Stanovy Unie rodičů ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Unie rodičů ČR"

Transkript

1 Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí (dále jen "rodičů"), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen "vzdělávání") dětí zejména ve školách a výchovných zařízeních. 2. Unie především hájí práva a zájmy dětí, tj. všech nezletilých občanů, a působí na celém území ČR. 3. Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi spolupracuje na základě partnerství a vzájemného respektování. 4. Unie je právnickou osobou. 5. Unie smí po celém území ČR zřizovat organizační složky s vlastní právní subjektivitou. II. CÍLE 1. Činnost Unie je zaměřena zejména na: respektování práv, potřeb a zájmů dětí vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského či výchovného zařízení a obce vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli 2. Ke splnění svých cílů Unie: a) zjišťuje: úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a zřizovateli školy názory rodičovské veřejnosti na stávající a připravované zákony a vyhlášky související se vzděláváním, včetně jejich změn b) se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje: uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství zkušenosti s moderními formami spolupráce rodičů se školou a s podílem rodičů na kontrole a správě školy v rozvinutých občanských společnostech v ČR platné a připravované zákony a vyhlášky, související se vzděláváním, včetně jejich změn c) spolupracuje s parlamentem, orgány státní správy a samosprávy, školami a dalšími organizacemi d) na různých úrovních (sdružení, regionální centrum, Unie) spolupracuje s Mezinárodní konfederací rodičů (CIP) se sídlem v Paříži, Evropskou rodičovskou organizací v Bruselu a s organizacemi rodičů v jednotlivých státech e) státní správě a odborné i uživatelské veřejnosti předkládá stanoviska, podněty a doporučení

2 související se vzděláváním f) na jednotlivých školách usiluje o spolupráci sdružení rodičů se zvolenými zástupci rodičů v radě školy g) své členy i ostatní rodiče informuje o konkrétních aktivitách Unie a jejich výsledcích. III. ORGANIZACE UNIE A. Orgány Unie Orgány Unie jsou: Shromáždění zástupců, Rada Unie, Výbor Unie, Předseda Unie, Revizor Rady Unie, Kancelář 1. Shromáždění zástupců: a) Shromáždění zástupců je nejvyšším orgánem Unie b) Shromáždění zástupců tvoří všichni volení zástupci (předsedové) jednotlivých místních sdružení a volení zástupci členů Unie, které jsou právnickými osobami c) Do výlučné pravomoci Shromáždění zástupců patří: 1. volba Rady Unie 2. volba Revizora Rady Unie 3. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Rady Unie 4. rozhodnutí o maximální výši režijních poplatků v následujících třech letech 5. rozhodnutí o změnách stanov Unie 6. rozhodnutí o zrušení Unie d) Ve výjimečných případech může shromáždění zástupců svoji pravomoc uvedenou v bodě 6., písm. c) delegovat Radě Unie e) Shromáždění zástupců svolává Předseda Unie: podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři roky neprodleně vždy, když počet členů Rady Unie klesne pod 20 členů jestliže je o to požádá alespoň 10 % zástupců f) Shromáždění zástupců je usnášeníschopné, je-li na něm přítomno alespoň 10 % zástupců. Hlasovací právo jednotlivých zástupců je rovné. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných zástupců. Jednání Shromáždění zástupců jsou veřejná g) Rozhodnutí Shromáždění zástupců jsou závazná pro všechna místní sdružení i členy Unie, kteří jsou právnickými osobami h) Z jednání Shromáždění zástupců se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda spolu se dvěma zvolenými ověřovateli zápisu. 2. Rada Unie a) Rada Unie (dále jen "Rada") zasedá v období mezi jednotlivými zasedáními Shromáždění zástupců. Zasedání Rady svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. b) Rada má nejméně 20 členů. c) Členství v Radě vzniká volbou na Shromáždění zástupců a funkční období je tříleté. Počet funkčních období jednoho člena není omezen d) Členství v Radě zaniká : úmrtím vzdáním se funkce rozhodnutím Rady e) Člen Rady se může vzdát své funkce písemnou rezignací, kterou doručí k rukám Předsedy f) Jestliže se uvolní místo člena rady, může Rada na zbývající funkční období kooptovat nového člena. g) Do výlučné pravomoci Rady patří:

3 volba členů Výboru, Předsedy a Místopředsedy stanovení odměny pracovníkům Unie schvalování rozpočtu a účetní závěrky určení výše poplatků v následujícím roce rozhodování o vyloučení místního sdružení z Unie rozhodování o zřízení regionálních center Unie h) Jednání Rady řídí předseda. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomno alespoň 50 % členů Rady. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. i) Z jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda spolu se zvoleným ověřovatelem zápisu. 3. Výbor Unie a Předseda Unie a) Rada volí ze svých členů Výbor Unie (dále jen "Výbor"), Předsedu Unie (dále jen "Předseda") a Místopředsedu (dále jen "Místopředseda"). b) Výbor má nejméně 7 a nejvýše 9 členů. Funkční období je tříleté. Počet funkčních období jednoho člena je tříleté. Počet funkčních období jednoho člena není omezen. c) Výbor je kolektivním výkonným orgánem v čele s Předsedou, který konkrétním rozhodnutími naplňuje účel sdružení, rozhodnutí Rady a Shromáždění zástupců. Rozhodnutí Výboru nesmí být v rozporu se stanovami Unie, rozhodnutími Shromáždění zástupců a rozhodnutími Rady. Za svoji činnost je Výbor odpovědný Radě Unie. d) Výbor zejména: realizuje usnesení Rady a usnesení Shromáždění zástupců řídí běžnou činnost Unie vede seznam členů Unie, které jsou právnickými osobami a seznam místních sdružení vede seznam volených zástupců vede účetní evidenci připravuje rozpočet připravuje podklady pro jednání Rady Unie a svolává její zasedání e) Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. f) Předseda realizuje rozhodnutí Výboru. Předseda je statutárním orgánem Unie, zastupuje Unii navenek a jedná jejím jménem. Vůči zaměstnancům Unie má postavení vedoucího pracovníka. Předseda je vázán při svém jednání rozhodnutím Výboru. g) Předsedu může s jeho souhlasem zastupovat Místopředseda. h) Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Unie připojí Předseda svůj podpis. Dispozice s majetkem Unie větším než ,- Kč nebo právní úkony, z nichž by pro Unii vyplývaly závazky vyšší než ,- kč, vyžadují spolupodpis ještě alespoň dvou členů Výboru Unie. 4. Kancelář a) Pro zajištění administrativní agendy může Rada Unie zřídit kancelář. b) Činnost Kanceláře je financována z rozpočtu Unie v rozsahu určeném Radou. c) V čele Kanceláře stojí Předseda. 5. Revizor Rady Unie a) Revizor kontroluje rozhodnutí Rady Unie, činnost Předsedy a Výboru Unie b) Revizora volí Shromáždění zástupců. Revizorů může být zvoleno několik, přičemž Shromáždění zástupců každému z nich stanoví rozsah působnosti a pravomocí. Funkční

4 období je tříleté. Počet funkčních období jednoho Revizora není omezen. c) Revizor kontroluje, zda všechna rozhodnutí Rady, Unie, činnost Předsedy a činnost Výboru jsou v souladu s rozhodnutími Shromáždění zástupců, stanovami a právním řádem. Za tímto účelem přezkoumává zejména rozhodnutí Rady Unie a Výboru a účetní agendu. d) Jestliže Revizor zjistí nedostatky, neprodleně vyzve příslušný orgán Unie, aby zjednal nápravu. e) Revizor je odpovědný Shromáždění zástupců, kterému předkládá nejméně jedenkrát za tři roky zprávu o své činnosti. B. Organizační jednotky 1. Unie může zřizovat organizační jednotky při jednotlivých mateřských, základních. základních uměleckých, speciálních a středních školách a školských zařízeních (dále jen "místní sdružení"). 2. Místní sdružení mají právní subjektivitu a mohou nabývat vlastní majetek. Unie neodpovídá za závazky místních sdružení. 3. O zřízení místního sdružení mohou Unii písemně požádat alespoň tři rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáků jedné školy. V žádosti adresované Předsedovi Unie výslovně uvedou, že souhlasí se stanovami Unie. 4. Jestliže při škole již působí místní sdružení Unie, žádost o zřízení dalšího místního sdružení se zamítne. 5. Všechna místní sdružení používají název: Unie rodičů ČR - sdružení při (název školy, školního zařízení) v (název obce). Tento název používají i na svém razítku. 6. Unie poté, co obdrží vyplněný registrační list, vystaví místnímu sdružení registrační kartu jako základní zřizovací listinu a zapíše do seznamu organizačních jednotek Unie. 7. Registrační karta obsahuje: přidělené registrační číslo úplný název místního sdružení razítko a podpis oprávněné osoby Unie datum, ke kterému místní sdružení vzniklo 8. Unie pošle nové organizační jednotce registrační kartu, ke které připojí kopii stanov Unie s vyznačením razítka ministerstva vnitra o registraci a kopii statistického dokumentu s přiděleným identifikačním číslem 9. Místní sdružení vzniklé dle odst. 3., 5. a 6. zvolí na své první Valné hromadě orgány místního sdružení, popř. se zaregistruje u místně příslušného správce daně a zažádá statistický úřad o přidělení IČ. 10. Místní sdružení má tyto orgány: Valnou hromadu Výbor Předsedu 11. Valná hromada je nejvyšší orgán místního sdružení a je tvořena všemi členy (rodiči). Každý člen místního sdružení je členem Unie. Valná hromada zejména: volí výbor volí Předsedu případně volí jednoho až dva Místopředsedy každoročně schvaluje výši řádných členských příspěvků 12. Valná hromada může rozhodnout o ustanovení revizora, který bude kontrolovat zejména hospodaření místního sdružení. 13. Výbor je kolektivní orgán v čele s Předsedou, který zajišťuje chod místního sdružení, naplňování cílů Unie a vede seznamy členů.

5 14. Předseda místního sdružení je statutárním orgánem místního sdružení, zastupuje ho navenek a jedná jeho jménem. Není-li zvolen jiný zástupce, považuje se předseda místního sdružení za zástupce ve Shromáždění zástupců. 15. O zrušení místního sdružení, naložení s jeho majetkem může rozhodnout Valná hromada místního sdružení. Jestliže místní sdružení závažným způsobem porušuje rozhodnutí Unie, stanovy, právní předpisy nebo dlouhodobě neplní svůj účel, může rozhodnout o zrušení místního sdružení také rada Unie. Proti rozhodnutí Rady o zrušení se místní sdružení může odvolat ke Shromáždění zástupců. Součástí rozhodnutí o zrušení a vstupu do likvidace musí být jmenovaní likvidátora. Likvidační zůstatek se převede do majetku Unie. C. Členové 1. Členem místního sdružení může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte do 18ti let jeho věku, který souhlasí se stanovami Unie. 2. Člen místního sdružení má právo: volit své zástupce a aktivně se spolupodílet na činnosti místního sdružení a na činnosti Unie být navrhován a volen do orgánů místního sdružení a do orgánů Unie vyjadřovat své názory, náměty a připomínky osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech místního sdružení v orgánech Unie 3. Člen místního sdružení má povinnost zejména: dodržovat stanovy Unie aktivně se podílet na plnění cílů Unie svědomitě vykonávat funkce v orgánech místního sdružení i v orgánech Unie platit členské příspěvky schválené valnou hromadou místního sdružení 4. Je-li to účelné, mohou orgány místních sdružení, Rada Unie a Výbor Unie rozhodnout, že přijmou osobu, která je významnou osobností, za čestného člena. Čestné členství v orgánech je časově omezeno na dobu funkčního období orgánu, který toto členství udělil. čestný člen nemá za povinnost platit členské příspěvky, může se účastnit zasedání orgánu, kterého je čestným členem, a to bez práva hlasu. D. Právnické osoby 1. Členy Unie se mohou stát právnické osoby, které již jsou sdruženími rodičů a dalších zákonných zástupců dětí při jakékoliv škole či školském zařízení, souhlasí-li se stanovami Unie a dosud nejsou organizačními jednotkami Unie. 2. O přijetí za člena Unie rozhoduje Výbor na základě písemné žádosti, ve které musí být uvedeno, že tato právnická osoba přistupuje ke stanovám Unie. Jestliže při škole již působí místní sdružení Unie nebo člen Unie, který je právnickou osobou, Výbor žádost o přijetí za člena zamítne. 3. Ustanovení o právech a povinnostech členů místního sdružení platí pro členy právnických osob obdobně. 4. Právnická osoba, která je členem Unie se může vlastním rozhodnutím stát organizační jednotkou. O této změně informuje Předsedu Unie nejpozději do 60 dnů. E. Regionální centra 1. Rada může rozhodnout o zřízení regionálního centra Unie. 2. Regionální centrum nemá právní subjektivitu, je řízeno pověřenou osobou a za svoji činnost odpovídá Radě.

6 IV. HOSPODAŘENÍ 1. Zdroje majetku místních sdružení tvoří výnosy vlastního majetku, členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, výnosy akcí a dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů. 2. Výši členského příspěvku a výši výdajů schvaluje Valná hromada místního sdružení na každý školní rok. Pokud rodiče mají na škole víc dětí, platí členský příspěvek pouze jednou. 3. Se svým majetkem hospodaří každé místní sdružení samostatně podle zákonných předpisů, podle jednotné účetní osnovy Unie a podle vlastního rozpočtu. Kontrolu hospodaření provádí revizor volený Valnou hromadou. Nejméně jednou za školní rok Výbor místního sdružení pro členy zveřejňuje veškeré příjmy a výdaje místního sdružení. 4. Místní sdružení platí každoročně Unii režijní poplatek za každého žáka, jehož zákonný zástupce je členem místního sdružení. Výtěžek z režijních poplatků je určen na informační a administrativní výdaje. Výši režijního poplatku každoročně schvaluje Rada Unie. 5. Hromadnou platbu ročního režijního poplatku právnických osob dle oddílu III., části D, organizuje Předseda Unie. 6. Zdroje majetku Unie tvoří výnosy majetku Unie, režijní poplatky jednotlivých místních sdružení a členů Unie, dary právnických a fyzických osob, výnosy akcí a dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů. Kancelář a regionální centra hospodaří s majetkem podle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu projednaného a schváleného Radou Unie na každé hospodářské období. Kontrolu hospodaření provádí Revizoři volení Radou Unie. Nejméně jednou za školní rok Výbor Unie zveřejňuje veškeré příjmy a výdaje kanceláře a regionálních center Unie. V. ZRUŠENÍ UNIE 1. O zrušení Unie rozhoduje Shromáždění zástupců nadpoloviční většinou přítomných zástupců. 2. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem. VI. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 1. Sdružení založená a registrovaná podle stanov Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, Unie- Praha ze dne a stanov Unie rodičů ČR ze dne zůstávají nadále členy Unie rodičů ČR podle těchto stanov. 2. V případech hodných zvláštního zřetele může Rada vyhovět žádosti o výjimku ze stanov. 3. Kancelář Unie nejpozději do šesti měsíců od svého zřízení vypracuje a bude průběžně aktualizovat seznam zástupců, seznam organizačních jednotek a seznam členů Unie. 4. Všechna místní sdružení, která jsou organizačními jednotkami Unie, upraví svůj název, razítko a orgány podle tohoto statutu nejpozději do Stanovy byly schváleny shromážděním zástupců sdružení v Praze dne 17. dubna 1999.

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1

S t a n o v y. Společenstva českých optiků a optometristů. - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v. Č l á n e k 1 S t a n o v y Společenstva českých optiků a optometristů - úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v Č l á n e k 1 Název a sídlo spolku /1/ Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů.

Více