CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Tourism and Golf in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří VYSTOUPIL, CSc. Autor: Eva Snížková Brno, 2014

2 MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: S N Í Ž K O V Á E v a Obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch tématu: Cestovní ruch a golf v ČR Golf tourism in the Czech Republic Zásady pro vypracování Problémová oblast: Cíl práce: Geografická analýza vybraných forem cestovního ruchu Analýza hodnocení významu golfu jako sportovně-rekreačního odvětví v ČR Postup práce a použité metody: Teoretická východiska práce postavení sportovně-rekreační infrastruktury (resp. golfu) v systému cestovního ruchu Hlavní formy a druhy cestovního ruchu v ČR Význam a postavení golfu ve struktuře aktivit volného času Vývoj golfu a golfových středisek v ČR Analýza a postavení golfu jako odvětví cestovního ruchu, jeho specifika, perspektivy rozvoje golfu v ČR V rámci práce mohou být využity následující metody: analyticko syntetická, dále statistickomatematické metody, popřípadě metodu komparace a analogie. Rozsah grafických prací: dle potřeby

3 Rozsah práce bez příloh: stran bakalářská práce Seznam odborné literatury: Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu: Tvorba Destinačních produktů cestovního ruchu. MMR. Praha, Ritchie, Brent W.: Sport Tourism : Interrelationships, Impacts and Issues. Channel View Publications, Vystoupil J., Šauer M. a kol.: Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň, nakl. Čeněk, Vystoupil, J. a kol.: Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. Zážitkový cestovní ruch. MMR. Praha, Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Datum zadání bakalářské práce: Datum odevzdání bakalářské práce: vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Eva Snížková bakalářské práce: Cestovní ruch a golf v České republice práce v angličtině: Tourism and Golf in the Czech Republic Katedra: Regionální ekonomie a správa Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem bakalářské práce Cestovní ruch a golf v České republice je analýza významu golfu jako sportovně-rekreačního odvětví cestovního ruchu v České republice. V úvodní části je teoreticky definován pojem cestovní ruch, včetně jeho základního členění. V dalších částech je kladen důraz na golf jako sportovní volnočasovou aktivitu, je popsána jeho historie a současná situace v České republice. Práce se dále zabývá nabídkou golfu jako produktu a odvětví cestovního ruchu, marketingem a propagací golfového cestovního ruchu a hodnocení aktivit jejich subjektů. Významnou částí této práce jsou její dvě závěrečné kapitoly, které se soustředí na analýzu nabídky jednotlivých golfových středisek a také na zhodnocení současné situace fungování a rozvoje golfových areálů, včetně závěrečných doporučení. Annotation The goal of the submitted thesis: Tourism and Golf in the Czech Republic is to analyze the importance of golf as a sports and recreational part of the tourist industry in the Czech Republic. The opening chapter theoretically defines the term of tourism, including its basic structure. The following parts emphasize the meaning of golf as a sports and leisure time activity and describe its history and current situation in the Czech Republic. This thesis also concentrates on golf as a product and a branch of the tourism industry and part of it also focuses on the marketing and promotion of the golf tourism and on the evaluation of its subjects activities. Significant part of this thesis are the two last chapters, which concentrate on the analysis of the golf resorts offers and on the evaluation of the current situation of the golf resorts function and development, including the final suggestions. Klíčová slova Cestovní ruch, golf, marketing a propagace golfu, analýza golfového cestovního ruchu, golfová střediska. Keywords Tourism, Golf, Marketing and Promotion of Golf, Analysis of Golf Tourism, Golf Resorts.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Cestovní ruch a golf v České republice vypracovala samostatně pod vedením doc. RNDr. Jiřího Vystoupila, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 14. dubna 2014 vlast no r uč ní podpis aut o r a

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. RNDr. Jiřímu Vystoupilovi, CSc za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji své rodině za podporu při studiu i psaní této bakalářské práce a také golfovým areálům, které mě podpořily svoji účastí na dotazníkovém šetření.

7 Obsah ÚVOD CESTOVNÍ RUCH Formy cestovního ruchu Druhy cestovního ruchu Pojem destinace cestovního ruchu GOLF Historie a tradice golfu v ČR Současný golf v ČR Image golfu a její důležitost pro Českou republiku GOLFOVÝ CESTOVNÍ RUCH Golf jako produkt cestovního ruchu Golf jako odvětví cestovního ruchu a jeho specifika Sezónnost Cenová dostupnost Dopravní dostupnost Propojení golfu s dalšími formami a druhy CR MICE a golf MARKETING A PROPAGACE Specifika marketingu cestovního ruchu CzechTourism Marketingový plán Golfový průvodce Česká golfová federace Projekt Hraj golf, změň život Czech Golf Travel Association Marketingové aktivity a strategie Brožura CGTA GOLFOVÁ STŘEDISKA V ČESKÉ REPUBLICE Prostorová diferenciace a kategorizace hřišť teorie Rozdělení golfových středisek Karlovarský kraj Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Analýza nabídky golfových středisek Ubytování Stravování Kongresové zázemí Wellness Golfové služby... 46

8 5.3.6 Doplňkové služby Zhodnocení kvality a komplexnosti nabízených služeb ANALÝZA SITUACE GOLFOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Analýza postojů managementu golfových středisek k rozvoji golfového cestovního ruchu na základě šetření formou dotazníku Shrnutí a návrhy vytvořené na základě analýzy golfových středisek ZÁVĚR Seznam použité literatury: Seznam internetových zdrojů: Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam použitých zkratek Seznam příloh... 70

9 ÚVOD Cestovní ruch je důležitým odvětvím národního hospodářství České republiky, třetím nejdůležitějším hospodářským odvětvím v Evropské unii a tvoří také významnou složku celosvětové ekonomiky. Největší přínosy můžeme posoudit z aspektu ekonomického, kdy cestovní ruch může pozitivně ovlivnit růst ekonomiky, zejména ve spojení s růstem HDP, tvorbou nových pracovních míst, podporou malých a středních podnikatelů a svým podílem na vyrovnávání platební bilance. Další přínosy se dají posoudit z hlediska sociálního a environmentálního, kdy cestovní ruch může rovněž pozitivně usměrňovat například zlepšování vybavenosti a úrovně veřejných služeb (kultura, doprava, zdravotnictví atd.) a tím i zvyšovat celkovou životní úroveň obyvatelstva. Dále pomáhá uchovat místní tradice, zachovat folklór a také pozitivně ovlivnit péči o historické, kulturní i přírodní památky. Významným přínosem cestovního ruchu, je kromě výše zmiňovaných aspektů i hledisko uspokojování potřeb lidí. Člověk je biologicky naprogramován tak, že touží po změně. Tato potřeba se neustále zvětšuje a podněcuje tak obsáhlou poptávku po cestovním ruchu. Týká se to především obyvatelstva vyspělých zemí, kde se ve vzájemném vztahu růstu životní úrovně a rozšiřování fondu volného času stává touha po změně, respektive touha po cestování, masovým jevem a ekologicky a sociologicky důležitým fenoménem (Čertík, Fišerová, 2009:5). Volný čas a cestování se vzájemně doplňují a ovlivňují, stejně jako volný čas a sport. Propojením těchto tří veličin volného času, sportu a cestování nám vznikne prostor pro novodobou moderní volnočasovou aktivitu, kterou je zcela jistě hra golfu. Golf jako sport má mnoholetou tradici, ale ve spojení s cestovním ruchem se s ním intenzivněji setkáváme až posledních 30 let. (Vystoupil, Šauer, 2011:140). Golf je silnou motivací pro cestování. Každé hřiště má originální design, vychází z jiného typu krajiny a rostlinstva a před hráče klade nové úkoly a výzvy. Objevování nových golfových destinací dnes už doslova po celém světě znamená příjemné a nikdy nekončící dobrodružství. Golf je sport velice populární a jeho oblíbenost neustále roste. Je jedním z mála sportů, který si přes svoji velkou komercializaci zachoval svá pravidla a tradice. Jde o sport, který má silně výchovné schopnosti, vyzdvihuje etiku chování a čestnost (Čertík, Fišerová, 2009:55) a zároveň díky svým pravidlům umožňuje hrát společně hráčům rozdílných schopností, zkušeností, věku či pohlaví při zachování spravedlnosti v soutěži. Jelikož se fond volného času stále zvyšuje a sport je důležitou součástí volnočasových aktivit, rozhodla jsem se věnovat moji bakalářskou práci právě jedné z nich a tou je výše zmiňovaná hra golfu, kterou propojím s několika aspekty cestovního ruchu. Cílem práce jsem si stanovila analyzovat význam golfu jako sportovně-rekreačního odvětví v rámci cestovního ruchu České republiky. Ráda bych ve své práci pro naplnění této analýzy charakterizovala golf jako produkt cestovního ruchu a zjistila jeho možnosti a využití v rámci různých forem či druhů cestovního ruchu. Také bych chtěla prozkoumat způsoby prezentace golfu na trhu, nositele těchto marketingových aktivit a nástroje, které pro prezentaci využívají, včetně jejich stručného zhodnocení. Na závěr do celkové analýzy přispěji fakty, které zjistím z šetření v rámci jednotlivých golfových středisek a to jak průzkumem nabídky služeb na webových stránkách areálů, ale také dotazníkovým šetřením, které provedu elektronickou cestou za účelem zjištění postavení provozovatelů golfových středisek k problémům, jako jsou spolupráce, propagace, finance, profil golfových návštěvníků a nabídka služeb. Analýzu bych ráda uzavřela zjištěním, zda Česká republika, která v roce 2007 získala na 7. Ročníku IAGTO Awards ocenění Neobjevená golfová destinace roku, platí již za objevenou, fungující a plnohodnotnou golfovou destinací s celou svojí nabídkou nebo jestli se u nás dá golf stále považovat jen za doplňkovou aktivitu v rámci jiných forem cestovního ruchu. 9

10 Stanovené cíle práce: Analyzovat význam golfu ve spojení s cestovním ruchem ČR. Zhodnotit současnou situaci golfových středisek v rámci ČR, včetně analýzy jejich nabídky a fungování Zjistit, zda Česká republika platí za fungující a plnohodnotnou golfovou destinaci? V první a teoretické části se práce zaměřuje na přiblížení pojmů cestovní ruch, jeho druhy a formy a také objasnění pojmu destinace cestovního ruchu. Tato část má sloužit jako teoretický podklad pro pozdější zkoumání možností zapojení golfu jako produktu CR do jiných forem cestovního ruchu a také vyhodnocení nabídky destinace České republiky z hlediska golfové turistiky. Druhá kapitola pojednává o původu hry golfu, jeho historický vývoj v České republice a nastiňuje i současný stav golfové základny co se týká počtu hráčů, hřišť, klubů a upozorňuje na důležitost golfu a s ním spojených aktivit pro ekonomický přínos země. Ve třetí kapitole, se zabývám golfovým cestovním ruchem, snažím se nastínit kvalitní potenciál České republiky pro rozvoj golfové turistiky, prezentuji golf jako produkt cestovního ruchu a tím pádem i součást nabídky destinace cestovního ruchu, dále je zde golf představen jako odvětví sportovního cestovního ruchu a jako rekreační aktivita, včetně jeho některých specifik jako jsou cenová dostupnost, dopravní dostupnost a sezónnost. Příklad propojení golfového cestovního ruchu s jinou formou je ilustrován na kongresovém a veletržním CR. Následující, čtvrtá kapitola pojednává o způsobech propagace a marketingu golfového cestovního ruchu na trhu. Zmiňuji zde tři aktéry a to státní agenturu CzechTourism, sdružení CGTA a ČGF. V této kapitole také hodnotím jejich produkty, které mají podpořit golfový cestovní ruch na domácím i zahraničním trhu. Pátá kapitola upřesňuje rozdělení golfových hřišť v teoretické rovině, ale také jejich geografické rozložení v rámci České republiky. Toto je znázorněno pomocí rozdělení republiky na 14 krajů, přiloženy jsou mapy krajů s následným zakreslením golfových areálů včetně uvedení počtu jamek. Poslední část této kapitoly je zaměřená na rozbor nabídky služeb jednotlivých golfových středisek. Tento rozbor byl proveden formou internetového průzkumu jednotlivých webových stránek a následném statistickém vyhodnocení. Závěrečná kapitola je postavena na poznatcích, které jsem získala pomocí dotazníkového šetření v rámci golfových areálů na území České republiky. Šetření probíhalo elektronickou formou pomocí dotazníkového serveru Survio.cz a výsledky jsem následně zpracovala a vyjádřila grafy, včetně závěrů k jednotlivým okruhům otázek a závěrečného zhodnocení a doporučení. Práce by mohla mít využití pro provozovatele golfových středisek, jako určité nastínění celkové situace v rámci golfového cestovního ruchu a v náhledu na možnosti jak podpořit svoji podnikatelskou činnost v daném oboru. Také by mohla mít přínos pro potenciální budoucí zájemce o hru golfu, jako jistý přehled nabídky v rámci České republiky, ale i v rámci jednotlivých areálů. 10

11 1 CESTOVNÍ RUCH Definice cestovního ruchu bývá často spojována s několika různými vymezeními jako například ekonomickým, sociologickým, geografickým apod. Přesnou definicí se zabývalo několik vědeckých odborníků a jednalo se o ní na nesčetných mezinárodních konferencích. Významným mezníkem je, dle Palatkové a Zichové (2011:11), považována definice průkopníků Hunzikera a Krapfa z roku Ti definovali turismus jako souhrnné označení vztahů a jevů vznikajících na základě cesty a pobytu nerezidentů, pokud se pobytem nesleduje usídlení a pokud s ním není spojena žádná výdělečná činnost. Definici cestovního ruchu, která se zabývá jevy probíhajícími jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky uvádí ve svém výkladovém slovníku cestovního ruchu Pásková a Zelenka (2012:83). Autoři cestovní ruch uvádějí jako komplexní společenský jev, zahrnující aktivity osob cestujících mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok za účelem zábavy, rekreace, vzdělávání, pracovně či jiným účelem, i aktivity subjektů poskytujících služby a produkty těmto cestujícím osobám, tedy i provozování zařízení se službami pro tyto cestující osoby včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem, ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity. Dalo by se říci, že tato definice komplexně vystihuje cestovní ruch, protože se týká nabídky CR, poprávky CR a také destinace CR, ale jelikož pro cestovní ruch je rozhodující změna místa je důležité ji doplnit o geografický prvek, a sice o fakt, že aktivity účastníků cestovního ruchu se konají mimo místo jejich trvalého bydliště a místa zaměstnání. Na základě těchto úvah lze definovat cestovní ruch jako souhrn vztahů a jevů, které vyplývají z cestování a pobytu osob, přičemž místo pobytu není hlavním ani trvalým místem bydlení a zaměstnání.(vystoupil, Šauer 2006:29). Z nejednoduchého procesu vytvoření přesné definice vyplývá, že cestovní ruch je složitý socioekonomický, mnohostranný a průřezový jev, který zasahuje do ekonomických i mimoekonomických oblastí společnosti, jak uvádí Palatková a Zichová (2011:11). 1.1 Formy cestovního ruchu Pro cestování a cestovní ruch je důležitá motivace jejich účastníků. Ta je uváděna jako klíčovým kritériem pro určení formy cestovního ruchu. Pásková a Zelenka (2012:167) uvádějí jako základní motivace turismu odpočinek, poznávání prostředí a kontakty s lidmi. Odtud můžeme odvodit základní formy cestovního ruchu: Rekreační CR účastníci jsou motivováni obnovou duševních a fyzických sil. Jedná se o jednu z původních, tj. z nejstarších a také nejvíce rozšířenou formu CR. Lázeňský CR účast je charakteristická pobytem v lázních za účelem regenerace, poznání nebo sociálních kontaktů. Sportovně orientovaný CR účastníci jsou diváky nebo aktivními sportovci různých druhů outdoorových i indoorových, letních i zimních sportovních aktivit, které mají udržovat a posilovat zdraví a prohlubovat morální vlastnosti člověka. 11

12 Lovecký CR účastníci jsou motivováni možností lovu zvěře, ptáků a ryb zpravidla s kontrolou počtu lovených zvířat a termínů lovu a s poplatky za odstřel. Poznávací CR primární motivací účasti je poznávání přírody, společnosti, historie navštívené země, oblasti. Součástí jsou mimo jiné i kulturní CR, přírodně orientovaný CR, etnografický CR, vzdělávací CR, geoturismus atd. Socioprofesní CR účastníci jsou motivováni zejména ekonomickými a profesními aspekty. Tato forma CR probíhá převážně v pracovním čase účastníka a spadá sem obchodní CR, kongresový CR, výstavnický a veletržní CR a také incentivní CR. Společenský CR účastníci jsou motivováni především společenským setkáním. Patří sem krajanský CR, etnický CR, klubový CR, ale také návštěvy u přátel a příbuzných. Každá země má předpoklady a potenciál pro růst určitých forem cestovního ruchu a měla by proto využít veškerých svých možností pro podporu jejich zdárného a rovněž udržitelného rozvoje. Jako příklad uvádím údaje z dokumentu Koncepce státní politiky v České republice na období (s. 23), který doporučuje podporu a rozvoj v oblastech jako jsou: Městský a kulturně poznávací cestovní ruch kulturní dědictví, historická města, kulturně-historické památka včetně technických a církevních, muzea, divadla atd. Dovolená v přírodě kempink, dovolená u vody, letní a zimní pobyty v horách, venkovský cestovní ruch a agroturistika, regionální a speciální produkty cestovního ruchu atd. Sportovní a aktivní dovolená všechny formy nejrozsáhlejších sportů, turistika, cykloturistika, zimní sporty, vodní sporty, hipoturistika, lov, golf atd. Lázeňský cestovní ruch zdravotní pobyty v lázních, wellness, zdravotní cestovní ruch atd. Kongresový a incentivní cestovní ruch kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, obchodní cestovní ruch 1.2 Druhy cestovního ruchu Na rozdíl od forem cestovního ruchu, druhy cestovního ruchu se liší převážně podle způsobu jejich realizace. Jak uvádějí autoři Pásková a Zelenka (2012:123), je pro určení druhu cestovního ruchu klíčovým kritériem jevový průběh a způsob jeho realizace v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách, jakož i jeho účinky. Autoři Vystoupil a Šauer (2006:37-41) rozlišují na základě vnějších faktorů, které mohou být prostorové, časové, sociální a demografické, tyto druhy cestovního ruchu: Cestovní ruch podle původu účastníků ten dále rozlišuje domácí a zahraniční CR Cestovní ruch podle počtu účastníků individuální, masový, kolektivní CR Cestovní ruch podle věku účastníků např. mládežnický, seniorský CR 12

13 Cestovní ruch dle délky trvání krátkodobý CR (1-3 přenocování), dlouhodobý CR (nad 4 přenocování) Cestovní ruch dle převahy místa pobytu např. městský, venkovský, přímořský, lázeňský, horský CR apod. Cestovní ruch dle ročního období letní, zimní CR, CR v hlavní sezóně či mimo sezónu Cestovní ruch dle způsobu ubytování hotelový, parahotelový CR (v jiném ubytovacím zařízení než hotel) Cestovní ruch dle vlivu na platební bilanci aktivní a pasivní CR Cestovní ruch dle způsobu organizace cestování organizovaný, neorganizovaný CR Cestovní ruch dle způsobu financování komerční, sociální CR Podle Palatkové a Zichové (2011:19,24) není rozlišení druhů a forem cestovního ruchu zcela jednoznačné. Některé druhy a formy se mohou překrývat a obvykle neexistují pouze v čisté podobě. Proto autorky a někteří další autoři používají zastřešujícího pojmu typ turismu. Autorky dále rozšiřují druh, respektive typ, cestovního ruchu dle převahy místa pobytu o turismus ve střediscích turismu, který je dle mého názoru relevantní pro tuto práci, neboť je vázán na resorty vybudované primárně především pro účely turismu, kam rozhodně patří golfové resorty, kterými se mimo jiné budu zabývat v následujících kapitolách. 1.3 Pojem destinace cestovního ruchu Jelikož hledám odpověď na otázku, jestli platí Česká republika za funkční a plnohodnotnou golfovou destinaci, je nutné se seznámit i s definicí tohoto pojmu. Definicí existuje velké množství. Velice výstižně ji popisuje Holešinská (2012:43), která uvádí, že destinace je [ ]cílové místo potenciálních návštěvníků, kteří vidí území ze svého úhlu pohledu ve vztahu k obsahu (produktu) a lokalitě (regionu) za účelem uspokojení svých potřeb a požadavků během svého pobytu v cílovém území. Často užívaná je rovněž definice Páskové a Zelenky (2012:105), kteří popisují destinaci cestovního ruchu jako: v užším smyslu cílovou oblast v daném regionu se specifickou nabídkou atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a v širším slova smyslu země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků. Pro potřeby této práce se budeme zabývat destinací z pohledu marketingového (Holešinská, 2012:45), tedy budeme brát golfovou destinaci Česká republika jako produkt cestovního ruchu, tedy kompletní soubor nabídky golfového cestovního ruchu našeho území, která se skládá z primární nabídky, resp. přírodního a kulturně-historického potenciálu, a sekundární nabídky, tj. infrastruktury cestovního ruchu a jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu. 13

14 2 GOLF I když se o původ hry pře několik národů, za jakousi pravlast golfu je zcela jistě považováno Skotsko, protože právě díky Skotům se může v současnosti hrát golf v podobě jaká je nám dnes známa. Za mekku golfu je všeobecně pokládáno skotské St. Andrews, kde první zmínky o golfu pocházejí z roku 1552 a The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews je nejvýznamnějším klubem světa. Má nejlepší hřiště, je pravidlovou autoritou a prosazuje golf jako sport. Golf patří mezi tři nejčastěji provozované sporty na světě. Aktivně se mu věnuje více než 70 milionů lidí ve více než 120 zemích. Golf představuje přirozený pohyb v krásně upraveném přírodním prostředí. Je optimální volbou při dnešním sedavém způsobu života. V rekreační podobě nevyžaduje extrémní jednorázové vypětí či přílišné namáhání netrénovaného organismu. Golf je nekontaktní sport a díky jedinečnému hendikepovému systému spolu mohou soupeřit hráči s rozdílnou výkonností nebo rozdílného věku. Na rozdíl od mnoha jiných sportů golf může plnohodnotně hrát i jednotlivec, který si přeje být při hře sám. Jeho věčným i vděčným soupeřem je pokaždé hřiště. Golf je i velmi vhodným rodinným sportem, který umožňuje, aby rodina společně prožívala báječné okamžiky napětí a zábavy. V každém případě je golf veliké zrcadlo, v němž se ukáže pravý charakter člověka.[g] 2.1 Historie a tradice golfu v ČR Počátky golfu v Čechách jsou spojeny se snahou poskytnout rozptýlení příslušníkům společenské, především zahraniční, smetánky navštěvujícím západočeské lázně. Dalo by se tedy podotknout, že počátky golfu v České republice jsou spojeny právě s volnočasovými aktivitami v rámci služeb cestovního ruchu. První golfový klub, Karlovy Vary, vznikl již v roce 1904 a je jedním z nejstarších v Evropě. Rok poté bylo anglickým králem Edwardem VII. založeno a otevřeno druhé golfové hřiště v Mariánských Lázních, které se tak jako jediné ve střední Evropě může pochlubit takovou významnou událostí. Obě tato hřiště byla však víceméně sezónní záležitostí a byla využívána především lázeňskými hosty, bez stálého jádra hráčů, jak se vyjádřil pan Ing. Josef Charvát, významná osoba předválečného československého golfu, v první golfové příloze časopisu Tenis-Golf-Revue v roce Za autentičtější svědectví o vzniku skutečného českého golfu můžeme považovat až aktivity rodiny Ringhofferů na jejich vlastních pozemcích ve Volešovicích, ale především založením hřiště v Praze Motole a jejich klubu pod názvem Golf-Club Praha v roce První turnaj se zde hrál na podzim roku 1927 na ještě ne zcela dostavěném hřišti. Centrem českého golfu, kde se konala většina turnajů, bylo do roku 1934 právě hřiště v Motole. Dvacátá a třicátá léta minulého století byla obdobím vzestupu obliby, avšak tehdy byl golf skutečně sportem společenské a ekonomické smetánky. V roce 1931 došlo ke vzniku Golfového svazu ČSR. Hlavní motivací tohoto kroku byla snaha o sjednocení vedení a ústředí golfu na celostátní úrovni, unifikace pravidel, stanovení hendikepů, vypsání mistrovství ČSR atd., aby se mohl golf včlenit do organizace československého sportu. Zajímavým faktem z pohledu cestovního ruchu rovněž je, že již v této době existující golfové kluby pořádaly organizované hromadné výpravy v rámci republiky a mnozí hráči se vydávali za golfem i do zahraničí (např. do Francie, Alžírska, Tuniska apod.). Rok 1938 se dá považovat za 14

15 vyvrcholení slavného předválečného českého golfu. Bohužel již na podzim tohoto roku přišla golfová scéna o dvě nejlepší osmnáctijamková hřiště z důvodu odtržení pohraničních území od republiky. Na řadu dalších let se centrem závodního golfu stalo hřiště v Klánovicích. Druhá světová válka jistě v nemalé míře ovlivnila i český golf. Řada předválečných golfistů byla během válečných let popravena, vězněna a už se nikdy ke golfu nevrátila. V prvních třech letech po válce nabral rozvoj golfu opět obrátky, avšak následně rok 1948 znamenaly přerušení tohoto slibného rozkvětu. Díky nové politické situaci po únoru 1948 a snahy o tzv. sjednocení tělovýchovy, musely golfové kluby pro zachování své existence provozovat svoji činnost pod záštitou oddílů Sokola, který byl určen jako sdružující prvek pro toto sjednocení. Kritickými roky pro český golf bylo období v letech Vyplývalo to z třídně motivovaných likvidačních snah vlády, podle kterých tento aristokratický a buržoasní sport nepatřil mezi preferované sportovní aktivity. Spousta hřišť, především v Klánovicích, bylo určeno k likvidaci. Zachovat se měla pouze hřiště vhodná pro lázeňské sportovní aktivity a rekreanty, tzn. hřiště v Karlových Varech a Mariánských lázních. Dalším náročným obdobím pro český golf byla sedmdesátá léta období normalizace. Hranice byly pevně uzavřeny, mezinárodní golfové styky omezeny, byla zamítána reprezentační účast na zahraničních utkáních a golf se opět dostával na černou listinu. Nicméně i v dalších letech socialismu tento sport dále existoval. Byl však sportem spíše trpěným, vždy spojovaným s kapitalistickým životním stylem. Jako takový nepatřil k preferovaným a státem podporovaným masovým sportům. Od toho se rovněž odvíjel počet fungujících golfových hřišť a jejich případný rozvoj. Přesto bylo Česko v tomto ohledu jedinou výjimkou v zemích bývalého socialistického bloku. I přes veškeré nepříznivé podmínky pro rozvoj golfu se však golfová základna se svými hráči, oddíly, hřišti a pořádanými turnaji pomalu rozšiřovala, hlavně v posledním desetiletí totality. [a] 2.2 Současný golf v ČR Změna poměrů v roce 1989 znamenala pro golf nový impulz. Nárůst počtu golfových hřišť katapultoval Českou republiku na čelní místo v žebříčku států středoevropského regionu. Stejně tak i počet registrovaných hráčů v České republice značně překonal údaje ze sousedních států. [a] Podle posledních dostupných údajů ČGF (ke dni ) se uvádí počet hráčů [b] a počet normovaných golfových hřišť dosáhl počtu 99. Golf se právem zařadil mezi první desítku největších organizovaných sportů v České republice. Zajímavé je i rozložení hřišť a jejich významnost podle počtu jamek, čímž se budu podrobněji zabývat v kap. 6. Zde uvádím tento fakt pouze pro představu v souvislosti se současným stavem golfu v ČR. Česká republika má v současnosti ve své golfové nabídce 2 areály se 36 jamkami, 4 areály se 27 jamkami, 45 areálů s 18 jamkami, 44 areálů s 9 jamkami a 4 areály s 6 jamkami (počítáno znormovaná golfová hřiště, což znamená, že se na nich lze hrát na úpravu hráčského HCP a také na nich lze vykonávat zkoušku pro získání osvědčení golfové způsobilosti pro hru na hřišti). Tempo, jakým Česká republika dohání golfové vyspělé země Evropy a celého světa a nárůst popularity golfu nejlépe dokazují data v následujících tabulkách, které ilustrují narůstající počet registrovaných hráčů i znormovaných hřišť v období od roku 1990 do konce roku

16 Tabulka 1: Statistika registrované členské základny dle ČGF ke dni Pramen: Kompletní statistiky českého golfu k Tabulka 2 : Statistika znormovaných hřišť dle ČGF ke dni Pramen: Kompletní statistiky českého golfu k Česká republika se rovněž podle zveřejněné studie KPMG dostala na pomezí rozvíjejícího se a již rozvinutého golfového trhu, čemuž odpovídá i skutečnost, že zde máme jedno golfové hřiště na cca 110 tisíc obyvatel. Zajímavý je také fakt, že počtem hráčů jsme za sebou zanechali i takové golfové velmoci, jako jsou Turecko a Portugalsko, kde to však může být způsobené i tím, že se jejich trh orientuje více na turisty než na domácí hráče. [c] Česká republika v současnosti, dle mých průzkumů na různých golfových informačních serverech, disponuje 99 znormovanými golfovými hřišti, což tvoří na první pohled pouze nepatrnou a málo významnou část z celkového podílu na světové golfové 16

17 základně, a sice jen cca 0,25%. Má však velice značnou golfovou historii, silnou sportovní tradici a hlavně velký potenciál pro další rozvoj především díky vhodným přírodním podmínkám, příznivému klimatu, výhodné středoevropské poloze a v nemalé míře i obrovské snaze dohnat západ, ke kterému jsme kdysi významně patřili. 2.3 Image golfu a její důležitost pro Českou republiku Zkušenosti z celého světa dokazují, že rozvoj golfu má velký význam pro celkovou ekonomiku dané země, přispívá ke zvyšování životní úrovně, vytváří podmínky pro vznik nových pracovních i podnikatelských příležitostí včetně nemalého vlivu na trh cestovního ruchu, trh s nemovitostmi, rozvoj regionů atd. Golfový úspěch země ve značné míře souvisí s její ekonomickou situací. Nejen z tohoto důvodu je v zájmu České republiky si budovat dobrou image místního golfu, která může pozitivně reprezentovat naši hospodářskou vyspělost a kvalitní cíl pro zahraniční investory, ale taky může v očích zahraničí prezentovat náš stát jako společensky, kulturně a sportovně vyspělou zemi. 17

18 3 GOLFOVÝ CESTOVNÍ RUCH Jak bylo již výše uvedeno, golf má významný přínos pro celkovou ekonomiku země. V této kapitole se soustředím na jeho přínos a vliv na trh cestovního ruchu. Golf jako sport má dlouhou tradici, avšak cestovní ruch se zaměřením na golf neboli golfový cestovní ruch, je fenoménem pouze posledních 30 let. (Vystoupil, Šauer, 2011:140) Česká republika má velice dobrý potenciál pro rozvoj golfového cestovního ruchu, disponuje dobrou golfovou strukturou a má, dle odborníků, momentálně nejlepší předpoklady stát se významnou golfovou destinací jako jedna ze zemí východní Evropy. Z těchto zemí je v ČR nejvíce hráčů i hřišť. Ve srovnání se západní Evropou je v České republice stále nižší cenová hladina. Jako jedna z dalších předností pro rozvoj golfu a golfového cestovního ruchu je atraktivita prostředí a také četná nabídka a pestrost doprovodných programů. Počet hřišť i hráčů u nás roste nadprůměrným tempem. (Jarolímková, Řehořková, 2008:86) Zajímavostí však je, že v žebříčku 100 nejlepších hřišť mimo USA, který vydal jako součást své příručky The World s Greatest Golf časopis Golf Digest, nefiguruje v současnosti žádné hřiště z ČR. Mezi golfovými hřišti a resorty, které uvádí zmiňovaná příručka v kapitole TOP hřiště ze 199 zemí světa, reprezentují Českou republiku golfová hřiště: Ypsilon Golf Resort Liberec, Casa Serena (Kutná Hora), Golf Resort Karlovy Vary, Golf Resort Kunětická Hora a Prosper Golf Club Čeladná. [d] Už tahle skutečnost je významným krokem ve snaze o získání povědomí ve světě o České republice jako o golfové destinaci. 3.1 Golf jako produkt cestovního ruchu Golf lze mimo jiné vnímat i jako produkt cestovního ruchu. Produkt cestovního ruchu je však velice obtížně definovatelný pojem. Výstižně jej definují Palatková, Zichová (2011:63), podle kterých se produktem CR z pohledu destinace jako celku jedná o komplexní řetězec služeb, event. výrobků jednotlivých poskytovatelů (nejen z privátní, ale také veřejné sféry), navázaných na atraktivity destinace a její suprastrukturu a infrastrukturu. Nejčastěji je, dle autorek, produkt CR chápán z hlediska samotného návštěvníka a to jako komplexní zážitek od chvíle, kdy opustí své obvyklé prostředí) částečně i před tímto okamžikem možnost rezervace) do doby svého návratu (i po návratu vyvolání fotografií, dodatečné benefity apod.). Z marketingového hlediska chápeme produkt jako součást marketingového mixu, společně s cenou, distribučními cestami, komunikací s návštěvníky a lidskými zdroji. Golf, jako produkt CR, můžeme v užším vymezení považovat za nabídku destinace. Ta je tvořena především primárními a sekundárními zdroji. Jako primární se uvádí přírodní a kulturně-historické předpoklady, kam patří např. atraktivní okolí golfového hřiště či resortu v blízkosti národních parků (NP), chráněných krajinných oblastí (CHKO), vývěru minerálních vod, zajímavě členěných reliéfů, vodních či rozlehlých lesních ploch atd., stejně jako blízkost golfových středisek u kulturně-historických památek (hrady, zámky, historická jádra měst atd.), kulturních zařízení (divadla, muzea, galerie atd.) a společenských akcí (hudební/filmové festivaly, sportovní akce, výstaviště, kongresová centra apod.) (Vystoupil, Šauer, 2001:35,57) Jako sekundární zdroje cestovního ruchu můžeme, dle autorů Páskové a Zelenky (2012:512, 553) uvést ty zdroje, které jsou v destinaci CR vybudovány pro realizaci cestovního ruchu a zahrnují atrakce CR, turistická informační centra, hotely a další ubytovací 18

19 zařízení, stravovací zařízení, obchody se suvenýry, návštěvnická centra, tématické a zábavní parky atd. Tyto zdroje tvoří i tzv. suprastrukturu, která tvoří nejvýznamnější součást infrastruktury CR. Zajímavý pohled na produkt CR nabízí studie MMR (Zážitkový CR, 2008), který popisuje parametry produktu CR jako: atraktivitu a útlumovou vzdálenost, unikátnost a čas. Tento koncept uvádí, že zájem o atraktivitu je nepřímo úměrný s přepravní vzdáleností, s požadavkem na čas, peníze či námahu. Útlumová vzdálenost zase vychází, dle studie, z předpokladu, že většina lidí jsou racionálními zákazníky a jestliže neexistuje nějaký přesvědčivý důvod jet dále, budou volit nejbližší možnost mezi dvěma podobnými zážitky (unikátnostmi). Čas je jedním z nejdůležitějších faktorů v rozhodování, jak člověk stráví svoji dovolenou a má často velký vliv na chování turistů. Tyto parametry je jistě důležité vzít v úvahu při vytváření jednotlivých nabídek golfových areálů a podpořit například atraktivitu a unikátnost svých středisek, aby nabídli potencionálním návštěvníkům či turistům důvod pro překonání jisté vzdálenosti. 3.2 Golf jako odvětví cestovního ruchu a jeho specifika Golf můžeme přiřadit do sportovně-rekreačních služeb, které můžeme z hlediska cíle účasti na cestovním ruchu považovat za jedny z nejvýznamnějších služeb. Ačkoliv jsou označovány, společně s kulturně-společenskými, jako služby doplňkové, pro většinu účastníků jsou hlavním motivem účasti na cestovním ruchu. (Orieška, 2010:164) Golf, a s ním spojené aktivity, je možno nabídnout jako odvětví sportovního cestovního ruchu. Ten je, dle Orieška (2010:164), propojen s pobytem ve vhodném přírodním prostředí a také s vykonáváním různých sportovních aktivit, u kterých se předpokládají fyzické schopnosti účastníků. Sportovní aktivity působí příznivě nejen na fyzickou zdatnost a odolnost lidského organismu, ale také na rozvíjení a posilování morálních vlastností, jako např. smysl pro kolektiv, vytrvalost, čestné jednání, houževnatost. Golf může být uváděn i jako jeden z typů rekreačních aktivit. Autoři Horner a Swarbrooke (2003:335) uvádí definaci rekreace G. Torkildsena, který ji popisuje jako činnosti a zážitky obvykle prováděné a získávané v rámci volného času a obvykle dobrovolně zvolené pro vlastní uspokojení, potěšení nebo tvůrčí obohacení. Může být též chápána jako proces aktivní spoluúčasti. Fyzická rekreace je těsně spojená se sportem. Existuje velké množství forem rekreace a dle autorů (cd:336) se mezi nimi vyskytují některé příčiny rozdílů, které pak dále ovlivňují další přístup k nim. Jsou to následující příčiny: Některé rekreační aktivity lze provozovat doma nebo v blízkém okolí domova, například tanec nebo kondiční cvičení. Jiné vyžadují, aby jejich účastníci cestovali na značně vzdálená místa, kde se nacházejí zařízení nebo přírodní podmínky, potřebné k provozování aktivit, například skály, vodní plochy či v některých případech i golfové hřiště. Zčásti z tohoto důvodu také některé formy rekreace lze provozovat denně, zatímco jiné třeba jen jednou nebo dvakrát ročně, např. na dovolené, případně jako víkendová aktivita (golf). Některé aktivity vyžadují speciální oděvy a vybavení (např. lyžování či golf), jiné pouze minimální nebo žádné (např. fotbal, který se hraje někde na plácku ). 19

20 Některé aktivity mají zázemí velkých infrastruktur a zařízení (např. golf), jiné nemají žádné. Některé rekreační aktivity mohou být sporné (v některých případech i golf, z důvodu ekologie a zásahu do krajiny), politicky citlivé nebo v určitých zemích dokonce nezákonné. Nejlepším příkladem může být pravděpodobně lov. Některé aktivity se provozují ve skupinách, jiné jsou značně individuální (např. jezdectví, ale i při hře golfu hraje v podstatě člověk sám za sebe, někdy i jen sám proti hřišti). Některé aktivity je třeba předem rezervovat v příslušných zařízeních (např. golf tee time, tenis), jiné nikoli (např. cyklistika, turistika). Rekreace může být pasivní, například sledování golfového turnaje, nebo aktivní, například vlastní účast na golfovém turnaji. Golf patří mezi sportovní aktivity, které vyžadují speciální materiální podmínky a nezbytné služby. Nejdůležitější materiálním prvkem a základem je golfové hřiště, kterému se budu blíže věnovat v kapitole č Sezónnost Česká republika patří z hlediska sezónnosti poptávky cestovního ruchu k zemím s rovnoměrnějším průběhem návštěvnosti během roku, avšak nárůst v letních měsících je znatelný. (Vystoupil, Šauer, 2011:165). Tato sezónnost se jistě promítá i v rámci golfového cestovního ruchu, protože většina hřišť uzavírá svoji sezónu v závislosti na počasí. Velká většina hřišť končí svůj standardní provoz s prvním sněhem a mrazem na konci řijna či v listopadu a otvírá opět v dubnu. Hřiště tuto klimatickou nevýhodu obratně vyřešily opatřením jako je zlevněný hrací poplatek (green fee) a nabízí hru na omezeném počtu jamek nebo tzv. zimních greenech. Pokud je sníh a mráz, není dovoleno vstupovat na obvyklou hrací plochu, protože by to mohlo trvale poškodit travní porost. Správce hřiště, který odpovídá za jeho údržbu, tzv. greenkeeper, určí povolené jamky a provoz je tím pádem omezen. V současnosti se také sezónnost daří snižovat pomocí indoorových hřišť a trenažérů, které můžeme najít ve všech krajích ČR. Golfový simulátor je vděčnou náhradou v zimní přestávce. Hřiště na nich během zimního období pořádají turnaje, ale hlavně udržují golfisty v kondici i přes nepřízeň počasí. Pomalu se také začíná rozvíjet trend cestovat za golfem v zimním období do teplejších krajin. Mezi oblíbené destinace českých golfistů patří Kanárské ostrovy, Portugalsko, Florida a Spojené arabské emiráty. Golfisté vyjíždí buď individuálně, nebo prostřednictvím cestovních kanceláří. Sezónnost rovněž zajímavým způsobem řeší nový trend (nejen) českého golfu a sice Extreme golf, který se projevuje snahou hrát golf v různých podmínkách (např. hry na sněhu, na sjezdovkách, hřebenech hor apod.), či na stále exotičtějších místech. [i] Cenová dostupnost Golf již z daleka nepatří mezi sport vyhrazený omezenému kruhu vyvolených, ani neplatí za sport snobů a zbohatlíků, jak byl v minulosti a pro nezasvěcené stále i v současnosti nahlížen širokou veřejností. Golf je celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů a např. ve Skotsku, Irsku, Švédsku a USA je provozován jako lidová zábava. Tímto směrem se 20

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch Ing. Lenka Červová, Ph.D. katedra marketingu EF TUL kanc. H643 (5. patro) konzultace: kdykoli po dohodě e-mailem lenka.cervova@tul.cz studijní materiály na multiedu Podmínky

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU - je přirozeným celkem, který m{ z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací - územní celek (geografický prostor), který

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

CZECH REPUBLIC Czech Golf Travel Association (CGTA) CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION je otevřen ené občansk anské sdružen ení,, jehož cílem je podpora incomingové golfové turistiky. Vítanými členy asociace

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Česká centrála cestovního ruchu

Česká centrála cestovního ruchu Česká centrála cestovního ruchu _ 24.2.2016 Organizační struktura agentury CzechTourism 24.2.2016 2 Produktové linky CzechTourism Základní produktové linky CzT: Aktivní turismus: - cyklistika, lyže, golf,

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více