Adventní duchovní obnova SRDCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adventní duchovní obnova SRDCE"

Transkript

1 Praha-Vinohrady 13. prosince 2014

2 PRVNÍ ROZJÍMÁNÍ «Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?» (Jer 17,9) vysvětlení volby tématu srdce ( ) přiblížení celkové struktury obnovy ( ) přiblížení struktury jednotlivých rozjímání a inspirace vzhledem k času ( ) kéž by se Vám obnova aspoň trochu zalíbila ( ) a omlouvám se předem, pokud ne, určitě však za určitou neorganičnost a nesystematičnost ( ) co to je vlastně srdce? různost spontánních odpovědí na otázku, co to je srdce? ( ) srdce má blízkost termínům jako nitro, duše, centrum člověka: tyto termíny spolu úzce souvisí, leckdy označují tutéž skutečnost, jen s různými důrazy a z různých úhlů vidění, leckdy jsou to různé (a nějak rozlišitelné) roviny našeho já ( ) srdce má i úzký vztah s termínem mysl člověka (už mnozí antičtí filozofové přemýšleli, zda centrum člověka je v hlavě či v srdci ) a také s chtěním či city člověka ( ) mysl a srdce tvoří duši člověka ( ) bylo-li z těchto dvou definováno centrum života člověka především / spíš / se zvláštním důrazem v srdci, pak také platilo, že život je především v krvi ( ) srdce je samozřejmě také vnímáno jako sídlo lásky v člověku: srdce dává vzplanout žáru lásky všem lidským činnostem (a ostatně už samotný obrat, že někdo pro něco / někoho vykrvácel ) a jako krev proudí po celém těle, tak žár lásky plane ve všech činnostech konaných láskou a zároveň je jejich zdrojem a silou a světlem ( ) srdce je tedy pro život člověka nepostradatelné ( ) v srdci (spolu s myslí) je tedy důležité jádro bytí živého člověka ( ) toto jádro je ale někdy dávané do protikladu s myslí/rozumem ( ) někdy v pojmu srdce zdůrazňujeme především citovou, emotivní a vztahovou složku člověka (v jistém protikladu k té racionální, která v daném souboji vyjde jako ta bezcitnější ) tento protiklad je ale někdy zbytečně vyhrocený ( ) nicméně platí, že srdce je eminentním / primárním centrem našich emocí (emotiones / passiones) tedy těch mohutností, které zapříčiňují, že se nám něco poznaného líbí nebo ne: vnímáme (nebo také nevnímám) zalíbení (delectatio) vůči poznanému a toto zalíbení vnímáme právě v srdci ( ) jestliže totiž člověka činí člověkem poznání-volba-vztahovost, pak v srdci se odehrává to nejdůležitější: rozhodnutí ke vztahu (výsledek ) na základě 2

3 poznaného (sice předpoklad, ale už i poznávat musím v mnohých situacích chtít ) pomocí kritéria zalíbení (delectatio), čímž se utvoří vztah (odmítající či žádající/přijímající): člověk se prostě rozhoduje pro to, v čem našel své zalíbení ( ) v srdci se tedy rozhoduje, zda člověk má rád, nebo nenávidí ( ), v srdci se rozhoduje, co člověk opravdu chce a co opravdu nechce ( ) a tak na srdci záleží, zda vůbec budeme chtít něco pravdivě poznávat ( ), a zejména pak, zda náš vztah bude láska nebo nenávist ( ) chápejme tedy srdce spolu s myslí a následným vztahem jako skutečné já člověka (i proto je srdce v mnohých kulturách považováno spolu s myslí za sídlo duše ), s důrazem na sídlo veškeré emotivity člověka: mysl poznává, srdce cítí a vnímá: v srdci člověk zažívá radost, úzkost, bolest, útěchu, strach, neútěchu, vzdor, přilnutí, sympatii ( ) atd. je-li srdce to, co náš život konkrétně utváří, naše rozhodnutí, pak na srdci, v němž se rozhodnutí tvoří (protože v srdci se rozhoduje, zda mám delectatio v té či oné možnosti), záleží, zda naše rozhodnutí bude dobré nebo zlé, laskavé nebo nenávistné ( ) proto na srdci záleží celý náš život ( ) proto je srdce tak důležité (a proto má tak důležité místo v obecné, filozofické a především biblické a křesťanské tradici ) pouze v tomto smyslu je možné vnímat primát srdce ( ) v srdci je tedy (ve spojení s myslí ) jakoby shrnuta celá naše existence, protože v srdci se děje rozhodnutí (proto také starozákonní příkaz milovat Boha «celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou» ), a proto srdce je jakousi duší duše (anima animae), a proto je srdce jakožto anima animae církevními Otci nazýváno kentron tou anthropou ( ) v tomto smyslu se dá říci, že srdce také vidí ono kritérium zalíbení (delectatio) je totiž schopno mnohdy vnímat to, co (tělesné) smysly a dokonce ani pouhý rozum (smyslové vjemy zpracovávající) pochytit leckdy nejsou, totiž co je věc ve skrytosti (ve skutečnosti), to, co je očím (těla) neviditelné toto vnímání je možné vnímat jako určitý instinkt srdce (< in + stinguere = bodat, píchat do ) či dokonce jako intelekt srdce (< legere intus = číst uvnitř ) tím srdce doplňuje / hodnotí / prohlubuje rozumové poznání ( ) o srdce je tak schopno vidět jednak věci, které se skrývají za smyslově vnímatelnými a rozumově analyzovatelnými fenomény: např. dokáže z tváře člověka instinktivně vyčíst, jaký ten člověk je ( ) srdce je pak schopno cítit to, co rozum už necítí, kam nedohlédne ( ) 3

4 o podobným způsobem je srdce schopno vnímat (právě i na základě některých smyslově vnímatelných a rozumem analyzovatelných fenoménů: viz důvody věřitelnosti a rozumnosti víry ) Boha samotného a jeho působení ( ) ne nadarmo říkal Malý Princ, že podstatné věci jsou viditelné jen srdcem ( ) srdce vidí to, co pouhé smysly nevidí a pouhý rozum neprohlédne: a to jednak proto, že v srdci se hodnotí vše, co přijmou smysly a zpracuje mysl ( ), a jednak proto, že v srdci/v duši je vnitřní schopnost vidět dál než oči těla a rozumu ( ), přičemž tato schopnost závisí na mravní kvalitě (čistotě) takového srdce proto je tak (životně) důležité ptát se na kvalitu svého vlastního srdce jaké je mé srdce? o srdce člověka může být: dobré anebo zlé otevřené anebo uzavřené tvárné anebo ztvrdlé/zatvrzelé přímé anebo falešné čisté anebo zvrácené slepé anebo vidoucí milosrdné anebo mstivé pyšné anebo pokorné zdravé anebo nemocné atd. atd. o podle čeho člověk pozná kvalitu svého srdce (a tak trochu i někoho jiného)? podle (konkrétních) činů a (konkrétních) slov, tedy ze všeho ad extra («čeho je srdce plné, tím ústa přetékají», «to, co vychází z člověka, z jeho srdce, ho posvrňuje» ), zejm. takových slova činů, s nimiž se člověk skutečně vnitřně ztotožní, které vycházejí opravdu z něj ( ) podle vnitřních hnutí / emocí ( ) podle tajných tužeb (případně snů) ( ) podle tváře (toto platí zejména u starších lidí, říká se, že po 40. roce života, a samozřejmě jen do určité míry: srov. Sir 13,25: «Srdce mění tvář člověka buď k dobrému nebo ke zlému» ; Boží dar poznání srdce druhého se nazývá kardiognozí) přičemž je třeba stále mít na paměti, že vnějšek může také klamat ( ) o kdy člověk nejlépe pozná kvalitu svého srdce? zvláštním způsobem v limitních situacích (viz naše hořící metro ) do určité míry také v nenadálých a nečekaných situacích ( ) nejběžněji ale asi v těch dlouho promýšlených situacích / rozhodnutích / činech ( ), s nimiž se vnitřně a reflektovaně ztotožňujeme ( ) ale také třeba na základě zpětné vazby druhých lidí / bratří a sester (a zároveň z toho, co mi na druhých vadí / co se mi líbí ) 4

5 nebo po ovoci svého jednání ( ) z dlouhodobého charakteru: myšlenka > čin (slova a skutky) > jednání > zvyk > charakter proto tak důležité (pravidelné) a upřímné zpytování svědomí (ve kterém si chci přiznat pravdu a skutečný stav svého srdce): vzhledem k tomu, že mé činy nejsou vždy dobré (všichni jsme hříšníky ), tak je jasné, že mé srdce nikdy není jen dobré (základní důsledek porušenosti dědičným hříchem) nemůže však mé poznání sebe samého klamat? že se mohu plést u druhého člověka, je jasné a často i běžné (a je dobré si tuto možnost i programově připustit ) vždyť «člověk soudí podle zdání, jen Hospodin vidí do srdce» (1Sam 16,7) o ale podobně (a vlastně mnohem víc, protože jsem v tom mnohem více zainteresován ) se mohu plést i sám u sebe: člověk má zpravidla tendencí se vidět sebeklamem lepší, než ve skutečnosti je, neboť naše sebe přesvědčující schopnost je opravdu mocná (a touha po svatosti / dobrém srdci je v nás přirozeně zakódovaná ) nebo naopak propadá zbytečné malomyslnosti a depresi, má-li pocit, že nemá dobré srdce ( ), nebo se třeba vidí mnohem horším, než ve skutečnosti je ( ) nebo uvěří mínění (ať už dobrému či špatnému), které o něm mají druzí, a nechá si vnutit jejich obraz o sobě samém ( ) o skutečné pravdivé poznání o mně (stejně jako o mých bratřích a sestrách) má jen Bůh (srov. 1Sam 16,7 nebo Jer 17,9 a mnohá další místa Písma ) a to je dobré vědět ( ) proto je vždy dobré Boha přizvat (v modlitbě, v Božím slově ), ptám-li se sám na sebe / na své vlastní srdce ( ) ale také hodnotíme-li druhé ( ) proto je třeba se snažit o kritickou a duchovní pravdivost sebepoznání s Boží pomocí ( ) a Boha o tento dar neustále prosit ( ) a druhé nesoudit předčasně dle zdání (ostatně konečný soud stejně přísluší jedině Bohu samotnému ) jak se ke svému srdci dostanu? srdce je tedy nejhlubší, nejniternější část mého bytí ( ), spolu s myslí tvoří mou duši ( ) a díky své zásadnosti (v srdci se rozhoduji ) je srdce duší duše (anima animae) ( ) srdce je ve všech částech mého těla, mého bytí, ve všech jeho projevech (zejména v těch volních, tedy ve všech actus humanes ): pak se k srdci dostanu (samozřejmě i skrze vnější projevy ) sestoupením do této hlubiny / do svého nitra (uslyšení Ježíšova «zajeď na hlubinu» či naplnění scholastického reductio in seipsum ) 5

6 proto se k srdci (a k mysli) dostanu jen tak, budu-li se snažit být před sebou sám sebou (bez masek, bez sebeklamů a sebepředstav ) tedy na základě: ztišení, upřímnosti, usebranosti, statečné poctivosti ( ) s tím, že toto se sice děje i jednorázově (chvíle duchovního prozření, důležité okamžiky v procesu našeho duchovního zrání ), ale zpravidla sestoupení do vlastního srdce vyžaduje čas ( ), a to jak ve smyslu chvíle prozření (ve smyslu delší doby ztišení, například duchovní obnovy ), tak i ve smyslu duchovního zrání (ve smyslu systematického duchovního života ), a také snahu / námahu (viz všechny pomůcky asketiky ) k srdci / k jeho jádru se dostanu jen tak, budu-li chtít být nahý, obnažím-li se sám před sebou ( ), což zpravidla vyžaduje čas a snahu ( ) s kým se v srdci setkám a co tam najdu? v srdci najdu sám sebe (svou slávu i svou bídu ) a Pána Boha (Bytí samo, svého Tvůrce a Vykupitele ) už staří církevní Otcové totiž učili, že v srdci člověka je hegemonikon, místo, kde v člověku je Logos ( ) přičemž v srdci je ještě jakési srdce srdce (a tam právě by měl člověk sestoupit v rámci reductio in seipsum): tam je Bůh nejvíc / tam bydlí / tam jsou ony dveře do světa Božího, to je (slovy mystiků) sedmá komnata nebo (slovy teologů a filozofů) apex cordis (vlastně se kryjící s apex mentis ), tam je teprve (slovy sv. Terezie Veliké) onen hrad v nitru ( ) ovšem srdce, které chce v sobě (a ostatně i ve všem ostatním) najít Boha, musí být čisté, vždyť platí Mt 5,8 ( ): hřích totiž Boha / Krista ze srdce vyhání ( ), hřích zavírá sedmou komnatu ( ) srdce je místo, kde se setkávám sám se sebou a se světem Božím, v našem srdci jako v zahradě se prochází / by se měl procházet Logos; proto je srdce (spolu s myslí) místem naší modlitby (v srdci se dostává ona consolatio sine causa ), protože je to Bůh, který chce rozpálit naše srdce tou pravou Boží (sebevydávající se) láskou a ďábel? v mém srdci se chce místo Boha usídlit ďábel, který ale musí být (skrze vnějšek ) mnou do mého srdce vpuštěn: jedině člověk může otevřít dveře svého srdce ( ) skrze tělesné a nižší duchovní vášně chce do mého srdce vniknout ďábel a satan ( ) v srdci ďábel funguje jako počítačový vir, jako zákeřný virus ( ) ďábla nikdy do srdce nevpustit je jednou z našich základních snah (základní snahou našeho duchovního boje ): o tom ještě něco blíže ve třetím rozjímání ( ) 6

7 závěrem i já mám srdce jako jednu z ústředních součástí své duše, svého pravého já, jako duši své duše ( ), jako samotný střed svého vlastního já ( ) je dobré chtít znát své pravé já: nakolik je v něm Bůh (když je srdce dobré ) a nakolik jsem do něj vpustil/a ďábla (když je srdce zlé a zvrácené ) poznání / sestoupení do srdce vyžaduje trochu času, usebranosti a odvahy: i od toho by snad měla být tato obnova ( ) protože vidění srdcem skrytých skutečností světa i Boha v srdci i vně srdce ( ) vyžaduje čistotu / svatost: i k tomu by mohla sloužit následující obnova (proto i příležitost ke svátosti smíření ) Biblické odkazy Gn 6,5 (člověk je porušen zlem v mysli i v srdci ) Přís 26,23-26 (vnější projevy člověka mohou klamat ) Sir 13,25-26 (srdce mění tvář člověka ) Mt 5,8 (blahoslavení čistého srdce ) Mk 7,6-8 (tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je daleko ode mne ) Lk 5,1-4 (Ježíšův příkaz zajet na hlubinu ) Žid 4,12-13 (Boží slovo vniká až do srdce ) Doplňující texty «A tak ti, kteří mohou Boha vidět, na něho skutečně patří, jen mají-li duchovní oči dokořán. Oči mají totiž všichni, ale někdo je má zastřené temnotou, takže nevnímá sluneční světlo. Z toho, že slepí nevidí, však přece neplyne, že slunce nesvítí; to musí připsat slepci sami sobě a svým očím. Také ty máš duchovní zrak zastřený tmou hříchů a vlastních zlých skutků. Duše člověka musí být čistá jako vyleštěné zrcadlo. Jestliže se dá do kovového zrcadla rez, člověk v něm svou tvář nespatří. A stejně pronikne-li do člověka hřích, nemůže takový hříšník uvidět Boha. Chceš-li ovšem, můžeš se uzdravit. Svěř se lékaři, ten už zákal z tvého duchovního oka odstraní. A kdože je ten lékař? Je to Bůh, neboť ten svým Slovem a svou Moudrostí uzdravuje a dává život. Bůh skrze Slovo a Moudrost učinil všechno. [ ] Jeho moudrost všechno převyšuje. [ ] Jestliže si to všechno uvědomíš, člověče, a budeš žit čistě, svatě a spravedlivě, můžeš vidět Boha. Nejprve ovšem musí zavítat do tvého srdce víra a bázeň Boží, a pak přijde poznání. Až odložíš vše smrtelné a oblečeš se v nesmrtelnost, pak ti bude dáno vidět Boha. Neboť Bůh vzkřísí s duší i tvé tělo k nesmrtelnosti; staneš se nesmrtelným a uvidíš Nesmrtelného, jestliže mu teď uvěříš» (SV. THEOFIL Z ANTIOCHIE) 7

8 «A jako je dům bez pána zahalen tmou, hanbou a potupou a je v něm plno špíny a nečistoty, tak se i duše, kterou opustil její Pán, i když se v ní předtím radoval se zástupem andělů, naplní tmou hříchu, hanbou vášní a veškerou nešlechetností. [ ] Běda duši, nemá-li Krista, který by ji pilně obdělával, aby mohla přinášet dobré ovoce Ducha! Neboť zpustne, zaroste trním a hložím, nepřinese plody a nakonec bude vypálena. Běda duši, nepřebývá-li v ní její Pán, Kristus! Neboť zpustne, naplní ji zápach vášní a stane se příbytkem zla» (SV. MAKARIOS) «Hle, večer přichází na křídlech mlčení! Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky, až do samého ticha Všehomíra! Hle, večer přilétá na křídlech mlčení! Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení! Miliony plamenů planou ve hvězdách, aby oslavily jeho: On je ve vás! Vylovte mlčení z nitra svého, přiložte je na své rány a zacelte je! Naslouchejte večernímu mlčení, naslouchejte tichu Všehomíra, naslouchejte tlukotu srdce Božího!» (INDICKÁ VEČERNÍ MODLITBA) «Kéž naše mysl nikdy nehostí myšlenku, která by tě zastiňovala našemu zraku, kéž naše rty nikdy nepronesou slovo, které by tě před námi zakrývalo. Kéž nikdy nekonáme skutky, které by tě přiměly k tomu, aby ses nám vzdaloval» (STAROÍRÁNSKÝ HYMNUS) 8

9 DRUHÉ ROZJÍMÁNÍ «Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí» (Oz 11,8) jestliže člověk je stvořen ad imaginem et similitudinem Dei a má srdce (jak jsme se snažili v úvodním rozjímání prokázat ), není divu, že právě a především Bůh ( vzor ) má srdce nyní tedy budeme hledat Boží srdce ve Starém i Novém zákoně ( ) projevy Božího srdce ve Starém zákoně stejně jako u člověka pojem srdce má (předreflektivně) blízko k pojmům duše a nitro a symbolicky (antropomorfně, analogicky, alegoricky ) zdůrazňuje zvlášť centrum lásky člověka, tak podobně (předreflektivně a při vší nepodobnosti) je tomu i u Pána Boha ( ) o krásné starozákonní výroky, že i Bůh má srdce (a to dokonce srdce par excellence ) jsou už v (nedokonalém) Starém zákoně chtějí především zdůraznit Boží vlastnosti jako: Boží lásku, která člověku stále něco dává (to už vidět od samotného počátku stvoření, přes celé dějiny spásy až po vrcholný projev v příchodu Mesiáše ) Boží milosrdenství (viz už i sama etymologie tohoto slova ), laskavost, dobrotu, soucitnost, empatičnost ( ) a také živost těchto Božích vlastností: zejm. srov. Oz 11,1-11( ) o v podobném duchu je možné číst také všechna přirovnání Boží lásky (k jeho lidu) k lásce manžela ke své manželce / nevěstě ( ) to mj. krásně vyjádřeno v textech, kdy Bůh miluje svůj lid srdcem jako manžel svou nevěstu/manželku/snoubenku (viz celý alegorický výklad milostných pasáží v Pís a příslušné obrazy a přirovnání proroků ), a to i navzdory její nevěrnosti (viz životní osud a texty Oz ) Boží srdcem je zdůvodňuje skutečnost, že Bůh má skutečné zalíbení v člověku (ona filanthropia tou Theou ) navíc už ve Starém zákoně čteme na mnoha místech, že Boží srdce se pohnulo lítostí, Bohu bylo líto lidí, jeho srdce se nechalo se oblomit modlícím se člověkem, nechalo se pohnout bolestí a zkroušeností lidu (že například Bůh ustoupil od svých plánů trestu ): toto bylo zvlášť připisováno Božímu srdci ( ) všechny projevy Boží lásky je tak třeba vnímat jako projev Božího milujícího srdce ( ) už ve Starém zákoně se Bůh ukazuje jako živý a milující Otec, který dává a smiluje se ( ), který umí operativně zareagovat na potřeby a bolesti Božího lidu a všech lidí ( ): proto srdce je v jistém smyslu i sídlo Boží lásky, Božího zalíbení v člověku ( ) 9

10 vrchol Boží lásky je v dání Syna (na smrt) milující Bůh od počátku tvoření člověku stále jen něco dává ( ) v plnosti času Bůh Otec dal to necennější, co má / co je: Syna, kus sebe samého / kus svého vlastního srdce / paprsek svého srdce ( ) «Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný» (Jan 3,16) v daru / příchodu Božího Syna a v daru Ducha svatého je vrchol Boží lásky jako dávání / vrcholný projev Božího milujícího srdce: toto se vtělilo v srdci Ježíšově ( ) Ježíšovo srdce o Pán Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk: proto jeho srdce je Božské a lidské: paprsek Božího srdce ( ) a dokonalé srdce lidské (vzhledem k Ježíšově charakteristice homo perfectus, kdy zdokonalil, uzdravil a vykoupil lidskou přirozenost ) srdce (jako určité centrum člověka, jako určitá duše duše ) je navíc místem spojení lidství s Božstvím (protože Božství a lidství Kristovo jsou spojeny mediante anima ) na projevech Ježíšova srdce poznáváme (nám blízkým a vnímatelným způsobem ), jaké je srdce Boží a jaké (jak dobré ) by také mělo být naše srdce lidské k obrazu a podobě Božího srdce stvořené o jaké jsou tedy projevy Ježíšova boholidského (nejsvětějšího) srdce za jeho pozemského působení? jsou to vlastně všechny projevy Kristova milosrdenství a Kristovy dobroty: má soucit s hříšníky ( ) má soucit / je mu líto zástupu, který je «jako ovce bez pastýře» ( ) má soucit s utištěnými, opuštěnými a na okraji společnosti jsoucími ( ) má soucit s veškerou lidskou bídou ( ) má soucit s nemocnými a postiženými (explicitně například s Martou a Marií, naimskou vdovou, Zacheem, s chromým u rybníka Bethseda ) má soucit s lidskou slabostí ( ) je dobrým pastýřem s láskou hledajícím ztracenou ovečku ( ) atd. v celé Ježíšově lidské dobrotě se ztělesňuje dobrota Boží ( Boží srdce ) a také nejvyšší možná dokonalost srdce lidského ( ) o a co probodené Ježíšovo srdce o velikonocích? na kříži je vrchol dobroty Kristova boholidského srdce, kdy dává za lidi svůj život (jako výkupné): «nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá za své přátele život» ( ) proto z Ježíšova probodeného boku vytryskla krev a voda (srov. Jan 19,33n): viz už starobylá patristická interpretace, že jde o vodu Ducha svatého a krev svátostí ( ) 10

11 na kříží je maxima uskutečnění a tím i maxima zjevení Boží lásky ( ) a zároveň tak nejvyšší příklad k následování ( ) úcta k srdci Ježíšovu už Otcové rádi rozjímali jednak o srdci jako o kentron Ježíšova lidství, v němž je spojeno s Božstvím (viz blízkost výrokům mediante anima), ( ) a jednak rádi rozjímali o Ježíšově probodeném boku ( ) někteří Otcové (Origenes) také rádi rozjímali o rození Krista v srdci křesťana (křtem, milostí ) a rození Krista ze srdce křesťana do světa (dobrými skutky, hlásáním evangelia ) úcta k Nejsvětějšímu srdci se pak rozvinula ve středověku v prostředí (zejm. ženských) klášterů v rámci emotivního / živoucího prvku mystiky (s čímž také soviselo rozvinutí myšlenky rození Krista v srdcích lidí: viz Mistr Eckhart ) co do úcty k Srdci Ježíšovu to pak bylo rozvinutí této úcty zvlášť v novověké mystice (zvlášť spojeno se jmény sv. Jana Eudese a sv. Marie Markéty Alacoque ): viz zbožnost prvních pátků v měsíci a slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ( ) úcta k srdci Ježíšovu je úctou ke zdroji a vzoru proměny našeho vlastního srdce: sacratissimum Cor Jesu, miserere nobis et trnasformet cor meum secundum cor tuum konkrétní vzor a zdroj v srdci Ježíšovu hlavní konkrétní vzorovost Kristova srdce je ve schopnosti milovat Boha a bližní opravdu celým srdcem (spolu s celou myslí ), a to navíc Boží láskou (celou silou ) což má v Ježíšově životě a působení mnoho konkrétních projevů (našeho milosrdenství a lásky ) jestliže u Kristova srdce to bylo přilnutí Ježíšova lidského srdce k srdci Otcovu (to znamená: mít zalíbení v týchž věcech jako Otec / milovat touž sebevydávající se láskou jako Otec / plnit Otcovu vůli ), tak stejně tak tomu musí být i u srdce našeho ( ) to znamená chtít vykrvácet pro Boží slávu (pro zjevení Boží lásky ) a spásu bratří a sester (zaplatit za výkupné ), přičemž tyto dvě věci spolu velmi úzce souvisí ( ): to bylo smyslem Kristova boholidského působení a je i naším povoláním ( ) Kristovo srdce je nám, kteří také máme «přinášet samo sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou» (srov. Řím 12,1) a «kráčet v Kristových šlépějích» (srov. 1Petr 1,22), proto nejdokonalejším vzorem ( ) a díky milosti z něj pramenící i zdrojem ( ): o uskutečnění tohoto dání nového srdce nám bude následující rozjímání ( ) 11

12 závěrem cílem tohoto rozjímání bylo jednoduše připomenout dobrotu Božího srdce od samého začátku stvoření ( ), které je zároveň vzorem srdci našemu ( ) obsahem rozjímání by tedy mohlo být dvojí: nechat se nadchnout dobrotou srdce Božího / srdce Ježíšova porovnávat své srdce se srdcem Božím / se srdcem Ježíšovým a prosit o proměnu našeho srdce podle srdce jeho chtít být s Boží pomocí jako Ježíš: mít stejně smýšlející srdce, zatoužit po něm ( ) Biblické odkazy Gn 8,15-22 (Hospodinu bylo líto člověka po potopě ) Ex 32,7-14 (Hospodin se dal pohnout k lítosti Mojžíšovou přímluvou ) Oz 3,1-5 (podobenství Hospodinovy lásky vůči nevěrnému lidu ) Oz 11,1-11 (mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo ) Jon 4,1-11 (Hospodin, narozdíl od Jonáše, má slitování nad Ninivem ) Mt 9,35-38 (Ježíšova lítost nad zástupy bez pastýře ) Mt 15,32-39 (Ježíšovi bylo líto hladového zástupu ) Lk 7,11-17 (Ježíšovi bylo líto naimské vdovy ) Jan 5,1-18 (Ježíšův soucit s chromým člověkem u rybníka Bethesda ) Jan 11,1-45 (Ježíš pohnut lítostí nad smrtí Lazara a pláčem jeho sester ) Jan 15,12-17 (nikdo nemá větší lásku ) Doplňující texty «A tak došlo Božím řízením k tomu, že jeden voják ten svatý bok proklál kopím. Z otevřeného boku se vyřinula krev s vodou, výkupné za naši spásu. Vytryskla z hlubin studnice Kristova srdce, aby dala svátostem církve moc vlévat život milost a zároveň aby pro všechny, kdo žijí v Kristu, byla nápojem z živého pramene, tryskajícího do života věčného. Nuže vzhůru, duše, přítelkyně Kristova, spěchej napodobit holubici hnízdící u samého ústí rozsedliny, nepřestávej se starat, abys tam, u Kristova srdce, jako vrabec nalezla pro sebe místo, tam ulož plody své čisté lásky, jako když hrdlička ukládá svoje mláďata, tam pospěš navážit vody z pramenů Spasitelových, přilož své rty a pij. Vždyť toto je ten pramen tryskající zprostřed ráje a rozdělený do čtyř proudů, který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i zúrodňuje celou zemi. Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdokoli, a obrať se k němu s veškerou upřímností svého srdce» (SV. BONAVENTURA) «Ach, můj nejsladší Ježíši, ty dárce žití mého, zdroj blaha plyne v hojnosti mně z hlubin srdce tvého. Můj pane, věčná láska tvá, vše živí, zachovává a ze všech tvorů nejvíce nám milostí svých dává. Tys přišel, abys zachránil ty ovce, které hynou, a krví platíš velký dluh, který byl jejich vinou. Kam 12

13 zbloudily od tvé cesty, tam za nimi přicházíš a nástrahy všech nepřátel mocí své lásky maříš. [ ] A k poslednímu setkání, až budeš vážit mé dny, chci přinést všechnu lásku svou, ty na ni, Pane, shlédni. Dej, aby byla silnější než všechny moje chyby, a odměň ji svým dědictvím, jak jsi všem věrným slíbil» (VÁCLAV HOLAN-ROVENSKÝ) «Toto srdce není sebezachováním, nýbrž sebevydáním. Probodené srdce Ježíšovo zachraňuje tím, že se otevírá. Zvrat otevřeného srdce je smyslem velikonočního tajemství. Srdce zachraňuje, avšak tím, že se daruje. V Ježíšově srdci je tak před nás postaven střed křesťanství. V něm je vše řečeno, vše vskutku převratně nové, co se odehrává v Novém zákoně. Toto Srdce volá naše srdce. Zve nás, abychom zanechali marných pokusů o sebezachování a ve spolulásce a v sebedarování se jemu a s ním nalezli plnost lásky. Pouze ta je věčností, pouze ta udržuje svět» (JOSEPH RATZINGER) «Z tohoto božského Srdce neustále vytékají tři proudy milosti. Prvním se vylévá milosrdenství na hříšníky a dává jim ducha lítosti a pokání. Druhým je láska, přinášející pomoc všem, kdo se lopotí, a zvláště těm, kdo musí překonávat překážky na cestě k dokonalosti. A třetím se rozlévá láska a světlo na Ježíšovy dokonalé přátele, s nimiž chce být v nejužším spojení a dávat jim účast na svém poznání a na svých úmyslech, aby se, každý svým způsobem, úplně zasvětili šíření jeho slávy. Toto božské srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny své potřeby. Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky. Proti naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina pokory, pro ubožáky hlubina slitování, je to hlubina lásky, v níž se má utopit všechny naše bída» (SV. MARKÉTA MARIE ALACOQUE) 13

14 TŘETÍ ROZJÍMÁNÍ / A «Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem» (Jer 31,33) poté, co jsme hovořili obecně o srdci lidském a konkrétně o svém vlastním ( ) a porovnávali srdce lidské a srdce vlastní se srdcem Božím / Kristovým ( ), nám musí být zřejmý obrovský deficit srdce lidského i našeho ( ) porušenost lidského srdce hříchem porušenost srdce jeden z nejzákladnějších důsledků prvotního a dědičného hříchu: o tom jsou celé dějiny prvotního a dědičného hříchu ( ) o tom zkušenost celého lidstva i naše vlastní zkušenost ( ) i naše hříchy a náš sklon hřešit přeci vycházejí z porušeného srdce ( ) o původně bylo srdce člověka Bohem utvořené tak, aby nacházelo prvotní zalíbení (delectatio) v Bohu (jako v summum bonum) a pak (v řádu, jaký věcem přísluší ) i v dobrých věcech stvořených ( ) jenže prvotním hříchem se toto porušilo: člověk našel větší zalíbení ve stvoření než v Bohu (avversio a Deo et conversio ad creaturam) toto se předává od úsvitu dějin dědičným hříchem (jako genetickou chybou ), proto srdce všech lidí je porušené hříchem: má větší zalíbení ve stvoření než v Bohu ( ), ba dokonce ve zlých a špatných věcech (ve věcech, které jsou proti Božímu řádu ) proto člověk už nedokáže vnímat Boha procházejícího se v zahradě své duše (Origenes), utlumil ho (zahradil apex cordis ), Boha skoro vyhnal ( ): není schopen reductio in seipsum, které předpokládá Boží Ty ( ), nýbrž nastalo incurvatio in seipso ( ) člověku se tak porouchalo jeho delectatio: nejenže už nenachází přirozeně nejvyšší v Bohu, ale navíc nachází zalíbení i ve věcech, zlých, zvrácených (a tím se stává implicitním satanistou ) zdrojem každého opravdového hříchu je tak narušené a od Boha odvrácené a tím zvrácené a sobě samému (svému určení a správnému řádu) odcizené srdce, které nemá prvotní zalíbení v Bohu, ale ve světě a v sobě samém, potažmo přímo ve zlu ( ) nedostatečnost Starého zákona a zaslíbení nového srdce proto celé biblické dějiny (a celé dějiny spásy) můžeme vnímat jako cestu k novému srdci ( ) Zákon (Desatero) ukázal, jak by mělo nové srdce smýšlet (co by mělo milovat/ v čem by mělo nacházet zalíbení ), ale ještě nedával dostatečnou vnitřní sílu to naplnit ( ) 14

15 to ukazují celé následné dějiny Izraele ( ) ačkoli tedy už ve Starém zákoně máme mnohé krásné (mystické) texty o tom, jak Boží láska «zranila» srdce člověka (ať už u proroků, v mudroslovné literatuře, nebo zejména v rámci alegorického výkladu Pís ), nebo o tom, jak Bůh promlouvá (na poušti) s velikou láskou k srdci člověka (zejména krásné texty Oz ), přesto starozákonní člověk cítí, že (jako rod i jako jednotlivec ) není schopen milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a bližního jako sebe samého, a tak není schopen naplnit největší přikázání / naplnit Desatero jeho vlastním smyslem ( ) zaslíbení a očekávání Mesiáše jedině Bůh může změnit srdce člověka ( ) proto je Bohem (zvlášť skrze proroky) zaslíben a lidem (toužebně) očekáván Mesiáš, který dá nové srdce ( ) to bude ten Mesiáš, který tak naplní prorocká zaslíbení nového srdce: Ez 36,25n: «A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám ti srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich» Jer 31,31.33: «Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinům, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem» bude to Mesiáš, který učiní zázrak nového srdce ( ) dání nového srdce Pánem Ježíšem v Zákoně novém s tímto úkolem přichází Pán Ježíš, ve kterém přichází Boží království, království nového srdce / lidí nových srdcí ( ) jak už bylo výše řečeno, Pán Ježíš přijal konkrétní lidství (skrze srdce ), lidství uvedl v dokonalost a napravil svou poslušností (zejména srdce ) a skrze oběť na kříži «zaplatil výkupné» (zachránil srdce ), svým darem Ducha svatého o Letnicích dal člověku Boží proměňující lásku (do srdce ) s Ježíšovým lidstvím je tajemně spojena celá lidská přirozenost: celý lidský rod i každý jednotlivec (ipse enim, Filius Dei, incaratione sua cum omni homine quodammodo se univit ) Kristovo lidství pokračuje ve viditelném křesťanství ( ) přilnutím k Ježíšovu lidství, tj. křesťanstvím najde člověk přístup / cestu k Ježíšovu zdokonalujícímu a spásnému dílu («k trůnu milosti») ( ) přičemž dárcem tohoto nového srdce (Boží silou, která lidská srdce promění, a tak naplní prorocká zaslíbení) je Kristem od Otce daný Duch svatý ( ): ten rozpaluje lidská srdce pravou Boží láskou (proto je také symbolem Ducha svatého oheň ) 15

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI BIŘMOVÁNÍ» Kristus vícekrát přislíbil vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali hlásat velké Boží

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

SALVIFICI DOLORIS Apoštolský list Jana Pavla II. O KŘESŤA SKÉM SMYSLU LIDSKÉHO UTRPE Í z 11. února 1984 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1995 Církevní schválení České biskupské konference č. j.

Více

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství ÚVOD V této bakalářské práci se věnuji tématu panenství vzhledem k osobnímu zasvěcení v ordo virginum. Měla jsem jedinečnou příležitost v jednotlivých školních předmětech z různých úhlů přistupovat ke

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU P. Alois Moc OFM INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha 2014 PŘEDMLUVA V současné době stále narůstá touha po duchovnu, ale o to více schází skutečná

Více

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

DIVES IN MISERICORDIA

DIVES IN MISERICORDIA DIVES IN MISERICORDIA Encyklika Jana Pavla II. O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ z 30. listopadu 1980 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1996 Církevní schválení České biskupské konference č.j. 590/96 ze dne

Více

Hořlavině stačí jiskra

Hořlavině stačí jiskra 1 Obsah: Hořlavině stačí jiskra (úvodník) 1 P. Gorazd Cetkovský,O.Carm. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (3. část) 2 P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor Panna Maria Matka naděje 3

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více