Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy"

Transkript

1 Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností podle českého práva. II) Jméno a sídlo společnosti Jméno společnosti zní: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. Zkrácený název: MAS Mikulovsko o.p.s. Sídlo společnosti je: K Vápence 69 III) Předmět obecně prospěšné činnosti Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb a) činnosti vedoucí k všestrannému rozvoji regionu (obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu) b) společný postup při pečování o hospodářský rozvoj regionu c) podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí d) vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu e) propagace regionu a jeho zájmového území f) spolupráce na rozvoji venkova na místní i evropské úrovni g) meziregionální a přeshraniční spolupráce h) vytvoření a průběžná aktualizace pilotní integrované strategie regionu a její implementace i) podpora projektů v rámci přijaté strategie, jejichž cílem je rozvoj regionu v intencích programu LEADER a dalších programů EU a ČR j) implementace programu LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s. k) zajištění administrativních činností spojených s implementací programu LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s. l) příprava a vypisování výzev pro předkládání projektů m) hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu n) výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER určených Ministerstvem Zemědělství ČR a programovým výborem obecně prospěšné společnosti o) evidence a monitorování realizace projektů p) další činnosti vyplývající z povinnosti implementace programu LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Strana 1

2 q) vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti MAS r) samostatná příprava a zpracovávání žádostí do programů EU a ČR za účelem zajištění provozu organizační struktury MAS Mikulovsko o.p.s. a za účelem dosažení výše uvedených činností s) metodická a administrativní pomoc jiným subjektům při zpracovávání žádostí do programů EU a ČR t) zřízení a provoz organizační struktury, včetně všech organizačních složek MAS, která bude schopna zajišťovat implementaci programu LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s. a plnit další výše uvedené činnosti IV) Podmínky poskytování služeb a) Při implementaci programu LEADER bude MAS Mikulovsko o.p.s. postupovat dle platných pravidel programu LEADER aktuálního období b) Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí na její aktivity vznášených požadavků. c) Služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu podle ceníku služeb Společnost je založena na dobu neurčitou. V) Trvání společnosti VI) Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti Správní rada Ředitel společnosti Dozorčí rada Programový výbor Výbor pro výběr a monitorování projektů 1) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti a) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je nejvyšším orgánem společnosti. b) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů z veřejného sektoru a současně je-li přítomna nadpoloviční většina soukromého sektoru. c) Pro přijetí usnesení nebo jakéhokoliv rozhodnutí Valnou hromadou obecně prospěšné společnosti je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů z veřejného sektoru a současně nadpoloviční většiny přítomných členů ze soukromého sektoru. d) Členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami jsou na valné hromadě zastupovány fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů člena (právnické osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo jednat. e) Valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává správní rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 25 % členů obecně prospěšné společnosti, s tím, že mezi žádajícími musí být člen veřejného sektoru. Strana 2

3 f) Valná hromada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti. g) Valná hromada rozhoduje o likvidaci společnosti.. h) Valná hromada jmenuje a odvolává členy správní rady a dozorčí rady. i) Valná hromada schvaluje změny zákládací listiny společnosti. j) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti. 2) Správní rada a) Správní rada má 3 členy. b) Ve správní radě musí 2 členové zastupovat místní soukromé partnery a 1 člen místní veřejné partnery (dle rozdělení Komise EU) c) Funkční období členů správní rady je tříleté. d) Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může stejná osoba opět být jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. e) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. f) Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rozhodování správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů správní rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. g) Jednání správní rady svolává předseda. Jednání rady musí být přítomen předseda nebo místopředseda. h) K jednání správní rady musí být pozván ředitel společnosti (s hlasem poradním). i) Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jméno 1 člena, jehož funkční období skončí po roce a 1 člena, jehož funkční období skončí po dvou letech. j) Členství ve správní radě zaniká: 1. uplynutím funkčního období 2. úmrtím 3. odstoupením 4. odvoláním k) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání valné hromady zakladatelů kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy správní rady. l) Do působnosti správní rady náleží: 1. navrhovat změny zakládací listiny v souladu s 4 odst.3 a 4 zákona č. 248/95 Sb. a statutu společnosti. 2. navrhovat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. 3. metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi zasedáními valné hromady zakladatelů 4. dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena. 5. schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti 6. rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině 7. správní rada je zodpovědná za vypracování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy a předkládá je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti. Strana 3

4 8. jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu. 9. jmenovat a odvolávat členy programového výboru 10. jmenovat a odvolávat členy výboru pro výběr a monitorování projektů m) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 3) Ředitel společnosti (a) Ředitel společnosti nemůže být členem správní rady nebo dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. (b) Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, který jedná jejím jménem a řídí činnost obecně prospěšné společnosti ve všech věcech, které nejsou zákonem, zakládací listinou nebo statutem svěřeny do kompetence správní rady. 4) Dozorčí rada a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. b) Dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. c) Dozorčí radu jmenuje valná hromada členů obecně prospěšné společnosti. d) Dozorčí rada zejména: - dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti - přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti - nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě zakladatelů společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti - je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti e) Dozorčí rada je oprávněna: - podávat správní radě návrh na odvolání ředitele - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje - svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady zakladatelů společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti f) Zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá. 5) Programový výbor a) Programový výbor je poradním orgánem správní rady a programotvornou složkou společnosti, která navrhuje rozvojovou strategii území MAS včetně jednotlivých aktivit a opatření. Je zodpovědný za vypracování pilotního rozvojového plánu území a jeho pravidelnou aktualizaci. b) Členy programového výboru mohou být fyzické osoby se sídlem v území MAS nebo fyzické osoby zastupující právnické osoby, které mají sídlo nebo organizační složku v území MAS c) V programovém výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů veřejných. d) Členy programového výboru jmenuje a odvolává správní rada obecně prospěšné společnosti. Na základě návrhů členů obecně prospěšné společnosti. e) Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání programového výboru. f) Programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 1 x ročně. Strana 4

5 g) Programový výbor na svých setkáních posoudí přijaté a realizované projekty a vypracuje pro valnou hromadu zakladatelů zprávu o souladu přijatých a realizovaných projektů s pilotním plánem rozvoje území h) Členem programového výboru musí být minimálně 1 člen správní rady společnosti, nejlépe předseda. 6) Výbor pro výběr a monitorování projektů a) Výbor pro výběr a monitorování projektů je poradním a výkonným orgánem správní rady obecně prospěšné společnosti který zejména: - vypisuje výzvy k podávání projektů - na základě soustavy výběrových kriterií připravených programovým výborem a odsouhlasených Správní radou hodnotí jednotlivé předkládané projekty a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní - je zodpovědný za dodržení stanovených limitů dotací b) Členy výboru pro výběr a monitorování projektů jmenuje správní rada obecně prospěšné společnosti. c) Výbor pro výběr a monitorování projektů musí mít minimálně 5 členů. d) Ve výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů veřejných. VII) Zastupování společnosti a podepisování za společnost a) Za společnost jedná navenek ředitel společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti. VIII) Hospodaření společnosti a) Obecně prospěšné činnosti se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat organizační složky. b) Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. c) Společnost vede podvojné účetnictví. d) Roční účetní závěrku musí ověřit auditor. e) Společnost zveřejní výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Výroční zpráva musí obsahovat informace dle 21 zákona č. 248/95 Sb. IX) Zrušení společnosti a) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností. b) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti Strana 5

6 sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí 69 obchodního zákoníku. c) Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti. d) K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. e) Není-li likvidátor jmenován správní radou, jmenuje jej příslušný soud podle sídla obecně prospěšné společnosti. f) Likvidátor je povinen postupovat při likvidaci společnosti dle 9 zákona č. 248/95 Sb. X) Závěrečná ustanovení a) Záležitosti, které nejsou upraveny přímo statutem společnosti platí příslušná ustanovení zákona č.248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. b) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, a dva budou založeny v dokumentaci společnosti. Tyto stanovy byly přijaty na shromáždění zakladatelů MAS Mikulovsko o.p.s. dne Tyto stanovy byly urpaveny Valnou hromadou členů obecně prospěšné společnosti dne Strana 6

7 XI) Zakladatelé Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Podpis IČ: Adresa: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Březí Březí Zastoupený: Starostou obce Březí Jozefem Pavlíkem Bytem: Lesní 282, Březí Ing. Petr Marcinčák, soukromý vinař IČ: Adresa: Vinařská 6 Rostislav Košťál, soukromý zemědělec IČ: Adresa: Valtická 153/32 DK STUDIO, s.r.o. IČ: Adresa: K Vápence 641 E Zastoupený: Jednatelem společnosti Bc. Danielem Kamenárem Bytem ČSČK 2 MUDr. Ivo Koneš RČ: / 037 Adresa: Brněnská 12 ZOČSOP Adonis IČ: Adresa: Náměstí 30 Zastoupený: Marcelou Koňákovou Bytem: Mlýnská Pohořelice Ing. Bc. Radomír Daňhel, soukromý podnikatel IČ: Adresa: U Boží muky 1201, Rosice Strana 7

8 Ing. Miroslav Volařík, soukromý podnikatel v oblasti cestovního ruchu RČ: / 155 Adresa: Husova 313/36 Ing. Michal Solařík RČ: / Adresa: Kapucínská 191/20 Strana 8

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III.

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň, IČO: 60817500 zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.:

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Statut Nadace českého výtvarného umění

Statut Nadace českého výtvarného umění Statut Nadace českého výtvarného umění (úplné znění účinné ke dni 8.7.2013) Nadace českého výtvarného umění byla zřízena Českým fondem výtvarných umění podle l odst. 3 a 4 zák. č. 318/1993 Sb. a podle

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více