: www.spssou-pe.cz, e-mail: skola@spssou-pe.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: 2/2013-2014 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací Věc Č.j. : Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací č. D.01.01 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Směrnice ředitele školy k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ZŠ Chotoviny, okres Tábor Směrnice ředitele školy k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Č.j.: 5/07 Účinnost od: 2. 1. 2007 Spisový znak: 1-2 Počet příloh:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace se sídlem Hudební 6/596, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Žádost o informaci

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Žádost o informaci Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (Výňatek ze směrnice č. 11/2011) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice stanovuje pravidla

Více

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: Vypracoval:

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014.

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V ZŠ BOHUTÍN, OKRES PŘÍBRAM

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V ZŠ BOHUTÍN, OKRES PŘÍBRAM Č.j.: 122/2015 Vypracovala: Schválila: ZŠ Bohutín, okres Příbram SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V ZŠ BOHUTÍN, OKRES PŘÍBRAM Mgr. Lada Králová Mgr. Vladimíra Melicharová Pedagogická rada projednala

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř,ores se sídlem v Pustiměři 207, 68321 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Právní forma: příspěvková organizace

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Č.j.: SM-6/2008/Fl. Účinnost od: 01.09.2008 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A 5 Změny:

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace o působnosti a Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace jako příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem Podávání

Více

1. Žadatel. 2. Informace. 3. Poskytované informace

1. Žadatel. 2. Informace. 3. Poskytované informace Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na

Více

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní umělecká škola, Ořechov, příspěvková organizace Komenského 702/4 664 44 Ořechov Směrnice ředitele školy Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Článek 1. Obecná ustanovení k úhradám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Článek 1. Obecná ustanovení k úhradám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím MĚSTSKÝ ÚŘAD HEJNICE Městský úřad Hejnice, Nádražní 521, 463 62 * 482 322 211 * IČ: 00262803 www.mestohejnice.cz * E-mail: info@mestohejnice.cz * Dat. schránka ID: 6rsbedk Sazebník úhrad nákladů za poskytování

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů Směrnice č. 139 Domov pro seniory Jesenec, p.o. Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Základní ustanovení 1) Podle příslušných ustanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO 1 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2000 Směrnice k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím K zabezpečení povinností Městského úřadu Staré Město (dále jen městský

Více

Vnitřní předpis č. 27

Vnitřní předpis č. 27 MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE TAJEMNICE ČSA 196 349 53 BEZDRUŽICE Bezdružice dne 27.8.2014 č.j.: BTAJ/2388/2014 Vnitřní předpis č. 27 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH: 1. Úvod... 1 2. Zveřejňování

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Směrnice č. 23 Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím IČO 47443936 ZŠ CYR. 649/2013-1- Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název: Svobodný přístup k informacím Datum vydání: 1.9.2012 Účinnost

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím. Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím. Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5 Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5 Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Č.j.:GYM292/209 Účinnost od: 1.1.2009 Spisový znak: Změny: Skartační znak: Číslo:

Více

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 2264/2014 Účinnost od: 1.1.2015 Spisový znak: 2.1 Počet příloh:

Více

Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/ G. Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/ G. Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/025833-G Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato příloha spisového řádu upravuje způsob poskytování informací

Více

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 příspěvková organizace IČO : 702 259 23 Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Obsah : ČL.1 - Úvodní ustanovení ČL.2

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011 Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011 Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

Směrnice č. 11/2011 k postupu při realizaci zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 11/2011 k postupu při realizaci zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: říjen 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více