Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010"

Transkript

1 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou tohoto zápisu starosta určil: pí. Janu Mališovou Ověřovatele tohoto zápisu starosta určil: p. R. Bursu a J. Durdu Návrh programu: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Prodej pozemků 4. Smlouvy o prodeji pozemků 5. Poplatky za hroby 6. Plánování budoucí zástavby v lokalitě Z 1 (nad čerpací stanicí). 7. Vyhodnocení činnosti zastupitelů, odměny 8. Různé Ad 1) Jednání zahájil v hodin a dále řídil starosta obce Bc. Václav Choutka, přivítal hosty a konstatoval, že je přítomno 6 členů ZO a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání a požádal zastupitele o souhlas s rozšířením o bod 3a: Stanovení ceny pozemků. Číslo usnesení: 01/08/2010 Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh programu zasedání s rozšířením o bod 3a: Stanovení ceny pozemků. Ad 2) Kontrola usnesení: Číslo usnesení: 04/07/2010 Firma Geodézie s.r.o. zaslala výkres geometrického zaměření pozemku p.č. 566/4, výměra činí 130m 2. Bude sloužit jako podklad pro kupní smlouvu. 1

2 Číslo usnesení: 05/07/2010 Zastupitelé byli seznámeni s výkresem geometrického zaměření pozemku p.č. 118, který je rozdělen na část 118/1 484 m 2 pro p. Kabelku a část 118/3 400 m 2 pro Popjukovi. Firma Geodézie s.r.o. musí ještě přesně vyznačit rozdělení pozemků a polohu krajních vodičů do situace v měřítku, podklad ke stanovení konečné ceny pozemku. Ad 3a) Stanovení ceny pozemků a) Starosta vyzval zastupitele o stanovení ceny za prodej části pozemku k pozemku již zastavěnému. Byla navržena částka 50 Kč/m 2. Číslo usnesení: 02/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou částkou 50 Kč/m 2 k pozemku již zastavěnému. za prodej části pozemku b) Starosta vyzval zastupitele o vyjádření k ceně za pozemky určené ke stavbě rodinného domu v obci. Byla navržena částka 400 Kč/m 2. Číslo usnesení: 03/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou částkou 400 Kč/m 2 za pozemek určený ke stavbě rodinného domu v obci. ANO: 4 NE: 2 ZDRŽEL SE: 0 Ad 3) Prodej pozemků a) Na minulém zastupitelstvu byl zveřejněn úmysl prodeje pozemku p.č. 74/4 o výměře 585 m 2. OZ souhlasí s prodejem tohoto pozemku manželům Müllerovým za cenu 50,- Kč/m 2. Číslo usnesení: 04/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 74/4 o výměře 585 m 2 za cenu 50,- Kč/m 2 manželům Müllerovým. b) Žádost o prodej pozemku p.č. 128/3 o výměře 399 m 2. Prodej tohoto pozemku již byl schválen č. usn. 04/22/2006 za cenu 200,- Kč/m 2. Prodej nebyl do dnešního dne realizován, žadatel p. Sládek má i nadále zájem o koupi tohoto pozemku. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nebude vyhověno žádosti o prodej pozemku manželům Ernestovým. Číslo usnesení: 05/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 128/3 o výměře 399 m 2 za původně schválenou cenu 200 Kč/m 2 p. Jaroslavu Sládkovi. 2

3 Ad 4) Smlouvy o prodeji pozemků Starosta přečetl zastupitelům návrh kupní smlouvy za prodej stavebních pozemků v obci, jejíž znění bylo konzultováno s právníkem. Tato smlouva byla upravena a doplněna. Číslo usnesení: 06/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem kupní smlouvy za prodej stavebních pozemků v obci. Ad 5) Poplatky za hroby Byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o hřbitovu a č. 4/2007 o místních poplatcích. Musí být vytvořena vyhláška nová, návrh výše pronájmu hrobového místa na částku 50,- Kč/rok. Číslo usnesení: 07/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s částkou 50,-Kč/rok za pronájem hrobového místa. Ad 6) Plánování budoucí zástavby v lokalitě Z 1 Zastupitelé byli seznámeni se zapůjčeným modelem architektonické studie na část lokality Z1. Stavební komise projedná a připraví zadání a podmínky pro výběrové řízení na územní studii lokality Z1 a Z18, které předloží do 6.9. t.r. Číslo usnesení: 08/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním podmínek pro výběrové řízení na územní studii pro lokalitu Z1 a Z18. Ad 7) Vyhodnocení činnosti zastupitelů, odměny a) Starosta navrhl prodloužit vyplacení odměny místostarostce ve výši 7 509,- Kč měsíčně, na období červenec-září Číslo usnesení: 09/08/2010 Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyplacením odměny místostarostce ve výši 7 509,- Kč měsíčně, na období červenec-září ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 1 b) Starosta navrhl finanční dar zastupiteli Jiřímu Durdovi ve výši 5000,- Kč, za organizaci dětského dne. Číslo usnesení: 10/08/2010 a) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyplacením finančního daru zastupiteli Jiřímu Durdovi ve výši 5000,- Kč, za organizaci dětského dne. ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 1 3

4 Ad 8) Různé Na základně žádosti ze dne jsme dne 9.6. t.r. obdrželi dotaci na pokrytí výdajů na mimořádné volby do zastupitelstva obce v roce 2009, ve výši 7 068,- Kč. Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem za rok 2009 Mikroregionu Jizerské hory včetně zprávy auditora. V závěrečné zprávě auditu Hospodaření obce za rok 2009 auditorka vytkla nesprávně stanovenou odměnu bývalého starosty za rok 2008 o částku ,- Kč. Tato záležitost byla znovu ověřena, p. Cakl osobně potvrdil, že mu byl rozdíl v odměnách vyplacen v červnu O této skutečnosti byla informována i auditorka Ing. Míčková z KÚ Liberec. Starosta přečetl stížnost obyvatel sousedících s firmou Chemiko, ohledně hluku, nevhodného parkování a chování řidičů kamionů. Místostarostka se zúčastní společného jednání s fy Chemiko a MÚ Rychnov v jehož katastru se tato firma nachází. Starosta předložil zastupitelům studii Návrh úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dle této studie je doporučena instalace dvou odnímatelných retardéru ke snížení rychlosti projíždějících aut. Starosta zadá výběrové řízení na instalaci 2 ks retardérů s příslušenstvím. Starosta vyslovil spokojenost s prací zaměstnanců na úklid obce. Probíhá vyhodnocení cenových nabídek na výměnu oken v budově OÚ. Neustávají stížnosti na chování návštěv u pí. Cínové, s podezřením na společné bydlení více osob. Smlouva o pronájmu bytu již pozbyla platnosti a mohlo by dojít k ukončení nájemního vztahu. Místostarostka na tuto skutečnost upozorní písemně pí. Cínovou. Starosta ukončil zasedání ve hod. 9. jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí v hodin na obecním úřadě. V Pulečném, dne 16. srpna 2010 Zapisovatel: Jana Mališová... Starosta obce: Bc. Václav Choutka... Ověřovatelé zápisu: Radek Bursa..... Jiří Durda... Vyvěšeno dne Sejmuto dne:

5 5

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.55 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009 Místo konání: budova OÚ Začátek: 19.30 hodin Zasedání řídil: Ing. Jan Novotný Přítomno: 7 z 9 členů zastupitelstva obce Ing.

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více