BECHYŇSKÝ JARO 98 KVÌTEN Petr Vok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ JARO 98 KVÌTEN 1998. Petr Vok"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ KVÌTEN 1998 JARO 98 Šestý ročník BECHYŇSKÉHO JARA, přehlídky dětských divadelních, loutkářskýcharecitačníchkolektivů vednech 27. a28.března1998pořádalkulturnídůmvbechyni. Organizační, finanční avěcnou pomoc poskytly: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství ČR, Pedagogické centrum v Českých Budějovicích, OkresníúřadvTáboře,Městskýúřadv Bechyni,ARTAMAPraha,Sdruženípro tvořivoudramatiku, OS Tatrmani,Jihotvarv.d.,KeramikaSušer,MiroslavErnekr. Festival ukázal, že pravidelné působení vynikajícího lektorského sboru dokáže posunout kvalitu přehlídky do více než lichotivých výšin. Představení,která se přehlídky zúčastnila,byla vesměsna vysoké úrovni. Již letosminapříkladbyla položena otázka,proč setakhodnotných představeníjakodivácivícenezúčastníiobyvateléměstabechyně. Ikdyžjsemve svéodpovědipoukázalnakvalitativní nevyrovnanost minulých ročníků a na to, že mezi diváky bylo možno často zahlédnout členydslužnice,kteřípřišliisesvýmidětmiavnoučaty, přece jen jsem si vzpomněl nachybějící učitele (nebo kantory? - abych nepobouřil) dvou bechyňských velkých základních škol. Věřím, že neustále stoupající úroveň přehlídky vpříštích letech přivede do hlediště více zájemců odětské divadlo apřednes. Kde jindebychomtotižmělizačítvytvářetnovétolerantní,komunikativní, citlivé akrásnou fantazií naplněné lidi, nežunašich dětí, unašich vnoučat. Páteční večer přehlídky byl zpestřen vystoupením Mezinárodní anglické taneční školy zhluboké nad Vltavou. Výrazové tance na téma drogy,rasismus achudoba byly velmi emotivní aúčastníkům přehlídky se velmi líbily. Druhým zpestřením přehlídky bylo vystoupení středoškolského souboru SPŠK Tatrmani. Ti zahráli stínohrunakeltskétéma:ondřejcoffey.vpátekvečerbylotaké,jak jižjetéměř navšech bechyňskýchdivadelníchpřehlídkách zvykem, vyhlášen jeden nejlepší ze všech nejlepších souborů. Diplom a maloupamátkunabechynidostalkaždýsoubor. Vsobotu na závěr přehlídky byly oznámeny soubory,které budou jihočeskýregionreprezentovatnadětskéscéně 98. K přímému postupu byl vybrán soubor Hudradlo Zliv se svou inscenací STOPĚT. Do širšího výběru byly navrženy soubory Hudradlo Zliv sinscenací DOUPĚ asoubor LDO ZUŠ Jindřichův HradecsinscenacíOSMÝJOHNAKRVAVÝKOLENO. Za svou osobu si dovolím vyslovitobdivvšem stošedesátimladým účastníkům přehlídky, kteří se kvýkonům svých kolegů chovali podstatně lépe, než dospělí na jiných, někdy i prestižních přehlídkách. Musím konstatovat, že BECHYŇSKÉHO JARA se zúčastnili samí vychovaní akulturní mladí lidé. Aco bychom chtěli více?! JosefBrůček PS: Ten, kdo se vsobotu ráno vbechyni vnímavě nadechl, poznal, že přišlojaro.akdomivyvrátí,žehodo Bechyně se svýmidramatickými pokusynepřineslyděti? Petr Vok Postava posledního Rožmberka je opøedena øadou mýtù a legend, zabývajících se pouze jednou stránkou tétosložité osobnosti. Na Bechyni pøicházípetrvokvr.1569vesvýchtøicetiletech.zdeprožívásvámužnálétaléta rozmarná i léta osobního zrání. Na Bechyni pøichází obohacen o zkušenosti, získanéjednak na dvoøe svého bratra Viléma, nakrálovském dvoøe Ferdinanda I. atehdy ještì nevládnoucího Maxmiliána ina svých cestách západní Evropou: Porýním, Nizozemím aanglií, kde byl pøijat anglickoukrálovnoualžbìtou I. ZedvoraViléma Oranžského si na Bechyni pøiváží vzory kultury pozdního støedovìku, nové náboženské proudy, pøedstavyideálníhorytíøstvíaletakévelminároènéhorenesanèníhozpùsobu života.dobapetravokajezapsánavestavbách,jezechamlýnechnalužnicia pøedevšímvevelkorysérenesanènípøestavbìzámku.ažveètyøicítcesepetr VokrozhodloženitsKateøinouzLudanic.Svatbasekonala14.února1580na bechyòském zámku. Po svatbì sepetr Vok uklidnil,vìnoval sevíce svému hospodáøství, vedl úspornìjší život atak se mu podaøilo splatit vìtší èást dluhù.na bechyòském zámku buduje rozsáhlou knihovnu. Vedle zájmu o knihy miloval hudbu, sbíral nástroje, obrazy, zbranì apøírodniny. Tovše soustøeïoval na bechyòském zámku. Zajímal se odobové vynálezy, byl mecenášem Pražské university, podporoval Tycho de Braha, Johanna Kepplera,JanaJeseniaadalší. Finanènìpodporovalvydávání èeskýchknih. Nazámkupobývalirùzníuèenci alenikdyzde nebylpøijat žádný alchimista. Jakovladaøctilauplatòovalzásadutolerance.Bylpøesvìdèen,žeotázkavíry jeotázkousvìdomíapovažovalzanedùstojnénutitkvíøemocíanásilím.od ostatních velmožù své doby se Petr Vok lišil ivobstarávání penìzna své stavbyakratochvíle. Anive finanènítísni nezavádìl nové dávky aradìji si chybìjícípenízepùjèoval.byly toprávìdluhyazatykaèe,které komplikovaly život Petra Voka zejména vletech Jeho støet spotulnými rybníkáøitvoøíjen epizodu,vyboèujícíztolerantníhovládnutípetravoka.vr umírá Petrùv bratr Vilém a Petr se stává universálním dìdicem rožmberskýchstatkù,mezikterépatøiltaké RožmberskýpalácnaPražském hradì naproti kostelu sv. Jiøí. Také Švarcenberský palác na Hradèanském námìstíjebývalý palácpetravoka,kterýhopoužívalpoté,copalácnahradì prodalcísaøi RudolfuII. Podvaadvaceti letechna BechyniopouštíPetrVok svùj milovaný kraj, aby se ujalfunkce rožmberskéhovladaøe nakrumlovì. Nebylomusouzeno,abysedoèkalpotomka.OstálevícenemocnouKateøinu seaždojejísmrti22.èervence1601staralazuzanavojíøovázvacovic.ještìv posledních letech svého života podpoøil Petr Vok boj o Majestát za náboženskou svobodu. Abyzachránil mír pro své jižní Èechy, které nièila a rabovala armáda pasovského biskupa Leopolda, dal zmincovat støíbrný rožmberskýpokladavyplatilpasovské.tentojehoèinoznaèujíkronikáøijako nevídaný,kterého bynebylschopen nikdo zèeskýchšlechticù tédoby.petr Vok umírá 6.listopadu 1611 ve vìku 72 let na Tøeboni. Svými kulturními aktivitami,úsilímosvobodunáboženstvíasnahouozachovánímíru sepetr Vokstalvýznaènoupostavouèeskérenesance.

2 Vdnešním èlánku se vracímkenergetickému konceptumìsta tak,jakjsem toslíbil.mìstobechynì zpracovalo koncemroku 1996 žádost na Èeskou energetickou agenturu na dotaèní titul Energetické konceptymìst aobcí.mìstobechynì bylozaøazeno mezi 22 obcíèrstím, že musí být zachovány podmínkyèeskéenergetickéagentury.nazákladìzaøazenímìstadodotaèníhotitulumìstobechynìve spolupráci sèeskouenergetickouagenturouvyhlásilovýbìrovéøízenína zpracovatele Energetického konceptumìsta.pøivýbìrovémøízeníbylavybránafirmaraenpraha.sfirmouraenbylasepsánaze strany mìsta smlouva abylo dohodnuto, že mìsto Bechynì nezaplatí firmì RAEN za zpracovaný koncept, dokud nebude na tento provedeno oponentní øízení. Èeská energetická agentura urèila odborníkynaprovedeníoponentníhoøízení.pozpracováníoponentníhoøízeníapøedáníenegetického konceptu mìsta Èeské energetické agentuøe byla provedenafakturace za provedené práce. Celková èástkazazpracováníenergetickéhokonceptumìstabylacca360tisíckorun.nazaplacenítétoèástkyse nám podaøilozískat200tisíckorunod ÈEZujakodara150tisíckorunod Èeské energetickéagentury jakopøíspìvek.energetickýkonceptmìstaøešív31variantáchenergetickéaekonomickévyhodnocení možnýchzpùsobù energetikymìsta.nìkteré variantyztìchtovariantjsoupromìstoneupotøebitelné prosvojidlouhoudobunávratnostianeúmìrnéinvestiènínáklady.venergetickémkonceptuje mìsto posuzovánozpohledu všech možnýchvariant (jako napø. využití døevních štìpkù, solární energie, odpadního teplazèov,vodyøíèníchtokù apod.).mìstskézastupitelstvona svémzasedánízedne odsouhlasiloEnergetickýkonceptmìsta -viz.usnesení: Mìstské zastupitelstvoschvaluje Energetický koncept mìsta jako podklad asouèást územního plánu. Na základì Energetického konceptujsmezpracovaližádostnadotaènítitulyèeskéenergetickéagenturyprorok1998,kdejsme vyšliztohotoenergetickéhokonceptu,kdyžjsmežádostpojalijakocelekprosvénávaznosti,tj.výrobce (kotelna)-pøenosovásí (rozvodyut atuv) -spotøebitel (zateplenízákladní školyškolníulice).na základìtaktozpracovanýchžádostíjsmeobdrželiodèeskéenergetickéagenturypøíslibfin.prostøedkùa toprocentrálníkotelnu ,--kèapro zateplenízákladníškolyškolníulice ,--kè.k tomu, abychommohli využít tyto finanèní prostøedky, musímìsto zajistit další finanènízdroje. Jižz tohoto pohledu se domnívám, že zpracováním Energetického konceptu mìsta jsme nastartovali správnoucestuøešeníenergetické koncepce mìsta, nebotentokoncept jejako základnípodkladpro získánívýšeuvedenýchfinanèníchprostøedkù.nazískánítìchtodotacíjsemosobnìstrávilnìkolikdní (soboty,nedìle+pracovnídny) rùznýmipropoètyajsemrád,žesepodaøilyzískatpromìstoalespoò nìjakéfinanèníprostøedky.toto jetaké mojeodpovìïpisatelùmosprolife-obzvláštìp.horòákovi, kterýtím, že neuspìl se svojí žádsotí na funkci jednatele, dnes používána mé zpochybnìní velmi nekorektní,až nepravdivé údaje. Aje to také odpovìï na to, proè jsem souhlasil sfunkcí jednatele spoleènosti Bytenes. Ani jeden jednatel pøedemnou nezajistil navíc finanèní prostøedky (do tohoto nezahrnuji jednatele p.valentu -tento mìl dost prácesestabilizací pracovníkù Bytenesu). Pokud se nìkdodomnívá,žetotojsoupovinnostistarosty,potomjetovelikýomyl,nebonaprostévìtšinìmìsta obcísezajišováníprovozuazískávánídotacídotepelnýchhospodáøstvívìnujíjednatelénebopatøièní pracovníci,popøípadì spolupracující firmy. Kmé funkci jednatele ve spoleènosti Bytenes chci ještì sdìlit,žejsemsibyldobøevìdom,žejednatelenemohudìlatnaplnénasazení,aprotojsemjmenoval výkonného øeditele p.smažíka. Pøi spoleèném projednávání problematiky Bytenesu svedoucími pracovníky Bytenesu jsem tìmto oznámil, že já se ve funkci jednatele budu vìnovat hlavnì získání dalšíchfinanèníchprostøedkùavlastníprovozbudeøíditvýkonnýøeditel.zároveòchcisdìlit,že funkci jednatelespoleènostijsempøijmulpouzenaurèitoudobuajsempøipravenfunkcikdykolivpøedat.vtéto souvislostimusím øíci,žemne pakvelmimrzí,když dnyahodiny strávenénad výpoèty,zpracováním žádostí atd., kdy koneènì výsledkem je pøíslib finanèních prostøedkù, vlastnì veškerá tato práce je postavena do pozadí zpochybòováním vyúètování tepla, TUV,SUV aostatních služebspojených s užívánímbytu. Nynízjinéoblasti: Nikdy jsem si nemyslel, že odmìòování èlenù zastupitelstev bude prezentováno jako problém. Naposledy vroce 1994 jsem pøi veøejném zasedání mìstského zastupitelstva oznámil výši mých mìsíèních odmìn. Vysvìtlení:èlenové zastupitelstva (starosta,místostarosta)nedostávajíplat,aleza svojí práci aèinnost odmìnu.vdalších letech jsem totonepovažoval za nutné ato vùbec ne ztoho dùvodu,žebychchtìlzamlèetsvépøíjmy,aleztohodùvodu,žeod vstoupilovplatnostnaøízení vlády262/1994 Sb. ze dne , èástka 77, kde setímto naøízením øeší odmìòování èlenù zastupitelstevvobcích.naøízenímvlády20/1997sb.zedne ,èástka5,semìníadoplòuje naøízení vlády è. 262 zroku 1994.Podle tìchto naøízení je možné spoèítatodmìnystarosty,zástupcestarosty,èlenùzastupitelstevatov kolonce nad do obyvatel -viz. tabulka. Ktomuto chci sdìlit,žeuvádìnéodmìnyjsouplatnépro všechnyèlenymzatojak uvolnìné nebo neuvolnìné. Ato a starostuje nebo je èlenem zastupitelstvakterýkoliobèanbechynì,tj.platíprovšechnystejnì. K práci èlenù zastupitelstva, èlenù rady, komisí apod. Chci øíci, že si osobnì jejich práce, ikdyž rùzného výkonu, což záleží na osobì zastupitele, velice vážím a vzhledem k tomu, že jako èlenové mìstského zastupitelstva se zúèastòují rùzných komisí, jednání, pracovních setkání, výbìrových øízení apod., pøièemž jsou pøisvé práci vystavováni rùzným tlakùm, snahám izpochybnìním jejich èinnosti, si myslím, že odmìnu, kterou mohou mìsíèn obdržet, si zasloužíazvláštìpakproèlenymz,kteøísamijsoupodnikatelé,jetato èástkaspíšsymbolická. Èas,který vìnují prácipromìstojeurèitìz pohledujejich podnikatelskýchaktivitztrátový.pøestosevìnujípráci vmìstskéradìamìstskémzastupitelstvu.ktétoproblematicechcina závìr zdùraznit, že podle výše uvádìných naøízení vlády (pokud nedojde ke zmìnám èi doplòkùm) budou odmìòováni ibudoucí èlenovézastupitelstva,vèetnìstarostyamístostarosty,kteøívzejdouz podzimníchkomunálníchvoleb. JanCharypar,starostamìsta Krátce zjednání mìstské rady Rada projednala možnost prodeje pozemků v Zahradníulici nastavební parcelyadoporučila předložit tento záměr na jednání městského zastupitelstva. MR rozhodla o rekolaudaci volných bytů v Senožatech. Po rekolaudaci bytyto byty měly sloužitjakobytovénáhrady. V souvislosti s výběrovým řízením na realizaci prodeje bytů města,rada předložíkrozhodnutí městskému zastupitelstvu návrh na výběr konkrétních domů nebo bytů.bylo doporučeno aby 404 byty II.kategorie Na Libuši byly ponechány vmajetkuměstaproúčelysociální apůdnívestavby. Rada stanovila koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce ve výši 1,08 s účinnostíod Byl odsouhlasen pronájem tábořiště Říhovky. Od 1.5 do bude provoz tábořiště zabezpečovat tak jako vminulých letech pan Váženíspoluobèané, IletosorganizujeMìÚBechynìjarníúklidovouakci,abychomzlepšilivzhlednašeho mìsta.nejèastìjšímižádostmijsoužádostiopøistavenívlekùnaobjemnìjší odpad. Dne budoupøistavenyvelkoobjemovékontejnerynatatomísta: -sídlištìnalibuši(utrafostanicenanámìstí) -sídlištìpísecká(loukauulicezatrubným) -sídlištìobráncùmíru(utrafostanice) -Školníulice(zaobchodnímdomemRubín) Kontejnerybudouodvezenyvpondìlí ,mátetøivolnédnypro úklidvašich domovùazbavenísenepotøebnéhoobjemnìjšího odpadu.žádámvás,abyjstedo tìchtokontejnerùvžádnémpøípadìnevhazovali plasty,skloapapír.proodložení tøídìnéhoodpadujsoupocelémmìstìrozmístìnybarevnékontejnery,kterébudou kdatu vyprázdnìny. Do velkoobjemových kontejnerù nepatøí také nebezpeènýodpad.tento,prosím,odkládejtevedlekontejnerù(nezpøednístrany kontejneru,abytentobylo možno odvézt).samostatnìodkládejte autobaterie, záøivky,televizory,plechovky odbarev, pneumatiky,lednièkyapod. (nebezpeèné odpadyjemožno vpracovnídnyodkládattakévareáluspoleènostibytenes).vedle kontejneru odkládejteželezo abarevné kovyavìtšíkusynábytku.žádámeváso dodrženídisciplínypøiodkládánítìchtoodpadù,jejichdalšítøídìnízbyteènìzvyšujei takdostvysokénákladynajejichlikvidaci.pouèteprosímdìti,žeodloženéodpady nejoumístemnahraní.nejenžebypøidìlaliprácizamìstnancùmtechnickýchslužeb, kteøíbudouodpadyodvážet,alemohlobydojítkvážnýmúrazùm. DnyvolnanejsoujenvhodnoupøíležitostíkúkliduVašichdomovù,aleipøíležitostík úklidujejichokolí.vyzývámevásprotokezlepšeníjejichvzhledu,zejménasbìrem odpadkù,kterétiménìukáznìnízvásvolnìodhazujípookolí,vyhrabánítrávníkù, apod.vznikléhromádkybudouodvezenypracovníkytechnickýchslužeb. Vìøím,že zlepšenívzhledu mìsta za Vašehopøispìníbude pro Vás podnìtem ke zvýšení sebekáznìahezképrostøedíspoleènìnejenvytvoøíme,aleiudržíme. PetrSmetka,ved.TS

3 Bechyňské schody 1998 (25.ročník) Slunečné sobotní ráno 4.dubna patřilo 25.ročníku závodu běhu do bechyňských schodů. Na startupod schody na břehu řekylužnice se sešel rekordnípočet128 závodníků ve věku od třído čtyřicetilet. Nejmladšími závodníky byl Honzík Zvolánek apája Vlčková. Věk necelé třiroky. Nejrychlejšími muži byla dvojicedušan Kubasko - Dušan Valenčík časem 37,85 sec. vkategorii let. Mezi ženami si snástrahami trati nejlépe poradil párpavla Příhodová - IsabelaTomanová časem 49,90sec. vkategorii14-17let.všichni účastníci sipo pěknémsportovním výkonu odnášeli domů pamětní listyachutné odměny -perníkovémedaile, které tradičně pečoua zdobí členky pořádajícího Klubu českých turistů Bechyně pod taktovkou paní Gity Tupé (letosjich napekli 90 kusů), velerohlíky z místní pekárny avěnecbuřtů. Na jubilejní ročník závodu se přišli a přijelipodívat ibývalí členovéturistického oddílumládeže Ještěrky se zakladatelem oddílu p.milanem Vítem, kteří běh do schodů vymysleliařaduletorganizovali.poděkovánípatřípanuučitelipetru Wolfoviatřídě 4.Aze Staréškoly za úklid schodů aokolí.schody byly letos přepočítány -bechyňských schodů je 226!!! Turistický pochod ÚdolímLužnice sekonávpátek8.května1998.startje od 8.00 do 9.00 hod. z parčíku před vlakovým nádražím. Trasa pochodu-20a30km. Petr Chaloupek 5.května779, Bechyně, tel.0361/ Jiskra Bechyně -oddílstolního tenisu. Divize -muži -9.místo -38 bodů. Okresní přebor-skupina A-konečné pořadí:1.sp.massezimovo Ústí C, 2.Sp.MAS Sezimovo ústí D, 3. VS Tábor D, 4.TTC Horké Hlavy, 5. Sokol Tábor B, 6.TAPATábor, 7. Jitona Soběslav B, 8.Jiskra Bechyně B, 9. ČDDKV TáborA, 10. TJ Dražice, 11. Jiskra Bechyně C,12.SokolSudoměřice Jiskra Bechyně -tenisový oddíl. Tenisté zahájí hrací období okresnímpřeborem mladšího žactva a pak každou neděli asobotu vkvětnu ačervnu sehrají družstva mistrovská utkání. Všechna smíšená družstva hrají Jihočeský přeborstěmitooddíly: Žactvo: TK Zedník Sokol Deštná, TK ZVVZ MilevskoA, Sokol TK Kaplice, VSTáborB,TKZVVZMilevskoB,LTCVelešín,TKPelhřimovB Dorost: Start Č.Budějovice,TJTK MANEHluboká,TJ Centropen Dačice,TJ SpartakSezimovoÚstíB Dospělí: TJ MANE Hluboká, Motor Č.Budějovice, LTCVelešín, ZVVZ Milevsko B, TK Strakonice, TK Vimperk, TJ Blatná TJ Jiskra-oddílkošíkové. KP muži -konečná tabulka: 12. Bechyně Šachy. I.divize -Zajíček Bechyně -4.místo Volejbal. Tabulky okresního přeboru -zimní část -ženy: 1. VK Bechyně, 2.Sokol Chýnov,3.Spartak SezimovoÚstí, 4.TJ Malšice, 5. VK BTábor,6.Sudoměřice Kopaná. I.A -skupinab-starší žáci -4.místo STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Váženíspoluobčané! Jako rodičedětístravujícíchse veškolníjídelně jsme serozhodli reagovatnačlánekvedoucístravovny paní Smutné,kterývyšelv březnovémměstskémzpravodaji. Věříme, žekuchařky mají zájem na tom, aby jídlo bylo chutné a dětibylynajedené,alevzhledem ktomu,žepřibývástížnostídětíi rodičůnatototéma,vzniklainiciativaodnásrodičů. PoschůzcespaníSmutnou ařediteliobou základníchškoldošlo kvzájemnédohodě avypsání ankety pro rodiče iděti, kde se všichnimohoukproblematicevyjádřit. Ovýsledcíchanketyvásbudemeinformovat. Rodiče MLČENLIVÍ SVĚDKOVÉ Projděmesebezespěchunašímměstem,vnímejmevše,co kněmupatří, abychom poodhalili roušku času a zapomnění. Zadívejme se na skály a stráně, které přežily tisíciletí, na kamenné zbytky hradeb, na nichž ulpívají stopy dávné minulosti, ale ina díla apamátky zdoby nedávno minulé. Mlčenlivísvědkové. Jsouvšudekolemnás,majívsobě nábojsvědeckévýpovědiodobě,životě idovednostinašichpředků ivýzvyknám.zastavmesenastarémhřbitově uprostřed města. Přivedou nás kněmu zářící barokní báně hřbitovního kostela sv.michala. Ducháčkův sochařský náhrobní portrét připomíná nadanéhoapředčasně zemřeléhomalířerudolfakrajce.opodál čteme nanáhrobkujménojanypujmanové,sestrykarlahavlíčkaborovského. ZdeodpočíváiHavlíčkůvpřítel,nakladatelherTylovýchavelkýmecenáš Bechyně Dr.Gabriel istarostaměsta, sjehož jménem jespojeno úsilí o vybudování železnice zbechyně do Tábora, MUDr.Hynek Daniel. Na někdejším židovském hřbitově upomínají ponuré náhrobní kameny na židovskoukomunituveměstě,jakobysymbolizovalyjejísmutnýosud.ten připomíná ikeramická Davidova hvězda na bývalé židovské synagoze. Nejčastěji se na naší procházce městem setkáme sdíly akad. sochaře Bohumila Dobiáše st., profesora zdejší keramické školy. On ztvárnil pamětní desku na opata Neužila, umístěnou na domě č. 446 Na Plechamruipísmovépamětnídeskyobětemfašismunaobchodnímdomě Zuzana ana hasičské zbrojnici. Svým kamenným portrétem Václava Pichla,umístěnémnajehorodnémdomě,vzdalB.Dobiášpoctuvelkému hudebníku a skladateli mozartovské doby. Madona s dítětem od B.Dobiášest.zdobídůmč.33protivchodudoKlášternízahrady.Spoluse svýjižákyzhotovilireliéfnafasádě kina.stranouměstskéhoruchu,vedle radnice, připomíná padlé vi.světové válce pomník akad. sochaře Jana Buška ztábora.takřkazapomenutjevrohuparčíkupředradnicíukryt Husův kámen, vdobě první republiky místo každoročního srazu občanů vevýročnídenupálenímistrajanahusa.vestejnémparčíkuupomínají dvapomníčkynaztracenéživotydvouruskýchvojáků v posledníchdnech 2.světové války.barokní socha sv.jana Nepomuckého nás vrátí zpět do roku 1737.Kamennékašnybývaly samozřejmou organickou částíměsta. Předvícejakstoletyvytvořilyrucekameníků kašnunanáměstí(1872)a kašnu vzámeckém parku (1894). Sochař Jiří Pacák ozdobil Zářečí barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Novějšími keramickými díly přispěv k tváři města akad. sochař Bohumil Dobiáš ml.. Plastika Keramický květ před Domovem mládeže symbolizuje jeho sepětí s keramickouškolou,plastikapácizdobíprostorpředobchodnímdomem t Rubín.KeramickábustaFrantiškaKřižíka,vparčíkupředstarouškolou, jedílemmladéhovýtvarníkapaeddr.jiříhonovotného.naživotazvyky našich předků upomínají pozdně gotická Boží muka Na Větrově, renesančníkamennábožímukavpodobě toskánskéhosloupupřivstupu dozářečí,klasicistníkapličkapodzámkemidrobnákapličkazpoloviny minuléhostoletínaschodechdozářečí.jakézprávyasipřinášelalidem zvonička ve Hvožďanech, sjakými přáními aprosbami se uchylovali občanésenožatkesvékapličce?dávnouminulostíměstasedodnespyšní zbytky původních kamenných hradeb, hradebních bašt, Čertova stěna i hláskakohoutek.slavnátradicebechyňskéhocihlářstvínanásdýchnez některýchstřech,pokrytýchtradičními Bechyňskýmiháky.Osvédobě vypovídajídochovanéštítyasgrafitahistorickýchdomů.zfasádydomuv Klášterní ulici připomíná švabachem psaný nápis starou lidovou moudrost,platnouiprodnešek: Kdosechcešnynínasvětě živiti,hleď mnohodělati,málomluviti. Mlčenliví svědkovéminulostiknámpromlouvají svojí zvláštní řečí, řečí srozumitelnoujenvnímavýmduším. InformaceSvazudiabetikůČeskérepubliky. Nové limity životního minima platnéod Nazákladě usnesení vlády ČR se od mění limity životního minima,které jsou součtem částky určené na výživu a částky určené na náklady domácnosti. Podle zákona o sociální potřebnosti č.482/1991 Sb.je součettěchto částek diabetikům navýšenočástku 600,-- Kč(příspěvek na dietní stravování). Pro účely životníhominima se sčítají příjmy osob žijících ve společné domácnosti. Limity životního minima pro dospělé občany (u dětí jsou tyto částky diferencovány podle věku) platnéod jsounásledující: 4.030,--Kč(dříve3.640,--Kč)proosaměležijícíhodiabetika 6.560,--Kč(dříve5.970,--Kč)prospolečně žijícídvojici,vníž1 jediabetikem 7.160,--Kč(dříve 6.570,--Kč)pro společně žijícídvojici,vníž obajsoudiabetiky. Pokud součet Vašich příjmů nedosahuje výše uváděných částek,můžeteodorovnánídotěchtolimitů žádatnaodborech sociálních věcí okresních aměstských úřadů. Musíte doložit výši Vašich příjmů apotvrzení od ošetřujícího lékaře, žejste diabetik.

4 OÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI RODÁKÙ APØÁTEL BECHYNÌ VROCE 1997 Naše Spoleènost rodákù apøátel Bechynì mìla vroce platících èlenù,pøevážnìdùchodového vìku. Èlenské pøíspìvky jsou ve výši 100,-- Kè roènì, dùchodci pak platí 50,-- Kè. Vzhledem k neochotì MìÚ Bechynì finanènì podpoøit naši èinnost (i když pomáháme pøi distribuci Mìstského zpravodaje anaši èlenové jsou èleny komisí MR, jsou tyto pøíspìvky jediným zdrojem. To nás samozøejmì èásteènì omezuje v èinnosti. V roce 1997 se nám podaøilo získat sponzorský dar ve výši 4.000,-- Kè od p. senátora Eybertaavyšel nám vstøíc p.dr.mièan, který nám umožnil uspoøádat naše setkánívprostoráchhotelu Jupiter,anižbychommuseli hradit nájem. Chtìli bychom co nejsrdeènìji podìkovat výše jmenovaným pánùm apersonálu hotelu Jupiter za jejichpochopení alaskavost. Svojí èinnost jsme zahájili v mìsíci bøeznu, kdy jsme navštívili divadelní pøedstavení operety Veselá vdova vhudebním divadle v Karlínì.Tento zájezd pak umožnil úèastníkùm individuální prohlídku pamìtihodnostíprahyasetkalsespøíznivou odezvou. Vmìsícidubnu pak bylo uspoøádáno Velikonoèní setkání, kterého se vkulturním domìzúèastniloasi90obèanù.vprogramuvystoupilp.majkaèechs poutavým vyprávìním o voraøském øemesle. Spolu sním jsme si zazpívali nìkteré hezké písnièky.dále pak úèinkoval p.bílek, takže kromì pøichystané pomlázky bylo plno hudebních zážitkù. Vèervnu jsme uspoøádali zájezd nanovohradsko. Navštívili jsmejiž èásteènì otevøený novohradský zámek, Žofínský prales vèetnì výkladu prùvodce (za tuto návštìvu patøí dík dr.bumerlemu, nebo tato rezervace již není volnì pøístupná) ana závìr pak Terèino údolí. V prosinci jsme uspoøádali Mikulášské setkání, které se již konalo vzhledem kvelkým finanèním nákladùm za pronájem vkulturním domì poprvé v hotelu Jupiter. Toto setkání bylo spojené s pohoštìním a velkým pøekvapením pro nás byla skuteènost, že zamìstnancihotelunám pøichystalinastoly vánoènícukroví.pøitomto setkáníjsmevzpomnìlinaèinnost vuplynulémroce,aprotožejsmese zøejmì nechovali, jak náleží, navštívili nás tøi èerti v èele s pí.bernáškovou.vprogramupakvystoupilp.majkaèech,naflétnièky zahráli bratøi Vernarcovi atéž p.bílek. Dr.Bumerle nám pak pøeèetl èást svých Vzpomínek na Bechyni ato kapitolu oobùrce. Celá nadílkapakbylaukonèenaspoleènýmpøípitkem.vletošnímrocejsme vhotelu Jupiter uspoøádali velikonoèní setkání spojené sbohatou pomlázkou vpodobì kytièek avajíèek. Vprogramu vystoupili bratøi Vernarcovi, dr.bumerle. další kapitolu svých vzpomínek okoupališti, pí.kubešovánámnádhernìpøedneslapovídkufr.nepilaosousedské snášenlivosti. Pí.Vávrová nás pak seznámila sfinanèní situací naší Spoleènosti apotìšila nászprávou otom, že do našich øadvstoupilo dvacetnových èlenù.pro rok1998 chcemeuspoøádat vkvìtnuzájezd doprùhonic anakonopištì,vèervnupakchystáme návštìvudivadla naotáèivémhledištivtýnìnadvltavou.vsrpnunavštívímedivadelní pøedstavení opery Rusalka vèeském Krumlovì. Na závìr roku bychom se chtìli sejít na dalším setkání. Chtìli bychom využít této pøíležitosti apodìkovat všem, kteøí nám pomáhali pøi organizaci kulturníchprogramùahlavnìvnichnezištnìúèinkovali.dálemusíme podìkovatpí.miladìsimandlovézapomoc,kterounámposkytujepøi organizování našich zájezdù. Tìší nás, že námaha spojená s organizováním tìchto akcíje odmìnìna tím, že je onìzájem, který, jakdoufáme,sebudezvyšovat. ZaSpoleènostrodákùapøátelBechynì Jitka Wodinská OZNÁMENÍ Městský úřad v Bechyni oznamuje občanům, že dne 1. ledna 1998 nabylo účinnosti vládní nařízení č. 165/1997 Sb. o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickýmrežimem. Osoby,které vykonaly vazbuatrestodnětí svobody pro trestný čin, za který byly rehabilitovány,dále řeholníci a kněží, kteří byli internováni v centralizovaných klášterech srežimem obdobným táborům nucených prací, mají nárok na jednorázovounáhradu. Jednorázová náhrada nenáleží osobám, které byly zařazeny u "PTP" a osobám, které vykonaly vazbu atrest vdobě kratší nežjedenrok. K rozhodnutí o nároku na vyplacení jednorázové náhrady je potřeba doložit rozhodnutí orehabilitaci aprokázat dobu strávenou ve vazbě nebo výkonu trestu odnětísvobody. O nárocích rozhodují pověřené obecní úřady. Životní jubilea 75 let Hynková Věra Ing.Rotta František Skalák Josef Sobíšková Miloslava 76 let Hübnerová Vlasta Chmelařová Dobromila LososováVěra 77 let Dvořák Josef Krejčí Josef Novotný Jaroslav 78 let Havlová Milada Pauknerová Ludmila Kolář Jan 80 let Komárková Zdeňka Volfová Zdeňka 81 let Hrušková Milada 83 let SehnoutkováAnna MěšťanováAlžběta 85 let Milisdörferová Milada 89 let Trojáčková Marie 93 let Reinerová Marie Navždy nás opustili: BohuslavováKvětuše, Jírovcová Marie, Fuková Josefa, Zelenková Věra,Kněz Josef Vítáme nové bechyòské obèánky: Sopková Nicola,AppeltauerováPetra, Vosecká Tereza, Svoboda David, Vávrová Tereza, Vozábal Jakub, Veverka Jakub,SosnováZdenka,Brímusová Denisa, Gebelt Derek, Šonka Dominik.

5 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ VÝSTAVA /Výstavnísíň KD/Vstupné:5,-Kč VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA CHRTA-OLEJOMALBY Prodejnívýstava Otevřeno:Po-Pá:15-17 hodin,so-ne:14-17 hodin DIVADLO /19.30 hodin/velkýsál KD/Vstupné:30.-Kč Ray Cooney: 1+1=3 :hraje Divadelnísoubor Tyl Dačice Komedie ze současného Londýna plná nečekaných zvratů a situací. S komedií v režii Nadi Jahelkové a Oty Tesaře se soubor zůčastnil 26. ročníku přehlídky Štít města Prachatic aodvezl si hlavnícenu. PRO DÌTI /10.00 hodin/velkýsál KD/Vstupné:15,-Kč VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák a Stanislav Oubram Premiéra lidovépohádky otřech dějstvích Režie:Růžena Dvořáková Slovo kdivákům. Sedíte vútulném hledišti divadelního sálu vbechyni,čijinde v Čechách,čikdekoli v Evropě a se zájmem očekáváte dnešní divadelnípředstavení. Za okamžik světla v hledišti pohasnou a za zvuku hudby se opona tiše rozevře... Rozzářené oči vašich dětí budou sledovat rozvíjející se nit děje dnešní pohádky,kterou jsme pro pobavení i poučení připravili. Sami se pomalu budete vžívat do osudů pohádkových hrdinů. Zapomeňte,že jste důstojnýotec,nebo starostlivá matka či přísnáučitelka a přeneste se o řádku let zpět,do dob svého bezstarostného dětství,kdy pohádka byla pro vás tím nejkrásnějšízážitkem... Je to vlastně parafráze lidové pohádky,známé z mnoha různých národních verzí. Svým jednoduchým zpracováním a malým počtem osob je jistě vítaným příspěvkem do repertoáru našeho divadelního spolku. Věříme,že bude pro dětské publikum širokého věkového rozpětívtom nejlepším smyslu slova. Proto jsme se do toho pustili!!! Jak už to v pohádkách bývá,láska a dobro zvítězí a na smutek azlobu padáprokletí. Těšíme se na vás - na všechny! Za DOS Lužnice Milan Dvořák /15.00 hodin/velkýsál KD/Vstupné:20,-Kč SNĚHURKA ASEDM TRPASLÍKŮ -Vítkovo divadlo Hosín Režíe a scénář :Vítězslav Marčík. Divadelní loutková pohádka pro nejmenšídiváky. KONCERT /15.00hodin/VelkýsálKD DENMATEK -Posezenínejenpromaminky.Program připravilyděti ze ZUŠ vbechyni ašd ZŠ pod vedením pí. Zdeny Habrové. K poslechuatancihrajestanislavpetrů. DISKOTÉKY hodin/prostory KD Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NAHÁDANKU KVÌTEN 1998 SOUTÌŽ Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svůj typ na autora květnové soutěže odevzdejte do kanceláře KD nejpozději do 15. května Vylosovaný výherce obdrží věcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpověď se dozvíte v Kulturním kalendáři na měsíc červen. SPOLUPRÁCE PØINÁŠÍ OVOCE Støedoškolský soubor Tatrmani pøi Støední prùmyslové škole keramické, který pracuje v prostorách Kulturního domu v Bechyni, byl letos se svou dramatizací keltských bájí a povìstí ONDØEJ COFFEY vybrán hned na dvì národní pøehlídky. Na národní pøehlídku mladého divadla Šrámkùv Písek a na národní pøehlídku loutkáøských souborù Loutkáøská Chrudim. PRONÁJEM Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem prostor bývalého reklamního 2 ateliéru o rozloze 65 m. Prostory jsou v pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší informace v KD Bechynì u vedoucího organizace pana Josefa Brùèka. Telefon : nebo

6 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA KVÌTEN pátek/20 hodin /Vstup: 37 Kč/100 minut DEN OTCŮ Více otců nemusí být někdy na škodu! 2. sobota /20 hodin /Vstup: 31 Kč/109 minut RELIC Hluboko vtemném labyrintě čeká cosi nepředstavitelného. 3. neděle, 4.pondělí /20 hodin /Vstup: 30 Kč/90 minut DO NAHA! Rozverná anglická komedie opartě nezaměstnaných chlapů. 5. úterý /20 hodin /Vstup: 32 Kč/90 minut ANAKONDA J.Voight, J. Lopezová ai. Cube v"čelistech" devadesátých let. 7. čtvrtek, 8. pátek / 20 hodin / Vstup: 30 Kč/ 115 minut ROMEO A JULIE Největší milostný příběh -jako nikdy předtím. 9. sobota, 10.neděle /20 hodin /Vstup: 33 Kč/91 minut KRÁL DŽUNGLE Tarzan sejmenuje George! Bláznivá komedie sopičím mužem v akci akrásnou dívkou vnesnázích. Nebo to bylo naopak? 10. neděle /17 hodin /Vstup: 10 Kč/64 minut KRTEK VE MĚSTĚ Pásmo pohádekpro nejmenšídiváky. 11. pondělí, 12. úterý /20 hodin /Vstup: 31 Kč/93 minut ÚNOS BermudskýtrojúhelníkvNevadsképoušti -nebezpečí číhajícíza každou zatáčkou. KurtRussel vhlavní rolinapínavého thrilleru. 14. čtvrtek, 15. pátek / 20 hodin / Vstup: 37 Kč/ 91 minut ČESKÁ SODA Celovečerní filmový sestřih zatracovanéhotelevizního pořadu. 16. sobota /20 hodin /Vstup: 33 Kč/135 minut EVITA Filmováadaptace světoznámé rockové opery. 17. neděle, 18.pondělí /20 hodin /Vstup: 35 Kč/100 minut PASTI, PASTI, PASTIČKY Feministicko-pesimistická černákomedie otom, jaké pasti na nás číhají vrežii Věry Chytilové. 19. úterý /20 hodin /Vstup: 35 Kč/84 minut SVATÁKLÁRA Nadpřirozené schopnosti nebo pravá láska. Co si Klára zvolí? Fantastická komedie podle novely P.Kohouta aj.mašínové 21. čtvrtek / 20 hodin / Vstup: 35 Kč/ 128 minut VŠECHO JE JAK MÁ BÝT Ojedné skandální lásce ve filmušvédského režiséra Bo Widerberga (nominace na Oskara 1996) 22. pátek, 23. sobota /20 hodin /Vstup 37 Kč/93 minut FLUBBER Komedie sr. Williamsem vroli sympaticky potrhlého vynálezce. 24. neděle /20 hodin /Vstup: 31 Kč/90 minut KNOFLÍKÁŘI Nejlepší český film roku pondělí, 26. úterý /20 hodin /Vstup: 35 minut /93 minut SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU Komedie,ve které se víc pije než loví. 28. čtvrtek / 20 hodin / Vstup: 33 Kč/ 130 minut G.I.JANE "Selhat jenepřípustné". D. Mooreová vhl. roli akčního dramatu. 29. pátek, 30.sobota /20 hodin /Vstup: 31 Kč/91 minut SVATBA NARUBY "S pravdou ven". Laskavá komedie ohomosexualitě. 31. neděle/17 a20 hodin /Vstup: 30 Kč/88 minut JEZERNÍ KRÁLOVNA 110 LET ŠKOLY V SUDOMÌØICÍCH UBECHYNÌ Vletošním roce jetomu110let,cobylavystavìnanová školní budova v Sudomìøicích u Bechynì. Poèátky školství v Sudomìøicích však sahají hlubokopøedrok Zprvu se vyuèovalo po chalupách vpronajatých místnostech. Pozdìji bylapostavenajednotøídníškolanamístìdomuèp.9.vletech byla vystavìna nová školní budova poblíže kostelanákladem zl.tato budova sloužípomnohých úpravách adostavbáchdodnes.naposledybyladostavovánav roce 1995 nákladem témìø ,-- Kè. Oslavy výroèí probìhnou vsobotu pøed Sudomìøickoupoutí. V dobì od 9.00 do hod. bude možno si prohlédnout budovu školy avdobì od 9.00 do12.00 hod.sudomìøickou školku. V jejich prostorách budou vystaveny práce žákù a historické materiály vážící se ke škole adobové pomùcky. Odpoledne budou na místním høišti sehrány dva fotbalové zápasy sudomìøických žákù amužù. Oslavy vyvrcholí veèer taneèní zábavou vsokolovnì. Kvýroèí bude vydánapamìtní publikace smnožstvím fotografií. Tuto knihusi bude možno pøi oslavách zakoupit. Základní škola Sudomìøice spolu s obecním úøadem zvou všechny bývalé absolventy, sudomìøickérodákyiostatnízájemcenatytooslavy. 70 let Základní školy vlibušinì ulici Vletošním roce slaví Základní škola vlibušinì ulici významné jubileum-70letodsvéhovzniku.mnozízvássijistìvšimli,žesena našíbudovìskvíletopoèet1928,jistìsispoèítali,želetostojeprávì sedmdesát let ajistì sipoložili otázku, jak asi to ta škola oslaví? Samozøejmì - oslaví. Pøedstavu o prùbìhu výroèí už máme rozpracovanou do konkrétní podoby, a protože školství je vìcí veøejnou,rovnìž oslavy budouzhlavníèástiveøejnéarádibychom touto cestou informovali spoluobèany o jejich prùbìhu. Pro bechyòské obèany jsme vymysleli apøipravili nìkolik zajímavých akcí, kterébyjim mìlypøipomenout jakchvíleveškolestrávené,tak také historii celého našeho mìsta zobrazenou vkontextu vývoje školy.tìžištìoslavjsmenasmìrovalidozávìru letošníhoškolního roku,zejménado konce kvìtnaadoèervna.vprogramubysenaše škola,ato jak žáci tak iuèitelé, chtìla naveøejnosti prezentovat. Ukázat, co dovedeme vytvoøit, namalovat, zahrát azazpívat, co všechno známe, umímeajak jsme hrdí nasvé mìsto, ve kterém žijeme,uèímeseapracujeme. Programoslav: kvìten-vydámepublikacionašíškolevlibušinìulici 30.5.od10.00do16.00hod.-výstavanatémahistorienašíškoly+ denotevøenýchdveøí 1.6. dopoledne-sportovnídopoledneprožákyškoly 6.6.ve14.00hod.-setkánísouèasnýchibývalýchuèitelùškoly èerven -dle poèasí - Galerie na plotì -ukázky žákovských výtvarnýchprací od hod. -slavnostní akademie svyhlášením výsledkù žákovskýchsoutìží: - výtvarnásoutìžnatéma Našeškola - literárnísoutìžnatéma Našeškola diskotékaprožákyškolyvsalonkuvpøístavbì Publikaceonaší škole vyjdevnákladu1000kusùabudemožno ji zakoupit bìhem výstavy.bude obsahovatèlánky ohistorii školy, jména všech na škole nìkdy pùsobících uèitelù, øeditelù, zamìstnancù, které se podaøilo zjistit, zajímavé fotografie, jména souèasnýchžákù atd.výstava natémahistorienašíškolyprobìhne vprostorách 1.patra staré budovy -bude možnost zde spatøit historickéfotografie,školníkroniky,rùznédobovéškolnípomùckya potøeby, obrazy zapomenutých koutù z okolí školy, ale také souèasnost - výzdobu školy, poèítaèovou prezentaci, moderní pomùcky aj. Pøi dni otevøených dveøí bude kromì výstavy možno nahlédnout do všech uèeben ve škole, do novì vybudovaných podkrovníchmístností,dosborovenidoøeditelny. Galerienaplotì -jeužtradiènívýstavkadìtskýchpracípøipevnìnýchnaplotìunaší školy smìrem od Køižíkovy vilové ètvrti. Školní akademie se uskuteèní pravdìpodobnì vkulturním domì, možností se nabízí také klášterní zahrada, veøejnost bude vèas vyrozumìna. Natyto akce všechny bechyòské obèany jménem celého kolektivu pracovníkùižákùnašíškolyvlibušinìuliciconejsrdeènìjizvu. Jan Ingr,øeditelškoly

7 VYHLÁŠKAMìstaBechynìè.22/98, onakládánískomunálnímastavebnímodpadem MìstskézastupitelstvoBechynìseusneslopodle 36odst.1písm.f)zákonaÈNRè.367/1990Sb.,oobcíchve znìnípozdìjšíchpøedpisù,dne vydatpodle 16odst.1tohotozákonaavsouladu s 9odst.1zákona è.125/1997sb.,oodpadech,tutoobecnìzávaznouvyhlášku. 1.Tato vyhláška øeší nakládání skomunálnímodpadem ase stavebním odpademvznikajícím na územímìsta Bechynì. 2.Tatovyhláškajezávaznáprovšechnyfyzickéosoby,kterémajínaúzemímìstatrvalébydlištìaprodalšíosoby, kterésenaúzemíobcezdržují. 1.Odpad jemovitávìc, kteráse provlastníkastalanepotøebnou,avlastníkse jízbavujesúmyslemji odložit, nebokterábylavyøazena na základì zvláštního právníhopøedpisu.okruhvìcí, kterése zadále stanovených podmínekpovažujízaodpad,jeuvedenvpøílozeè.1zákonaè.125/1997sb.,oodpadech. 2.Komunálníodpad jeveškerýodpad vznikajícínaúzemíobcepøi èinnostifyzických osob,pro kterou nejsou právními pøedpisy stanovenazvláštní pravidlanebo omezení,svyjímkou odpadù vznikajících uprávnických osobnebofyzických osob oprávnìných kpodnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající pøi èištìní veøejnýchprostranstvíakomunikací,pøiúdržbìveøejnézelenìvèetnìhøbitovù. 3.Nakládání sodpadyje jejich shromažïování, sbìr,výkup, tøídìní, pøeprava adoprava, skladování, úprava, využíváníazneškodòování. 4.Pùvodcemodpadujeprávnickáosoba,pokudpøijejíèinnostivznikáodpad,nebofyzická osobaoprávnìnák podnikání,pøi jejížpodnikatelskéèinnostivzniká odpad.pro komunálníodpad vznikajícínaúzemíobce,který má pùvodvèinnosti fyzickýchosob,nanìž senevztahujípovinnostipùvodce,sezapùvodceodpadupovažuje obec.mìstosestávápùvodcem komunálníhoodpaduvokamžiku, kdyfyzická osobaodpadodložína místìk tomuurèeném.mìstosesouèasnìstanevlastníkemtohotoodpadu. Pro nakládání skomunálnímodpadem,tj.jehoshromažïováníatøídìníjsouobèanùmkdispozicityto sbìrné nádobyazaøízení: a)odpadová nádoba 110 litrù (popelnice) zpozinkovaného plechu slouží kukládánízbytkovéhoodpadu po vytøídìní,tjsmetí,popel,saze,nevratnéobalyzdomácností,kuchyòskýodpad. -svoz se uskuteèòujeperiodicky1krát týdnì na paušál nebo na oznaèení nádoby "popelnicovou známkou" vydanoupropøíslušnéobdobí. b)odpadovánádoba 1100 l(kontejner)zpozinkovanéhoplechusloužízejménakukládání zbytkového odpadu po vytøídìní zobytných souborù scentrálním vytápìním.dotìchto nádob nelze ukládat popel zlokálních topeníš. c)kotejnery-natøídìnýodpad-sklo,papír,plasty d)plastovépytlesloužíproukládáníkomunálníhoodpaduzchatovýchoblastí e)vozy-budou pøistavovány na biologický odpad svyhlášením termínu svozu vbechyòském mìstskám zpravodaji. Do uvedených nádobazaøízení nepatøí ajezakázáno odkládat nebezpeèný odpad vytøídìný zkomunálního odpadu,nelzedonichtakéukládatinterenímateriál(tj.odpadzískanýzdemolicastaveb) Nebezpeènéodpady: Èl. 1-Závaznostvyhlášky Èl.2-Základní pojmydle zákona125/1997sb., oodpadech Èl.3 -Nakládánískomunálním odpadem nepoužitelnáléèivamùžeobèanuložitdlezákonaè.79/1997sb.,oléèivechvlékárnì. Sbìrné støedisko odpadù -areál Bytenes Bechynì støediskotechnických služeb Bechynì, kde lzeuložit následujícíodpad: záøivky,výbojky,olejovéfiltry,textilnímateriálzneèištìnýorganickými škodlivinami,monoèlánky,televizory,lednice,opotøebovanépneumatiky,starénátìrovéhmoty,akumulátory nebezpeèné složky komunálníhoodpadu mohou být fyzickými osobamiukládány ve støediskuodpadù dle jednotlivých druhù dorozmístìných odpadových nádob.sbìrové dny budouvždyuveøejnìny vbechyòském mìstskémzpravodaji. Èl.4-Pùvodcikomunálního odpadu 1.Pùvodci, kteøíprodukují odpadzaøazenýpodle Kataloguodpadù jakoodpad komunální (právnickéafyzické osoby podnikající), mohouvyužít systém sbìru,tøídìní, využívání azneškodòování komunálních odpadù stanovenýtoutovyhláškou nazákladìpísemnédohodysmìstemuzavøenouprostøednictvímoprávnìnéosoby, kterájezmocnìnamìstem. Èl.5-Nakládánísestavebním odpadem BytenesBechynìzabezpeèínazákladìpísemnéobjednávkyzaúplatupøistavenívozunastavebnísuanáslednì její uložení.tímtose nevyluèuje možnostzajistitsiodvoztohotoodpadu auloženína øízenéskládkyvlastními prostøedky,popø.jinýmzpùsobem. Èl.6-Povinnostifyzických osob Fyzické osoby jsou povinny odedne úèinnosti vyhlášky komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat kvyužití azneškodnìnípodlevýšeuvedenéhosystému, pokud neprokážou, že tento odpad využily samynebozneškodnilyvsouladusezákonemè.125/1997sb.,oodpadech. Fyzickéosobyprokážouzneškodnìníodpadunapø.takto: -pøedložením dokladuozakoupení"popelnicovýchznámek" vydanýchmìstem Bechynì(BHBechynì),popø. potvrzenímsouseda,že"popelnicovouznámku"kupujíspoleènìproužíváníjednéspoleènépopelnice. -pøedložením písemnédohody ozabezpeèení likvidace komunálníhoodpadu oprávnìnou osobou (Rumpold s.r.o.) -doklademopøedáníkomunálníhoodpadunaøízenouskládku Èl. 7-Organizace azpùsob svozu komunálního odpaduve mìstì 1.Mìsto Bechynì máuzavøenousmlouvu ozabezpeèení svozu alikvidace komunálníhoodpadu sfirmou Rumpolds.r.o.Tábor.SvozurèitýchdruhùkomunálníhoodpadunaúzemímìstazajištùjetakéMìÚBechynì. 2.Svozkomunálníhoodpaduuloženéhovodpadovýchnádobách110la11OOlbuderealizovánsbìrnýmvozem vtýdenníchintervalech. 3.Odpadové nádoby oobsahu 110 lurèené kvyprazdòovánímusíbýt oznaèeny "popelnicovou známkou" s uvedením data svozuaadresou fyzické osoby apøistaveny vden svozuna urèené místo do hodin. Odpadovénádobymohoubýtumístìnynaurèenémístoiveèerpøeddnemsvozu. 4.Odpadové nádoby musí být vlastníkem, resp. nájemcem po vyprázdnìní odstranìny zurèeného místa co nejdøíve,aby nepøekážely chodcùm avozidlùm, pokud se nejedná oobcíurèenémísto ktrvalému umístìní nádob. 5.Skomunálnímodpadem aodpadovýminádobamisemanipulujetak,abynedocházelokezneèištìníurèených místnebostálýchstanovišodpadovýchnádob. 6.Vlastník,resp. nájemce odpadové nádoby je povinen udržovat èistotu vprostorách urèených kmanipulaci s nádobamiazajišovatknimøádnýpøístupdodobysvozu.zazneèištìníbìhemsvozuodpovídáodvozce. 7.Do odpadových nádob mimo sbìrný dvùrje zakázáno ukládat tekutý, žíravý, toxický(záøivky, barvy, laky, akumulátory,baterie,léky...),žhavý,výbušný,uhynulázvíøataapodobnýodpad. 8.Vybírat aodvážet pøedmìty èi odpad odložený vodpadových nádobách je zakázáno, neboodpad jemajetkem mìsta. 9.Pøishromažïováníodpaduvodpadovýchnádobáchnesmídocházetkobtìžováníobèanùhlukem,zejménavdobì noèníhoklidu,zápachemznedostateènìuzavøenýchodpadovýchnádobapod. 10.Komunálníodpadsesmíukládatpouzedonádobktomuurèených. 11.Dokontejnerùnatøídìnýodpadjezakázánoukládatjinýodpad,nežnakterýjekontejnerurèen. 12.Pøi pøistavovánívlekùna sezonní,pøedem zveøejnìný druhkomunálního odpadu(napø.železný šrot, odpad ze zahrádek)jedotìchtovlekùzakázánoukládatjinýodpad,nežnakterýjsoupøistaveny. Porušením povinnostípøinakládánískomunálnímodpademastavebnímodpadembudepostihovánopodleobecnì závazných právních pøedpisù ato zákona è. 200/1990 sb., opøestupcíchve znìnípozdìjšíchpøedpisù, zákona è. 125/1997Sb.,oodpadech. Cenuza svoz,tøídìní azneškodòováníkomunálníhoodpaduplatífyzické osobyobcive výši, která je vsouladus ustanovením 1odst.2zákonaè.526/1990Sb.,ocenách,ajestanovenamìstskouradouza1svoznádobynaodpad. Pùvodci,kteøínazákladìpísemnédohodyvyužívajísystémsbìruatøídìníkomunálníhoodpadustanovenýobcí,platí cenusjednanouvdohodìsobcídle 10odst.2zákonaè.125/1997Sb.,oodpadech. Tatovyhláškanabýváuèinnostidne:1.dubna1998. Èl.8 -Sankce Èl.9 -Úhrada zasvoz, tøídìníazneškodòováníkomunálního odpadu Èl.10 -Úèinnostvyhlášky Èl.11 Touto vyhláškou se ruší vyhláškamìsta Bechynì è.3/93 otøídìní odpadu avyhláška mìsta Bechynìè. 6/94 o nakládánísodpady. VBechynidne4.bøezna1998 VÌDOMOSTI ŽÁKÙ 9. TØÍD Letos jsme již potøetí zjišovali úroveòvìdomostí žákù 9. tøíd pomocí celostátnì zadávaných testù pod názvem KALIBRO. Z rùzných pøedmìtùbylo testováno12034 žákù a tøíd základních škola odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Celkem se testování zúèastnilo 500škol. Dovoltemi, abychvásseznámilsvýsledkyžákù našíškoly. Zuvedeného pøehledu jednoznaènì vyplývá, že znalosti žákù školy jsou na velmi dobré úrovni aže práce uèitelù snese ta nejpøísnìjší mìøítka. Jaroslav Matìjka, ZŠBechynì, Školní293 Ochranný svaz autorský (OSA) øeší dodržování autorského zákona pozrušení vyhlášky 117/91 Sb. Je snahou pøedejít soustavnému porušování zákona è. 35/1965 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù (autorský zákon). Øada obèanù si neuvìdomuje,že veøejným užitím hudebního díla je každé provozování hudby mimo osobní soukromí. Tovpraxi znamená, že každý podnikatel využívající ve své restauraci, penzionu, hotelu èi obchodu hudby prostøednictvímtelevizorù,rádií,cdpøehrávaèùapod.,jepovinnenzískat souhlasosa azaplatit poplatek zaveøejné šíøení. Tuto povinnost mají i poøadatelé taneèních zábav, diskoték, plesù, dìtskýchkarnevalù ajiných produkcí, ato bezohledu, zdalije pøi produkci vybíránovstupné. Každý provozovatelmázapovinnostøádnìvyplnitazaslatnaosapøedkonáním hudebníprodukcežádost.dìkujemevám avpøípadìdalšíchdotazùrádi poskytnemedalšíinformacenatelefonníchèíslech038/59906, Mgr.David Škach vedoucípoboèky ÈeskéBudìjovice DĚTSKÁ POUŤ Dne se uskuteèní vbechyniii. Dìtská vikariátnípou. Tuto pou organizuje øímskokatolická církev pro dìtinavštìvující hodiny náboženství. Vprostorách bývalého kláštera se sejdoudìti zcelého okresu. Bechyòštíkatechetéaochotnídobrovolnícipøipravilinatento den celodenní program. Jsou pøipraveny rùzné soutìže a hrys biblickou tematikou, kterou dìti probírají vprùbìhu školního roku. Vyvrcholenímcelodenníhoprogramubudespoleènáúèastdìtínamši svatévklášternímkostele. Katechetka Anna Vadová

8 Alšova jihoèeská galerie Bechynì Zámecký pivovar mezinárodní keramická sympozia vysoká škola umìleckoprùmyslová, ateliér keramiky aporcelánu Elzbieta Grosseová otevøeno dennì hodin a hodin MUDr.Trucová upøesòuje údaje o salmoneloze vbechyni. Upostižených dìtí byly namátkovì provádìny odbìry,laboratornì bylo prokázáno 27 pøípadù apostižených bylo celkem 70 dìtí se stejnými pøíznaky. Ceny inzerce vmìstském zpravodaji 1/8 strany 860 Kč 1/4 strany 1760 Kč 1/2 strany 3600 Kč celá strana 7300 Kč Tyto ceny jsou pro vydání èerven a èervenec, srpen (dvojèíslo) sníženy o30% Jak tlumièe tlumí? Co øíkají gumy? Chcete mít jistotu? Navštivte nás! Špatnì sjeté pneumatiky jsou ten poslední dùkaz, že tlumièe nejsou v poøádku. Vy potøebujete jistotu atu Vám dá náš speciální tester. Za nefunkèní tlumièe Vám nabídneme originální tlumièe Škoda na všechny typy škodovek. Provìøené, bezpeèné, odolné vùèi korozi, s dlouhou životností azárukou 1rok. Bezpeèná jízdaaušetøenépneumatikyzatostojí. AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r.o. Táborská Týn nad Vltavou Tel.:0334 / Fax:0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, vnákladu 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Poskytnutí dotací v oblasti kultury a rozpočtové opatření OŠKSS dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

20031 TJ Smrčina Horní Planá Jiří Vrchota 605 807 958 Sídliště Míru 311 0 382 26 Horní Planá jiri.vrchota@seznam.cz

20031 TJ Smrčina Horní Planá Jiří Vrchota 605 807 958 Sídliště Míru 311 0 382 26 Horní Planá jiri.vrchota@seznam.cz ce ČTS Název klubu bankovní spojení SEZNAM oddílů JčTS aktualizováno 18. 2. 2016 20001 TK Písek MVDr. Libor Kacbunda 603 233 355 17738271/0100 Výstaviště 300 12895504 397 01 Písek libor.kacbunda@noble.cz

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30 Výstava kožených obrazů a kabelek kdy: 7.11.2012 4.1.2013 kde: Společenská a kulturní místnost popis akce: Obrazy i kabelky, které vytváří paní Blanka Mudrová, si můžete také zakoupit. Vystaveny jsou tzv.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více