Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz"

Transkript

1 Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu?

2 Obsah Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh? Proč je to tak důležité? Co k tomu říká Bible? Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon Co uvádí sám Ježíš Co o Ježíšovi uvádí ti, kdo jej viděli Ale co tyto verše? Jak pomáhat druhým Dejte si pozor, za koho budete Ježíše pokládat Co není možné říci Co tedy řeknete? Název: Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? Původně: Who Is This Man Who Says He Is God? Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Co tedy řeknete? Musíte tedy osobně odpovědět na jednu prostou otázku. A nejedná se o otázku: Co si myslíte o nějakém určitém náboženství? Nebo: Co si myslíte o křesťanech? Nebo: Jaké dobré skutky jste v poslední době vykonali? Ani: Jaké tradice dodržujete ve své církvi? Otázka, která stojí mezi každým člověkem a Bohem, zní: Co si počnete s Ježíšem? Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (J 14,6). Pavel se Silasem řekli: Uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům (Sk 16,31). Lukáš napsal: V nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni (Sk 4,12). A Pavel řekl: Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění (2K 5,19). Celé toto poselství je zcela jasné. Jedinou cestou k Bohu je víra v Ježíše Krista. Co si tedy počnete s Ježíšem? Dovolíte, abyste kvůli klamavým výrokům nějakého filozofa nedůvěřovali samotnému Spasiteli? Dopustíte, abyste kvůli nějakému nesprávnému překladu Ježíše odmítli? Dáte úvahám obyčejných lidí větší váhu než poselství Všemohoucího Boha? Vyvarujte se toho. Vezměte Ježíše za slovo. Věřte, že na kříži na Kalvárii položil oběť i za vaše hříchy. Naleznete radost, která pochází z toho, že budete osvobozeni od trestu za svůj hřích. Co si počnete s Ježíšem? To je ta naprosto nejdůležitější otázka, na kterou kdy budete odpovídat. Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? Nikdo patrně nebude zpochybňovat, zda existoval Abraham Lincoln, Michelangelo či Aristoteles. Tito lidé jsou popisováni v historických zdrojích, které jsou nezpochybnitelné. Ale v případě Ježíše je vše jinak. Pokud si provedete namátkový průzkum názorů u lidí na ulici, patrně dostanete množství naprosto odlišných odpovědí a ještě se budete muset připravit na tázavé pohledy kolemjdoucích. Ježíš neproslul tím, čím si získali proslulost jiní nebyl aktivní v politice, neúčastnil se obchodu ani nic nepublikoval. Byl odborníkem v oblasti náboženství věděl opravdu velmi mnoho o Bohu. Vlastně o sobě přímo jako o Bohu mluvil. Kdo je tedy Ježíš? Cílem této publikace od Davida Branona je pomoci vám, abyste viděli, kým je Ježíše podle Bible. Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh? Mart De Haan Mnozí lidé, kteří se ohlédnou zpět přes omšelé stránky dějin, vidí poměrně nevýrazný obraz Ježíše Krista. Slyšeli, že o sobě před nějakými 2000 lety mluvil jako o Bohu, ale nepřipadá jim to nijak důvěryhodné. Připadá jim těžké přijmout myšlenku, že tesař z jakéhosi malého židovského městečka by mohl být stvořitelem světa. A proto ohledně Ježíše raději přijímají jiné, méně senzační teorie. Uveďme si některé z nich. Ježíš je člověk, který dosáhl velkých věcí. Mezi skupiny, které zastávají tento názor, patří i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tedy mormoni. Podle nich Ježíš před tím, než byl zde na zemi, existoval jako duch, což ale předpokládají o každé bytosti. Ježíš se údajně neodlišoval tím, že byl Bůh, ale že byl Božím prvorozeným duchovním dítětem. Jeho lidství je třeba chápat jako skutečné a běžné cokoli se stalo jemu, může se stát komukoli z nás. (Elder B. H. Roberts citující Sira Olivera Lodge v díle Joseph Smith, King Follett Discourse, pozn. na str. 11, angl.). Ježíš je stvořená bytost, jíž se dostalo druhého nejvyššího postavení ve vesmíru. Podle svědků Jehovových je Ježíš bůh, nikoli však Všemohoucí 1

4 Bůh, tedy Jehova (Let God Be True, str. 33). Podle svědků Jehovových je Ježíš stvořená bytost, která je druhou nejvyšší bytostí v celém vesmíru (Ujistěte se o všech věcech, str. 207, angl.). Ježíš je člověk, stejný jako my všichni. Je zřejmé, že Ježíš není samotný Bůh (Divine Principle, str. 255). Son-mjong Mun zde jasně ukazuje, jak na Ježíše nahlíží jeho Církev sjednocení. Mun učí, že Ježíš je stejný jako kdokoli jiný. Munovi následovníci pak uvádějí, že Ježíš ve svém díle vlastně selhal. Ježíšův život začal až při jeho početí. Učí to mj. skupina The Way International. Podle svého výkladu tvrdí, že existence Ježíše Krista začala, když byl Ježíš počat tím, že Bůh v Marii stvořil Ježíšovu duši a život (Victor Wierwille, The Word's Way, Vol. 3, str ). Ježíš je prorok a Boží posel. Podle učení islámu Ježíš... byl pouze poslem Alláhovým (Korán, súra 4:171). Korán také učí, že Ježíš byl bezhříšným prorokem, který ale nedosáhl velikosti proroka Muhammada. Ježíš je méně, než si většina lidí myslí. Ježíše obvykle nedoceňují lidé, kteří přijímají ateistický pohled na svět. Někteří nedokáží Ježíše klást ani na stejnou úroveň jako Buddhu či Sokrata. Bertrand Russel, proslulý zastánce ateistického názoru, řekl: Nemohu to vnímat tak, že co se týče moudrosti či ctnosti, stojí Kristus stejně vysoko jako další lidé v dějinách. (Proč nejsem křesťan, str. 19, angl.) Ježíš je velký mravní učitel. Někteří lidé neodmítají Ježíšovu činnost na zemi, ale nepřijímají, že Ježíš je Bůh. William Channing z unitářské církve řekl: Kristus byl poslán na zem jako velký mravní učitel, nikoli jako prostředník. Ježíš je mystické médium. Myslitelé z hnutí New Age považují Ježíše za jakýsi vzor pro seberealizaci. Ježíše v tomto ohledu považují za jakýsi sdělovací prostředek za jednu z mnoha osobností starověku, které dávají zastáncům hnutí New Age možnost nahlédnout do minulosti. Zastánci New Age tvrdí, že Ježíš skrze své minulé inkarnace dosáhl takové úrovně čistoty, jaké může dosáhnout každý. Ježíš je projekcí našich potřeb. Někteří mají pocit, že je jen jeden důvod, proč Ježíš dosáhl takových výšin lidé potřebují někoho, k němuž by vzhlíželi. Carl Jung, proslulý švýcarský psychiatr, řekl, že Ježíš je náš kulturní hrdina, který bez ohledu na svou historickou existenci v sobě ztělesňuje mýtus božského člověka. 2 Co není možné říci Z knihy K jádru křesťanství od C. S. Lewise. Snažím se zde lidem pomoci, aby o Kristu neříkali takové pošetilé věci, jaké někdy slýcháme: Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého mravního učitele, ale nepřijímám jeho tvrzení, že je Bůh. To prostě nemůžeme říci. Člověk, který by byl pouhým člověkem a přitom by říkal takové věci, které říkal Ježíš, by nebyl velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec (na způsob někoho, kdo se považuje za sázené vejce), anebo by to musel být sám pekelný ďábel. Proto si musíte zvolit. Buď tento člověk byl a je Syn Boží anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. Můžete jej umlčet jako blázna, můžete po něm plivat a ubít jej jako démona; anebo před ním můžete padnout na kolena a vzývat jej jako svého Pána a Boha. Ale nechlácholme se takovým nesmyslem, že by byl velkým mravním učitelem. Takovou možnost nám prostě Ježíš nedává. Stojíme tedy tváří tvář zásadní volbě. Tento muž, o němž zde mluvíme, byl (a je) přesně tím, co o sobě uváděl, anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. Ale připadá mi naprosto očividné, že Ježíš nebyl šílenec ani zloduch; a proto, ať se to může jevit jakkoli zvláštní, děsivé nebo nepravděpodobné, musím přijmout hledisko, že Ježíš byl a je Bůh. Buď tento člověk byl a je Syn Boží anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. 19

5 Pokud vezmeme v potaz obě tato hlediska, dostaneme jen tři rozumné možnosti ohledně toho, kým Ježíš může být. 1. Poblouzněný šílenec Jestliže Ježíš není Bůh, mohl třeba trpět nějakými velikášskými představami. Ale ti, kdo jej znali nejlépe, uvádějí, že byl naprosto autentický. Věděli, že jeho slova o tom, že je Bůh, dokonale odpovídala tomu, kým Ježíš skutečně je. 2. Nestoudný lhář Pokud Ježíš není Bůh, pak prostě musel lhát. V takovém případě by pochopitelně musel velmi dobře vědět, že není tím, za koho se vydává. Ale čím více zkoumáme jeho život, tím těžší je cokoli takového přijmout. Jak by bylo možné, že v každém jiném ohledu byl neustále poctivý a naprosto důvěryhodný? Jak by pak mohl lhát v této jediné skutečnosti? Jak by mohl podvést tolik zbožných lidí tím, že by se dopustil něčeho tak bezbožného? Jak by někdo tak očividně mravný mohl být zároveň tak nestoudným lhářem? 3. Bůh Tato možnost nejlépe odpovídá tomu, co Ježíš říkal a dělal. Ježíš naplnil proroctví o tom, že na zem přijde sám Bůh. Ve své osobě nám zjevil věčného Boha. Hříšní lidé zjistili, že Ježíš je bez hříchu. Ježíš znal Písmo jako nikdo jiný. Konal to, co může konat jedině Bůh. Šílenec může tvrdit cokoli, ale svá tvrzení nemůže doložit žádnými svými činy. Ježíš však svými skutky prokázal, kým skutečně je. Lhář si může s lidmi různě zahrávat, ale nemůže nic prokázat. Ježíš se ale narodil tak, jak se měl podle proroctví narodit Bohočlověk, žil jako Bohočlověk, zemřel jako Bohočlověk a opět ožil tak, jak to bylo možné jedině v případě Bohočlověka. Kdo je tedy podle vás Ježíš? Máte na výběr pouze ze tří možností. Ale postupujte opatrně. Pokud je Ježíš podle vás cokoli jiného než Bůh, dáváte tím všanc svůj věčný úděl. Teprve když uznáte, že Ježíš je Bůh, můžete jej vidět jako zdroj života. A teprve až budete důvěřovat celému Božímu slovu tedy nejen výrokům ohledně Ježíšova života, ale i výrokům ohledně Ježíšova Božství pochopíte, jak důležitá byla jeho smrt. Dejte si tedy pozor, za koho Ježíše pokládáte. Závisí totiž na tom váš věčný život. 18 V jedné věci si ale již teď můžeme být jisti. Všechny tyto názory ohledně Ježíše nemohou být správné zároveň. Některé z nich tedy musí být mylné. Ježíš nemůže být zároveň vším tím, co o něm různí lidé uvádějí. Mnozí, kteří se domnívají, že mají správné poznání, ve skutečnosti nemají žádné poznání. Je-li Ježíš pouze prorok anebo médium, musí se mýlit ti, kdo o Ježíši mluví jako o Bohu. Pokud je ale Ježíš Bůh, musí se mýlit ti, kdo jej považují jen za výjimečného člověka. Někteří si však přejí, aby tato záležitost nebyla černobílá, ale aby byla trochu černá a trochu bílá. Ve vědě a investigativní žurnalistice se zasazujeme o pravdu. Proč by to tedy mělo být jinak i v této zásadní otázce? Proč je to tak důležité? Mnozí lidé s pochvalami Ježíše nakládají poměrně volně. Pro Ježíše jsou používána například následující vzletná označení: druhá největší bytost v celém vesmíru, prorok od Boha, vynikající morální učitel, svatý muž. Koho by nepotěšilo mít vůdce, který je takto označován? Jaká skupina by nebyla spokojena, když by jejich vůdci byla prokazována taková úcta? Některým lidem připadá těžké přijmout myšlenku, že tesař z jakéhosi malého židovského městečka by mohl být stvořitelem světa. Ale křesťané, jakožto Ježíšovi následovníci, nejsou s těmito označeními spokojeni. Nepřipadá jim postačující, když je Ježíš označován za jednu z největších historických postav. Křesťané jsou přesvědčeni, že Ježíš je mnohem více než příklad či vzor a že je dokonce více než největší člověk, jaký kdy žil. Jsou přesvědčeni, že termíny jako morální učitel a prorok nejsou dostatečně výstižné. A proto křesťané trvají na ještě jednom termínu pro Ježíše trvají na termínu, na kterém je založeno celé křesťanství, a zároveň na termínu, který může být zábranou pro ty, kteří by jinak o následování Ježíše třeba i uvažovali. Ježíšovi následovníci trvají na tam, že Ježíš je nejen Mesiáš a Spasitel, ale také Pán a Bůh. Ale proč? Co je na takovém označení pro Ježíše tak důležitého? Což nemůžeme jen získávat ponaučení z jeho moudrých výroků, obdivovat jeho dobrý život? Nestačilo by to? Je opravdu tak zásadní dělat spornou otázku z toho, zda Ježíš je Bůh? Otázka Ježíšova Božství je patrně tou nejdůležitější otázkou, co se týče křesťanství. Proč? Protože Ježíš o sobě uváděl, že je Bůh. Jak uvidíme, Ježíš už během svého života mezi Izraelity mluvil při mnoha různých příležitostech 3

6 o svém Božství. Ježíš se neobával následků a nebral ohled na skeptiky mezi svými posluchači, kteří nepochybně slyšeli, že o sobě mluví jako o Bohu. Je tedy před námi určité dilema. Nemůžeme důvěřovat slovům někoho, kdo o sobě prohlašoval, že je Všemohoucí Bůh (ať vykonával jakékoli dobré skutky a ať pronášel jakákoli moudra), pokud to skutečně není Bůh. Jinak by si zasluhoval pouze naši lítost, shovívavost a soucit. Někdo, kdo by se prohlašoval za Boha, ale Bohem by nebyl, by si jistě nezasloužil naše uctívání, náš obdiv a jistě by nebyl příkladem hodným následování. Oč tu tedy jde? Jde tu o hodně. Pokud Ježíš není Bůh, nemůže nám být příkladem, nemůže být moudrým učitelem, mravním vůdcem, a dokonce ani důležitou historickou osobností. Poskytnout doklady o tom, že Ježíš je Bůh, je tedy tím nejzásadnějším na celém světě. A to je také cílem naší publikace. Nemůžeme si dovolit prosazovat své vlastní názory na Ježíše. Nemůžeme si dovolit nějakou polopravdu. Musíme usilovat jedině o celou pravdu. Jak uvidíme, náš věčný úděl závisí na tom, jak odpovíme na otázku: Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? 4 Co k tomu říká Bible? Co je na takovém označení Ježíše tak důležitého? Což nemůžeme jen získávat ponaučení z jeho moudrých výroků, obdivovat jeho dobrý život? Nestačilo by to? Dokažte to. Tato dvě slova patrně uslyší každý, kdo se snaží mluvit o Ježíšově Božství. Pokud není možné určitou koncepci podložit důkazy, nemá cenu jí věnovat čas. A takové důkazy musí pocházet ze spolehlivého, hodnověrného zdroje. Bez takového zdroje budeme mít k dispozici jen pouhé domněnky. A právě to je silnou stránkou víry, že Ježíš je Bůh. Zdrojem křesťanské víry je totiž kniha, které můžeme důvěřovat Bible. Rozsáhlý archeologický průzkum prokázal, že Bible je naprosto důvěryhodná, co se týče historie a geografie. Vědci zkoumají Písmo velmi podrobně přibližně 2000 let a opakovaně potvrzují, že Bible je spolehlivá. Za Biblí stojí více rukopisů než za jakýmkoli jiným starověkým písemným záznamem. Veškeré tyto vnější doklady nám dávají další důvody, proč důvěřovat této knize, v níž Bůh dal své zjevení lidskému rodu. Božství Krista tedy můžeme důvěřovat, protože se o něm píše v důvěryhodném zdroji. Dejte si pozor, za koho budete Ježíše pokládat Dejme tomu, že v knihkupectví narazíte na zajímavou knihu o charakternosti. Projdete si obsah, letmo si pročtete pár stránek, podíváte se do úvodu a závěru a rozhodnete se tuto knihu si pořídit. Zaplatíte, knihu si odneste domů a začnete ji číst. Autor uvádí řadu podnětných myšlenek, takže si začnete dělat poznámky, protože si ze své četby chcete odnést co nejvíce a protože opravdu chcete pracovat na svém charakteru. Vypadá to, že autor skutečně ví, o čem píše. Ale nebude na škodu dozvědět se něco i o samotném autorovi. Teprve teď si na vnitřní straně obálky všimnete informací týkajících se autora knihy. Autor tvrdí, že je nejinteligentnější žijící osobou. Považuje se za krále Spojených států. Na tuto planetu přesídlil z jisté vzdálené galaxie. Ve svém volném čase rád maluje, píše verše a užívá si svého milionářského sídla. Se znechucením knihu sklapnete a přemýšlíte, zda ji máte rovnou hodit do koše, anebo zda v knihkupectví máte požadovat své peníze zpět. Jakmile jste zjistili, co je autor zač, nevěříte mu ani slovo. Jeho slova o charakternosti jsou asi tak hodnověrná jako dizertační práce z pera Spejbla či Hurvínka. Co má tento vymyšlený příběh do činění s Ježíšem Kristem? Dokládá, jak bychom měli reagovat na Bibli, pokud Ježíš není Bůh. Ukazuje, s jakou nevěřícností bychom měli přistupovat k celé této knize, pokud Ježíš skutečně není Bohočlověk. Na tomto příběhu vidíme, jak je pro nás zásadní ověřovat si slova podle charakteru dané osoby. Pokud daná osoba není charakterní, nemůžeme důvěřovat ani jejím slovům. A naopak, pravdivost a charakternost dané osoby se pak projevuje v tom, že její slova jsou důvěryhodná. Pojďme tedy stejnou zkoušku uplatnit na Ježíše, a to ze dvou úhlů pohledu. Za prvé, Ježíšův život a jeho vyučování jsou synonymem charakternosti a dobroty, což se uznává prakticky všeobecně. Skutky, kdy Ježíš uzdravuje chromé, křísí mrtvé a různými způsoby prokazuje svou lásku, jsou plně v souladu s jeho vyučováním o soucitu a lásce. Není tedy těžké dojít k závěru, že Ježíš byl mravní, vysoce důvěryhodnou osobou. Pokud daná osoba není charakterní, nemůžeme důvěřovat ani jejím slovům. Za druhé je třeba uvažovat o tom, že Ježíš o sobě mluvil jako o Bohu. Tato slova jsou potvrzována výroky a jednáním jeho následovníků a zároveň zpochybňována slovy a jednáním jeho nepřátel. 17

7 shromáždění soudců, aby je odsoudil za jejich nespravedlivé jednání. Výraz, který je zde přeložen jako bohové, znamená mocní, v tomto případě tedy konkrétně soudcové. Ježíš tento poměrně neobvyklý citát použil při své argumentaci, kterou odhalil pokrytectví svých nepřátel. Tito nepřátelé nijak neprotestovali proti tomuto Asafovu výroku, který o lidských soudcích mluví jako o bozích, ale přesto odsoudili bezhříšného Ježíše Krista, který na sebe uplatňoval označení Syn Boží. 16 Jak pomáhat druhým Níže jsou uvedeny otázky, které můžete používat při vyučování druhých. Doporučujeme níže uvedené otázky probrat před studiem příslušné části, která je v této publikaci. Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon 1. V čem spočívá hodnota starozákonních proroctví, která mluví o Ježíšově Božství? 2. Jak by se změnil váš náhled na Ježíše Krista, pokud by o něm ve Starém zákoně nebyla žádná proroctví? 3. Jaké konkrétní podrobnosti by v proroctví měly být o Kristu uvedeny, aby takové proroctví mohlo být důkazem o jeho Božství? Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon 1. Proč by mělo být důležité, aby o Ježíšově Božství mluvili jeho současníci? 2. Co se o Ježíšovi dozvídáme z Jana 1,1 4? 3. Jaké novozákonní verše kromě Jana 1,1 4 byste použili pro podporu Ježíšova Božství? Co uvádí sám Ježíš 1. Proč je tak důležité, že sám Ježíš o sobě uvádí, že je Bůh? 2. Když Ježíš uváděl, že je Bůh, věděli lidé, co jim říkal? 3. Jak dal Ježíš najevo, že je Bůh? Z takového hlediska tedy dává smysl podívat se na to, co o totožnosti své ústřední postavy uvádí samotná Bible. Dává smysl tyto doklady prozkoumat a udělat si pak svůj vlastní názor. Nemá však smysl důvěřovat tomu, když Bible popisuje Ježíše i jako velkého učitele poslaného od Boha, jestliže nejsme ochotni přijmout to, co o sobě uváděl sám Ježíš. Jestliže je Bible natolik důvěryhodná a její poselství bylo zázračně uchováno po celá staletí, můžeme jí důvěřovat jako cennému zdroji. Podívejme se tedy, co Bible říká o tom, že Ježíš je Bůh. Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon Bible své novozákonní čtenáře nepřekvapuje nějakým naprosto novým poselstvím. Nikoli. Myšlenka, že na zemi přijde Mesiáš, není překvapením pro nikoho, kdo je obeznámen se Starým zákonem. Proroci zde uváděli mnohá znamení o tom, že se to stane. Ve Starém zákoně je předpovězeno mnoho konkrétních podrobností, které se vyplnily na Ježíšovi. Malou ukázku vidíme v uvedené tabulce. Proroctví Odkaz Splnění Narodí se z panny Izajáš 7,14 Matouš 1,23 Narodí se v Betlémě Micheáš 5,2 Matouš 2,5 Bude vyveden z Egypta Numeri 24,8 Matouš 2,15 Uzdraví mnohé Izajáš 53,4 Matouš 8,16 Bude ukřižován Izajáš 53,12 Matouš 27,38 Ani jedna kost mu nebude zlomena Žalm 34,21 Jan 19,33 36 Je zřejmé, že ještě před příchodem křesťanství byl příchod Mesiáše očekávanou událostí. Ale to není vše. Svaté spisy Starého zákona nejen mluvily o příchodu Mesiáše, ale také uvádějí, že Mesiáš bude mít vlastnosti, jaké nebude mít nikdo jiný. Bude to Bůh. Důkaz o tom, že Ježíš předem ohlášený Mesiáš má být Bůh v těle, je uveden velmi zřetelně v následujících třech starozákonních pasážích. Podívejme se tedy podrobněji, jak tyto biblické verše uvádějí tuto zásadní pravdu. 5

8 Izajáš 7,14 Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. (B21) Klíč k tomu, abychom v tomto verši viděli předpověď příchodu Ježíše jako Boha v těle, je ve jménu Immanuel. Toto jméno totiž doslova znamená Bůh s námi. Uvedené proroctví jistě muselo tehdejším posluchačům znít záhadně. V jakém smyslu toto dítě naplní význam svého jména Bůh s námi? Díky dalšímu zjevení v Novém zákoně (Mt 1,21 23) nyní chápeme, co pro ně bylo záhadou. Vidíme zde předem dané znamení o Božím plánu, o tom, že Bůh navštíví zemi, nikoli skrze nějakého mluvčího, prostředníka a spasitele, ale skrze Toho, kdo bude doslova Bůh s námi. A jaké jsou další doklady? Izajáš 9,5 Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Nyní můžeme toto úchvatné proroctví vidět z té správné perspektivy. Všichni, kdo Ježíše uznávají jako Mesiáše, se zde od tohoto starozákonního proroka dozvídají, že bude nejen vládcem, ale také mocným Bohem. Jedná se o stejný termín a tutéž gramatickou stavbu, jakou tento prorok použil u Izajáše 10,21, kde uvádí, že ostatek Jákoba se navrátí k mocnému Bohu. Nabízejí se jen dvě možnosti. Za prvé, tento prorok nám chce sdělit, že má přijít nějaký další mocný Bůh čímž vlastně dává světu dva Bohy. A to by bylo v rozporu s dalšími verši, například Izajášem 45,22, kde je uvedeno: 6 Božský Mesiáš je uváděn stejně hojně ve Starém zákoně jako i v Novém. Buell a Hyder Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Bible tedy odmítá dva Bohy. A proto zbývá jen druhá možnost: Bůh Jahve, kterého uctíval Izajáš a jeho lid, a toto dítě, tento Syn, který bude nazván mocným Bohem, musí být totožní. Micheáš 5,1 A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Žít věčně. Fascinuje nás to, ale není možné toho dosáhnout. Naše duše sice bude žít věčně, ale nikdo nemůže dokázat, že byl s Bohem ještě před biblickými pasážemi, které mluví o Kristově Božství a o jeho úloze jakožto Stvořitele. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá. Koloským 1,16 17 Koloským 1,15. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Každý ví, kdo je prvorozený je to syn, který se narodil jako první, a má tedy právo prvorozeného. To je ale jen jeden z významů tohoto výrazu. Tento výraz ale zároveň označuje hodnost, postavení či výsadu. Podívejme se například, co Pavel uvádí jen o tři verše dále: A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Výraz prvorozený je zde evidentně použit v přeneseném významu. Podobně i v Židům 12,23 tento výraz popisuje cosi, co nemá naprosto nic společného s narozením dítěte do rodiny. Ale i pak by to byla jen jedna z možností a nikoli jistota že výraz prvorozený znamená nadřazené postavení. Pokud by všechny další argumenty měly stejnou váhu, byly by stejně přijatelné oba uvedené výklady. Ale jsou zde ještě další skutečnosti. V téže kapitole listu Koloským jsou ještě další dva verše, které vše osvětlují. Pavel v Koloským 1,16 17 s ohledem na Ježíše uvádí: Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá. Pavel zde ukazuje, že existuje jasná dělící čára mezi stvořením a Stvořitelem. A Ježíš se jednoznačně odlišuje od stvoření, protože vše bylo stvořeno skrze něho. Stvořitel přece netvoří sám sebe. Nikdo jistě nedojde k závěru, že Ježíš byl nižší než člověk jen proto, že přišel lidem sloužit, a stejně tak bychom neměli dospět k názoru, že Ježíš je menší než Bůh jen proto, že se na zemi podřizoval svému Otci. Jan 10,34. Ježíš jim odpověděl: Což není ve vašem Zákoně napsáno: Já jsem řekl: Bohové jste? Tento verš často používají ti, kdo nechtějí věřit, že Ježíš je Bůh. Takoví lidé argumentují: Co tedy na tom, jestliže Ježíš o sobě řekl, že je Bůh? Je mnoho bohů. Ježíš dokonce označil své nepřátele za bohy. Jestliže podle Ježíšovy teologie je zde dostatek prostoru i pro bohy, kteří ani nejsou na jeho úrovni, být bohem není nic až tak výjimečného. Takové smýšlení sice může vypadat logicky, ale přehlíží kontext Ježíšových slov u Jana 10,34. Jedná se o citaci ze Žalmu 82,6, kde Bůh vstupuje do 15

9 Jan 14,28. Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já. Některé skupiny se tímto veršem snaží prokázat, že Ježíš zaujímá až druhé místo po Bohu. Jak by Ježíš mohl být Bůh, jestliže Bůh je větší? Pro vysvětlení se podívejme na Pavlův rozbor ve Filipským 2,5 8 (B21). Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti k smrti na kříži! Ježíš se na čas dobrovolně vzdal svých určitých výsad a stal se Bohočlověkem. Podřídil se nejen Bohu Otci, ale i lidem. Nejedná se tedy o popis jeho podstaty, která je pochopitelně neměnná, ale o popis jeho záměru, jeho díla na zemi. Nikdo jistě nedojde k závěru, že Ježíš byl nižší než člověk jen proto, že přišel lidem sloužit (viz Mk 10,45), a stejně tak bychom neměli dospět k názoru, že Ježíš je menší než Bůh jen proto, že se na zemi podřizoval svému Otci. Pasáž u Jana 14,28 tedy nijak nevyvrací, že Ježíš je Bůh. Tento verš mluví o tom, jak ochotně se Ježíš podřizoval svému Otci během celých 33 let svého působení na zemi. Zjevení 3,14. Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Amen v tomto verši je očividně Ježíš, na čemž se všichni shodují. Ti, kdo popírají Ježíšovo Božství tvrdí, že formulace prvopočátek Božího stvoření má znamenat, že Ježíš je první bytostí, kterou Bůh stvořil. Kdyby to byla pravda, nebylo by možné již dále tvrdit, že Ježíš je Bůh. Jak by někdo, kdo není věčný, mohl být věčným Bohem? Prozkoumejme oprávněnost této teorie. Nejdříve je na místě věnovat se překladu tohoto slovního spojení. Řečtina zde doslova uvádí Ježíš se jednoznačně počátek stvoření Boha. Vzhledem k dané gramatické stavbě ale není možné toto slovní spo- odlišuje od stvoření, protože vše bylo jení překládat jako počátek stvoření Bohem. stvořeno skrze něho. Za druhé, řecký výraz pro počátek (arche) v sobě zahrnuje aktivní roli při tvoření nikoli pa- netvoří sám sebe. Stvořitel přece sivní roli někoho, kdo je stvořen. Podle tohoto textu je tedy Ježíš Zdroj Božího stvoření, a nikoli první stvořená bytost. Tento výklad daného textu je v souladu s dalšími 14 stvořením světa. Nikdo, kromě Ježíše Krista. Nejen že Micheáš předpověděl, že se Ježíš narodí v Betlémě, ale také ukázal, že ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, má původ již ode dnů věčných. Jak to prokazuje Ježíšovo Božství? Jestliže pouze Bůh existoval ode dnů věčných, tedy od věčnosti, a Ježíš existoval spolu s ním, musí být Ježíš Bohem. Všichni, kdo Ježíše uznávají jako Mesiáše, si uvědomují, že došlo k něčemu naprosto ohromujícímu, když se Ježíš objevil. Zázračným způsobem naplnil proroctví. Jeden badatel, který analyzoval pouhých osm starozákonních předpovědí týkajících se Ježíše, dospěl k tomuto závěru: Pravděpodobnost, že by nějaký člověk... mohl naplnit všech osm proroctví, je 1 ku Můžeme-li těmto proroctvím důvěřovat, co se týče přesnosti faktických informací ohledně Ježíšova příchodu na tuto planetu, jistě můžeme těmto proroctvím důvěřovat i tehdy, když používají tituly a označení, aby ukázaly, že Ježíš je Bůh. Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon Nový zákon je o především o Ježíši Kristu. Začíná jeho rodokmenem a končí jeho budoucím vítězstvím. A mezi tím je úžasným způsobem popisován jeho život, smrt, vzkříšení, nanebevstoupení a chvála, jež je mu připisována. Ale kdo je Ježíš? Dozvíme se to z Bible? Můžeme tomuto záznamu důvěřovat? Ano, uzdravoval nemocné. Ale nebyl to třeba jen nějaký šarlatán, který měl dobré kontakty? Ano, sytil hladové. Ale nešlo ve skutečnosti jen o nějakou magii? Ano, davy nad ním zůstávaly v úžasu. Ale nebyl spíše něco jako starověká superstar? Chceme-li odpovědi na tyto otázky, musíme číst více než jen příběhy o tom, co Ježíš konal. Musíme zjistit, co o něm říkali lidé kolem něj. Pokud budete sepisovat něčí životopis, budete chtít mluvit s lidmi, kteří dotyčného osobně znali. I my se tedy můžeme obrátit na lidi, kteří žili přímo v Ježíšově době, a můžeme se jich zeptat na jejich názor na Ježíše. Obraťme se tedy nejprve na muže, který znal Ježíše velmi dobře na apoštola Jana. Názor apoštola Jana Chtěl apoštol Jan skutečně ukázat, že Ježíš je Bůh? Než na tuto otázku začneme odpovídat, podívejte se do samotného úvodu Janova evangelia. 7

10 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. (J 1,1 4) Jakmile pochopíme, co měl Jan na mysli, když použil termín Slovo, je velmi obtížné vidět v této pasáži cokoli jiného než Ježíšovo Božství. Pro Ježíše je zde, stejně jako ve třech dalších pasážích v Novém zákoně (J 1,14; 1J 1,1; Zj 19,13), použito označení Slovo (Logos). Jan má jednoznačně na mysli Ježíše, což je zřejmé ze 14. verše, kde se uvádí: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Povšimněme si, že označení použitá u Jana 1,1 4 jsou charakteristickými rysy, jež náleží pouze Bohu. Na počátku. Každý, kdo v Janových dnech znal posvátná Písma, v těchto slovech okamžitě poznal, že odkazují na začátek Bible, na knihu, kterou nyní označujeme jako knihu Genesis. Kniha Genesis byla totiž v té době obvykle nazývána Na počátku. Čtenář Janova evangelia si tedy automaticky vybavil záznam o stvoření, v němž se předpokládá, že Bůh je věčný. Jan ve svém popisu jasně ukazuje, že Ježíš byl Bohem, než začal svět. Slovo bylo u Boha. Z této formulace je patrné, že Ježíš je sice Bůh, ale že je odlišnou osobou, která má vztah a společenství s Bohem Otcem. Slovo bylo Bůh. Zde je to rozhodující vyjádření o Ježíšově Božství. Jan zde neuvádí, že Ježíš je pouze nějaký bůh nebo že je božské podstaty, jak to uvádějí některé překlady. Takové překlady vycházejí z nesprávného výkladu skutečnosti, že řecký výraz theos (Bůh) se zde objevuje bez určitého členu. Takoví lidé si neuvědomují, že Jan zde nepoužil určitý člen, aby tím poukázal, 8 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 že Ježíš je Bůh, stejně jako Otec je Bůh. Pokud by byl Jan určitý člen použil, daná formulace by znamenala, že pouze Ježíš je Bůh. Ti, kdo popírají Ježíšovo Božství, přesto trvají na tom, že tuto formulaci je třeba překládat jako Slovo bylo bůh. Jsou s tím spojeny dva problémy. Za prvé, Nový zákon je plný formulací, kdy Bůh je uveden bez určitého členu (282krát). I překladatelé, kteří u Jana 1,1 volí překlad Slovo bylo bůh, překládají naprosto stejné slovní spojení jako Bůh v 94 procentech u všech dalších 281 výskytů této formulace. Pokud by překladatelé měli postupovat jednotně, měli by i ve všech dalších pasážích používat výraz bůh. Uvedená formulace se jen v Janově evangeliu vilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích (v. 17). Ježíš zde tedy opět přijímá uctívání ze strany člověka. Jan 20. V dalším rozhovoru mezi Ježíšem a jeho učedníky je vidět ještě více, jak Ježíš považuje za správné, že má být uctíván. K této události došlo asi týden poté, co byl Ježíš vzkříšen. Všichni učedníci již vzkříšeného Ježíše viděli, ovšem kromě Tomáše. Nic na světě ho nemohlo přesvědčit, že Ježíš skutečně žije. Ledaže Spasitele uvidí na vlastní oči. Druhý týden po vzkříšení byli všichni učedníci pospolu, když se mezi nimi Ježíš náhle objevil. Vybízí Tomáše, ať se jej dotkne, aby viděl, že Ježíš má skutečné tělo. Tomáš to patrně udělá a pak zvolá: Můj Pán a můj Bůh! (v. 28). Tomáš těmito slovy potvrzuje Kristovo Božství tedy že Kristus je Pán a Bůh. A podobně jako u Petra i zde Ježíš chválí Tomáše za jeho prohlášení, že již o jeho Božství nepochybuje. Za posledních 2000 let se toho až tak moc nezměnilo. Ti, kdo Ježíšovu totožnost odmítají, by Vždyť je napsáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.... Když ho [Ježíše] spatřili, poklonili se mu. Matouš 4,10; 28,17 stále chtěli vrhat kameny na kohokoli, kdo o Ježíšovi mluví jako o Bohu. A ti, kdo Ježíše znají osobně, reagují s nerozdělenou oddaností, když přinášejí svou chválu tomu, kdo je Bůh. Ale co tyto verše? Lidé mají ohledně Ježíše řadu různých názorů, které spadají zhruba do dvou kategorií. Za prvé, lidé Ježíše popisují pouze na základě svých vlastních představ. A ty mohou být od naprosto absurdních (pocházel z jiné planety) až po představy docela logické (byl to velký mravní učitel). Nejedná se ale o představy založené na Bibli. Lidé v této kategorii jsou ochotni přijmout biblický záznam, když mluví o Ježíšově lásce k lidem, o jeho milosrdenství vůči nemocným, o jeho moudrosti, ale Bibli odmítají, jakmile se v ní uvádí, že Ježíš je Bůh. Ve druhé skupině se nachází nábožní lidé, kteří se hlásí k Bibli jako ke svému vodítku, ale přitom zastávají jiný názor, než jaký je prosazován v křesťanství. V této kategorii jsou tedy různé sekty a náboženská hnutí. Tito lidé se domnívají, že Ježíš podle Bible není Bůh. Podívejme se tedy na některé verše a pasáže, které tito lidé používají, aby podpořili svůj názor a aby vyvrátili učení, že Kristus je Bůh. 13

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Jak žít autentickým křesťanským životem

Jak žít autentickým křesťanským životem Jak žít autentickým křesťanským životem www.biblickaknihovna.cz Obsah Skutečný křesťan (2K 2,14 3,3)........................... 1 Křesťanství Ježíše a Pavla.............................. 2 Pět neklamných

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? www.biblickaknihovna.cz Obsah V čem je náboženství ošidné.............................. 1 V čem je ten skutečný rozdíl?............................. 2 Jaké

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Proč tu vůbec jsem? www.biblickaknihovna.cz. Co je vaším smyslem života?

Proč tu vůbec jsem? www.biblickaknihovna.cz. Co je vaším smyslem života? Co je vaším smyslem života? To, co považujete za svůj smysl života, se jistě musí ve vašem životě nějak projevovat. Žijete podle toho, co považujete za smysl života. Činy mluví hlasitěji než slova. Vyzkoušejte

Více

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM

POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE. Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Karel Valenta T.B.FROM POPULARIZACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ BIBLE Za kolektiv autorů sepsal Karel Valenta T.B.FROM Obsah Předmluva 9 První

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s.

45 / prosinec. Obsah. časopis Křesťanského společenství o.s. 45 / prosinec 2011 časopis Křesťanského společenství o.s. Obsah Je libo 2v1 anebo 3v1?...2 Zamyšlení o roli svědectví v životě víry...3 Prožili jsme malý zázrak...4 Význam svědectví o víře jak by mělo

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009 ~ 1 ~ Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín První vydání, Vikýřovice 2009 Originally published in the U.S.A. under the title Don t Waste Your

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou Dříve, než se podíváme na téma zaslíbené země, podívejme se na slovo věčný či trvalý, navěky či provždy. Je naprosto zřejmé, že kenaanská země je Abrahamovi a jeho potomstvu slíbena do věčného vlastnictví.

Více