Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s."

Transkript

1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 10, Světická 1229/8, PSČ Název obecně prospěšné společnosti je: Vendelínek, o.p.s. 1.3 Sídlo společnosti je: Praha 10, Světická 1229/8, PSČ DRUH POSKYTOVANÝCH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 2.1 Společnost se zakládá za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a s tím souvisejících služeb. 2.2 K naplnění účelu uvedeného v odstavci 2.1 bude Společnost poskytovat tyto obecně prospěšné služby: (d) zařízení pro mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, organizování volnočasových aktivit dětí, pořádání a tvorba kulturních a kulturně sociálních projektů (jednorázových či dlouhodobých) v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku, včetně zajišťování služeb a činností souvisejících s realizací uvedených projektů, propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb. 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 3.1 Společnost bude poskytovat mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Kapacita míst zařízení je 20 dětí, a to jak pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, tak zároveň i pro organizování volnočasových aktivit dětí. Aktuální volná kapacita bude zveřejněna v sídle Společnosti a na jejich internetových stránkách (http://www.josefinka.cz). Tyto služby budou poskytovány na základě přihlášky dítěte podané jeho zákonným zástupcem. 3.2 Obecně prospěšné služby uvedené v článku 2.1 pod písmeny a budou poskytovány za úplatu tak, aby byly pokryty náklady na jejich poskytování. Ceník těchto služeb bude každoročně schvalovat správní rada Společnosti a bude vyvěšen v sídle Společnosti a zároveň na jejich internetových stránkách (http://www.josefinka.cz). 3.3 Změna shora uvedeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb je možná po předchozím schválení správní radou. 3.4 Další obecně prospěšné služby uvedené v článku 2 budou poskytovány za těchto podmínek: kulturní a kulturně sociální projekty budou tvořeny a pořádány pro nejširší spektrum veřejnosti,

2 propagační činnosti související s poskytováním obecně prospěšných služeb budou poskytovány návštěvníkům Společnosti, spolupracujícím subjektům a další veřejnosti s cílem propagovat aktivity Společnosti, obecně prospěšné služby budou poskytovány v souladu s platným právním řádem České republiky a v souladu s právním postavením obecně prospěšné společnosti vyplývajícím ze zákonných předpisů. 4. PŘEDMĚT DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 4.1 Vedle obecně prospěšných činností bude Společnost vykonávat tyto doplňkové činnosti: hostinská činnost. 5. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 5.1 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 6.1 Orgány Společnosti jsou: Správní rada Dozorčí rada Ředitel 7. SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI 7.1 Správní rada je odpovědná za celkové působení Společnosti. 7.2 Správní rada je tříčlenná a jejími prvními členy jsou: předseda správní rady paní Petra Kůstková, bytem: Praha 10, Holubkova 3098/2, PSČ , r.č.: /0664; člen správní rady pan Michal Zuza, bytem: Praha 10, Šeberovská 208/2, PSČ , r. č.: /0123; člen správní rady paní Lenka Hňupová, bytem Praha 10, Světická 1229/8, PSČ , r.č.: /0503; 7.3 Do působnosti správní rady náleží: (d) vydávat, měnit a doplňovat vnitřní předpisy Společnosti, měnit druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb při zachování účelu Společnosti, pro který byla zřízena, rozhodovat o zrušení Společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne k přijetí likvidační zůstatek ve smyslu 4 odst. 4, dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena,

3 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) schvalovat rozpočet Společnosti, včetně jeho změn, a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) Společnosti, schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Společnosti, rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině, jmenovat likvidátora Společnosti, stanovit dlouhodobou koncepci činnosti Společnosti, uděluje souhlas s nabýváním, zcizováním nebo zatěžováním nemovitostí; uděluje souhlas s nabýváním, zcizováním nebo zatěžováním movitých věci s hodnotou přesahující hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu; uděluje souhlas s nabýváním a zcizováním autorských práv; uděluje souhlas se zakládáním jiných právnických osob a vklady do nich; rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřují právní předpisy a zakládací listina, 7.4 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 7.5 Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 7.6 Za správní radu jedná vždy její předseda. Podepisování správní radou se děje tak, že k názvu Společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda a jeden člen správní rady. 7.7 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 7.8 Členy správní rady jmenuje zakladatel. Zakladatel může též odvolat členy správní rady v případě, že se opakovaně (alespoň třikrát) nezúčastňují zasedání správní rady a dále v případech přestanou-li splňovat podmínku bezúhonnosti pro členství ve správní radě nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo zakládací listinu Společnosti. 7.9 Funkční období členů správní rady je tříleté. Členové správní rady mohou být do funkce zvoleni opakovaně Výkon funkce člena správní rady je bezplatný První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku Společnosti. 8. DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI 8.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. 8.2 Dozorčí rada je tříčlenná, tvoří ji tito členové: předseda dozorčí rady Ing. Alois Hňup, bytem: Praha 10, Světická 1229/8, PSČ , r.č.: /1093; člen dozorčí rady paní Lenka Hňupová, bytem: Praha 10, Světická 1229/8, PSČ 100

4 00, r.č: /0944; člen dozorčí rady pan Jiří Doubek, bytem: Praha 10, Ruská 1338/108, PSČ , r.č.: / Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 8.4 Za dozorčí radu jedná vždy její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 8.5 Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Zakladatel může též odvolat členy dozorčí rady v případě, že se opakovaně (alespoň třikrát) nezúčastňují zasedání dozorčí rady a dále poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon nebo zakládací listinu Společnosti. 8.6 Funkční období dozorčí rady je tříleté. 8.7 Dozorčí rada: přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své dozorčí činnosti, dohlíží na dodržování zákonů, zakladatelské listiny a statutu při činnosti Společnosti. 8.8 Dozorčí rada je oprávněna: nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, svolávat mimořádné zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy Společnosti. 8.9 Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat Dozorčí rada je povinna informovat správní radu a ředitele o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakladatelské listiny, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy a není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. 9. ŘEDITEL 9.1 Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. 9.2 Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato není zákonem ani zakládací listinou svěřena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 9.3 Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 9.4 Prvním ředitelem Společnosti je: Mgr. Pavlína Hňupová, bytem Praha 10, Světická 1229/8, PSČ , r.č.: / Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

5 9.6 Úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti činí správní rada. 9.7 Řediteli za výkon jeho funkce náleží odměna ve výši stanovené správní radou. 10. VKLAD ZAKLADATELE 10.1 Zakladatel ke dni podpisu této smlouvy složili peněžitý vklad v celkové výši 3000,- Kč k rukám jednatelky zakladatele Mgr. Pavlíny Hňupové, která byla tímto stanovena správcem vkladu Ta je složí ve lhůtě 14 dní ode dne účinnosti této zakladatelské listiny na bankovní účet patřící Společnosti. 11. VÝROČNÍ ZPRÁVA 11.1 Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. První zprávu zveřejní nejpozději osmnáct (18) měsíců po vzniku Společnosti Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti budou k dispozici veřejnosti v sídle Společnosti v úředních hodinách Společnosti. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin. 12. ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI 12.1 V případě zrušení Společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek Společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost či na humanitární či charitativní účely podle rozhodnutí správní rady. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 13.1 Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy Společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. V Praze dne Josefínka s.r.o. Mgr. Pavlína Hňupová jednatelka

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Statut Statku Vlčkovice, o.p.s.

Statut Statku Vlčkovice, o.p.s. Statut Statku Vlčkovice, o.p.s. I. Statek Vlčkovice, o.p.s. Statek Vlčkovice, o.p.s. se sídlem Neustupov, Vlčkovice 1, 257 03 Jankov, IČO: 284 53 051 (dále jen Statek Vlčkovice), má poslání vybudovat svébytný

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis ---------------------

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- Strana první N 13/2011 NZ 12/2011 Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- sepsaný dne 21. 1. 2011 (slovy dne dvacátéhoprvního ledna roku dvatisícejedenáct) JUDr. Ivanem Zimolou,

Více