Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva, ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva, ze dne 21. 3. 2011"

Transkript

1 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva, ze dne Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Zasedání zahájil v hod. a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal členy zastupitelstva a hosty z řad veřejnosti. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelku tohoto zápisu určil: Alenu Klackovou Ověřovatele zápisu starosta určil: Evu Karpíškovou, Janu Mališovou V úvodu navrhl změnu programu: Program: 1. Kontrola usnesení 2. Žádost o změnu územního plánu 3. Volba obecního lesního hospodáře 4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy 5. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 6.Kontrolní výbor vnitřní organizační předpis 7. Prodej pozemků 8. SK Pulec 9. Různé 1. Kontrola usnesení 05/053/2011 Komise pro zajištění výběru nejvhodnějšího zpracovatele územní studie pro zastavitelné plochy Z1 a Z 18: Ing. Otto Lanc Ing. Lucie Müllerová Radek Bursa 05/054/2011 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VBP001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 05/055/2011 Komunitní plán obce 05/056/2011 Smlouva o poskytnutí služeb s Ing. Juklovou 05/057/2011 Ceník služeb pro občany kopírování a tisk 05/058/2011 Povolení průjezdu XXXVII. ročníku Rally Bohemia přes obec Pulečný 2. Žádost o změnu Územního plánu Dne podal žádost p. Horčička o změnu Územního plánu podle ustanovení 46 zákona č. 183/2006Sb., v souladu s ustanovením 62 zákona s č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. K žádosti připojil seznam občanů, kteří souhlasí se současným stavem výstavby svého rodinného domu, který však podle vyjádření stavebního úřadu v Rychnově u Jablonce n.n. neodpovídá schválené výkresové dokumentaci. Jedná se o tvar ( sklon) střechy. 1

2 Návrh změny v části II. 3. Smíšená zóna obytná podnikatelská tvary a sklony střech u rodinných domů převažovat budou střechy sedlové nebo valbové, výjimečně střechy ploché nebo pultové. Sklon střech sedlových nebo valbových u plochých nebo pultových střech bez limitu sklonu, u hospodářských objektů lze připustit sklon Starosta dal hlasovat o schválení změny územního plánu na žádost pana Horčičky. Hlasování: PRO 1 (J. Zaoralová) PROTI 4 (Bc. V. Choutka, J. Janda, Ing. Šolc, E. Karpíšková) ZDRŽEL SE 2 (J. Mališová, E. Dudková) 3. Volba obecního lesního hospodáře Dne se sešla výběrová komise pro budoucího lesního hospodáře v lesích obce Pulečný. Po vyslechnutí uchazečů: p. Ing. Rejchla, Ing. Kadlase a p. Nevyhoštěného se výběrová komise rozhodla doporučit obecnímu zastupitelstvu v Pulečném jako nejvhodnějšího kandidáta pana Libora Nevyhoštěného, který splňuje všechny předpoklady k výkonu funkce obecního lesního hospodáře. Starosta dal hlasovat o návrhu komise na pozici lesního hospodáře pana Libora Nevyhoštěného. Hlasování: PRO 6 ZDRŽEL SE 1 ( J.Zaoralová) 4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy Starosta obce navrhl uzavření veřejnoprávní smlouvy č OS/Ř s městem Jablonec nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, smluvní cena za jeden případ je 1000,- Kč. Starosta dal hlasovat o schválení návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jablonec n.n, za smluvní cenu 1000,- za jeden případ. 5. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků Dne , byly firmou Geometrické plány v. o. s. v terénu označeny lomové body celého obvodu p. p. č. 119/3. Průběh hranic byl po dohodě s vlastníky změněn dle skutečného užívání. Zjištěný průběh hranic, na kterém se dohodli, je vyznačen v ZPMZ č. 377, č. zakázky : /2010. Vlastníci sousedících pozemků prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány. Starosta dal hlasovat o schválení souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků: 2

3 6. Kontrolní výbor Starosta požádal paní Janu Mališovou, aby zastupitelstvo seznámila s výsledkem kontroly kontrolní komise a s plánem kontrol na 1. pololetí r Paní Mališová přečetla zprávu kontrolního výboru. Zpráva mimo jiné obsahuje doporučení o stanovení vnitřního předpisu o provozu služebního vozidla. Starosta předložil návrh organizačního předpisu obce Pulečný O provozu služebního vozidla a dal hlasovat o schválení tohoto pokynu. Paní Mališová seznámila zastupitelstvo s plánem kontrolního výboru na 1. pololetí r Zastupitelstvo bere na vědomí navržený program kontrol. 7. Prodej pozemků Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem prodeje části pozemku p. č. 130 ( cca 600 m 2 ). Starosta dal hlasovat o vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 130 Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem prodeje části pozemku p.č.1313/1 ( cca 305 m 2 ). Starosta dal hlasovat o vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 1313/1 Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem prodeje p. p. č. 322( cca 435 m 2 ) Starosta dal hlasovat o vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 322 Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem prodeje p. p. č 220 a 221/1 Starosta dal hlasovat o vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 220 a 221/1 Hlasování: PRO 0 PROTI 7 3

4 Dne podaly žádost Mgr. B. Hiklová a Mgr. D. Tauchmanová o prodej části pozemku p. č. 1274/1 do podílového vlastnictví pro Mgr. Hiklovou B. a Mgr. Tauchmanovou D. v poměru ½ vzhledem k celku. Jedná se o část cesty. Starosta dal hlasovat o vyvěšení záměru prodeje části p. p. č. 1274/1. Hlasování: PRO 0 PROTI 7 8. SK Pulec Pulečný Obecní zastupitelstvo navrhlo zrušit usnesení č. 495/19/2001, kde bylo zastupitelstvem schváleno založení organizační složky obce s názvem : Sportovní klub Pulec- Pulečný, z důvodu změny zákona č. 83/1990 Sb. Starosta dal hlasovat o zrušení usnesení č. 495/19/ Různé žádosti Dne požádali manželé Vokálovi o snížení kupní ceny pozemku p.č Prodej pozemku p. č. 908 byl usnesením č. 03/16/2008 schválen k prodeji za 300 Kč /m 2. Starosta dal hlasovat o snížení kupní ceny pozemku p. č. 908 manželům Vokálovým. Hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZDRŽEL SE 2 (J.Mališová, J.Zaoralová) Dne požádala Mgr. Bronislava Hiklová o snížení ceny za část pozemku p. č. 908 a to z 300 Kč/m 2 na 50 Kč/m 2. V současné době z důvodu nepřiměřeně dlouhé doby nezaplacení částky 300 Kč/m 2 a dosud nevyřešených majetkoprávních vztahů vlastníků pozemků (pozemek st. 7 vlastnictví paní Anny Petrákové) dal starosta hlasovat o zrušení usnesení obecního zastupitelstva č. 03/16/2008. Hlasování : PRO 7 Pan Tadeáš Kabelka podal žádost o pronájem veřejného prostranství sportovního areálu, za účelem pořádání pravidelných akcí ( burzy, blešího trhu). Zastupitelé navrhli, schválení bursy dne 9.4 a (na téma: rybářství a lovectví). Až po zkušenosti z této akce, budou jednat s p. Kabelkou o pořádání dalších. Starosta dal hlasovat o pronájmu sportovního areálu na uspořádání bursy se zaměřením na rybářství a lovectví ve dnech a Podrobnější podmínky pronájmu budou dohodnuty později na pracovní poradě. Hlasování: PRO 4 PROTI 2 (J. Mališová, J. Zaoralová) ZDRŽEL SE 1 (E. Karpíšková) 4

5 Žádost pana Jiřího Weishaupta Pulečný 85, o opravu plotu, který byl poškozen dne řidičem Technických služeb bude nahlášena Technickým službám. Žádost pana Jiřího Weishaupta Pulečný 85, o opravu obecní cesty č. 1280/1 bere zastupitelstvo na vědomí. Žádost pana Pavla Ptáčka Pulečný 160, o oddálení splatnosti dlužné částky za komunální odpad bere zastupitelstvo na vědomí. Žádost paní Miluše Mikové Pulečný 23 o splátkový kalendář splácení dluhu ve výši 500 Kč měsíčně v pravidelných splátkách od bere zastupitelstvo na vědomí. Žádost pana Reného Paula za komunální odpad, o oddálení splatnosti dlužné částky za komunální odpad, která bude uhrazena do bere zastupitelstvo na vědomí. Pan Pavel Teimer zcela uhradil dne dluh za pronájem požární zbrojnice. Žádost pana Ivo Štryncla o opravu obrubníku mezi jeho pozemkem a přilehlou komunikací bere zastupitelstvo na vědomí. Žádost manželů Sýkorových o nápravu solení cesty za benzínovou pumpou bere zastupitelstvo na vědomí. Žádost pana Zdeňka Pfeffera o prodloužení nájmu bytu č. p. 22 bere zastupitelstvo na vědomí. Žádost pana Radka Zaorala o vydání souhlasného stanoviska s výstavbou rodinného domu na pozemku p. č. 330/5 a o povolení sjezdu na místní komunikaci na pozemek p. č. 1351/2 v k. ú. Pulečný. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou a připojením na místní komunikaci p. p. č. 1351/2. Starosta dal slovo panu M. Honsovi, který opět otevřel připomínku k rozpočtu. Vytýká starostovi, že není vyvěšen rozpočet rozpracovaný na položky. Starosta upozornil, že nedošlo k porušení zákona a zastupitelstvo na svém 3. zasedání konaném dne č. usnesení 030/2010 schválilo rozpočet dle jednotlivých paragrafů. Starosta dal tedy hlasovat o vyvěšení rozpočtu rozpracovaného na jednotlivé položky. Hlasování : PRO 7 Starosta dal slovo paní D. Weishauptové, která vznesla dotaz k výši odměny starosty. Tento dotaz vznesla na popud několika občanů, které tato otázka zajímá, ale nechtějí se zúčastnit osobně zastupitelstva, které je veřejné a každý z občanů se může zúčastnit. Starosta má odměnu stanovenou dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Na vyžádání bude umožněno osobně nahlédnout do předpisu, který upravuje výši odměny uvolněným zastupitelům obcí. Na Obecním úřadu vždy v úřední hodiny mají občané možnost vznést jakékoliv dotazy, které starosta rád zodpoví. 5

6 USNESENÍ: Obecní zastupitelstvo na 6. zasedání OZ schválilo : 06/060/2011 Pana Libora Nevyhoštěného na pozici lesního hospodáře v lesích obce Pulečný. 06/061/2011 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jablonec nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 06/062/2011 Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic na p. p. č. 119/3. 06/063/2011 Vnitřní organizační předpis obce Pulečný O provozu služebního vozidla. 06/064/2011 Vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. p /065/2011 Vyvěšení záměru prodeje pozemku č. p. 1313/1. 06/066/2011 Vyvěšení záměru prodeje pozemku č. p /067/2011 Zrušení usnesení č. 495/19/2001 o založení organizační jednotky SK Pulec Pulečný. 06/068/2011 Zrušení usnesení č. 03/16/ /069/2011 Pronájem sportovního areálu ve dnech a p. Tadeášovi Kabelkovi na uskutečnění rybářské a lovecké bursy. 06/070/2011 Vyvěšení rozpočtu rozpracovaného na položky. Obecní zastupitelstvo neschválilo: 06/071/2011 Žádost pana Horčičky o změnu Územního plánu. 06/072/2011 Vyvěšení záměru prodeje pozemku č. p. 220 a 221/1. 06/073/2011 Vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1274/1. 06/074/2011 Žádost manželů Vokálových o snížení ceny pozemku p. č Schůze byla ukončena ve hodin. Zapsala: Klacková Alena. Ověřovatelé: Jana Mališová Eva Karpíšková.... Bc. Václav Choutka starosta Eva Dudková místostarostka Vyvěšeno: Sejmuto:

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008

Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008 Z Á P I S č. 10 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 02. dubna 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více