ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, Římov IČO: Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, České Budějovice r.č.: /0960 Mgr. Josefem Klímou, bytem Ke Kozákům 173, Velešín r.č.: /1555 Vladimírem Koupalem, bytem Nám. J. Gurreho 31, Římov r. č.: /145 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO NETŘEBICE Netřebice 131, Velešín, IČO: Zastoupený: Pavlem Talířem, bytem Pořešín 42, Kaplice r. č.: /1964 Ing. Jana Německá, bytem Na Hvízdalce 528, Velešín r. č.: /1018 SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC FRANTIŠEK PERSÁN IČO: Zastoupený: Františkem Persánem, bytem Skřidla 2, Velešín r. č.: /1343 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, JIHOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ Zahrádky 237, Boršov nad Vltavou IČO: Zastoupený: Ing. Janem Štěpánem, bytem Mostky 46, Kaplice r. č.: /104 KVĚTINY ZAHRADNICKÉ POTŘEBY FRANTIŠEK BAUERNÖPL Dlouhá 168, Kaplice IČO: Zastoupený: Františkem Bauernöplem, bytem Dlouhá 168, Kaplice r. č.: /025 LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE s.r.o. Nábřeží Svatopluka Čecha 859, Trhové Sviny 1

2 IČO: Zastoupený: Rostislavem Vacíkem, bytem Ločenice 149, Ločenice r. č.: /0588 BBL ELEKTRONIK Ločenice 98, Ločenice IČO: Zastoupený: Ing. Pavlem Černým, bytem Ločenice 98, Ločenice r. č.: /0150 HOTEL KLOR DOUDLEBY Doudleby 22, České Budějovice IČO: Zastoupený: Jiřím Klorem, bytem Doudleby 22, České Budějovice r. č.: /280 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HRADY NA MALŠI Hrad Pořešín, Kaplice IČO: Zastoupené: Radkem Kocandou, bytem Hubenov 10, Kaplice r. č.: /1244 NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE SVĚTLO Straňany 62, České Budějovice Renata Zacharová IČO: Zastoupená: Renatou Zacharovou, bytem Straňany 62, České Budějovice r. č.: /334 uzavírají smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti následujícího znění: II. Název, sídlo a povaha společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. se sídlem Velešín, Družstevní 596, Velešín založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka

3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. III. Doba trvání společnosti IV. Druhy obecně prospěšných služeb 1) Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční skupiny Pomalší. 2) V rámci přijaté SCLLD podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí: a. péče o kulturní a hospodářský rozvoj b. spoluúčast na projektech evropské spolupráce c. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí d. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce e. podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí f. péče o rozvoj cestovního ruchu g. realizace vzdělávacích aktivit, akcí a programů h. pořádání společenských, kulturních a jiných veřejných akcí na území MAS Pomalší i. propagace regionu j. všestranný rozvoj regionu. 3) Vypisování výzev pro předkládání projektů. 4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, která jsou v souladu se základními přijatými principy komunitně vedeného místního rozvoje venkova, předpisy ČR a EU. 5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel operačních programů EU a ČR. 6) Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v regionu. 7) Evidence a monitorování realizace projektů. 8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti. V. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb Obecně prospěšné služby budou poskytovány zájemcům z řad veřejnosti v souladu s aktuálně platnými pravidly v oblasti SCLLD vydanými příslušnými ministerstvy pro jednotlivé operační programy, popřípadě aktuálně platnými pravidly stanovenými zakladatelem nebo poskytovatelem dotace. 3

4 VI. Vklady zakladatelů 1. Zakladatelé vkládají do společnosti dle své právní formy následující peněžité vklady a to následujícím způsobem: - vklad právnické osoby činí Kč 5000,- - vklad fyzické osoby činí Kč 2000,- SMO Pomalší Kč 5000,- Zemědělské družstvo Netřebice Kč 5000,- František Persán soukromý zemědělec Kč 2000,- Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz Kč 5000,- Květiny zahradnické potřeby František Bauernöpl Kč 2000,- Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Kč 5000,- BBL - ELEKTRONIK Kč 2000,- Hotel Klor Doudleby Kč 2000,- Občanské sdružení Hrady na Malši Kč 5000,- Agentura Domácí péče SVĚTLO Kč 2000,- Vklady budou spláceny na účet společnosti do 14 dnů od vzniku společnosti. Orgány společnosti jsou: 1. Správní rada 2. Ředitel 3. Dozorčí rada 4. Valná hromada VII. Orgány společnosti Vedle těchto orgánů působí v rámci společnosti její organizační složka pro organizaci a řízení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Organizační složka SCLLD) a její orgány. Je-li členem orgánu společnosti fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem orgánu právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Orgány jsou usnášení schopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. 1. Správní rada 4

5 a) Správní rada je vrcholným orgánem společnosti. b) Správní rada má 6 členů. c) Ve Správní radě musí nejméně 3 členové zastupovat místní soukromé partnery a nejvýše 3 členové místní veřejné partnery. d) Správní rada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti. e) Funkční období členů Správní rady je tříleté. f) Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti. g) Funkci člena Správní rady lze zastávat opakovaně. h) Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Správní rady. i) Při rozhodování Správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů Správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady. j) Jednání Správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání rady musí být přítomen předseda nebo místopředseda. k) K jednání Správní rady musí být pozván ředitel společnosti. l) Členství ve Správní radě zaniká: i. uplynutím funkčního období ii. úmrtím iii. odstoupením iv. odvoláním m) Na uvolněná místa členů Správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání Správní rady kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy. n) Do působnosti Správní rady náleží: i. navrhovat změny zakládací listiny v souladu s 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění, ii. zrušení obecně prospěšné společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek, iii. metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi zasedáními valné hromady, iv. vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti, v. dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, vi. vypracovat roční závěrku a výroční zprávu a předložit je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti, vii. jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu, viii. schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty. o) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. p) Prvními členy Správní rady jsou: Ing. Jaroslav Chmelař, bytem Roudné 36, České Budějovice, 5

6 r. č.: /0960 Mgr. Josef Klíma, bytem Ke Kozákům 173, Velešín, r. č.: /1555 Pavel Talíř, bytem Pořešín 42, Kaplice, r. č.: /1964 Rostislav Vacík, bytem Ločenice 149, Ločenice, r. č.: /0588 Radek Kocanda, bytem Hubenov 10, Kaplice, r. č.: /1244 Jiří Klor, bytem Doudleby 22, České Budějovice, r. č.: Předsedou Správní rady byl zvolen: Ing. Jaroslav Chmelař, bytem Roudné 36, České Budějovice, r. č.: /0960 Místopředsedou Správní rady byl zvolen: Pavel Talíř, bytem Pořešín 42, Kaplice, r. č.: / Ředitel a) Ředitel je ze zákona statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. b) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. c) Ředitel nemůže být členem Správní rady ani Dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání Správní rady a Dozorčí rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti v plném rozsahu, pokud zákon nesvěřuje záležitost do kompetence Správní rady. d) Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. 3. Dozorčí rada a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. b) Dozorčí rada je 3členná. Členové Dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí rady. c) Dozorčí radu jmenuje valná hromada členů obecně prospěšné společnosti. d) Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. e) Funkci člena Dozorčí rady lze zastávat opakovaně. f) Dozorčí rada zejména: i. dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti ii. přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti iii. nejméně jednou ročně podává zprávu řediteli a Správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti iv. je povinna upozornit Správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti g) Dozorčí rada je oprávněna: i. podávat Správní radě návrh na odvolání ředitele 6

7 ii. iii. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje svolat mimořádné jednání Správní rady nebo valné hromady zakladatelů společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti. h) Zástupce Dozorčí rady má právo účastnit se jednání Správní rady; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá. i) Prvními členy Dozorčí rady se stali: Vladimír Koupal, bytem Nám. J. Gurreho 31, Římov, r. č.: /145 Ing. Jan Štěpán, bytem Mostky 46, Kaplice, r. č.: /104 Renata Zacharová, bytem Straňany 62, České Budějovice, r. č.: 95606/334 Předsedou Dozorčí rady byl zvolen: Ing. Jan Štěpán, bytem Mostky 46, Kaplice, r. č.: / Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti a) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů. b) Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí Valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. c) Členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami, jsou na Valné hromadě zastupovány fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů člena (právnické osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo jednat. d) Valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává Správní rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 25 % členů obecně prospěšné společnosti. e) Valná hromada volí a odvolává členy Správní rady a Dozorčí rady. f) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti. g) Valná hromada schvaluje změny v zakládací listině. VIII Organizační složka SCLLD Činnosti Organizační složky SCLLD se účastní partneři. Partnerem je ten, kdo má uzavřenu partnerskou smlouvu. O přijímání nových partnerů rozhoduje Shromáždění partnerů. Organizační složka SCLLD je samostatná vnitřní organizační jednotka v rámci Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle této zakladatelské smlouvy. Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu. Organizační složku SCLLD tvoří: 1. Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán) 7

8 2. Výbor (rozhodovací orgán) 3. Výběrová komise (rozhodovací orgán) 4. Kontrolní komise (kontrolní orgán) Nejvyšším orgánem Organizační složky SCLLD je Shromáždění partnerů. Orgány Organizační složky SCLLD jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů ani veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin neměla více než 49 % hlasovacích práv. Jeden partner může být kromě Shromáždění partnerů členem jen nejvýše jednoho dalšího orgánu Organizační složky SCLLD. Vedle orgánů Organizační složky SCLLD je její součástí též kancelář. Seznam aktuálních partnerů v rámci SCLLD včetně registru uzavřených smluv a seznamu členů orgánů vede kancelář. Organizační složka SCLLD provozuje internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace: a) zřizovací dokumenty (zakládací listina či statut), b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin, c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, d) mapa územní působnosti, e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pomalší o.p.s., f) seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu), g) podmínky pro přistoupení nových partnerů včetně práv a povinností partnerů. 1. Shromáždění partnerů a) Shromáždění partnerů je tvořeno všemi partnery, kteří mají uzavřenu partnerskou smlouvu, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv ve Shromáždění partnerů v souladu s pravidly metodiky MZe. b) Jeho jednání je upraveno jednacím řádem. c) Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. d) Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Shromáždění partnerů zejména: a) schvaluje jednací řád Shromáždění partnerů a další vnitřní předpisy Organizační složky SCLLD a její kanceláře, b) nese odpovědnost za návrh na distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS Pomalší o.p.s., c) zřizuje povinné orgány Organizační složky SCLLD, tj. Výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi a volí a odvolává členy těchto orgánů, d) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS v rámci SCLLD, e) schvaluje SCLLD a doporučuje jej ke schválení Správní radě o.p.s., f) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů v rámci uskutečňování SCLLD, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, 8

9 g) doporučuje Správní radě ke schválení část rozpočtu o.p.s. zahrnující činnost v rámci SCLLD, h) schvaluje část výroční zprávy týkající se činnosti a hospodaření Organizační složky SCLLD, i) schvaluje zájmové skupiny na návrh Výboru. Shromáždění partnerů se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jeho jednání svolává Výbor. 2. Výbor a) Výbor je rozhodovacím orgánem Organizační složky SCLLD. b) Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výboru rovné. c) Je-li členem Výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem Výboru právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. d) Členové Výboru jsou voleni na dobu 2 let. Funkci člena Výboru lze zastávat opakovaně. e) Počet členů Výboru je 7. f) Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. g) Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. h) Rozhodovací orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. Do kompetence Výboru spadá zejména: a) doporučovat řediteli o.p.s. uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, b) schvalovat výzvy k podávání žádostí, c) vybírat projekty k realizaci a stanovit výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise, d) svolávat Shromáždění partnerů minimálně jedenkrát ročně. 3. Výběrová komise a) Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky SCLLD. b) Výběrová komise je volena Shromážděním partnerů ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. c) Mandát členů Výběrové komise je jeden rok, opakované zvolení je možné. d) Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 9

10 e) Má 9 členů volených Shromážděním partnerů. Shromáždění partnerů dbá při volbě členů na rovnoměrné zastoupení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. f) Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. g) Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání. Do kompetence Výběrové komise spadá zejména a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD a doporučuje projekty ke schválení Výboru. 4. Kontrolní komise a) Kontrolní komise jako kontrolní orgán kontroluje činnost a hospodaření Organizační složky SCLLD, zejména soulad rozhodování jejích orgánů s obecně závaznými předpisy a pravidly dotačních programů a pravidly pro činnost v rámci SCLLD. b) Členové Kontrolní komise musí být voleni z partnerů MAS. Kontrolní komise má 3 členy volené na 2 roky. Člen Kontrolní komise nesmí být zároveň členem Správní rady společnosti ani Výboru SLLD či Výběrové komise SLLD. Je-li členem Kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem Kontrolní komise právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. c) Kontrolní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání. d) Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní komise rovné. e) Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. f) Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní komise zprávu Shromáždění partnerů o výsledcích své kontrolní činnosti. g) V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů společnosti a požadovat od členů dalších orgánů společnosti nebo od jejích zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. h) Pokud Kontrolní komise shledá, že postup orgánů Organizační složky SCLLD je v rozporu s obecně závaznými předpisy či dotačními pravidly, oznámí to Výboru a dá na vědomí řediteli o.p.s. Výbor je povinen zjednat nápravu. Pokud Výbor nápravu nezjedná, může se Kontrolní komise se svojí námitkou či připomínkou obrátit na Shromáždění partnerů. 10

11 i) Kontrolní komise navrhuje mimořádné jednání Shromáždění partnerů či Výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS. j) Kontrolní komise kontroluje dodržování metodiky způsobu výběru projektů, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektu. k) Kontrolní komise zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD. 5. Kancelář Organizační složky SCLLD a) Je tvořena vedoucím zaměstnancem Organizační složky SCLLD popř. dalšími zaměstnanci. b) Vedoucího zaměstnance kanceláře Organizační složky SCLLD přijímá do pracovního poměru ředitel o.p.s. na návrh Výboru Organizační složky SCLLD. c) Kancelář Organizační složky SCLLD připravuje podklady pro jednání orgánů Organizační složky SCLLD a realizuje rozhodnutí Organizační složky SCLLD i jiných orgánů o.p.s. ve vztahu k uskutečňování SCLLD. 6. Vztahy mezi orgány o.p.s. a orgány Organizační složky SCLLD Ve věcech přípravy a uskutečňování SCLLD a realizace projektů SCLLD k jejímu naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za o.p.s. přednostně příslušná Organizační složka SCLLD. Bez jejího předchozího rozhodnutí či doporučení ani proti jejím rozhodnutím nemohou jiné orgány o.p.s. rozhodovat, ledaže by postupem či rozhodnutím Organizační složky SCLLD měl být porušen zákon nebo o.p.s. vzniknout škoda. IX. Zastupování společnosti a podepisování za společnost Za společnost jedná navenek ředitel v plném rozsahu, pokud zákon nesvěřuje záležitost do kompetence Správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel nebo předseda Správní rady. X. Hospodaření společnosti a) Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat organizační složky. b) Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích 11

12 c) Společnost vede podvojné účetnictví. d) Roční účetní závěrku musí ověřit auditor. e) Společnost zveřejní výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva musí obsahovat informace dle 21 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen výroční zpráva ) se vypracovává za kalendářní rok, přičemž v roce 2006 se za toto období považuje období od vzniku společnosti do Výroční zpráva musí obsahovat údaje podle 21 zák. č. 248/1995 Sb. v platném znění. a) Výroční zpráva bude k nahlédnutí v sídle společnosti. b) Výroční zpráva se zveřejňuje na webových stránkách společnosti. XI. Přijetí nových partnerů a ukončení partnerství Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Noví partneři mohou být přijímáni na základě jejich písemné žádosti, o přijetí rozhodne Shromáždění partnerů. K přijetí nového partnera je třeba jednomyslného souhlasu stávajících partnerů. Partnerství zaniká ke dni uvedenému v žádosti o ukončení partnerství, která musí být doručena na adresu obecně prospěšné společnosti. Shromáždění partnerů může rozhodnout o vyloučení partnera pro zvlášť závažné porušení partnerské smlouvy. Pro přijetí rozhodnutí o vyloučení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných partnerů. XII. Zrušení společnosti a) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. b) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků, platí 69n obchodního zákoníku. c) Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti. d) K provedení likvidace jmenuje Správní rada likvidátora. e) Není-li likvidátor jmenován Správní radou, jmenuje jej příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti. f) Likvidátor je povinen postupovat při likvidaci společnosti dle 9 zákona č. 248/95 Sb. v platném znění. XIII. 12

13 Závěrečná ustanovení Záležitosti, které nejsou upraveny přímo statutem společnosti, platí příslušná ustanovení zákona č.248/95 Sb., v platném znění. Tato změněná zakládací smlouva byla schválena Valnou hromadou konanou v Netřebicích dne z důvodu povinnosti uvést ji do souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období vydanou Ministerstvem zemědělství. Ve Velešíně dne Ing. Jaroslav Chmelař předseda Správní rady Mgr. Pavel Talíř místopředseda Správní rady 13

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Místní akční skupina Blatensko, o.p.s., se sídlem Blatná, Spálená 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 (dále také jen o.p.s. nebo MAS Blatensko nebo také společnost

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

STATUT Královská stezka o.p.s.

STATUT Královská stezka o.p.s. STATUT Královská stezka o.p.s. Čl. I. Založení o.p.s. Valná hromada Královská stezka o.p.s. schválila dne 27. 2. 2007 Zakládací listinu Královská stezka o.p.s. Tato Zakládací listina byla Krajským soudem

Více

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Zakládací listina o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III.

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň, IČO: 60817500 zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.:

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Luhačovské Zálesí o.p.s.

Luhačovské Zálesí o.p.s. Úplné znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. Preambule Zakladatelé společnosti, vědomi si společné odpovědnosti za region Luhačovské Zálesí, rozhodli se k založení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku Stanovy Čl. I Název, sídlo a působnost spolku Název: Sídlo: Působnost spolku: MAS Lašsko, z.s. (dále jen spolek ), zahrnuje území České republiky oblast lze změnit s rozhodnutím valné hromady Čl. II Statut

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane,

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane, Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod občanské sdružení Mgr.Jaroslav JURÁK předseda bytem Osvoboditelů 1814, 688 01 Uh. Brod, okr. Uh.Hradiště MT-605558442, e-mail:jurak25@seznam.cz V Uherském Brodě

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Úplné znění ZAKLÁDACÍ SMLOUVY. obecně prospěšné společnosti OSLAVKA o.p.s., ze dne 23. března 2015. I. Úvodní ustanovení

Úplné znění ZAKLÁDACÍ SMLOUVY. obecně prospěšné společnosti OSLAVKA o.p.s., ze dne 23. března 2015. I. Úvodní ustanovení Úplné znění ZAKLÁDACÍ SMLOUVY obecně prospěšné společnosti OSLAVKA o.p.s., ze dne 23. března 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Název: OSLAVKA o.p.s. (dále jen společnost ) 2. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: -------------------------------------------------------- Farní charita Cheb, identifikační číslo 73634409, se sídlem Cheb, Kostelní nám.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s.

STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s. STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 06. 10. 2010 byla založena obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích o.p.s.

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 28. 11. 2014 založené na základě zákona č.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Stanovy MAS S umavsko, z. s.

Stanovy MAS S umavsko, z. s. Stanovy MAS S umavsko, z. s. Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku 1. MAS Šumavsko, z. s. (dále též jen spolek ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 2. Spolek je založen

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy spolku. ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dne 13. listopadu 2013 vytvořili zakladatelé: Ing. Pavel Borecký, r.č.: 861011/0410, trvale bytem: Obvodová 34/401, Praha 9, 190 00; Mgr.

Více

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Šance pro děti Nadační fond je účelové sdružení majetku, zřízený pro uskutečňování programů v oblasti protidrogové prevence a programů podpůrných. 1. Základní ustanovení 1.1. Název

Více