Adventní duchovní obnova SRDCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adventní duchovní obnova SRDCE"

Transkript

1 Praha-Vinohrady 13. prosince 2014

2 PRVNÍ ROZJÍMÁNÍ «Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?» (Jer 17,9) vysvětlení volby tématu srdce ( ) přiblížení celkové struktury obnovy ( ) přiblížení struktury jednotlivých rozjímání a inspirace vzhledem k času ( ) kéž by se Vám obnova aspoň trochu zalíbila ( ) a omlouvám se předem, pokud ne, určitě však za určitou neorganičnost a nesystematičnost ( ) co to je vlastně srdce? různost spontánních odpovědí na otázku, co to je srdce? ( ) srdce má blízkost termínům jako nitro, duše, centrum člověka: tyto termíny spolu úzce souvisí, leckdy označují tutéž skutečnost, jen s různými důrazy a z různých úhlů vidění, leckdy jsou to různé (a nějak rozlišitelné) roviny našeho já ( ) srdce má i úzký vztah s termínem mysl člověka (už mnozí antičtí filozofové přemýšleli, zda centrum člověka je v hlavě či v srdci ) a také s chtěním či city člověka ( ) mysl a srdce tvoří duši člověka ( ) bylo-li z těchto dvou definováno centrum života člověka především / spíš / se zvláštním důrazem v srdci, pak také platilo, že život je především v krvi ( ) srdce je samozřejmě také vnímáno jako sídlo lásky v člověku: srdce dává vzplanout žáru lásky všem lidským činnostem (a ostatně už samotný obrat, že někdo pro něco / někoho vykrvácel ) a jako krev proudí po celém těle, tak žár lásky plane ve všech činnostech konaných láskou a zároveň je jejich zdrojem a silou a světlem ( ) srdce je tedy pro život člověka nepostradatelné ( ) v srdci (spolu s myslí) je tedy důležité jádro bytí živého člověka ( ) toto jádro je ale někdy dávané do protikladu s myslí/rozumem ( ) někdy v pojmu srdce zdůrazňujeme především citovou, emotivní a vztahovou složku člověka (v jistém protikladu k té racionální, která v daném souboji vyjde jako ta bezcitnější ) tento protiklad je ale někdy zbytečně vyhrocený ( ) nicméně platí, že srdce je eminentním / primárním centrem našich emocí (emotiones / passiones) tedy těch mohutností, které zapříčiňují, že se nám něco poznaného líbí nebo ne: vnímáme (nebo také nevnímám) zalíbení (delectatio) vůči poznanému a toto zalíbení vnímáme právě v srdci ( ) jestliže totiž člověka činí člověkem poznání-volba-vztahovost, pak v srdci se odehrává to nejdůležitější: rozhodnutí ke vztahu (výsledek ) na základě 2

3 poznaného (sice předpoklad, ale už i poznávat musím v mnohých situacích chtít ) pomocí kritéria zalíbení (delectatio), čímž se utvoří vztah (odmítající či žádající/přijímající): člověk se prostě rozhoduje pro to, v čem našel své zalíbení ( ) v srdci se tedy rozhoduje, zda člověk má rád, nebo nenávidí ( ), v srdci se rozhoduje, co člověk opravdu chce a co opravdu nechce ( ) a tak na srdci záleží, zda vůbec budeme chtít něco pravdivě poznávat ( ), a zejména pak, zda náš vztah bude láska nebo nenávist ( ) chápejme tedy srdce spolu s myslí a následným vztahem jako skutečné já člověka (i proto je srdce v mnohých kulturách považováno spolu s myslí za sídlo duše ), s důrazem na sídlo veškeré emotivity člověka: mysl poznává, srdce cítí a vnímá: v srdci člověk zažívá radost, úzkost, bolest, útěchu, strach, neútěchu, vzdor, přilnutí, sympatii ( ) atd. je-li srdce to, co náš život konkrétně utváří, naše rozhodnutí, pak na srdci, v němž se rozhodnutí tvoří (protože v srdci se rozhoduje, zda mám delectatio v té či oné možnosti), záleží, zda naše rozhodnutí bude dobré nebo zlé, laskavé nebo nenávistné ( ) proto na srdci záleží celý náš život ( ) proto je srdce tak důležité (a proto má tak důležité místo v obecné, filozofické a především biblické a křesťanské tradici ) pouze v tomto smyslu je možné vnímat primát srdce ( ) v srdci je tedy (ve spojení s myslí ) jakoby shrnuta celá naše existence, protože v srdci se děje rozhodnutí (proto také starozákonní příkaz milovat Boha «celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou» ), a proto srdce je jakousi duší duše (anima animae), a proto je srdce jakožto anima animae církevními Otci nazýváno kentron tou anthropou ( ) v tomto smyslu se dá říci, že srdce také vidí ono kritérium zalíbení (delectatio) je totiž schopno mnohdy vnímat to, co (tělesné) smysly a dokonce ani pouhý rozum (smyslové vjemy zpracovávající) pochytit leckdy nejsou, totiž co je věc ve skrytosti (ve skutečnosti), to, co je očím (těla) neviditelné toto vnímání je možné vnímat jako určitý instinkt srdce (< in + stinguere = bodat, píchat do ) či dokonce jako intelekt srdce (< legere intus = číst uvnitř ) tím srdce doplňuje / hodnotí / prohlubuje rozumové poznání ( ) o srdce je tak schopno vidět jednak věci, které se skrývají za smyslově vnímatelnými a rozumově analyzovatelnými fenomény: např. dokáže z tváře člověka instinktivně vyčíst, jaký ten člověk je ( ) srdce je pak schopno cítit to, co rozum už necítí, kam nedohlédne ( ) 3

4 o podobným způsobem je srdce schopno vnímat (právě i na základě některých smyslově vnímatelných a rozumem analyzovatelných fenoménů: viz důvody věřitelnosti a rozumnosti víry ) Boha samotného a jeho působení ( ) ne nadarmo říkal Malý Princ, že podstatné věci jsou viditelné jen srdcem ( ) srdce vidí to, co pouhé smysly nevidí a pouhý rozum neprohlédne: a to jednak proto, že v srdci se hodnotí vše, co přijmou smysly a zpracuje mysl ( ), a jednak proto, že v srdci/v duši je vnitřní schopnost vidět dál než oči těla a rozumu ( ), přičemž tato schopnost závisí na mravní kvalitě (čistotě) takového srdce proto je tak (životně) důležité ptát se na kvalitu svého vlastního srdce jaké je mé srdce? o srdce člověka může být: dobré anebo zlé otevřené anebo uzavřené tvárné anebo ztvrdlé/zatvrzelé přímé anebo falešné čisté anebo zvrácené slepé anebo vidoucí milosrdné anebo mstivé pyšné anebo pokorné zdravé anebo nemocné atd. atd. o podle čeho člověk pozná kvalitu svého srdce (a tak trochu i někoho jiného)? podle (konkrétních) činů a (konkrétních) slov, tedy ze všeho ad extra («čeho je srdce plné, tím ústa přetékají», «to, co vychází z člověka, z jeho srdce, ho posvrňuje» ), zejm. takových slova činů, s nimiž se člověk skutečně vnitřně ztotožní, které vycházejí opravdu z něj ( ) podle vnitřních hnutí / emocí ( ) podle tajných tužeb (případně snů) ( ) podle tváře (toto platí zejména u starších lidí, říká se, že po 40. roce života, a samozřejmě jen do určité míry: srov. Sir 13,25: «Srdce mění tvář člověka buď k dobrému nebo ke zlému» ; Boží dar poznání srdce druhého se nazývá kardiognozí) přičemž je třeba stále mít na paměti, že vnějšek může také klamat ( ) o kdy člověk nejlépe pozná kvalitu svého srdce? zvláštním způsobem v limitních situacích (viz naše hořící metro ) do určité míry také v nenadálých a nečekaných situacích ( ) nejběžněji ale asi v těch dlouho promýšlených situacích / rozhodnutích / činech ( ), s nimiž se vnitřně a reflektovaně ztotožňujeme ( ) ale také třeba na základě zpětné vazby druhých lidí / bratří a sester (a zároveň z toho, co mi na druhých vadí / co se mi líbí ) 4

5 nebo po ovoci svého jednání ( ) z dlouhodobého charakteru: myšlenka > čin (slova a skutky) > jednání > zvyk > charakter proto tak důležité (pravidelné) a upřímné zpytování svědomí (ve kterém si chci přiznat pravdu a skutečný stav svého srdce): vzhledem k tomu, že mé činy nejsou vždy dobré (všichni jsme hříšníky ), tak je jasné, že mé srdce nikdy není jen dobré (základní důsledek porušenosti dědičným hříchem) nemůže však mé poznání sebe samého klamat? že se mohu plést u druhého člověka, je jasné a často i běžné (a je dobré si tuto možnost i programově připustit ) vždyť «člověk soudí podle zdání, jen Hospodin vidí do srdce» (1Sam 16,7) o ale podobně (a vlastně mnohem víc, protože jsem v tom mnohem více zainteresován ) se mohu plést i sám u sebe: člověk má zpravidla tendencí se vidět sebeklamem lepší, než ve skutečnosti je, neboť naše sebe přesvědčující schopnost je opravdu mocná (a touha po svatosti / dobrém srdci je v nás přirozeně zakódovaná ) nebo naopak propadá zbytečné malomyslnosti a depresi, má-li pocit, že nemá dobré srdce ( ), nebo se třeba vidí mnohem horším, než ve skutečnosti je ( ) nebo uvěří mínění (ať už dobrému či špatnému), které o něm mají druzí, a nechá si vnutit jejich obraz o sobě samém ( ) o skutečné pravdivé poznání o mně (stejně jako o mých bratřích a sestrách) má jen Bůh (srov. 1Sam 16,7 nebo Jer 17,9 a mnohá další místa Písma ) a to je dobré vědět ( ) proto je vždy dobré Boha přizvat (v modlitbě, v Božím slově ), ptám-li se sám na sebe / na své vlastní srdce ( ) ale také hodnotíme-li druhé ( ) proto je třeba se snažit o kritickou a duchovní pravdivost sebepoznání s Boží pomocí ( ) a Boha o tento dar neustále prosit ( ) a druhé nesoudit předčasně dle zdání (ostatně konečný soud stejně přísluší jedině Bohu samotnému ) jak se ke svému srdci dostanu? srdce je tedy nejhlubší, nejniternější část mého bytí ( ), spolu s myslí tvoří mou duši ( ) a díky své zásadnosti (v srdci se rozhoduji ) je srdce duší duše (anima animae) ( ) srdce je ve všech částech mého těla, mého bytí, ve všech jeho projevech (zejména v těch volních, tedy ve všech actus humanes ): pak se k srdci dostanu (samozřejmě i skrze vnější projevy ) sestoupením do této hlubiny / do svého nitra (uslyšení Ježíšova «zajeď na hlubinu» či naplnění scholastického reductio in seipsum ) 5

6 proto se k srdci (a k mysli) dostanu jen tak, budu-li se snažit být před sebou sám sebou (bez masek, bez sebeklamů a sebepředstav ) tedy na základě: ztišení, upřímnosti, usebranosti, statečné poctivosti ( ) s tím, že toto se sice děje i jednorázově (chvíle duchovního prozření, důležité okamžiky v procesu našeho duchovního zrání ), ale zpravidla sestoupení do vlastního srdce vyžaduje čas ( ), a to jak ve smyslu chvíle prozření (ve smyslu delší doby ztišení, například duchovní obnovy ), tak i ve smyslu duchovního zrání (ve smyslu systematického duchovního života ), a také snahu / námahu (viz všechny pomůcky asketiky ) k srdci / k jeho jádru se dostanu jen tak, budu-li chtít být nahý, obnažím-li se sám před sebou ( ), což zpravidla vyžaduje čas a snahu ( ) s kým se v srdci setkám a co tam najdu? v srdci najdu sám sebe (svou slávu i svou bídu ) a Pána Boha (Bytí samo, svého Tvůrce a Vykupitele ) už staří církevní Otcové totiž učili, že v srdci člověka je hegemonikon, místo, kde v člověku je Logos ( ) přičemž v srdci je ještě jakési srdce srdce (a tam právě by měl člověk sestoupit v rámci reductio in seipsum): tam je Bůh nejvíc / tam bydlí / tam jsou ony dveře do světa Božího, to je (slovy mystiků) sedmá komnata nebo (slovy teologů a filozofů) apex cordis (vlastně se kryjící s apex mentis ), tam je teprve (slovy sv. Terezie Veliké) onen hrad v nitru ( ) ovšem srdce, které chce v sobě (a ostatně i ve všem ostatním) najít Boha, musí být čisté, vždyť platí Mt 5,8 ( ): hřích totiž Boha / Krista ze srdce vyhání ( ), hřích zavírá sedmou komnatu ( ) srdce je místo, kde se setkávám sám se sebou a se světem Božím, v našem srdci jako v zahradě se prochází / by se měl procházet Logos; proto je srdce (spolu s myslí) místem naší modlitby (v srdci se dostává ona consolatio sine causa ), protože je to Bůh, který chce rozpálit naše srdce tou pravou Boží (sebevydávající se) láskou a ďábel? v mém srdci se chce místo Boha usídlit ďábel, který ale musí být (skrze vnějšek ) mnou do mého srdce vpuštěn: jedině člověk může otevřít dveře svého srdce ( ) skrze tělesné a nižší duchovní vášně chce do mého srdce vniknout ďábel a satan ( ) v srdci ďábel funguje jako počítačový vir, jako zákeřný virus ( ) ďábla nikdy do srdce nevpustit je jednou z našich základních snah (základní snahou našeho duchovního boje ): o tom ještě něco blíže ve třetím rozjímání ( ) 6

7 závěrem i já mám srdce jako jednu z ústředních součástí své duše, svého pravého já, jako duši své duše ( ), jako samotný střed svého vlastního já ( ) je dobré chtít znát své pravé já: nakolik je v něm Bůh (když je srdce dobré ) a nakolik jsem do něj vpustil/a ďábla (když je srdce zlé a zvrácené ) poznání / sestoupení do srdce vyžaduje trochu času, usebranosti a odvahy: i od toho by snad měla být tato obnova ( ) protože vidění srdcem skrytých skutečností světa i Boha v srdci i vně srdce ( ) vyžaduje čistotu / svatost: i k tomu by mohla sloužit následující obnova (proto i příležitost ke svátosti smíření ) Biblické odkazy Gn 6,5 (člověk je porušen zlem v mysli i v srdci ) Přís 26,23-26 (vnější projevy člověka mohou klamat ) Sir 13,25-26 (srdce mění tvář člověka ) Mt 5,8 (blahoslavení čistého srdce ) Mk 7,6-8 (tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je daleko ode mne ) Lk 5,1-4 (Ježíšův příkaz zajet na hlubinu ) Žid 4,12-13 (Boží slovo vniká až do srdce ) Doplňující texty «A tak ti, kteří mohou Boha vidět, na něho skutečně patří, jen mají-li duchovní oči dokořán. Oči mají totiž všichni, ale někdo je má zastřené temnotou, takže nevnímá sluneční světlo. Z toho, že slepí nevidí, však přece neplyne, že slunce nesvítí; to musí připsat slepci sami sobě a svým očím. Také ty máš duchovní zrak zastřený tmou hříchů a vlastních zlých skutků. Duše člověka musí být čistá jako vyleštěné zrcadlo. Jestliže se dá do kovového zrcadla rez, člověk v něm svou tvář nespatří. A stejně pronikne-li do člověka hřích, nemůže takový hříšník uvidět Boha. Chceš-li ovšem, můžeš se uzdravit. Svěř se lékaři, ten už zákal z tvého duchovního oka odstraní. A kdože je ten lékař? Je to Bůh, neboť ten svým Slovem a svou Moudrostí uzdravuje a dává život. Bůh skrze Slovo a Moudrost učinil všechno. [ ] Jeho moudrost všechno převyšuje. [ ] Jestliže si to všechno uvědomíš, člověče, a budeš žit čistě, svatě a spravedlivě, můžeš vidět Boha. Nejprve ovšem musí zavítat do tvého srdce víra a bázeň Boží, a pak přijde poznání. Až odložíš vše smrtelné a oblečeš se v nesmrtelnost, pak ti bude dáno vidět Boha. Neboť Bůh vzkřísí s duší i tvé tělo k nesmrtelnosti; staneš se nesmrtelným a uvidíš Nesmrtelného, jestliže mu teď uvěříš» (SV. THEOFIL Z ANTIOCHIE) 7

8 «A jako je dům bez pána zahalen tmou, hanbou a potupou a je v něm plno špíny a nečistoty, tak se i duše, kterou opustil její Pán, i když se v ní předtím radoval se zástupem andělů, naplní tmou hříchu, hanbou vášní a veškerou nešlechetností. [ ] Běda duši, nemá-li Krista, který by ji pilně obdělával, aby mohla přinášet dobré ovoce Ducha! Neboť zpustne, zaroste trním a hložím, nepřinese plody a nakonec bude vypálena. Běda duši, nepřebývá-li v ní její Pán, Kristus! Neboť zpustne, naplní ji zápach vášní a stane se příbytkem zla» (SV. MAKARIOS) «Hle, večer přichází na křídlech mlčení! Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky, až do samého ticha Všehomíra! Hle, večer přilétá na křídlech mlčení! Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení! Miliony plamenů planou ve hvězdách, aby oslavily jeho: On je ve vás! Vylovte mlčení z nitra svého, přiložte je na své rány a zacelte je! Naslouchejte večernímu mlčení, naslouchejte tichu Všehomíra, naslouchejte tlukotu srdce Božího!» (INDICKÁ VEČERNÍ MODLITBA) «Kéž naše mysl nikdy nehostí myšlenku, která by tě zastiňovala našemu zraku, kéž naše rty nikdy nepronesou slovo, které by tě před námi zakrývalo. Kéž nikdy nekonáme skutky, které by tě přiměly k tomu, aby ses nám vzdaloval» (STAROÍRÁNSKÝ HYMNUS) 8

9 DRUHÉ ROZJÍMÁNÍ «Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí» (Oz 11,8) jestliže člověk je stvořen ad imaginem et similitudinem Dei a má srdce (jak jsme se snažili v úvodním rozjímání prokázat ), není divu, že právě a především Bůh ( vzor ) má srdce nyní tedy budeme hledat Boží srdce ve Starém i Novém zákoně ( ) projevy Božího srdce ve Starém zákoně stejně jako u člověka pojem srdce má (předreflektivně) blízko k pojmům duše a nitro a symbolicky (antropomorfně, analogicky, alegoricky ) zdůrazňuje zvlášť centrum lásky člověka, tak podobně (předreflektivně a při vší nepodobnosti) je tomu i u Pána Boha ( ) o krásné starozákonní výroky, že i Bůh má srdce (a to dokonce srdce par excellence ) jsou už v (nedokonalém) Starém zákoně chtějí především zdůraznit Boží vlastnosti jako: Boží lásku, která člověku stále něco dává (to už vidět od samotného počátku stvoření, přes celé dějiny spásy až po vrcholný projev v příchodu Mesiáše ) Boží milosrdenství (viz už i sama etymologie tohoto slova ), laskavost, dobrotu, soucitnost, empatičnost ( ) a také živost těchto Božích vlastností: zejm. srov. Oz 11,1-11( ) o v podobném duchu je možné číst také všechna přirovnání Boží lásky (k jeho lidu) k lásce manžela ke své manželce / nevěstě ( ) to mj. krásně vyjádřeno v textech, kdy Bůh miluje svůj lid srdcem jako manžel svou nevěstu/manželku/snoubenku (viz celý alegorický výklad milostných pasáží v Pís a příslušné obrazy a přirovnání proroků ), a to i navzdory její nevěrnosti (viz životní osud a texty Oz ) Boží srdcem je zdůvodňuje skutečnost, že Bůh má skutečné zalíbení v člověku (ona filanthropia tou Theou ) navíc už ve Starém zákoně čteme na mnoha místech, že Boží srdce se pohnulo lítostí, Bohu bylo líto lidí, jeho srdce se nechalo se oblomit modlícím se člověkem, nechalo se pohnout bolestí a zkroušeností lidu (že například Bůh ustoupil od svých plánů trestu ): toto bylo zvlášť připisováno Božímu srdci ( ) všechny projevy Boží lásky je tak třeba vnímat jako projev Božího milujícího srdce ( ) už ve Starém zákoně se Bůh ukazuje jako živý a milující Otec, který dává a smiluje se ( ), který umí operativně zareagovat na potřeby a bolesti Božího lidu a všech lidí ( ): proto srdce je v jistém smyslu i sídlo Boží lásky, Božího zalíbení v člověku ( ) 9

10 vrchol Boží lásky je v dání Syna (na smrt) milující Bůh od počátku tvoření člověku stále jen něco dává ( ) v plnosti času Bůh Otec dal to necennější, co má / co je: Syna, kus sebe samého / kus svého vlastního srdce / paprsek svého srdce ( ) «Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný» (Jan 3,16) v daru / příchodu Božího Syna a v daru Ducha svatého je vrchol Boží lásky jako dávání / vrcholný projev Božího milujícího srdce: toto se vtělilo v srdci Ježíšově ( ) Ježíšovo srdce o Pán Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk: proto jeho srdce je Božské a lidské: paprsek Božího srdce ( ) a dokonalé srdce lidské (vzhledem k Ježíšově charakteristice homo perfectus, kdy zdokonalil, uzdravil a vykoupil lidskou přirozenost ) srdce (jako určité centrum člověka, jako určitá duše duše ) je navíc místem spojení lidství s Božstvím (protože Božství a lidství Kristovo jsou spojeny mediante anima ) na projevech Ježíšova srdce poznáváme (nám blízkým a vnímatelným způsobem ), jaké je srdce Boží a jaké (jak dobré ) by také mělo být naše srdce lidské k obrazu a podobě Božího srdce stvořené o jaké jsou tedy projevy Ježíšova boholidského (nejsvětějšího) srdce za jeho pozemského působení? jsou to vlastně všechny projevy Kristova milosrdenství a Kristovy dobroty: má soucit s hříšníky ( ) má soucit / je mu líto zástupu, který je «jako ovce bez pastýře» ( ) má soucit s utištěnými, opuštěnými a na okraji společnosti jsoucími ( ) má soucit s veškerou lidskou bídou ( ) má soucit s nemocnými a postiženými (explicitně například s Martou a Marií, naimskou vdovou, Zacheem, s chromým u rybníka Bethseda ) má soucit s lidskou slabostí ( ) je dobrým pastýřem s láskou hledajícím ztracenou ovečku ( ) atd. v celé Ježíšově lidské dobrotě se ztělesňuje dobrota Boží ( Boží srdce ) a také nejvyšší možná dokonalost srdce lidského ( ) o a co probodené Ježíšovo srdce o velikonocích? na kříži je vrchol dobroty Kristova boholidského srdce, kdy dává za lidi svůj život (jako výkupné): «nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá za své přátele život» ( ) proto z Ježíšova probodeného boku vytryskla krev a voda (srov. Jan 19,33n): viz už starobylá patristická interpretace, že jde o vodu Ducha svatého a krev svátostí ( ) 10

11 na kříží je maxima uskutečnění a tím i maxima zjevení Boží lásky ( ) a zároveň tak nejvyšší příklad k následování ( ) úcta k srdci Ježíšovu už Otcové rádi rozjímali jednak o srdci jako o kentron Ježíšova lidství, v němž je spojeno s Božstvím (viz blízkost výrokům mediante anima), ( ) a jednak rádi rozjímali o Ježíšově probodeném boku ( ) někteří Otcové (Origenes) také rádi rozjímali o rození Krista v srdci křesťana (křtem, milostí ) a rození Krista ze srdce křesťana do světa (dobrými skutky, hlásáním evangelia ) úcta k Nejsvětějšímu srdci se pak rozvinula ve středověku v prostředí (zejm. ženských) klášterů v rámci emotivního / živoucího prvku mystiky (s čímž také soviselo rozvinutí myšlenky rození Krista v srdcích lidí: viz Mistr Eckhart ) co do úcty k Srdci Ježíšovu to pak bylo rozvinutí této úcty zvlášť v novověké mystice (zvlášť spojeno se jmény sv. Jana Eudese a sv. Marie Markéty Alacoque ): viz zbožnost prvních pátků v měsíci a slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ( ) úcta k srdci Ježíšovu je úctou ke zdroji a vzoru proměny našeho vlastního srdce: sacratissimum Cor Jesu, miserere nobis et trnasformet cor meum secundum cor tuum konkrétní vzor a zdroj v srdci Ježíšovu hlavní konkrétní vzorovost Kristova srdce je ve schopnosti milovat Boha a bližní opravdu celým srdcem (spolu s celou myslí ), a to navíc Boží láskou (celou silou ) což má v Ježíšově životě a působení mnoho konkrétních projevů (našeho milosrdenství a lásky ) jestliže u Kristova srdce to bylo přilnutí Ježíšova lidského srdce k srdci Otcovu (to znamená: mít zalíbení v týchž věcech jako Otec / milovat touž sebevydávající se láskou jako Otec / plnit Otcovu vůli ), tak stejně tak tomu musí být i u srdce našeho ( ) to znamená chtít vykrvácet pro Boží slávu (pro zjevení Boží lásky ) a spásu bratří a sester (zaplatit za výkupné ), přičemž tyto dvě věci spolu velmi úzce souvisí ( ): to bylo smyslem Kristova boholidského působení a je i naším povoláním ( ) Kristovo srdce je nám, kteří také máme «přinášet samo sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou» (srov. Řím 12,1) a «kráčet v Kristových šlépějích» (srov. 1Petr 1,22), proto nejdokonalejším vzorem ( ) a díky milosti z něj pramenící i zdrojem ( ): o uskutečnění tohoto dání nového srdce nám bude následující rozjímání ( ) 11

12 závěrem cílem tohoto rozjímání bylo jednoduše připomenout dobrotu Božího srdce od samého začátku stvoření ( ), které je zároveň vzorem srdci našemu ( ) obsahem rozjímání by tedy mohlo být dvojí: nechat se nadchnout dobrotou srdce Božího / srdce Ježíšova porovnávat své srdce se srdcem Božím / se srdcem Ježíšovým a prosit o proměnu našeho srdce podle srdce jeho chtít být s Boží pomocí jako Ježíš: mít stejně smýšlející srdce, zatoužit po něm ( ) Biblické odkazy Gn 8,15-22 (Hospodinu bylo líto člověka po potopě ) Ex 32,7-14 (Hospodin se dal pohnout k lítosti Mojžíšovou přímluvou ) Oz 3,1-5 (podobenství Hospodinovy lásky vůči nevěrnému lidu ) Oz 11,1-11 (mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo ) Jon 4,1-11 (Hospodin, narozdíl od Jonáše, má slitování nad Ninivem ) Mt 9,35-38 (Ježíšova lítost nad zástupy bez pastýře ) Mt 15,32-39 (Ježíšovi bylo líto hladového zástupu ) Lk 7,11-17 (Ježíšovi bylo líto naimské vdovy ) Jan 5,1-18 (Ježíšův soucit s chromým člověkem u rybníka Bethesda ) Jan 11,1-45 (Ježíš pohnut lítostí nad smrtí Lazara a pláčem jeho sester ) Jan 15,12-17 (nikdo nemá větší lásku ) Doplňující texty «A tak došlo Božím řízením k tomu, že jeden voják ten svatý bok proklál kopím. Z otevřeného boku se vyřinula krev s vodou, výkupné za naši spásu. Vytryskla z hlubin studnice Kristova srdce, aby dala svátostem církve moc vlévat život milost a zároveň aby pro všechny, kdo žijí v Kristu, byla nápojem z živého pramene, tryskajícího do života věčného. Nuže vzhůru, duše, přítelkyně Kristova, spěchej napodobit holubici hnízdící u samého ústí rozsedliny, nepřestávej se starat, abys tam, u Kristova srdce, jako vrabec nalezla pro sebe místo, tam ulož plody své čisté lásky, jako když hrdlička ukládá svoje mláďata, tam pospěš navážit vody z pramenů Spasitelových, přilož své rty a pij. Vždyť toto je ten pramen tryskající zprostřed ráje a rozdělený do čtyř proudů, který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i zúrodňuje celou zemi. Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdokoli, a obrať se k němu s veškerou upřímností svého srdce» (SV. BONAVENTURA) «Ach, můj nejsladší Ježíši, ty dárce žití mého, zdroj blaha plyne v hojnosti mně z hlubin srdce tvého. Můj pane, věčná láska tvá, vše živí, zachovává a ze všech tvorů nejvíce nám milostí svých dává. Tys přišel, abys zachránil ty ovce, které hynou, a krví platíš velký dluh, který byl jejich vinou. Kam 12

13 zbloudily od tvé cesty, tam za nimi přicházíš a nástrahy všech nepřátel mocí své lásky maříš. [ ] A k poslednímu setkání, až budeš vážit mé dny, chci přinést všechnu lásku svou, ty na ni, Pane, shlédni. Dej, aby byla silnější než všechny moje chyby, a odměň ji svým dědictvím, jak jsi všem věrným slíbil» (VÁCLAV HOLAN-ROVENSKÝ) «Toto srdce není sebezachováním, nýbrž sebevydáním. Probodené srdce Ježíšovo zachraňuje tím, že se otevírá. Zvrat otevřeného srdce je smyslem velikonočního tajemství. Srdce zachraňuje, avšak tím, že se daruje. V Ježíšově srdci je tak před nás postaven střed křesťanství. V něm je vše řečeno, vše vskutku převratně nové, co se odehrává v Novém zákoně. Toto Srdce volá naše srdce. Zve nás, abychom zanechali marných pokusů o sebezachování a ve spolulásce a v sebedarování se jemu a s ním nalezli plnost lásky. Pouze ta je věčností, pouze ta udržuje svět» (JOSEPH RATZINGER) «Z tohoto božského Srdce neustále vytékají tři proudy milosti. Prvním se vylévá milosrdenství na hříšníky a dává jim ducha lítosti a pokání. Druhým je láska, přinášející pomoc všem, kdo se lopotí, a zvláště těm, kdo musí překonávat překážky na cestě k dokonalosti. A třetím se rozlévá láska a světlo na Ježíšovy dokonalé přátele, s nimiž chce být v nejužším spojení a dávat jim účast na svém poznání a na svých úmyslech, aby se, každý svým způsobem, úplně zasvětili šíření jeho slávy. Toto božské srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny své potřeby. Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky. Proti naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina pokory, pro ubožáky hlubina slitování, je to hlubina lásky, v níž se má utopit všechny naše bída» (SV. MARKÉTA MARIE ALACOQUE) 13

14 TŘETÍ ROZJÍMÁNÍ / A «Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem» (Jer 31,33) poté, co jsme hovořili obecně o srdci lidském a konkrétně o svém vlastním ( ) a porovnávali srdce lidské a srdce vlastní se srdcem Božím / Kristovým ( ), nám musí být zřejmý obrovský deficit srdce lidského i našeho ( ) porušenost lidského srdce hříchem porušenost srdce jeden z nejzákladnějších důsledků prvotního a dědičného hříchu: o tom jsou celé dějiny prvotního a dědičného hříchu ( ) o tom zkušenost celého lidstva i naše vlastní zkušenost ( ) i naše hříchy a náš sklon hřešit přeci vycházejí z porušeného srdce ( ) o původně bylo srdce člověka Bohem utvořené tak, aby nacházelo prvotní zalíbení (delectatio) v Bohu (jako v summum bonum) a pak (v řádu, jaký věcem přísluší ) i v dobrých věcech stvořených ( ) jenže prvotním hříchem se toto porušilo: člověk našel větší zalíbení ve stvoření než v Bohu (avversio a Deo et conversio ad creaturam) toto se předává od úsvitu dějin dědičným hříchem (jako genetickou chybou ), proto srdce všech lidí je porušené hříchem: má větší zalíbení ve stvoření než v Bohu ( ), ba dokonce ve zlých a špatných věcech (ve věcech, které jsou proti Božímu řádu ) proto člověk už nedokáže vnímat Boha procházejícího se v zahradě své duše (Origenes), utlumil ho (zahradil apex cordis ), Boha skoro vyhnal ( ): není schopen reductio in seipsum, které předpokládá Boží Ty ( ), nýbrž nastalo incurvatio in seipso ( ) člověku se tak porouchalo jeho delectatio: nejenže už nenachází přirozeně nejvyšší v Bohu, ale navíc nachází zalíbení i ve věcech, zlých, zvrácených (a tím se stává implicitním satanistou ) zdrojem každého opravdového hříchu je tak narušené a od Boha odvrácené a tím zvrácené a sobě samému (svému určení a správnému řádu) odcizené srdce, které nemá prvotní zalíbení v Bohu, ale ve světě a v sobě samém, potažmo přímo ve zlu ( ) nedostatečnost Starého zákona a zaslíbení nového srdce proto celé biblické dějiny (a celé dějiny spásy) můžeme vnímat jako cestu k novému srdci ( ) Zákon (Desatero) ukázal, jak by mělo nové srdce smýšlet (co by mělo milovat/ v čem by mělo nacházet zalíbení ), ale ještě nedával dostatečnou vnitřní sílu to naplnit ( ) 14

15 to ukazují celé následné dějiny Izraele ( ) ačkoli tedy už ve Starém zákoně máme mnohé krásné (mystické) texty o tom, jak Boží láska «zranila» srdce člověka (ať už u proroků, v mudroslovné literatuře, nebo zejména v rámci alegorického výkladu Pís ), nebo o tom, jak Bůh promlouvá (na poušti) s velikou láskou k srdci člověka (zejména krásné texty Oz ), přesto starozákonní člověk cítí, že (jako rod i jako jednotlivec ) není schopen milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a bližního jako sebe samého, a tak není schopen naplnit největší přikázání / naplnit Desatero jeho vlastním smyslem ( ) zaslíbení a očekávání Mesiáše jedině Bůh může změnit srdce člověka ( ) proto je Bohem (zvlášť skrze proroky) zaslíben a lidem (toužebně) očekáván Mesiáš, který dá nové srdce ( ) to bude ten Mesiáš, který tak naplní prorocká zaslíbení nového srdce: Ez 36,25n: «A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám ti srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich» Jer 31,31.33: «Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinům, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem» bude to Mesiáš, který učiní zázrak nového srdce ( ) dání nového srdce Pánem Ježíšem v Zákoně novém s tímto úkolem přichází Pán Ježíš, ve kterém přichází Boží království, království nového srdce / lidí nových srdcí ( ) jak už bylo výše řečeno, Pán Ježíš přijal konkrétní lidství (skrze srdce ), lidství uvedl v dokonalost a napravil svou poslušností (zejména srdce ) a skrze oběť na kříži «zaplatil výkupné» (zachránil srdce ), svým darem Ducha svatého o Letnicích dal člověku Boží proměňující lásku (do srdce ) s Ježíšovým lidstvím je tajemně spojena celá lidská přirozenost: celý lidský rod i každý jednotlivec (ipse enim, Filius Dei, incaratione sua cum omni homine quodammodo se univit ) Kristovo lidství pokračuje ve viditelném křesťanství ( ) přilnutím k Ježíšovu lidství, tj. křesťanstvím najde člověk přístup / cestu k Ježíšovu zdokonalujícímu a spásnému dílu («k trůnu milosti») ( ) přičemž dárcem tohoto nového srdce (Boží silou, která lidská srdce promění, a tak naplní prorocká zaslíbení) je Kristem od Otce daný Duch svatý ( ): ten rozpaluje lidská srdce pravou Boží láskou (proto je také symbolem Ducha svatého oheň ) 15

16 o některé zásadní biblické texty: Mt 11,29: Pán Ježíš ukazuje na své srdci, jaké by mělo být srdce člověka («učte se ode mne») Jan 7,37-37: z nitra člověka, kdo bude pít od Ježíše «vodu živou», budou také tryskat «proudy vody živé» (pro druhé), protože dobrota srdce je něco Božího Jan 19,39: síla / uschopnění k tomu plyne z Kristova kříže: voda Ducha svatého a krev svátostí (oboje z Ježíšova probodeného boku / srdce ) Řím 5,5: Boží láska je vylita do srdce člověka skrze Ducha svatého ( ) Kristus je ten, který na kříži uzdravuje lidskou přirozenost (dává jí nové srdce ), a po svém zmrtvýchvstání dává dar Ducha svatého, který ze starého srdce každého člověka proměňuje: Ježíš Kristus je tak exepmplum et sacramentum salutis nostrae ( ) et donator Spiritus Sancti ( ) způsoby zisku nového srdce celá naše křesťanskost začínající křtem: ve křtu (završeném v biřmování) je člověku dáno a upevněno nové srdce, a to ve všech potencialitách jeho duše (osvícení rozumu, posila vůle, více lásky ve vztazích ), ale zvlášť právě v novém a silnějším delectatio v Božích věcech ( ) o toto nové srdce ovšem musí být posilováno, živeno: četbou Písma svatého a křesťanské tradice: obsah / vzor ( ) svátostmi (eminenter + ex opere operato ), modlitba, bohoslužba ( ) společenství (s pastýři): bratrské a sesterské společenství jakožto civitas Dei ( ) což v praxi znamená: číst Písmo svaté a tradici > učit se (zejména od samotného Pána Ježíše ) přijímat často svátosti (zvlášť svátosti srdce konsekrující, posilující a uzdravující ), modlit se (i k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu ) > posvěcovat se ( ) žít ve společenství bratří a sester (ve společenství bratrské a sesterské lásky ) > žít v lásce ( ) závěrem toužit po novém srdci je jedna z nejzákladnějších tužeb člověka ( ) dárcem nového srdce je Kristus: on uzdravil ve svém lidství lidské srdce a dal Ducha svatého, aby v nás toto nové srdce aktualizoval, aby v našem srdci zapálil «žár lásky Boží» ( ) proto je třeba u Krista hledat své nové srdce 16

17 Biblické odkazy Dt 30,1-20 (Hospodin dá lidem nové srdce milující Boha ) Ž 51 (kající žalm prosící o odpuštění hříchů a nové srdce ) Pís 8,6-7 (žár Boží lásky ) Jer 7,23-28 (zarputilost lidského srdce ) Jer 31,31-34 (Boží zákon bude zapsán do srdce lidí ) Ez 36,25-26 (zaslíbení nového srdce ) Mt 11,29 (já jsem tichý, srdce pokorného ) Jan 3,16-21 (Bůh tak miloval svět ) Jan 7,37-39 (Pán Ježíš dává nové srdce ) Jan 19,39 (z Kristova probodeného boku / srdce proudí krev a voda ) Doplňující texty «Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě» (SV. AUGUSTIN) «Ty mě znáš, Pane, kéž bych tě mohl poznat, jako znáš ty mne. Tys síla mé duše; vstup do ní a přizpůsob si ji, aby byla tvým majetkem a vlastnictvím bez poskvrny a vrásky. V tom je má naděje, a proto mluvím. [ ] Chci činit pravdu před tebou ve vyznání celým svým srdcem a před mnoha svědky svým perem» (SV. AUGUSTIN) «Pravý ctitel utrpení Páně ať hledí na ukřižovaného Ježíše očima svého srdce tak, že ztotožní své tělo s Kristovým. Celá země ať se chvěje při popravě svého Vykupitele, ať pukají skály nevěřících srdcí a ti, na kterých ležela tíha smrtelnosti, ať vyskočí, když kámen, který jim stál v cestě, byl odvalen. Ať se už také objeví ve svatém městě, to jest v Boží církvi, znamení budoucího vzkříšení, a co se má jednou stát s naším tělem, ať se nyní stane s naším srdcem» (SV. LEV VELIKÝ) 17

18 TŘETÍ ROZJÍMÁNÍ / B «Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán» (Řím 5,5) křesťanský charakter se tedy rovná nová srdce ( ), jenže: složitost a nestálost lidského srdce, a to i křesťana nestálost a porušenost lidského srdce není jen problémem člověka před Kristem, ale i křesťana: viz už jen základní nauka (např. v tridentském vysvětlení), že křtem je sice odpuštěn hřích, dána milost posvěcující i pomáhající, srdce je uschopněno k víře, naději a lásce a je mu dáno (větší a pevnější) delectatio v Božích věcech ( ), ale člověku jsou přesto ponechány důsledky porušenosti: sklon k hříchu, ke zlému (tedy i k delectatio ve věcech nebožských, ba hříšných ) to ostatně zakouší každý z nás (proto i prvotní úvahy o složitosti lidského srdce nám snad byly tak blízké a srozumitelné ) a ďábel se samozřejmě stále snaží ovládnout srdce každého z nás tím, že nám chce dávat zalíbení ve věcech zlých / co nejsou Boží vůle / co nás odvádí od Boha a našeho životního poslání ( ): ďábel se tak zvenčí chce dostat do našeho nitra (a to se vlastně stane prvním osobním hříchem člověka ), aby byl uvnitř (tam je nějak od prvního osobního hříchů ) a aby pak i zevnitř pokoušel ke stále větším a horším hříchům (a byl v našem nitru víc a víc ) Bůh je však silnější (vždyť ďábel byl Kristem poražen i v nás, pokud mu znovu nedovolíme zvítězit ) o proto se je třeba s Boží pomocí snažit: sestoupit do svého srdce (být sám sebou ) a naslouchat mu (zkoumat svá hnutí, své tužby ), a tak poznat své vlastní srdce ( ): rozeznat to Boží od ďábelského podle skutečného delectatio (viz ignaciánské kritérium concolatio sine causa ) a toužit, aby v srdci byl a vládl Bůh a ne ďábel (Bůh jde do srdce zevnitř, z nebe, zatímco ďábel jako «vládce tohoto světa» ze světa, a to nakolik my sami ho do svého srdce vpustíme ), což znamená se pustit do duchovního boje Božími zbraněmi (ostatně ad pugnam nám byla ponechána porušenost, ad pugnam spiritualem nás uschopňuje křest, vysílá biřmování, posiluje eucharistie, očišťuje svátost smíření ) přijímat právě stálou pomoc shůry: svátosti, modlitba, duchovní četba, společenství víry ( ) toužit, aby ďábel, jednou už poražený a ze srdce vyhnaný, se do srdce nikdy nevrátil ( ), a bránit se jeho příchodu, neotevřít mu dveře (viz evangelijní obraz o vyčištěném domu a jeho následném pádu ) 18

19 proto k změně / nápravě / uchování čistého a svatého srdce potřebujeme nutně Boží pomoc, o kterou prosme a kterou hledejme ( ) zázrak obrácení nové srdce darované i uchované je tedy darem Božím, dílem zázraku ( ) i z hlediska profánní psychologie je totiž nějaká zásadnější a tím i trvalá změna smýšlení (metanoia) a proměna srdce ( metakardia ) takřka nemožná, a proto takřka na rovině zázraku: zde důvod oné už tolikrát zmiňované (bezpodmínečné) nutnosti Boží pomoci ( ) Bůh ale chce tento zázrak činit, protože chce, aby všichni lidé byli spaseni (srov. 1Tm 2,4) tento zázrak v nás chce učinit Ježíš, jediný Prostředník mezi Bohem a člověkem, skrze své zdokonalení a uzdravení lidství ( ) a skrze dar Ducha svatého, který z nás činí Kristu podobné / křesťany (aktualizuje zdokonalení a uzdravení učiněné Kristem ) toto je jediný zázrak, který nám Bůh slíbil a o jehož uskutečnění smíme Boha směle prosit ve světle «proste a dostanete, tlučte a otevře se vám» (Duch svatý je jediný dar, který nám Bůh chce dát vždy) ( ) tento zázrak však musíme chtít, o něj musíme prosit, Ježíše musíme vyhledávat (v evangeliu to byli také lidé, kteří Ježíšovi řekli, že je někdo nemocen apod.: my Ježíše hledáme zvláštním způsobem v Písmu a ve svátostech jako exemplum et sacramentum ) a proto pokud se budeme snažit o dobrý duchovní život a v návaznosti na něj o statečný duchovní boj, máme oprávněnou naději na duchovní (Boží) úspěch, tedy na spásu ( ) přičemž tento dar jako praví modlitebníci můžeme a máme vyprošovat svým bratřím a sestrám ( ) o zázrak obrácení můžeme směle prosit vždy, Ježíše můžeme vždy vyhledat (skryl se zvláštním způsobem do svátostí ): proto tato pomoc přichází jakoby zvenčí, ale Kristus je stejný jako ten, co je v našem nitru, a proto i o nás platí «do vlastního přišel» proměňující setkání s Ježíšem v pozadí je tedy nutnost spolupráce člověka s Boží milostí: nutnost Ježíše vyhledat, a to uvnitř i venku (byť on se dává vyhledat, protože je to především on, kdo tajemně hledá člověka: staví se mu do cesty ) a sáhnout po nabízeném zázraku ( ) ten se zvlášť nabízí ve svátosti smíření (očištění ) a zcela zvláštním způsobem ve svátosti eucharistie (posila ): v eucharistii je přítomno i Kristovo lidství a tedy i jeho boholidské srdce eminentním způsobem (proto 19

20 také propojení úcty k Srdci Ježíšovu s úctou k Nejsvětější svátosti, tělu a krvi Páně: viz bohoslužby na první pátek v měsíci ) to zvlášť platí o rozjímavé modlitbě (nad Písmem, nad patristickými texty, nad životopisy svatých, nad událostmi, vlastními slovy ) čím delší dobu jsme s Ježíšem, tím více by nás tato setkání měla proměňovat a posilovat Boží milostí ( ) opravdovost / srdečnost (a nepovrchnost) / vytrvalost duchovního života ( ) cesta obrácení ačkoliv v životě člověk jsou sice jednorázové zlomy ( ), zpravidla ale (zejm. u křesťana, který je křesťanem od dětství ) to trvá a jde pomalu a postupně ( ) to vyplývá z charakteru časoprostorovosti lidského života spojené se zákonitostí růstu člověka (viz Irenejova vize člověka ) proto je lidský život charakterizován (už na mnoha místech Písma a pak celé křesťanské tradice) jako cesta (viz mnoho biblických i patristických obrazů, ostatně sám Kristus o sobě říká «já jsem cesta, pravda a život» ) člověk na této cestě musí jít dobrým směrem (po dobré cestě ), dobrou silou (s dobrým průvodcem, tedy s Boží pomocí ), musí být vytrvalý ( ) a trpělivý ( ) trpělivé, vytrvalé a statečné kráčení po cestě Ježíš by tedy zároveň mělo být růstem / proměnou do (stále větší) podoby Kristovy ( ) přičemž k této cestě patří také odvaha ke stále novým začátkům (v případě pádů a neúspěchů) s Boží pomocí ( ) s nadějí, že nám Bůh (jednou) pomůže ( ), že uvidí naše boje ( ), že si nás, nevzdáme-li to, ve své dobrotě a milosrdenství vezme k sobě do nebe ( ) s naději i pro druhé, že jim i my dáme příklad k následování (uvidí-li naše proměněné srdce ), že svým bratřím a sestrám můžeme svou modlitbou a obětí mnohé vyprosit ( ) na cestě obrácení srdce je zásadní vlastností věrnost Kristu ( ) a také trpělivost (se sebou samým) v jeho následování ( ) stále větší radost nového srdce eudaimonia jako cíl lidského života byla velmi drahá celému antickému filozofickému hledání ( ) k pravé a plné blaženosti může člověka dovést jen Bůh, protože jedině Bůh jako summum bonum je touto blažeností ( ) v křesťanství je pravá radost vázaná na setkání s Kristem, protože on je «svatý Boží» (ostatně proto je evangelium radostnou zvěstí ) a protože on na této svatosti chce dát lidem podíl ( ) 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Novéna k Duchu svatému Jan Pavel II.

Novéna k Duchu svatému Jan Pavel II. Novéna k Duchu svatému Jan Pavel II. Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT Duchovní stezka je určená jednotlivcům i skupinám a jejím účelem je systematické prohloubení duchovního života. Nabízí čtyři ne nutně

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více