Vznik a zánik Divadla Krajiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik a zánik Divadla Krajiny"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vznik a zánik Divadla Krajiny Bakalářská diplomová práce Autor práce: Michaela Tučková Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Kolegar Oponent práce: doc. MgA. Blanka Chládková Brno 2015

2 Bibliografický záznam TUČKOVÁ, Michaela. Vznik a zánik Divadla Krajiny [The establishment and the termination of Divadlo Krajiny]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, 2015, 56 s. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Jan Kolegar.

3 Anotace Bakalářská diplomová práce Vznik a zánik Divadla Krajiny zkoumá prostředí a podmínky činnosti (a hledá rovněž pojmenování a přehled možností práce) nezávislých divadelních spolků zakládaných absolventy nejrůznějších oborů Divadelní fakulty JAMU. Tento proces je demonstrován na případu založení Divadla Krajiny, na provozování jeho činnosti, podmínkách práce divadla po dobu jednoho roku. Práce posléze sleduje ukončení uměleckých snah tohoto neziskového divadla. Zkoumání je podrobeno i prostředí a historie místa, kde Divadlo Krajiny působilo Staré Brno a připomíná dlouhou linii kulturních vystoupení v této městské části, počínaje 19. stoletím, a jejich problémy, které se těm současným nemálo podobají. Bakalářská práce se rovněž dotkne problematiky změny právnické formy občanského sdružení ve spolek či ústav s vysvětlením rozdílu podmínek fungování takového spolku či ústavu oproti občanskému sdružení. V práci nebude chybět ani hrubý popis představy, jak by bylo možné divadla tohoto typu v Brně podpořit, včetně možností, které vyvstávají s otevřením Kreativního centra města Brna. Klíčová slova Nezisková divadla, granty, rozvoj kultury, propagace, financování, Kreativní Brno, Brno kulturní.

4 Annotation The bachelor thesis analyses surroundings and conditions of operational process and management of the independent theatre group established by graduates of the Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts. The process was analysed on a case study of Divadlo Krajiny. The case study provided a summary of operations and management to the theatre with in one seasonal on with the determination of artistic development. It analyses the surroundings and the history of the place where the theatre was based in the Old Brno. The thesis also brings up the issue of changes in the Civil Code of Law regarding transformation of non-profit organizations into associations and institutes with explanation of the differences and conditions between the two legal entities. After the analysis of independent theatre it provides a description of funding such theatres, and new possibilities of fading with the opening of Creative Centre in Brno. Keywords Non-profit theatre, culture development, grants, promotion, funding, Creative centre in Brno, Culture Brno

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 29. srpna 2015 Podpis:

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Mgr. Janu Kolegarovi za pomoc, vedení a cenné rady při vypracování této práce. Dále chci poděkovat své rodině a přátelům, kteří mě podporovali.

7 Obsah ÚVOD VZNIK DIVADLA KRAJINY A MÍSTO JEHO PŮSOBENÍ PRÁVNÍ FORMA DIVADLA KRAJINY HISTORIE MÍSTA PŮSOBENÍ DIVADLA KRAJINY STARÉHO BRNA PRVNÍ SEZÓNA DIVADLA KRAJINY 2013/ ČTENÉ VERNISÁŽE HOSTÉ V DIVADLE KRAJINY FESTIVALY, KDE SE PREZENTOVALO DIVADLO KRAJINY FINANČNÍ MOŽNOSTI A PROPAGACE DIVADLA KRAJINY PROBLÉMY NEZISKOVÉHO DIVADLA KRAJINY ZÁNIK DIVADLA KRAJINY ZAKLÁDÁNÍ DIVADEL A JEJICH FINANCOVÁNÍ PRAHA A JEJÍ NEZISKOVÁ SFÉRA PROGRAM ROZVOJE KULTURY VE MĚSTĚ PLZNI KREATIVNÍ CENTRUM V BRNĚ POTŘEBY NEZÁVISLÉHO DIVADELNÍHO SEKTORU V BRNĚ I JINDE ZPŮSOBY VÝBĚRU PROJEKTŮ ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 50

8 Odvážné živí naděje! (Krajináři)

9 Úvod Zakládání nových divadelních scén absolventy nejrůznějších oborů Divadelní fakulty (dále jen DIFA) je již dlouhá léta novou a chvályhodnou tendencí. Celý proces jejich uvádění v život je však velmi složitý, protože tato nová divadla nejsou schopna svůj provoz finančně zajistit. Jsou zakládána jako neziskové organizace a po schválení nového Občanského zákoníku mohou pracovat jako spolky, které však také nemohou používat finanční prostředky na placení pracovníků divadla. Stejně jako dříve občanská sdružení, mohou vydělat peníze na provozní výdaje, ale sehnání potřebných finančních prostředků na honoráře pracovníků typu manažera, dramaturga či technika je velmi obtížné až nereálné. Pokud získají grant, většinou nemohou peníze z grantu na jejich zaplacení použít a mohou platit pouze externí pracovníky. Když spolek nemá sponzora, nebo samotní členové neplatí členské poplatky, není vlastně z čeho honoráře pracovníkům neziskového divadla zaplatit (jak technikům, tak tvůrčím pracovníkům). A bez těchto profesí se divadlo dělat nedá, při nejmenším ne dlouhodobě. O placení herců nemluvě. Stává se tak, že noví absolventi, kteří by mohli přinést do města či kraje moderní a vyspělou současnou kulturu, reálně nemohou, a tak tvorba tzv. kulturní tváře města zůstává v rukou stálých, zaběhnutých profesionálních scén. Vznik mladých divadel tvořených mladými umělci je čím dál komplikovanější. V České republice není příliš zvykem podpora kultury soukromými sponzory či firmami a stát prostřednictvím měst a krajů taková divadla rovněž nepodporuje, až na čestné výjimky jako je město Praha. Od roku 2002 jsou takové neziskové divadelní organizace postaveny v Praze na stejnou úroveň jako divadla státní či městská. Rozpor ve financování je samozřejmě stále velký, ale přece jen se již podíl těchto neziskových divadelních organizací na rozdělování grantů v Praze změnil. Ne tak v Brně. V programu rozvoje kultury města Brna zatím není ani zmínky o tom, že by se měla divadla tohoto druhu podporovat. Získání grantů je pak vázáno na dlouhou dobu činnosti takového divadelního spolku, která by měla garantovat úspěšnost divadla, které o grant žádá. Neexistuje žádný grant, který 3

10 by pomáhal při založení a počátečním rozvoji podobných scén. V Brně živoří několik studentských divadel, která se snaží najít nějakou finanční základnu, jež by je udržela při životě. Ne příliš úspěšně. Dalším problémem těchto souborů neziskové divadelní scény v Brně je také nemožnost nalézt prostory, kde by mohly pracovat. Na tento fakt upozorňuje také Klára Mišunová ve své magisterské diplomové práci (Mišunová 2012: 81). Zdá se však, že se v současné době začíná prosazovat snaha politiků a aktivistů změnit v Brně výše popsané nevyhovující poměry. Hlavním tahounem v tomto snažení je iniciativa Brno kulturní, která se chce podílet na vytváření nového Programu rozvoje kultury města Brna. Snaží se také o změny v dotacích do kultury, které by měly dostávat i nezávislé neziskové soubory, které jsou zakládány jednak studenty, dále pak absolventy uměleckých škol. Představa iniciativy je taková, že by granty byly tříleté a byla by možnost proplácet honoráře a mohla by tak být ohodnocena profesionalita odvedené práce. Na přípravě změny se podílí nejen Brno kulturní (Brno kulturní 2015), dle svých materiálů zveřejněných na jejich webových stránkách, ale i řada dalších osobností z kulturních oblastí města Brna (např. Kabinet divadelních studií při semináři estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Podle odhadů uvedených v předešlém Programu rozvoje kultury města Brna (Brno 2015: 5) vznikne ročně na brněnské scéně okolo 40 nových inscenací a měsíčně se odehraje představení pro cca diváků. Snad nastává doba, kdy potenciál brněnské divadelní scény bude mít možnost rozvoje a může se tak stát plnohodnotnou součástí kulturní nabídky města. Bylo by povzbudivé, kdyby příběhů, jako je příběh Divadla Krajiny, bylo co nejméně. Kolik nadšení, práce a úsilí bylo při jeho vzniku vynaloženo a výsledkem byla po době jednoho roku jeho likvidace. Problémy jmenovaného divadla a jejich příčiny jsou námětem a podstatou této bakalářské práce. Koncept Divadla Krajiny byl vypracován se záměrem, že se bude věnovat mytologii a původní české i zahraniční dramatice. Také byla vytvořena koncepce 4

11 divadla a současně založeno Občanské sdružení Argo Navis a v roce 2013 začaly práce i na tvůrčím uměleckém poli. První část práce se soustřeďuje na analýzu práce Divadla Krajiny, včetně propagace, repertoáru a kvality činnosti Divadla Krajiny. Byly také zkoumány možnosti sponzoringu Divadla Krajiny v praxi a jeho výsledky a problémy plynoucí z faktu, že patřilo pod výše uvedenou neziskovou organizaci občanské sdružení Argo Navis. V druhé části se práce věnuje formulaci způsobů a podmínek pro práci divadel podobného typu a zvažuje možnosti pro vstřícnější přístup k umělecké a kulturní práci neziskových divadel, složených zejména z mladých absolventů uměleckých škol, a také si všímá jejich snahy o začlenění do struktury kulturních organizací města či kraje. V této části práce je také uváděn nejnovější záměr Magistrátu města Brna zřízení Kreativního centra na Cejlu, za velké podpory iniciativy Brno kulturní a jsou zvažovány všechny přínosné i problematičtější stránky tohoto záměru, v souvislosti s prací neziskových organizací jak divadelního, tak výtvarného, literárního či tanečního zaměření. 5

12 1. Vznik Divadla Krajiny a místo jeho působení Prvotní impuls k založení nového divadla pro mladé tvůrce vzešel od pedagoga Pavla Trtílka, někdy v roce Oslovil ke spolupráci tehdejší studenty režie Juraje Augustína a Lukáše Kopeckého a také studenta dramaturgie Jana Krupu. Nebylo zapomenuto i na nutnost organizace a produkce, a proto vzali mezi sebe i studentku manažerství Michaelu Šebestovou. Ta měla na starosti produkčně manažerské záležitosti. V této sestavě založili posléze občanské sdružení Argo Navis a vytvořili stanovy a koncepci Divadla Krajiny. Původním záměrem bylo, že se Divadlo Krajiny bude zaměřovat na mytologii a zejména na původní českou a zahraniční dramatiku. Postupně se koncepce Divadla Krajiny proměňovala a také se změnilo obsazení dalších profesí. Jeden z počátečních tvůrců, Lukáš Kopecký, se rozhodl v projektu nepokračovat a s ním odešla i manažerka Michaela Šebestová. Projekt Divadla Krajiny však zaujal dalšího studenta režie Michala Skočovského, který se stal spolu a Jurajem Augustínem kmenovým režisérem Divadla Krajiny. Práce produkčně manažerské převzala autorka této bakalářské diplomové práce. V přílohách jsou Ustavující listina divadelního uskupení Krajiny (Příloha A) a Koncepce Divadla Krajiny (Příloha B). V druhé polovině roku 2012 přišla Divadlu Krajiny nabídka působit na Starém Brně, a to v prostorách místní hospody Palác Prigl. Pronájemce těchto prostor se rozhodnul zrušit smlouvu s provozovateli výherních automatů, které byly v zadním traktu; hernu zcela zrušil a rozhodnul se sál užívat jako prostor pro provozování kulturních aktivit. Rekonstrukce trvala skoro rok a bylo v ní pokračováno ještě po zahájení účinkování Divadla Krajiny, aby mohl být celý záměr přestavění prostor pro divadelní tvorbu dokončen. Palác Prigl je na ulici Křížové na Starém Brně. Jeho původní název bylo Peklo. Jednalo se o prostor, kde se soustřeďovali hráči na automatech a jiná podobná klientela. Po změně provozovatele se koncepce tohoto místa radikálně změnila, díky velké snaze o vytvoření kulturního prostoru a sálu, kde by se mohla 6

13 uskutečňovat zcela jiná činnost. Vnitřní prostor byl přestavěn a vzniknul sál, ve kterém se mohlo hrát divadlo. Všechny tyto snahy byly vedeny myšlenkou přilákat nové zákazníky, zejména studenty středních a vysokých škol, ale také obyvatele Starého Brna či náhodně příchozí, a nabídnout jim možnost sdružovat se v místě s kulturním děním, což v této lokalitě naprosto chybí. V tomto směru viděli tvůrci nového divadla velký potenciál pro svou práci. Velmi pozitivním momentem bylo to, že provozovatel Paláce Prigl souhlasil s tím, že Divadlo Krajiny bude pro začátek zproštěno povinnosti platit pronájem za divadelní prostor. Přispěl k tomu také fakt, že se všichni divadelníci podíleli na rekonstrukci bývalé herny na divadelní sál. A tak se stalo, že v druhé polovině roku 2012 mělo Divadlo Krajiny svůj prostor, ve kterém se usilovně pracovalo s cílem, aby se v něm mohlo hrát. Mezitím se chystal dramaturgický koncept sezona 2013/2014. V podstatě v tutéž dobu byla tvůrcům Divadla Krajiny nabídnuta možnost působení (zejména v letním období) v prostorách hotelu Mario v Lednici, v areálu zámeckého parku. V hotelu byla zbudována místnost, která měla původně sloužit pro různá školení a Divadlo Krajiny ji mohlo využívat jako zkušebnu a také jako zázemí pro různá soustředění. Hotel Mario je nedaleko lednického zámku a parku. Spoluvlastník hotelu chtěl vytvořit v podkroví hotelu multifunkční místnost, kterou by mohl pronajímat na školící akce, workshopy, eventuálně pro setkání vedení či skupin nejrůznějších firem a organizací. Divadlu Krajiny byla nabídnuta uvedená místnost jako zkušebna za malý poplatek za pronájem. Vzhledem k tomu, že Divadlo Krajiny nemělo kde zkoušet, rozhodli se režiséři této nabídky využít pro nazkoušení první inscenace, pro zahájení divadelního provozu v Paláci Prigl. Nazkoušeli zde inscenaci Sestřičky, jejíž premiéru se rozhodli předvést publiku v plenéru lednického parku ještě před jejím uvedením v novém sále v Brně. Hra Sestřičky je odvetou jedné sestry vůči druhé za celoživotní příkoří. Eliška přiváží na vozíku svou starší sestru Andělu, aby s ní oslavila její osmdesátiny. Talentovanou Andělu vnímalo její okolí vždycky jako 7

14 nadějnou klavírní virtuosku, zatímco Eliška žila v jejím stínu a vnímala své postavení jako obrovské ponížení. Teď Eliška rozehrává sérii ponížení, výsměchů a krutostí, které stylizuje do podob dětských her, čímž nastává převrácení jejich vzájemného postavení. Přichází Mistr, ke kterému Anděla vzhlížela, jako ke svému vzoru. Eliška dostane Andělu do stavu, kdy vypadá před Mistrem jako naprostá fyzická i duševní troska. Když Mistr odejde, tak Anděla bere dosavadní Eliščinu hru pomsty do vlastních rukou a dochází k tragedii Právní forma Divadla Krajiny Aby mohlo Divadlo Krajiny vykonávat svou činnost a také např. žádat o granty, musela být nalezena právní forma, která by umožňovala jeho práci. Byly zvažovány různé právní formy, jako založení obecně prospěšné společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a také občanské sdružení. Nakonec jako nejvhodnější forma bylo pro začínající soubor vybráno občanské sdružení. Pokyny (Zákon o sdružování občanů, 1990) pro založení občanského sdružení uvádějí, že občanské sdružení zakládají minimálně tři lidé. Ti tvoří tzv. přípravný výbor, volí mezi sebou zmocněnce, kterému jsou doručovány písemnosti a zastupuje občanské sdružení. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci. Neexistuje jednotný formulář, ale podle zákona musí návrh obsahovat: Podpisy členů přípravného výboru, jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob, označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výboru. Výbor dále vytvoří stanovy, které musí obsahovat: Název sdružení (název sdružení musí od července 2006 obsahovat označení občanské sdružení nebo zkratku o. s., sídlo sdružení, cíl jeho činnosti, práva a povinnosti členů sdružení, 8

15 orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení, ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem, zásady hospodaření. Za podání se neplatí žádný poplatek. Návrh a stanovy se ve dvojím vyhotovení posílají na Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen ministerstvo). Neshledá-li ministerstvo ve stanovách rozpor se zákonem, zaregistruje sdružení. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právní subjektivita sdružení vzniká dnem registrace. Registraci je možné odmítnout mimo jiné i proto, že stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu ke členům, nebo jsou naopak namířeny proti nečlenům sdružení, nebo proto, že se jedná o tzv. nedovolené sdružení. Nedovolenými jsou podle 4 sdružení zaměřená na omezování lidských práv, sdružení, která sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky. O odmítnutí rozhodne ministerstvo do deseti dnů, přičemž proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, a to v případě, že je to nedovolené sdružení. V případě, že návrh nemá nějaké náležitosti, musí na ně ministerstvo upozornit do pěti dnů. Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů od dne, kdy ministerstvu došel návrh, doručena kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení stejně vznikne, a to dnem následujícím od uplynutí této lhůty. Potom zmocněnec podá žádost na Český statistický úřad a přiloží ověřenou kopii stanov. Český statistický úřad přidělí sdružení IČO (identifikační číslo) a sdružení je založeno. Registrace občanského sdružení Argo Navis, pod které Divadlo Krajiny spadalo, byla provedena a schválena dne (Stanovy občanského sdružení Argo Navis Příloha C). 9

16 V roce 2012 došlo k nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku zákon 89/2012 Sb. Došlo ke zrušení zákonů č. 83/1999 Sb. o sdružování občanů a č. 248/1999 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Povinnosti občanského sdružení vyplývající z nového Občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb.) jsou: Sdružení se mění na spolky a je třeba tuto změnu provést v názvu, kde musí být uveden buď spolek namísto občanského sdružení, nebo použít zkratky. Do konce roku 2013 byla možnost využít transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Začátkem roku 2014 se změnila právní forma o.p.s. na ústav. Pokud k transformaci nedošlo, vyčkalo se nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, kdy po 1. lednu 2014 byla občanská sdružení považována za spolek. Bylo třeba porovnat dosavadní i zamýšlenou činnost, vnitřní uspořádání a vnitřní dokumenty (stanovy) s novým Občanským zákoníkem a dle něj stanovy přizpůsobit nebo upravit dle potřeb spolku a to ve lhůtě tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Ve lhůtě dvou let bylo třeba přizpůsobit název. (Zákony v kapse 2013) Pokud bychom se zaměřili na změnu zákona pro spolky, zákon se v podstatě zkonkretizoval a pro občanská sdružení nastalo několik málo změn, popsaných výše, ale žádná závažná změna pro podporu těchto nyní spolků neproběhla. Situace zůstala stejná hlavně v oblasti získávání finančních zdrojů Historie místa působení Divadla Krajiny Starého Brna Je známo, že na Výstavišti bylo Divadlo Julia Fučíka divadlo pro mládež; ještě daleko před ním tam však hrávali i Jiří Voskovec s Janem Werichem a Jaroslav Ježek tam dokonce složil slavnou píseň Tmavomodrý svět. Po krátkou dobu zde pracoval i Emil František Burian ve Studiu Národního divadla. Dále v historii se objevuje zmínka, že na Starém Brně se hrálo divadlo již v 19. století. Tehdy na Křížové, dnešním Mendlově náměstí, postavil na svém pozemku divadlo vlastenec Jan Křtitel Rudiš. (Amatérské divadlo 2015) Bylo to v roce 1869, kdy české divadlo v Brně získalo díky J. K. Rudišovi první krásné 10

17 jeviště, na kterém byl zahájen v listopadu téhož roku cyklus deseti her. V tomto původně domácím divadle se brzy setkávaly všechny vrstvy českého obyvatelstva, účinkovaly tam dcery předních brněnských rodin a pomáhali jim i čeští herci a režiséři z tehdejšího brněnského městského divadla. Z počátku pracovali herci divadla velmi intenzivně a s velkým nadšením a všichni zúčastnění se věnovali přípravám inscenací nesmírně obětavě, bez ohledu na čas. Během doby však kromě finančních problémů nastávaly i problémy další. Chtěli hodně hrát, aby získali peníze, ale to vedlo zase k tomu, že novým hrám nemohla být věnována taková péče, jak bylo třeba, a kvalita inscenací se snižovala, čímž se snižovala i návštěvnost. Dosti podrobná je i informace o zařízení divadla. Pozornost ve své době vzbuzovala hlavně opona, kterou namaloval známý brněnský malíř Josef Zelený, inspirován motivy Královédvorského rukopisu. Ostatní malířskou výzdobu scény pořídil malíř městského divadla Hoffbauer. Ve své době bylo vybavení divadla hodnoceno jako pěkné a dost nákladné. Zajímavou epizodou v působnosti divadla bylo pohostinské vystoupení profesionála Františka Kolára, což svědčí o dobré umělecké úrovni divadla. Činnost divadla však pomalu slábla a ustala úplně začátkem roku (Nekovářová 2009: 11) Není jistě ku podivu, že skončil ze stejných důvodů jako Divadlo Krajiny - pro nedostatek financí a hromadící se provozní těžkosti, přesahující i síly tak obětavého nadšence, jakým Jan Křtitel Rudiš byl. Ale i tak zůstalo divadlo zajímavou ukázkou nezištného úsilí o rozvoj české kultury v Brně. Tou dobou hrávali ochotníci na Starém Brně hlavně v hostinci U Mondscheinů na Malé Pekařské (nyní Kopečné) ulici. Ve skromňoučkých místnostech mívali brněnští Češi již třicet let předtím své zábavy. Ve středu 31. října 1863 tam zpíval poprvé nadšenému obecenstvu profesionální herec Jan František Píšek naši současnou národní hymnu Kde domov můj, píseň Josefa Kajetána Tyla a František Škroupa z tehdy uváděné hry Fidlovačka. Rovněž 3. května 1840 zde uvedl v nadšení své posluchače oblíbený basista Dvořák, který zpíval píseň City Moravana, kterou sám složil na slova Františka Matouše Klácela. (Flordová 2007: 217) Prosperovala i hospoda U bílého kříže, na Pekařské ulici číslo 80, což bylo od roku 1868 místo zkoušek a vystoupení řemeslnické besedy Svatopluk 11

18 a sboru, jehož sbormistrem byl do roku 1876 Leoš Janáček, který se sborem pak přemístil do Besedního domu. (Flodrová 2007: 215) Je zajímavé, že hospodu U bílého kříže založil již v roce 1251 Přemysl Otakar II.; po jejím zániku zde byl vybudován pivovar Brauer, který měl výčepní hostinec. Ten byl pojmenovaný po původní hospodě U bílého kříže a stal se společenským střediskem Starého Brna. Velký sál hostil i herecká představení, hostovala zde např. Společnost Václava Svobody (1868). V roce 1871 se hlásí o možnost provozovat hry U bílého kříže Eliška Zöllnerová a téhož roku opět Václav Svoboda. V osmdesátých letech 20. století bylo v kavárně Savarin na Pekařské ulici založeno ojedinělé Divadlo v kavárně. (Štěpaník 2015) Mohlo být provozováno díky osvícenému vedoucímu kavárny Petrovi Nejedlému. Producentem divadla byl Dušan Přidal, který také vedl Komorní scénu a jejím prostřednictvím smluvně zajišťoval jednotlivé umělce, členy stálých divadel. Uměleckým šéfem byl Jiří Pavloušek, který je známý z konce šedesátých let jako vedoucí a režisér avantgardního divadla Quidam. Soubor Quidam přišel s ojedinělým, tehdy u nás avantgardním pojetím, které přinášelo strhující až šokující představení na hranici divadla a performance. Protagonistou Quidamu a ústřední postavou v klíčových hrách byl Petr Oslzlý, který pak přešel do Husy na provázku. V rámci Brněnského kulturního léta hostovalo Divadlo v kavárně na Nové radnici, v tzv. Divadle pod klenbou, kde uváděli Zprávu od nebožtíka Joanny Chmielewské v úpravě Elišky Novákové. Hrála Libuše Přidalová. Divadlo v kavárně bylo vlastně divadlem stagionového typu, kdy v něm hrály nejrůznější skupiny, např. představení skupiny Krajské kulturní středisko v režii Jiřího Císlera tragikomedii Brejle. Také v Divadle v kavárně Savarinu uvedl student režie Vladimír Morávek recitál s názvem Samota je černý kabát se Simonou Pekovou. Napsali tehdy o ní, že se zrodila šansoniérka, která měla velký úspěch. Představení bývala vždy v úterý. Byla tam také galerie, kde vystavovali mladí výtvarníci. Divadlo bylo pozváno do Bratislavy, tam se jejich tvorbou inspirovali a založili divadlo obdobného typu. 12

19 Komorní představení v netradičním prostředí kavárny Savarin byla zajímavým obohacením brněnského divadelního života. (Brněnský Večerník 1988: 2) V roce 1989 Petr Nejedlý odešel a nastoupil nový vedoucí Savarinu, který dělal divadlu problémy a ty nakonec vyústily v odchod divadla do nového působiště, do kavárny Tivoli na Úvoze. Z počátku se v Tivoli úspěšně uvedli a hrávali každou středu a čtvrtek. Bohužel se také přidaly ekonomické problémy a problémy s vytížeností jednotlivých aktérů. (Brněnský Večerník 1989: 1) Nejvíce však do další práce Divadla v kavárně zasáhla sametová revoluce a dočasný nezájem o kulturu a divadlo vedl logicky k zániku tohoto divadélka. Jako již mnohokrát v minulosti i v současnosti, negativně zapůsobil i nedostatek finančních prostředků. V roce 2011 byl založen na Starém Brně v Kopečné ulici Kabaret Špaček (Kabaret Špaček 2015), ve kterém jsou třikrát až čtyřikrát do měsíce uváděna představení nejrůznějších žánrů. Kromě toho se v Kabaretu vaří a je zde normální restaurační provoz. Několik vystoupení uměleckých hostů kabaretu Špaček: Divadlo v karanténě HERO HERO kavárenské mimické představení. Janet Tišina Prokešová, Pavol Seriš a hudba Tomáš Koza, kytara, Vladan Záruba, kytara, Jakub Hetmer, basová kytara, Hanka Plochová, bicí a zpěv Olie Kovacsová. Tomáš Hrubiš piano a Jiří Jelínek saxofon a čtení. Koncert expresivněromantizujícího piana a saxofonu s autorským čtením povídek z Tenké knihy Jiřího Jelínka. Komediograf Luboš Balák: SKETSCHMAN skutečný příběh muže, kterému řekli, že už není vtipnej. V hlavní roli Radim Novák. Nat Osborn Band Rock, Funk, Jazz, Dance, Soul, Indie, Pop a news EP on Ropeadope Records. Divadlo Československo Marie Ludvíková, Jakub Žáček, Štěpán Rusín, Marek Daniel a hosté, pitoreskní divadlo. 13

20 Travestie show Dana Divad a Lolly de Champagne mediální hvězdy a travestie intelektuálky. Kominické lodě? Ó, kdežpak! aneb kabaret Wernisch s hudbou Miloše Orsona Štědroně, režie: Arnošt Goldflam. Originální mikroromány, miniopery a písně snového básníka Ivana Wernische. Kabaret funguje již čtyři roky a je to ojedinělé místo na Starém Brně, kde se prezentují mladí básníci, hudebníci a další umělci. Zřejmě díky restauračnímu provozu přežívá. Při akcích se vybírá vstupné První sezóna Divadla Krajiny 2013/2014 Představení inscenace Sestřičky (autor Pavel Trtílek, režie Juraj Augustín) bylo naplánováno na září 2013 jako otevření první sezony Divadla Krajiny (2013/2014). (Pozvánka na zahájení sezony 2013/2014 Divadla Krajiny Příloha D) Z důvodu rekonstrukce sálu, která stále probíhala, se zahájení sezony přesunulo na říjen Možnost využít prostory v hotelu Mario, který se nachází v areálu zámeckého parku v Lednici, byla pro tvůrce inscenace velkou pomocí při přípravě inscenace k zahájení sezony a práce Divadla Krajiny vůbec. Tvůrci se rozhodli uvést inscenaci ještě před oficiálním zahájením a první nápad byl takový, že se inscenace ve zkušebně hotelu Mario nazkouší a uvede se na nádvoří hotelu. Po nějaké době, kdy se zkoušelo i na loukách okolo zámeckého parku, bylo režisérem inscenace rozhodnuto uvést ji na louce. Režisér navázal komunikaci skastelánkou zámku paní Ivanou Holáskovou, která s nápadem souhlasila, a tvůrcům bylo povoleno využívat louku ležící za zámeckým skleníkem. Byla to současně také vítaná příležitost pro upoutání pozornosti na nově vznikající divadelní soubor v Brně. Zámek Lednice, který je zapsán v seznamu dědictví UNESCO, navštíví ročně statisíce lidí např. v roce 2014 dle serveru inovinky.cz (ČTK 2014) to bylo (zpráva ze dne ). Pro soubor byla tato akce po stránce propagace velmi lákavá a také to byla možnost vyzkoušet si fungování týmu i inscenace před jejím uvedením v sále Paláce Prigl. 14

21 Představení Sestřiček v Lednici bylo stanoveno na víkend 13. a Vzhledem k malým zkušenostem s propagací bylo zvoleno vše, co pro danou dobu bylo možné. Byla snaha informovat budoucí návštěvníky vylepováním plakátků v areálu zámku, rozdáváním letáčků a také oznámením na sociálních sítích. První uvedení inscenace v sobotu bylo pojato jako veřejná generálka a druhý den byla premiéra. Diváků nebylo mnoho, ale i přesto si tvůrci vyzkoušeli uvedení inscenace před publikem. Tvůrci si také uvědomili, že propagace na představení v plenéru by měla probíhat již půl roku předem, aby návštěvníci věděli, co mají očekávat. Jdou totiž za jiným cílem na prohlídku zámku, parku a všech dalších zajímavých věcí, ne cíleně na divadlo. Proto by informovanost návštěvníků měla být v předstihu, aby si mohli vybrat i možnost návštěvy představení. Nicméně uvedení inscenace Sestřičky v plenéru zaujalo mnoho divadelníků, studentů, převážně Janáčkovy akademie múzických umění (dále jen JAMU), a proto se tvůrci inscenace rozhodli uvést Sestřičky ještě v měsíci srpnu v Brně, na louce v parku Lužánky dne Propagace byla stejná jako v Lednici, ale v brněnském prostředí byla daleko účinnější. Uvedení inscenace Sestřičky v Brně bylo velmi úspěšné jak z hlediska návštěvnosti, tak i z hlediska pozitivních ohlasů. Díky tomuto úspěchu bylo Divadlo Krajiny pozváno na festival UM UM ve Staré Ľubovňi na Slovensku. Dalším úspěchem bylo pozvání namezinárodní festival Les Eurotopiques ve francouzském Lille, kde inscenace Sestřiček získala cenu diváků. Byly tam uděleny dvě ceny a zmíněná cena byla jednou z nich. Na tuto inscenaci tvůrci získali grant od Nadace život umělce a Divadlo Krajiny se podílelo na finančním zajištění pouze z 50 %. Inscenace Sestřičky se hrála celkem 7x, návštěvnost byla 62%. (Program k inscenaci Sestřičky Příloha E) Další inscenace, kterou Divadlo Krajiny uvedlo, byla hra Vulkán (autor Philippe Minyana, režie Michal Skočovský), jejíž nastudování provázela řada potíží, z nichž největší byla časová zaneprázdněnost herců. Nakonec se povedlo uvést v lednu 2014 premiéru a reprízovat tuto hru pouze dvakrát. 15

22 V mytickém příběhu dle antického dramatika Euripida se královna Faidra zamiluje do svého nevlastního syna Hippolyta. Ve svém zpracování Minyan personifikuje její nezkrotnou vášeň v podobě Vulkánu, který v sobě potlačuje sopečnou erupci, podobně jako Faidra svou lásku. Hippolytos se ve hře neobjeví, po Faidřině vyznání lásky prchá přes oceán, v jehož vlnách se utopí. Začíná občanská válka, hejna kobylek ničí úrodu a před zlobou vzbouřenců prchá i Faidřin manžel, král Theseus. Zůstává jen Faidra se svou vášní a očekáváním, zda Vulkán vyplní své hrozby a zničí lidstvo. Tuto inscenaci rovněž podpořil grantový program Nadace život umělce a divadlo se opět podílelo jen 50% nákladů, návštěvnost byla 64%. (Program k inscenaci Vulkán Příloha F) Hru Ježipetr měla režírovat Alexandra Bauerová režisérka, jejíž vytíženost byla překážkou největší. Nebylo možné domluvit zkušební dny, přes chuť herců se na tomto představení podílet. Nakonec, když bylo jasné, že by jako odměna za odvedenou práci byla jen nějaká symbolická částka, dali herci přednost lépe honorovaným nabídkám, což oficiálně formulovali tak, že se nemohou této práce zúčastnit z časových důvodů v souvislosti s vytížeností na jiných projektech. A tak po krátké době byla práce na této inscenaci zastavena. Vojtěcha Barchovského bol, zmar a skon (autor Pavel Trtílek, režie Zuzana Patráková) byla vlastně poslední uvedenou inscenací Divadla Krajiny. Tentokrát se podařilo dodržet plánovaný termín premiéry v měsíci květnu Ovšem vzhledem k uvedenému termínu byla reprizována pouze dvakrát. Tato inscenace vychází ze stejnojmenné sbírky básní Pavla Trtílka. Autor sleduje životní výstřelky, avantýry i pijácké poklesky zneuznaného básníka brněnských zákoutí, Vojtěcha Barchovského, vhlíží do střípků jeho dekadentní tvorby, objevuje krajinu jeho rozjitřené duše, i bardovu smrt s odchodem na onen svět. Textová předloha evokuje strukturu operního libreta a mluvený text spolu s hudební složkou vytváří výslednou podobu inscenace. 16

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22 OBSAH OBSAH 1 SLOVO ŘEDITELKY KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 3 ČINOHRA KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA 4-5 NÁVŠTĚVNOST KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Projekty v roce 2009

Projekty v roce 2009 Projekty v roce 2009 Popis obrazu / Bildbeschreibung (Identita 2) Osmdesátdevět Trenažér jedné revoluce (Identita 3) Marie Restituta / Nemocnice na kraji Říše (Identita 5) Be Free! - Divadlo etnické čistky

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV

STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV STANOVY občanského sdružení DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV (dále jen "Sdružení") I. NÁZEV A PRÁVNÍ POVAHA SDRUŽENÍ 1. Název Sdružení: Občanské sdružení Divadlo 6. května Holešov. 2. Sdružení je nezávislým občanským

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana Stanovy občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. I. ázev, účel a sídlo občanského sdružení

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Název spolku je SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.. 1.2 Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA A PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2016 Informace pro Jihomoravský kraj

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA A PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2016 Informace pro Jihomoravský kraj DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA A PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2016 Informace pro Jihomoravský kraj Vážení vedoucí dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, rádi bychom Vás seznámili

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s.

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Dne 12. 10. 2015 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen CAS ). Ustavující schůze byla svolána dne 12. 9. 2015 svolavatelem,

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více