Zpravodaj. Hlavní téma: Povinnosti provozovatele. pro partnery. Naše voda. Náš život.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Hlavní téma: Povinnosti provozovatele. pro partnery. Naše voda. Náš život."

Transkript

1 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Povinnosti provozovatele

2 Střípky Zpravodaj pro partnery hlavní téma PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ Ing. Pavel Linzer, MBA jednatel ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Změny ve společnostech skupiny EAGB v roce 2011 Dnem nastaly právní účinky přeměny akciové společnosti AQUASERV na společnost s ručením omezeným. Prvním jednatelem společnosti AQAUSERV s.r.o. byl jmenován Ing. Petr Svačina. Prvními členy jmenované dozorčí rady jsou Petr Hudler, Mag. Thomas Kriegner, Mgr. Radek Bílý, MBA a Ing. Veronika Švarcová. V březnu 2011 odstoupila z funkce člena představenstva ČEVAK a.s. Ing. Veronika Švarcová a novým členem byla jmenovaná Ing. Lenka Petrášková. Z funkce člena představenstva Vodovody a kanalizace Beroun a.s. odstoupil Mgr. Karel Mencl. Z funkce člena dozorčí rady odstoupil Zdeněk Mandík. Valnou hromadou společnosti dne byl do představenstva nově zvolen Petr Vychodil, starosta města Dvůr Králové a do dozorčí rady Petr Frei, starosta Městyse Cerhovice. Střípky z projektu Vodní kapky Vodní kapky jsou společným humanitárním projektem českobudějovické společnosti ENERGIE AG BOHEMIA a Diecézní charity České Budějovice. Cílem je umožnit obyvatelům oblasti Kilwa-Kasenga v africkém Kongu přístup k pitné vodě a snížit dětskou úmrtnost v důsledku nemocí způsobených pitím znečištěné vody. Tekoucí pitná voda, to je pro nás samozřejmostí, život si bez této vymoženosti neumíme vůbec představit. I proto se Jihočeský kraj, kromě záštity, rozhodl přispět částkou 10 tisíc korun., říká náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Provozování vodovodů a kanalizací zahrnuje řadu činností, které si běžný odběratel neuvědomuje. Za vodu platí a je pro něho samozřejmostí, že voda teče. Pokud neteče, zvedne telefon a zavolá havarijní službu. Pověřená firma by pak měla problém co nejrychleji odstranit. Co provozování vodovodů a kanalizací v reálném životě obnáší, to je otázka pro jednatele společnosti ENERGIE AG BOHEMIA Ing. Pavla Linzera, MBA. Zajištění výroby a dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je poměrně složitá záležitost odehrávající se z rozhodující části mimo zrak konečného spotřebitele. Jednoduchých případů, kdy stačí posbírat čistou vodu v lese na kopci nad vsí a přivést ji samospádem ke spotřebitelům, je čím dál méně. Ubývá rovněž vypouštění odpadní vody bez čištění do toků. V naprosté většině se při výrobě vody musí využívat chemických procesů, při čištění odpadních vod pak intenzivních procesů chemicko-biologických. Výrobní zařízení jsou volena individuálně dle místních podmínek, protože každý zdroj vody je jiný. Neustále se zpřísňující zákonné předpisy a normy navíc vyvolávají nutnost doplňovat zařízení o nové technologické prvky. Jaké požadavky to klade na provozovatele? Provozovatel musí mít k dispozici kvalitní a stabilní tým odborníků, speciální techniku i dostatek finančních zdrojů pro každodenní chod firmy. Musí zajistit veškeré činnosti související s dodávkami vody a odváděním odpadních vod a přebírá naprostou většinu zákonných povinností a rizik souvisejících s vodohospodářským majetkem. Kromě toho musí být také vybaven i na řešení mimořádných událostí, například povodní či velkých havárií vyžadujících zajištění náhradního zásobování a i na nasazení kapacit nad rámec běžného provozování. Za neplnění svých zákonných povinností hrozí provozovateli značné sankce ze strany úřadů, za neplnění smluvních povinností pak pokuty ze strany vlastníků majetku. Je možné provozování vlastního vodovodu nebo kanalizace bez pomoci odborné firmy zvládnout? Možné to za určitých okolností je. Zmiňoval jsem poměrně ojedinělé případy, kdy se pitná voda nemusí složitě upravovat, nebo kdy se odpadní vody nečistí, případně není vybudována ani kanalizační síť. Většinou se jedná o malé obce. V těchto případech je nejsložitější administrování ve vztahu ke státním orgánům, zajišťování specializovaných služeb, jako je kontrola kvality, či měření dodávek vody. Složitější je to však u větších lokalit s rozsáhlým a často i komplikovaným vodohospodářským systémem. Zde je možné uvažovat o provozování zajišťovaném vlastními silami jen v případě, kdy má vlastník vodovodu nebo kanalizace k dispozici dostatek vlastních odborníků, odpovídající provozní zázemí a značné finanční zdroje na pořízení specializované techniky. Pokud mu jedno či druhé chybí, musí se obracet na odborné firmy poskytující potřebné dílčí úkony. Nese přitom veškerá rizika z nedostatečně, nevhodně nebo pozdě poskytnuté služby či dodávky ve vztahu ke konečným odběratelům i státu. A jsme u cen vodného a stočného. Úvahy o vlastním provozování jsou většinou motivovány snahou dosáhnout nižších cen. Jsou tyto úvahy reálné? Rozhodnutí o provozování vlastními silami by dle mého názoru měla předcházet důkladná ekonomická analýza zohledňující rizikové faktory. Je třeba si uvědomit, že vnější vlivy, například poplatky státu za odběr podzemních a povrchových vod, ale i ostatní nákladové položky, neustále rostou. Tyto vnější vlivy budou ovlivňovat cenu vody jak u velkého, tak malého provozovatele. Velká provozovatelská firma je ale schopna průběžnou optimalizací zmírňovat dopad těchto vnějších vlivů do ceny. Toho dosahuje mimo jiné z pozice velkoodběratele části služeb, například elektrické energie, materiálu nebo zajišťováním některých služeb vlastními silami, tedy bez nutnosti subdodávek, jejichž ceny jsou zatíženy ziskem subdodavatele. Naopak vlastník majetku, který je maloodběratelem služeb a musí najímat více subdodávek, bude mít zřejmě vyšší náklady. Jsem přesvědčen, že v naprosté většině případů je model externí provozovatelské firmy cenově výhodnější. To platí samozřejmě za předpokladu, že jsou do cen zahrnovány skutečně veškeré vznikající náklady, tedy, že nedochází k dotování cen z jiné činnosti, což je bohužel v případě vlastního provozování poměrně časté. Důležité je také zmínit, že předpoklady pro dlouhodobé udržení nákladově efektivního provozování jsou logicky na straně externího provozovatele vázaného smluvním vztahem s vlastníkem a podnikatelsky motivovaného. O výši cen vodného a stočného se vedou každoročně diskuse, co se v ceně promítá a kdo ovlivňuje její výši? Cenu vodného a stočného schvalují vlastníci vodohospodářského majetku, tedy města a obce, a to na základě návrhu provozovatele. Při procesu schvalování vlastníci posuzují meziroční nárůst nákladů a jejich oprávněnost a soulad se zákonnými předpisy. Samozřejmě v této souvislosti zkoumají, zda provozovatel pracuje efektivně. Jedná se i o míru zisku provozovatele. Zásadní nákladovou položkou je nájemné za provozovanou infrastrukturu, které je hlavním finančním zdrojem pro investice. Ne každý spotřebitel si významnost a nutný růst této položky uvědomuje. Mají tedy vlastníci možnost snížit ceny vodného a stočného? Určitá možnost je dotace cen. Jde o případy, kdy jsou ve vodném a stočném zahrnuty veškeré náklady na zajištění provozu, ale nájemné, které stanovuje vlastník a hradí mu je provozovatel, nestačí na zajištění obnovy vodohospodářského majetku. Tato praxe je zavedena v části měst a ve většině obcí. Vlastník pak buď hradí obnovu majetku z jiných zdrojů, nebo ji zanedbává a vytváří skrytý dluh do budoucna. Možnost upravit výši cen vodného a stočného mají vlastníci a to jinou volbou rozsahu a standardu služeb provozovatele. Často diskutovaným bodem v kalkulaci ceny vodného a stočného je výše částky započítané do režií. Co a hlavně jak se v této položce objevuje? Režie jsou ty náklady společnosti, které není možné jednoznačně přiřadit jednotlivým kalkulacím. Pomocí režijních nákladů jsou pro jednotlivé kalkulace zajišťovány například zákaznické služby, odborné technické činnosti, výkony specializované techniky či administrativní činnosti. Jakkoli je pojem režie často vnímán negativně, jedná se o náklady spojené se zajištěním nezbytných činností a funkcí. Může provozovatel garantovat cenu vodného a stočného? Ano, provozovatel obvykle garantuje pro vlastníka vodohospodářského majetku ceny na určité období, zpravidla kalendářní rok, a to včetně nájemného. Navíc v řadě případů platí, že pokud provozovatel v průběhu roku ušetří náklady nebo prodá více vody, odvede většinu vzniklého profitu vlastníkovi ve formě doplatku nájemného, tak jak je stanoveno v provozovatelské smlouvě. Občas se na vodohospodářském trhu objeví malá firma, která nabízí provozování. Na co si mají dát zástupci měst a obcí pozor při rozhodování o provozovateli vodohospodářského majetku? Rada při rozhodování je jednoduchá. Ptejte se na služby a záruky, které vám nabízí současný provozovatel, a které vám přijdou jako naprostá samozřejmost. Těmi může být například nepřetržitá 24 hodinová služba, rychlé reakce při odstraňování poruch a havárií, prevence na sítích či náhradní zásobování při poruše vodovodního řadu. Ptejte se, kdo nese odpovědnost vůči státním orgánům, kdo bude vymáhat pohledávky od neplatičů či kdo bude hradit opravy a údržbu sítí a zařízení, apod. S malými, nově vzniklými firmami v oblasti vodního hospodářství je to obdobné jako v jiných oborech. Většinou nabízejí o něco nižší standard služeb a méně vymahatelných záruk. Část rizik nechávají na vlastníkovi vodohospodářského majetku a chtějí prorazit nabídkou nižších cen vodného a stočného. Dlouholetý osvědčený provozovatel, firma s velkým technickým, personálním a kapitálovým zázemím, může naopak zajistit vlastníkům jistotu. Je stabilní, drží sjednaný standard služeb, přejímá rizika a není závislá na omezeném počtu odborných pracovníků. Do ceny svých služeb promítá úspory, kterých dosahuje díky své velikosti. Každý vlastník se může rozhodnout, kterému přístupu dá přednost. Pro mne je vodní hospodářství obor konzervativní, kde by každá změna měla být učiněna s dlouhodobou perspektivou. Základem oboru je stabilita a zodpovědnost, naopak metoda pokus - omyl a garážový způsob podnikání do něj nepatří. Název: ZPRAVODAJ vydavatel: ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, tel.: , vychází 2x ročně, vydání 01/11, MK ČR E

3 Nová technicko - servisní organizace skupiny ENERGIE AG BOHEMIA, společnost Zpravodaj pro partnery pohled do koncernu AQUASERV Kromě poskytování služeb vodohospodářským společnostem nabízí AQUASERV služby také dalším externím zákazníkům. Science Center Welios Projekce a hydrogeologické služby Monitoring a čištění kanalizací PROSÍM, DOTÝKEJTE SE EXPONÁTŮ! Science Center Welios přináší energii, na kterou si lze sáhnout, kterou si lze vyzkoušet, a která překvapí - Projektová dokumentace pro vodohospodářské a průmyslové stavby ve stupních pro: územní rozhodnutí, stavební povolení, realizaci stavby, výběrová řízení, skutečné provedení stavby - Studie - Zpracování provozních řádů pro potřeby provozovatelů vodohospodářského majetku [E] [M] Prodej a servis vodoměrů - Bytové, domovní a průmyslové vodoměry - Ověřování a úřední přezkoušení vodoměrů - Školení a poradenská činnost [E] [M] Stavebně - montážní činnost - Provádění staveb včetně jejich změn, a to především: výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, domovních přípojek dodávka a montáž technologických částí staveb zemní práce pomocí mechanizace [E] [M] Monitorování kanalizace a trubních propustí (DN mm) [E] [M] Čištění kanalizačních sítí, trubních propustí, lapolů, jímek a septiků pomocí kanalizačních vozů s recyklací [E] [M] Laboratorní služby - Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod - Laboratorní rozbory bazénové vody - Detašovaná pracoviště: Č. Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Č. Krumlov, Přeštice [E] [M] Příjem vzorků: B. Němcové 12/2, pondělí - pátek hod. GIS - geografický informační systém - Mapové podklady pro projektovou dokumentaci - Zeměměřičské práce v inženýrské výstavbě - Geometrické plány, poradenství - Vedení geografického informačního systému [E] [M] Můžeme si na energii sáhnout? Odkud přichází energie? Jaké jsou formy a zdroje alternativního získávání energie? Od dubna 2011 bude ve Science Center Welios v rakouském Welsu otevřena interaktivní výstava Svět energie: energie ze slunce, vody, země a biomasy, kterou tam bude možno zažít na metrech čtverečních výstavní plochy. Kurátoři centra Science Center Welios se rozhodli pro světově ojedinělou výstavní koncepci. Návštěvníci mohou výstavní plochu koncipovanou jako obytný dům prozkoumat z bezprostřední blízkosti: ve vaně koupelny si poslechnou napínavé historky, v kuchyni budou obsluhovat kuchyňské přístroje, v lese a na louce se představí biomasa ve všech svých podobách a auto v dílně poslouží jako prostředek pro přiblížení tématu mobility. V mnoha dalších vnitřních a vnějších prostorách domu budou návštěvníci všech věkových skupin moci bezprostředně poznat a zažít fenomény přírodních věd týkající se energie. Stlačováním tlačítek, záběry pák a dalším ovládáním si vyzkouší 150 interaktivních exponátů. Zvláštní část výstavy přibližuje komplexní úkoly oblasti zásobování energiemi. Je to proto, že získávání energie, její skladování a poskytování patří k největším výzvám budoucnosti. Siegfried Bauer, autor výstavy Svět zážitků a příběhy elektrické energie v elektrárně společnosti Energie AG v Timelkamu, spolupracoval na realizaci výstavy, která je návštěvníkům podána hravou a zábavnou formou, spolu s kurátory výstavy a celou řadou odborníků z Energie AG: Realizovat regionální fakta a komplexní souvislosti formou interaktivního výstavního exponátu, který má navíc pobavit a nesmí být příliš složitý, je opravdovou výzvou! A tak si mohou návštěvníci vyzkoušet roli dodavatele energií a obsluhovat velín, určující kombinaci druhů energií a mnoho dalšího. Protože právě ta správná kombinace různých druhů energie hraje ve všech otázkách zásobování energiemi rozhodující úlohu, je také při interakci s tímto exponátem potřebná optimální týmová práce. [Info] Science Center Centra typu Science Center jsou výstavní centra se zvláštní výstavní koncepcí, která se snaží přiblížit návštěvníkům souvislosti a fenomény přírodních věd cestou vlastních interaktivních experimentů. Výstavní exponáty v takovém centru vyžadují aktivní zapojení návštěvníků, namísto příkazu Nedotýkejte se exponátů platí Dotýkejte se, prosím, exponátů. Příběh domu plného energie, výstavního centra Science Center Welios ve Welsu, činí z tohoto centra celosvětové unikum. Více informací naleznete na AQUASERV B. Němcové 12/ České Budějovice [ T ] [M] [ F ] [ E ]

4 Kontakt ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice Hlášení poruch: Infolinka Foto: ÚV Plav ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH OTEVŘELA SVÉ DVEŘE U příležitosti Světového dne vody opět své dveře veřejnosti otevřela čistírna odpadních vod. Na čtyři stovky děti i dospělých si v průběhu jednoho dne prošli naučnou stezku, která jim přibližuje postupy čistění odpadní vody. Čistírnu odpadních vod navštívily zhruba čtyři stovky zájemců. Pro děti byla připravena i krátká vědomostní soutěž. Obchodní kanceláře: B. Němcové 12/2, České Budějovice Jiráskovo předměstí 622/III, Jindřichův Hradec Nádražní 701, Písek Kosova 2894, Tábor Zákaznické centrum PO - ST ÚT, ČT PÁ PO - PÁ Společnost ČEVAK a.s. ukončí dne 31. března 2011 provozování Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Tuto klíčovou páteřní vodárenskou síť bude od 1. dubna 2011 provozovat Jihočeský vodárenský svaz (JVS), který je jejím vlastníkem. Dohodou společnosti ČEVAK a Jihočeského vodárenského svazu tak skončí smluvní vztah, jehož plnění bylo zahájeno po výběrovém řízení v lednu Vybrané údaje o provozovaném majetku Pitná voda Počet zásobovaných obyvatel Délka vodovodní sítě bez přípojek (km) Počet úpraven vod Odpadní voda Počet obyvatel napojených na ČOV Délka kanalizační sítě bez přípojek (km) Počet ČOV Uzavřená dohoda je důsledkem nenaplněných očekávání spojených s růstem spotřeby vody, se kterými společnost ČEVAK uvažovala. Naopak, v důsledku ekonomické krize došlo k jejímu dalšímu poklesu. Plnění smlouvy ve stávající podobě se tak stalo nadále neudržitelným. DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉHO REGIONÁLNÍHO VÍTĚZE Počet zaměstnanců 862 Zvažovány byly i jiné varianty postupu. Úprava stávající provozovatelské smlouvy se ukázala nereálná z důvodu možné kolize se zadáním původního výběrového řízení. Úvahy o vypsání nového tendru zase narazily na značnou časovou náročnost tohoto postupu. V zájmu zachování maximální stability dodávek vody z vodárenské soustavy se obě strany dohodly na ukončení smluvního vztahu dohodou s tím, že společnost ČEVAK převede na Jihočeský vodárenský svaz své zaměstnance, kteří zajišťují provozování soustavy a další výrobní prostředky a JVS bude provozování zajišťovat vlastními silami. ČEVAK a.s. zůstane i nadále provozovatelem vodovodů a kanalizací v lokalitách zásobovaných pitnou vodou z Vodárenské soustavy Jižní Čechy, uvedené změny se tudíž koncových odběratelů vody nijak nedotknou. Foto: ÚV Plav Koloběh vody v přírodě, to bylo téma soutěže pro děti třetích a čtvrtých ročníků základních škol z jižních a západních Čech. Tuto soutěž připravily a vyhlásily společnosti skupiny ENERGIE AG BO- HEMIA, v jižních a části západních Čech to byla společnost ČEVAK a.s. Do soutěže se přihlásila dvacítka třídních kolektivů, což jsou zhruba čtyři stovky dětí. Za úkol dostaly výtvarně ztvárnit koloběh vody v přírodě a zároveň své třídní dílo doplnit krátkým příběhem, charakterizujícím děj na obrázku. Vítězem se stali žáci 4. A Základní školy T. G. Masaryka z Českého Krumlova. Děti jako odměnu dostaly počítač a postupují do celorepublikového kola, které se bude konat na přelomu dubna a května v Českých Budějovicích. Vítězná třída pojede na výlet do rakouského Welsu do domu plného energie a interaktivních exponátů. Dobřany Přeštice Blovice Blatná Horažďovice Písek Sušice Volyně Vodňany Vimperk Prachatice Volary Frymburk Křemže Milevsko České Budějovice Velešín Český Krumlov Tábor Veselí nad Lužnicí Borovany Třeboň České Velenice Jindřichův Hradec Dačice Kaplice Ing. Martin Kalač ředitel pro strategický rozvoj ČEVAK a.s.

5 Jinočany Chyňava Loděnice Nižbor Třebotov Beroun Karlštejn Kublov Králův Dvůr Zdice Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Žebrák Řitka Hořovice Lochovice Otročiněves biologie před rekonstrukcí Otročiněves biologie po rekonstrukci Kontakt DALŠÍ ČISTÍRNY ZREKONSTRUOVÁNY Plán obnovy, který byl v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích aktualizován na konci roku 2008, zahrnuje i postupné rekonstrukce a intenzifikace všech čistíren odpadních vod, které VAK Beroun vlastní. V některých případech rekonstrukce musí proběhnout dříve, než by tomu odpovídalo stáří čistírny. Důvodem jsou legislativní změny, ke kterým došlo po vstupu České republiky do Evropské unie. Novela zákona o vodách a nařízení vlády, kterým se stanovuje přípustné znečištění povrchových a odpadních vod, zavádí mnohem přísnější limity na kvalitu čištěných odpadních vod. V některých případech zavádí i pro menší velikostní kategorie ČOV dříve nesledované ukazatele. Často nelze těmto náročným normám vyhovět jinak než rozsáhlou rekonstrukcí a intenzifikací celé čistírny. ČOV Chyňava Čistírna pro obec Chyňavu byla uvedena do provozu v roce Původní záměr čistit vodu ve dvou stupních, a to rotačním biofiltrem a provzdušňovanou aktivací, byl záhy opuštěn a po celá léta čistírna fungovala jen s klasickou aktivací. Největším problémem čistírny byly velmi malé a těžko přístupné dosazovací nádrže. Vzhledem k tomu, že kanalizace v Chyňavě odvádí i dešťové vody, docházelo při velkých deštích ke zhoršování účinnosti čistírny. V tomto uspořádání čistírna sice byla schopna plnit limity povolení, ale nebylo možné uvažovat o rozšíření kanalizační sítě do Libečova, což je osada přináležející k Chyňavě. Rekonstrukce tedy byla zaměřena zejména na výstavbu zcela nové dosazovací nádrže a zvýšení kapacity čistírny. Úsporným využitím původního betonového objektu biologické linky bylo možno technologii doplnit o tzv. denitrifikaci. Čistírna tak nově odstraňuje z odpadní vody i všechny formy dusíku. Celá rekonstrukce si vyžádala investici přesahující 9 miliónů korun. Díky zvýšení kapacity bude čistírna schopná se vypořádat mnohem lépe i s dešťovými událostmi, což se jistě projeví i na kvalitě vody v Chyňavském potoce. Nezanedbatelným přínosem je i snížení provozních nákladů na elektrickou energii a likvidaci kalu. Nová kapacita činí po rekonstrukci ekvivalentních obyvatel a v budoucnu bude možné na čistírnu přivést i odpadní vody z nedaleké obce Železná. ČOV Otročiněves Čistírnu v Otročiněvsi získala do majetku naše společnost teprve nedávno. ČOV Otročiněves byla uvedena do provozu v roce Bohužel, tenkrát zvolená technologie rotujícího biofiltru doplněného dočišťovacím rybníkem, se ukázala jako málo účinná a nevyhovující v budoucnu legislativě. Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se aktivně zapojila do přípravy koncernové soutěže na téma Koloběh vody v přírodě, s podtitulem Voda jako nezbytná součást našeho života. Soutěž vyhlašují společnosti patřící do skupiny Energie AG BOHEMIA. Jedná se o vodárenské společnosti ČEVAK a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s, VODOS, S.R.O., VHOS, a.s. a Vodárenskou společnost Chrudim, a.s., které působí v různých oblastech České republiky. Podobně, jako tomu bylo na ČOV Chyňava, bylo snahou VAK Beroun využít maximálně všechny nádrže na ČOV. Biofiltr byl nahrazen klasickou jemnobublinnou aerací, usazovací a dosazovací nádrž byly ponechány téměř beze změny. Původní kapacita 660 obyvatel byla navýšena na 1500 EO. Rekonstrukce stála 1,5 miliónu korun. Jak se zvýšila účinnost čištění, ukazuje nejlépe graf, kde je srovnáno předchozí a nynější odstraňování znečištění v ukazatelích biochemická a chemická spotřeba kyslíku (BSK5 a CHSK ukazatele organického znečištění), nerozpuštěné látky (NL) a amoniakální dusík (N-NH4). před rekonstrukcí po rekonstrukci 100 % Mostníkovská Beroun Telefon: fax IČO DIČ CZ Zelená linka Vedení společnosti Ředitel společnosti Ing. Eva Krocová Telefon: Technický ředitel Mgr. Jiří Paul Telefon: Provozní ředitel Ing. Roman Badin Telefon: Provozní střediska Provoz vodovodů Beroun Petr Lutzbauer Telefon: % 60% Provoz kanalizací a ČOV Beroun Pavel Rác Telefon: % 20% Manager pro oblast Hořovicka Marek Netuka Telefon: % BSK CHSK NL NNH4 Plánované rekonstrukce V letošním roce bude zahájena objemem jedna z největších rekonstrukcí společnosti VAK Beroun. V současné chvíli se pracuje na projektové dokumentaci rekonstrukce a intenzifikace čistírny Hořovice. Předpokládaný náklad je cca 25 miliónů korun. Vzhledem k tomu, že nátok na čistírnu v některých ukazatelích překračuje ekvivalent 13 tisíc obyvatel, musíme v rámci rekonstrukce zařadit úplné odstranění dusíku a fosforu. Vyžádá si to zprovoznění obou linek čistírny a totální obměnu všech technologických prvků biologického stupně. Na čistírnu v Hořovicích by měly v budoucnu být svedeny i odpadní vody z obcí Tlustice a Kotopeky. Úkolem soutěžících třídních kolektivů je namalovat nebo jinak výtvarně ztvárnit Koloběh vody v přírodě. Obrázek děti doplní krátkým příběhem, který bude jejich práce charakterizovat, uvedla ředitelka společnosti Eva Krocová. Doplnila, že každá společnost vyhodnotí a ocení svého vítěze, který postoupí do republikového kola. Vítězná třída republikového kola se pak může těšit na výlet do Rakouska. Nová Ves p./pl. Komárov Středisko vodovodů Hořovice Miroslav Kebrle Telefon: Manager akvizic Jan Kolář Telefon: Březnice Zákaznická centra Zákaznické centrum Beroun Mostníkovská 255, Beroun 3 Telefon: fax: Úřední hodiny: denně pondělí, středa: hodin hodin Zákaznické centrum Březnice - areál čistírny odpadních vod Březnice (výjezd z Březnice směr Počaply - Tábor) Telefon: Úřední hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek: hod středa: hod pátek: hod Zákaznické centrum Hořovice - areál čistírny odpadních vod Hořovice (výjezd z Hořovic směr Praskolesy) Telefon: fax: Úřední hodiny: pondělí: středa: hod hod. Středisko Mníšecko Ing. Josef Bálek Telefon: Zákaznické centrum Nová Ves pod Pleší č.p. 90, Nová Ves pod Pleší Telefon: Středisko Březnicko Jiří Čížek Telefon: Úřední hodiny: středa: hod.

6 Vedení společnosti VODOS s.r.o., Kolín Kontakty HISTORIE VODÁRENSTVÍ NA KOLÍNSKU ÚV Vinice Kolín První zmínky o vodě v Kolíně pocházejí z doby okolo roku 1596, kdy Jakub Krčín postavil jednoduchý vodovod z dřevěných trub a ze studánek u Radovesnic přivedl vodu do městských kašen. Nejvýznamnějším vodovodním zařízením je vodovod Kolín. První výstavba byla započata v roce 1894 u obce Štítary. Zdroje vody byly budovány na několika místech Štítarské údolí (15 vrtaných studní), U Radovesnic (2 pramenní jímky), Šornice (1 pramenní jímka a 1 jímací zářez a tzv. Nové zdroje St2 a St3 (vrtané studny)). Z těchto zdrojů voda byla jímána do vodojemu ve štítarské vodárně (400 m 3 ) a do zemního vodojemu nad nemocnicí (950 m 3 ). Celková využitelnost zdrojů vody byla 18 l/s. Počátkem 30. let minulého století byla vybudována Čerpací stanice s novým prameništěm 11 ks vrtaných studní. V 60. letech proběhla rekonstrukce a byla přistavěna úpravna vody Nová Vodárna, která je v provozu i v současnosti. Kapacita úpravny 35 l/s. Ve stejné době byla zahájena výstavba úpravny vody Vinice a pramenišť Tři Dvory. Upravená voda byla z ÚV čerpána na nově vybudovaný vodojem Letiště I. (2 x 2100 m 3 ) a vodojem Vinice I. (2 x 1100 m 3 ). Celková kapacita úpravny 60 l/s. V roce 2005 proběhla rekonstrukce úpravny vody a výstavba vodojemu Vinice II. (2 x 2500 m 3 ). Vodovod Zásmuky rok výstavby Kopaná studna a jímací zářez jsou napojeny na vodojem Sobočice. V současné době je využíván pouze vodojem a voda je dodávána ze systému skupinového vodovodu JEKOZ. Vodovod Týnec nad Labem rok výstavby Původní zdroje, dvě kopané studny a jímací zářez, byly napojeny na zemní vodojem v obci (130 m 3 ). V 70. letech vodovod doplněn o věžový vodojem pro vyšší tlakové pásmo. V 90. letech byla voda přivedena z vodovodu VaK Pardubice. Z menších samostatných vodovodů byly v letech vybudovány Vodovod Horní Kruty, Vodovod Krupá, Vodovod Ždánice, Vodovod Zibohlavy, Vodovod Jevany a Vodovod Velký Osek. V současné době se na Kolínsku provozují dva skupinové vodovody: Skupinový vodovod Kolín, který využívá již zmíněné zdroje vody Nová Vodárna, Vinice, přivaděč Kutná Hora. Vodou jsou zásobeny okolní obce (14 obcí) a město Kolín. ÚV Vinice Kolín Skupinový vodovod JEKOZ se zdroji vrty Nučice a Výžerky, zásobující kostelecko Kostelec nad Černými lesy, Nučice, Výžerky, Kozojedy, Jevany, Výžlovku, Olešku, Krymlov, Kouřim, Zásmuky, Bulánku. Ředitel společnosti, jednatel Ekonomický náměstek, jednatel Výrobně technický náměstek Ing. Jaroslav Fišera ředitel společnosti, jednatel VODOS s.r.o., Kolín Pitná voda Počet zásobovaných obyvatel Délka vodovodní sítě bez přípojek (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vod Počet / objem vodojemů (ks / m 3 ) Odpadní voda Počet napojených obyvatel Délka kanalizačních řadů (bez přípojek) v km - Gravitačních stok - Tlakových stok - Tlakových kanalizací / dom. čerp. stanic - Podtlakových kanalizací / ventilů - Pneumatická doprava Počet kanalizačních přípojek (ks) Počet čerpacích stanic ks Počet čistíren odpadních vod Zákaznické centrum Ing. Jaroslav Fišera Ing. Alexandr Novotný Ing. Jiří Štěpán / / / Otevírací doba Ústředna: Sekretariát: Martina Hájková Ředitel společnosti: Ing. Jaroslav Fišera Ekonomický náměstek: Ing. Alexandr Novotný Technický náměstek: Ing. Jiří Štěpán Velkoobchod: Pavel Kubišta Dílny, opravy čerpadel: Jaroslav Král Smlouvy, legislativa Květoslava Kuberová Pojistky, škodní události: Jitka Procházková GIS, zákresy sítí: Stanislav Sadil Fakturace: Ivana Bukačová Technické vyjadřování: Jiří Funda PO, BP, energetika: Jaroslav Lír Dovoz vody, doprava: Martina Dostálová Projekce, TD: Ing. Roman Nešpor Provoz ČOV: Ing. Vladimír Tichý Provoz kanalizací - kanálservis: Martin Mlynář Provoz Kostelec nad Č. l.: Ing. Helena Seifertová Provoz úpraven vody: Roman Lang Provoz vodovodu Kolín: Erik Horníček Provoz vodovodů Kolínsko: Marie Mojžíšová Pohotovost mimo pracovní dobu: Úpravna vody Vinice Na konci 70. let byl postaven přivaděč z Kutné Hory (z vodojemu Sukov) a nový vodojem Letiště II. ( 2 x 6000 m 3 ) s kapacitou až 40 l/s. V 80. letech bylo pro úpravnu vody posíleno prameniště o vrty Veletov. V současné době je do skupinového vodovodu Kolín dodáváno asi 95 l/s. Mezi nejstarší vodovodní zařízení patří vodárna Jestřabí Lhota. Rok výstavby se datuje k roku 1878 a voda jímaná 65 m dlouhým zářezem byla svedena do kopané studny. V roce 1920 byla provedena rekonstrukce a voda byla svedena do zemního vodojemu o objemu 57 m 3. Tento původní zdroj byl v roce 1960 nahrazen vrtanou, dodnes používanou studnou. Zemní vodojem byl v 80. letech nahrazen věžovým. Až do června 1958 zajišťovaly provoz a správu vodohospodářských zařízení vodohospodářské orgány Krajského národního výboru. V roce 1958 byly převedeny pod správu Okresních národních výborů a v roce 1960 byly zakládány Okresní vodohospodářské správy. V roce 1977 vznikly Středočeské vodovody a kanalizace, jedním z odštěpných závodů byl i Kolín. V roce 1991 byly vodárny převedeny na státní podnik, který již připravoval privatizaci vodního hospodářství, z níž vzniklo mnoho samostatných subjektů. Na kolínsku si infrastrukturu převzali do majetku obce a města. V současné době je firmou VODOS s.r.o. spravována většina veřejných vodovodů v okrese Kolín. Pokladna Legerova 21, Kolín Velkoobchod Odpovědná osoba - Pavel Kubišta PO - PÁ PO - PÁ SO ( ) ( ) Otevírací doba Vrátkov Krupá Kostelec n Č. l. Kouřim Plaňany Velim Kolín Ratboř Velký Osek Týnec n. L. Tři Dvory Starý Kolín Vodojem Kolín Vodojem Krupá Vodojem Horní Kruty Vodojem Týnec Zásmuky Kanalizace a ČOV Konojedy Horní Kruty Miskovice Suchdol Stránčice

7 1. místo - 4. třída ZŠ a MŠ Horní Bradlo 2. místo - 3. třída ZŠ Internártní Třemošnice 3. místo - 3. třída ZŠ Smetanova Hlinsko Vítězná třída VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST CHRUDIM UŽ ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Úpravna vody Hamry otevřela v polovině září dveře představitelům obcí, do nichž dodává pitnou vodu. Provozovatel, Vodárenská společnost Chrudim a.s., kromě prohlídky zařízení připravila i slavnostní zahájení dětské soutěže pro žáky 3. a 4. tříd základních škol. Soutěž má název Koloběh vody v přírodě s podtitulem Voda jako nezbytná součást našeho života. Úkolem soutěžících třídních kolektivů bylo namalovat nebo jinak výtvarně ztvárnit koloběh vody v přírodě a obrázek doplnit krátkým příběhem, který bude výtvor charakterizovat. Hodnotila se vždy jedna kolektivní výtvarná práce za třídu. Tímto se snažíme přijatelnou formou dětem ukázat, že voda není samozřejmostí a má v přírodě své nezaměnitelné místo, říká ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek. Soutěž vyhlašuje Energie AG Bohemia, s.r.o. ve všech svých pobočkách (ČEVAK a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s, VODOS, s.r.o., VHOS, a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a AQUA Servis, a.s.). Vodárenská společnost oslovila 51 základních a speciálních škol v chrudimském regionu, do soutěže bylo zasláno celkem 60 obrázků od 360 žáků. Pro tříčlennou komisi VS Chrudim bylo složité vybrat pouze tři výherní obrázky, proto se do hodnocení zapojili i zaměstnanci společnosti, kteří vybrali vítězné výtvory. Výherní pořadí: Všechny malířské práce dětí byly velmi krásné s nápaditým příběhem, i přestože se neumístily na předních místech, budou dělat radost našim zákazníkům v prostorách interiéru naší společnosti, uvedla za Vodárenskou společnost Ilona Machačová. Vítězný kolektiv se zúčastní celorepublikového kola, které proběhne v Českých Budějovicích a hlavní výhrou bude výlet do Rakouska, říká ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek. 1. místo - příběh 4. třídy ZŠ a MŠ Horní Bradlo O velikém lijáku Je veliký mrak, který je plný vody a ta voda chce na zem. Proto začne lít jako z konve a ta voda se vsákne do půdy. Kytičky i stromy mají velkou radost a snaží se co nejvíc vody vypít. Některou vodu však nevypijí a ta se dostane hodně hluboko a pluje s ostatními potůčky. Ale nějaká voda se začala vypařovat, takže vypadá jako pára. Ta voda se dostane nějak do mraků a z toho mraku padají vločky i déšť. A proto se tomu říká koloběh vody, protože se to pořád opakuje. A některá voda se dostane i do moří. 2. místo - příběh 3. třídy ZŠ Internártní Třemošnice Jak šla kapka do světa Jednoho dne se sluníčko rozhlíželo po světě a dostalo velikou žízeň. Natáhlo ruce k zemi a začalo volat: Vodo, vodičko, pojď ke mně nahoru. Voda sluníčko poslechla a vypravila se za ním na oblohu. Po práci sluníčko usnulo a jedna rozpustilá kapka mu utekla a začala se toulat po obloze. Nejdříve se toulala sama, a pak se k ní přidávaly další a další kapky, až z nich byl mráček. Mráček stále tloustnul a tloustnul, až z něho byl velký šedivý mrak. Mrak už byl tak velký a těžký, že se v něm kapky neudržely a začaly padat zpátky na zem. Padaly na louky, lesy, hory, lidi i zvířata, města i vesnice. Kapky padaly a všichni pili a pili. Když se dost napili, začaly se dělat potůčky a kapka se dala zase na cestu. Nejprve cestovala potůčkem pak řekou z řeky do moře a z moře do oceánu. Vesele dováděla s ostatními kapkami na hladině a najednou se sluníčko začalo opět rozhlížet po světě. Když uvidělo kapku, zavolalo na ni: Ty, ty, tulačko, pojď hned ke mně zpátky na oblohu. Natáhlo ruce k hladině a kapky se opět vydaly k němu na oblohu. Zástupci vítězných tříd 1. místo: ZŠ a MŠ Horní Bradlo 2. místo: Základní škola Internátní v Třemošnici 3. místo: Základní škola Smetanova Hlinsko Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ocenila zvláštní cenou obrázek 4. třídy Základní školy Rosice. Ceny zástupcům vítězných tříd předali začátkem roku ředitelé obou společností. První místo v soutěži získala 4. třída Základní školy Horní Bradlo, která obdržela dort, diplom, pohár a poukaz na výpočetní techniku. Všechny děti oceněných tříd dostaly drobné dárky a sladkou odměnu. Malířské práce vystavené v interiéru společnosti VS Chrudim 3. místo - příběh 3. třídy ŽŠ Smetanova Hlinsko Příběh Voda je důležitá na pití, bez pití člověk vydrží 5 dní. Voda tvoří víc než polovinu povrchu zeměkoule, voda je i nebezpečná. Teče jenom shora dolů, když člověk nepije vodu tak z něho zůstane jenom hromádka. V ponorce ve velké hloubce třeba praskne potrubí tak se proti vodě nemůže ani jít, protože je tam veliký tlak. Když vodáci jedou jez, tak se tam dělá proti vlna. Voda je sladká a moře zase slané. Voda umí také putovat, když svítí slunce, tak se voda promění v páru, z které se utvoří mrak, pak voda spadne na zem a tak to chodí každý rok. Ryby ze sladkovodních vod by nemohly do moře, protože moře je slané. Krájení Vítězného dortu Ústředí společnosti Zákaznické centrum Adresa: Zákaznická linka: Telefon: Fax: Novoměstská 626, Chrudim (+420) (+420) (+420) PO, ST ÚT, ČT, PÁ

8 JAKO MAJITELE VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY VÁS OSLOVUJEME TOUTO CESTOU S NABÍDKOU NA ZAŘAZENÍ VAŠICH OBJEKTŮ DO SYSTÉMU MONITORINGU A ŘÍZENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ CENTRÁLNÍM DISPEČINKEM SE SÍDLEM V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ. VĚNUJTE NÁM PROSÍM NĚKOLIK MINUT VAŠEHO ČASU NA PROČTENÍ TĚCHTO INFORMACÍ A PŘIPOJTE SE K NAŠÍ SNAZE O AUTOMATIZACI CELÉ SÍTĚ A SNÍŽENÍ ZTRÁT PŘI DODÁVKÁCH VODY NA MINIMUM. Vedení společnosti VHOS, a. s. Ředitel společnosti Technický ředitel Ekonomický ředitel Ing. Jan Šimon Ing. Zdeněk Šunka Bc. Jan Finsterle NABÍDKA SLUŽEB CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU VHOS, a.s. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Pro jednodušší pochopení fungování vodárenské sítě pod dohledem centrálního dispečinku si ji můžeme bez nadsázky představit jako lidské tělo. Najdeme zde distribuční potrubí, což jsou vlastně takové žíly, které dopravují životodárnou tekutinu - vodu od jejího zdroje až do kohoutků ve vašich domácnostech. Jsou-li tu žíly, musí tu být i srdce. To jsou u nás čerpací stanice, automatické tlakové stanice a vodojemy. Ty zajišťují, aby bylo vody v síti dostatek, aby měla vždy dostatečný tlak a dostala se i do nejvyšších pater panelových domů, nebo do staveb na výše položených místech. Ve vodojemech jsou uloženy dostatečné rezervy vody, které pomáhají v případě krátkodobých přerušení dodávek elektřiny v době zvýšené spotřeby vody, nebo při požárech. Na vodojemech probíhá také hygienické zabezpečení pitné vody - chlorování vody. To je klasická metoda prodloužení doby spotřeby akumulované vody, používaná ve většině zemí. Spočívá v dávkování plynu nebo roztoku obsahujícího vázaný chlór do akumulované vody. Veškerá voda dodávaná naší společností je podzemní, a tak se v případě potřeby zajištění optimální kvality vody provádí jen míchání vody z různých zdrojů. Na řízení tohoto složitého organismu dohlíží centrální dispečink. Je to takový mozek, který celou síť sleduje a řídí ji podle naprogramovaných úkolů. Je-li to nutné, v nestandardních situacích, zařídí také vykonávání ručních zásahů obsluhy. Zároveň archivuje vybraná data ze systému. Ty je možné zpětně sledovat v grafech nebo historických seznamech a upravovat podle nich řízení distribuce vody. Vlastní centrální dispečink tvoří dva počítače (hlavní a záložní server), datové úložiště, radiostanice, anténní systém, modemy pro GSM datové přenosy a SMS a síťové komponenty pro připojení do Internetu. Podřízené dispečinky a dispečerské pracoviště v Moravské Třebové jsou vybaveny klasickým počítačem s připojením do firemní sítě. Na něm může obsluha kontrolovat fungování vodovodní sítě na systému vizualizací a grafů pro jednotlivé stanice. Podobně jako se v těle informace k mozku přenáší prostřednictvím nervového systému, potřebujeme síť, která na dispečink dopravuje ze všech stanic informace nutné pro řízení výroby vody. Tuto síť tvoří: - radiová síť, kde nyní využíváme 78 radiových uzlů v licenčním pásmu 400 MHz - komunikace využívající GSM DATA použitá na šesti stanicích - komunikace využívající SMS zprávy nasazená na 3 stanicích - síť devíti malých radiostanic v bez licenčním pásmu 149 a 155 MHz - několik GSM SMS hlásičů s posíláním alarmních zpráv na mobilní telefon obsluhy Informace pro svou činnost sbírá hlavní server dispečinku z jednotlivých telemetrických stanic. To jsou jeho prodloužené ruce a oči a jsou v různých verzích osazeny na všech sledovaných objektech. Umožňují mu sledovat hladiny, tlaky, chody čerpadel, stavy otevření ventilů a solenoidů a mnoho dalších veličin nutných k řízení sítě. Na základě těchto měření pak dovolují dálkově zapínat a vypínat čerpání, řídit tlakové stanice, ovládat topení, chlorování, větrání a další potřebná zařízení. Díky napojení na centrální dispečink je pak možné ovládat výstupy na kterékoli stanici v síti, která řízení podporuje. Tak se dají realizovat například i složité přečerpávací kaskády jako je kaskáda Čistá Nová ves Sebranice, která slouží jako hlavní zdroj vody pro město Polička. Celý systém centrálního dispečinku vznikl v roce 2003 spojením lokálních dispečinků v Moravské Třebové, Poličce, Svitavách a Jevíčku. Později byly do systému přidány stanice kolem Litomyšle a každým rokem v systému přibývají další objekty, jejichž sledování a řízení je výhodné pro zlepšení kvality distribuované vody, pro včasné odhalování poruch a snižování ztrát ve vodovodní síti. Díky kontrole na dálku se také minimalizují nutné výjezdy na objekty spojené s kontrolou funkce zařízení, což přináší úspory peněz i času. Dispečink také dohlíží na čerpání vody do vodojemů v době nízkého tarifu elektrické energie. To vše se kladně promítá do ceny vody pro koncového zákazníka. Na objekty, kde není možné připojení na energetickou síť, se využívá napájení pomocí solárních panelů. Provoz dispečinku je monitorován v pracovní době pracovníkem dispečinku a po pracovní době, o víkendech a svátcích pracovníkem pohotovosti. Ten dostává od serveru dispečinku SMS zprávy v případě poruch a alarmních stavů a podle závažnosti je řeší dálkovým zásahem z domácího počítače nebo kontaktováním pověřených pracovníků pohotovosti. Nyní provozujeme dispečerský dohled na 111 objektech. Díky finanční výhodnosti společného provozování naše služby využívá i nově vzniklá distribuční společnost města Svitavy. Centrální dispečink se doposud používal jen pro řízení dodávek pitné vody, ale v minulém roce byla poprvé do sledování zahrnuta také stanice kanalizační sítě ČOV Jaroměřice. Do budoucna se počítá se sledováním dalších objektů kanalizací. Nejbližší akce je přenos vybraných informací z objektu čistírny odpadních vod v Poličce. Díky pochopení majitelů vodárenské infrastruktury je pro rok 2011 v plánu přidání dalších sedmi objektů pro dodávku pitné vody do systému sledování a řízení pomocí centrálního dispečinku Moravská Třebová. Náš systém budeme nadále rozšiřovat o další sledované objekty a rádi nabídneme služby monitorování a řízení každému zájemci z řad našich zákazníků. Pokud vás naše nabídka oslovila, a máte-li objekty, které by bylo dobré zařadit do našeho systému dálkového dohledu a řízení, tak nás prosím kontaktujte. Vypracujeme vám cenovou nabídku dle vašich požadavků nebo vám nabídneme pro vás nejlepší řešení monitoringu a řízení při osobní návštěvě. MĚSTO SVITAVY HOSTILO VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ PROJEKTU VODNÍ KAPKY Životní situaci obyvatel Konga, kterým pomáhá unikátní charitativní projekt Vodní kapky, přibližuje výstava fotografií, která byla k vidění ve svitavském centru Fabrika. Výstavu slavnostně zahájili starosta města Svitavy Mgr. David Šimek a ředitel společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebová Ing. Jan Šimon. Vodárenská skupina Energie AG Bohemia, do které v České republice patří i společnost VHOS Moravská Třebová, se zavázala přispívat jedním haléřem ze svého zisku za každý prodaný 1m 3 vody na tento projekt. Za rok 2010 tato částka činí korun. Za tyto peníze bude opraveno deset studní a bude tak umožněn přístup k pitné vodě téměř 25 tisícům lidem, což je zhruba jedno větší okresní město, řekl Radek Bílý, vedoucí oddělení marketingu a komunikace Energie AG Bohemia. Od začátku projektu, tedy od března 2009, se takto vybralo korun. O malý krůček jsme se přiblížili k velmi ambicióznímu cíli uvést do provozu 226 nefunkčních čerpadel a studní, a tím dlouhodobě zajistit pro více než půl milionu obyvatel oblasti Kilwa-Kasenga zásobování pitnou vodou, uvádí jednatel Energie AG Bohemia Christian Hasenleithner. Moravská Třebová - hlavní pokladna Svitavy, Polička, Jevíčko, Litomyšl služby na území Svitav, Poličky, Moravské Třebové, Jevíčka a dalších měst a obcí. Celkem má k dnešnímu dni Výstavu fotografií v současné době (od do ) hostí TYLŮV DŮM v Poličce a následně od do vestibul radnice v Moravské Třebové. Součástí vernisáže v Moravské Třebové, která se uskuteční dne bude také vyhodnocení soutěže pro děti 3. a 4. tříd základních škol s názvem KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ a vyhlášení vítězného třídního kolektivu starostou města, dodává Lubomíra Kamenická z firmy VHOS, a. s. Ing. Jan Šimon ředitel společnosti a místopředseda představenstva VHOS, a.s. Pitná voda Počet zásobovaných obyvatel Délka vodovodní sítě bez přípojek (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vod Odpadní voda Počet obyvatel napojených na ČOV Délka kanalizační sítě bez přípojek (km) Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV Pracovní doba (VHOS,a. s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová) PO - PÁ Úřední hodiny pokladen Polička Litomyšl Působnost centrálního dispečinku VHOS, a.s. Moravská Třebová Svitavy dopoledne Moravská Třebová sídlo společnosti Jevíčko odpoledne Pro zkrácení doby potřebné k obvolání všech stanic je mezi centrálním dispečinkem a podřízenými dispečinky v Poličce, Svitavách a Jevíčku zřízeno internetové spojení, které minimalizuje odezvu jednotlivých stanic sítě. Přes VPN připojení je také lokálním dispečinkům umožněno připojení klientským softwarem k serveru centrálního dispečinku. Tak mají podřízené dispečinky možnost dohledu a řízení stanic, které pod ně patří. NA PŘÍPADNOU SPOLUPRÁCI SE TĚŠÍ Útvar TEC Centrální dispečink VHOS, a.s. Moravská Třebová

9 Vedení společnosti VÝZNAMNÝ MEZNÍK V HISTORII SPOLEČNOSTI AQUA SERVIS, A.S. Generální ředitel společnosti Obchodně - ekonomický ředitel Výrobně - technický ředitel Ing. Otomar Ešner Bc. Drahomíra Kuncová Ing. Josef Jansa AQUA SERVIS, a.s. se stala součástí významné vodárenské skupiny. Největší provozovatel vodovodů a kanalizací v regionu Rychnova nad Kněžnou, akciová společnost AQUA SERVIS, a.s., prochází významnými změnami. Majitelem většinového podílu jejích akcií se stala dnem dceřiná společnost rakouského infrastrukturního koncernu Energie AG Bohemia. Celkový podíl činí 66 procent akcií. V současnosti byl dokončen proces vlastního převodu vlastnických práv na nového majitele. Ing. Otomar Ešner Generální ředitel společnosti CS Dřížná A Pitná voda SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ SE SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI AQUA SERVIS, A.S. Počet zásobovaných obyvatel Délka vodovodní sítě bez přípojek (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vod Na základě průzkumu, který provedla agentura IPSOS TAMBOR, vyšly z této ankety celkem zajímavé poznatky, které jsou do budoucna pro společnost povzbuzením, ale také velkým závazkem. Odpadní voda 100 % ,2 % 100 % CZ 95 % 88 % 100 % 66 % S úrovní poskytovaných služeb je spokojeno 91,4 %, s kvalitou vody 88.3 %, s profesionalitou zaměstnanců bylo spokojeno 94,4 %, ve způsobu poskytování informací nejvíce zákazníků preferuje internetové stránky 53,3 %, 39,6 % pak dává přednost rozesílaným brožurám a letákům a 29 % získává informace přes zákaznickou telefonní linku. V regionu používá celkem 77,1 % dotázaných zákazníků na pití vodu z kohoutku a 22,9 % dává přednost vodě balené. SK Počet obyvatel napojených na ČOV Délka kanalizační sítě bez přípojek (km) Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV Zákaznické centrum Otevírací doba PO, ST ÚT, ČT, PÁ Chlístov Ohnišov Bačetín Dobruška H Podbřezí Semechnice Trnov Bílý Újezd Přepychy SLO Skuhrov n.b. Bolehošť Byzhradec Solnice Voděrady Kvasiny Čemíkovice Lično Nový vlastník, společnost Energie AG Bohemia, je třetím největším dodavatelem vody v České republice a dosahuje obratu téměř 3 miliardy korun a zaměstnává 1900 lidí. Společnost Energie AG Bohemia je součástí rakouského infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich, který je aktivní v oblastech energetiky, vodárenství a odpadového hospodářství na trzích Rakouska, jižního Německa, České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. V České republice Energie AG Bohemia zastřešuje vodárenské aktivity koncernu, které zahrnují dceřiné společnosti ČEVAK a.s., VAK Beroun, a.s., Vodos Kolín s.r.o., Vodárenskou společnost Chrudim, a.s., VHOS Moravská Třebová a v této chvíli také AQUA SERVIS, a.s. Změnil se vlastník akcií firmy, společnost AQUA SERVIS, a.s. zůstává. Pokud jde o náplň činnosti společnosti, bude ještě výrazněji zaměřena na provoz vodovodů a kanalizací s využitím mezinárodního know-how a ekonomických výhod vodárenské skupiny Energie AG. Významným benefitem, který přináší nový vlastník, je spolupráce a využití synergických úspor v rámci jednotlivých vodárenských společností, které koncern Energie AG v České republice vlastní. S příchodem nového vlastníka lze očekávat systematickou snahu o optimální provozní náklady a racionální využívání všech zdrojů společnosti. V nejbližších měsících bude prioritní integrace do skupiny Energie AG a definování rozvojových plánů společnosti AQUA SERVIS, a.s. Týniště nad Orlicí Hřibiny Olešnice Častolovice Lípa nad O. ČOV Rychnov Rychnov nad Kn. Synkov Žďár nad O. Jahodov Tutleky Čestice Borohrádek V souvislosti s prodejem akcií společnosti AQUA SERVIS, a.s. určitě ne. Stanovení výše vodného a stočného bude fungovat na stejném principu jako dosud. Jde vždy o výsledek jednání a dohody mezi provozovatelem a vlastníky infrastrukturního majetku, majetková struktura provozovatele s tímto procesem nesouvisí, výše vodného a stočného je dána cenovou regulací. V případě vlastníků majetku čerpajících finanční prostředky z operačního programu životního prostředí, tedy dotace z Evropské unie, je legislativně zvlášť upraven způsob tvorby a regulace ceny stočného. To se bude týkat zejména měst, kde plánují nákladné rekonstrukce kanalizační sítě a čistíren odpadních vod s využitím evropských dotací. Libel Albrechtice Asi nejvíc lidi zajímá, jestli se jim do budoucna nezdraží vodné a stočné? Limberk Trebešov Zdelov Kostelec nad O. Doudleby nad O. Vamberk Rybná n/zd. Záměl Velká Čermná Plchovice

10 Nezapomeňte v roce duben 2012 XVII. ročník odborného semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod duben 2012, Moravská Třebová

Zpravodaj. Hlavní téma: Povinnosti provozovatele. pro partnery. Naše voda. Náš život.

Zpravodaj. Hlavní téma: Povinnosti provozovatele. pro partnery. Naše voda. Náš život. Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Povinnosti provozovatele Střípky Zpravodaj pro partnery hlavní téma PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ Ing. Pavel Linzer, MBA jednatel ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Změny

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

Zpravodaj. pro partnery. Hlavní téma: Fúze společností 1. JVS a VAK JČ

Zpravodaj. pro partnery. Hlavní téma: Fúze společností 1. JVS a VAK JČ Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Fúze společností 1. JVS a VAK JČ www.energieag-wasser.at www.wdl.at Obsah: Úvod... 2 Wasserfest pro St. Marienkirchen... 3 Na jihu Čech vzniká nejmladší vodárenská společnost

Více

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2011

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2011 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje; Mapa provozovaného území 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační

Více

Výroční zpráva 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje; Mapa provozovaného území 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační

Více

Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2011 Středočeské vodárny, a.s. Obsah 3 4 5 6 7 Základní údaje 8 NAŠE SLUŽBY Orgány společnosti Klíčové údaje Úvodní slovo předsedy představenstva Organizační struktura Výroba a distribuce

Více

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s.

Výroční zpráva 2010. Středočeské vodárny, a.s. Výroční zpráva 2010 Středočeské vodárny, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 Přístup k zákazníkovi

Více

Neřád starých ekologických zátěží. Nové vedení Státního fondu životního prostředí ČR chce přeměnit fond v takzvanou zelenou banku.

Neřád starých ekologických zátěží. Nové vedení Státního fondu životního prostředí ČR chce přeměnit fond v takzvanou zelenou banku. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 7 I ZÁŘÍ 2010 I zdarma I www.opzp.cz Rozdíl mezi bankou a fondem je v tom, že banka má daleko více diverzifikované zdroje, říká nový ředitel

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Za vodu o stokoruny ročně více

Za vodu o stokoruny ročně více Hlavní téma vodní HOSPODÁŘStví ZaměŘenO na automobily měsíčník pro firmy a veřejnou správu květ en 2011 Velký přehled povodní v Česku 2 Protipovodňová opatření v Bohumíně 4 Projekty Povodí Moravy a Odry

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 14 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 16 6. ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 17 7. ZPRÁVA AUDITORA

Více

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek roku je vždy obdobím nadějí a očekávání. Snad každý z nás přemýšlí

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

číslo: 1 ročník: 12 březen 2012

číslo: 1 ročník: 12 březen 2012 číslo: 1 ročník: 12 březen 2012 Přírodní pramen ilustrační foto Kvalita vody... str. 5 Investice a dodavatelské opravy v roce 2011... str. 6-9 Plánované zplynování černého uhlí... str. 12-13 Řádná valná

Více

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 9 květen 2013 Petr Koukal www.tydeniky.cz Narodil se 14. 12. 1985, pochází z Hořovic. Vyhrál evropský juniorský

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

3 Základní údaje. 4 Orgány akciové společnosti. 5 Klíčové údaje. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva. 7 Organizační struktura PVK

3 Základní údaje. 4 Orgány akciové společnosti. 5 Klíčové údaje. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva. 7 Organizační struktura PVK Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2008 Obsah 3 Základní údaje 4 Orgány akciové společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 Přístup k zákazníkovi

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2014 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.» v roce 2014 Obsah: 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Editorial předsedy představenstva

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012 2 0 1 2 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2012 OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura SčVK 8

Více