Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015"

Transkript

1 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zasedání zahájila v hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 1. Zahájení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starostka seznámila zastupitele s programem a dala hlasovat o schválení ověřovatelů zápisu: Václava Hutty a Ing. Lubomíra Šolce, zapisovatelky zápisu: pí. Aleny Klackové Usnesení číslo 8/087/2015 bylo schváleno. Starostka přečetla program 1. Zahájení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola plnění usnesení 3. Představení majitele Myslivecké chaty na Kopanině 4. Schválení účetní závěrky obce Pulečný za rok Schválení závěrečného účtu obce Pulečný za rok Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku JSDHO Rychnov u Jbc. 7. Prodej a pronájem pozemků 8. Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Jizerské hory 9. Různé Po té navrhla změnu programu : 1. Zahájení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Informace o jednání ohledně zveřejnění záměru zrušení odloučeného pracoviště MŠ k Kontrola plnění usnesení 4. Představení majitele Myslivecké chaty na Kopanině 5. Schválení účetní závěrky obce Pulečný za rok Schválení závěrečného účtu obce Pulečný za rok Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku JSDHO Rychnov u Jbc. 8. Prodej a pronájem pozemků 9. Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Jizerské hory 10. Různé Starostka dala hlasovat o změně programu. Usnesení číslo 8/088/2015 bylo schváleno. 1

2 2. Informace o jednání ohledně zveřejnění záměru zrušení odloučeného pracoviště MŠ k Starostka představila zastupitelům a hostům ředitele ZŠ a MŠ Ing. Petra Sachera a ředitelku školky paní Danu Kozákovou, požádala je o seznámení s důvody ukončení provozu odloučeného pracoviště MŠ v Pulečném. Ing. P. Sacher vysvětlil, že současná kapacita MŠ v Rychnově plně uspokojí všechny přihlášené a přijaté děti, které se dostavily k zápisu, včetně pulečenských. Vzhledem povinnosti efektivně a hospodárně využívat prostředky poskytované ze státního rozpočtu by otevření odloučeného pracoviště na školní rok bylo neekonomické. Starostka požádala ředitele školy, aby změnil text o uzavření odloučeného pracoviště MŠ v Pulečném uveřejněný na webových stránkách ZŠ. Konkrétně větu : Po proběhlém jednání se starosty Pulečného a Rychnova dne bylo následně organizaci oznámeno, že obec Pulečný provoz odloučeného pracoviště finančně nepodpoří. Ředitel školy souhlasil s opravou textu. Obec Pulečný písemně informovala zřizovatele ZŠ a MŠ Město Rychnov, že máme zájem, aby odloučené pracoviště MŠ bylo zachováno a nadále fungovalo i v nadcházejícím školním roce a jsme připraveni o navýšení nákladů na školku Pulečný jednat. Přítomni zástupci ZŠ a MŠ slíbili, že o této situaci budou informovat rodiče, kteří mají své děti v Pulečném. Zastupitel Ing. L. Šolc se dotázal, zda budou přijaty i děti, které dosáhnou tří let po Ing. P. Sacher odpověděl, že počítá i s dvěmi dětmi, které dosáhnou tří let po a kapacita by měla stačit i pro děti s datem narození do dubna příštího roku. 3. Kontrola usnesení Alena Klacková přečetla usnesení: Na 7. zasedáno OZ dne zastupitelé schválili: 07/083/2015 Ověřovatele zápisu: Petra Jandu a Ing. Jitku Veverkovou zapisovatelku zápisu: pí. Aleny Klackovou. 07/084/2015 Změnu programu - doplněno o kontrolu usnesení a zachování MŠ. 07/085/2015 Smluvní pokutu ve výši Kč firmě Nisainvest s.r.o. za nesplnění termínu dokončení díla Nové společenské a sportovní centrum obce Pulečný 07/086/2015 Pověření starostky k jednání o zachování provozu odloučeného pracoviště MŠ v Pulečném. Ke kontrole usnesení nemají zastupitelé žádné připomínky 4. Představení majitele Myslivecké chaty na Kopanina Starostka představila přítomným nového majitele Myslivecké chaty na Kopanině Ing. Martina Bauera, jednatele firmy Sundisk s.r.o., Jablonec n. N. Ing. Martin Bauer informoval zastupitele o záměru podnikání na Myslivecké chatě a o úmyslu postupné rekonstrukce stávajícího objektu. Pro letošní rok bude otevřeno rychlé občerstvení a půjčovna koloběžek. 2

3 5. Schválení účetní závěrky obce Pulečný za rok 2014 Zastupitelé byli seznámeni s roční účetní závěrkou za r Byl jim předložen výkaz zisku a ztrát za r. 2014, rozvaha-bilance a výkaz plnění rozpočtu za r Starostka dala hlasovat o schválení účetní závěrky za r. 2014: Usnesení číslo 8/089/2015 bylo schváleno bez výhrad. 6. Schválení závěrečného účtu obce Pulečný za rok 2014 Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pulečný za rok 2014 a se Závěrečným účtem za rok 2014 (zveřejněno na úřední desce od do ). Dne bylo přijato opatření k odstranění zjištěného nedostatku zveřejnění smlouvy o dílo č. CC/106/14 s firmou Strabag a.s. na profilu zadavatele. Starostka dala hlasovat o schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pulečný za r včetně Závěrečného účtu za rok 2014 a přijatého opatření k odstranění zjištěného nedostatku : Usnesení číslo 8/090/2015 bylo schváleno bez výhrad. 7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku JSDHO Rychnov u Jbc. Starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku JSDHO Rychnov u Jablonce n. N. Po té dala hlasovat o zrušení usnesení ze dne č. 01/18/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na provoz či vybavení JSDHO Jablonec nad Nisou jednotka Kokonín. Usnesení číslo 8/091/2015 bylo schváleno. Starostka dala hlasovat o schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve prospěch Města Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozvoje a nákupu materiálního vybavení pro JSDHO Rychnov u Jablonce nad Nisou. Usnesení číslo 8/092/2015 bylo schváleno. 8. Prodej a pronájem pozemků a) Žádost pana Ladislava Cakla o koupi parcely p.č. 182 a st.p.č Starostka předala slovo Ing. Jitce Veverkové, která informovala zastupitele o tom, že uvedené pozemky jsou zahrnuty v Územním plánu obce jako součást lokality Z6a. V současné době je parcelace lokality Z6a předložena ke schválení na Odbor životního prostředí Magistrátu Jablonec nad Nisou. 3

4 Pan Ladislav Cakl byl o této situaci informován. Zastupitelé berou informaci na vědomí. b) Žádost pana Štěpána Kiraly o koupi části ppč. 304/1 ( budoucí ppč. 304/3) o výměře 207 m 2. Úmysl prodeje byl vyvěšen od do Zastupitelé provedli kontrolní prohlídku vedení VN přes pozemek, aby mohla být stanovena cena za m 2 a zjistili nesrovnalosti v zápisu pozemků na katastru nemovitostí a informaci od p. Štefana Kiraly, majitele sousedního pozemku. Starostka prověří a projedná s p. Jeřábkem, geometrem, za účasti pana Štefana Kiraly a požádá jej o předložení jeho, již vyhotoveného geometrického plánu. c) Záměr směny části pozemků p.č. 67, 68 a p.č. 71/2 mezi obcí Pulečný a manželi Pultarovými. Starostka dala hlasovat o revokaci usnesení č. 5/67/2015, z důvodu chybného znění usnesení. Toto usnesení se mění a nově zní takto: Podíloví vlastníci zapsaní na LV č. 526 (Rudolf Pultar nar , trvale bytem Skelná 3490/57, Jablonec nad Nisou a Jaroslava Pultarová, narozena , trvale bytem Pulečný), směňují nově vytvořený pozemek p.č. 67/2 travní porost o výměře 44 m 2 (návrh geom. plánu č /2012), nově vytvořený pozemek p.č. 67/3 travní porost o výměře 27 m 2 ( návrh. Geom. plánu č /2013) a nově vzniklý pozemek 68/2 - zahrada o výměře 9 m 2 (návrh geom. plánu č /2012) a převádějí vlastnické právo k těmto pozemkům na vlastníka na LV č (obec Pulečný) a vlastník zapsaný na LV č , směňuje nově vytvořený pozemek 71/10 ostatní plocha, o výměře 64 m 2, který byl oddělen z p.č. 71/2 a převádí vlastnické právo k tomuto pozemku na podílové spoluvlastníky zapsané na LV č. 526 ( Rudolf a Jaroslava Pultarovi). Usnesení číslo 8/093/2015 bylo schváleno. Starostka dala hlasovat o vyvěšení záměru směny ppč 67,68,71/2 v k. ú. Pulečný mezi manželi Pultarovými a obcí Pulečný. Usnesení číslo 8/094/2015 bylo schváleno d) Směna pozemku s manželi Navrátilovými. Záměr směny pozemků byl vyvěšen od do Návrh pana L. Navrátila: Manželé Navrátilovi (Ludvík Navrátil nar , trvale bytem Pulečný 176, Pulečný a Lucie Navrátilová, narozena , trvale bytem Pulečný 176, Pulečný), směňují nově vytvořený pozemek p.č.165/2 o výměře 44 m 2 (LV 561) za Kč/m 2 tj Kč a obec Pulečný nově vzniklý pozemek p.č.156/3 o výměře 219 m 2 (LV 10001) za 50 Kč/m 2 tj ,- Kč. Obec doplatí 50,- Kč. O slovo se přihlásil zastupitel Ing. Lubomír Šolc, který navrhl řešení tak, jak bylo zvykem v v předešlých případech. Spočítat cenu podle svažitosti terénu. Manželé Navrátilovi: pozemek p.č. 165/2 o výměře 44 m 2 za 250 Kč/m 2 tj ,- Kč 4

5 Obec Pulečný: pozemek p.č. 156/3 o výměře 219 m 2 : Svah 110 m 2 za 50 Kč/m 2 tj ,- Kč Rovná plocha 109 m 2 za 250 Kč/m 2 tj ,- Kč Celkem za pozemek p.č. 156/3 (219 m 2 ) ,- Kč Manželé Navrátilovi doplatí obci ,- Kč ,- Kč = ,- Kč. Starostka dala hlasovat o návrhu pana Ludvíka Navrátila. Pozemek p.č.165/2(lv 561) za 250 Kč/m 2 tj ,- Kč a pozemek p.č.156/3 (LV 10001) za 50,- Kč/m 2. Obec Pulečný doplatí 50,- Kč manželům Navrátilovým. Pro 4 Proti 3 (L.Šolc, V.Choutka, P.Janda) Usnesení číslo 8/095/2015 bylo schváleno. Geometrické zaměření a návrh na vklad budou platit rovným dílem manželé Navrátilovi a obec Pulečný. Zastupitel V. Choutka nesouhlasí s vyměřením pozemku pč. 156/3 podle návrhu g. plánu č /2015 z důvodu, že zbylý pozemek 156/1 o výměře 162 m 2 nebude dostačující na případnou deponii sněhu v zimním období. Dále poukazuje na to, že obec nepřistupuje hospodárně a strategicky k prodeji pozemků v centru obce. e) Směna pozemku s Povodím Labe st. Pod. Povodí Labe st. pod. má právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu, a to s pozemkem evidovaným jako pozemková parcela č v katastrálním území a obci Pulečný, v druhu vodní plocha, zapsaným na listu vlastnictví č. 341 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, Katastrálního pracoviště v Jablonci nad Nisou. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo /2013 byly z pozemku parc. č odděleny pozemky nově označené jako pozemkové parcely č. 1370/2, 1370/3, 1370/4, 1370/5, všechny v katastrálním území a obci Pulečný, v druhu ostatní plocha, které jsou se všemi součástmi a příslušenstvím předmětem směny (dále jen směňované pozemky Povodí Labe).Obec Pulečný má ve výlučném vlastnictví nemovité věci, a to pozemky označené jako pozemkové parcely č. 230, 236, 237, 239, 240/1, 249/1 v katastrálním území a obci Pulečný, zapsané na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, Katastrálního pracoviště v Jablonci nad Nisou. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo /2013 byly z těchto pozemků odděleny pozemky nově označené jako pozemkové parcely č. 230/2, 236/2, 237/3, 239/2, 240/9, 240/10 a 249/4, všechny v druhu vodní plocha, které jsou se všemi součástmi a příslušenstvím předmětem směny (dále jen směňované pozemky Obce Pulečný). Starostka dala hlasovat o vyvěšení úmyslu směny výše jmenovaných směňovaných pozemků Povodí Labe st.pod. s výše jmenovanými směňovanými pozemky Obce Pulečný. Usnesení číslo 8/096/2015 bylo schváleno. 5

6 f) Žádost pana Alfreda Millera (rolníka) o možnost použití obecního pozemku p.č. 858 pro vjezd na pozemky v jeho vlastnictví. Zastupitelé berou žádost na vědomí s tím, že jsou potřeba vybudovat sjezdy na přilehlé louky a pole, aby nebyla ničena nově opravená komunikace. Zatížením obecní cesty těžkou zemědělskou technikou hrozí její brzké zničení. g) Žádost pana Ing. Martina Bauera o pronájem pozemků č. 518/3, 514. Zastupitelé berou žádost na vědomí, v současné době je pozemek pč.518/3 o výměře 376 m 2 v pronájmu na dobu neurčitou za účelem provozování půjčovny koloběžek. h) Žádost paní Jany Havlové o komplexní řešení situace odtoku dešťové vody. Starostka přečetla žádost paní Jany Havlové o komplexní řešení situace odtoku dešťové vody. Zastupitelé berou žádost na vědomí s tím, že bude uskutečněna kontrolní prohlídka za přítomnosti odborníků a vlastníků přilehlých pozemků. Zastupitelé berou žádost na vědomí. ch) Žádost manželů Heleny a Pavla Černých ( za benzínovou pumpou na rozhraní Rychnova a Pulečného) o řešení odtoku vody při přívalových deštích. Zastupitelé Bc. V. Choutka a Ing. L. Šolc konstatovali, že návrh řešení situace proběhl již v minulém období, ale nebyl uskutečněn z důvodu nesouhlasu manželů Černákových, majitelů pozemku na kterém by musel být zásah proveden. Zastupitelé berou žádost na vědomí s tím, že bude provedena kontrolní prohlídka za účasti odborníků a manželů Černých. 8. Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Jizerské hory Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem Mikroregionu Jizerské hory, který byl vyvěšen na úřední desce od do Starostka dala hlasovat o schválení závěrečného účtu Mikroregionu Jizerské hory. Usnesení číslo 8/097/2015 bylo schváleno. 9. Různé a) Starostka informovala přítomné, že příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne Červnové zasedání nebude z důvodu čerpání dovolené. b) Místostarosta P. Flodrman informoval o tom, že byla provedena poptávka na zhotovení laviček na náves. c) Místostarosta p. Flodrman vysvětlil přítomným, že firmě Nisainvest bylo podáno oznámení o nedodržení podmínek smlouvy, prodlení činí 166 dní což činí tis. Kč. Zastupitelé uznali, že určitý vliv na nedodržení lhůty pro dokončení díla měli i další skutečnosti, jako 6

7 budování kanalizace k domu čp. 100, úpravy břehu potoka, budování vývařiště, klimatické podmínky, apod., schválené konečné vyúčtované smluvní penále za nedodržení termínu je výši Kč. Prioritou obce bylo dokončit celou akci Nové společenské a sportovní centrum obce Pulečný. c) Ing. Jan Müller učinil dotaz zda byl na akci Nové společenské a sportovní centrum obce Pulečný stanoven stavební dozor. Odpověď zastupitele Bc. V. Choutky: autorský a dozor prováděl Ing. arch. Ondřej Novosad. Za technické provedení ručí dodavatel. d) O slovo se přihlásil pan Milan Hons a žádá o zapsání do zápisu: 1. Zda je nebo bude zřízena kniha úkolů. Odpověď starostky: Kniha úkolů není zřízena, nahrazují ji zápisy ze zasedání OZ. O zřízení se zatím neuvažuje. 2. Připomínka k zastupiteli Bc. V. Choutkovi. Proč neodstoupil z funkce zastupitele, tak jak ho starostka vyzvala v lednu Pan M. Hons osobně vyzývá zastupitele V. Choutku k odstoupení z funkce zastupitele (do 1 týdne), jinak použije veškeré sdělovací prostředky k tomu, aby tak učinil. Odpověď zastupitele Bc. V. Choutky: Nemám důvod odstoupit, oznámení pana Bc. R. Karpíška je v šetření Policie ČR. Brzy bude šetření ukončeno. e) Místostarosta P. Flodrman informoval o tom, že byla odstraněna černá skládka (eternitu) v Pulečenském lese a o instalování kamery na toto místo. f) Zastupitelé Bc. V. Choutka, Ing. L. Šolc a místostarosta P. Flodrman se dotázali, zda starostka zvážila možnost pracovat jako starostka na plný úvazek. Odpověď starostky: Stále ještě nejsem rozhodnutá, tuto možnost stále zvažuji, myslím, že to není zatím potřeba 10. Diskuse a) Paní E. Karpíšková se dotázala bývalého starosty Bc. V. Choutky, proč nebyla lokalita Z1 zapsána do registru ÚP. Odpověď : Na lokalitě Z1 se pracovalo, byla provedena geometrická zaměření, při řešení ostatních záležitostí se na zapsání do registru zřejmě zapomnělo. Bývalý starosta také namítl, že každý ze zastupitelů mohl na tuto skutečnost upozornit a to včetně paní E. Karpíškové. b) Zastupitel Ing. L. Šolc upozornil nato, že je potřeba postavit na hřišti bezpečnostní zábranu ( u potoka), aby nedošlo k úrazu v průběhu dětského dne c) Pan L. Dědek se dotázal, proč nebyla uvedena v zápise ze dne jeho ústní stížnost. Odpověď starostky : stížnost byla zapsána v bodě 6. písm. h). Zasedání bylo ukončeno ve hodin 7

8 Usnesení ze 8. zasedání zastupitelstva obce Pulečný konaného dne Na 8. Zasedání OZ zastupitelé schválili: 8/087/2015 Ověřovatele zápisu zastupitele Václava Huttu a zastupitele Ing. Lubomíra Šolce, zapisovatelku pí. Alenu Klackovou. 8/088/2015 Zněnu programu. Doplnění o bod: Informace o jednání ohledně zveřejnění záměru zrušení odloučeného pracoviště MŠ k /089/2015 Účetní závěrku obce Pulečný za rok 2014 bez výhrad. 8/090/2015 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pulečný za r včetně závěrečného účtu obce Pulečný za rok 2014 a přijatého opatření k odstranění zjištěného nedostatku při přezkoumání hospodaření obce - zveřejnění smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s. na profilu zadavatele v měsíci dubnu, bez výhrad. 8/091/2015 Zrušení usnesení ze dne č. 01/18/2012 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na provoz či vybavení JSDHO Jablonec nad Nisou jednotka Kokonín. 8/092/2015 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku JSDHO Rychnov u Jbc. 8/093/2015 revokaci usnesení č. 5/67/2015 z důvodu chybného znění usnesení. Toto usnesení se mění a nově zní takto:podíloví vlastníci zapsaní na LV č. 526 (Rudolf Pultar nar , trvale bytem Skelná 3490/57, Jablonec nad Nisou a Jaroslava Pultarová, narozena , trvale bytem Pulečný), směňují nově vytvořený pozemek p.č. 67/2 travní porost o výměře 44 m 2 (návrh geom. plánu č /2012), nově vytvořený pozemek p.č. 67/3 travní porost o výměře 27 m 2 ( návrh. Geom. plánu č /2013) a nově vzniklý pozemek 68/2 - zahrada o výměře 9 m 2 (návrh geom. plánu č /2012) a převádějí vlastnické právo k těmto pozemkům na vlastníka na LV č (obec Pulečný) a vlastník zapsaný na LV č , směňuje nově vytvořený pozemek 71/10 ostatní plocha, o výměře 64 m 2, který byl oddělen z p.č. 71/2 a převádí vlastnické právo k tomuto pozemku na podílové spoluvlastníky zapsané na LV č. 526 ( Rudolf a Jaroslava Pultarovi). 8/094/2015 Záměr směny části pozemků p.č. 67, 68 a p.č. 71/2 v k. ú. Pulečný mezi obcí Pulečný a manželi Pultarovými. 8/095/2015 Směnu pozemku ve vlastnictví manželů Navrátilových(Ludvík Navrátil nar , trvale bytem Pulečný 176, Pulečný a Lucie Navrátilová, narozena , trvale bytem Pulečný 176, Pulečný) p.č. 165/2 o výměře 44 m 2 v k. ú. Pulečný (LV 561) za 250Kč/m 2 tj Kč s pozemkem pč.156/3 v k. ú. Pulečný o výměře 219 m 2, který je ve vlastnictví obce Pulečný (LV 10001) za 50,- Kč/m 2. Obec Pulečný doplatí 50,- Kč manželům Navrátilovým. 8/096/2015 Záměr směny pozemků parcely č. 1370/2, 1370/3, 1370/4, 1370/5 s parcelami č. 230/2, 236/2, 237/3, 239/2, 240/9, 240/10 a 249/4 v k. ú. Pulečný mezi Povodím Labe st. pod. a Obcí Pulečný. 8/097/2015 Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Jizerské hory. 8

9 Zapisovatelka: Ověřovatelé: Starostka obce : Alena Klacková v.r. Ing. Lubomír Šolc v.r. Václav Hutta v.r. Jana Mališová v.r Vyvěšeno : Sejmuto:

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více