BECHYŇSKÝ JARO 98 KVÌTEN Petr Vok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ JARO 98 KVÌTEN 1998. Petr Vok"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ KVÌTEN 1998 JARO 98 Šestý ročník BECHYŇSKÉHO JARA, přehlídky dětských divadelních, loutkářskýcharecitačníchkolektivů vednech 27. a28.března1998pořádalkulturnídůmvbechyni. Organizační, finanční avěcnou pomoc poskytly: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství ČR, Pedagogické centrum v Českých Budějovicích, OkresníúřadvTáboře,Městskýúřadv Bechyni,ARTAMAPraha,Sdruženípro tvořivoudramatiku, OS Tatrmani,Jihotvarv.d.,KeramikaSušer,MiroslavErnekr. Festival ukázal, že pravidelné působení vynikajícího lektorského sboru dokáže posunout kvalitu přehlídky do více než lichotivých výšin. Představení,která se přehlídky zúčastnila,byla vesměsna vysoké úrovni. Již letosminapříkladbyla položena otázka,proč setakhodnotných představeníjakodivácivícenezúčastníiobyvateléměstabechyně. Ikdyžjsemve svéodpovědipoukázalnakvalitativní nevyrovnanost minulých ročníků a na to, že mezi diváky bylo možno často zahlédnout členydslužnice,kteřípřišliisesvýmidětmiavnoučaty, přece jen jsem si vzpomněl nachybějící učitele (nebo kantory? - abych nepobouřil) dvou bechyňských velkých základních škol. Věřím, že neustále stoupající úroveň přehlídky vpříštích letech přivede do hlediště více zájemců odětské divadlo apřednes. Kde jindebychomtotižmělizačítvytvářetnovétolerantní,komunikativní, citlivé akrásnou fantazií naplněné lidi, nežunašich dětí, unašich vnoučat. Páteční večer přehlídky byl zpestřen vystoupením Mezinárodní anglické taneční školy zhluboké nad Vltavou. Výrazové tance na téma drogy,rasismus achudoba byly velmi emotivní aúčastníkům přehlídky se velmi líbily. Druhým zpestřením přehlídky bylo vystoupení středoškolského souboru SPŠK Tatrmani. Ti zahráli stínohrunakeltskétéma:ondřejcoffey.vpátekvečerbylotaké,jak jižjetéměř navšech bechyňskýchdivadelníchpřehlídkách zvykem, vyhlášen jeden nejlepší ze všech nejlepších souborů. Diplom a maloupamátkunabechynidostalkaždýsoubor. Vsobotu na závěr přehlídky byly oznámeny soubory,které budou jihočeskýregionreprezentovatnadětskéscéně 98. K přímému postupu byl vybrán soubor Hudradlo Zliv se svou inscenací STOPĚT. Do širšího výběru byly navrženy soubory Hudradlo Zliv sinscenací DOUPĚ asoubor LDO ZUŠ Jindřichův HradecsinscenacíOSMÝJOHNAKRVAVÝKOLENO. Za svou osobu si dovolím vyslovitobdivvšem stošedesátimladým účastníkům přehlídky, kteří se kvýkonům svých kolegů chovali podstatně lépe, než dospělí na jiných, někdy i prestižních přehlídkách. Musím konstatovat, že BECHYŇSKÉHO JARA se zúčastnili samí vychovaní akulturní mladí lidé. Aco bychom chtěli více?! JosefBrůček PS: Ten, kdo se vsobotu ráno vbechyni vnímavě nadechl, poznal, že přišlojaro.akdomivyvrátí,žehodo Bechyně se svýmidramatickými pokusynepřineslyděti? Petr Vok Postava posledního Rožmberka je opøedena øadou mýtù a legend, zabývajících se pouze jednou stránkou tétosložité osobnosti. Na Bechyni pøicházípetrvokvr.1569vesvýchtøicetiletech.zdeprožívásvámužnálétaléta rozmarná i léta osobního zrání. Na Bechyni pøichází obohacen o zkušenosti, získanéjednak na dvoøe svého bratra Viléma, nakrálovském dvoøe Ferdinanda I. atehdy ještì nevládnoucího Maxmiliána ina svých cestách západní Evropou: Porýním, Nizozemím aanglií, kde byl pøijat anglickoukrálovnoualžbìtou I. ZedvoraViléma Oranžského si na Bechyni pøiváží vzory kultury pozdního støedovìku, nové náboženské proudy, pøedstavyideálníhorytíøstvíaletakévelminároènéhorenesanèníhozpùsobu života.dobapetravokajezapsánavestavbách,jezechamlýnechnalužnicia pøedevšímvevelkorysérenesanènípøestavbìzámku.ažveètyøicítcesepetr VokrozhodloženitsKateøinouzLudanic.Svatbasekonala14.února1580na bechyòském zámku. Po svatbì sepetr Vok uklidnil,vìnoval sevíce svému hospodáøství, vedl úspornìjší život atak se mu podaøilo splatit vìtší èást dluhù.na bechyòském zámku buduje rozsáhlou knihovnu. Vedle zájmu o knihy miloval hudbu, sbíral nástroje, obrazy, zbranì apøírodniny. Tovše soustøeïoval na bechyòském zámku. Zajímal se odobové vynálezy, byl mecenášem Pražské university, podporoval Tycho de Braha, Johanna Kepplera,JanaJeseniaadalší. Finanènìpodporovalvydávání èeskýchknih. Nazámkupobývalirùzníuèenci alenikdyzde nebylpøijat žádný alchimista. Jakovladaøctilauplatòovalzásadutolerance.Bylpøesvìdèen,žeotázkavíry jeotázkousvìdomíapovažovalzanedùstojnénutitkvíøemocíanásilím.od ostatních velmožù své doby se Petr Vok lišil ivobstarávání penìzna své stavbyakratochvíle. Anive finanènítísni nezavádìl nové dávky aradìji si chybìjícípenízepùjèoval.byly toprávìdluhyazatykaèe,které komplikovaly život Petra Voka zejména vletech Jeho støet spotulnými rybníkáøitvoøíjen epizodu,vyboèujícíztolerantníhovládnutípetravoka.vr umírá Petrùv bratr Vilém a Petr se stává universálním dìdicem rožmberskýchstatkù,mezikterépatøiltaké RožmberskýpalácnaPražském hradì naproti kostelu sv. Jiøí. Také Švarcenberský palác na Hradèanském námìstíjebývalý palácpetravoka,kterýhopoužívalpoté,copalácnahradì prodalcísaøi RudolfuII. Podvaadvaceti letechna BechyniopouštíPetrVok svùj milovaný kraj, aby se ujalfunkce rožmberskéhovladaøe nakrumlovì. Nebylomusouzeno,abysedoèkalpotomka.OstálevícenemocnouKateøinu seaždojejísmrti22.èervence1601staralazuzanavojíøovázvacovic.ještìv posledních letech svého života podpoøil Petr Vok boj o Majestát za náboženskou svobodu. Abyzachránil mír pro své jižní Èechy, které nièila a rabovala armáda pasovského biskupa Leopolda, dal zmincovat støíbrný rožmberskýpokladavyplatilpasovské.tentojehoèinoznaèujíkronikáøijako nevídaný,kterého bynebylschopen nikdo zèeskýchšlechticù tédoby.petr Vok umírá 6.listopadu 1611 ve vìku 72 let na Tøeboni. Svými kulturními aktivitami,úsilímosvobodunáboženstvíasnahouozachovánímíru sepetr Vokstalvýznaènoupostavouèeskérenesance.

2 Vdnešním èlánku se vracímkenergetickému konceptumìsta tak,jakjsem toslíbil.mìstobechynì zpracovalo koncemroku 1996 žádost na Èeskou energetickou agenturu na dotaèní titul Energetické konceptymìst aobcí.mìstobechynì bylozaøazeno mezi 22 obcíèrstím, že musí být zachovány podmínkyèeskéenergetickéagentury.nazákladìzaøazenímìstadodotaèníhotitulumìstobechynìve spolupráci sèeskouenergetickouagenturouvyhlásilovýbìrovéøízenína zpracovatele Energetického konceptumìsta.pøivýbìrovémøízeníbylavybránafirmaraenpraha.sfirmouraenbylasepsánaze strany mìsta smlouva abylo dohodnuto, že mìsto Bechynì nezaplatí firmì RAEN za zpracovaný koncept, dokud nebude na tento provedeno oponentní øízení. Èeská energetická agentura urèila odborníkynaprovedeníoponentníhoøízení.pozpracováníoponentníhoøízeníapøedáníenegetického konceptu mìsta Èeské energetické agentuøe byla provedenafakturace za provedené práce. Celková èástkazazpracováníenergetickéhokonceptumìstabylacca360tisíckorun.nazaplacenítétoèástkyse nám podaøilozískat200tisíckorunod ÈEZujakodara150tisíckorunod Èeské energetickéagentury jakopøíspìvek.energetickýkonceptmìstaøešív31variantáchenergetickéaekonomickévyhodnocení možnýchzpùsobù energetikymìsta.nìkteré variantyztìchtovariantjsoupromìstoneupotøebitelné prosvojidlouhoudobunávratnostianeúmìrnéinvestiènínáklady.venergetickémkonceptuje mìsto posuzovánozpohledu všech možnýchvariant (jako napø. využití døevních štìpkù, solární energie, odpadního teplazèov,vodyøíèníchtokù apod.).mìstskézastupitelstvona svémzasedánízedne odsouhlasiloEnergetickýkonceptmìsta -viz.usnesení: Mìstské zastupitelstvoschvaluje Energetický koncept mìsta jako podklad asouèást územního plánu. Na základì Energetického konceptujsmezpracovaližádostnadotaènítitulyèeskéenergetickéagenturyprorok1998,kdejsme vyšliztohotoenergetickéhokonceptu,kdyžjsmežádostpojalijakocelekprosvénávaznosti,tj.výrobce (kotelna)-pøenosovásí (rozvodyut atuv) -spotøebitel (zateplenízákladní školyškolníulice).na základìtaktozpracovanýchžádostíjsmeobdrželiodèeskéenergetickéagenturypøíslibfin.prostøedkùa toprocentrálníkotelnu ,--kèapro zateplenízákladníškolyškolníulice ,--kè.k tomu, abychommohli využít tyto finanèní prostøedky, musímìsto zajistit další finanènízdroje. Jižz tohoto pohledu se domnívám, že zpracováním Energetického konceptu mìsta jsme nastartovali správnoucestuøešeníenergetické koncepce mìsta, nebotentokoncept jejako základnípodkladpro získánívýšeuvedenýchfinanèníchprostøedkù.nazískánítìchtodotacíjsemosobnìstrávilnìkolikdní (soboty,nedìle+pracovnídny) rùznýmipropoètyajsemrád,žesepodaøilyzískatpromìstoalespoò nìjakéfinanèníprostøedky.toto jetaké mojeodpovìïpisatelùmosprolife-obzvláštìp.horòákovi, kterýtím, že neuspìl se svojí žádsotí na funkci jednatele, dnes používána mé zpochybnìní velmi nekorektní,až nepravdivé údaje. Aje to také odpovìï na to, proè jsem souhlasil sfunkcí jednatele spoleènosti Bytenes. Ani jeden jednatel pøedemnou nezajistil navíc finanèní prostøedky (do tohoto nezahrnuji jednatele p.valentu -tento mìl dost prácesestabilizací pracovníkù Bytenesu). Pokud se nìkdodomnívá,žetotojsoupovinnostistarosty,potomjetovelikýomyl,nebonaprostévìtšinìmìsta obcísezajišováníprovozuazískávánídotacídotepelnýchhospodáøstvívìnujíjednatelénebopatøièní pracovníci,popøípadì spolupracující firmy. Kmé funkci jednatele ve spoleènosti Bytenes chci ještì sdìlit,žejsemsibyldobøevìdom,žejednatelenemohudìlatnaplnénasazení,aprotojsemjmenoval výkonného øeditele p.smažíka. Pøi spoleèném projednávání problematiky Bytenesu svedoucími pracovníky Bytenesu jsem tìmto oznámil, že já se ve funkci jednatele budu vìnovat hlavnì získání dalšíchfinanèníchprostøedkùavlastníprovozbudeøíditvýkonnýøeditel.zároveòchcisdìlit,že funkci jednatelespoleènostijsempøijmulpouzenaurèitoudobuajsempøipravenfunkcikdykolivpøedat.vtéto souvislostimusím øíci,žemne pakvelmimrzí,když dnyahodiny strávenénad výpoèty,zpracováním žádostí atd., kdy koneènì výsledkem je pøíslib finanèních prostøedkù, vlastnì veškerá tato práce je postavena do pozadí zpochybòováním vyúètování tepla, TUV,SUV aostatních služebspojených s užívánímbytu. Nynízjinéoblasti: Nikdy jsem si nemyslel, že odmìòování èlenù zastupitelstev bude prezentováno jako problém. Naposledy vroce 1994 jsem pøi veøejném zasedání mìstského zastupitelstva oznámil výši mých mìsíèních odmìn. Vysvìtlení:èlenové zastupitelstva (starosta,místostarosta)nedostávajíplat,aleza svojí práci aèinnost odmìnu.vdalších letech jsem totonepovažoval za nutné ato vùbec ne ztoho dùvodu,žebychchtìlzamlèetsvépøíjmy,aleztohodùvodu,žeod vstoupilovplatnostnaøízení vlády262/1994 Sb. ze dne , èástka 77, kde setímto naøízením øeší odmìòování èlenù zastupitelstevvobcích.naøízenímvlády20/1997sb.zedne ,èástka5,semìníadoplòuje naøízení vlády è. 262 zroku 1994.Podle tìchto naøízení je možné spoèítatodmìnystarosty,zástupcestarosty,èlenùzastupitelstevatov kolonce nad do obyvatel -viz. tabulka. Ktomuto chci sdìlit,žeuvádìnéodmìnyjsouplatnépro všechnyèlenymzatojak uvolnìné nebo neuvolnìné. Ato a starostuje nebo je èlenem zastupitelstvakterýkoliobèanbechynì,tj.platíprovšechnystejnì. K práci èlenù zastupitelstva, èlenù rady, komisí apod. Chci øíci, že si osobnì jejich práce, ikdyž rùzného výkonu, což záleží na osobì zastupitele, velice vážím a vzhledem k tomu, že jako èlenové mìstského zastupitelstva se zúèastòují rùzných komisí, jednání, pracovních setkání, výbìrových øízení apod., pøièemž jsou pøisvé práci vystavováni rùzným tlakùm, snahám izpochybnìním jejich èinnosti, si myslím, že odmìnu, kterou mohou mìsíèn obdržet, si zasloužíazvláštìpakproèlenymz,kteøísamijsoupodnikatelé,jetato èástkaspíšsymbolická. Èas,který vìnují prácipromìstojeurèitìz pohledujejich podnikatelskýchaktivitztrátový.pøestosevìnujípráci vmìstskéradìamìstskémzastupitelstvu.ktétoproblematicechcina závìr zdùraznit, že podle výše uvádìných naøízení vlády (pokud nedojde ke zmìnám èi doplòkùm) budou odmìòováni ibudoucí èlenovézastupitelstva,vèetnìstarostyamístostarosty,kteøívzejdouz podzimníchkomunálníchvoleb. JanCharypar,starostamìsta Krátce zjednání mìstské rady Rada projednala možnost prodeje pozemků v Zahradníulici nastavební parcelyadoporučila předložit tento záměr na jednání městského zastupitelstva. MR rozhodla o rekolaudaci volných bytů v Senožatech. Po rekolaudaci bytyto byty měly sloužitjakobytovénáhrady. V souvislosti s výběrovým řízením na realizaci prodeje bytů města,rada předložíkrozhodnutí městskému zastupitelstvu návrh na výběr konkrétních domů nebo bytů.bylo doporučeno aby 404 byty II.kategorie Na Libuši byly ponechány vmajetkuměstaproúčelysociální apůdnívestavby. Rada stanovila koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce ve výši 1,08 s účinnostíod Byl odsouhlasen pronájem tábořiště Říhovky. Od 1.5 do bude provoz tábořiště zabezpečovat tak jako vminulých letech pan Váženíspoluobèané, IletosorganizujeMìÚBechynìjarníúklidovouakci,abychomzlepšilivzhlednašeho mìsta.nejèastìjšímižádostmijsoužádostiopøistavenívlekùnaobjemnìjší odpad. Dne budoupøistavenyvelkoobjemovékontejnerynatatomísta: -sídlištìnalibuši(utrafostanicenanámìstí) -sídlištìpísecká(loukauulicezatrubným) -sídlištìobráncùmíru(utrafostanice) -Školníulice(zaobchodnímdomemRubín) Kontejnerybudouodvezenyvpondìlí ,mátetøivolnédnypro úklidvašich domovùazbavenísenepotøebnéhoobjemnìjšího odpadu.žádámvás,abyjstedo tìchtokontejnerùvžádnémpøípadìnevhazovali plasty,skloapapír.proodložení tøídìnéhoodpadujsoupocelémmìstìrozmístìnybarevnékontejnery,kterébudou kdatu vyprázdnìny. Do velkoobjemových kontejnerù nepatøí také nebezpeènýodpad.tento,prosím,odkládejtevedlekontejnerù(nezpøednístrany kontejneru,abytentobylo možno odvézt).samostatnìodkládejte autobaterie, záøivky,televizory,plechovky odbarev, pneumatiky,lednièkyapod. (nebezpeèné odpadyjemožno vpracovnídnyodkládattakévareáluspoleènostibytenes).vedle kontejneru odkládejteželezo abarevné kovyavìtšíkusynábytku.žádámeváso dodrženídisciplínypøiodkládánítìchtoodpadù,jejichdalšítøídìnízbyteènìzvyšujei takdostvysokénákladynajejichlikvidaci.pouèteprosímdìti,žeodloženéodpady nejoumístemnahraní.nejenžebypøidìlaliprácizamìstnancùmtechnickýchslužeb, kteøíbudouodpadyodvážet,alemohlobydojítkvážnýmúrazùm. DnyvolnanejsoujenvhodnoupøíležitostíkúkliduVašichdomovù,aleipøíležitostík úklidujejichokolí.vyzývámevásprotokezlepšeníjejichvzhledu,zejménasbìrem odpadkù,kterétiménìukáznìnízvásvolnìodhazujípookolí,vyhrabánítrávníkù, apod.vznikléhromádkybudouodvezenypracovníkytechnickýchslužeb. Vìøím,že zlepšenívzhledu mìsta za Vašehopøispìníbude pro Vás podnìtem ke zvýšení sebekáznìahezképrostøedíspoleènìnejenvytvoøíme,aleiudržíme. PetrSmetka,ved.TS

3 Bechyňské schody 1998 (25.ročník) Slunečné sobotní ráno 4.dubna patřilo 25.ročníku závodu běhu do bechyňských schodů. Na startupod schody na břehu řekylužnice se sešel rekordnípočet128 závodníků ve věku od třído čtyřicetilet. Nejmladšími závodníky byl Honzík Zvolánek apája Vlčková. Věk necelé třiroky. Nejrychlejšími muži byla dvojicedušan Kubasko - Dušan Valenčík časem 37,85 sec. vkategorii let. Mezi ženami si snástrahami trati nejlépe poradil párpavla Příhodová - IsabelaTomanová časem 49,90sec. vkategorii14-17let.všichni účastníci sipo pěknémsportovním výkonu odnášeli domů pamětní listyachutné odměny -perníkovémedaile, které tradičně pečoua zdobí členky pořádajícího Klubu českých turistů Bechyně pod taktovkou paní Gity Tupé (letosjich napekli 90 kusů), velerohlíky z místní pekárny avěnecbuřtů. Na jubilejní ročník závodu se přišli a přijelipodívat ibývalí členovéturistického oddílumládeže Ještěrky se zakladatelem oddílu p.milanem Vítem, kteří běh do schodů vymysleliařaduletorganizovali.poděkovánípatřípanuučitelipetru Wolfoviatřídě 4.Aze Staréškoly za úklid schodů aokolí.schody byly letos přepočítány -bechyňských schodů je 226!!! Turistický pochod ÚdolímLužnice sekonávpátek8.května1998.startje od 8.00 do 9.00 hod. z parčíku před vlakovým nádražím. Trasa pochodu-20a30km. Petr Chaloupek 5.května779, Bechyně, tel.0361/ Jiskra Bechyně -oddílstolního tenisu. Divize -muži -9.místo -38 bodů. Okresní přebor-skupina A-konečné pořadí:1.sp.massezimovo Ústí C, 2.Sp.MAS Sezimovo ústí D, 3. VS Tábor D, 4.TTC Horké Hlavy, 5. Sokol Tábor B, 6.TAPATábor, 7. Jitona Soběslav B, 8.Jiskra Bechyně B, 9. ČDDKV TáborA, 10. TJ Dražice, 11. Jiskra Bechyně C,12.SokolSudoměřice Jiskra Bechyně -tenisový oddíl. Tenisté zahájí hrací období okresnímpřeborem mladšího žactva a pak každou neděli asobotu vkvětnu ačervnu sehrají družstva mistrovská utkání. Všechna smíšená družstva hrají Jihočeský přeborstěmitooddíly: Žactvo: TK Zedník Sokol Deštná, TK ZVVZ MilevskoA, Sokol TK Kaplice, VSTáborB,TKZVVZMilevskoB,LTCVelešín,TKPelhřimovB Dorost: Start Č.Budějovice,TJTK MANEHluboká,TJ Centropen Dačice,TJ SpartakSezimovoÚstíB Dospělí: TJ MANE Hluboká, Motor Č.Budějovice, LTCVelešín, ZVVZ Milevsko B, TK Strakonice, TK Vimperk, TJ Blatná TJ Jiskra-oddílkošíkové. KP muži -konečná tabulka: 12. Bechyně Šachy. I.divize -Zajíček Bechyně -4.místo Volejbal. Tabulky okresního přeboru -zimní část -ženy: 1. VK Bechyně, 2.Sokol Chýnov,3.Spartak SezimovoÚstí, 4.TJ Malšice, 5. VK BTábor,6.Sudoměřice Kopaná. I.A -skupinab-starší žáci -4.místo STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Váženíspoluobčané! Jako rodičedětístravujícíchse veškolníjídelně jsme serozhodli reagovatnačlánekvedoucístravovny paní Smutné,kterývyšelv březnovémměstskémzpravodaji. Věříme, žekuchařky mají zájem na tom, aby jídlo bylo chutné a dětibylynajedené,alevzhledem ktomu,žepřibývástížnostídětíi rodičůnatototéma,vzniklainiciativaodnásrodičů. PoschůzcespaníSmutnou ařediteliobou základníchškoldošlo kvzájemnédohodě avypsání ankety pro rodiče iděti, kde se všichnimohoukproblematicevyjádřit. Ovýsledcíchanketyvásbudemeinformovat. Rodiče MLČENLIVÍ SVĚDKOVÉ Projděmesebezespěchunašímměstem,vnímejmevše,co kněmupatří, abychom poodhalili roušku času a zapomnění. Zadívejme se na skály a stráně, které přežily tisíciletí, na kamenné zbytky hradeb, na nichž ulpívají stopy dávné minulosti, ale ina díla apamátky zdoby nedávno minulé. Mlčenlivísvědkové. Jsouvšudekolemnás,majívsobě nábojsvědeckévýpovědiodobě,životě idovednostinašichpředků ivýzvyknám.zastavmesenastarémhřbitově uprostřed města. Přivedou nás kněmu zářící barokní báně hřbitovního kostela sv.michala. Ducháčkův sochařský náhrobní portrét připomíná nadanéhoapředčasně zemřeléhomalířerudolfakrajce.opodál čteme nanáhrobkujménojanypujmanové,sestrykarlahavlíčkaborovského. ZdeodpočíváiHavlíčkůvpřítel,nakladatelherTylovýchavelkýmecenáš Bechyně Dr.Gabriel istarostaměsta, sjehož jménem jespojeno úsilí o vybudování železnice zbechyně do Tábora, MUDr.Hynek Daniel. Na někdejším židovském hřbitově upomínají ponuré náhrobní kameny na židovskoukomunituveměstě,jakobysymbolizovalyjejísmutnýosud.ten připomíná ikeramická Davidova hvězda na bývalé židovské synagoze. Nejčastěji se na naší procházce městem setkáme sdíly akad. sochaře Bohumila Dobiáše st., profesora zdejší keramické školy. On ztvárnil pamětní desku na opata Neužila, umístěnou na domě č. 446 Na Plechamruipísmovépamětnídeskyobětemfašismunaobchodnímdomě Zuzana ana hasičské zbrojnici. Svým kamenným portrétem Václava Pichla,umístěnémnajehorodnémdomě,vzdalB.Dobiášpoctuvelkému hudebníku a skladateli mozartovské doby. Madona s dítětem od B.Dobiášest.zdobídůmč.33protivchodudoKlášternízahrady.Spoluse svýjižákyzhotovilireliéfnafasádě kina.stranouměstskéhoruchu,vedle radnice, připomíná padlé vi.světové válce pomník akad. sochaře Jana Buška ztábora.takřkazapomenutjevrohuparčíkupředradnicíukryt Husův kámen, vdobě první republiky místo každoročního srazu občanů vevýročnídenupálenímistrajanahusa.vestejnémparčíkuupomínají dvapomníčkynaztracenéživotydvouruskýchvojáků v posledníchdnech 2.světové války.barokní socha sv.jana Nepomuckého nás vrátí zpět do roku 1737.Kamennékašnybývaly samozřejmou organickou částíměsta. Předvícejakstoletyvytvořilyrucekameníků kašnunanáměstí(1872)a kašnu vzámeckém parku (1894). Sochař Jiří Pacák ozdobil Zářečí barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Novějšími keramickými díly přispěv k tváři města akad. sochař Bohumil Dobiáš ml.. Plastika Keramický květ před Domovem mládeže symbolizuje jeho sepětí s keramickouškolou,plastikapácizdobíprostorpředobchodnímdomem t Rubín.KeramickábustaFrantiškaKřižíka,vparčíkupředstarouškolou, jedílemmladéhovýtvarníkapaeddr.jiříhonovotného.naživotazvyky našich předků upomínají pozdně gotická Boží muka Na Větrově, renesančníkamennábožímukavpodobě toskánskéhosloupupřivstupu dozářečí,klasicistníkapličkapodzámkemidrobnákapličkazpoloviny minuléhostoletínaschodechdozářečí.jakézprávyasipřinášelalidem zvonička ve Hvožďanech, sjakými přáními aprosbami se uchylovali občanésenožatkesvékapličce?dávnouminulostíměstasedodnespyšní zbytky původních kamenných hradeb, hradebních bašt, Čertova stěna i hláskakohoutek.slavnátradicebechyňskéhocihlářstvínanásdýchnez některýchstřech,pokrytýchtradičními Bechyňskýmiháky.Osvédobě vypovídajídochovanéštítyasgrafitahistorickýchdomů.zfasádydomuv Klášterní ulici připomíná švabachem psaný nápis starou lidovou moudrost,platnouiprodnešek: Kdosechcešnynínasvětě živiti,hleď mnohodělati,málomluviti. Mlčenliví svědkovéminulostiknámpromlouvají svojí zvláštní řečí, řečí srozumitelnoujenvnímavýmduším. InformaceSvazudiabetikůČeskérepubliky. Nové limity životního minima platnéod Nazákladě usnesení vlády ČR se od mění limity životního minima,které jsou součtem částky určené na výživu a částky určené na náklady domácnosti. Podle zákona o sociální potřebnosti č.482/1991 Sb.je součettěchto částek diabetikům navýšenočástku 600,-- Kč(příspěvek na dietní stravování). Pro účely životníhominima se sčítají příjmy osob žijících ve společné domácnosti. Limity životního minima pro dospělé občany (u dětí jsou tyto částky diferencovány podle věku) platnéod jsounásledující: 4.030,--Kč(dříve3.640,--Kč)proosaměležijícíhodiabetika 6.560,--Kč(dříve5.970,--Kč)prospolečně žijícídvojici,vníž1 jediabetikem 7.160,--Kč(dříve 6.570,--Kč)pro společně žijícídvojici,vníž obajsoudiabetiky. Pokud součet Vašich příjmů nedosahuje výše uváděných částek,můžeteodorovnánídotěchtolimitů žádatnaodborech sociálních věcí okresních aměstských úřadů. Musíte doložit výši Vašich příjmů apotvrzení od ošetřujícího lékaře, žejste diabetik.

4 OÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI RODÁKÙ APØÁTEL BECHYNÌ VROCE 1997 Naše Spoleènost rodákù apøátel Bechynì mìla vroce platících èlenù,pøevážnìdùchodového vìku. Èlenské pøíspìvky jsou ve výši 100,-- Kè roènì, dùchodci pak platí 50,-- Kè. Vzhledem k neochotì MìÚ Bechynì finanènì podpoøit naši èinnost (i když pomáháme pøi distribuci Mìstského zpravodaje anaši èlenové jsou èleny komisí MR, jsou tyto pøíspìvky jediným zdrojem. To nás samozøejmì èásteènì omezuje v èinnosti. V roce 1997 se nám podaøilo získat sponzorský dar ve výši 4.000,-- Kè od p. senátora Eybertaavyšel nám vstøíc p.dr.mièan, který nám umožnil uspoøádat naše setkánívprostoráchhotelu Jupiter,anižbychommuseli hradit nájem. Chtìli bychom co nejsrdeènìji podìkovat výše jmenovaným pánùm apersonálu hotelu Jupiter za jejichpochopení alaskavost. Svojí èinnost jsme zahájili v mìsíci bøeznu, kdy jsme navštívili divadelní pøedstavení operety Veselá vdova vhudebním divadle v Karlínì.Tento zájezd pak umožnil úèastníkùm individuální prohlídku pamìtihodnostíprahyasetkalsespøíznivou odezvou. Vmìsícidubnu pak bylo uspoøádáno Velikonoèní setkání, kterého se vkulturním domìzúèastniloasi90obèanù.vprogramuvystoupilp.majkaèechs poutavým vyprávìním o voraøském øemesle. Spolu sním jsme si zazpívali nìkteré hezké písnièky.dále pak úèinkoval p.bílek, takže kromì pøichystané pomlázky bylo plno hudebních zážitkù. Vèervnu jsme uspoøádali zájezd nanovohradsko. Navštívili jsmejiž èásteènì otevøený novohradský zámek, Žofínský prales vèetnì výkladu prùvodce (za tuto návštìvu patøí dík dr.bumerlemu, nebo tato rezervace již není volnì pøístupná) ana závìr pak Terèino údolí. V prosinci jsme uspoøádali Mikulášské setkání, které se již konalo vzhledem kvelkým finanèním nákladùm za pronájem vkulturním domì poprvé v hotelu Jupiter. Toto setkání bylo spojené s pohoštìním a velkým pøekvapením pro nás byla skuteènost, že zamìstnancihotelunám pøichystalinastoly vánoènícukroví.pøitomto setkáníjsmevzpomnìlinaèinnost vuplynulémroce,aprotožejsmese zøejmì nechovali, jak náleží, navštívili nás tøi èerti v èele s pí.bernáškovou.vprogramupakvystoupilp.majkaèech,naflétnièky zahráli bratøi Vernarcovi atéž p.bílek. Dr.Bumerle nám pak pøeèetl èást svých Vzpomínek na Bechyni ato kapitolu oobùrce. Celá nadílkapakbylaukonèenaspoleènýmpøípitkem.vletošnímrocejsme vhotelu Jupiter uspoøádali velikonoèní setkání spojené sbohatou pomlázkou vpodobì kytièek avajíèek. Vprogramu vystoupili bratøi Vernarcovi, dr.bumerle. další kapitolu svých vzpomínek okoupališti, pí.kubešovánámnádhernìpøedneslapovídkufr.nepilaosousedské snášenlivosti. Pí.Vávrová nás pak seznámila sfinanèní situací naší Spoleènosti apotìšila nászprávou otom, že do našich øadvstoupilo dvacetnových èlenù.pro rok1998 chcemeuspoøádat vkvìtnuzájezd doprùhonic anakonopištì,vèervnupakchystáme návštìvudivadla naotáèivémhledištivtýnìnadvltavou.vsrpnunavštívímedivadelní pøedstavení opery Rusalka vèeském Krumlovì. Na závìr roku bychom se chtìli sejít na dalším setkání. Chtìli bychom využít této pøíležitosti apodìkovat všem, kteøí nám pomáhali pøi organizaci kulturníchprogramùahlavnìvnichnezištnìúèinkovali.dálemusíme podìkovatpí.miladìsimandlovézapomoc,kterounámposkytujepøi organizování našich zájezdù. Tìší nás, že námaha spojená s organizováním tìchto akcíje odmìnìna tím, že je onìzájem, který, jakdoufáme,sebudezvyšovat. ZaSpoleènostrodákùapøátelBechynì Jitka Wodinská OZNÁMENÍ Městský úřad v Bechyni oznamuje občanům, že dne 1. ledna 1998 nabylo účinnosti vládní nařízení č. 165/1997 Sb. o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickýmrežimem. Osoby,které vykonaly vazbuatrestodnětí svobody pro trestný čin, za který byly rehabilitovány,dále řeholníci a kněží, kteří byli internováni v centralizovaných klášterech srežimem obdobným táborům nucených prací, mají nárok na jednorázovounáhradu. Jednorázová náhrada nenáleží osobám, které byly zařazeny u "PTP" a osobám, které vykonaly vazbu atrest vdobě kratší nežjedenrok. K rozhodnutí o nároku na vyplacení jednorázové náhrady je potřeba doložit rozhodnutí orehabilitaci aprokázat dobu strávenou ve vazbě nebo výkonu trestu odnětísvobody. O nárocích rozhodují pověřené obecní úřady. Životní jubilea 75 let Hynková Věra Ing.Rotta František Skalák Josef Sobíšková Miloslava 76 let Hübnerová Vlasta Chmelařová Dobromila LososováVěra 77 let Dvořák Josef Krejčí Josef Novotný Jaroslav 78 let Havlová Milada Pauknerová Ludmila Kolář Jan 80 let Komárková Zdeňka Volfová Zdeňka 81 let Hrušková Milada 83 let SehnoutkováAnna MěšťanováAlžběta 85 let Milisdörferová Milada 89 let Trojáčková Marie 93 let Reinerová Marie Navždy nás opustili: BohuslavováKvětuše, Jírovcová Marie, Fuková Josefa, Zelenková Věra,Kněz Josef Vítáme nové bechyòské obèánky: Sopková Nicola,AppeltauerováPetra, Vosecká Tereza, Svoboda David, Vávrová Tereza, Vozábal Jakub, Veverka Jakub,SosnováZdenka,Brímusová Denisa, Gebelt Derek, Šonka Dominik.

5 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ VÝSTAVA /Výstavnísíň KD/Vstupné:5,-Kč VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA CHRTA-OLEJOMALBY Prodejnívýstava Otevřeno:Po-Pá:15-17 hodin,so-ne:14-17 hodin DIVADLO /19.30 hodin/velkýsál KD/Vstupné:30.-Kč Ray Cooney: 1+1=3 :hraje Divadelnísoubor Tyl Dačice Komedie ze současného Londýna plná nečekaných zvratů a situací. S komedií v režii Nadi Jahelkové a Oty Tesaře se soubor zůčastnil 26. ročníku přehlídky Štít města Prachatic aodvezl si hlavnícenu. PRO DÌTI /10.00 hodin/velkýsál KD/Vstupné:15,-Kč VODNÍK MAŘENKA-Vlastimil Novák a Stanislav Oubram Premiéra lidovépohádky otřech dějstvích Režie:Růžena Dvořáková Slovo kdivákům. Sedíte vútulném hledišti divadelního sálu vbechyni,čijinde v Čechách,čikdekoli v Evropě a se zájmem očekáváte dnešní divadelnípředstavení. Za okamžik světla v hledišti pohasnou a za zvuku hudby se opona tiše rozevře... Rozzářené oči vašich dětí budou sledovat rozvíjející se nit děje dnešní pohádky,kterou jsme pro pobavení i poučení připravili. Sami se pomalu budete vžívat do osudů pohádkových hrdinů. Zapomeňte,že jste důstojnýotec,nebo starostlivá matka či přísnáučitelka a přeneste se o řádku let zpět,do dob svého bezstarostného dětství,kdy pohádka byla pro vás tím nejkrásnějšízážitkem... Je to vlastně parafráze lidové pohádky,známé z mnoha různých národních verzí. Svým jednoduchým zpracováním a malým počtem osob je jistě vítaným příspěvkem do repertoáru našeho divadelního spolku. Věříme,že bude pro dětské publikum širokého věkového rozpětívtom nejlepším smyslu slova. Proto jsme se do toho pustili!!! Jak už to v pohádkách bývá,láska a dobro zvítězí a na smutek azlobu padáprokletí. Těšíme se na vás - na všechny! Za DOS Lužnice Milan Dvořák /15.00 hodin/velkýsál KD/Vstupné:20,-Kč SNĚHURKA ASEDM TRPASLÍKŮ -Vítkovo divadlo Hosín Režíe a scénář :Vítězslav Marčík. Divadelní loutková pohádka pro nejmenšídiváky. KONCERT /15.00hodin/VelkýsálKD DENMATEK -Posezenínejenpromaminky.Program připravilyděti ze ZUŠ vbechyni ašd ZŠ pod vedením pí. Zdeny Habrové. K poslechuatancihrajestanislavpetrů. DISKOTÉKY hodin/prostory KD Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NAHÁDANKU KVÌTEN 1998 SOUTÌŽ Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svůj typ na autora květnové soutěže odevzdejte do kanceláře KD nejpozději do 15. května Vylosovaný výherce obdrží věcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpověď se dozvíte v Kulturním kalendáři na měsíc červen. SPOLUPRÁCE PØINÁŠÍ OVOCE Støedoškolský soubor Tatrmani pøi Støední prùmyslové škole keramické, který pracuje v prostorách Kulturního domu v Bechyni, byl letos se svou dramatizací keltských bájí a povìstí ONDØEJ COFFEY vybrán hned na dvì národní pøehlídky. Na národní pøehlídku mladého divadla Šrámkùv Písek a na národní pøehlídku loutkáøských souborù Loutkáøská Chrudim. PRONÁJEM Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem prostor bývalého reklamního 2 ateliéru o rozloze 65 m. Prostory jsou v pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší informace v KD Bechynì u vedoucího organizace pana Josefa Brùèka. Telefon : nebo

BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998

BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998 BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ BECHYNÌ tradice stále košatìjší Jižpo dvacátésedmé se sjedou do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní skupiny,soubory a sólisté rozlièných oborù umìlecké èinnosti

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním 4/98 27. února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ČERVENEC - SRPEN 2005 54. Loutkáøská Chrudim Bylo v èervnu - 18. èervna - estival rekordù a kuriozit - zábavný

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY Dne 17. kvìtna 1999 vyšla vtáborských listech pøíloha Novinky bechyòské radnice. Vìøíme, že se ètenáøùm pøíloha líbila, že to byla pøíjemná zmìna aže se opìtco nejdøívekpodobnéprezentacimìstavtáborskémregionu

Více

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte Palác princù v Ostrovì Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši 13 852,70 Kè od studentù

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více