Duchovní cvičení P. Elias Vella klášter Želiv. Učednictví cesta k následování Krista Sobota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duchovní cvičení P. Elias Vella. 22. 10. 27. 10 2011 klášter Želiv. Učednictví cesta k následování Krista. 22. 10. Sobota"

Transkript

1 Duchovní cvičení P. Elias Vella klášter Želiv Učednictví cesta k následování Krista Sobota Nestačí o Ježíši něco vědět, je důležité se s ním setkat. Každé setkání s kýmkoli je zkušeností. Prema z řečtiny, je to slovo, které Bůh řekne konkrétnímu člověku Má význam jen pro něho. To slovo je setkání s Ježíšem. - otevřít srdce (slova JP II), být připraven, nebýt rozptýlen - následuj mě. To je učednictví. V bibli je spousta příkladů putování (Izrael do zaslíbené země, Josef s Marií do Betléma ) S Ježíšem se mohu setkat v různých podobách 1. Ježíš uzdravující. Přicházím a žádám o uzdravení sebe, rodičů, dětí. Toto je přímluvná modlitba. Je třeba vytrvat v žádání. Bůh vždy naslouchá. Protože jsem jeho dcerou, synem. Bůh dává. Bůh nemusí dát to, co chci, ale to co potřebuji. 2. Vyšší stupeň setkání je s Ježíšem učícím, s Ježíšem Mistrem. Ptám se, co mám dělat já. Takto se setkal s Ježíšem například Nikodém. Začínám Ježíše následovat. 3. Setkání s Ježíšem jako přítelem. 4. Setkání s Ježíšem jako pánem svého života. Jsem ochoten mu odevzdat vše. Na tomto semináři se budeme zabývat pouze druhým stupně setkávání s Ježíšem. Příkladem je putování dvou učedníků do Emauz. Lukáš 24. kap. od 13. verše Neděle Zůstávat na místě, zahleděný do svých starostí a nestarat se o to, co říká Ježíš. To způsobuje sobectví, zahleděnost. Příklad s velbloudy žijícími v oáze. Jeden zahlédne kometu a chce za ní jít. Ostatní mu říkají, že je blázen, že na poušti zahyne a stejně nic neuvidí. Zůstávat v oáze. Toto se stalo i Izraelitům, když putovali do svaté země. Zůstali v Jerichu několik měsíců. Už se jim odtud nechtělo. Toto se stává i mě. S Ježíšem se někdy setkávám, v neděli při mši, při modlitbě. Nedělám vážné hříchy, odpustil jsem tedy jsem celkem v pořádku. Vystoupil jsem z údolí, ale nestoupám již nahoru. Zůstávám v půli cesty, v oáze. Vstát a jít ale je vlastně jediná možnost. Příkladem cesty je cesta emauzských učedníků. Cesta má 2 části. Do Emauz a do Jeruzaléma. Emauzy jsou malá ohrazená vesnice, může představovat mě. Uzavřenost v Emauzech. Tam je přežití, peníze, dům, bezpečí. Naproti tomu v Jeruzalémě tam je vize, naděje. Vztah k Ježíši může mít různou podobu. Mohu být pouze součástí davu. Jenom ho pozoruji, zdálky. Kromě davu se Ježíš setkával také s učedníky. Ti mu naslouchali, byli mu blíž. Ti dva, co putovali do Emauz, byli dva z jeho učedníků. Byli mu blízko, už pokročili. Vraceli se do Emauz. Svoje nadšení ovšem opustili, nechali ho v Jeruzalémě. Vracejí se ke svému bývalému životu. Právě uprostřed problémů se ukáže, jak jsem zralý. Být s Ježíšem, když ho dav vítal, je snadné. Jít s ním na Kalvárii je mnohem těžší. Kdo Ježíše následuje, mohou se mu dít divné věci, životní zkoušky. Zlý více pokouší ty, kteří jdou za Ježíšem. Nepotřebuje pokoušet ty, kteří jsou na jeho území. Příklad s ptákem v kleci. Má jídlo, pití, nesvítí na něj slunce ani nefouká. Ale jen dokud zůstane v kleci. Pták na svobodě se setkává s různými nebezpečími.

2 Při životní zkoušce je pokušením vrátit se zpět. Takto se zachovali ti 2 učedníci. Naproti tomu Marie Magdalská jde z Magdaly do Jeruzaléma a jde za Ježíšem. Následuje ho na křížové cestě. Dva učedníci byli smutní. I my můžeme být smutní, když vidíme zkoušky, kterými církev prochází (pedofilie, rozpad manželství, krize povolání ) Rozebírali cestou svou situaci, mluvili o ní. Ježíš se k nim připojil, ale oni o tom nevěděli. Stejně tak i mě Ježíš provází v mých těžkostech. I když se mi zdá, že mi nikdo nerozumí, že je všechno proti mně. I sám Ježíš prožil tento pocit. Ale Bůh mě nikdy neopouští, třebaže o tom nevím. Ale často se stává, že nejdu s Ježíšem, ale před ním, nebo za ním. Pokud jdu před Ježíšem, je to stav, kdy očekávám, že Ježíš bude dělat to, co já chci. Já se mám spíše ptát, co chce Ježíš ode mě. Organizuji různé věci, pak žádám Ježíše, aby to dobře dopadlo. Něco si sám naplánuji a Ježíši to předložím k podpisu. To, co se zdá dobré mě, nemusí se zdát dobré Bohu. Opačný případ je ten, kdy já zůstávám pozadu. Jdu potom jinam, nebo mě zajímá něco jiného. Neustále je třeba se porovnávat s Ježíšem, ptát se ho, co mám dělat. Pravý křesťan podá Ježíši čistý papír se svým podpisem. To je úplná důvěra. Ježíš potkal učedníky, oni ho nepoznali. Zeptal se jich: O čem to cestou rozmlouváte On samozřejmě věděl, o čem se baví. Ale chtěl sdílet jejich životy, jejich rozhovor. Pán sice ví, co mě trápí, ale chce, abych mu to řekla. Abych se s ním sdílela. Ježíši je možné říct cokoli, co mě trápí. Sdílet je třeba to, co mám ve svém srdci. V mysli možná vím, že mě Ježíš miluje, ale v srdci to necítím. I toto je nutné Ježíši říci. Ježíš to také Otci říkal, i když v mysli určitě věděl, že ho Bůh miluje. Můžeme svoji modlitbu oživit. Mohu dovolit Ježíši, aby naslouchal tomu, co cítím. Sdílením začínám být uzdravován. Podle některých historiků byl jedním z učedníků sám Lukáš, evangelista. Druhý učedník byl Kleofáš, ten je tam přímo jmenován. Sdílení známe i ze styku s přáteli, ale ti nám nemohou pomoci. Mají své hranice. Úplnou pomoc mohu přijmout pouze od Ježíše. Ježíš mě může posunout dál, nemá žádné hranice. Proto se musíme sdílet s Bohem, aby nám mohl pomoci. Mnohdy, když se dostaneme do problémů, úplně na Boha zapomeneme. Tyto okamžiky využívá ďábel. Musíme se v tuto chvíli podívat do své vlastní minulosti, uvidíme Boha, který pro mě udělal veliké věci. Pro ty dva učedníky byl Ježíš prorokem, protože dělal velké věci. Když visel na kříži, už pro ně prorokem být přestal. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Tedy očekávali, že se vše stane podle jejich přání. Že dojde k vyhnání Římanů ze země, tedy nastane politické království. Jedno z největších ďáblových pokušení je to, když nás pokouší proti naději, Když připustím, že nemohu zvítězit, už jsem poražen. Ti dva učedníci bez naděje už neměli potřebu zůstávat v Jeruzalémě. Ďábel pokouší po linii věřit v Ježíše ale ne v církev, věřit v Boha ale ne v Ježíše, věřit člověku ale ne Bohu, nevěřit už ničemu. Toto je vítězství zlého ducha. Samozřejmě je dnešní církev slabá, ale Ježíš to tak chtěl. Vybral si apoštoly, kteří nebyli z nejchytřejších, prostí, normální. Protože chtěl založit církev, která má svá omezení, je slabá. Ve slabé církvi se více projevuje Boží moc. Následovat Ježíše znamená mít víru v něj, aniž bych viděl a dotknul se ho. Věření bez vidění prokázala Marie při zázraku v Káně. Nikdy předtím zázrak neviděla, ale věřila, že Ježíš nemůže tuto situaci přejít bez povšimnutí. Často velmi důvěřujeme různým lidem pilotovi, lékaři. Toto je příklad víry bez důkazů. Ježíš mě také nikdy nezradí, neopustí, nikdy neudělá chybu. Moji situaci dobře zná. Z mé hlavy nespadne ani vlas, aniž by o tom Bůh nevěděl. Učedníci uvěřili, až když viděli zázrak. Maria věřila, aniž předem viděla.

3 Víra vytváří důvěru. Důvěřuji ti Pane, i když tě nechápu. Pane, posilni mou slabou víru. Toto je postoj učedníka. Je krásné slyšet o zkušenostech druhých s Ježíšem, ale musím zakusit vlastní zkušenost. Mnozí začnou cestu, ale nepokračují v ní až do konce. Příklad horníků v dole, kde se stane neštěstí. Šachta je zasypaná, jsou ve tmě. Zvenku přichází pomoc, záchranná četa. Má mapu, zná různé cesty, jak se k zasypaným dostat. Dorozumívají se spolu, zasypaní dostávají pokyny, jak se chovat. Mezi horníky jsou tři skupiny. První skupina nemá žádnou naději. Pomoc nepřijde. Tito lidé si v životě vybírají jiné spasitele, například peníze, drogy, alkohol, jiná náboženství. Druhá skupina věří, že si musí vydat na cestu. Ale je to cesta ve tmě. Bouchají se cestou do hlavy, stoupají do louží. Nakonec se zastaví a řeknou si, že ti, co zůstali na místě, se mají lépe. Takto skončí řada křesťanů. Třetí skupina jde dál, přestože si rozbijí po cestě hlavu nebo ztratí boty. Zpívají aleluja, i když jsou v temnotě. I my jdeme v temnotě tohoto života. Víra je to, že věřím ve světlo, i když ho nevidím. Dva učedníci byli také v temnotě, sice šli, ale neměli naději. V tu chvíli Ježíš přebírá vedení. Už se nestaví cizincem, ale stává se učitelem. Ježíš připraví učedníkům šok, řekne: Jak jste nechápaví. Dost možná se tento výraz dá chápat i jako jak jste pitomí. Tento výraz používá Ježíš v bibli častěji. I my jsme pitomí, když nemyslíme na své poslední dny. Hromadíme bohatství na zemi, ale ne na nebi. Budovat dům na skále je rozdíl od budování na písku. Skála je v tomto případě láska, vztahy, pokoj, radost. Písek rovná se sobectví, chamtivost. Při první těžkosti dům na písku spadne. Další případ, kdy Ježíš použije slovo pitomý je podobenství o 10 pannách, jdoucích naproti ženichovi. Pět bylo moudrých, pět pitomých. Všechny sice byly učednice, šly za ženichem (Ježíšem), čekaly na něj celu noc. Lampa v tomto případě jsou moje aktivity, to co dělám pro církev, pro farnost. Olej je moje důvěrná blízkost s Bohem. Pokud nemám, olej, k čemu je mi lampa? Radujte se z blízkosti Boží. To je olej. Vaše jména jsou zapsána v nebi to je důvod k radosti. Svoji lampu musím živit modlitbou. Ježíš nepotřebuje moji práci, ale mě. Také učedníci putující do Emauz jsou hlupáci, podle Ježíše musel Mesiáš toto vše vytrpět. Už zde Ježíš učí, že je třeba dělat věci, které nemají smysl v očích světa. Ale Ježíš není zastánce utrpení. Když žil, bojoval proti utrpení. Církev v boji proti utrpení pokračuje. Ježíš prosil Otce, aby nemusel utrpení prožít. Nechtěl ho a nevyhledával ho. Ježíš přijal kříž, aby se stalo něco krásného. Příklad s matkou, která rodí svoje dítě. Pokud nemohl být utrpení ušetřen, tak ho přijal. Ani Otec se z toho utrpení neradoval. Ale skrze utrpení přišlo teprve povstání z mrtvých. Ježíš stále žije. V tom se křesťanství liší od jiných náboženství. Jiní náboženští vůdci jsou mrtví a jejich následovatelé následují pouze jejich slovo. Ale Ježíš stále uzdravuje, utěšuje, je trvale s námi v modlitbě, eucharistii Pondělí Když učedníci slyšeli, že Ježíš musel umřít, byli v šoku. Utrpení samo o sobě není pozitivní. Příčina utrpení je v křehkosti těla. Možná, že příčinou utrpení jsem já sám. Vlastní pýcha může být příčinou narušení rodin. Ale utrpení může přicházet také zvnějšku manžel je agresivní, alkoholik. Utrpení dokáže buď zničit, nebo pozvednou, pomoci vyzrát. Záleží na postoji, který k utrpení zaujmu. Příklad se třemi věcmi, které se chvíli vaří. Mrkev původně tvrdá, pevná varem změkne a dá se rozdrtit. Vejce původně křehké varem zcela ztvrdne. Kávové zrno samo se nezmění, pouze obarví vařící vodu.

4 Petr při svém prvním kázání obrátil lidí. Jak se mu to podařilo? Toto se nepodařilo ani samotnému Ježíši. V čem spočíval ten zázrak? Petr čerpal sílu z Ježíšova utrpení. My sami jsme často v utrpení osamoceni, vyčerpáni, unaveni. Pokud prožívám utrpení s odporem, s odstupem od sebe, veškerá energie z utrpení se ztrácí bez užitku. Pokud bych však měl lásku, trpělivost, tak bude čerpat sílu. Příběh dívky z Česka, se kterou se setkal. Chtěla dva roky po konverzi vstoupit do kláštera. Trochu ji od toho zrazoval, je příliš brzy. Řekla mu, že její touha vstoupit do kláštera je živená utrpením spousty lidí, kteří za komunizmu byli ve vězení, tupeni, mučeni. Pochopila, jak funguje utrpení. Tak jí vstup do kláštera doporučil. Utrpení nemá žádný důvod, ale má řešení. Na otázku proč Bůh mlčí. Když Ježíš volal Bože, proč jsi mě opustil, také Bůh mlčel. Když jsme emocionálně rozrušeni, žádná odpověď nás neuspokojí. Proto Bůh mlčí. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Toto je řešení. Odevzdat se do Otcovy péče. Odevzdáním pozvu Ježíše do svého utrpení. Ježíš může plakat se mnou. Proč mě však Ježíš raději utrpení nezbaví, ale pláče se mnou? Příklad chlapce a maminky, chlapec je nemocný a musí do nemocnice. Chlapci se tam nechce, ale maminka ho tam přesto pošle. Hoch pláče, maminka pláče takém ale pošle ho do nemocnice. Chlapec to nechápe, je na maminku naštvaný. Boží plán je v tom, že utrpení může směřovat k uzdravení. Proto Bůh utrpení připouští, nezbavuje mě ho. Není to Boží rozmar, ale plán. Učedníci jdoucí do Emauz zatím nepřijali smysl utrpení. Příklad jdu po silnici, přes kterou leze slimák. Vezmu klacek a odstraním ho do křoví. Slimák je určitě naštvaný, rozrušený. Já jsem ale spokojená, protože jsem mu zachránila život. Takto jedná Bůh, my jsme v pozici těch slimáků. Písmo není historická kniha, ale kniha spásy. Spása je pro ty, kteří tu knihu čtou, věří, že Ježíšovo jednání je dodnes živé. Ježíš osvobozoval od moci zlého ducha slovem, toto slovo působí dodnes. Jak mohu bibli použít k osvobození? Mohu v bibli najít místo, kde Ježíš prožívá to, co prožívám já. Nebo někdo jiný to prožívá. Jak se Ježíš zachoval? Slovo je stále živé. Mohu prosit Pane, uzdrav mě skrz svoje slovo i dnes. Lze najít místo, kde Ježíš prožívá hněv, smutek, osamělost. Takto ožívá bible, Boží slovo. Boží slovo je jaké déšť, který padá a nevrací se zpátky. Boží slovo je přítomné i v liturgii. Během 24 hodin při mších osloví tím samým slovem mnoho lidí různých kultur, kontextů. Mnohdy se na Boží slovo nesoustředím, projde pouze okolo mě. Ale jak se mohu nesoustředit, když je jedná o Boží slovo? Také ďábel používá bibli, aby nás znepokojil. Tento postup použil i j Ježíše. Stojí psáno svým andělům dá to tobě příkaz, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš ďábla neposlechl, protože ten příkaz nedal Bůh, ale ďábel. Bible ožila ve slovech Ježíše, když vysvětloval emauzským učedníkům, co se na něj v bibli vztahuje. Učedníci stojí před Božím slovem. Bible má odpověď na každou mají otázku. Ale já to nepoužívám. Každý učedník má čerpat ze 3 zdrojů: - živé Boží slovo - eucharistie - Duch svatý Bůh má svobodu, jakým způsobem odpoví na mé tázání. Nemusí to být vždy prostřednictvím bible. Může si vybrat jiný prostředek nebo jiný čas. Není třeba se znepokojovat, že spoustě věcí v bibli nerozumím. Musím začít číst, dokud se nezastavím, ve chvíli kdy zazní Boží slovo, právě ke mně v tuto chvíli. Někdy je problém i v tom, že sice čtu, ale nezapamatuji si. Ale to není na překážku, slovo je lépe mít nikoli v mysli, ale v srdci. Příklad s jídlem i když si nepamatuji, co jsem snědl, jídlo dodává energii. Tak se působením Božího slova mohu pomalu proměnit, aniž bych si to uvědomoval.

5 Správný učedník má bibli používat často. Má ji mít stále při sobě. Bible je pramen živé vody, kdykoli pocítím žízeň, je třeba se napít. Bibli není třeba přečíst celou, není to důležité. Ďábel má z Božího slova strach. Ďábel zná bibli dokonale, dokáže použít text vytržený z kontextu, toto se děje a dělo heretikům ve všech stoletích. Při exorcismu má Boží slovo velikou moc. Pokud jsem pokoušen, zkoušen, je třeba použít bibli. Třeba si přečíst nějaký žalm. Také je dobré prosit Ducha svatého, aby pomohl porozumět tomu, co čtu. Také Ježíš při doprovázení emauzských učedníků používal bibli. Je to pomůcka na cestě. Ježíš chtěl, aby Boží slovo ožilo, proto poukazoval na Mojžíše a další proroky. Byli už blízko vesnice, ale on jakoby chtěl jít dál. V tuto chvíli dal Ježíš učedníkům možnost se rozhodnout, jestli s ním chtějí zůstat. Ježíš sice klepe na dveře, ale záleží na mě, jestli mu otevřu. Příklad muže, který odevzdal život Ježíši. Vella ho osobně zná. Měl špatné dětství, utekl z domova a žil na ulici. V dospělosti se živil krádežemi, byl bezdomovec. Ocitl se v Římě, ve společnosti dalších podobných lidí. Přešli ta mladí lidé, hráli na ulici pantomimu. On se zadíval do jednoho děvčete, radostného a usměvavého. Šel za ní a zeptal se: Odkud bereš svoji radost? Ona mu řekla jestli chceš být šťastný, odevzdej svůj život Ježíši. Odešel odtud, zdálo se mu to jako hloupost. Ale ta slova se ho stále držela. A tak si řekl, že to zkusí, protože už vlastně zkusil skoro všechno. Řekl si, že jeden den nebude krást, že nechá na Ježíši, aby mu opatřil jídlo do půlnoci. Celý den měl hlad, ale vydržel to. Už bylo jedenáct hodin večer, hledal si místo na nocleh. Otevřel si papírovou krabici a uložil se ke spaní. Už bylo Vedle něho spal už jiný bezdomovec, ten se probudil a zeptal se ho, co tam dělá, že ho nikdy neviděl. Dál se ho zeptal, co dneska ukradl. Řekl, že nic, protože chtěl vyzkoušet, jestli Ježíš existuje. A ten druhý bezdomovec mu nabídl jídlo. Po této zkušenosti ten muž změnil svůj život. Bůh se o něj začal starat, nakonec se stal evangelickým pastorem. Často svěřujeme život falešným bohům penězům, počítači, kariéře, hokeji. Je to cokoli, co stavím na první místo. Stále se musím pokoušet dělat to, co mi Ježíš říká. Když otevřu bibli, snadno poslechnu to, s čím souhlasím. Ale když je tam něco, co se mi nelíbí, tak to odsunu stranou jako nepotřebné. Skutečně jít za Ježíšem znamená poslechnout ho kdykoli. Ježíš mě nezradí. Pokoušej se jít po Ježíšově cestě a na jiné neodbočuj. Volba pro Ježíše je volba pro život. Množí, kteří to takto nežijí, jen přežívají. Tyto lidi nazývá Ježíš pošetilci. Někteří lidé žijí jako egoisté, na konci života mají prázdné ruce. Ježíš říká Já jsem dveře. Myslí to jako symbol bezpečí. Dveře mě chrání, před nebezpečím. Příklad se Zacheem. Proč Ježíš volal právě Zachea? Proč Ježíš pozval právě mě na tyto rekolekce? Zacheus se musel rozhodnout. I pro mě platí pozvání. Pozvat Ježíše do svého domu, jako Zacheus pozval Ježíše, nemusí být vždy příjemné. I v mém domě může být chaos. Ale Ježíš mi pomůže udělat pořádek Úterý Učedníci pozvali Ježíše, ať už nejde dál, ale zůstane s nimi. Byl večer, elektřina nebyla, chodit potmě bylo nebezpečné. Kromě toho židé ctili pohostinnost. Mít u sebe Ježíše je vždy velká výhoda, jsme v bezpečí. Ježíš s učedníky lámal chleby, znovu se vrátil k eucharistii. Eucharistie patří k jednomu ze tří zdrojů učednictví. Asi po 300 let od počátku se eucharistie nazývala lámání chleba. Ježíš, i když byl hostem, zde převzal iniciativu a lámal chleba pro domácí. Toto je důkaz, že se skutečně jedná o eucharistii. O eucharistii můžeme přemýšlet ze 6 pohledů: 1. Konsekrace okamžik proměnění chleba a vína v tělo a krev. Konsekrace je propojení s posvátným. Ježíš se celý lidský život snažil stávat jedno s Otcem. Neustále se s ním spojuje.

6 V eucharistii se stává dokonale jedno s Otcem. I my jsme lidé konsekrovaní, zasvěcení. Skrze křest dostali jsme pečeť Ducha svatého. Eucharistie posiluje zasvěcení Bohu. Je třeba přejít od eucharistické zbožnosti k eucharistickému životu. Člověk zasvěcený prožívá celý den na cestě ke svatosti. Buďte svatí jako je svatý váš Otec v nebesích. Být svatý znamená dělat malé věci s velkou láskou matka Tereza. Malé věci například peru, vařím, uklízím, ale s láskou. 2. Jezte mě, pijte mě. Někoho sníst nebo vypít jeho krev znamenalo využít ho, získat z něho sílu. My tedy můžeme využít celou Ježíšovu sílu, štědrost, jemnost, cokoli potřebujeme. Ježíš jako člověk si udělal čas, věnoval se lidem, i když byl unaven (Nikodém, samařská žena, děti ) Odevzdání sama sebe v eucharistii byl vrchol odevzdání. Když dávám sám sebe ku prospěchu druhým, stávám se člověkem eucharistie. Dávat se k dispozici druhým, dávat jim svůj čas, svoji energii, prostředky toto je cesta ke sjednocení s Ježíšem. Musí se ovšem dít s láskou a v lásce, ne v přesvědčení, že tak je to správné. To je cesta do pekla a vede k vyhoření, ochuravění. 3. Společenství s Bohem, s druhými Jsem jedna mysl s Ježíšem. Naše mentalita, naše logika je jiná, než Boží logika. Chodit ke svatému přijímání a neproměnit se to znamená, že svaté přijímání je jen forma zbožnosti. 4. pohled na eucharistii je oběť. Má souvislost s obětí na kříži. Ježíš nás znovu tvoří tím, že za nás prolévá svou krev. Skrze eucharistii se Ježíš úplně ničí, stává se ničím pro náš. Při eucharistii jsme pozvání, abychom sjednocovali své utrpení s obětí na kříži. Musím se učit, aby mé utrpení bylo vykupujícím utrpením. 5. pohled na eucharistii je pomocí umývání nohou. Jan 6. kapitola Ježíš se představuje jako živý chléb, původce eucharistie. Jinak není v Janovi zmínka o eucharistické hostině. Umývání nohou jiným lidem bylo v Ježíšově době velmi neobvyklé. Nohy byly totiž velmi špinavé lidé chodili bosí po ulicích. Nohy si umýval každý sám, docela často. Velkou hrozbou bylo malomocenství, velmi nakažlivé. Proto nikdo neměl odvahu dotýkat se nohou cizích lidí. Proč to Ježíš udělal? Aby apoštolům a nám ukázal, že musíme být pokorní. Eucharistie je svátost lásky. Bez lásky se k ní nedá přistoupit! Toto je kriterium!, kdy jít ke svatému přijímání. Láska by měla být přirozeností křesťana. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. K eucharistii se nechodí proto, že jsem čistý, celistvý, ale proto, abych byl čistý, uzdravený. 6. pohled na eucharistii je adorace. Porovnání 3 směrů křesťanství. Protestanti nás mohou obohatit biblí, Božím slovem. Pravoslaví nás učí, že máme dát větší místo působení Ducha svatého v církvi. Katolíci mohou nabídnout ostatním křesťanstvím adoraci eucharistie. To je bohatství katolíků. Také anglikánská církev adoruje eucharistii, ale jen jako symbol Ježíše, ne jak Ježíše samého. Nyní můžeme zažívat adoraci v podobě eucharistie, na věčnosti budeme adorovat Ježíše přímo. Připravujeme se tak vlastně na to, co budeme dělat celou věčnost. V eucharistii nám Ježíš dává sílu. Ďábel se velmi bojí eucharistie. Příhoda z vymítání ďábla v Brazílii. Eucharistie nás chrání, osvobozuje. Nechat Ježíše vstoupit do svého domu znamená nechat ho vstoupit do svého života. Učedníci putující do Emauz byli od Ježíše daleko, něco bránilo jejich očím, aby Ježíše poznali. Eucharistie je prosvětlila, strhla závoj z jejich očí. Tak v mém životě může eucharistie navrátit směr, abych pokračoval v cestě. Co dělat s rozptýlením, s tím, že před eucharistií nic necítím? Nenech se znepokojit! Já jsem tu pro Ježíše, ne on pro mě. Můžu Ježíši říci Pane, nejsem tu proto, abych dostal radost, pokoj, ale abych dal radost, pokoj, čas Ježíši. I když se mi zdá, že nic nedostávám, dostávám velmi mnoho. Příklad s opalováním. Hodinku se opaluji, mezitím si čtu, spím, piju pivo Za hodinu ale nejsem stejný, ale opálený. Otevřely se jim oči, poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Ve chvíli, kdy ho poznali, on zmizel. Proč? Teď už ho nepotřebují vidět zvnějšku, tělesně. Zůstal v jejich srdcích. Při sekáváních s Ježíšem se potřebuji nejprve přesvědčit, že Ježíš uzdravuje, hledám znamení,

7 zázraky. V další fázi toto už nepotřebuji a mohu s Ježíšem putovat tak, že je přítomný v mém srdci. Kdo věří, zázraky nepotřebuje, kdo nevěří, tomu žádný zázrak není dost velký. Učedníci se podivili. Jak to, že jsme ho nepoznali, když šel s námi? Mysleli jsme, že visí na kříži, ale on už kráčel s námi. Tak je to i s námi. Uprostřed našich těžkostí jde Ježíš s námi. Příběh s rybkou, která hledala oceán. Nikdy ho nenašla, protože byla v něm. Kde jsi Bože? On jde s námi, trpí s námi. Což nám srdce nehořela, když šel s námi a otvíral nám písma? Písmo je jedním z pramenů, kde lze nalézt Ježíše. Dále eucharistie a Duch svatý. Tím končí jedna část cesty z Jeruzaléma do Emauz. Z naděje, očekávání do zklamání a beznaděje. Oni byli unaveni, plni strachu. V tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Už nebyli unaveni, neměli strach z nebezpečí, tmy, zlodějů Kde jsem já na této cestě? Z Jeruzaléma do Emauz nebo z Emauz do Jeruzaléma? Proč se oni vraceli do Jeruzaléma? Měli novinku viděli jsme Ježíše. Když se setkáme s Ježíšem, nemůžeme si to nechat pro sebe. Jak udělat evangelium novým? Třeba říct někomu, co si mi stalo ve světle evangelia? Evangelizace podle matky Terezy je to, že máme Ježíše v sobě a předáváme ho druhým. Není nutné vědět mnoho věcí o Ježíši, ale být s ním Středa Třetí zdroj síly pro učedníka je Duch svatý. Duch byl seslán po Ježíšově odchodu do nebe. Ježíš nám sice zanechal poselství, blahoslavenství, ale jak je mám v realitě žít? Nebojte se, sešlu vám pomocníka. Někdy se zdá, že úkoly, které před náš Ježíš staví, jsou nesplnitelné. Sice víme, co bychom měli dělat, ale je to nad naše síly. Proto Ježíš sesílá Ducha svatého, aby to, co je nad moje síly jsem mohla dělat v síle Ducha svatého. Mnoho vědí, které zde slyším, zapomenu nebo tomu neporozumím. Bez starosti, Duch svatý vše střádá a v pravou chvíli mi to připomene. Působení Ducha svatého je dobře vidět na Petrovi. Nyní žijeme v období Ducha. Dějiny spásy lze rozdělit na 3 období. Období Starého zákona čas Otce. Bůh se představuje jako mocný, který vyhrává války. (Gedeon, Debora, Judith). Období Nového zákona je éra Syna. Ježíš byl vtělen. Bůh se projevuje jako milosrdný. Nyní je tedy období Ducha. Toto období začalo letnicemi a bude pokračovat až do příchodu Ježíše Krista, do parusie. Duch se projevuje charismaty, která má každý z nás. Božího ducha jsem přijal ve křtu a posílil jeho působení při biřmování. Celá církev se stále modlí o vanutí Ducha svatého. Ale Duch musí být ve mně aktivní, nikoli pasivní. Jeho působení záleží na mně. Duch svatý není jako zlý duch. Zlý duch vstupuje dovnitř bez pozvání, pokouší, i když ho nikdo nezve. Duch svatý naproti tomu klepe, ale pokud neotevřu, nebude nic dělat. Příklad s podnikáním. Podnikat lze za pomoci nezákonných metod, ale i v rámci legality. Je třeba prosit Duch a svatého o působení ve všech oblastech života. Duch musí působit v mé sexualitě, v mém manželství, v mé práci. Tam všude je třeba Ducha volat a nechat ho působit. Vyprávění o synovi a otci, kteří orají pole. Uprostřed pole je velký kámen. Otec dal synovi úkol, aby kámen odstranil. On se snažil ze všech sil, ale kámen neodstranil. Šel za otcem, byl znechucen. Řekl mu udělal jsem všechno, co šlo, ale kámen jsem neodstranil. Otec mu ale řekl všechno jsi neudělal. Zapomněl jsi mě požádat o pomoc. Duch svatý je energie našeho života. Je třeba stále prosit o sílu Ducha svatého. Je možné prosit i o nadšení, horlivost, v síle Ducha svatého. Východní církve říkají, že kdykoli se modlíme k Ježíši, on naslouchá, ale nemusí nám dát to, o co prosíme. Jediná situace, kdy budeme vždy vyslyšeni, je při žádosti o sílu Ducha svatého. Taková je síla Ducha. Následování Ježíše nejde samo, hladce. Je to zápas. Zlý duch stále vede svůj boj proti Ježíši a jeho následovníkům. Ďábel byl poražen. Popisuje to Pavel v listě Kolosanům. Ježíš porazil

8 démony a vleče je v triumfálním procesí za svým vozem. Proč ďábel tedy stále bojuje? Je závislý na nenávisti, je to jeho droga, nemůže sám od sebe přestat. Ďábel více pokouší ty, kteří patří do království. Ďábel nabízí různé věci, ale nikdy ne k našemu dobru, i když se to tak ze začátku může zdát. Příklad s uzdravení ne skrze lékaře nebo modlitbu, ale pomocí psychotroniky, léčitelství. Výsledek je sice zdánlivě dobrý, došlo k uzdravení, ale ďábel si to vybere někde jinde a jindy. Ďábel pokoušel i Ježíše, ale on ho neposlechl. Ďábla se nesmíme bát. Ve skutečnosti se ďábel bojí nás, jsme dědicové království. Podle svatého Augustina je ďábel jako pes uvázaný na dlouhém řetězu. Dokud se držíme mimo dosah, ďábel nad námi nemá moc. Příklad s návštěvou ZOO. Na ďáblově území jsme, když žijeme v hříchu. Také zájem o okultismus, spiritismus, je území ďáblovo. V Matouši říká Ježíš učedníkům dal jsem vám moc nad zlými duchy. To je pro ďábla pokořením, ponížením. Být podřízen člověku. Ale neradujte se z toho, že se vám podřizují zlí duchové, ale z toho, že jsou vaše jména zapsána v nebi. Toto zaslíbení Ježíš později rozšířil na všechny, kdo věří. Tuto moc mohu použít, pokud se jedná o útok na mne samého. Pokud se jedná o útok na někoho jiného, je třeba být velmi opatrný. Jak nás ďábel napadá? - pokušení = nabádání k tomu, dělat něco, co dělat nemám - útlak = každý z nás má oblasti života, kde je silný (schopnosti) a oblasti, kde je slabý (slabosti). Ďábel útočí právě tam, kde jsme slabí. Je dobré vědět, kde je to slabé místo, kde je útočeno nejvíce. Pokud si to uvědomím, nemusím se bát použít svoji autoritu věřícího člověka a poslat zlého pryč. Ve jménu svého křtu v Ježíši ti nařizuji, jdi pryč, vrať se k Ježíši. 3 důležité části - ve jménu Ježíše - nařizuji ti - jdi k Ježíši - posedlost = ďábel se zmocní i tělo člověka (mysli pocitů, těla ) Nemůže se ale zmocnit duše člověka, pokud mu sám neotevřu. Otevřené dveře = smrtelný hřích. Zbraně v boji se zlým: 1. svátost smíření velmi silná zbraň, protože je to svátost 2. eucharistie ďábel ji nesnáší, protože to není to hledání moci, ale pokora 3. chvála Boha zlý se bojí člověka, který Boha chválí. Ďábel musí odejít. 4. jméno boží, jméno Kristovo, kříž, Ježíšova krev vyslovením něčeho takového lze bojovat s ďáblem 5. Maria vzývání jejího jména. Zlý, podle apoštola Petra je jako lev, který obchází kolem. Nepřibližujme se do jeho blízkosti a zvítězíme. Meditace o Marii, která nás doprovází za Ježíšem. Proč potřebujeme Marii na cestě? Maria nás nikdy neodvádí od Ježíše, naopak. Protestanti mají z toho obavy, aby je Marie neodváděla od Ježíše. Ona je matkou doprovázející, na své cestě se setkáváme s mnoho znechuceními, pohoršeními. Je třeba ovšem rozlišovat mezi mariánskou zbožností a mariánskými charismaty. Zbožnost je to, že mám někoho rád. Nosím medailky, obrázky, dávám květiny na oltář. Ovšem toto nestačí. Zbožnost musí vést ke zkušenosti, k sekání s Marií v životě. Pokud zbožnost nevede k setkání, stává se prázdnou. Maria ke mně hovoří jako matka, říká mi, co mám dělat. Často chodíme k panně Marii a modlíme se k ní. Ale nejen já se modlím k ní, ale ona se modlí se mnou. Pokud se za někoho přimlouvám, ona se přimlouvá se mnou.

9 Rozlišování dar učedníka. Rozlišovat ovšem není snadné. Boží logika je jiná než ta moje. Jak tedy rozliším, kdy se jedná o Boží vůli? Potřebuji moudrost, světlo, intuici. Kdo mi pomůže dospět k pravdivému rozhodnutí Maria. Třikrát je Maria v bibli nazývána ženou. Proč? Maria je prototyp ženskosti. Maria má intuici. Intuice není logika. Při rozlišování se musíme spíše ptát svého srdce (intuice), nikoli své mysli (logiky). Důvěrný vztah s Bohem. Další prvek ženskosti je intimita, Maria tedy umí dobře doprovodit na cestě k přátelství. Bůh posílá Ducha svatého, ale Maria otvírá mé srdce k přijetí Ducha. Kde je přítomna Maria, tak je přítomen i Duch. Viz navštívení u Alžběty, obětování v chrámu a poznání Simeona a Anny. Maria a Ježíš jsou zobrazováni jako Madona a Pieta. V obou případech je Ježíš slabý, zranitelný, ona ho drží. Maria říká věnuj mi svou slabost, zranitelnost, utrpení. Její syn je velice blízko každé lidské situaci, každému utrpení. Maria je také charisma. Tvá matka a tví příbuzní na tebe čekají. Kdo je má matka a moji bratři? Vy jste moje matka a moji bratři. Jak mohu být Ježíšovou matkou? Přijmu semeno od Otce a nechám Ježíše v sobě růst. Až nastane čas, dovolím mu odejít k ostatním lidem. Takto se může Maria stát charismatem v mém životě. Maria mi slouží zvláště tím, že otvírá mí srdce k vylití Ducha svatého.

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Kladno 16.6.2013 strana 1

Kladno 16.6.2013 strana 1 Kladno 16.6.2013 strana 1 J 4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více