MONITOR. Res Claritatis. Národní dluh TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Základní prvky křesťanské existence. Homilie Benedikta XVI. 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOR. Res Claritatis. Národní dluh TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Základní prvky křesťanské existence. Homilie Benedikta XVI. 04"

Transkript

1 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo / neprodejné Z OBSAHU Základní prvky křesťanské existence. Homilie Benedikta XVI. 04 Ryba se kazí od hlavy. Nad manifestem německých teologů 05 Když se islám vzdal rozumu. Rozhovor s Robertem R. Reillym 06 Koncil mezi modernismem a Bratrstvem svatého Pia X. 10 TRADICE OTCŮ Z listu svatého papeže Klementa I. Korinťanům (konec 1. století) Budeme vytrvale a naléhavě prosit Stvořitele všeho, aby v celém světě bděl nad spásou těch, které počítá ke svým vyvoleným, skrze svého milovaného služebníka Ježíše Krista. Skrze něho nás povolal z temnoty ke světlu, z nevědomosti k poznání slávy svého jména, abychom v jeho jméno doufali. V něm je prvopočátek všeho stvoření. Tys otevřel oči našich srdcí, abychom poznali, že ty jsi ten jediný Nejvyšší mezi nejvyššími, Svatý mezi svatými. Ty ponižuješ pýchu domýšlivých a maříš úklady pohanů, pozvedáš ponížené a domýšlivé ponižuješ. Obohacuješ a ochuzuješ, vydáváš na smrt i obdařuješ životem. Jsi jediný dobrodinec duchů a Bůh všech tvorů; nahlížíš do propastí, bdíš nad lidskými skutky, pomáháš těm, kdo jsou v nebezpečí, a zachraňuješ zoufalé. Ty jsi Stvořitel a Pán všech duchů. Rozmnožuješ národy na zemi a ze všech jsi vyvolil ty, kteří tě milují skrze Ježíše Krista, tvého milovaného služebníka. Skrze něho jsi nás poučil, posvětil a vyvýšil. Prosíme tě, Hospodine, buď naším pomocníkem a štítem. Přispěj těm z nás, kteří jsou v soužení, nad poníženými se slituj, sklíčené pozdvihni, ukaž se prosícím, nemocné uzdrav. Ty v tvém lidu, kteří bloudí, uveď na správnou cestu. Nasyť lačné, vysvoboď naše vězně, posilni bezmocné, utěš bázlivé. Ať poznají všechny národy, že ty jediný jsi Bůh, Ježíš Kristus že je tvůj služebník a my tvůj lid, ovce tvé pastvy. [...] Ano, Hospodine, ukaž nám svou tvář k dobrému pokoji. Dej svornost a pokoj nám i všem obyvatelům země, jako jsi dal našim otcům, když k tobě volali ve víře a v pravdě. Ty jediný nám můžeš prokázat tato i ještě větší dobrodiní. Tebe velebíme skrze velekněze a ochránce našich duší Ježíše Krista, skrze něhož buď tobě sláva a moc nyní i po všechna pokolení až na věky. Amen. Národní dluh Úvodní slovo plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského Nejde o peníze, jde spíš o nedostatek vděčnosti. Mnozí jste jistě v Římě navštívili starobylou baziliku sv. Klimenta, jehož ostatky do Říma přinesli svatí Cyril a Metoděj, a ve které byl po své smrti 14. února 869 svatý Cyril s velkými poctami pochován. Asi vás překvapila úcta prokazovaná svatému Cyrilu od různých slovanských národů. Jeho hrob v podzemí baziliky je ozdoben deskami, často velmi uměleckými, na kterých je v různých slovanských jazycích vyjádřen dík jednotlivých národů a států svatému Cyrilovi. A možná vás, právě tak jako mě, překvapilo i to, že snad jediný slovanský národ (nebo aspoň jeden z mála), který tam poděkování svatému Cyrilovi nemá, je ten náš. A je to právě národ, k jehož předkům svatí Cyril a Metoděj na Velkou Moravu přišli! Proto vznikla iniciativa vedoucí k napravení tohoto národního dluhu. Deska je zhotovena jako sponzorský dar. Na desce je nápis připravený kardinálem Špidlíkem: Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal: Tys mi je dal, Tobě, Bože, je vracím. Svou mocnou pravicí je veď a pokrovem svých křídel je přikryj! A k tomu je ještě připojeno: Věnuje vděčný český národ L. P Jednání, aby bylo možné desku u hrobu svatého Cyrila umístit, vede náš velvyslanec u Svatého stolce JUDr. Vošalík. Deska tam bude slavnostně umístěna asi v polovině května za přítomnosti státních a církevních představitelů, jako součást přípravy na oslavu výročí příchodu Soluňských bratří k nám. Ať se oba apoštolové za náš národ stále přimlouvají. Moc to potřebujeme! Mons. František Radkovský biskup plzeňský Sv. Cyril a Metoděj přinášejí ostatky sv. Klimenta do Říma (freska z 11. stol.). Wikipedie

2 Res Claritatis MONITOR stalo se EU se neshodla na odsouzení pronásledování křesťanů Demonstrace proti pronásledování křesťanů v Egyptě Foto: atlasshrugs2000.typepad.com Slavnostní instalace nových kanovníků litoměřické kapituly V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se v sobotu 12. února 2011 konala slavnostní instalace deseti nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly u sv. Štěpána. Instalace proběhla při bohoslužbě slova (čtení z Písma, promluva Mons. Jana Baxanta, přečtení životopisů nových kanovníků, vyznání víry a přísaha nových kanovníků, přijetí kanovnického roucha a místa v chóru). Pro litoměřickou kapitulu je to událost naprosto ojedinělá a výjimečná. Tolik kněží pověřených péčí o litoměřickou katedrálu nebylo do úřadu jmenováno během jednoho ceremoniálu za tisíciletou historii litoměřické kapituly. Kanovníci jsou nejbližšími spolupracovníky biskupa a obvykle byli jmenováni po jednom v závislosti na obsazení beneficií. V posledních sto letech proběhly dvě velké instalace kanovníků, a to na počátku biskupské služby Štěpána kardinála Trochty (v roce 1951) a později, v 90. letech, za biskupa Mons. Josefa Koukla. Litoměřická kapitula je druhou nejstarší institucí svého druhu v České republice. S kostelem sv. Štěpána ji založil v roce 1057 kníže Spytihněv II. Dnešním posláním kanovníků je péče o katedrálu a tamní slavnostní liturgii, opomenout však nelze službu v oblasti vědecké, kulturní a obecně společenské. dltm.cz Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) velmi lituje, že se 27 ministrů zahraničních věcí zemí EU 31. ledna 2011 neshodlo na společné deklaraci odsuzující náboženské pronásledování. Dohoda byla zamítnuta z důvodu vnitřních sporů mezi ministry kvůli uvedení křesťanů mezi obětmi náboženského pronásledování. COMECE je překvapena vzhledem k tomu, že evropská veřejnost si je po nedávných útocích na kostely v Iráku a Egyptě vědoma mimořádné situace křesťanů na Blízkém východě. Toto diplomatické váhání je o to víc nepochopitelné, protože nevinní lidé přišli o své životy v brutálních útocích proti křesťanům a jiným menšinám na celém světě. Kromě toho Evropský parlament (20. ledna 2011) a Rada Evropy (27. ledna 2011) již připravily cestu pro odsouzení pronásledování křesťanů tím, že obě instituce přijaly usnesení, která explicitně odsuzovala násilí na křesťanech. Nedávné útoky proti křesťanům však nejsou ojedinělými případy. Statistiky týkající se náboženské svobody za poslední roky ukazují, že většina činů náboženského násilí je páchána na křesťanech. Situace se ještě zhoršila na Blízkém východě, obzvláště v Iráku, kde může pronásledování v dalších měsících vést až k vymizení křesťanských komunit. Závazek EU zastávat se základních práv a náboženské svobody je jasně uveden ve Smlouvě o EU a v Chartě základních práv a byl znovu potvrzen v mnoha deklaracích. Proto nyní očekáváme, že EU vykoná konkrétní opatření, aby tyto obecné principy vnesla do politického jednání. TS ČBK Eucharistický kongres k 50. výročí ustavení liturgie II. vatikánského koncilu Německá biskupská konference se rozhodla uspořádat v roce 2013 Eucharistický kongres v arcibiskupství Kolín, jako součást oslav 50. výročí II. vatikánského koncilu. Její předseda arcibiskup Dr. Robert Zollitsch k tomu prohlásil: Jak můžeme uctít Boha? Tak se ptá mnoho lidí. Před půl stoletím dal na toto téma II. vatikánský koncil odpověď, která ukázala cestu, tehdy schválenou novou liturgií. To si připomeneme v roce Toto jubileum je pro Německou biskupskou konferenci dobrou příležitostí především poděkovat za eucharistii [...]. Závěr výročí II. vatikánského koncilu, tedy rok 2015, bude velkým svátkem celosvětové Církve a Církve v Německu. Kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner považuje kongres za důležité znamení víry pro veřejnost: Naše arcibiskupství se v roce 2013 ohlédne nazpět do své 1700 let trvající existence. Těší nás, že po Světovém dnu mládeže v roce 2005 smíme být hostiteli této důležité události víry. V centru Eucharistického kongresu bude bohoslužba, adorace, vyznání víry, upevnění víry a otázka po způsobu života z víry. Od prvního Eucharistického kongresu v roce 1881 ve francouzském Lille se konají tato setkání v nepravidelných intervalech celosvětově jak mezinárodně, tak i na národních úrovních. Poslední Eucharistický kongres v Německu se konal v roce 1960 v Mnichově. Kathnews RC Monitor si můžete objednat na adrese: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, Praha 5, nebo na internetových stránkách Zde se také můžete zaregistrovat, máte-li zájem o pravidelné zasílání zpráv em. Periodikum je distribuováno zdarma a lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zaslaným darům, které pokrývají náklady na tisk a distribuci. Náklady na jedno číslo jsou přibližně 20 Kč, což za rok činí 440 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dary lze podle 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně. 2 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

3 Res Claritatis MONITOR stalo se Festival proti totalitě po páté Ve dnech února 2011 se uskuteční již pátý ročník Mene Tekel. Letošní téma konference, Reflexe totality v umění a vzdělávání, bude nahlíženo pohledem historiků, umělců a pedagogů. Na konferenci představí zástupci Moderních dějin a o. s. PANT Petr Šimíček a Jiří Sovadina nové metodické DVD zaměřené na výuku 50. let v Československu. Pod záštitou rektora UK Prof. Václava Hampla se na fóru v Kongresovém centru UK v úterý 22. února setkají představitelé několika oborů, aby naše novodobé dějiny podrobili zkoumání z hlediska uplatňování totalitních praktik v umění a vzdělávání. Podrobný program lze vyhledat na stránkách RC Slavnostní zahájení výstavy věnované Josefu Beranovi V pondělí 31. ledna 2011 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy s názvem Milovat dobro a odporovat zlu, která je věnována poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni ThDr. Josefu kardinálu Beranovi ( ). Záštitu nad výstavou převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová. Výstava má putovní charakter. Od pondělí 31. ledna bude ve sněmovních kuloárech hostovat po celý měsíc únor. Je instalována u příležitosti 100 let od kněžského svěcení arcibiskupa Berana. Kurátorka výstavy Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů je zároveň autorkou monografie o arcibiskupu Beranovi, která nese název Uzavírám vás do svého srdce. Výstava zvlášť podtrhuje význam osobnosti kardinála Berana v jeho odporu proti novodobým totalitám, nacismu a komunismu. Vznikla v prosinci roku 2009 jako jubilejní akce ke 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Paralelně na začátku této putovní výstavy odhalil kardinál Miloslav Vlk při vzpomínkovém obřadu 7. prosince 2009 před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. V únoru 2010 byla expozice dva týdny k vidění na mezinárodním festivalu Mene Tekel. V závěru roku 2010 o výstavu projevil zájem český velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík. Její text byl přeložen do italštiny a v květnu tohoto roku bude instalována v Římě, neboť letos si připomeneme 100. výročí Beranova kněžského svěcení a jeho první sloužené mše svaté. Obě události se uskutečnily v roce 1911 právě v Římě. Tiskový odbor Kanceláře PSP ČR Manifest německých katolických teologů Více než jedna třetina profesorů (143 z 400) vyučujících na katolických teologických fakultách v německy mluvících zemích podepsala manifest pod názvem Církev 2011 nezbytná změna. Podle signatářů musí být letošní rok časem změny pro Církev, která prochází hlubokou vnitřní krizí, jež nemá obdoby. Signatáři míní, že je třeba, aby se Církev zbavila morálního dogmatismu a osvobodila se od svých fosilních struktur a požadují zrušení kněžského celibátu, svěcení žen a uznání homosexuálních svazků. To prý vrátí Církvi její věrohodnost. Německý žurnalista Peter Seewald, autor poslední knihy rozhovorů s Benediktem XVI. Světlo světa, manifest ostře kritizoval. Řekl, že v Církvi musí každý usilovat o změnu především vlastním obrácením, což je přesný opak toho, co žádá memorandum teologů: Církev není tam, kde je kritizován papež, tam, kde jsou političtí stratégové a ješitové, připravení rozpovídat se do jakéhokoli mikrofonu, který je jim nastaven, nýbrž tam, kde jsou lidé, kteří se modlí. Komentář ke zprávě najdete v tomto čísle na str. 5 v rubrice Pohled z Říma. RaVat SLOVO KNĚZE Před mnoha lety jsem zhlédl film Gándhí. Do paměti se mi vtisklo zvláště Gándhího zaujetí pro lidskou důstojnost a spravedlnost. Měl velmi rozvinuté přirozeně právní myšlení a jako silná morální osobnost se neváhal vzepřít nespravedlivým kolonizačním zákonům Velké Británie. Jak postupoval? Jednak meditoval (to je třeba odlišit od křesťanské modlitby), jednak se postil, a pak také jednal. Věděl, že je třeba špatným zákonům nenásilně odporovat a v zájmu spravedlnosti je též porušovat. Byl iniciátorem pasivní rezistence a občanské neposlušnosti a získal pro oboje velkou část indické společnosti. Známý je jeho Solný pochod, kdy roku 1930 s několika desítkami Indů doputoval k moři, aby symbolicky narušil státní monopol na těžbu soli. Jeho úsilí i přestálá utrpení byla nakonec korunována úspěchem v podobě indické samostatnosti. Proč připomínám tento zápas z minulého století, když jsme už dávno někde jinde? Ano, jsme jinde, ale nikoliv vepředu. Přes výdobytky techniky, komunikační propojení a hospodářský vzestup panuje u nás horší nespravedlnost, než byla politická a hospodářská nadvláda Spojeného království nad Indií. Tehdy byla v Indii samozřejmá úcta k lidskému životu a přirozené právo na život bylo všeobecně přijímáno. U nás však je toto nezcizitelné a nezadatelné právo porušeno. Interrupční zákon umožňuje zabíjení počatých a dosud nenarozených dětí a zraňování jejich matek. Legalizovaná nespravedlnost umělého potratu u nás trvá již 54 let a lidských obětí denně přibývá Možná si řeknete, proč zase o potratech? Není to až příliš často? Odpověď je jednoduchá: Protože ta těžká nespravedlnost stále trvá. A protože jde o zabíjení nevinných lidí. Kdo nad tím může mávnout rukou? Kdo k tomu může mlčet? A přece státníkům tento stav vyhovuje, nač si pálit prsty, a světská média raději informují o podvyživených fenkách. Záleží na postoji každého z nás, zda necháme toto zlo dál v klidu plynout, anebo se mu postavíme. fr. Pavel Maria OP fr. Pavel M. Mayer OP, dominikánský kněz, magistr noviců 3

4 Res Claritatis MONITOR ze života církve ZÁKLADNÍ PRVKY KŘESŤANSKÉ EXISTENCE Homilie Benedikta XVI. z udílení biskupského svěcení V sobotu 5. února v bazilice sv. Petra udělil Svatý otec biskupská svěcení pěti kněžím. V homilii vykreslil čtyři základní prvky křesťanské existence na základě verše Sk 2,42. Zkrácenou verzi homilie přinášíme. Pro Týden modliteb za jednotu křesťanů zvolily křesťanské komunity Jeruzaléma pro letošní rok slova ze Skutků apoštolů, v nichž svatý Lukáš směrodatně ilustroval základní prvky křesťanské existence ve společenství Církve Ježíše Krista. Vyjadřuje to takto: Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách (Sk 2,42). Setrvávat v apoštolském učení Víra má konkrétní obsah. Není to neurčitá spiritualita, nedefinovatelný smysl pro transcendentno. Bůh jednal. Právě On mluvil. Skutečně něco učinil a skutečně něco řekl. Zajisté, víra je v první řadě svěření se Bohu, živý vztah k Němu. Avšak Bůh, kterému se svěřujeme, má tvář a daroval nám svoje Slovo. Můžeme tak stavět na stabilitě jeho slova. Starověká Církev shrnula podstatné jádro apoštolského učení do takzvané Regula fidei, která je v podstatě vyznáním víry. To je spolehlivý základ, na kterém my, křesťané, stavíme také dnes. Je to bezpečný základ, na němž můžeme postavit dům naší víry (srov. Mt 7,24). Stabilita a definitivnost toho, co věříme, neznamená strnulost. Jan od Kříže přirovnal svět víry k dolu, ve kterém objevujeme stále nové poklady, v nichž se rozvíjí jediná víra, vyznání Boha, který se zjevuje v Kristu. Communio Druhý sloup naší církevní existence nazývá svatý Lukáš communio. Po II. vatikánském koncilu se tento výraz stal ústředním slovem teologie a zvěsti, protože vyjadřuje všechny dimenze křesťanské existence a církevního života. Jednu z prvních velkých definic komunia podal svatý Jan na začátku svého prvního listu: Co jsem viděli a slyšeli, čeho se naše ruce dotýkaly, zvěstujeme vám, abyste měli komunio spolu s námi. A naše komunio je společenství s Otcem a s jeho Synem, Ježíšem Kristem (srov. 1 Jan 1,1 4). Bůh se pro nás stal viditelným a hmatatelným a tak s námi vytvořil skutečné společenství. Vstupujeme do něho vírou a společným životem s těmi, kteří se jej dotkli. S nimi a jejich prostřednictvím ho jakýmsi způsobem vidíme, dotýkáme se Boha, který se stal naším bližním. Horizontální i vertikální dimenze jsou tak spolu neoddělitelně spojeny. Jsme-li ve společenství s apoštoly, jsme v jejich víře a tím jsme sami v kontaktu s živým Bohem. To je podstata apoštolské posloupnosti: uchovat společenství s těmi, kteří se setkali s Pánem viditelně a hmatatelně a tak držet otevřené nebe, přítomnost Boha mezi námi. Opravdovost zvěsti vyžaduje zachovávání výšiny života. Nalezneme ji jedině tehdy, necháme-li se Bohem táhnout do jeho výšin. Lámání chleba Dalším zásadním prvkem církevní existence je lámání chleba. Je středem Církve a má být středem křesťanské existence a kněžského života. Pán se nám dává. Zmrtvýchvstalý vstupuje do mého nitra a chce mne transformovat, aby mi umožnil vstoupit do hlubokého společenství s Ním. Takto mne otevírá ke všem ostatním: my, ač je nás mnoho, jsme jedním chlebem a jediným tělem. Snažme se slavit eucharistii se stále hlubší oddaností a horlivostí, snažme se řídit své dny tímto měřítkem, nechme se od ní utvářet. Lámání chleba je zároveň také výrazem sdílení, předávání naší lásky druhým. Sociální dimenze či sdílení není jenom morálním dodatkem, který se pojí k eucharistii, nýbrž její součástí. Buďme pozorní k tomu, aby se víra vždy vyjadřovala láskou a spravedlností jedněch ke druhým. Modlitby Jako poslední pilíř církevní existence zmiňuje Lukáš modlitby. Modlitba má být na jedné straně velmi osobní, sjednocení s Bohem v nitru. Má být mým zápasem s Ním, Jeho hledáním, mým díkůvzdáním Jemu a mou radostí v Něm. Není však jen soukromou věcí mého individuálního já, které se netýká druhých. Modlit se v podstatě vždycky znamená modlit se v množném čísle dětí Božích. Pouze v tomto my jsme dětmi našeho Otce, jak nás Pán učil se modlit. Pouze toto my nám otevírá přístup k Otci. Na jedné straně se naše modlitba má stávat stále osobnější, stále hlouběji se dotýkat jádra našeho já. Na druhé straně se má neustále živit společenstvím těch, kdo se modlí, jednotou Kristova těla, abych byl opravdu utvářen láskou Boží. Modlit se tak v posledku není jen jednou z aktivit, jistým zákoutím mého času. Modlitba je odpověď na imperativ, který stojí na začátku kánonu eucharistického slavení: Sursum corda vzhůru srdce! Je to výstup vlastní existence k výšinám Boha. U svatého Řehoře Velikého se v této souvislosti nacházejí krásná slova. Připomíná, že Ježíš nazývá Jana Křtitele hořící a svítící lampou (Jan 5,35) a pokračuje: hoří touhou po nebi, svítí slovem. Aby tedy byla zachovávána opravdovost zvěsti, musí být zachovávána výšina života (Hom. in Ez. 1,11,7). Výšinu, vysoké měřítko života, které je právě dnes tolik podstatné ke svědectví vydávané Ježíši Kristu, můžeme nalézt jedině tehdy, když se od Něho v modlitbě necháme ustavičně táhnout do Jeho výšin. Přeložil P. Milan Glaser SJ Radio Vaticana (Mezititulky redakce) 4 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

5 Res Claritatis MONITOR pohled z říma RYBA SE KAZÍ OD HLAVY Nad manifestem německých teologů Domácí církev není metafora. Rodina skutečně je malá Církev v plném smyslu a rodiče mají hlavní odpovědnost za předávání víry svým dětem říkal kardinál Ennio Antonelli na posledním zasedání Papežské rady pro rodinu. Vzpomněl jsem si na ta silná a jednoznačná slova, když jsem uslyšel o šíleném, i když banálním, manifestu německých teologů. Jsem-li totiž jako rodič skutečně odpovědný za víru svých dětí, pak mám právo vyslovit, že si nepřeji, aby lidé s takovými názory byli teology v mé Církvi, aby učili kněze a katechety, kteří posléze budou pečovat o víru mých dětí. Nepřeji si to i z čistě empirických důvodů. Jejich teologie se prostě v praxi neosvědčila. Jak ukázala poslední desetiletí, Církev v německojazyčných zemích zradila mladou generaci. Nepředala jí víru. Před několika lety o tom mluvil také papež. Během setkání se švýcarskými biskupy řekl, že mladí, kteří prošli katechetickou formací v jeho rodném Bavorsku, jsou naprostí ignoranti, o křesťanství nevědí ani naprosto základní věci. Jistě, nežijeme v německy mluvících zemích. Nevíme ještě, kde budou vyrůstat naše děti, ale určitě ne v Německu ani v Rakousku. Problém s teology se ovšem neomezuje pouze na tyto země. Německá teologie sehrála podstatnou úlohu v pokoncilní Církvi, dokonce do té míry, že jedna z hlavních publikací o historii Koncilu nese titul: Rýn se vlévá do Tibery. Teologové si osobují právo na úplnou autonomii své činnosti, jako by jejich disciplína neměla žádný vliv na život Církve. Ve skutečnosti je to naopak: právě oni jsou jakýmsi mozkem Církve. Vychovávají její vedoucí a vzdělávací kádry. Pokoncilní reformy probíhaly pod jejich diktátem. A dnes, když se ukazuje, že Církev je v hluboké krizi, myjí si ruce a chtějí odvrátit naši pozornost od vlastní odpovědnosti, navrhujíce stále stejná zázračná řešení, která zbaví Církev všech problémů: zrušení celibátu, kněžství žen, placet pro homosexuální svazky a úplnou Personifikace Teologické fakulty (výzdoba podstavce sochy Karla IV. na Křižovnickém nám. v Praze). Foto: Wikimedia Commons Apel německých teologů připomíná jejich tichou, ale důležitou existenci. Půl století byli šedou eminencí tamní Církve. Dnes nechtějí vzít odpovědnost za své činy. Proto volají: ještě víc! demokratizaci Církve. Tedy výrazný krok směrem k liberálnímu protestantismu, který je dnes ovšem v daleko hlubší krizi než církev katolická. Ve Vatikánu zatím žádná oficiální reakce na revoluční memorandum teologů nezazněla. Joseph Ratzinger už jednou na podobné hlasy ze své vlasti reagoval pěkným dokumentem o poslání teologa v Církvi. Tentokrát dva dny po vydání memoranda pronesl velmi obšírnou homilii o odpovědnosti biskupů. Skandálnost memoranda totiž nespočívá v tom, že teologové mají takové názory, nýbrž v tom, že s těmito názory jsou teology v Církvi. A odpovědnost za to padá právě na biskupy. Pastýř, řekl papež, nesmí být rákosem, který se kymácí podle toho, jak vane vítr, služebníkem ducha doby. Být ne ochvějný a mít odvahu odporovat momentálním proudům patří podstatně k poslání Pastýře. Nesmí být rákosem, ale má být jako strom, který má kořeny zapuštěné hluboko a stojí pevně a neochvějně. To nemá nic společného se strnulostí nebo nepružností. Pouze tam, kde je stabilita, je také růst. Benedikt XVI. poukázal také na povinnost předávat tradici Církve:»Setrvávat v apoštolském učení«víra má konkrétní obsah. Není to neurčitá spiritualita, nedefinovatelný smysl pro transcendentno. Bůh jednal. Právě On mluvil. Skutečně něco učinil a skutečně něco řekl. Zajisté, víra je v první řadě svěření se Bohu, živý vztah k Němu. Avšak Bůh, kterému se svěřujeme, má tvář a daroval nám svoje Slovo. Můžeme tak stavět na stabilitě jeho slova. Kdyby němečtí biskupové chápali své poslání takto, nebyl by tu dnes problém teologů, ani řada jiných problémů a skandálů. Krzysztof Bronk Krzysztof Bronk pracuje jako redaktor polské redakce Radia Vaticana. 5

6 rozhovor Res Claritatis MONITOR KDYŽ SE ISLÁM VZDAL ROZUMU Rozhovor s Robertem R. Reillym Co se to stalo s islámskou civilizací? Jak jsme se dostali od Avicenny a Cordoby k Usámovi a al-kajdě? Tento problém mapuje Robert R. Reilly v knize Uzavírání muslimského myšlení: Jak intelektuální sebevražda vytvořila moderní krizi islámu. Reilly zde rozebírá tisíciletou teologickou debatu o rozumu a přirozenosti Boha. S autorem rozmlouval redaktor časopisu Inside Catholic Brian Saint-Paul. Islám se rozšířil z Arábie jako nomádské náboženství. V prvních generacích se příliš nezabýval filosofickými otázkami, ale spíše expanzí a následovnictvím. To se ale změnilo. Jak? První čtyři kalifové zůstávali na Arabském poloostrově. Původně drželi svá vojska mimo dobytá města, aby se muslimové nenakazili cizími kulturami a vírou. Po založení Ummájovského kalifátu okolo roku 660 se centrum nové říše přesunulo do Damašku; později je Abbásovci přenesli do Bagdádu. To už nemohli držet své lidi v karanténě, a ti se setkali s národy, pro něž byla filosofie druhou přirozeností: muslimové se setkali s křesťanskou apologetikou své doby. V diskusích s křesťany pocítili potřebu rozvinout filosofické nástroje, jimiž by propagovali nebo hájili muslimskou víru. Potřebovali svou vlastní apologetiku. Tak se vynořila otázka: je pro nás legitimní užívat tyto nástroje logiku, filosofii a co je nám vlastně dovoleno těmito prostředky poznat? V moderní muslimské teologii se prosadil názor, že Bůh není rozum, ale čirá vůle a moc. Takový pojem Boha ospravedlňuje násilí při hlásání víry. Ground Zero. Foto: australianconservative.com Tato proměna se soustředila okolo jedné ze škol islámského myšlení mutazilitů. Ano. Mutazilité trvali na primátu rozumu; tvrdili, že první povinností člověka je rozumové poznání, skrze něž lze dojít k poznání Boha. Podle nich je povinností poznávat zjevení způsobem, který je v souladu s rozumem, takže to, co v koránu neodpovídalo rozumu, se nemělo chápat doslovně, spíše jako metafora nebo analogie. Podle mutazilitů je Bůh sám rozumem a lidský rozum je dar od Něho: proto člověk může poznávat Boha skrze řád stvoření. Abdaldžabbár, jeden z velkých teologů této školy, prohlásil: Máte povinnost uskutečňovat to, co odpovídá rozumu. Mutazility podporoval kalif al-mamun, největší příznivec řeckého myšlení v islámské historii. Tvrdí se, že měl sen, v němž se mu zjevil Aristoteles a al-mamun se ho zeptal: Co je dobré? Aristoteles mu odpověděl: To, co je dobré podle rozumu. A tak al-mamun přijal racionální teologickou školu mutazility a podpořil také prvního arabského filosofa Alkinda (al-kindí). Zhruba vzato je toto pojetí Boha zcela v souladu s křesťanským, je to tak? Je nám velmi povědomé. A když čteme Abdaldžabbára, jsme překvapeni, jak se podobá křesťanským apologetům nebo tomu, co lze nazvat přirozenou teologií. Jeho argumenty pro existenci Boží jsou v podstatě tytéž jako ty, jež nalézáme v křesťanské přirozené teologii. To by nás nemělo překvapit, protože jsou ovlivněny týmiž řeckými prameny. Ale to je něco zcela jiného než to, co si spojujeme s moderní muslimskou teologií. Co se stalo? Ne všechno z toho prošlo u tradičnějších muslimů dobře. A z této opozice vznikla další teologická škola, známá jako ašarité, podle svého zakladatele al-ašarího. Ta krok za krokem odmítala všechno, co tvrdili mutazilité. Tvrdila, že Bůh není rozum, ale čirá vůle a moc. Může dělat, cokoli chce není omezen ničím, ani svým vlastním slovem. Co je dobré nebo zlé, nemůžeme poznat rozumem, ale jen skrze zjevení. Velký ašaritský teolog al-ghazálí řekl, že z rozumu neplynou žádné závazky, ale jen ze šaríje. Takže nic z toho, co můžete poznat rozumem, vás nemůže v životě vést a pomáhat rozeznat dobré od zlého. Morální filosofie neexistuje. To má ale pro objektivní mravnost věcí závažné důsledky. Rozhodující je, že Bůh nezakazuje vraždu proto, že je špatná, ale vražda je špatná proto, že ji Bůh zakazuje. Bůh může 6 res.claritatis.cz svět katolickýma očima

7 Res Claritatis MONITOR rozhovor zítra změnit názor a požadovat rituální vraždu, a nikdo mu nemůže odporovat, protože věci samy o sobě nejsou ani dobré, ani zlé, ale stávají se takovými podle Božího příkazu. Pro svou spásu tedy musíte znát jeho příkazy, ale ty nepoznáme rozumem. V interpretaci Božího zákona platí princip islámské jurisprudence, který říká: Rozum není zákonodárcem. Jinými slovy jediné zákony, jež se na vás vztahují, jsou ty, jež vám dal Bůh. Rozum není oprávněn tvořit zákony, ba ani je interpretovat. Politické důsledky tohoto stanoviska jsou jasné: není-li rozum zákonodárcem, tak proč mít vůbec nějaké zákony? Ty nemají význam, protože rozum nemá žádný význam. Bez rozumu tedy nemůžeme mít reprezentativní demokracii. Správně. Demokracie je jen zástěrkou vlády silnějšího. Je to jen jiný způsob, jak prosadit moc silou v tomto případě silou většiny. Takže ašaritská škola odmítá primát rozumu ve prospěch primátu čiré vůle a moci. Právě proto se v islámském světě nemůže rozvinout konstituční demokratická vláda. To je obrovský posun, protože oddělíme-li rozum od Boha, zrušíme kauzalitu a s ní poznatelný vesmír. Ano, to je jeden z vedlejších důsledků ztráty rozumu. Bůh nemá pro své jednání žádné důvody. Proto to, co činí, je nepochopitelné. Jednou z věcí, jež učinil, je stvoření vesmíru, který se tak stává nepochopitelným. Pro ašarity tedy Boží všemohoucnost znamená, že on sám je jedinou příčinou věcí. Prvotní příčina se tedy stává jedinou příčinou, jež popírá existenci sekundárních příčin v přirozeném světě. Bavlnu nespálí oheň, ale Bůh. Kámen nespadne v důsledku přitažlivosti, Bůh způsobuje pád přímo. Nic jako přirozený zákon neexistuje. Popření příčiny a důsledku je ničivé. To vysvětluje dysfunk ční povahu většiny dnešního islámského světa. Když Bůh může udělat jednu věc, může udělat i jinou neexistuje předvídání. Kdo chce někoho vést k víře v Boha, musí dobře mluvit a správně argumentovat, a ne se utíkat k násilí a hrozbám. Víru nelze šířit násilím. Tímto jediným mávnutím jsme zamítli vědu. Je obtížné pochopit události přirozeného světa, nejsou-li propojeny příběhem o příčině a následku. Je to pak prostě série zázraků, a ty jsou nepochopitelné. To je právě stálý důraz ašaritské školy: v přírodě neexistuje vnitřní řád, jenom jednotlivé, postupné projevy Boží vůle. Bůh není teleologicky uspořádán. Je nepoznatelný. Koránem se nezjevuje on sám, pouze stanoví pravidla, jež máme poslouchat. Ale nemyslete si, že můžete Alláha poznat nebo se ho ptát po důvodech jeho jednání protože nemůžete. Takže, zdá se, ašarité vyhráli debatu s mutazility o úloze rozumu, a my žijeme v islámském světě al-ghazzálího. Ten se ale postupně rozvinul do mystiky ztratí-li člověk rozum a přirozenou teologii, zbývá mu jako jediný kontakt s Bohem přímá zkušenost. Proč se tedy zbytek islámu nevydal al-ghazzálího cestou? Foto: jdlcanada.wordpress.com Al-Ghazzálí se izoloval v mystice, když se odřízl od rozumu jiná cesta vpřed neexistuje. Tento přechod uskutečnil proto, aby byl příjemnější pro sunnitský svět, a tvrdívá se, že oživil islám právě přijetím mystiky. Ale tato mystika je sama iracionální, a jenom posílila útoky na rozum, jež obsahuje al-ghazzálího slavné dílo Nekoherentnost filosofů. Je to skutečně dvojí problém. Súfismus se skutečně rozšířil, ale sunnitské ortodoxii byl vždycky podezřelý, protože mystikové se někdy vyhýbají povinným islámským rituálům. Někdy si také činí výstřední nároky na splynutí s Bohem, což je v sunnitské ortodoxii absolutně zakázaný pojem. I když se tedy stal populárním, zůstává stále okrajovým jevem. Moderní muslimové nejsou nijak zvlášť mystičtí, ale nesou zátěž ostatních prvků al-ghazzálího. Je nějaké spojení mezi antiracionalismem ašaritů a násilím dnešního islámu? Toho se dotkl Benedikt XVI. ve své řezenské řeči. Tam řekl, že násilné šíření víry je nejen nerozumné, ale že samotný pojem Boha bez rozumu vede právě k tomuto násilí. Jakto? Protože takovýto pohled na Boha se podobá Thrasymachovu tvrzení v rozhovoru se Sokratem: Právo znamená vládu 7

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více