Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ý Č š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á ý úč ř ě ů ř ů č é ř ě ř ý ě ě š ř ů ú č ě čňčš ó óí č ě ě ž Ž š ř š ř ř ě ř é ě ř š ů ů Áé ó ďé ř ú č ě ť Ť Ť ů ě é Í ý ě é Í Ř ě é čů ě úř ě é úř Č ě é úř ř ř ž č ě ů š ř é ě Č ě Š ř ř ě

2 ý ť ř Š Á Ž Ě Ý Ě Á ř ě Í žň é ě ě ě ř ř é Š ř ě ž ý ř ě ř é š ě ě é ě ě ž ů ě ř žř ě ě č Č ě ě é ž ú č ý é é č ě ý š ě Ž ě č ě é ě ž ů č ý ě é ě č ě ý š ě ž ě ř ě ě č ě ž ř č é ý ě č ě č ř é ě ě ě é ý ě é é ý ě š ě ě ř ř ě ý ě Ž ř ž š ě ú é š ě é ě ě ř ě é ý č ř ř ž š ě úě ř ě ř ě ě ř ž ý ů ž ě ř ř é ř ě ř ě ý š ř ř ř é č č č ě ř ř é č č č č ě ř ř é ě č č č ě

3 Č ý Á Š Á Ž Ě Ý ť ř ě Í Ě Á ř ý č č č ř č š é ř é ě Í ž ý ů č č ě ý ž ů Í é č ě úě ý ě é š é ý é ě ě ý č ě č ě ě ě é é č ř é ý č ř č é ý ýý Ž ř é ž ě ř ý ě ě š ř ů ý ě éř ř č ř č ě ř ř ó ž ž č ř ů č ěž é ě ď ř ě ě č ě ř ř ý ř ě ý ě ř ů ď č ě ý ž ý ý ř ě é ý ž ý ř č é ý ě ř é ý ě ř ě ž ř é ř ř ě ř é ž é č ř ě ý ř č ý ě ř Í ě ě č ě č ě

4 r.f+ evropshý soci n M I N I s T E R S r v oš x o l s r v Í, fondv ČR EVROPSKA UNIE MLÁDEŽE R rělovýchovy ť-ř op Vzdě vní konkurenceschopnost NVEST OE Do ROZVOJEVZDĚLAVÁN Bližšpodrobnosti vztahujc se k mstuplněnveřejnézakzky jsou uvedenyv Přlozeč.1 tétoyýzvy, Hodnotc kritéria: Zk adnm hodnotcmkritériem je nejnižšnabdkov cena. Při rodnocen nabdkové ceny je rozhodnjej výšev Kě vč.dph. Toto hodnotckritériumje shodnépro všechnyčsti veřejné zakzky (pozn.,.$89 zókona č.235/2001 Sb.,o dani z přidané hodnoty - mlštnrežimpro cestovnslužbu- DPH se nevyčsluje;tj.jedn se o cenu koncovou). ZadavaÍeIseřad nabdky v rmci každéd čěsti veřejné zakzky zv šť,a to od nejnižšnabdkovéceny v Kě vě. DPH po nejlyššnabdkovoucenu v Kč vě. DPH. Před stanovenm pořad hodnotckomise posoud nabdkovéceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakzky (posouzen z jestlijde ěi nejdeo h ediskapřiměřenostipředstavujeposouzen, mimořdně nzkounabdkovoucenu). Jestliženabdkaobsahuje mimořdně nzkou nabdkovoucenu ve vztahu k předmětu veřejné zakzky, vyžd si hodnotc komise od uchazečepsemnézdůvodněntěch čstnabdky, kteréjsou pro lyši nabdkovéceny podstatné.neodůvodn- li uchazečmimořdně nzkou nabdkovoucenu nebo posoud- li hodnotckomise jeho zdůvodněnjako neopodstatněné, bude nabdkavyřazena. Požadavlryna prókzn splněn zkldn' profesn a technickékvalifikce dodavatele: požaduje prokzni zk adnch Zaďavate splněn kvalifikačnch předpokladů v rozsahu dle $ 53 ZYZ a profesnchkvalifikaěnchpředpokladůdle $ 54 ZYZtakto: o Splněnzkladnchkvalifikačnchpředpokladůdle prokže uchazeč předloženm čestnéhoprohlšen (originl) v rozsahudle $ 53 odst. 1 psm.a) až k)zyz, jehožvzor je uvedenv Přlozeě.3 tétoyýzvy. prokazuje uchazeč Profesn kvalifikačn předpoklady předloženm: o Výpisu z obchodnhorejstřku,pokud je v něm zapsn (ke dni podnnabdkynesmbý staršnež90 kalendřnch dn) Dokladu o oprvněnk podnikn v rozsahu odpovdajcm o předmětu zakzky (výpis z živnostenskéhorejstřku nebo živnostenský lislicenci/koncesi). Doklady prokazujc sp něn profesnch kvalifikačnch předpokladůpostačpředložitv prostékopii. Zadavatel si může originly či úředně ověřené kopie požadovanýchdokladů od vtěznéhouchazečevyždat před podpisem smlouvy (Pozn.: zadavatele upozorňuje, že výpisy vygenerovanéz informačnho systému v elehronické podobě např. z internetu nebudou akceptovny jako forma vhodn pro podn nabdlrypsemnou formou. Nutno předložit výpisy, kde je uvedenó informace o převodu výstupu z informačnhosvstému do listinné podoby strnka 4 29

5 ý Č Š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Ě ř ý ř ý ý č ř ů ž š č ň Í é ř ě ě č ě ň č č ě ý ř ě ě č ů ž ů ý ý é Í č ř č ř ž é š é ř č é ý ě ě é ý ý ě ř ě ř ě é é č č Óž č č é ě ž ď č ě ž ů é é ě ž ž ě ý ě é ě č ý ý ě č č ž ě ý ř č ř ř ě é š ě ž ř ě é ý č ú é é č ú ř ě é ú Í é ž ě é ř ž ů č ý ř ž č ě č ř é ř ž ž ř š č ý ě ř ě ř é č é ř š ř š é ž ů ž ý ř ž č é

6 Č ý š Á Ž Ě Ý Í ť ř ě Í Ě Á é ý ě é Ž ý é ý ě ý ř ě ř é ů é č é č ě ě ž Š čč ě č ž é č ř ů ů é ř ě ý ř ř č é ý ě ú ř ý ě é č ů ý ý ř ě ý ú ř ů ý č Ž ř ě ž ů ř ě ě ř ě é č ě ě ý ř é č é ř č ý ý ý é ř č ý ý ě č é ř č é š ě č ř ů ř č ý ř ě č č ý é é č ý š ž ů č ě ř ě ý ž é ř š Ž ů ě é š ě ý č ř ů ř č é š č Ž ř ě ý ě é Í ř č ř š č é ě č ř

7 * * * evřopský sociln fondv ČR *** *** r.f+ * * * EVRoPSKÁ UN E M I N I s T E R s r v oš x o l s r v ' MLÁDEŽE R rělovýchovy ť-ř op vzdě vní konkuroncgschopnost INVESTICEDo ROZVoJEVZDĚLAVÁN i il.]:!.:7.í!!!!iliil :i', :]: f r i,;i';i,;išii iii;;.,,li m*žli'.j ] nrij!.:]]:i]::.::::ii]}!i1::::i::ň l Požadavky na zpracovn nabdkové ceny: Nabdkovou cenou se pro ič,e y zadéxacho řizen rozumi ::t H: ir ', ;:'4.t". ''.il:.'ži; víll ',!li :"::!:' li:ftliili'řšíliř.rliltl*il llůffillliil na loar,á r:i:7.r;:ir i iii::i;ir.'.:nr:-:iir.:;:nj : a::: ::::.::::::::: :::: : tr.;., : :,!,:. 1, I r J. :':4:1':':.}.'ď#''.:.1:''xj:: xi*ťil$lilllít :': 6' ;:;: * i, 1::,:..: "' n.: :, ; t r \.i', é :,:,...i.. ",\i #: W, "t i.i :; : ) ^:::, I :isj: r 'itl Ll,}tr{1lllljiiLi tlol\louu -. ^^"L.t.''+ "l''ž.l. Ál. *^-". "'. pro ěst 1'a nebo 2. ^*^:^..,'^L JPvJvllJ vrr. o.l.x.* ťlrrvrurrr +A+^ -^.A- ^' lvlv Z4[o^J \T^L:ll.^.'A ^^^^ -^ Nabdkov cena pro čast r můžečinit maximlně ,Kč vč. DPH, tato ěstka je stanovena jako limitn' Nabdka s vyššnabdkovou cenou v Kě vč. DPH bude vyřazen z dalšho hodnocen. ::,, : ' ii ;q' ií{ri],!l T- pij poskytnut služeb bude zpracovna podle věcného ěleněn uvedenéhove Formulři pro rekapitulaci nabdkovéceny, kteý je součst Přlohy č. l, a je uveden n šť pro každoudlěčst. Takto zpracovan Přloha ě. 1 dop něn o nabdkovou cenu pro dlě čst, do které uchazeč předkld nabdku, bude tvořit nedlnousoučstsmlouvy o zajištěnslužeb. ttr:).ai::,,i:i$ ll,,xa+nx uvedenéhov Přloze č' 1 tétovýny ^A,1^Á:, i:: r,; ia;]]!., iii II VX Nabdkov cena mus obsahovat veškerénutnénklady k řdné rea izaci zakénky včetně všech poplatků a veškeých dalšch.' j.ji:''?.1!i:.ž:' i:ež!lé "i.v;illii$.'i; i:. W ^AňÓ i.:.:l:: Nabdkov cena pro Čast z můžečinit maximlně ,Kč vč. DPH, tato čstkaje stanovena jako limitn. Nabdka s vyššnabdkovou cenou v Kě vě. DPH bude vyřazen z dalšho hodnocen. 1:: r Cena zahraniěnhoj arykově-vzdělvacho pobýu v obou čstech mus obsahovat veškerénrklady na řdné plněn dodavatele, tj' pojištěn,dopravy (včetněpřepravy přes kanl La Manche pro Čst 1), mstn dopravy (všechny transfery)' parkovn, ubýovn a stravovn dle specifikace v této zadvaci dokumentaci' jarykového vzdě vni žků v rozsahu min. 9 hodin (1 hodina : 45 min), qýukové a informaěni materi y, letky a mapky pro žky a pedagogy, vstupů do navštvených objektu' přp. dalšch nkladů majcch přmou souvislost s plněnm předmětu zakzky. V celkovéceně mus b;it zahrnuý vstupy uvedenév Přloze ě. l tétoýzvy,..i t ':: Ž' ::]: ]l :!a :Ý: EÉ]]i'\iii]'ilii]] {y] :+l!!.':. ] ] ]]] ]! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :t::::: : : : : : : : : : a : : : : : : : 'v. *.. - '1": l.. ".--. ];'ť'.'' ] i];: : 11 : ' :,": :tl' - :ť.'', ;:;;' 1 +t.'..t *., tttttttttttttttt tt, :i :l::::::::::::)t::j:t):'j]'lti,\. :iii t ti.". 1 -i :tiut:tutututtuu uuutt, l-*l:,,: l Liti.. t6;,,:r Výše nabdkovéceny mus bý garantovna po celou dobu rea izacezakzky,tj,bez ohledu na přpadnéúkyvy kurzuczk ke světovým měnm. Nabdkov cena bude uvedena v krycm listu, Specifikaci předmětu zakzky a nvrhu smlouvy. Smlouva o zajištěnslužeb'kter bude uzavíens vybraným dodavatel em, obsahuje zy azek dodavatel e (v zv aznémv zoru,'poskytovatel'').aby umožnil všem smlouw oznaěenémiako Strnka7z9

8 Í Č ý Š Á Ž Ě Ý ř ť ř ě Í é Ě Á ů ě ý ý ž ř ů é ů ě ř é ř č úč č Í é čř ě ř ě ě ř é č ě ř ř ý ů š é úě ů š ů ř é ě Ž č ý ř ů š š Í ě Ž ý ůž č č č é ř ž ř é Ů ř č ž Í ě ů č ě úč ěž č é ů ě ů ž ě é é ě ě é ě ů š ů ě ů č ě ř ý ů ř ě ý ě é ř ý ě é Í š ý ě ř č ř č č ě ů ě ů š ý ě é ř ě ú š ů ř ý ů ý ř ě ý ě é Í ř ě Ť é ě ý č ý Š ý ě éř ř ě ř ý ř ž ě ď ě

9 ť ř Š Í Č Á Ž Í Ěú Á ě Í é ý ů ž ě ý ůě ů š é é é ý ě ě ř ý č ě ř é ě ž Á ú ř č š Ř ř š ř š ř ř ě ř Č Ú ř ě ř ř ř ě é ř ř ř ř č č ř ě čč č ř ř ř ě ý ěč č ř ř ř č ř č š ě ž ý ř ř ř č ě ě Č é š ě ě ž Č é š ě ý č ž Č é š

10 Přloha č. 1-1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 1: Jazykově-vzdělvac pobyt ve Velké Britnii Jedn se o zajištěn pobytu pro 42 žků a 4 učitele jako doprovod s výukou anglického jazyka ve Velké Britni včetně dopravy, ubytovn, stravovn a pojištěn pro žky a učitele, pro který zadavatel stanovuje tuto zvaznou specifikaci služeb: - Školn pobytový zjezd v délce trvn 7 dn včetně cesty pro 42 žků (většina mladšch 15 let) a 4 osoby pedagogického doprovodu, s nvštěvou Londýna (2x), lokalita ubytovn Oxford. - Cena bude zahrnovat nklady na 4 učitele pedagogického dozoru (1 učitel na skupinu 10 žků). - Termn zjezdu v obdob: (nejdřve možný termn odjezdu) (nejpozději možný termn přjezdu). - Minimln požadavky na harmonogram pobytu: 1. den odjezd z Třince od budovy školy 2. den až 6. den pobyt ve Velké Britnii, 6. den odjezd do České republiky 7. den přjezd do Třince k budově školy. - Doprava zjezdovým luxusnm autobusem v bezvadném technickém stavu s nejméně 2 zkušenými řidiči, ABS, s funkčnm a účastnkům zjezdu volně přstupným WC, s klimatizac a ovldnm vzduchotechniky u každého sedadla, s vybavenm všech sedaček bezpečnostnmi psy, s funkčnm audiovizulnm systémem pro cestujc s nejméně 2 obrazovkami. Autobus bude doprovzet skupinu během celého pobytu. - Cestou do VB přes kanl La Manche je požadovn trajekt, cestou zpět do ČR Eurotunel. - Možnost zakoupen občerstven při cestě zpět, teplých a studených npojů za Kč v průběhu celého zjezdu, odjezd a přjezd od/k budově školy. - Uchazeč (dodavatel zjezdu) zodpovd za technický stav vozidla a kvalifikaci řidičů včetně dodržovn veškerých nrodnch i mezinrodnch předpisů pro přepravu osob včetně osob mladšch 15 let Doložiteln platnost STK a platnost řidičských průkazů řidičů před realizac pobytu. Přloha č. 1-1

11 - Ubytovn žků v hostitelských rodinch (min. 2 až 5. noc) minimlně po dvou žcch stejného pohlav, žci ani pedagogové nebudou v rmci daného typu ubytovn pokoj sdlet s jinými osobami než s účastnky zjezdu, zajištěn každodenn dopravy (doprovodu) žků na/z msta srazu hostitelskou rodinou nebo delegtem, zodpovědnost dodavatele za žky od jejich převzet po dopraven z/na msto srazu, dodavatel je povinen si dopředu zjistit možné překžky (např. alergie na zvřata) na straně cestujcch osob a vybrat hostitelskou rodinu s ohledem na tyto překžky; ubytovn pedagogického doprovodu v hostitelských rodinch nebo ubytovn hotelového typu; strven noci v autobusu možné pouze 1 noc při cestě tam a 1 noc při cestě zpět. - Celodenn stravovn pro žky i pedagogický doprovod v rmci ubytovn v hostitelských rodinch, tj. sndaně a tepl večeře v hostitelských rodinch a oběd formou balčku nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky. Dodavatel je povinen si dopředu zjistit různé potravinové alergie cestujcch osob a zajistit v hostitelských rodinch respektovn těchto alergi. Minimln požadavky: 2. den tepl večeře v hostitelských rodinch 3. až 5. den sndaně, balček msto oběda (nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky), tepl večeře, vše v hostitelských rodinch 6. den sndaně, balček msto oběda v hostitelské rodině. - Jazykové vzdělvn účastnků zjezdu z řad žků v rozsahu nejméně 9 hodin (1 hodina = 45 min) přmé jazykové výuky ve specializované vzdělvac instituci (např. jazykové škole, přpadně běžné britské škole); maximln počet žků během přmé jazykové výuky je 15 žků/1 skupinu. Na konci výuky bude vydn zvěrečný certifikt o absolvovn výuky. - Služby kvalifikovaného průvodce (plynně hovořc anglicky) po celou dobu konn zjezdu včetně zodpovědnosti za organizačn zajištěn programu zjezdu, zajištěn vstupu a rezervac do jednotlivých pamtek včetně výkladu a informac o mstě nvštěvy, organizačn zajištěn přepravnch nležitost s ohledem na věk přepravovaných osob, řešen veškerých vzniklých situac během zjezdu (např. zdravotn problémy, problémy v hostitelských rodinch, atd.); průvodce (delegt) mus po dobu pobytu disponovat kontakty (adresy a telefony) na jednotlivé hostitelské rodiny, dosažitelnost průvodce (delegta) v přpadě nutnosti 24 hodin denně. - Výukové a informačn materily, letky a mapky pro žky a pedagogy budou započteny v ceně zjezdu. - Zajištěn doprovodného programu (nvštěva zajmavých mst, historických pamtek, muze, galeri, kulturnch udlost) - Warwich Castle, Stonehenge, Bath, Windsor. Součst programu mus být 2x nvštěva Londýna s prohldkou (tj. v doprovodu průvodce dojt/dojet do bezprostředn blzkosti pamtky) nejvýznamnějšch dominant: Greenwich, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, London Eye a nvštěva (tj. vstup dovnitř a vnitřn prohldka resp. využit atrakce) nejméně: London Tower, London Eye a Warner Bros Studio. Přloha č. 1-1

12 - Vstupné do navštvených objektů pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu, včetně zajištěn vstupenek pro žky i pro pedagogický doprovod průvodcem. - Mstn doprava (veškeré transfery metro, autobus, loď, lanovka ) pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu. - Pojištěn pro účastnky- komplexn cestovn pojištěn léčebných výloh a úrazové pojištěn včetně přp. převozu zpět do ČR v rozsahu plněn do výše minimlně 3 mil. Kč a ošetřen zubů do výše min ,- Kč, pojištěn storna zjezdu, pojištěn odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou účastnkům, pojištěn odpovědnosti účastnků za škody způsobené účastnky po dobu zjezdu (včetně škod způsobených v pamtkch nebo v hostitelských rodinch), pojištěn zavazadel. - Informačn schůzka pro rodiče žků před odjezdem za přtomnosti zstupce dodavatele nejpozději týden před odjezdem. Přloha č. 1-1

13 FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 1: Jazykově-vzdělvac pobyt ve Velké Britnii Jednotkov cena v Kč bez DPH (na osobu) Jednotkov cena v Kč vč. DPH (na osobu) DPH v Kč (42 osob celkem) Cena v Kč vč. DPH (42 osob celkem) Cena komplet za služby podle zadané specifikace (42 žků + 4 učitelé) CELKEM Pozn.: Jednotkov cena je vyčslena na 1 žka, v ceně jsou zohledněné nklady na 4 učitele pedagogického dozoru, v rozsahu dle Specifikace předmětu zakzky pro dlč čst 1 V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-1

14 PROGRAM k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 1: Jazykově-vzdělvac pobyt ve Velké Britnii Pozn.: V této čsti dodavatel uvede přesný program pobytu: 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 6. den: 7. den: V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-1

15 Přloha č. 1-2 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 2: Jazykově-vzdělvac pobyt v Německu Jedn se o zajištěn pobytu pro 21 žků a 2 učitele jako doprovod s výukou německého jazyka Německu včetně dopravy, ubytovn, stravovn a pojištěn pro žky a učitele, pro který zadavatel stanovuje tuto zvaznou specifikaci služeb: - Školn pobytový zjezd v délce trvn min. 6 dn včetně cesty pro 21 žků (většina mladšch 15 let) a 2 osob pedagogického doprovodu, lokalita ubytovn Berln. - Cena bude zahrnovat nklady na 2 učitele pedagogického dozoru (1 učitel na skupinu 10 žků). - Termn zjezdu v obdob: (nejdřve možný termn odjezdu) (nejpozději možný termn přjezdu). - Minimln požadavky na harmonogram pobytu: 1. den odjezd z Třince od budovy školy do Německa, přjezd a ubytovn v rodinch 2. den až 6. den pobyt v Německu 6. den odjezd do České republiky 6. nebo 7.den přjezd do Třince k budově školy - Doprava zjezdovým luxusnm autobusem v bezvadném technickém stavu s nejméně 2 zkušenými řidiči, ABS, s funkčnm a účastnkům zjezdu volně přstupným WC, s klimatizac a ovldnm vzduchotechniky u každého sedadla, s vybavenm všech sedaček bezpečnostnmi psy, s funkčnm audiovizulnm systémem pro cestujc s nejméně 2 obrazovkami. Autobus bude doprovzet skupinu během celého pobytu. - Možnost zakoupen občerstven při cestě zpět, teplých a studených npojů za Kč v průběhu celého zjezdu, odjezd a přjezd od/k budově školy. - Uchazeč (dodavatel zjezdu) zodpovd za technický stav vozidla a kvalifikaci řidičů včetně dodržovn veškerých nrodnch i mezinrodnch předpisů pro přepravu osob včetně osob mladšch 15 let Doložiteln platnost STK a platnost řidičských průkazů řidičů před realizac pobytu. Přloha č. 1-2

16 - Ubytovn žků v hostitelských rodinch (min. 1. až 5. noc) minimlně po dvou žcch stejného pohlav, žci ani pedagogové nebudou v rmci daného typu ubytovn pokoj sdlet s jinými osobami než s účastnky zjezdu, zajištěn každodenn dopravy (doprovodu) žků na/z msta srazu hostitelskou rodinou nebo delegtem, zodpovědnost dodavatele za žky od jejich převzet po dopraven z/na msto srazu, dodavatel je povinen si dopředu zjistit možné překžky (např. alergie na zvřata) na straně cestujcch osob a vybrat hostitelskou rodinu s ohledem na tyto překžky; ubytovn pedagogického doprovodu v hostitelských rodinch nebo ubytovn hotelového typu; - Celodenn stravovn pro žky a pedagogický doprovod v rmci ubytovn v hostitelských rodinch, tj. sndaně a tepl večeře v hostitelských rodinch a oběd formou balčku nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky. Dodavatel je povinen si dopředu zjistit různé potravinové alergie cestujcch osob a zajistit v hostitelských rodinch respektovn těchto alergi. Minimln požadavky: 1. den tepl večeře v hostitelských rodinch 2. až 5. den sndaně, balček msto oběda (nebo oběd v zařzen hromadného stravovn určeném pro žky), tepl večeře, vše v hostitelských rodinch 6. den sndaně, balček msto oběda v hostitelské rodině. - Jazykové vzdělvn účastnků zjezdu z řad žků v rozsahu nejméně 9 hodin (1 hodina = 45 min) přmé jazykové výuky ve specializované vzdělvac instituci (např. jazykové škole, přpadně běžné německé škole); maximln počet žků během přmé jazykové výuky je 15 žků/1 skupinu. Na konci výuky bude vydn zvěrečný certifikt o absolvovn výuky. - Služby kvalifikovaného průvodce (plynně hovořc německy) po celou dobu konn zjezdu včetně zodpovědnosti za organizačn zajištěn programu zjezdu, zajištěn vstupu a rezervac do jednotlivých pamtek včetně výkladu a informac o mstě nvštěvy, organizačn zajištěn přepravnch nležitost s ohledem na věk přepravovaných osob, řešen veškerých vzniklých situac během zjezdu (např. zdravotn problémy, problémy v hostitelských rodinch, atd.); průvodce (delegt) mus po dobu pobytu disponovat kontakty (adresy a telefony) na jednotlivé hostitelské rodiny, dosažitelnost průvodce (delegta) v přpadě nutnosti 24 hodin denně. - Výukové a informačn materily, letky a mapky pro žky a pedagogy budou započteny v ceně zjezdu. - Zajištěn doprovodného programu (nvštěva zajmavých mst, historických pamtek, muze, galeri, kulturnch udlost) - dominanty východnho a zpadnho Berlna Egyptské muzeum, Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Alexanderplatz, nvštěva televizn věže Fernsehtum, Olympijský stadion, Museuminsel, Berlin Story Museum, Braniborsk brna, Reichstag. Nvštěva (tj. vstup dovnitř a vnitřn prohldka resp. využit atrakce) nejméně:. věž Fernsehtum, Muzejn ostrov, Řšský sněm, Olympijský stadion a nejméně jedno muzeum. Přloha č. 1-2

17 Součst programu mus být nvštěva Držďan (Frauenkirche, Fürstenzug a Brühlova terasa) a Postupimi (Sanssouci, Cecilienhof) s prohldkou (tj. v doprovodu průvodce dojt/dojet do bezprostředn blzkosti pamtky) nejvýznamnějšch dominant. Součst programu nebude nvštěva vodnch atrakc. - Vstupné do navštvených objektů pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu, včetně zajištěn vstupenek pro žky i pro pedagogický doprovod průvodcem. - Mstn doprava (veškeré transfery metro, autobus, vlak, loď, lanovka ) pro účastnky zjezdu budou započteny v ceně zjezdu. - Pojištěn pro účastnky - komplexn cestovn pojištěn léčebných výloh a úrazové pojištěn včetně přp. převozu zpět do ČR v rozsahu plněn do výše minimlně 3 mil. Kč a ošetřen zubů do výše min ,- Kč, pojištěn storna zjezdu, pojištěn odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou účastnkům, pojištěn odpovědnosti účastnků za škody způsobené účastnky po dobu zjezdu (včetně škod způsobených v pamtkch nebo v hostitelských rodinch), pojištěn zavazadel. - Informačn schůzka pro rodiče žků před odjezdem za přtomnosti zstupce dodavatele nejpozději týden před odjezdem. Přloha č. 1-2

18 FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 2: Jazykově-vzdělvac pobyt v Německu Jednotkov cena v Kč bez DPH (na osobu) Jednotkov cena v Kč vč. DPH (na osobu) DPH v Kč (21 osob celkem) Cena v Kč vč. DPH (21 osob celkem) Cena komplet za služby podle zadané specifikace (21 žků + 2 učitelé) CELKEM Pozn.: Jednotkov cena je vyčslena na 1 žka, v ceně jsou zohledněné nklady na 2 učitele pedagogického dozoru, v rozsahu dle Specifikace předmětu zakzky pro dlč čst 2 V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-2

19 PROGRAM k veřejné zakzce malého rozsahu Zahraničn jazykově vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn" (Veřejn zakzka malého rozsahu na služby zadvan mimo působnost zkona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakzkch, ve zněn pozdějšch předpisů (dle jen ZVZ ). Dlč čst 2: Jazykově-vzdělvac pobyt v Německu Pozn.: V této čsti dodavatel uvede přesný program pobytu: 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 6. den: 7. den: V.. dne:. Titul, jméno, přjmen, funkce odpovědného/ných zstupce/ů dodavatele Vlastnoručn podpis/y Přloha č. 1-2

20 Přloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY veřejn zakzka malého rozsahu: Zahraničn jazykově-vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn Identifikačn údaje uchazeče Obchodn firma nebo nzev Sdlo Adresa pro doručovn Prvn forma IČ DIČ Kontaktn osoba Telefon Nabdkov cena pro Čst 1 celkem v Kč Nabdkov cena pro Čst 2 celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny) DPH včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V dne raztko a podpis osoby oprvněné jednat za uchazeče Přloha č. 2

21 Nabdka obsahuje: Specifikaci předmětu zakzky pro dlč čst... Formulř nabdkové ceny Program (rozpis) Smlouvu (zvazný nvrh) Čestné prohlšen k prokzn zkladn kvalifikace Prostou kopii výpisu z obchodnho rejstřku Prostou kopii výpisu oprvněn k podnikn Čestné prohlšen k prokzn technické kvalifikace Čestné prohlšen ostatn Přloha č. 2

22 Přloha č. 3 Smlouva o zajištěn služeb uzavřen podle ustanoven 1746 odst. 2 zkona č. 89/2012 Sb., občanský zkonk, ve zněn pozdějšch předpisů I. Smluvn strany Jubilejn Masarykova zkladn škola a mateřsk škola, Třinec, přspěvkov organizace se sdlem: U Splavu 550, Třinec Staré město zastoupena: Mgr. Darjou Hoffmannovou, ředitelkou školy IČ: DIČ: CZ , nen pltcem DPH Bankovn spojen: Komerčn banka, a.s. Čslo účtu: /0100 (dle jen objednatel ) Obchodn firma: se sdlem: IČO: DIČ: bankovn spojen: č.ú.: a zapsan v... vedeném..., oddl..., vložka... (dle jen poskytovatel ) II. Úvodn ustanoven 1. Smluvn strany prohlašuj, že tuto smlouvu uzavraj na zkladě zadvacho řzen na veřejnou zakzku malého rozsahu pod nzvem " Zahraničn jazykově-vzdělvac pobyty pro žky JMZŠ - opakovn. 2. Poskytovatel bere na vědom, že předmět smlouvy je financovn z projektu "Cesty za poznnm, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Účelem této smlouvy je zajistit služby pro dlč čst zakzky čst (pozn.: uchazeč dopln čslo a nzev dlč čsti zakzky)(dle jen "čst..."). Přloha č. 3 1

23 4. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý poskytovat za úplatu všechny služby, které jsou předmětem této smlouvy. 5. V přpadě cestovn kancelře nebo v přpadě zprostředkovn služby dle této smlouvy za cestovn kancelř, se poskytovatel zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli doklad o pojištěn zruky pro přpad úpadku cestovn kancelře, v přpadě cestovn kancelře, pro kterou služby dle této smlouvy zprostředkovv (dle jen pojistn smlouva na úpadek ). Pojištěn mus být sjednno v souladu s ustanovenmi zkona č. 159/1999 Sb., o některých podmnkch podnikn a o výkonu některých činnost v oblasti cestovnho ruchu ve zněn pozdějšch předpisů. Poskytovatel se zavazuje do 5 pracovnch dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě na úpadek nebo v přpadě uzavřen nové pojistné smlouvy na úpadek, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu na úpadek. 6. Smluvn strany prohlašuj, že údaje v člnku I. této Smlouvy a taktéž oprvněn k podnikn jsou v souladu s prvn skutečnost v době uzavřen smlouvy. Smluvn strany se zavazuj, že změny dotčených údajů oznm bez prodlen druhé straně. Strany prohlašuj, že osoby podepisujc tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprvněny.smluvn strany se zavazuj, že zstupci smluvnch stran, podepisujcch tuto smlouvu, psemně oznm bez prodlen druhé smluvn straně změny svých identifikačnch údajů, a to včetně změny bankovnho spojen. Psemné oznmen o změně zstupce smluvn strany podepisujcho tuto smlouvu dolož smluvn strana dokladem o volbě nebo jmenovn. V psemném oznmen smluvn strana vždy uvede odkaz na čslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. III. Předmět a účel smlouvy 1. Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných podmnek dodat služby dle specifikace pro čst... uvedené v přloze č. 1 této smlouvy (dle jen služby ). 2 Objednatel se zavazuje za řdně provedené služby dle bodu 1 tohoto člnku zaplatit poskytovateli sjednanou cenu. 3. V přpadě, že se služby stanou po podpisu této smlouvy zčsti nebo zcela nedostupné, zavazuje se dodavatel nahradit takovou službu službou stejných nebo lepšch technických vlastnost nebo msta konn. IV. Čas a msto plněn 1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovny v termnech a na mstech uvedených v přloze č. 1 této smlouvy. 2. O řdném proveden služeb bude mezi smluvnmi stranami sepsn protokol. 2

24 3. Objednatel nen povinen uhradit smluvn cenu za služby, pokud nejsou provedeny řdně a v souladu s touto smlouvou. V. Cena, platebn podmnky 1. Cena za zajištěn předmětu plněn dle této smlouvy je stanovena na zkladě výsledku zadvacho řzen objednatele a čin: Cena celkem v Kč bez DPH DPH v Kč Cena celkem v Kč vč. DPH 2. Jednotkov cena, jak je uvedena v Přloze č. 1 k této smlouvě, je nejvýše přpustn a zahrnuje veškeré nklady spojené s předmětem plněn, tzn. že v ceně jsou zahrnuty všechny nklady, včetně veškerých souvisejcch poplatků apod. 3. Sjednan cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněnm dojde ke změně sazby DPH. V takovém přpadě bude zachovna cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH a cena za DPH podle zkonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plněn. 4. Poskytovatel odpovd za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými prvnmi předpisy. 5. Dnem uskutečněn zdanitelného plněni ve smyslu zkona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněn pozdějšch předpisů, je den dodn služeb v celém rozsahu pro čst..., jak je uvedeno ve specifikaci v Přloze č. 1 k této smlouvě a jak bude oběma stranami této smlouvy potvrzeno v psemném protokolu o dodn služeb. 6. Cenu uhrad objednatel na zkladě faktury vystavené poskytovatelem po řdném a včasném proveden služeb, což bude potvrzeno stranami této smlouvy v psemném protokolu. 7. Faktura bude kromě zkonem stanovených nležitost pro daňový doklad obsahovat také: a) čslo a datum vystaven faktury, jméno a přjmen vystavitele faktury a jeho vlastnoručn podpis, b) čslo této smlouvy objednatele a datum uzavřen této smlouvy, c) nzev a registračn čslo projektu dle člnku II. odst. 2. této smlouvy, d) předmět plněn a jeho přesnou specifikaci, e) přlohy - seznam s uvedenm jména a přjmen osob, které se kurzu/pobytu zúčastnily, f) označen banky a čsla účtu, na který mus být zaplaceno. 8. Objednatel uhrad fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele do 15 dnů ode dne obdržen faktury. Za den zaplacen se považuje den, kdy byla přslušn čstka připsna na účet poskytovatele. 3

25 9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou nležitost nebo bude chybně vyúčtovna cena, je objednatel oprvněn fakturu před uplynutm lhůty splatnosti vrtit druhé smluvn straně k proveden opravy s vyznačenm důvodu vrcen. Poskytovatel provede opravu vystavenm nové faktury. Od doby odesln vadné faktury přestv běžet původn lhůta splatnosti. Cel lhůta splatnosti běž opět ode dne doručen nově vyhotovené faktury. 10. Poskytovatel bere na vědom, že objednatel: a) provede bezhotovostn úhradu pouze na účet uvedený v centrlnm registru pltců DPH, a to i v přpadě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné čslo účtu, a to u úplat, kdy celkov cena bude vyšš než dvojnsobek čstky podle zkona upravujcho omezen plateb v hotovosti ( 4 z.č. 254/2004 Sb.), b) bez jakékoliv sankce pozastav vyplacen čsti úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v přpadě, že se poskytovatel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým pltcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý pltce, c) provede úhradu pozastavené čsti DPH podle psm. b) přmo sprvci daně (finančnmu úřadu). VI. Prva a povinnosti smluvnch stran 1. Poskytovatel se zavazuje řdně provést služby uvedené v čl. III. smlouvy v termnu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Poskytovatel zabezpeč na svůj nklad a své nebezpeč všechny úkony souvisejc s dodnm služeb dle této smlouvy, pokud nen v této smlouvě stanoveno jinak. 2. Poskytovatel je povinen zajistit poskytovn služeb sjednaných touto smlouvu v souladu s platnými prvnmi předpisy (bezpečnostnmi, hygienickými, apod.). 3. Při jakýchkoliv nenadlých udlostech, které by ovlivnily realizaci kurzu/pobytu, popřpadě ohrožen účastnků kurzu/pobytu, je poskytovatel povinen zajistit na vlastn nklady objednateli nhradn kurz/pobyt za stejných podmnek sjednaných touto smlouvou, pokud se smluvn strany nedohodnou jinak. 4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli služby v rozsahu a kvalitě dohodnutých v této smlouvě. V přpadě změn, které způsob snžen kvality a rozsahu služeb oproti této smlouvě, je poskytovatel povinen toto oznmit objednateli se současným nvrhem na slevu ze sjednané ceny. 5. Poskytovatel m prvo požadovat manipulačn poplatek za nahrazen odhlšeného účastnka zjezdu nhradnkem a to v maximln výši 100 Kč za každého takového nhradnka. 6. Smluvn strany jsou povinny se vzjemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řdné a včasné dodn služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řdné a včasné dodn služeb. 7. Poskytovatel bere na vědom, že tato smlouva bude zveřejněna na profilu objednatele a na strnkch Ministerstva školstv, mldeže a tělovýchovy ČR. Poskytovatel prohlašuje, že obsah smlouvy nepovažuje za obchodn tajemstv a uděluje svolen k jejmu zveřejněn bez stanoven jakýchkoliv dalšch podmnek. Poskytnut osobn data osob budou použita pouze pro účely 4

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: CNC stroj Číslo zakázky: VZ/2014/2/020 Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice Krajského úřadu Zlínského kraje SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: Technické a organizační zajištění akcí

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany OBJEDNATEL: Pardubický kraj, Střední zdravotnická

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více