Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz"

Transkript

1 Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu?

2 Obsah Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh? Proč je to tak důležité? Co k tomu říká Bible? Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon Co uvádí sám Ježíš Co o Ježíšovi uvádí ti, kdo jej viděli Ale co tyto verše? Jak pomáhat druhým Dejte si pozor, za koho budete Ježíše pokládat Co není možné říci Co tedy řeknete? Název: Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? Původně: Who Is This Man Who Says He Is God? Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Co tedy řeknete? Musíte tedy osobně odpovědět na jednu prostou otázku. A nejedná se o otázku: Co si myslíte o nějakém určitém náboženství? Nebo: Co si myslíte o křesťanech? Nebo: Jaké dobré skutky jste v poslední době vykonali? Ani: Jaké tradice dodržujete ve své církvi? Otázka, která stojí mezi každým člověkem a Bohem, zní: Co si počnete s Ježíšem? Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (J 14,6). Pavel se Silasem řekli: Uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům (Sk 16,31). Lukáš napsal: V nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni (Sk 4,12). A Pavel řekl: Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění (2K 5,19). Celé toto poselství je zcela jasné. Jedinou cestou k Bohu je víra v Ježíše Krista. Co si tedy počnete s Ježíšem? Dovolíte, abyste kvůli klamavým výrokům nějakého filozofa nedůvěřovali samotnému Spasiteli? Dopustíte, abyste kvůli nějakému nesprávnému překladu Ježíše odmítli? Dáte úvahám obyčejných lidí větší váhu než poselství Všemohoucího Boha? Vyvarujte se toho. Vezměte Ježíše za slovo. Věřte, že na kříži na Kalvárii položil oběť i za vaše hříchy. Naleznete radost, která pochází z toho, že budete osvobozeni od trestu za svůj hřích. Co si počnete s Ježíšem? To je ta naprosto nejdůležitější otázka, na kterou kdy budete odpovídat. Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? Nikdo patrně nebude zpochybňovat, zda existoval Abraham Lincoln, Michelangelo či Aristoteles. Tito lidé jsou popisováni v historických zdrojích, které jsou nezpochybnitelné. Ale v případě Ježíše je vše jinak. Pokud si provedete namátkový průzkum názorů u lidí na ulici, patrně dostanete množství naprosto odlišných odpovědí a ještě se budete muset připravit na tázavé pohledy kolemjdoucích. Ježíš neproslul tím, čím si získali proslulost jiní nebyl aktivní v politice, neúčastnil se obchodu ani nic nepublikoval. Byl odborníkem v oblasti náboženství věděl opravdu velmi mnoho o Bohu. Vlastně o sobě přímo jako o Bohu mluvil. Kdo je tedy Ježíš? Cílem této publikace od Davida Branona je pomoci vám, abyste viděli, kým je Ježíše podle Bible. Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh? Mart De Haan Mnozí lidé, kteří se ohlédnou zpět přes omšelé stránky dějin, vidí poměrně nevýrazný obraz Ježíše Krista. Slyšeli, že o sobě před nějakými 2000 lety mluvil jako o Bohu, ale nepřipadá jim to nijak důvěryhodné. Připadá jim těžké přijmout myšlenku, že tesař z jakéhosi malého židovského městečka by mohl být stvořitelem světa. A proto ohledně Ježíše raději přijímají jiné, méně senzační teorie. Uveďme si některé z nich. Ježíš je člověk, který dosáhl velkých věcí. Mezi skupiny, které zastávají tento názor, patří i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tedy mormoni. Podle nich Ježíš před tím, než byl zde na zemi, existoval jako duch, což ale předpokládají o každé bytosti. Ježíš se údajně neodlišoval tím, že byl Bůh, ale že byl Božím prvorozeným duchovním dítětem. Jeho lidství je třeba chápat jako skutečné a běžné cokoli se stalo jemu, může se stát komukoli z nás. (Elder B. H. Roberts citující Sira Olivera Lodge v díle Joseph Smith, King Follett Discourse, pozn. na str. 11, angl.). Ježíš je stvořená bytost, jíž se dostalo druhého nejvyššího postavení ve vesmíru. Podle svědků Jehovových je Ježíš bůh, nikoli však Všemohoucí 1

4 Bůh, tedy Jehova (Let God Be True, str. 33). Podle svědků Jehovových je Ježíš stvořená bytost, která je druhou nejvyšší bytostí v celém vesmíru (Ujistěte se o všech věcech, str. 207, angl.). Ježíš je člověk, stejný jako my všichni. Je zřejmé, že Ježíš není samotný Bůh (Divine Principle, str. 255). Son-mjong Mun zde jasně ukazuje, jak na Ježíše nahlíží jeho Církev sjednocení. Mun učí, že Ježíš je stejný jako kdokoli jiný. Munovi následovníci pak uvádějí, že Ježíš ve svém díle vlastně selhal. Ježíšův život začal až při jeho početí. Učí to mj. skupina The Way International. Podle svého výkladu tvrdí, že existence Ježíše Krista začala, když byl Ježíš počat tím, že Bůh v Marii stvořil Ježíšovu duši a život (Victor Wierwille, The Word's Way, Vol. 3, str ). Ježíš je prorok a Boží posel. Podle učení islámu Ježíš... byl pouze poslem Alláhovým (Korán, súra 4:171). Korán také učí, že Ježíš byl bezhříšným prorokem, který ale nedosáhl velikosti proroka Muhammada. Ježíš je méně, než si většina lidí myslí. Ježíše obvykle nedoceňují lidé, kteří přijímají ateistický pohled na svět. Někteří nedokáží Ježíše klást ani na stejnou úroveň jako Buddhu či Sokrata. Bertrand Russel, proslulý zastánce ateistického názoru, řekl: Nemohu to vnímat tak, že co se týče moudrosti či ctnosti, stojí Kristus stejně vysoko jako další lidé v dějinách. (Proč nejsem křesťan, str. 19, angl.) Ježíš je velký mravní učitel. Někteří lidé neodmítají Ježíšovu činnost na zemi, ale nepřijímají, že Ježíš je Bůh. William Channing z unitářské církve řekl: Kristus byl poslán na zem jako velký mravní učitel, nikoli jako prostředník. Ježíš je mystické médium. Myslitelé z hnutí New Age považují Ježíše za jakýsi vzor pro seberealizaci. Ježíše v tomto ohledu považují za jakýsi sdělovací prostředek za jednu z mnoha osobností starověku, které dávají zastáncům hnutí New Age možnost nahlédnout do minulosti. Zastánci New Age tvrdí, že Ježíš skrze své minulé inkarnace dosáhl takové úrovně čistoty, jaké může dosáhnout každý. Ježíš je projekcí našich potřeb. Někteří mají pocit, že je jen jeden důvod, proč Ježíš dosáhl takových výšin lidé potřebují někoho, k němuž by vzhlíželi. Carl Jung, proslulý švýcarský psychiatr, řekl, že Ježíš je náš kulturní hrdina, který bez ohledu na svou historickou existenci v sobě ztělesňuje mýtus božského člověka. 2 Co není možné říci Z knihy K jádru křesťanství od C. S. Lewise. Snažím se zde lidem pomoci, aby o Kristu neříkali takové pošetilé věci, jaké někdy slýcháme: Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého mravního učitele, ale nepřijímám jeho tvrzení, že je Bůh. To prostě nemůžeme říci. Člověk, který by byl pouhým člověkem a přitom by říkal takové věci, které říkal Ježíš, by nebyl velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec (na způsob někoho, kdo se považuje za sázené vejce), anebo by to musel být sám pekelný ďábel. Proto si musíte zvolit. Buď tento člověk byl a je Syn Boží anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. Můžete jej umlčet jako blázna, můžete po něm plivat a ubít jej jako démona; anebo před ním můžete padnout na kolena a vzývat jej jako svého Pána a Boha. Ale nechlácholme se takovým nesmyslem, že by byl velkým mravním učitelem. Takovou možnost nám prostě Ježíš nedává. Stojíme tedy tváří tvář zásadní volbě. Tento muž, o němž zde mluvíme, byl (a je) přesně tím, co o sobě uváděl, anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. Ale připadá mi naprosto očividné, že Ježíš nebyl šílenec ani zloduch; a proto, ať se to může jevit jakkoli zvláštní, děsivé nebo nepravděpodobné, musím přijmout hledisko, že Ježíš byl a je Bůh. Buď tento člověk byl a je Syn Boží anebo je to šílenec, anebo ještě cosi horšího. 19

5 Pokud vezmeme v potaz obě tato hlediska, dostaneme jen tři rozumné možnosti ohledně toho, kým Ježíš může být. 1. Poblouzněný šílenec Jestliže Ježíš není Bůh, mohl třeba trpět nějakými velikášskými představami. Ale ti, kdo jej znali nejlépe, uvádějí, že byl naprosto autentický. Věděli, že jeho slova o tom, že je Bůh, dokonale odpovídala tomu, kým Ježíš skutečně je. 2. Nestoudný lhář Pokud Ježíš není Bůh, pak prostě musel lhát. V takovém případě by pochopitelně musel velmi dobře vědět, že není tím, za koho se vydává. Ale čím více zkoumáme jeho život, tím těžší je cokoli takového přijmout. Jak by bylo možné, že v každém jiném ohledu byl neustále poctivý a naprosto důvěryhodný? Jak by pak mohl lhát v této jediné skutečnosti? Jak by mohl podvést tolik zbožných lidí tím, že by se dopustil něčeho tak bezbožného? Jak by někdo tak očividně mravný mohl být zároveň tak nestoudným lhářem? 3. Bůh Tato možnost nejlépe odpovídá tomu, co Ježíš říkal a dělal. Ježíš naplnil proroctví o tom, že na zem přijde sám Bůh. Ve své osobě nám zjevil věčného Boha. Hříšní lidé zjistili, že Ježíš je bez hříchu. Ježíš znal Písmo jako nikdo jiný. Konal to, co může konat jedině Bůh. Šílenec může tvrdit cokoli, ale svá tvrzení nemůže doložit žádnými svými činy. Ježíš však svými skutky prokázal, kým skutečně je. Lhář si může s lidmi různě zahrávat, ale nemůže nic prokázat. Ježíš se ale narodil tak, jak se měl podle proroctví narodit Bohočlověk, žil jako Bohočlověk, zemřel jako Bohočlověk a opět ožil tak, jak to bylo možné jedině v případě Bohočlověka. Kdo je tedy podle vás Ježíš? Máte na výběr pouze ze tří možností. Ale postupujte opatrně. Pokud je Ježíš podle vás cokoli jiného než Bůh, dáváte tím všanc svůj věčný úděl. Teprve když uznáte, že Ježíš je Bůh, můžete jej vidět jako zdroj života. A teprve až budete důvěřovat celému Božímu slovu tedy nejen výrokům ohledně Ježíšova života, ale i výrokům ohledně Ježíšova Božství pochopíte, jak důležitá byla jeho smrt. Dejte si tedy pozor, za koho Ježíše pokládáte. Závisí totiž na tom váš věčný život. 18 V jedné věci si ale již teď můžeme být jisti. Všechny tyto názory ohledně Ježíše nemohou být správné zároveň. Některé z nich tedy musí být mylné. Ježíš nemůže být zároveň vším tím, co o něm různí lidé uvádějí. Mnozí, kteří se domnívají, že mají správné poznání, ve skutečnosti nemají žádné poznání. Je-li Ježíš pouze prorok anebo médium, musí se mýlit ti, kdo o Ježíši mluví jako o Bohu. Pokud je ale Ježíš Bůh, musí se mýlit ti, kdo jej považují jen za výjimečného člověka. Někteří si však přejí, aby tato záležitost nebyla černobílá, ale aby byla trochu černá a trochu bílá. Ve vědě a investigativní žurnalistice se zasazujeme o pravdu. Proč by to tedy mělo být jinak i v této zásadní otázce? Proč je to tak důležité? Mnozí lidé s pochvalami Ježíše nakládají poměrně volně. Pro Ježíše jsou používána například následující vzletná označení: druhá největší bytost v celém vesmíru, prorok od Boha, vynikající morální učitel, svatý muž. Koho by nepotěšilo mít vůdce, který je takto označován? Jaká skupina by nebyla spokojena, když by jejich vůdci byla prokazována taková úcta? Některým lidem připadá těžké přijmout myšlenku, že tesař z jakéhosi malého židovského městečka by mohl být stvořitelem světa. Ale křesťané, jakožto Ježíšovi následovníci, nejsou s těmito označeními spokojeni. Nepřipadá jim postačující, když je Ježíš označován za jednu z největších historických postav. Křesťané jsou přesvědčeni, že Ježíš je mnohem více než příklad či vzor a že je dokonce více než největší člověk, jaký kdy žil. Jsou přesvědčeni, že termíny jako morální učitel a prorok nejsou dostatečně výstižné. A proto křesťané trvají na ještě jednom termínu pro Ježíše trvají na termínu, na kterém je založeno celé křesťanství, a zároveň na termínu, který může být zábranou pro ty, kteří by jinak o následování Ježíše třeba i uvažovali. Ježíšovi následovníci trvají na tam, že Ježíš je nejen Mesiáš a Spasitel, ale také Pán a Bůh. Ale proč? Co je na takovém označení pro Ježíše tak důležitého? Což nemůžeme jen získávat ponaučení z jeho moudrých výroků, obdivovat jeho dobrý život? Nestačilo by to? Je opravdu tak zásadní dělat spornou otázku z toho, zda Ježíš je Bůh? Otázka Ježíšova Božství je patrně tou nejdůležitější otázkou, co se týče křesťanství. Proč? Protože Ježíš o sobě uváděl, že je Bůh. Jak uvidíme, Ježíš už během svého života mezi Izraelity mluvil při mnoha různých příležitostech 3

6 o svém Božství. Ježíš se neobával následků a nebral ohled na skeptiky mezi svými posluchači, kteří nepochybně slyšeli, že o sobě mluví jako o Bohu. Je tedy před námi určité dilema. Nemůžeme důvěřovat slovům někoho, kdo o sobě prohlašoval, že je Všemohoucí Bůh (ať vykonával jakékoli dobré skutky a ať pronášel jakákoli moudra), pokud to skutečně není Bůh. Jinak by si zasluhoval pouze naši lítost, shovívavost a soucit. Někdo, kdo by se prohlašoval za Boha, ale Bohem by nebyl, by si jistě nezasloužil naše uctívání, náš obdiv a jistě by nebyl příkladem hodným následování. Oč tu tedy jde? Jde tu o hodně. Pokud Ježíš není Bůh, nemůže nám být příkladem, nemůže být moudrým učitelem, mravním vůdcem, a dokonce ani důležitou historickou osobností. Poskytnout doklady o tom, že Ježíš je Bůh, je tedy tím nejzásadnějším na celém světě. A to je také cílem naší publikace. Nemůžeme si dovolit prosazovat své vlastní názory na Ježíše. Nemůžeme si dovolit nějakou polopravdu. Musíme usilovat jedině o celou pravdu. Jak uvidíme, náš věčný úděl závisí na tom, jak odpovíme na otázku: Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? 4 Co k tomu říká Bible? Co je na takovém označení Ježíše tak důležitého? Což nemůžeme jen získávat ponaučení z jeho moudrých výroků, obdivovat jeho dobrý život? Nestačilo by to? Dokažte to. Tato dvě slova patrně uslyší každý, kdo se snaží mluvit o Ježíšově Božství. Pokud není možné určitou koncepci podložit důkazy, nemá cenu jí věnovat čas. A takové důkazy musí pocházet ze spolehlivého, hodnověrného zdroje. Bez takového zdroje budeme mít k dispozici jen pouhé domněnky. A právě to je silnou stránkou víry, že Ježíš je Bůh. Zdrojem křesťanské víry je totiž kniha, které můžeme důvěřovat Bible. Rozsáhlý archeologický průzkum prokázal, že Bible je naprosto důvěryhodná, co se týče historie a geografie. Vědci zkoumají Písmo velmi podrobně přibližně 2000 let a opakovaně potvrzují, že Bible je spolehlivá. Za Biblí stojí více rukopisů než za jakýmkoli jiným starověkým písemným záznamem. Veškeré tyto vnější doklady nám dávají další důvody, proč důvěřovat této knize, v níž Bůh dal své zjevení lidskému rodu. Božství Krista tedy můžeme důvěřovat, protože se o něm píše v důvěryhodném zdroji. Dejte si pozor, za koho budete Ježíše pokládat Dejme tomu, že v knihkupectví narazíte na zajímavou knihu o charakternosti. Projdete si obsah, letmo si pročtete pár stránek, podíváte se do úvodu a závěru a rozhodnete se tuto knihu si pořídit. Zaplatíte, knihu si odneste domů a začnete ji číst. Autor uvádí řadu podnětných myšlenek, takže si začnete dělat poznámky, protože si ze své četby chcete odnést co nejvíce a protože opravdu chcete pracovat na svém charakteru. Vypadá to, že autor skutečně ví, o čem píše. Ale nebude na škodu dozvědět se něco i o samotném autorovi. Teprve teď si na vnitřní straně obálky všimnete informací týkajících se autora knihy. Autor tvrdí, že je nejinteligentnější žijící osobou. Považuje se za krále Spojených států. Na tuto planetu přesídlil z jisté vzdálené galaxie. Ve svém volném čase rád maluje, píše verše a užívá si svého milionářského sídla. Se znechucením knihu sklapnete a přemýšlíte, zda ji máte rovnou hodit do koše, anebo zda v knihkupectví máte požadovat své peníze zpět. Jakmile jste zjistili, co je autor zač, nevěříte mu ani slovo. Jeho slova o charakternosti jsou asi tak hodnověrná jako dizertační práce z pera Spejbla či Hurvínka. Co má tento vymyšlený příběh do činění s Ježíšem Kristem? Dokládá, jak bychom měli reagovat na Bibli, pokud Ježíš není Bůh. Ukazuje, s jakou nevěřícností bychom měli přistupovat k celé této knize, pokud Ježíš skutečně není Bohočlověk. Na tomto příběhu vidíme, jak je pro nás zásadní ověřovat si slova podle charakteru dané osoby. Pokud daná osoba není charakterní, nemůžeme důvěřovat ani jejím slovům. A naopak, pravdivost a charakternost dané osoby se pak projevuje v tom, že její slova jsou důvěryhodná. Pojďme tedy stejnou zkoušku uplatnit na Ježíše, a to ze dvou úhlů pohledu. Za prvé, Ježíšův život a jeho vyučování jsou synonymem charakternosti a dobroty, což se uznává prakticky všeobecně. Skutky, kdy Ježíš uzdravuje chromé, křísí mrtvé a různými způsoby prokazuje svou lásku, jsou plně v souladu s jeho vyučováním o soucitu a lásce. Není tedy těžké dojít k závěru, že Ježíš byl mravní, vysoce důvěryhodnou osobou. Pokud daná osoba není charakterní, nemůžeme důvěřovat ani jejím slovům. Za druhé je třeba uvažovat o tom, že Ježíš o sobě mluvil jako o Bohu. Tato slova jsou potvrzována výroky a jednáním jeho následovníků a zároveň zpochybňována slovy a jednáním jeho nepřátel. 17

7 shromáždění soudců, aby je odsoudil za jejich nespravedlivé jednání. Výraz, který je zde přeložen jako bohové, znamená mocní, v tomto případě tedy konkrétně soudcové. Ježíš tento poměrně neobvyklý citát použil při své argumentaci, kterou odhalil pokrytectví svých nepřátel. Tito nepřátelé nijak neprotestovali proti tomuto Asafovu výroku, který o lidských soudcích mluví jako o bozích, ale přesto odsoudili bezhříšného Ježíše Krista, který na sebe uplatňoval označení Syn Boží. 16 Jak pomáhat druhým Níže jsou uvedeny otázky, které můžete používat při vyučování druhých. Doporučujeme níže uvedené otázky probrat před studiem příslušné části, která je v této publikaci. Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon 1. V čem spočívá hodnota starozákonních proroctví, která mluví o Ježíšově Božství? 2. Jak by se změnil váš náhled na Ježíše Krista, pokud by o něm ve Starém zákoně nebyla žádná proroctví? 3. Jaké konkrétní podrobnosti by v proroctví měly být o Kristu uvedeny, aby takové proroctví mohlo být důkazem o jeho Božství? Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon 1. Proč by mělo být důležité, aby o Ježíšově Božství mluvili jeho současníci? 2. Co se o Ježíšovi dozvídáme z Jana 1,1 4? 3. Jaké novozákonní verše kromě Jana 1,1 4 byste použili pro podporu Ježíšova Božství? Co uvádí sám Ježíš 1. Proč je tak důležité, že sám Ježíš o sobě uvádí, že je Bůh? 2. Když Ježíš uváděl, že je Bůh, věděli lidé, co jim říkal? 3. Jak dal Ježíš najevo, že je Bůh? Z takového hlediska tedy dává smysl podívat se na to, co o totožnosti své ústřední postavy uvádí samotná Bible. Dává smysl tyto doklady prozkoumat a udělat si pak svůj vlastní názor. Nemá však smysl důvěřovat tomu, když Bible popisuje Ježíše i jako velkého učitele poslaného od Boha, jestliže nejsme ochotni přijmout to, co o sobě uváděl sám Ježíš. Jestliže je Bible natolik důvěryhodná a její poselství bylo zázračně uchováno po celá staletí, můžeme jí důvěřovat jako cennému zdroji. Podívejme se tedy, co Bible říká o tom, že Ježíš je Bůh. Co o Ježíšovi uvádí Starý zákon Bible své novozákonní čtenáře nepřekvapuje nějakým naprosto novým poselstvím. Nikoli. Myšlenka, že na zemi přijde Mesiáš, není překvapením pro nikoho, kdo je obeznámen se Starým zákonem. Proroci zde uváděli mnohá znamení o tom, že se to stane. Ve Starém zákoně je předpovězeno mnoho konkrétních podrobností, které se vyplnily na Ježíšovi. Malou ukázku vidíme v uvedené tabulce. Proroctví Odkaz Splnění Narodí se z panny Izajáš 7,14 Matouš 1,23 Narodí se v Betlémě Micheáš 5,2 Matouš 2,5 Bude vyveden z Egypta Numeri 24,8 Matouš 2,15 Uzdraví mnohé Izajáš 53,4 Matouš 8,16 Bude ukřižován Izajáš 53,12 Matouš 27,38 Ani jedna kost mu nebude zlomena Žalm 34,21 Jan 19,33 36 Je zřejmé, že ještě před příchodem křesťanství byl příchod Mesiáše očekávanou událostí. Ale to není vše. Svaté spisy Starého zákona nejen mluvily o příchodu Mesiáše, ale také uvádějí, že Mesiáš bude mít vlastnosti, jaké nebude mít nikdo jiný. Bude to Bůh. Důkaz o tom, že Ježíš předem ohlášený Mesiáš má být Bůh v těle, je uveden velmi zřetelně v následujících třech starozákonních pasážích. Podívejme se tedy podrobněji, jak tyto biblické verše uvádějí tuto zásadní pravdu. 5

8 Izajáš 7,14 Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. (B21) Klíč k tomu, abychom v tomto verši viděli předpověď příchodu Ježíše jako Boha v těle, je ve jménu Immanuel. Toto jméno totiž doslova znamená Bůh s námi. Uvedené proroctví jistě muselo tehdejším posluchačům znít záhadně. V jakém smyslu toto dítě naplní význam svého jména Bůh s námi? Díky dalšímu zjevení v Novém zákoně (Mt 1,21 23) nyní chápeme, co pro ně bylo záhadou. Vidíme zde předem dané znamení o Božím plánu, o tom, že Bůh navštíví zemi, nikoli skrze nějakého mluvčího, prostředníka a spasitele, ale skrze Toho, kdo bude doslova Bůh s námi. A jaké jsou další doklady? Izajáš 9,5 Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Nyní můžeme toto úchvatné proroctví vidět z té správné perspektivy. Všichni, kdo Ježíše uznávají jako Mesiáše, se zde od tohoto starozákonního proroka dozvídají, že bude nejen vládcem, ale také mocným Bohem. Jedná se o stejný termín a tutéž gramatickou stavbu, jakou tento prorok použil u Izajáše 10,21, kde uvádí, že ostatek Jákoba se navrátí k mocnému Bohu. Nabízejí se jen dvě možnosti. Za prvé, tento prorok nám chce sdělit, že má přijít nějaký další mocný Bůh čímž vlastně dává světu dva Bohy. A to by bylo v rozporu s dalšími verši, například Izajášem 45,22, kde je uvedeno: 6 Božský Mesiáš je uváděn stejně hojně ve Starém zákoně jako i v Novém. Buell a Hyder Obraťte se ke mně a zachraňte se, všechny končiny země, protože já jsem Bůh a jiného není. Bible tedy odmítá dva Bohy. A proto zbývá jen druhá možnost: Bůh Jahve, kterého uctíval Izajáš a jeho lid, a toto dítě, tento Syn, který bude nazván mocným Bohem, musí být totožní. Micheáš 5,1 A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Žít věčně. Fascinuje nás to, ale není možné toho dosáhnout. Naše duše sice bude žít věčně, ale nikdo nemůže dokázat, že byl s Bohem ještě před biblickými pasážemi, které mluví o Kristově Božství a o jeho úloze jakožto Stvořitele. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá. Koloským 1,16 17 Koloským 1,15. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Každý ví, kdo je prvorozený je to syn, který se narodil jako první, a má tedy právo prvorozeného. To je ale jen jeden z významů tohoto výrazu. Tento výraz ale zároveň označuje hodnost, postavení či výsadu. Podívejme se například, co Pavel uvádí jen o tři verše dále: A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Výraz prvorozený je zde evidentně použit v přeneseném významu. Podobně i v Židům 12,23 tento výraz popisuje cosi, co nemá naprosto nic společného s narozením dítěte do rodiny. Ale i pak by to byla jen jedna z možností a nikoli jistota že výraz prvorozený znamená nadřazené postavení. Pokud by všechny další argumenty měly stejnou váhu, byly by stejně přijatelné oba uvedené výklady. Ale jsou zde ještě další skutečnosti. V téže kapitole listu Koloským jsou ještě další dva verše, které vše osvětlují. Pavel v Koloským 1,16 17 s ohledem na Ježíše uvádí: Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá. Pavel zde ukazuje, že existuje jasná dělící čára mezi stvořením a Stvořitelem. A Ježíš se jednoznačně odlišuje od stvoření, protože vše bylo stvořeno skrze něho. Stvořitel přece netvoří sám sebe. Nikdo jistě nedojde k závěru, že Ježíš byl nižší než člověk jen proto, že přišel lidem sloužit, a stejně tak bychom neměli dospět k názoru, že Ježíš je menší než Bůh jen proto, že se na zemi podřizoval svému Otci. Jan 10,34. Ježíš jim odpověděl: Což není ve vašem Zákoně napsáno: Já jsem řekl: Bohové jste? Tento verš často používají ti, kdo nechtějí věřit, že Ježíš je Bůh. Takoví lidé argumentují: Co tedy na tom, jestliže Ježíš o sobě řekl, že je Bůh? Je mnoho bohů. Ježíš dokonce označil své nepřátele za bohy. Jestliže podle Ježíšovy teologie je zde dostatek prostoru i pro bohy, kteří ani nejsou na jeho úrovni, být bohem není nic až tak výjimečného. Takové smýšlení sice může vypadat logicky, ale přehlíží kontext Ježíšových slov u Jana 10,34. Jedná se o citaci ze Žalmu 82,6, kde Bůh vstupuje do 15

9 Jan 14,28. Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já. Některé skupiny se tímto veršem snaží prokázat, že Ježíš zaujímá až druhé místo po Bohu. Jak by Ježíš mohl být Bůh, jestliže Bůh je větší? Pro vysvětlení se podívejme na Pavlův rozbor ve Filipským 2,5 8 (B21). Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti k smrti na kříži! Ježíš se na čas dobrovolně vzdal svých určitých výsad a stal se Bohočlověkem. Podřídil se nejen Bohu Otci, ale i lidem. Nejedná se tedy o popis jeho podstaty, která je pochopitelně neměnná, ale o popis jeho záměru, jeho díla na zemi. Nikdo jistě nedojde k závěru, že Ježíš byl nižší než člověk jen proto, že přišel lidem sloužit (viz Mk 10,45), a stejně tak bychom neměli dospět k názoru, že Ježíš je menší než Bůh jen proto, že se na zemi podřizoval svému Otci. Pasáž u Jana 14,28 tedy nijak nevyvrací, že Ježíš je Bůh. Tento verš mluví o tom, jak ochotně se Ježíš podřizoval svému Otci během celých 33 let svého působení na zemi. Zjevení 3,14. Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Amen v tomto verši je očividně Ježíš, na čemž se všichni shodují. Ti, kdo popírají Ježíšovo Božství tvrdí, že formulace prvopočátek Božího stvoření má znamenat, že Ježíš je první bytostí, kterou Bůh stvořil. Kdyby to byla pravda, nebylo by možné již dále tvrdit, že Ježíš je Bůh. Jak by někdo, kdo není věčný, mohl být věčným Bohem? Prozkoumejme oprávněnost této teorie. Nejdříve je na místě věnovat se překladu tohoto slovního spojení. Řečtina zde doslova uvádí Ježíš se jednoznačně počátek stvoření Boha. Vzhledem k dané gramatické stavbě ale není možné toto slovní spo- odlišuje od stvoření, protože vše bylo jení překládat jako počátek stvoření Bohem. stvořeno skrze něho. Za druhé, řecký výraz pro počátek (arche) v sobě zahrnuje aktivní roli při tvoření nikoli pa- netvoří sám sebe. Stvořitel přece sivní roli někoho, kdo je stvořen. Podle tohoto textu je tedy Ježíš Zdroj Božího stvoření, a nikoli první stvořená bytost. Tento výklad daného textu je v souladu s dalšími 14 stvořením světa. Nikdo, kromě Ježíše Krista. Nejen že Micheáš předpověděl, že se Ježíš narodí v Betlémě, ale také ukázal, že ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, má původ již ode dnů věčných. Jak to prokazuje Ježíšovo Božství? Jestliže pouze Bůh existoval ode dnů věčných, tedy od věčnosti, a Ježíš existoval spolu s ním, musí být Ježíš Bohem. Všichni, kdo Ježíše uznávají jako Mesiáše, si uvědomují, že došlo k něčemu naprosto ohromujícímu, když se Ježíš objevil. Zázračným způsobem naplnil proroctví. Jeden badatel, který analyzoval pouhých osm starozákonních předpovědí týkajících se Ježíše, dospěl k tomuto závěru: Pravděpodobnost, že by nějaký člověk... mohl naplnit všech osm proroctví, je 1 ku Můžeme-li těmto proroctvím důvěřovat, co se týče přesnosti faktických informací ohledně Ježíšova příchodu na tuto planetu, jistě můžeme těmto proroctvím důvěřovat i tehdy, když používají tituly a označení, aby ukázaly, že Ježíš je Bůh. Co o Ježíšovi uvádí Nový zákon Nový zákon je o především o Ježíši Kristu. Začíná jeho rodokmenem a končí jeho budoucím vítězstvím. A mezi tím je úžasným způsobem popisován jeho život, smrt, vzkříšení, nanebevstoupení a chvála, jež je mu připisována. Ale kdo je Ježíš? Dozvíme se to z Bible? Můžeme tomuto záznamu důvěřovat? Ano, uzdravoval nemocné. Ale nebyl to třeba jen nějaký šarlatán, který měl dobré kontakty? Ano, sytil hladové. Ale nešlo ve skutečnosti jen o nějakou magii? Ano, davy nad ním zůstávaly v úžasu. Ale nebyl spíše něco jako starověká superstar? Chceme-li odpovědi na tyto otázky, musíme číst více než jen příběhy o tom, co Ježíš konal. Musíme zjistit, co o něm říkali lidé kolem něj. Pokud budete sepisovat něčí životopis, budete chtít mluvit s lidmi, kteří dotyčného osobně znali. I my se tedy můžeme obrátit na lidi, kteří žili přímo v Ježíšově době, a můžeme se jich zeptat na jejich názor na Ježíše. Obraťme se tedy nejprve na muže, který znal Ježíše velmi dobře na apoštola Jana. Názor apoštola Jana Chtěl apoštol Jan skutečně ukázat, že Ježíš je Bůh? Než na tuto otázku začneme odpovídat, podívejte se do samotného úvodu Janova evangelia. 7

10 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. (J 1,1 4) Jakmile pochopíme, co měl Jan na mysli, když použil termín Slovo, je velmi obtížné vidět v této pasáži cokoli jiného než Ježíšovo Božství. Pro Ježíše je zde, stejně jako ve třech dalších pasážích v Novém zákoně (J 1,14; 1J 1,1; Zj 19,13), použito označení Slovo (Logos). Jan má jednoznačně na mysli Ježíše, což je zřejmé ze 14. verše, kde se uvádí: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Povšimněme si, že označení použitá u Jana 1,1 4 jsou charakteristickými rysy, jež náleží pouze Bohu. Na počátku. Každý, kdo v Janových dnech znal posvátná Písma, v těchto slovech okamžitě poznal, že odkazují na začátek Bible, na knihu, kterou nyní označujeme jako knihu Genesis. Kniha Genesis byla totiž v té době obvykle nazývána Na počátku. Čtenář Janova evangelia si tedy automaticky vybavil záznam o stvoření, v němž se předpokládá, že Bůh je věčný. Jan ve svém popisu jasně ukazuje, že Ježíš byl Bohem, než začal svět. Slovo bylo u Boha. Z této formulace je patrné, že Ježíš je sice Bůh, ale že je odlišnou osobou, která má vztah a společenství s Bohem Otcem. Slovo bylo Bůh. Zde je to rozhodující vyjádření o Ježíšově Božství. Jan zde neuvádí, že Ježíš je pouze nějaký bůh nebo že je božské podstaty, jak to uvádějí některé překlady. Takové překlady vycházejí z nesprávného výkladu skutečnosti, že řecký výraz theos (Bůh) se zde objevuje bez určitého členu. Takoví lidé si neuvědomují, že Jan zde nepoužil určitý člen, aby tím poukázal, 8 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 že Ježíš je Bůh, stejně jako Otec je Bůh. Pokud by byl Jan určitý člen použil, daná formulace by znamenala, že pouze Ježíš je Bůh. Ti, kdo popírají Ježíšovo Božství, přesto trvají na tom, že tuto formulaci je třeba překládat jako Slovo bylo bůh. Jsou s tím spojeny dva problémy. Za prvé, Nový zákon je plný formulací, kdy Bůh je uveden bez určitého členu (282krát). I překladatelé, kteří u Jana 1,1 volí překlad Slovo bylo bůh, překládají naprosto stejné slovní spojení jako Bůh v 94 procentech u všech dalších 281 výskytů této formulace. Pokud by překladatelé měli postupovat jednotně, měli by i ve všech dalších pasážích používat výraz bůh. Uvedená formulace se jen v Janově evangeliu vilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích (v. 17). Ježíš zde tedy opět přijímá uctívání ze strany člověka. Jan 20. V dalším rozhovoru mezi Ježíšem a jeho učedníky je vidět ještě více, jak Ježíš považuje za správné, že má být uctíván. K této události došlo asi týden poté, co byl Ježíš vzkříšen. Všichni učedníci již vzkříšeného Ježíše viděli, ovšem kromě Tomáše. Nic na světě ho nemohlo přesvědčit, že Ježíš skutečně žije. Ledaže Spasitele uvidí na vlastní oči. Druhý týden po vzkříšení byli všichni učedníci pospolu, když se mezi nimi Ježíš náhle objevil. Vybízí Tomáše, ať se jej dotkne, aby viděl, že Ježíš má skutečné tělo. Tomáš to patrně udělá a pak zvolá: Můj Pán a můj Bůh! (v. 28). Tomáš těmito slovy potvrzuje Kristovo Božství tedy že Kristus je Pán a Bůh. A podobně jako u Petra i zde Ježíš chválí Tomáše za jeho prohlášení, že již o jeho Božství nepochybuje. Za posledních 2000 let se toho až tak moc nezměnilo. Ti, kdo Ježíšovu totožnost odmítají, by Vždyť je napsáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.... Když ho [Ježíše] spatřili, poklonili se mu. Matouš 4,10; 28,17 stále chtěli vrhat kameny na kohokoli, kdo o Ježíšovi mluví jako o Bohu. A ti, kdo Ježíše znají osobně, reagují s nerozdělenou oddaností, když přinášejí svou chválu tomu, kdo je Bůh. Ale co tyto verše? Lidé mají ohledně Ježíše řadu různých názorů, které spadají zhruba do dvou kategorií. Za prvé, lidé Ježíše popisují pouze na základě svých vlastních představ. A ty mohou být od naprosto absurdních (pocházel z jiné planety) až po představy docela logické (byl to velký mravní učitel). Nejedná se ale o představy založené na Bibli. Lidé v této kategorii jsou ochotni přijmout biblický záznam, když mluví o Ježíšově lásce k lidem, o jeho milosrdenství vůči nemocným, o jeho moudrosti, ale Bibli odmítají, jakmile se v ní uvádí, že Ježíš je Bůh. Ve druhé skupině se nachází nábožní lidé, kteří se hlásí k Bibli jako ke svému vodítku, ale přitom zastávají jiný názor, než jaký je prosazován v křesťanství. V této kategorii jsou tedy různé sekty a náboženská hnutí. Tito lidé se domnívají, že Ježíš podle Bible není Bůh. Podívejme se tedy na některé verše a pasáže, které tito lidé používají, aby podpořili svůj názor a aby vyvrátili učení, že Kristus je Bůh. 13

11 Co o Ježíšovi uvádí ti, kdo jej viděli Viděli jsme tedy, že podle Židů o sobě Ježíš mluvil jako o Bohu. Ale byli zde ještě další. Ježíš o sobě mluvil jako o Bohu i podle dalších. Tito lidé měli různé společenské postavení a různou měrou se také zajímali o Ježíšovu službu. Je nanejvýš zajímavé prozkoumat, co slyšeli od Ježíše a jak na to reagovali. Matouš 21. Podívejme se na rozhovor, k němuž došlo krátce poté, co Ježíš vyčistil chrám v Jeruzalému. Ježíš právě přišel do tohoto města, kde byl vítán davem příznivců. Lidé provolávali: Hosana, Synu Davidův! (v. 15). To se ale vůbec nezamlouvalo velekněžím a učitelům Zákona. Podle jejich názoru Ježíš neměl takové projevy uctívání přijímat. Což nevěděl, co stojí v prvním přikázání? Povšimněme si, jak Ježíš odpovídá na jejich výtku: Slyšíš, co tihle říkají? (v. 16). Ježíš se ve své odpovědi odvolává na Žalm 8,2 čímž používá ještě závažnější argumentaci: Ano. Nikdy jste nečetli: Z úst nemluvňat a kojenců sis připravil chválu? (v. 16). Ježíš zde svým posluchačům zcela nepochybně sděluje, že uvedené projevy uctívání, tato slova, byla připravena Bohem právě k uctívání Boha. Tím, že Ježíš provolávání Hosana přijal, dal jasně najevo své Božství. A nebyla to jediná příležitost, kdy Ježíš ze strany druhých přijal uctívání. Nejméně při dalších dvou příležitostech dovolil svým následovníkům, aby mu projevili takovou chválu a čest, jež náleží pouze Bohu. Matouš 16. K takové první události došlo poté, co Ježíš provedl mezi svými učedníky jakýsi průzkum mínění. Učedníci předtím mluvili s lidmi v okolí Cesareje Filipovy, severně od Galileje. Ježíš se zeptal: Za koho mají lidé Syna člověka? (v. 13). Poté, co uslyšel několik různých odpovědí, se stejnou otázkou zeptal přímo Dvanácti: A za koho mě máte vy? (v. 15). Šimon Petr odpověděl se svou typickou smělostí: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha! (v. 16). Nyní zde tedy byla ideální příležitost, aby Ježíš rozptýlil jakékoli domněnky či dohady, že by byl čímsi zvláštním. Ale Ježíš to neudělal. Naopak, Petra za jeho prohlášení pochválil. Podle slov, která Petr použil, je Ježíš téže podstaty nebo má stejné charakteristické vlastnosti jako Bůh. Ježíš si dobře uvědomoval, že Petr právě vyznal, že jej považuje za Boha, a řekl mu: Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův... Tohle ti totiž nezje- 12 vyskytuje 20krát. Měl by tedy Jan 1,18 být přeložen: Nikdo nikdy neviděl boha? Kromě problému jazykového a gramatického vede takový nesprávný překlad k ještě jednomu problému. Jestliže správný překlad tohoto verše zní, Slovo bylo bůh, měli bychom zde co do činění s polyteismem, s nímž ovšem křesťanství nemá nic společného. Je-li Ježíš bůh, musí existovat ještě nějací další bohové. Ale Písmo se v této otázce vyjadřuje naprosto jednoznačně. Je pouze jeden Bůh. Myšlenka, že Ježíš je bůh mezi řadou dalších bohů, byla naprosto nepřijatelná pro čtenáře v prvním století, stejně jako je nepřijatelná pro věřící v jednadvacátém století. Janovi současníci byli vedeni k monoteismu, takže jakýkoli odklon od této zásadní doktríny by jednoznačně odmítli. Všechno vzniklo skrze ně. Komu jinému lze připisovat stvoření než Bohu? Když se znovu vrátíme k prvnímu verši knihy Genesis, vidíme zde, že na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A Jan nyní ukazuje, že všechno vzniklo skrze Krista. Jak dát tyto skutečnosti do souladu? Čtenář zde dochází k prostému závěru, že Ježíš, náš Spasitel, je zároveň i Bůh a Stvořitel! Názor apoštola Pavla Jan nebyl jediný, kdo uváděl, že Ježíš je Bůh. Toto učení je nedílnou součástí spisů apoštola Pavla. Níže si uvedeme jen několik pasáží napsaných apoštolem Pavlem, které jasně poukazují na Ježíšovo Božství. Římanům 9,5. Jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Ani při té největší manipulaci s tímto textem nelze zakrýt jasnou skutečnost, která je zde uvedena tedy že Kristus je Bůh. Filipským 2,5 6. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Zde jsou popsány obě Ježíšovy podstaty jeho Božská podstata a lidská podstata. Za prvé, Ježíš ve své základní podstatě vždy existoval jako Bůh. Za druhé, dobrovolně dal stranou majestát a slávu Božství a stal se Bohočlověkem pokorným služebníkem poslušným až na smrt. Ježíš je tedy Bůh a zůstal ve své podstatě Bohem, i když přišel na zem. Filipským 2, Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno... aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Bůh by nedovolil uctívání nikoho jiného než sebe sama. Pokud by nechal lidi uctívat kohokoli nižšího, bylo by to porušením prvního přikázání (viz též Mt 4,10). 9

12 1. Timoteovi 3,16. Velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu. (KB) Bůh, který se zjevil v těle, je Pán Ježíš Kristus. Titovi 2,13. V očekávání té požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. (B21) Při gramatickém rozboru tohoto výroku je jasně vidět, že apoštol Pavel zde mluví pouze o jediné osobě o Ježíši Kristu, o němž zde mluví jako o Bohu. Co uvádí sám Ježíš A nemohly by třeba výroky o Ježíši Kristu v Novém zákoně pocházet z úst hrstky popletených následovníků? Co když si tito pisatelé jen vše nesprávně vyložili? Třeba natolik toužili někoho následovat a uctívat, že sami přišli s nápadem udělat z Ježíše Boha. Anebo nesprávně pochopili Ježíšovo poslání. No, alespoň byli v dobré společnosti. Faktem ale je, že sám Ježíš o sobě mluvil jako Bohu. Ježíš někdy mluvil takovým způsobem, že jeho posluchači přesně nevěděli, co měl na mysli. Je to zřejmé z určitých dialogů mezi Ježíšem a jeho učedníky. Docela dobře si umíme představit, jak učedníci po některých rozpravách s Ježíšem odcházejí plni rozpaků, jak mají danou věc chápat. Ale když Ježíš mluvil o svém Božství s těmi, kdo nebyli jeho následovníci, tito lidé se nijak nerozpakovali a okamžitě jej chtěli kamenovat. Bylo jim naprosto jasné, co o sobě uvádí, a chtěli jej za to ukamenovat. Jan 10. Dobrý příklad nacházíme v 10. kapitole Janova evangelia. Ježíš se prochází v chrámu a někteří Židé na něm požadují: Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně (v. 24). Ježíš jim dává naprosto jasnou a přímočarou odpověď: Řekl jsem vám to, a nevěříte, odpověděl jim Ježíš. Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno. (v ). 10 Židům bylo toto vyjádření jednoznačně a zásadně proti mysli. Věděli, že podle starozákonního práva je třeba usmrtit kohokoli, kdo by si osoboval nároky na božství. A přesně toho se zde podle nich Ježíš dopustil. Dobře pochopili, co měl na mysli, když namísto formulace náš Otec použil vyjádření můj Otec (v. 25), když uváděl, že dává věčný život (v. 28), a když řekl: Já a Otec jsme jedno (v. 30). Po těchto Ježíšových výrocích tedy začali Židé sahat po kamenech. Ježíšova slova rozhodně nijak nezpochybňovali. Když chtěli Ježíše kamenovat, řekli mu: Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha! (v. 33). Jan 8. K podobnému výsledku vedl i dialog s jinou skupinou. Při velmi napjaté konfrontaci Židé obvinili Ježíše z toho, že má démona. V následujícím rozhovoru Ježíš řekl: Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se (v. 56). Židé nevěřili svým vlastním uším. Chtěli vědět, jak někdo, komu není ani padesát, mohl vidět Abrahama. Ježíšova odpověď je však znepokojila ještě více. Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem (v. 58). Židé byli naprosto konsternováni. Ježíš jim totiž právě řekl, kdo je. Když použil označení JÁ JSEM, nepochybně Židům připomněl, co Bůh podle Exodu 3,14 řekl Mojžíšovi u hořícího keře. Dobře znali Písmo, a proto jim bylo jasné, že Ježíš právě mluvil o svém Nejpřesvědčivějším dokladem je svědectví od nepřátelsky zaměřených svědků. Robert Anderson Božství že se právě ztotožnil se starozákonním Bohem, který byl znám jako Jahve. Víme, že Ježíšova slova pochopili naprosto přesně, protože Ježíš se musel rychle skrýt, aby ho neukamenovali. Jan 14. Při jiné příležitosti Ježíš mluvil o svém Božství k zástupu, který mu byl více nakloněn. Při jídle s učedníky Ježíš předpověděl, že jej Petr zapře, a pak ujistil Tomáše: Já jsem ta cesta, pravda a život (v. 6). Pak se jej Filip otáže, zda by jim ukázal Otce. Ježíš se ve své odpovědi nepochybně hlásí ke svému Božství. Kdo viděl mě, viděl Otce (v. 9). Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? (v. 10). 11

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Život v naději. ThDr. Jiří Moskala. 29. říjen 2004. Mošnova 1, Jihlava

Život v naději. ThDr. Jiří Moskala. 29. říjen 2004. Mošnova 1, Jihlava Život v naději ThDr. Jiří Moskala 29. říjen 2004 Mošnova 1, Jihlava 1. ŽIVOT V NADĚJI Rád bych začal citátem Shakespeara: Být či nebýt, to je ta otázka?. Pokud bychom to parafrázovali v souvislosti s dnešní

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření V Bibli nalézáme celý příběh stvoření. Je to příběh všech příběhů s fakty o Bohu, lidstvu a o světě, který byl odcizen od Boha ale smířen skrze Krista. Bible pojednává

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více