ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU"

Transkript

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.

2 VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním, odběrem, úpravou, akumulací, dopravou a rozvodem vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu, zemědělství a pro požární účely. Vodovody pro veřejnou potřebu pokrývají z téměř cca 98 % spotřeby pitné vody pro 9,8 mil. obyvatel. zajišťují v mimořádně velkém rozsahu požární zabezpečení pro většinu středních a velkých měst a obcí dodavatelem požární vody pro nové průmyslové zóny. V průběhu 21. století lze očekávat zvyšování se počtu napojených obyvatel na vodárenské systémy pro veřejnou potřebu a současně z ekonomických důvodů podstatný další narůst automatizace všech typů zařízení.

3 VODOVODNÍ - VODÁRENSKÝ OBJEKT Jednotlivý objekt určený například k odběru povrchové nebo podzemní vody, čerpací stanice, úpravny vody, distribuční síť, vodojem atd. Mimořádná úloha v úpravnictví surových vod - kvalita sledována od jejího vstupu až po konečný výstup. Při nedodržení/překročení limitů se dodávka pitné vždy do spotřebišť musí ihned zastavit. Následně může být ohrožena i požární bezpečnost daného územního celku - nepoužitelná všechna vnější odběrní místa.

4 VODOVODNÍ - VODÁRENSKÝ OBJEKT Význam vodárenských objektů: akumulace požární množství vody, zvyšování/snižování hydrodynamické tlakové hladiny na odběrních místech jako zdrojích požární vody strategický význam v krizových situacích při nedostatku pro spotřební účely a současně pro požární odběrní místa.

5 VODÁRENSKÁ SOUSTAVA Soustava skupinových vodovodů případně oblastních vodovodů nadmístního významu o velké kapacitě zajišťující zásobování pitnou vodou rozsáhlých území. Pro velkoměsta a velká města jsou velmi často jediný ekvivalentně dostatečný zdroj pitné a požární vody. Jejich význam v celém 21. století se bude s trvale klesajícími zásobami podzemní vody výrazně zvyšovat. Z hlediska požární bezpečnosti mají, na rozdíl od velké části systémů zásobovaných z místních zdrojů vody, zcela dostatečnou kapacitu i na budování plnicích míst dimenzovaných na minimální odběr 60 l.s -1 a dostatečnou kapacitu k zajištění dodávek požární vody pro tunelové stavby, zpravidla v minimálním množství 40 l.s -1.

6 VODÁRENSKÁ SOUSTAVA Vodárenská soustava se dvěma nezávislými zdroji vody

7 VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Vodovod určený k hromadnému zásobování vodou obyvatelstva a jiných odběratelů včetně dodávek vody pro požární účely. Jedná se o vodní dílo (zákon č. 274/2001 Sb., 1.). Zařízení mohou provozovat jen kvalifikované fyzické nebo právnické osoby, které musí splňovat řadu podmínek a následně trvale vést o provozovaném systému důkladnou evidenci. Mimořádný důraz na vedení evidence o kvalitě surové a upravené pitné vodě.

8 VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Vodárenský systém pro veřejnou potřebu: standardní prostředek dodávky pitné vody pro zastavěná území a jeho veřejnou a soukromou infrastrukturu, víceúčelový zdroj vody pro požární potřeby. Jsou-li na těchto vodárenských systémech vhodně navržena vnější odběrní místa jako zdroje požární vody, jsou schopna splnit očekávaná a požadovaná množství vody pro podzemní nebo nadzemní hydranty a výtokové stojany, v některých případech i pro plnicí místa.

9 SPOTŘEBIŠTĚ Lokalita - obec, sídliště, průmyslová zóna, průmyslový závod, tunelové stavby a jiné typy požárně nebezpečných stavebních objektů napojených na vodárenské systémy pro veřejnou potřebu.

10 SKUPINOVÝ VODOVOD Vodovod dodávající pitnou vodu odběratelům několika spotřebišť. Skupinový nebo oblastní vodovod je zpravidla dostatečným zdrojem pitné a požární vody pro desítky měst a obcí.

11 SKUPINOVÝ VODOVOD Zdroj pitné a požární vody nadmístního významu

12 MÍSTNÍ VODOVOD Vodovod dodávající vodu odběratelům jednoho spotřebiště, z jednoho nebo několika povrchových nebo podzemních zdrojů vody. Velmi častý způsob k zajištění dodávek spotřební a požární vody pro obce a menší města. V řadě případů může z požárního hlediska dodávat vodu jen pro podzemní nebo nadzemní hydrantové systémy. Pro tunelové stavby je reálně využitelný jen při odběru požární vody z vodojemů.

13 MÍSTNÍ VODOVOD Zdroj pitné a požární vody místního významu

14 POŽÁRNÍ VODOVOD Vodovod sloužící výhradně potřebám požární ochrany. Ve většině případů jsou požární vodovody budovány pouze v průmyslových areálech. V současné době se od jejich realizace z ekonomickoprovozních důvodů upouští a budují se zcela výjimečně. Jako samostatná zařízení mají nevýhody: pořizovací náklady na stavbu čerpacích a tlakových stanic, dlouhodobé provozní náklady, nutná stavba paralelních vodojemů v areálech, atd. V praxi se s požárními vodovody lze setkat zejména u průmyslových objektů a tunelových staveb. Samostatný požární vodovod s užitkovou vodou, NESMÍ být nikdy propojen s požárním nebo kombinovaným systémem PITNÉ vody v areálech.

15 VODNÍ ZDROJ Povrchové a podzemní vody území, které se využívají nebo mohou být využívány pro zásobování pitnou vodou a požární vodou pro zastavěná území a například také pro tunelové stavby. Při odběru vody z podzemních zdrojů je nutno zvažovat hloubku studen a hladinu podzemní vody (pro mobilní čerpadla max. 6,5 m, jinak musí být vrt nebo studna vystrojena stabilními čerpadly provozovatele vodárenského zdroje).

16 VODNÍ ZDROJ Schéma prameniště a monitorovacích vrtů

17 VODNÍ ZDROJ Odběr vody z podzemního vodního zdroje je z požárního hlediska limitován hloubkou volné hladiny pod terénem a zpravidla ve srovnání s odběrem z povrchového vodního zdroje, i výrazně menší pohotovostní odběrovou kapacitou.

18 VODÁRENSKÁ NÁDRŽ Vodní nádrž určená k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou. Současně je vhodným velkokapacitním zdrojem vody pro požární účely pro hašení rozsáhlých požárů zejména lesních nebo hospodářských ploch mimo zastavěná území měst a obcí.

19 VODÁRENSKÁ NÁDRŽ Vodárenská nádrž vodárenské soustavy

20 TLAKOVÉ PÁSMO Část spotřebiště samostatně zásobována vodou v určitém rozmezí přetlaku. Mají mimořádný význam na kapacitu vnějších odběrních míst. Této schopnosti je vhodné využívat i při odběru vody k požárním zásahům. Pro odběry požární vody tunelových staveb je lze pro nižší hydraulické parametry vodovodní sítě využívat pouze v případech, že součástí tlakového pásma je vodojem s dostatečným objemem akumulované vody.

21 TLAKOVÉ PÁSMO Schéma vodovodní sítě s několika tlakovými pásmy

22 VODOVODNÍ ŘAD Úsek vodovodního potrubí včetně stavebních objektů v systému dopravy pitné vody spotřebitelům a vody určené k požárním účelům. Na vodovodních řadech se nachází převážná část odběrních míst k zabezpečení zastavěných území nebo jednotlivých staveb. Vodovodní řady mohou zásadním způsobem ovlivňovat hydraulickou účinnost odběru vody pro požární účely. Zpravidla žádný vodovodní řad rozvodného systému pitných a požárních vod není vhodný svou kapacitou pro napojení vodovodní přípojky jako zdroje požární vody pro tunelové stavby.

23 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD Vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty nebo spotřebišti. Před jejich vstupem do rozvodného systému spotřebiště je možné a vhodné budovat plnící místa pro mobilní požární techniku. Přiváděcí vodovodní řady jsou mimořádně vhodnými objekty pro napojení vodovodních přípojek pro tunelové stavby. Téměř vždy splňují požadované hydrodynamické tlaky vody a požadavky na množství odebírané vody v případech požárů.

24 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD Základní přiváděcí řad vody do spotřebiště

25 VODOJEM Podzemní, nadzemní nebo věžový objekt určený k akumulaci pitné vody ve spotřebišti. Současně objekt plní funkci akumulované vody pro požární účely.

26 VODOJEM Tepelná izolace Nádrž Maximální hladina Průměr nádrže Minimální hladina Výška nádrže Potrubí plnění Potrubí přelivu Průměr stojanu Stojan Potrubí odběru Plošina Základová patka Přívodní potrubí Potrubí do kanalizace Výstupní žebřík Vstupní dveře Potrubí do spotřebiště Schéma věžového vodojemu

27 POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ TUNELOVÝCH Zdroj požární vody STAVEB Zdroj, který poskytuje požární vodu. Zdroje požární vody se dělí na: zdroje přirozeného původu, víceúčelové zdroje umělé zdroje. Požární vodovod vodovod sloužící výhradně k účelům požární ochrany dané tunelové stavby nebo jejich souboru.

28 POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ Požární voda Voda sloužící k hašení požáru ze zdroje: přirozeného původu, víceúčelového vodního zdroje (vodovodní sítě), umělého zdroje (požární vodovody, požární studny, požární vodní nádrže).

29 Odběrní místo POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ Místo vhodné k odběru požární vody pro tunelové stavby z přiváděcího řadu vodárenské soustavy nebo akumulací místních vodovodů. Odebíraná požární voda je měřena vodoměrem, splňujícím odměrové minimum, zpravidla 40 l.s -1.

30 NÁZVOSLOVÍ A DEFINICE Literatura [1] ČSN Zdroje požární vody. [2] ČSN Navrhování vodovodního potrubí. [3] ČSN Vodní hospodářství: Terminologie vodárenství. [4] ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování vodou. požární [5] KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: [6] KROČOVÁ,Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: [7] Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Monitoring vodovodní sítě. Ostrava 2006.

31 NÁZVOSLOVÍ A DEFINICE Literatura [8] Pitná voda [online]. ENVIS- informační portál o životním prostředí v Praze [cit ]. Dostupné z WWW: <http://envis.prahamesto.cz/rocenky/roc98/rocenk98/kap_022. htm >. [9] STRNADOVÁ, N. - JANDA, V.: Technologie vody I., VŠCHT, Praha 1999, ISBN: [10] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. [11] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

32 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Tato prezentace pro výuku byla vytvořena s podporou ESF v rámci projektu: Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy - SAFETEACH, číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/

33 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Děkuji za pozornost.

Slabé a silné stránky vodovodů pro veřejnou potřebu v 21. století

Slabé a silné stránky vodovodů pro veřejnou potřebu v 21. století Slabé a silné stránky vodovodů pro veřejnou potřebu v 21. století doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. 1), Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA 2) 1) Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Výroční zpráva 2008 OBSAH

Výroční zpráva 2008 OBSAH Výroční zpráva 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vybrané klíčové ukazatele Profil společnosti Představení hlavních akcionářů společnosti Statutární orgány

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

Závěrečná zpráva Textová část

Závěrečná zpráva Textová část Technický audit Vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Statutárním městě Jihlava Závěrečná zpráva Textová část Červen 2013 Auditoři: Ing. Vladimír Kendík, Ing. Miloš Brzák, CSc. Výtisk č. 1 Obsah:

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA RAKOVNÍK 2015 1. ÚVOD... 3 2. VODOVODY... 3 2.1. ZDROJE A ÚPRAVNY VODY... 5 2.2. VODOVODNÍ SÍŤ... 7 2.3. ÚDRŽBA A OPRAVY... 8 2.4. KVALITA DODÁVANÉ VODY...

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 11. NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více