INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA Listopad 2013

2 Obsah informačního servisu: Zimní pneumatiky Textilní výrobky pro děti oběti trestné činnosti Výměna řidičských průkazů Statistika dopravních nehod Stalo se na Novojičínsku

3 Zimní pneumatiky Jsou řidiči na zimu připraveni? V pondělí 4. Listopadu v dopoledních hodinách proběhla na silnici I/58 na Pinduli mezi Rožnovem p. R. a Frenštátem p. R. preventivní akce zaměřená na používání zimních pneumatik na vozidlech. Novojičínští a vsetínští policisté po akci shodně konstatovali, že jedna třetina řidičů ještě jezdí na pneumatikách letních. Preventivní akce se zaměřením na zimní výbavu vozidel probíhala na stejném místě opakovaně několik let za sebou. Tento úsek bývá v zimě často hůře sjízdný, jelikoţ je zde velké stoupání, rovněţ je velmi frekventovaný a navíc je to místo hranice okresů Vsetín a Nový Jičín. Během dopoledne zastavili a zkontrolovali policisté z dopravních inspektorátů v Novém Jičíně a Vsetíně, společně s krajskými koordinátory BESIPu a odborníky na pneumatiky ze společnosti Best Drive, několik desítek vozidel. Na Pinduli přijely dvě třetiny řidičů auty jiţ opatřenými zimními pneumatikami, ti dostali z rukou koordinátorů BESIPu drobné dárky. Jedna třetina řidičů pak měla ještě na svých vozidlech pneumatiky letní. Mezi kontrolovanými řidiči se našlo i několik hříšníků, kterým policisté uloţili blokové pokuty za zhoršený technický stav vozidel. Jednomu řidiči museli novojičínští policisté zakázat další jízdu a zadrţet řidičský průkaz, protoţe usedl za volant opilý. Nadýchal necelé jedn o promile alkoholu. Cílem této akce bylo, zvýšit v podvědomí řidičů informovanost o tom, ţe zimní pneumatiky mají jiné vlastnosti neţ pneumatiky letní, coţ výrazně ovlivňuje bezpečnost v silničním provozu v zimním období. Navíc zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá řidičům od 1. listopadu do 31. března povinnost uţít v silničním provozu vozidlo se zimními pneumatikami pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám tuto skutečnost předpokládat. por. Mgr. Lenka Javorková / por. Mgr. Petr Gřes

4 Zimní pneumatiky U osobních automobilů má být hloubka dezénu min 4mm u nákladních vozidel minimálně 6 mm. Obecně platí, ţe čím niţší dezén tím je brzdná dráha na sněhu delší a jízdní vlastnosti se zhoršují. Se 2 mm dezénu se brzdná dráha prodluţuje dokonce o 70% oproti pneumatice nové s dezénem 8 mm. Teplota 7 C je obecně platnou hranicí pro výměnu letních pneumatik za zimní a to z prostých konstrukčních důvodů pneumatik. Pod touto teplotou se jízdní vlastnosti letních pneumatik podstatně mění především jejich přilnavost k vozovce. Zimní pneumatika oproti letní má podstatně jiný dezén upravený na sníh. Letní jsou konstruovány tak aby byly v případě dešťů schopny odvádět dostatečně vodu. Zimní pneumatiky mají jinou konstrukční směs, která se lépe přizpůsobí niţším teplotám. Během zimního provozu je důleţité také kontrolovat tlak v pneumatikách. Nesprávné nahuštění způsobuje jejich poškození a zrychluje jejich opotřebení. Při výběru rozměru pneumatik je nejvhodnější postupovat podle údajů uvedených v technických průkazech daného vozidla. Co se týče značky výrobce či druhu dezénu si určí kaţdý vlastník vozidla sám. Je dobré vyuţít doporučení prodejců a servisů pneumatik. Kaţdoročně se vydávají testy ţivotnosti, výdrţe a kvality jednotlivých značek. Je dobré tedy brát ohled i na tyto informace. Především na horských úsecích se můţe řidič potkat s dopravní značkou Zimní výbava. Za touto dopravní značkou jednoznačně platí, ţe je vjezd povolen pouze vozidlům se zimními pneumatikami, bez ohledu na povětrnostní podmínky a stav povrchu komunikace. Na silnicích jsou také úseky označené další dopravní značkou, kde je přímo dáno, ţe je vjezd povolen pouze se sněhovými řetězy. Statistika dopravních nehod Měsíční sestava dopravních nehod za období okresu Nový Jičín Počet nehod Mrtvi Těžce raněni Lehce raněni Hmotná škoda (*100 KC) Zpracováno ke dni:

5 Textilní výrobky pro děti oběti trestné činnosti Kriminalisté našeho krajského ředitelství pracují s dětmi, oběťmi trestných činů především mravnostního a násilného charakteru, i v tzv. výslechových místnostech, přičemž nyní budou mít možnost věnovat dětem jako alespoň drobný výraz pochopení jejich často děsivých zážitků drobnou hračku O čem je řeč? Dnes dopoledne proběhla v netradičních prostorách Charity sv. Alexandra v Ostravě tisková beseda. Veřejnosti byly prostřednictvím zástupců sdělovacích prostředků sděleny informace k projektu Dovybavení výslechových místností v Moravskoslezském kraji. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci tohoto projektu, který navrhlo naše krajské ředitelství, zafinancoval výrobu více neţ 350 hraček v hodnotě korun. Hračky, které vyrobily osoby se zdravotním postiţením pracující v charitě, jsou určeny pro děti oběti trestné činnosti. Na tiskové besedě k novinářům hovořil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáš Kotyza. Krajský úřad Moravskoslezského kraje financoval projekt Dovybavení výslechových místností v Moravskoslezském kraji částkou 65 tisíc korun. Těší nás, ţe výrobky přispějí ke zmírnění traumat obětí trestných činů. Dalším přínosem je samotná výroba hraček v chráněné textilní dílně, ve které jsou zaměstnány převáţně osoby se zdravotním postiţením. Ty jinak těţko nacházejí uplatnění na trhu práce, říká ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Ředitel Charity sv. Alexandra Ing. Pavel Folta doplnil: Hračky jsme vyráběli na zakázku, podle poţadavků Policie ČR. Jsem rád za tuto nabídku a moţnost, která se naskytla osobám se zdravotním postiţením, které zde pracují. Kriminalistka našeho krajského ředitelství (2. oddělení odboru obecné kriminality) specializující se na práci s oběťmi z řad dětí kpt. Mgr. Lenka Burdigová hovořila o smyslu hraček a specializovaných místností vůbec. Smyslem místností je kromě jiného posílit práva dětí. Důleţité je ve zkratce, ţe z komunikace mezi dětskou obětí a policistou je pořízen audiovizuální záznam. Ten je moţné poskytnout znalcům z oboru psychiatrie a psychologie a dítě jiţ nemusí své často otřesné záţitky opakovat u soudu, neboť kvalitně zachycená výpověď je v návaznosti na posudky odborníků povaţována za plně dostačující. Díky výslechovým místnostem je tak zabráněno sekundární viktimizaci dětské oběti. Na děti myslíme i nadále Kriminalisté krajského ředitelství pracující s dětmi, oběťmi trestných činů především mravnostního a násilného charakteru, jsou specialisté na slovo vzatí. Uvědomují si závažnost situace, dopady a následky chování pachatelů na dětské oběti. Všemu přizpůsobují jednání s dětmi, i v takzvaných výslechových místnostech, přičemž díky finanční podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mají nyní možnost věnovat dětem jako alespoň drobný výraz pochopení jejich často děsivých zážitků drobnou hračku Panenky, maňásky a plyšáky s dekou, to jsou hračky, které vyrobili pro děti oběti pracovníci ostravské Charity svatého Alexandra. Celkově obdrţí naše krajské ředitelství 352 hraček v hodnotě korun. Vše financoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci námi navrţeného projektu Dovybavení výslechových místností v Moravskoslezském kraji.

6 Kdyţ se podíváme do historie, první specializovaný komplex pro práci s dětskými svědky a oběťmi trestné činnosti (moţno nazývat i výslechová místnost) byl zřízen v roce 2006 v Ostravě, přičemţ policisté v ní začali s prvními výslechy dětí počátkem roku Mezi prvními tak kriminalisté komunikovali v místnosti s nezletilou dívkou, obětí muţe, kterého na jaře letošního roku obvinili ze šesti znásilnění (či pokusů) dívek mladších 15 let (Frýdek- Místek a Český Těšín). V současné době funguje v rámci Moravskoslezského kraje 5 speciálních místností, konkrétně v Ostravě-Zábřehu, Opavě, Frýdku-Místku, Krnově a Havířově (poslední realizace, uvedena do provozu koncem února 2013, s vybavením finančně pomohlo město Havířov a Ministerstvo vnitra ČR). V roce 2011 bylo v rámci kraje v komplexech vyslechnuto 64 obětí a 38 svědků, 1 dospělá oběť domácího násilí, 2 dospělé oběti znásilnění, 4 senioři a 6 handicapovaných osob. Nelze opomenout ani 4 provedená psychologická vyšetření. V roce 2012 bylo v rámci kraje vyslechnuto mimo jiného 64 obětí a 37 svědků, 8 handicapovaných osob a 6 osob ve věci domácího násilí. Celkově bylo v místnostech provedeno 155 úkonů do statistiky jsou zahrnuty například i psychologická vyšetření a podobné úkony. Z výše uvedeného vyplývá, ţe komplexy jsou vyuţívány policisty i při kontaktu například s oběťmi trestných činů z řad handicapovaných osob, týraných či znásilněných ţen. Specializované komplexy mají nezastupitelnou úlohu jsou i vybavením přizpůsobeny tak, aby se dětská oběť cítila nestísněně, uvolněně a mohla policistům při komunikaci poskytnout maximum informací. Proč? Jedná se o neopakovatelný procesní úkon důleţitý při pátrání po pachateli. Ale především, z komunikace je pořízen audiovizuální záznam. Ten je moţné poskytnout znalcům z oboru psychiatrie a psychologie a dítě jiţ nemusí své často otřesné záţitky opakovat u soudu, neboť kvalitně zachycená výpověď je v návaznosti na posudky odborníků povaţována za plně dostačující. Díky výslechovým místnostem je tak zabráněno sekundární viktimizaci dětské oběti. A jak je výše uvedeno, někdy i dospělého - díky zaznamenanému výslechu bylo předejito sekundární viktimizaci brutálně znásilněné paní, kdy pachatel byl odsouzen na 11 let nepodmíněně, aniţ by poškozená musela opakovat výpověď u soudu. Kdyţ se vrátím k dětem, policisté při navázání důvěry s nimi byli v minulosti vystaveni situaci, kdy neměli k dispozici dostatek věcí, například hraček, které by mohli po ukončení úkonu vyslýchanému dítěti ponechat. Tento prvek vnímají jako velmi pozitivní, a proto se naše krajské ředitelství rozhodlo pro tento projekt. V souvislosti s těmito komplexy a kontaktu mezi obětí a policistou v nich nelze opomenout ani to, ţe díky precizní práci kriminalistů a dalších odborníků bylo vyřešeno i několik případů, kdy oběť neuváděla pravdu. Jako příklad lze uvést úplně první paní vyslýchanou v Ostravě byla hluchoněmá a svůj příběh si vymyslela. Nebo lze zmínit případ 14leté dívky, která v listopadu 2011 oznámila své znásilnění v Ostravě-Porubě. Důkladné prověření kriminalistů a dalších odborníků ale prokázalo, ţe si vše vymyslela. por. Mgr. Soňa Štětínská PIO foto: por. Mgr. Petr Svoboda PIO

7 Výměna řidičských průkazů U řidičských průkazů vydávaných v rozmezí od do jsou jejich držitelé povinni si je vyměnit do Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu pozbývají průkazy platnost. Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Co musím mít s sebou? Ţádost o vydání ŘP obdrţíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - platný doklad totoţnosti (občanský průkaz, pas) - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm - ŘP, který podléhá povinné výměně Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je moţné do 20 dnů od podání ţádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání ţádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání ţádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč). Zdroj: ministerstvo dopravy/

8 Stalo se na Novojičínsku Falešný lékař Již druhý případ falešného lékaře na Novojičínsku. Doposud neznámý muţ vydávající se za lékaře oslovil seniorky na ulici s tím, ţe je lékař. Se smyšlenou historkou a provedením lékařské prohlídky se jim vloudil do jejich bytů, z kterých odcizil šperky a peníze. První zaznamenaný případ vyšetřují novojičínští policisté od 7. října. Tehdy na ulici Hřbitovní oslovil podvodník 76letou paní, které tvrdil, ţe byl lékařem jejího zemřelého manţela. S historkou lékařské prohlídky se jí vloudil do bytu. Následně vyuţil okamţiku a poškozené odcizil šperky a peníze, načeţ z bytu nepozorovaně odešel. Druhý případ se udál v sobotu 26. října na ul. Dostojevského. Poškozené 82leté paní uvedl, ţe je lékař a léčitel a nabídl jí lékařské vyšetření. Také ona mu věřila, aţ do okamţiku kdy zjistila, ţe je v bytě sama a bez peněz. K popisu podvodníka prozatím víme, ţe by se mělo jednat o muţe ve věku zhruba 50let asi 160cm výšky, světlých rovných vlasů s kulatým obličejem. Na sobě měl mít v posledním případě barevnou kostkovanou košili a černou koţenou bundu. Je moţné, ţe muţ oslovil více ţen, o kterých však doposud nevíme. Proto tedy jakékoli informace k případu sdělte policistům telefonicky přímo na obvodní oddělení v Novém Jičíně ( ) nebo na linku 158. S pistolí v ruce Odhodlání zloděje získat peníze bylo natolik silné, že v krátkém časovém období 3/4hodiny ohrožoval s pistolí personál provozoven v Kopřivnici a Příboře. Dne v době od 14:30 do 15:30 hodin vstoupil doposud neznámý muţ se zbraní v ruce do směnárny v Kopřivnici a následně prodejny potravin v Příboře. Obsluze vyhroţoval pouţitím zbraně a poţadoval po nich peníze. V ţádném z těchto případů nepouţil zbraň ani fyzické násilí. Z popisu jeho chování a svědeckých výpovědí je zřejmé, ţe se jednalo o shodnou osobu zřejmě pod vlivem návykové látky. Podle svědeckých výpovědí a kamerových záběrů by se mělo jednat o muţe ve věku mezi léty, štíhlé postavy výrazných lícních kostí, neoholených vousů, zhruba centimetrů vysoké postavy. Na sobě měl tmavé kalhoty a modrou mikinu. V jednom případě měl na hlavě paruku a šátek kolem čela.

9 Ţádáme veřejnost o ztotoţnění muţe zachyceného na kamerových záběrech, případně poskytnutí informací, které by pomohly k jeho ztotoţnění a to telefonicky na čísle , nebo158. Pachatel se tímto jednáním dopustil zločinu loupeţ, za coţ mu hrozí 2-10 let trestu odnětí svobody. 14 zajištěných po hokeji V sobotu večer 2. listopadu krátce po 19 hodině v čase ukončení hokejového utkání mezi HC Nový Jičín a HC Prostějov zasahovali policisté. Svou roli v tomto případě hrál alkohol. Vyvrcholením bylo vzájemné napadání fanoušků a následné slovní i fyzické napadání policistů. Fanoušci přijeli podpořit svůj tým. Ne všichni však šli za hokejem. Jiţ v průběhu utkání se radikální část hostí v černých mikinách s kapucemi na hlavách zhrocovala před stadionem. Podle získaných informací se chtěli střetnout s domácími mimo stadion. K vzájemnému střetu mezi těmito jedinci nakonec nedošlo. Krátce po 19. hod., po ukončení utkání v těsné blízkosti hokejové haly se situace vyhrotila. Slovní napadání domácích fandů ze strany hostí vyústilo v potyčku. V souvislosti s vývojem situace policisté 14 osob omezili na svobodě. Hlavní dva aktéry, muţe ve věku 21 a 23let zadrţeli, jeden z útočníků skončil v policejní cele. Celkem 6 osob umístili na protialkoholní záchytnou stanici. Jeden dvacetiletý fanoušek je vyšetřován s podezřením ze spáchání z trestného činu násilí proti úřední osobě, a deset osob je podezřelých ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy. Odcizil doklady i psa Neznámý zloděj vnikl do domu ve Frenštátu pod Radhoštěm části Bartošky. Krátce po sedmé hodině ranní vešel do domu majitele. Během 15 minut odcizil z předsíně doklady a také jeho psa i s vodítkem. Pes se v podvečer vrátil sám domů. Stejně jako v několika předešlých případech zloděj vyuţil neuzamčených vstupních dveří do domu či bytu. Poškození okradení majitelé nikdy nepředpokládali, ţe by k nim někdo přišel, kdyţ jsou uvnitř, nebo poblíţe na zahradě a něco by jim odcizil. Od začátku roku vyšetřovali novojičínští policisté podobných případů několik desítek. U části z nich jsou pachatelé zjištění, mají sděleno obvinění a někteří jsou ve vazební věznici. Tito majetkáři mnohdy vyuţívají nedbalosti majitelů, zcizují věci volně odloţené ze zahrad domů, garáţí a přilehlých prostor. V několika případech se jednalo o muţe, kteří kradli z důvodu potřeby financí pro nákup drog. Odcizená TATRA 815 V průběhu nočních hodin ze čtvrtka na pátek 1.listopadu, odcizil doposud neznámý zloděj nákladní vozidlo zn.tatra 815 červené barvy. Majitel jej měl zaparkované v obci Tichá na Novojičínsku. Znatelným markantem vozidla je bílý nápis na čelní masce kabiny vozu SCHOLZ. Informace k hledanému vozidlu poskytněte telefonicky na čísle Kamery jej odhalily Kamerové záběry pomohly dopadnout zloděje, který se vloupal do skříněk tenisového klubu. Devatenáctiletý mladík z Nového Jičína neustále sliboval, ţe se polepší. Ačkoli má na svědomí několik případů krádeţí, pro mnohé z nich jiţ byl a je policisty vyšetřován, nedal si říct. Poslední jeho krádeţí z mnoha bylo vniknutí do sportovního klubu v Novém Jičíně. Kamerový systém zaznamenal jeho počínání v noční době. Vyhodnocením těchto záběrů

10 policisté poznali, ţe se jedná o stejného zloděje. Následujícího dne jej zadrţeli a umístili do policejní cely. Kopřivnice Kopřivničtí policisté zjistili, že krádeže věcí ze zahradních chatek má na svědomí 29letý zloděj z Kopřivnice. V průběhu měsíce května a června letošního roku vnikl 29letý zloděj do několika chatek v oblasti Na Pinkavce a v kolonii Pod Bílou horou. Majitelům zcizil zahradní techniku a také několik ţivých plemenných králíků. Krádeţí vloupáním se v této lokalitě nedopustil sám. Prostřelil si nohu S nelegálně drženou zbraní si prostřelil 59letý muž z Novojičínska vlastní neopatrností nohu. Zbraň, která původně patřila jeho otci, vyčistil, opravil a nabil. K samotnému výstřelu mělo dojít při pádu poškozeného na silnici v noci 23. října. Podle dosavadního zjištění ji měl v době zranění v kapse kalhot. Takto způsobené zranění si vyţádalo operativní zákrok v nemocnici. Samotnou zbraň policisté zajistili pro další zkoumání. Okolnosti zranění, způsob nabytí i drţení zbraně je věcí vyšetřují bílovečtí policisté s podezřením ze spáchání přečinu nedovoleného ozbrojování. Najížděli z Ostravy Novojičínští kriminalisté zjistili, že tři muži z Ostravy mají na svědomí několik případů vloupání do objektů na celém Novojičínsku. Muţi ve věku 26 aţ 34let trvale bytem v Ostravě se v průběhu celého roku vloupávali do objektů v Příboře, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnici i Odrách. Na Novojičínsku způsobili poškozeným svým jednáním desetitisícové škody. Zloději usvědčeni Z přečinu krádeže a porušování domovní svobody obvinili policisté dva muže ve věku 30 a 22let trvale bytem v Kopřivnici. V měsíci červnu se vloupali do rodinného domu v Kopřivnici-Lubině. Část odcizených věcí zanechali v blízkém okolí, zbylou část odcizili a rozprodali. Další krádeţe se dopustil jeden z nich v Kopřivnici na ul. Štramberské. V měsíci srpnu odcizil majiteli jízdní kolo. Bezpečnostní kamery Z krádeže bezpečnostních kamer obvinili frenštátští policisté 28letého muže z Frenštátu pod Radhoštěm. V měsíci červenci odcizil z areálu firmy 3 kusy instalovaných bezpečnostních kamer. Poškozené firmě způsobil 15 tisícovou škodu. Svým jednáním se dopustil přečinu krádeţe, za coţ mu hrozí náleţitý trest. Přesnou výši trestu mu určí soud. Okradli dědečka Se záminkou kontroly vodoměru se dostala podvodnice do bytu 86letého muže ve Studénce. V dopoledních hodinách jej přesvědčila, ţe mu vrátí přeplatek, ale potřebuje směnit peníze. Při odchodu poškozený zjistil, ţe přišel o téměř 70 tisíc korun. por. Mgr. Petr Gřes Preventivně informační skupina Nový Jičín

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA ČERVENEC a SRPEN 2013 www.policie.cz Obsah červencového a srpnového Informačního servisu: Řídím, piju nealko pivo Statistiky dopravních nehod za červen a červenec

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC www.policie.cz Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA DUBEN 2013 www.policie.cz Obsah dubnového Informačního servisu: Moravskoslezská policie má nového ředitele Statistika dopravních nehod do konce března 2013 Policejní

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVEN

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVEN INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVEN www.policie.cz Obsah červnového Informačního servisu: Doplaval do Kuwaitu Statistika dopravních nehod do konce května 2012 Cestování na dovolenou letos

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ www.policie.cz Obsah zářijového Informačního servisu: Varování před nebezpečným a podezřelým alkoholem! Soutěž dopravních policistů 2012 Zebra na Novojičínsku

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ČERVENEC www.policie.cz Obsah červencového Informačního servisu: Antikonfliktní tým ve Wroclawi EURO 2012 Statistika dopravních nehod do konce května 2012

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2010 ZÁŘÍ

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2010 ZÁŘÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2010 ZÁŘÍ 1 Obsah zářijového Informačního servisu: Hurá do školy na kole Statistika dopravních nehod do konce srpna 2010 Podzim na silnicích Bezpečný internet

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ. www.policie.cz INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2012 ZÁŘÍ www.policie.cz Obsah zářijového Informačního servisu: Varování před nebezpečným a podezřelým alkoholem! Soutěž dopravních policistů 2012 Zebra na Novojičínsku

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN www.policie.cz Obsah květnového Informačního servisu: Vloupání do domů dramaticky přibývá Statistika dopravních nehod do konce dubna 2011 Krádeže vozidel

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2014 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální upozornění - podvodný e-mail Vám může zavirovat počítač -

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA 27. února 2014 Celé znění zprávy zprávy Country Reports on

Více

Rostou! radují se houbaři

Rostou! radují se houbaři VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 0 Kč 0. září 203 37 /XXI www.ihorizont.cz Starostka o zóně: Je to mé čtvrté dítě STRANA 4 Trojice mužů má

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 První den ve školních lavicích Základní školy Husovo náměstí a PražskáSMgr. Olga Hlávková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE MŠ Jizerka rekonstrukce

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Březen 2009/číslo 3 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Březen 2009/číslo 3 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Březen 2009/číslo 3 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Králické školství od školního roku 2009/2010 V pátek 27. 2. 2009 se v prostorách městského úřadu Králíky uskutečnila pracovní schůzka týkající

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

Opilý taxikář v pátek napasoval oktávii pod Avii

Opilý taxikář v pátek napasoval oktávii pod Avii VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. března 2014 10/XXII www.ihorizont.cz Mrózková půjde sedět REGION Kristina Mrózková, která na Těšínsku pět let provozovala

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

ročník XIII. cena 15 Kč číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû

ročník XIII. cena 15 Kč číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 cena 15 Kč Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû Kde konãí odpadky podnikatelû, ktefií si neplatí popelnici? ročník XIII. Foto: M. Marek Vladimír Václavek

Více

VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN

VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN Co mají sekačky STIGA společné? 5 Let záruku a kvalitní motory. STIGA je švédská značka TURPIL.cz SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 7.

Více

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši,

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši, V této rubrice uveřejňujeme Vaše otázky a odpovědi na ně z dané problematiky. Neuveřejňujeme otázky, které jsou naprosto identické s již uveřejněnými otázkami a ty, které překračují rámec morálního a etického

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 19 úterý 16. září 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Bezpečnější přechody Chodci v Kunštátě

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

ROČENKA 2013 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO

ROČENKA 2013 MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO ROČENKA 2013 Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Ú v o d e m Rok

Více

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE M Ě S T O HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE KRIMINALITY 2014-2015 Obsah: ÚVOD 4 1. PREVENCE KRIMINALITY. 5 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE HOLEŠOV. 7 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA. 8 3.1 Právní analýza. 8 3.2 Sociálně demografická

Více

Duben 2009/číslo 4 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Duben 2009/číslo 4 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Duben 2009/číslo 4 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Necháme zavézt náměstí hnojem? Půjčil jsem si do nadpisu část věty z petice, se kterou jste se v březnu mohli seznámit v mnoha králických obchodech.

Více