Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř é ě Č ě Š ř ř ě

2 ý ť ř Š Á Ž Ě Ý Ě Á ř ě Í žň é ě ě ě ř ř é Š ř ě ž ý ř ě ř é š ě ě é ě ě ž ů ě ř žř ě ě č Č ě ě é ž ú č ý é é č ě ý š ě Ž ě č ě é ě ž ů č ý ě é ě č ě ý š ě ž ě ř ě ě č ě ž ř č é ý ě č ě č ř é ě ě ě é ý ě é é ý ě š ě ě ř ř ě ý ě Ž ř ž š ě ú é š ě é ě ě ř ě é ý č ř ř ž š ě úě ř ě ř ě ě ř ž ý ů ž ě ř ř é ř ě ř ě ý š ř ř ř é č č č ě ř ř é č č č č ě ř ř é ě č č č ě

3 Č ý Á Š Á Ž Ě Ý ť ř ě Í Ě Á ř ý č č č ř č š é ř é ě Í ž ý ů č č ě ý ž ů Í é č ě úě ý ě é š é ý é ě ě ý č ě č ě ě ě é é č ř é ý č ř č é ý ýý Ž ř é ž ě ř ý ě ě š ř ů ý ě éř ř č ř č ě ř ř ó ž ž č ř ů č ěž é ě ď ř ě ě č ě ř ř ý ř ě ý ě ř ů ď č ě ý ž ý ý ř ě é ý ž ý ř č é ý ě ř é ý ě ř ě ž ř é ř ř ě ř é ž é č ř ě ý ř č ý ě ř Í ě ě č ě č ě

4 r.f+ evropshý soci n M I N I s T E R S r v oš x o l s r v Í, fondv ČR EVROPSKA UNIE MLÁDEŽE R rělovýchovy ť-ř op Vzdě vní konkurenceschopnost NVEST OE Do ROZVOJEVZDĚLAVÁN Bližšpodrobnosti vztahujc se k mstuplněnveřejnézakzky jsou uvedenyv Přlozeč.1 tétoyýzvy, Hodnotc kritéria: Zk adnm hodnotcmkritériem je nejnižšnabdkov cena. Při rodnocen nabdkové ceny je rozhodnjej výšev Kě vč.dph. Toto hodnotckritériumje shodnépro všechnyčsti veřejné zakzky (pozn.,.$89 zókona č.235/2001 Sb.,o dani z přidané hodnoty - mlštnrežimpro cestovnslužbu- DPH se nevyčsluje;tj.jedn se o cenu koncovou). ZadavaÍeIseřad nabdky v rmci každéd čěsti veřejné zakzky zv šť,a to od nejnižšnabdkovéceny v Kě vě. DPH po nejlyššnabdkovoucenu v Kč vě. DPH. Před stanovenm pořad hodnotckomise posoud nabdkovéceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakzky (posouzen z jestlijde ěi nejdeo h ediskapřiměřenostipředstavujeposouzen, mimořdně nzkounabdkovoucenu). Jestliženabdkaobsahuje mimořdně nzkou nabdkovoucenu ve vztahu k předmětu veřejné zakzky, vyžd si hodnotc komise od uchazečepsemnézdůvodněntěch čstnabdky, kteréjsou pro lyši nabdkovéceny podstatné.neodůvodn- li uchazečmimořdně nzkou nabdkovoucenu nebo posoud- li hodnotckomise jeho zdůvodněnjako neopodstatněné, bude nabdkavyřazena. Požadavlryna prókzn splněn zkldn' profesn a technickékvalifikce dodavatele: požaduje prokzni zk adnch Zaďavate splněn kvalifikačnch předpokladů v rozsahu dle $ 53 ZYZ a profesnchkvalifikaěnchpředpokladůdle $ 54 ZYZtakto: o Splněnzkladnchkvalifikačnchpředpokladůdle prokže uchazeč předloženm čestnéhoprohlšen (originl) v rozsahudle $ 53 odst. 1 psm.a) až k)zyz, jehožvzor je uvedenv Přlozeě.3 tétoyýzvy. prokazuje uchazeč Profesn kvalifikačn předpoklady předloženm: o Výpisu z obchodnhorejstřku,pokud je v něm zapsn (ke dni podnnabdkynesmbý staršnež90 kalendřnch dn) Dokladu o oprvněnk podnikn v rozsahu odpovdajcm o předmětu zakzky (výpis z živnostenskéhorejstřku nebo živnostenský lislicenci/koncesi). Doklady prokazujc sp něn profesnch kvalifikačnch předpokladůpostačpředložitv prostékopii. Zadavatel si může originly či úředně ověřené kopie požadovanýchdokladů od vtěznéhouchazečevyždat před podpisem smlouvy (Pozn.: zadavatele upozorňuje, že výpisy vygenerovanéz informačnho systému v elehronické podobě např. z internetu nebudou akceptovny jako forma vhodn pro podn nabdlrypsemnou formou. Nutno předložit výpisy, kde je uvedenó informace o převodu výstupu z informačnhosvstému do listinné podoby strnka 4 29

5 ý Č Š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Ě ř ý ř ý ý č ř ů ž š č ň Í é ř ě ě č ě ň č č ě ý ř ě ě č ů ž ů ý ý é Í č ř č ř ž é š é ř č é ý ě ě é ý ý ě ř ě ř ě é é č č Óž č č é ě ž ď č ě ž ů é é ě ž ž ě ý ě é ě č ý ý ě č č ž ě ý ř č ř ř ě é š ě ž ř ě é ý č ú é é č ú ř ě é ú Í é ž ě é ř ž ů č ý ř ž č ě č ř é ř ž ž ř š č ý ě ř ě ř é č é ř š ř š é ž ů ž ý ř ž č é

6 Č ý š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á é ý ě é Ž ý é ý ě ý ř ě ř é ů é č é č ě ě ž Š čč ě č ž é č ř ů ů é ř ě ý ř ř č é ý ě ú ř ý ě é č ů ý ý ř ě ý ú ř ů ý č Ž ř ě ž ů ř ě ě ř ě é č ě ě ý ř é č é ř č ý ý ý é ř č ý ý ě č é ř č é š ě č ř ů ř č ý ř ě č č ý é é č ý š ž ů č ě ř ě ý ž é ř š Ž ů ě é š ě ý č ř ů ř č é š č Ž ř ě ý ě é Í ř č ř š č é ě č ř

7 * * * evřopský sociln fondv ČR *** *** r.f+ * * * EVRoPSKÁ UN E M I N I s T E R s r v oš x o l s r v ' MLÁDEŽE R rělovýchovy ť-ř op vzdě vní konkuroncgschopnost INVESTICEDo ROZVoJEVZDĚLAVÁN i il.]:!.:7.í!!!!iliil :i', :]: f r i,;i';i,;išii iii;;.,,li m*žli'.j ] nrij!.:]]:i]::.::::ii]}!i1::::i::ň l Požadavky na zpracovn nabdkové ceny: Nabdkovou cenou se pro ič,e y zadéxacho řizen rozumi ::t H: ir ', ;:'4.t". ''.il:.'ži; víll ',!li :"::!:' li:ftliili'řšíliř.rliltl*il llůffillliil na loar,á r:i:7.r;:ir i iii::i;ir.'.:nr:-:iir.:;:nj : a::: ::::.::::::::: :::: : tr.;., : :,!,:. 1, I r J. :':4:1':':.}.'ď#''.:.1:''xj:: xi*ťil$lilllít :': 6' ;:;: * i, 1::,:..: "' n.: :, ; t r \.i', é :,:,...i.. ",\i #: W, "t i.i :; : ) ^:::, I :isj: r 'itl Ll,}tr{1lllljiiLi tlol\louu -. ^^"L.t.''+ "l''ž.l. Ál. *^-". "'. pro ěst 1'a nebo 2. ^*^:^..,'^L JPvJvllJ vrr. o.l.x.* ťlrrvrurrr +A+^ -^.A- ^' lvlv Z4[o^J \T^L:ll.^.'A ^^^^ -^ Nabdkov cena pro čast r můžečinit maximlně ,Kč vč. DPH, tato ěstka je stanovena jako limitn' Nabdka s vyššnabdkovou cenou v Kě vč. DPH bude vyřazen z dalšho hodnocen. ::,, : ' ii ;q' ií{ri],!l T- pij poskytnut služeb bude zpracovna podle věcného ěleněn uvedenéhove Formulři pro rekapitulaci nabdkovéceny, kteý je součst Přlohy č. l, a je uveden n šť pro každoudlěčst. Takto zpracovan Přloha ě. 1 dop něn o nabdkovou cenu pro dlě čst, do které uchazeč předkld nabdku, bude tvořit nedlnousoučstsmlouvy o zajištěnslužeb. ttr:).ai::,,i:i$ ll,,xa+nx uvedenéhov Přloze č' 1 tétovýny ^A,1^Á:, i:: r,; ia;]]!., iii II VX Nabdkov cena mus obsahovat veškerénutnénklady k řdné rea izaci zakénky včetně všech poplatků a veškeých dalšch.' j.ji:''?.1!i:.ž:' i:ež!lé "i.v;illii$.'i; i:. W ^AňÓ i.:.:l:: Nabdkov cena pro Čast z můžečinit maximlně ,Kč vč. DPH, tato čstkaje stanovena jako limitn. Nabdka s vyššnabdkovou cenou v Kě vě. DPH bude vyřazen z dalšho hodnocen. 1:: r Cena zahraniěnhoj arykově-vzdělvacho pobýu v obou čstech mus obsahovat veškerénrklady na řdné plněn dodavatele, tj' pojištěn,dopravy (včetněpřepravy přes kanl La Manche pro Čst 1), mstn dopravy (všechny transfery)' parkovn, ubýovn a stravovn dle specifikace v této zadvaci dokumentaci' jarykového vzdě vni žků v rozsahu min. 9 hodin (1 hodina : 45 min), qýukové a informaěni materi y, letky a mapky pro žky a pedagogy, vstupů do navštvených objektu' přp. dalšch nkladů majcch přmou souvislost s plněnm předmětu zakzky. V celkovéceně mus b;it zahrnuý vstupy uvedenév Přloze ě. l tétoýzvy,..i t ':: Ž' ::]: ]l :!a :Ý: EÉ]]i'\iii]'ilii]] {y] :+l!!.':. ] ] ]]] ]! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :t::::: : : : : : : : : : a : : : : : : : 'v. *.. - '1": l.. ".--. ];'ť'.'' ] i];: : 11 : ' :,": :tl' - :ť.'', ;:;;' 1 +t.'..t *., tttttttttttttttt tt, :i :l::::::::::::)t::j:t):'j]'lti,\. :iii t ti.". 1 -i :tiut:tutututtuu uuutt, l-*l:,,: l Liti.. t6;,,:r Výše nabdkovéceny mus bý garantovna po celou dobu rea izacezakzky,tj,bez ohledu na přpadnéúkyvy kurzuczk ke světovým měnm. Nabdkov cena bude uvedena v krycm listu, Specifikaci předmětu zakzky a nvrhu smlouvy. Smlouva o zajištěnslužeb'kter bude uzavíens vybraným dodavatel em, obsahuje zy azek dodavatel e (v zv aznémv zoru,'poskytovatel'').aby umožnil všem smlouw oznaěenémiako Strnka7z9

8 Í Č ý Š Á Ž Ě Ý ř ť ř ě Í é Ě Á ů ě ý ý ž ř ů é ů ě ř é ř č úč č Í é čř ě ř ě ě ř é č ě ř ř ý ů š é úě ů š ů ř é ě Ž č ý ř ů š š Í ě Ž ý ůž č č č é ř ž ř é Ů ř č ž Í ě ů č ě úč ěž č é ů ě ů ž ě é é ě ě é ě ů š ů ě ů č ě ř ý ů ř ě ý ě é ř ý ě é Í š ý ě ř č ř č č ě ů ě ů š ý ě é ř ě ú š ů ř ý ů ý ř ě ý ě é Í ř ě Ť é ě ý č ý Š ý ě éř ř ě ř ý ř ž ě ď ě

9 ť ř Š Í Č Á Ž Í Ěú Á ě Í é ý ů ž ě ý ůě ů š é é é ý ě ě ř ý č ě ř é ě ž Á ú ř č š Ř ř š ř š ř ř ě ř Č Ú ř ě ř ř ř ě é ř ř ř ř č č ř ě čč č ř ř ř ě ý ěč č ř ř ř č ř č š ě ž ý ř ř ř č ě ě Č é š ě ě ž Č é š ě ý č ž Č é š

10 Přloha č. 1-1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 1: Jazykově-vzdělvac pobyt ve Velké Britnii Jedn se o zajištěn pobytu pro 42 žků a 4 učitele jako doprovod s výukou anglického jazyka ve Velké Britni včetně dopravy, ubytovn, stravovn a pojištěn pro žky a učitele, pro který zadavatel stanovuje tuto zvaznou specifikaci služeb: - Školn pobytový zjezd v délce trvn 7 dn včetně cesty pro 42 žků (většina mladšch 15 let) a 4 osoby pedagogického doprovodu, s nvštěvou Londýna (2x), lokalita ubytovn Oxford. - Cena bude zahrnovat nklady na 4 učitele pedagogického dozoru (1 učitel na skupinu 10 žků). - Termn zjezdu v obdob: (nejdřve možný termn odjezdu) (nejpozději možný termn přjezdu). - Minimln požadavky na harmonogram pobytu: 1. den odjezd z Třince od budovy školy 2. den až 6. den pobyt ve Velké Britnii, 6. den odjezd do České republiky 7. den přjezd do Třince k budově školy. - Doprava zjezdovým luxusnm autobusem v bezvadném technickém stavu s nejméně 2 zkušenými řidiči, ABS, s funkčnm a účastnkům zjezdu volně přstupným WC, s klimatizac a ovldnm vzduchotechniky u každého sedadla, s vybavenm všech sedaček bezpečnostnmi psy, s funkčnm audiovizulnm systémem pro cestujc s nejméně 2 obrazovkami. Autobus bude doprovzet skupinu během celého pobytu. - Cestou do VB přes kanl La Manche je požadovn trajekt, cestou zpět do ČR Eurotunel. - Možnost zakoupen občerstven při cestě zpět, teplých a studených npojů za Kč v průběhu celého zjezdu, odjezd a přjezd od/k budově školy. - Uchazeč (dodavatel zjezdu) zodpovd za technický stav vozidla a kvalifikaci řidičů včetně dodržovn veškerých nrodnch i mezinrodnch předpisů pro přepravu osob včetně osob mladšch 15 let Doložiteln platnost STK a platnost řidičských průkazů řidičů před realizac pobytu. Přloha č. 1-1

11 - Ubytovn žků v hostitelských rodinch (min. 2 až 5. noc) minimlně po dvou žcch stejného pohlav, žci ani pedagogové nebudou v rmci daného typu ubytovn pokoj sdlet s jinými osobami než s účastnky zjezdu, zajištěn každodenn dopravy (doprovodu) žků na/z msta srazu hostitelskou rodinou nebo delegtem, zodpovědnost dodavatele za žky od jejich převzet po dopraven z/na msto srazu, dodavatel je povinen si dopředu zjistit možné překžky (např. alergie na zvřata) na straně cestujcch osob a vybrat hostitelskou rodinu s ohledem na tyto překžky; ubytovn pedagogického doprovodu v hostitelských rodinch nebo ubytovn hotelového typu; strven noci v autobusu možné pouze 1 noc při cestě tam a 1 noc při cestě zpět. - Celodenn stravovn pro žky i pedagogický doprovod v rmci ubytovn v hostitelských rodinch, tj. sndaně a tepl večeře v hostitelských rodinch a oběd formou balčku nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky. Dodavatel je povinen si dopředu zjistit různé potravinové alergie cestujcch osob a zajistit v hostitelských rodinch respektovn těchto alergi. Minimln požadavky: 2. den tepl večeře v hostitelských rodinch 3. až 5. den sndaně, balček msto oběda (nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky), tepl večeře, vše v hostitelských rodinch 6. den sndaně, balček msto oběda v hostitelské rodině. - Jazykové vzdělvn účastnků zjezdu z řad žků v rozsahu nejméně 9 hodin (1 hodina = 45 min) přmé jazykové výuky ve specializované vzdělvac instituci (např. jazykové škole, přpadně běžné britské škole); maximln počet žků během přmé jazykové výuky je 15 žků/1 skupinu. Na konci výuky bude vydn zvěrečný certifikt o absolvovn výuky. - Služby kvalifikovaného průvodce (plynně hovořc anglicky) po celou dobu konn zjezdu včetně zodpovědnosti za organizačn zajištěn programu zjezdu, zajištěn vstupu a rezervac do jednotlivých pamtek včetně výkladu a informac o mstě nvštěvy, organizačn zajištěn přepravnch nležitost s ohledem na věk přepravovaných osob, řešen veškerých vzniklých situac během zjezdu (např. zdravotn problémy, problémy v hostitelských rodinch, atd.); průvodce (delegt) mus po dobu pobytu disponovat kontakty (adresy a telefony) na jednotlivé hostitelské rodiny, dosažitelnost průvodce (delegta) v přpadě nutnosti 24 hodin denně. - Výukové a informačn materily, letky a mapky pro žky a pedagogy budou započteny v ceně zjezdu. - Zajištěn doprovodného programu (nvštěva zajmavých mst, historických pamtek, muze, galeri, kulturnch udlost) - Warwich Castle, Stonehenge, Bath, Windsor. Součst programu mus být 2x nvštěva Londýna s prohldkou (tj. v doprovodu průvodce dojt/dojet do bezprostředn blzkosti pamtky) nejvýznamnějšch dominant: Greenwich, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, London Eye a nvštěva (tj. vstup dovnitř a vnitřn prohldka resp. využit atrakce) nejméně: London Tower, London Eye a Warner Bros Studio. Přloha č. 1-1

12 - Vstupné do navštvených objektů pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu, včetně zajištěn vstupenek pro žky i pro pedagogický doprovod průvodcem. - Mstn doprava (veškeré transfery metro, autobus, loď, lanovka ) pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu. - Pojištěn pro účastnky- komplexn cestovn pojištěn léčebných výloh a úrazové pojištěn včetně přp. převozu zpět do ČR v rozsahu plněn do výše minimlně 3 mil. Kč a ošetřen zubů do výše min ,- Kč, pojištěn storna zjezdu, pojištěn odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou účastnkům, pojištěn odpovědnosti účastnků za škody způsobené účastnky po dobu zjezdu (včetně škod způsobených v pamtkch nebo v hostitelských rodinch), pojištěn zavazadel. - Informačn schůzka pro rodiče žků před odjezdem za přtomnosti zstupce dodavatele nejpozději týden před odjezdem. Přloha č. 1-1

13 FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 1: Jazykově-vzdělvac pobyt ve Velké Britnii Jednotkov cena v Kč bez DPH (na osobu) Jednotkov cena v Kč vč. DPH (na osobu) DPH v Kč (42 osob celkem) Cena v Kč vč. DPH (42 osob celkem) Cena komplet za služby podle zadané specifikace (42 žků + 4 učitelé) CELKEM Pozn.: Jednotkov cena je vyčslena na 1 žka, v ceně jsou zohledněné nklady na 4 učitele pedagogického dozoru, v rozsahu dle Specifikace předmětu zakzky pro dlč čst 1 V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-1

14 PROGRAM k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 1: Jazykově-vzdělvac pobyt ve Velké Britnii Pozn.: V této čsti dodavatel uvede přesný program pobytu: 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 6. den: 7. den: V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-1

15 Přloha č. 1-2 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 2: Jazykově-vzdělvac pobyt v Německu Jedn se o zajištěn pobytu pro 21 žků a 2 učitele jako doprovod s výukou německého jazyka Německu včetně dopravy, ubytovn, stravovn a pojištěn pro žky a učitele, pro který zadavatel stanovuje tuto zvaznou specifikaci služeb: - Školn pobytový zjezd v délce trvn min. 6 dn včetně cesty pro 21 žků (většina mladšch 15 let) a 2 osob pedagogického doprovodu, lokalita ubytovn Berln. - Cena bude zahrnovat nklady na 2 učitele pedagogického dozoru (1 učitel na skupinu 10 žků). - Termn zjezdu v obdob: (nejdřve možný termn odjezdu) (nejpozději možný termn přjezdu). - Minimln požadavky na harmonogram pobytu: 1. den odjezd z Třince od budovy školy do Německa, přjezd a ubytovn v rodinch 2. den až 6. den pobyt v Německu 6. den odjezd do České republiky 6. nebo 7.den přjezd do Třince k budově školy - Doprava zjezdovým luxusnm autobusem v bezvadném technickém stavu s nejméně 2 zkušenými řidiči, ABS, s funkčnm a účastnkům zjezdu volně přstupným WC, s klimatizac a ovldnm vzduchotechniky u každého sedadla, s vybavenm všech sedaček bezpečnostnmi psy, s funkčnm audiovizulnm systémem pro cestujc s nejméně 2 obrazovkami. Autobus bude doprovzet skupinu během celého pobytu. - Možnost zakoupen občerstven při cestě zpět, teplých a studených npojů za Kč v průběhu celého zjezdu, odjezd a přjezd od/k budově školy. - Uchazeč (dodavatel zjezdu) zodpovd za technický stav vozidla a kvalifikaci řidičů včetně dodržovn veškerých nrodnch i mezinrodnch předpisů pro přepravu osob včetně osob mladšch 15 let Doložiteln platnost STK a platnost řidičských průkazů řidičů před realizac pobytu. Přloha č. 1-2

16 - Ubytovn žků v hostitelských rodinch (min. 1. až 5. noc) minimlně po dvou žcch stejného pohlav, žci ani pedagogové nebudou v rmci daného typu ubytovn pokoj sdlet s jinými osobami než s účastnky zjezdu, zajištěn každodenn dopravy (doprovodu) žků na/z msta srazu hostitelskou rodinou nebo delegtem, zodpovědnost dodavatele za žky od jejich převzet po dopraven z/na msto srazu, dodavatel je povinen si dopředu zjistit možné překžky (např. alergie na zvřata) na straně cestujcch osob a vybrat hostitelskou rodinu s ohledem na tyto překžky; ubytovn pedagogického doprovodu v hostitelských rodinch nebo ubytovn hotelového typu; - Celodenn stravovn pro žky a pedagogický doprovod v rmci ubytovn v hostitelských rodinch, tj. sndaně a tepl večeře v hostitelských rodinch a oběd formou balčku nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky. Dodavatel je povinen si dopředu zjistit různé potravinové alergie cestujcch osob a zajistit v hostitelských rodinch respektovn těchto alergi. Minimln požadavky: 1. den tepl večeře v hostitelských rodinch 2. až 5. den sndaně, balček msto oběda (nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky), tepl večeře, vše v hostitelských rodinch 6. den sndaně, balček msto oběda v hostitelské rodině. - Jazykové vzdělvn účastnků zjezdu z řad žků v rozsahu nejméně 9 hodin (1 hodina = 45 min) přmé jazykové výuky ve specializované vzdělvac instituci (např. jazykové škole, přpadně běžné německé škole); maximln počet žků během přmé jazykové výuky je 15 žků/1 skupinu. Na konci výuky bude vydn zvěrečný certifikt o absolvovn výuky. - Služby kvalifikovaného průvodce (plynně hovořc německy) po celou dobu konn zjezdu včetně zodpovědnosti za organizačn zajištěn programu zjezdu, zajištěn vstupu a rezervac do jednotlivých pamtek včetně výkladu a informac o mstě nvštěvy, organizačn zajištěn přepravnch nležitost s ohledem na věk přepravovaných osob, řešen veškerých vzniklých situac během zjezdu (např. zdravotn problémy, problémy v hostitelských rodinch, atd.); průvodce (delegt) mus po dobu pobytu disponovat kontakty (adresy a telefony) na jednotlivé hostitelské rodiny, dosažitelnost průvodce (delegta) v přpadě nutnosti 24 hodin denně. - Výukové a informačn materily, letky a mapky pro žky a pedagogy budou započteny v ceně zjezdu. - Zajištěn doprovodného programu (nvštěva zajmavých mst, historických pamtek, muze, galeri, kulturnch udlost) - dominanty východnho a zpadnho Berlna Egyptské muzeum, Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Alexanderplatz, nvštěva televizn věže Fernsehtum, Olympijský stadion, Museuminsel, Berlin Story Museum, Braniborsk brna, Reichstag. Nvštěva (tj. vstup dovnitř a vnitřn prohldka resp. využit atrakce) nejméně:. věž Fernsehtum, Muzejn ostrov, Řšský sněm, Olympijský stadion a nejméně jedno muzeum. Přloha č. 1-2

17 Součst programu mus být nvštěva Držďan (Frauenkirche, Fürstenzug a Brühlova terasa) a Postupimi (Sanssouci, Cecilienhof) s prohldkou (tj. v doprovodu průvodce dojt/dojet do bezprostředn blzkosti pamtky) nejvýznamnějšch dominant. Součst programu nebude nvštěva vodnch atrakc. - Vstupné do navštvených objektů pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu, včetně zajištěn vstupenek pro žky i pro pedagogický doprovod průvodcem. - Mstn doprava (veškeré transfery metro, autobus, vlak, loď, lanovka ) pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu. - Pojištěn pro účastnky - komplexn cestovn pojištěn léčebných výloh a úrazové pojištěn včetně přp. převozu zpět do ČR v rozsahu plněn do výše minimlně 3 mil. Kč a ošetřen zubů do výše min ,- Kč, pojištěn storna zjezdu, pojištěn odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou účastnkům, pojištěn odpovědnosti účastnků za škody způsobené účastnky po dobu zjezdu (včetně škod způsobených v pamtkch nebo v hostitelských rodinch), pojištěn zavazadel. - Informačn schůzka pro rodiče žků před odjezdem za přtomnosti zstupce dodavatele nejpozději týden před odjezdem. Přloha č. 1-2

18 FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 2: Jazykově-vzdělvac pobyt v Německu Jednotkov cena v Kč bez DPH (na osobu) Jednotkov cena v Kč vč. DPH (na osobu) DPH v Kč (21 osob celkem) Cena v Kč vč. DPH (21 osob celkem) Cena komplet za služby podle zadané specifikace (21 žků + 2 učitelé) CELKEM Pozn.: Jednotkov cena je vyčslena na 1 žka, v ceně jsou zohledněné nklady na 2 učitele pedagogického dozoru, v rozsahu dle Specifikace předmětu zakzky pro dlč čst 2 V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-2

19 PROGRAM k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 2: Jazykově-vzdělvac pobyt v Německu Pozn.: V této čsti dodavatel uvede přesný program pobytu: 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 6. den: 7. den: V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-2

20 Přloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY veřejn zakzka malého rozsahu: Zahraničn jazykově-vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn Identifikačn údaje uchazeče Obchodn firma nebo nzev Sdlo Adresa pro doručovn Prvn forma IČ DIČ Kontaktn osoba Telefon Nabdkov cena pro Čst 1 celkem v Kč Nabdkov cena pro Čst 2 celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V dne raztko a podpis osoby oprvněné jednat za uchazeče Přloha č. 2

21 Nabdka obsahuje: Specifikaci předmětu zakzky pro dlč čst... Formulř nabdkové ceny Program (rozpis) Smlouvu (zvazný nvrh) Čestné prohlšen k prokzn zkladn kvalifikace Prostou kopii výpisu z obchodnho rejstřku Prostou kopii výpisu oprvněn k podnikn Čestné prohlšen k prokzn technické kvalifikace Čestné prohlšen ostatn Přloha č. 2

22 Přloha č. 3 Smlouva o zajištěn služeb uzavřen podle ustanoven 1746 odst. 2 zkona č. 89/2012 Sb., občanský zkonk, ve zněn pozdějšch předpisů I. Smluvn strany Jubilejn Masarykova zkladn škola a mateřsk škola, Třinec, přspěvkov organizace se sdlem: U Splavu 550, Třinec Staré město zastoupena: Mgr. Darjou Hoffmannovou, ředitelkou školy IČ: DIČ: CZ , nen pltcem DPH Bankovn spojen: Komerčn banka, a.s. Čslo účtu: /0100 (dle jen objednatel ) Obchodn firma: se sdlem: IČO: DIČ: bankovn spojen: č.ú.: a zapsan v... vedeném..., oddl..., vložka... (dle jen poskytovatel ) II. Úvodn ustanoven 1. Smluvn strany prohlašuj, že tuto smlouvu uzavraj na zkladě zadvacho řzen na veřejnou zakzku malého rozsahu pod nzvem " Zahraničn jazykově-vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn. 2. Poskytovatel bere na vědom, že předmět smlouvy je financovn z projektu "Cesty za poznnm, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Účelem této smlouvy je zajistit služby pro dlč čst zakzky čst (pozn.: uchazeč dopln čslo a nzev dlč čsti zakzky)(dle jen "čst..."). Přloha č. 3 1

23 4. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý poskytovat za úplatu všechny služby, které jsou předmětem této smlouvy. 5. V přpadě cestovn kancelře nebo v přpadě zprostředkovn služby dle této smlouvy za cestovn kancelř, se poskytovatel zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli doklad o pojištěn zruky pro přpad úpadku cestovn kancelře, v přpadě cestovn kancelře, pro kterou služby dle této smlouvy zprostředkovv (dle jen pojistn smlouva na úpadek ). Pojištěn mus být sjednno v souladu s ustanovenmi zkona č. 159/1999 Sb., o některých podmnkch podnikn a o výkonu některých činnost v oblasti cestovnho ruchu ve zněn pozdějšch předpisů. Poskytovatel se zavazuje do 5 pracovnch dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě na úpadek nebo v přpadě uzavřen nové pojistné smlouvy na úpadek, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu na úpadek. 6. Smluvn strany prohlašuj, že údaje v člnku I. této Smlouvy a taktéž oprvněn k podnikn jsou v souladu s prvn skutečnost v době uzavřen smlouvy. Smluvn strany se zavazuj, že změny dotčených údajů oznm bez prodlen druhé straně. Strany prohlašuj, že osoby podepisujc tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprvněny.smluvn strany se zavazuj, že zstupci smluvnch stran, podepisujcch tuto smlouvu, psemně oznm bez prodlen druhé smluvn straně změny svých identifikačnch údajů, a to včetně změny bankovnho spojen. Psemné oznmen o změně zstupce smluvn strany podepisujcho tuto smlouvu dolož smluvn strana dokladem o volbě nebo jmenovn. V psemném oznmen smluvn strana vždy uvede odkaz na čslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. III. Předmět a účel smlouvy 1. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných podmnek dodat služby dle specifikace pro čst... uvedené v přloze č. 1 této smlouvy (dle jen služby ). 2 Objednatel se zavazuje za řdně provedené služby dle bodu 1 tohoto člnku zaplatit poskytovateli sjednanou cenu. 3. V přpadě, že se služby stanou po podpisu této smlouvy zčsti nebo zcela nedostupné, zavazuje se dodavatel nahradit takovou službu službou stejných nebo lepšch technických vlastnost nebo msta konn. IV. Čas a msto plněn 1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovny v termnech a na mstech uvedených v přloze č. 1 této smlouvy. 2. O řdném proveden služeb bude mezi smluvnmi stranami sepsn protokol. 2

24 3. Objednatel nen povinen uhradit smluvn cenu za služby, pokud nejsou provedeny řdně a v souladu s touto smlouvou. V. Cena, platebn podmnky 1. Cena za zajištěn předmětu plněn dle této smlouvy je stanovena na zkladě výsledku zadvacho řzen objednatele a čin: Cena celkem v Kč bez DPH DPH v Kč Cena celkem v Kč vč. DPH 2. Jednotkov cena, jak je uvedena v Přloze č. 1 k této smlouvě, je nejvýše přpustn a zahrnuje veškeré nklady spojené s předmětem plněn, tzn. že v ceně jsou zahrnuty všechny nklady, včetně veškerých souvisejcch poplatků apod. 3. Sjednan cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněnm dojde ke změně sazby DPH. V takovém přpadě bude zachovna cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH a cena za DPH podle zkonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plněn. 4. Poskytovatel odpovd za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými prvnmi předpisy. 5. Dnem uskutečněn zdanitelného plněni ve smyslu zkona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněn pozdějšch předpisů, je den dodn služeb v celém rozsahu pro čst..., jak je uvedeno ve specifikaci v Přloze č. 1 k této smlouvě a jak bude oběma stranami této smlouvy potvrzeno v psemném protokolu o dodn služeb. 6. Cenu uhrad objednatel na zkladě faktury vystavené poskytovatelem po řdném a včasném proveden služeb, což bude potvrzeno stranami této smlouvy v psemném protokolu. 7. Faktura bude kromě zkonem stanovených nležitost pro daňový doklad obsahovat také: a) čslo a datum vystaven faktury, jméno a přjmen vystavitele faktury a jeho vlastnoručn podpis, b) čslo této smlouvy objednatele a datum uzavřen této smlouvy, c) nzev a registračn čslo projektu dle člnku II. odst. 2. této smlouvy, d) předmět plněn a jeho přesnou specifikaci, e) přlohy - seznam s uvedenm jména a přjmen osob, které se kurzu/pobytu zúčastnily, f) označen banky a čsla účtu, na který mus být zaplaceno. 8. Objednatel uhrad fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele do 15 dnů ode dne obdržen faktury. Za den zaplacen se považuje den, kdy byla přslušn čstka připsna na účet poskytovatele. 3

25 9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou nležitost nebo bude chybně vyúčtovna cena, je objednatel oprvněn fakturu před uplynutm lhůty splatnosti vrtit druhé smluvn straně k proveden opravy s vyznačenm důvodu vrcen. Poskytovatel provede opravu vystavenm nové faktury. Od doby odesln vadné faktury přestv běžet původn lhůta splatnosti. Cel lhůta splatnosti běž opět ode dne doručen nově vyhotovené faktury. 10. Poskytovatel bere na vědom, že objednatel: a) provede bezhotovostn úhradu pouze na účet uvedený v centrlnm registru pltců DPH, a to i v přpadě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné čslo účtu, a to u úplat, kdy celkov cena bude vyšš než dvojnsobek čstky podle zkona upravujcho omezen plateb v hotovosti ( 4 z.č. 254/2004 Sb.), b) bez jakékoliv sankce pozastav vyplacen čsti úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v přpadě, že se poskytovatel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým pltcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý pltce, c) provede úhradu pozastavené čsti DPH podle psm. b) přmo sprvci daně (finančnmu úřadu). VI. Prva a povinnosti smluvnch stran 1. Poskytovatel se zavazuje řdně provést služby uvedené v čl. III. smlouvy v termnu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Poskytovatel zabezpeč na svůj nklad a své nebezpeč všechny úkony souvisejc s dodnm služeb dle této smlouvy, pokud nen v této smlouvě stanoveno jinak. 2. Poskytovatel je povinen zajistit poskytovn služeb sjednaných touto smlouvu v souladu s platnými prvnmi předpisy (bezpečnostnmi, hygienickými, apod.). 3. Při jakýchkoliv nenadlých udlostech, které by ovlivnily realizaci kurzu/pobytu, popřpadě ohrožen účastnků kurzu/pobytu, je poskytovatel povinen zajistit na vlastn nklady objednateli nhradn kurz/pobyt za stejných podmnek sjednaných touto smlouvou, pokud se smluvn strany nedohodnou jinak. 4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby v rozsahu a kvalitě dohodnutých v této smlouvě. V přpadě změn, které způsob snžen kvality a rozsahu služeb oproti této smlouvě, je poskytovatel povinen toto oznmit objednateli se současným nvrhem na slevu ze sjednané ceny. 5. Poskytovatel m prvo požadovat manipulačn poplatek za nahrazen odhlšeného účastnka zjezdu nhradnkem a to v maximln výši 100 Kč za každého takového nhradnka. 6. Smluvn strany jsou povinny se vzjemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řdné a včasné dodn služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řdné a včasné dodn služeb. 7. Poskytovatel bere na vědom, že tato smlouva bude zveřejněna na profilu objednatele a na strnkch Ministerstva školstv, mldeže a tělovýchovy ČR. Poskytovatel prohlašuje, že obsah smlouvy nepovažuje za obchodn tajemstv a uděluje svolen k jejmu zveřejněn bez stanoven jakýchkoliv dalšch podmnek. Poskytnut osobn data osob budou použita pouze pro účely 4

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu)

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu) Příloha č. 4 Návrh smlouvy na veřejnou zakázku s názvem: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 2 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 20 žáků s 2 členným pedagogickým doprovodem (20+2 v Německu)

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Ř Á Á É Ř ř ř Ú é Ř É Á ě ě ý ř ě Ů Ř ř ý ě ě š ř ů Á É Ř éý ů é ž ř ý ž ý é ěř ř é é ř ř ě é é ž ý š ě ř ě é ř é ý é ý ě ě ď ř Ťé ž ť úú Á ú ř é ě ě é ě é ř ě ě é ř ý ž ě ě ě é é ř ý ý ě ě ó Ř Ě Ř Á ř

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o zajištění vzdělávacích kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění vzdělávacích kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 2 Zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění jazykových kurzů a pobytů v zahraničí Smlouva o zajištění vzdělávacích kurzů, ubytování,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Smlouva o zajištění pobytů, kurzů, ubytování, stravování a dopravy žáků a učitelů

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky. Smlouva o zajištění pobytů, kurzů, ubytování, stravování a dopravy žáků a učitelů Závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Smlouva o zajištění pobytů, kurzů, ubytování, stravování a dopravy žáků a učitelů I. Smluvní strany

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

*** * * * g *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Smlouva o zajištění služeb

*** * * * g *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Smlouva o zajištění služeb (Hi.!:, I} 10 evropský I..' g t ~ ~ sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTví, OP Vzdělávání fond v ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o zajištění služeb

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o zajištění služeb Příloha č. 2: Návrh smlouvy o zajištění služeb Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy.

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 337/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: - Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka Jazyky a my o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy specifikace služeb PREAMBULE Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky stanovené ve

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY

LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY LISTINNÝ PRŮVODCE PODÁNÍM NABÍDKY Rámcová smlouva péče o bezlesí na území NP Šumava veřejný zadavatel: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace, IČ: 00583171 se

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Předmětem zakázky jsou služby: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky v zahraničí

Více

PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ OU Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Sídlo: Dvořákova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec. Akce. Cena za pronájem

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec. Akce. Cena za pronájem KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 1 Akce Pronájem literární kavárny a čítárny Čítárna café Městské knihovny Třinec Název uchazeče Právní forma uchazeče Sídlo uchazeče IČ DIČ Adresa pro doručování korespondence

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění kvalifikačních předpokladů podle 62 odstavec 3 zákona č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách Č.1164 název Rekonstrukce vodovodu Hrdějovice-Hluboká, Zámostí- SO-01

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více