Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zasedání zahájila v hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 1. Zahájení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starostka seznámila zastupitele s programem a dala hlasovat o schválení ověřovatelů zápisu: Bc. Václav Choutka a Václav Hutta, zapisovatelku zápisu: pí. Alenu Klackovou Program jednání: 1. Zahájení jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola plnění usnesení 3. Zpráva o stavu rozpočtu 4. Prodej a pronájmy pozemků 5. Různé Usnesení číslo 4/053/2015 bylo schváleno. 2. Kontrola usnesení Zastupitel Václav Hutta přečetl kontrolu usnesení: na 3. zasedání zastupitelé obce Pulečný dne schválili usnesením číslo: 3/040/2015 Zapisovatele zápisu Alenu Klackovou, ověřovatele zápisu Ing. Jitku Veverkvou a Petra Flodrmana. 3/041/2015 Podání žádosti na MMR - Program podpory a rozvoj venkova Dotační titul č. 1. Název projektu: Opravy místních komunikací v obci Pulečný a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl v rozpočtu obce ve výši 20% skutečně vynaložených nákladů akce. 3/042/2015 Opravu části místní komunikace č. p (nad zahrádkami). 3/043/2015 Opravu části komunikace č.p. 1347/1 ( část.od Kiralů ke křižovatce u Zaoralů). 3/044/2015 Podání žádosti na Obor regionálního rozvoje a evropské projekty LK - Program obnovy venkova č. DT 4 Oprava a výstavba místních komunikací. Název projektu: Opravy místních komunikací v obci Pulečný a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl v rozpočtu obce ve výši 70%. 3/045/2015 Opravy druhé části komunikace č. p. 1347/1 (od Kiralů k Zaoralům) 3/046/2015 Opravy části komunikace č. p. 1702/1 (u Dědků) 3/047/2015 Prodej části pozemku cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 panu Kurtovi Lindnerovi. 3/048/2015 Vyvěšení záměru prodeje části p. p. č. 844/1 v k. ú. Pulečný cca 1406 m 2. 3/049/2015 Nové členy krizového štábu: Petra Flodrmana, Václava Huttu a Petra Jandu. 3/050/2015 Poskytnutí příspěvku na činnost sdružení Pulečný sobě ve výši Kč a spolku SK Pulec příspěvek ve výši Kč na rok /051/2015 Úkol pro finanční výbor kontrola nákladů na likvidaci komunálního odpadu a schválení předloženého plánu činnosti kontrolního výboru na základě dokladů potřebných ke kontrole. 3/052/2015 Konání zasedání OZ každé poslední pondělí v měsíci v od 18. hodin na sále restaurace U Dubu. Zastupitele nemají ke kontrole usnesení žádné připomínky. 1

2 3. Zpráva o stavu rozpočtu Účetní Alena Klacková seznámila zastupitele se stavem plnění příjmů a s čerpáním výdajů za leden a únor k : Příjmy: rozpočet Kč skutečnost Kč plnění 9,26 % Výdaje: rozpočet Kč čerpání Kč plnění 7.25 % Zůstatek hotovosti na účtech k : KB ČNB ,77 Kč ,11 Kč A. Klacková informovala zastupitele o informaci z KÚLK: dne obec Pulečný obdrží doplatek na investiční účelovou dotaci dle smlouvy č. OLP/1488/2014 ve výši ,80 Kč (Dětské hřiště) Příjem dotace bude zaúčtován 1. rozpočtovou změnou: Příjem: pol ,80 Kč Výdej: par. 3745/ pol ,80 Kč Dne byla z účtu u ČNB vrácená nevyčerpaná dotace na účet KÚLK : Volby do Evropského parlamentu (UZ 98348) 9.075,- Kč Volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187) ,- Kč 4. Prodeje a pronájmy pozemků a) Starostka přečetla žádosti pana Libora Dědka: - Žádost o prodej pozemku p.p.č a část p.p.č. 1715/2, 1544/1, 1714/1 v k. ú. Pulečný, místní část Klíčnov, z důvodu vybudování příjezdové cesty k pozemkům p. L. Dědka. Starostka dala hlasovat o schválení prodeje p.p.č. 1543, část. p.p.č.1715/2, 1544/1, v k.ú. Pulečný Parcela 1714/1 není v majetku obce Pulečný. Pro 0 Proti 6 Zdržel se 1 (V.Hutta) Usnesení číslo 4/054/2015 nebylo schváleno. - Navržená směna části p.p.č. 1702/1v k. ú. Pulečný (pozemky zasahující do místní komunikace) za p.p.č.1584/1 v k. ú. Pulečný nebyla soudním znalcem doporučena. Na základě provedeného geometrického zaměření obec Pulečny odkoupí od pana L. Dědka část pozemků zasahujících do stávající místní komunikace p.p.č. 1702/1 v k. ú. Pulečný. Cena pozemku bude předmětem dalšího jednání. - Žádost o vyjádření k záměru zásypu parcely p.č. 1584/4 v k. ú. Pulečný, který je ve vlastnictví L. Dědka. Jestliže budou dodrženy všechny předpisy stanovené Stavebním úřadem v Rychnově, Vodoprávním odd. a odd. Životního prostředí Magistrátu Jablonec nad Nisou, zastupitelé 2

3 souhlasí se zásypem části uvedeného pozemku tak, aby nebyly omezeny průtokové poměry výpustě z vodní plochy v majetku obce. Starostka dala hlasovat o schválení zásypu na p.p.č.1584/4 v k. ú. Pulečný. Pro 6 Proti 1 (Ing. Veverková) Usnesení číslo 4/055/2015 bylo schváleno. Starostka dala slovo panu L. Děkovi, který upozornil na skutečnost, že dešťová voda z bývalého kulturního domu č. p. 50 je svedená do stávající šachty v místní komunikaci a dále stokou do příkopu u komunikace. Pan L. Dědek žádá zastupitele o vyjádření, zda kanalizační šachta je součástí domu č. p. 50 Klíčnov nebo je v majetku obce Pulečný. Zastupitelé berou informaci na vědomí a starostka ověří majetkový vztah. b) Žádost pana Vladimíra Svobody o odkoupení parcely p.č. 1313/1v k. ú. Pulečný. Starostka přečetla žádost a upozornila, že se jedná o část obecní cesty zajišťující přístup k parcelám lokality Z6. Starostka dala hlasovat o schválení prodeje p.p.č. 1313/1 v k. ú. Pulečný. Pro 0 Proti 7 Usnesení číslo 4/056/2015 nebylo schváleno. c) Na minulém zasedání OZ byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 844/1 v k.ú. Pulečný. S přítomnými zájemci manželi Novotnými byl dohodnut přístup na jejich budoucí pozemek. Cesta bude při jihozápadní hranici pozemku ve vlastnictví kupujících. Zastupitelé souhlasí, že si geometrické zaměření zajistí manželé Novotní. Zastupitelé budou přizváni ke kontrolní prohlídce, která bude předcházet vlastnímu geometrickému zaměření. Náklady spojené s vyměřením obecní cesty podél severovýchodní hranice pozemku p.p.č. 844/1v k. ú. Pulečný budou hrazeny rovným dílem mezi manželi Novotnými a obcí. d) Žádost manželů Adama a Kateřiny Bednářové o koupi části pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Pulečný. Manželé Bednářovi žádají o koupi části pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Pulečný o výměře cca 1000 m 2. Jedná se o parcelu v lokalitě Z1, která navazuje na stávající zástavbu a je přístupná po obecní cestě. V současné době nejsou vybudovány cesty ani inženýrské sítě, se kterými se počítá v příslušné lokalitě. Cena za m 2 pozemku bude předmětem jednání zastupitelů. Po té dala starostka hlasovat o vyvěšení záměru prodeje budoucího pozemku 354/1 v. k. ú. Pulečný dle návrhu geometrického plánu č /2013. Usnesení číslo 4/057/2015 bylo schváleno. e) Žádost pana Aleše Hodra o koupi části parcely č. 1715/4 v k. ú. Pulečný, místní část Klíčnov. Starostka dala hlasovat o vyvěšení záměru prodeje části parcely p.č. 1715/4 v k. ú. Pulečný, místní část Klíčnov, o výměře cca 250 m 2. Usnesení číslo 4/058/2015 bylo schváleno. f) Pronájmy pozemků. Starostka informovala zastupitele o cenách za pronájem pozemků nesloužících k podnikání v okolních obcích. Navrhuje, aby se ceny za pronájmy obecních 3

4 pozemků v naší obci snížily, případně upravily. Zastupitelé pověřují starostku, aby do příštího zasedání připravila návrh cen za pronájem pozemků dle způsobu využití. 5. Různé a) Žádost manželů Jiřího a Olgy Karbanových o opravu cesty před domem č.p. 144, z důvodu vyplavování sklepních prostor v č.p Zastupitelé berou žádost na vědomí, navrhují místní šetření a posouzení odborníkem výši nákladů na úpravu cesty. b) Žádost pana Václava Hutty č.p. 190 o opravu přístupové cesty od Šolců k paní Součkové cca 244 m 2. Zastupitelé berou žádost na vědomí s tím, že bude provedeno místní šetření. c) Starostka seznámila zastupitele se zvýšením správního poplatku od za kácení stromů, který je 500,- Kč za každou započatou hodinu. Navrhla zastupitelům zrušení správního poplatku za vydání povolení kácení dřevin. Starostka dala hlasovat o vybírání poplatku při podání žádosti 500 Kč. Pro 4 Proti 3 (J. Mališová, Ing. J. Veverková, V. Hutta) Usnesení číslo 4/059/2015 bylo schváleno. d) Starostka informovala zastupitele o odměně Ing. Šimanové za zpracování a podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj - Program podpory a rozvoje venkova 2015 ve výši Kč. Starostka dala hlasovat o schválení odměny Ing. Šimanové za přípravu a podání žádosti na MMR. Usnesení číslo 4/060/2015 bylo schváleno. e) Ing. Jitka Veverková informovala zastupitele, že bylo většinou zastupitelů obce Pulečný vydáno záporné stanovisko paní Heleně Boučkové ke stavebním úpravám domu č. p Paní Boučková dala požadavek na projednání v zastupitelstvu, zastupitelé byli s projektovou dokumentací předem seznámeni, proběhlo hlasování o vydání souhlasu k předloženému projektu. Ing. Šolc uvedl, že přestože obdržel výkresovou dokumentaci, nebyl požádán o stanovisko k této problematice. Na otázku, kdo je ta většina zastupitelů, kteří rozhodli o zamítavém stanovisku, mu nebylo odpovězeno. Proto dala starostka hlasovat o schválení kladného stanoviska k předloženému projektu. Pro 3 ( Bc. V. Choutka, V. Hutta, Ing. L. Šolc) Zdržel se 2 (P. Flodrman, P. Janda) Usnesení číslo 4/061/2015 nebylo schváleno. Proti 2 (Ing. J. Veverková, J. Mališová) f) Starostka informovala zastupitele o zjištění, že jednací oválný stůl je uložen v nevyhovujících podmínkách v hasičské zbrojnici, proto bude odvezen do Státního okresního archivu v Jablonci n. N., kde bude dočasně uložen a ochráněn proti poškození. O úschově bude sepsána smlouva. g) Zastupitel Václav Hutta přečetl žádost pana Václava Jiřína o projednání finanční náhrady za používání jeho pozemku p.p.č. 234 v k.ú. Pulečný pro potřeby Společenského centra obce. Zastupitel Choutka navrhuje přizvat pana Jiřína na další jednání zastupitelstva. 4

5 Zastupitelé berou žádost na vědomí. Diskuse - Zastupitel Ing. L. Šolc se dotázal starostky v jakém stádiu je zřízení kompostárny v obci. Starostka odpověděla, že problematiku likvidace biologického odpadu řeší s ing. Janečkovou z Odboru dozoru a kontroly veřejné správy v Liberci. - Zastupitel Bc. Václav Choutka se starostky dotázal, proč není i přes předchozí upozornění zván na důležitá jednání týkající se například lesního hospodářství či projektu Nového společenského centra obce. Starostka vysvětlila, že lesní hospodář p. Nevyhoštěný nabídl novým zastupitelům seznámení s hranicemi lesa, tak se domnívala, že by zastupitel Choutka nechtěl s novými zastupiteli jezdit po lese. Ke schůzce týkající se Nového společenského centra bylo odpovězeno, že se jednalo o méně důležitou schůzku na téma faktury a vyřízení dotace pro MMR získané ze soutěže Vesnice roku Závěrem starostka Mališová přislíbila, že se podobné situace již nebudou opakovat. Jednání ukončeno v hodin 5

6 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Pulečný konaného dne Na 4. zasedáno OZ dne zastupitelé schválili: 4/053/2015 Ověřovatele zápisu: Bc. Václav Choutka a Václav Hutta, zapisovatelku zápisu: pí. Alenu Klackovou 4/055/2015 Zásyp ppč.1584/4 v k. ú. Pulečný ve vlastnictví pana L. Dědka 4/057/2015 Vyvěšení záměru prodeje části pozemku 354, budoucího pozemku 354/1 v k. ú. Pulečný dle návrhu geometrického plánu č / /058/2015 Vyvěšení záměru prodeje části parcely p.č. 1715/4 v k. ú. Pulečný 4/059/2015 Vybírání poplatku při podání žádosti o povolení kácení stromů ve výši 500,- Kč. 4/060/2015 Výši odměny ve výši Kč Ing. J.Šimanové za přípravu a podání žádosti na MMR ČR. Na 4. zasedáno OZ dne zastupitelé neschválili: 4/054/2015 Prodej ppč. 1543, část. ppč.1715/2,1544/1 v k.ú. Pulečný. 4/056/2015 Prodej ppč. 1313/1 v k. ú. Pulečný. Nebylo přijato usnesení: 4/061/2015 K projektové dokumentaci rekonstrukce domu č.p.197 zapisovatelka: Alena Klacková. Ověřovatelé: Bc. Václav Choutka.. dne Václav Hutta dne Starostka obce Jana Mališová dne Vyvěšeno: Sejmuto:

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více