VÝSTUP Z WORKSHOPU V KRAKOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUP Z WORKSHOPU V KRAKOVĚ"

Transkript

1 VÝSTUP Z WORKSHOPU V KRAKOVĚ ZE DNE v rámci projektu Název workshopu: Terénní sociální práce v rodinách s dětmi Program: Dne Případová práce (lektorky Jana Mikušová, Ludmila Sovová) 9,30 10,00 Zahájení workshopu, seznámení s výstupy ze Slovenska (Mgr. Hantáková Petra) 10,00 11,30 Kazuistika MOPS Krakov (Alicja Novak) 11,30 12,00 přestávka 12,00 13,30 Kazuistika Terénní asistenční služby Vsetín (Bc. Petra Trčálková) 14,00 16,00 Pracovní oběd Dne Praktická část v terénu 9,00 11,30 Představení systému sociální pomoci v Krakově včetně organizační struktury a činností MOPS Krakov 13,00 14,30 oběd 15,00 17,00 Návštěva centra na ul. Siemaszki, které realizuje projekt SAMI SOBĚ v rámci programu místní aktivizace MOPS Krakov (tzv. PAL ) Workshop v Polsku doplnila také návštěva Krizového centra a Domu pro matky s dětmi - obě zařízení působí ve spolupráci s MOPS na území města Krakova. Případové práce Po přivítání pracovnicí MOPSu, paní Ewou Szczypczyk v rámci úvodního slova Mgr. Petra Hantáková představila cíl workshopu a shrnula dosavadní výsledky projektu. Následovalo vzájemné představení účastníků workshopu, a po té lektorka Ludmila Sovová představila ve zkratce činnost organizace Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, včetně pobytové služby, terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi a poradny pro rodinu. Po úvodní části započala práce na případových kazuistikách. 1

2 Smyslem práce s kazuistikami bylo objasnit metody sociální práce, které jsou využívány při práci v rodinách s dětmi v terénu, za účelem přenosu dobré praxe včetně inovací a osvědčených praktik. Kazuistiku z praxe MOPS Krakov prezentovala paní Alicja Nowak. Lektorky Jana Mikušová a Ludmila Sovová, vedly diskusi tak, aby byl zřejmý postup práce s uživatelem. Řešily se otázky typu: - Jak by se mohl uživatel dozvědět o vašem zařízení? - Jakým způsobem by uživatel kontaktoval zařízení? - Jak zmapujete výchozí situaci rodiny? - Jak proběhne první setkání, vzájemná domluva na spolupráci? - Jaké jsou povinné administrativní podklady pro spolupráci s uživatelem? - Na základě jakých konkrétních zákonů službu poskytujete? - Kdy sestavujete Individuální plán? - Jaké jsou jednotlivé kroky IP směřující k řešení situace uživatele? - Koho byste přizvali k řešení tohoto případu? Přednášející seznámila přítomné s případem mladých rodičů - Moniky a Mateuše, kteří řádně nezvládali své rodičovské kompetence. Přednášející pak účastníky workshopu seznámila s možným řešením tohoto typu sociálního případu, přičemž se konzultovaly použité metody práce. Z kazuistiky vyplynulo, že sociální pracovník se při práci s rodinou zabýval vzděláním, zvýšením kvalifikace a zaměstnáním rodičů. Dále vedl rodiče k efektivnímu hospodaření s penězi. Terénní sociální pracovník, který byl přizván ke spolupráci s rodinou, založil deník, kde se výdaje sledovaly. Pracovník také motivoval rodiče, aby platili včas nájem a vedli evidenci výdajů. Také doprovázel rodinu na nákupy a stanovil nutné výdaje. Zajišťoval pomoc při péči o zdraví - očkování dětí, doprovod k lékaři (pediatr, oční lékař). Zajímal se o efektivní využití volného času. Asistent v rodině působil rok a půl. Oba pracovníci připravovali rodiče na pracovní pohovor - např. jak se obléci, aby na zaměstnavatele dobře zapůsobil. Oba se snažili o zvýšení rodičovských kompetencí - jak se starat o dítě, jak s ním mluvit. Rodina měla také smlouvu s poradcem (specialistou)pro zaměstnání, který jim zprostředkoval bilanční diagnostiku. Služby poradce byly hrazeny z prostředků MOPS. Kontrakt byl uzavřen s tím, že si rodiče budou hledat práci sami. Také byla zprostředkována psychoterapie, která se zaměřila na zvládnutí truchlení po úmrtí matky. Díky kazuistice si účastníci vzájemně objasňovali a konkretizovali používané metody sociální práce, které byly v rámci workshopu zmíněny. Výsledky vzájemné výměny poznatků byly natolik jasné, že předem byly obsaženy i témata z další, připravené kazuistiky TAS Vsetín. Z polské případové práce vzešly tyto konkrétní poznatky: 2

3 V Polsku nejsou sociální problémy tak anonymní záležitostí, jako v ČR. Městská střediska sociální pomoci (MOPS) jsou v zemi natolik známá, že se na ně obrací např. přímo sousedé, charitativní zařízení, vzdělávací zařízení, nemocnice, pracovníci veřejné správy, pracovníci samospráv v jednotlivých domech i částech města, studenti vysokých škol apod. Střediska sociální pomoci jsou v Polsku známa i díky organizování veřejných akcí a reklamě. Např. v Krakově má MOPS vytvořeny podrobné internetové stránky, probíhá reklama v regionální televizi, ve veřejné dopravě, místním tisku apod. Obecně lze říci, že polská média o sociálních problémech i problematice násilí obecně hodně hovoří, lidé jsou na tyto informace zvyklí a reagují na ně. V České republice má většina lidí obavu informovat pracovníka sociálně-právní ochrany dětí, i když ve své blízkosti zaznamenává špatnou péči o děti či násilí. Koordinace sociální práce přes Střediska sociální pomoci se jeví jako systematická a efektivní. Již vstupní rozhovor s klientem probíhá dle standardizovaného dotazníku ministerstva, a to v pobočce MOPS nebo v jiné instituci - např. škole (v případě oznámení přímo v rodině), s cílem zjistit životní situaci a očekávání. Možnosti spolupráce se odvíjí dle zákona o sociální pomoci. Na základě pohovoru je vytvořen Plán sociální pomoci, který se zaměřuje na více oblastí. V této fázi také mohou být přímo sociální pracovnicí přiznány také dávky sociální pomoci (pozn.: lze je přirovnat k českým dávkám hmotné nouze). Dávky bývají přiznány cca v 80 % případů a zpravidla jsou posílány na účet příjemce nebo přímo na účet nájemce či majitele bytu, do školy apod. Zde vidíme rozdíl oproti současné české praxi, kdy je možno potřebnou dávku přiznat pouze prostřednictvím dávkové pracovnice úřadu práce, což často není praktické, protože pracovnice je více úředníkem, který nezná objektivní poměry v rodině. V Krakově má MOPS 9 poboček. Sociální pracovníci jsou zde rozděleni do dvou oddělení oddělení pro seniory a pro osoby se zdravotním znevýhodněním, oddělení pro rodiny s dětmi a pro nezaměstnané. Další oddělení se specializuje na sociální dávky. V každé pobočce je několik desítek sociálních pracovníků a na každou pobočku připadají 1-2 specialisti. Kromě finanční pomoci (dávek) je klientům v rámci MOPS nabízena také nefinanční sociální pomoc což je vlastní sociální práce se svými postupy a metodami, reagující na specifické problémy rodiny. Konkrétní pracovník MOPS pak zprostředkovává kontakty na další specialisty. S rodinou může spolupracovat specialista sociální práce v rodině nebo asistent rodiny. O tom, zda je v rodině specialista nebo asistent rozhoduje sociální pracovník na základě diagnózy. Každý sociální pracovník odpovídá za určitou čtvrť města, mapuje zdejší potřeby uživatel, převážně se zajímá o finanční oblast. Sociální pracovník dělá s rodinou obecnou práci řeší např. vzdělávací otázky, uplatnění na trhu práce apod. Také zodpovídá převážně za administrativu uzavírá s klientem sociální kontrakt, v němž se specifikují konkrétní kroky práce, včetně data platnosti smlouvy apod. Sociální pracovník spolupracuje s průměrně cca ti rodinami. Zjednodušeně lze říci, že každý sociální pracovník, nezávisle na tom, v jakém je oddělení, má podobnou pracovní náplň řeší setkání s klientem, vstupní pohovor, rozhodování o dávkách, rozhodování o tom, které zařízení bude klient navštěvovat. 3

4 Specialista sociální práce v rodině oproti sociálnímu pracovníkovi pracuje s rodinami intenzivněji a řeší problémy do hloubky. Každý specialista spolupracuje průměrně s rodinami. Specialista není v každé rodině, ne všechny jeho služby potřebují. Specialista je zaměstnancem MOPSu, má zpravidla pedagogické vzdělání (může to být pracovník na pozici pedagog, psycholog, odborník na bilanční diagnostiku ) Kromě sociálního pracovníka a specialisty sociální práce s rodinou existuje také pozice asistenta rodiny (tato pozice je dána zákonem, dříve existovali pouze specialisté). Rozdíl je např. v tom, že má možnost v rodině pracovat i mimo úřední hodiny MOPS, např. ve víkendových dnech, v podvečer, o svátcích apod. Asistent pracuje v rámci dohody o pracovní činnosti, má flexibilní pracovní dobu, často je financován z různých projektů. Asistent má stejnou náplň práce jako specialista, oba např. realizují doprovody. Asistent má vzdělání pedagogického zaměření, psychologického, nebo vystudovanou nauku o rodině. Spolupráce mezi specialistou a asistentem probíhá často na základě telefonické domluvy, průběžná setkání realizuje asistent také se sociálním pracovníkem. I když má asistent sociálním pracovníkem přesně vymezenou náplň práce včetně vytýčených kroků, může si s klientem stanovit svůj vlastní plán. V roce 2012 docházeli asistenti do 100 rodin v Krakowě, asistentů bylo celkem 16. Každý asistent průměrně pracoval s rodinou přes půl roku po této době by rodina měla začít fungovat samostatněji. Mezi povinné administrativní náležitosti, které sociální pracovník sepisuje (někdy ve spolupráci s jinými odborníky a specialisty) patří tyto dokumenty: diagnostický dotazník, Plán práce s rodinou, smlouva o poskytnutí sociální pomoci (Sociální kontrakt) a souhlas se zpracováním osobních údajů. V Plánu práce s rodinou je zaznamenán pouze obecný popis práce, v sociálním kontraktu, který je vlastně smlouvou, je dáno konkrétně to, na co se spolupráce zaměří - je zde naplánováno, do kdy budou jednotlivé kroky splněny. (pozn.: Sociální kontrakt lze přirovnat k našemu individuálnímu plánu). Další administrativní požadavky souvisí s přiznáním dávek. Zde je složitá dokumentace. V případech kdy není kontrakt uzavřen je spolupráce s klientem také možná - jde o tzv. nedobrovolné klienty. V Polsku se sociální práce řídí těmito zákonnými normami: Zákon č. 64/2004, o sociální pomoci ( Ustawa o pomocy społecznej ), ze dne 12. března 2004 Zákon č. 149 /2011, o podpoře rodiny a systému náhradní péče ( Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ), ze dne 9. června 2011 Zákon o pracovní a sociální rehabilitaci a o zaměstnávání postižených, Dz.U. Nr 123, ze dne Zákon o sociální zaměstnanosti, Dz.U Nr 122 poz ( o zatrudnieniu socjalnym ), ze dne Zákon č. 9/1964, o rodině a opatrovnictví ( Kodeks rodzinny i opiekuńczy ) 4

5 Od ledna 2012 upravuje podporu rodiny a poskytování péče a výchovy dětí Zákon o podpoře rodiny a systému náhradní rodinné péče. Tento zákon ve většině případů popisuje pouze jiným způsobem body, kterým se dříve MOPS věnoval v rámci Zákona o sociální pomoci. Výkon profese, včetně potřebného vzdělání sociálního pracovníka jsou dány zákonem. V samotné profesi sociálního pracovníka existuje určitá hierarchie (je i tzv. nejnižší, nejvyšší sociální pracovník), která je odvislá od specializace na univerzitě či vyšší škole. Od úrovně odborné specializace se odvíjí možnost postupu i finanční ohodnocení. Další, průběžné vzdělávání sociálních pracovníků polský zákon neupravuje, v praxi se však pracovníci chtějí vzdělávat, již kvůli zmíněné možnosti pracovního postupu a profesního růstu. Vzdělávání je obvykle hrazeno z prostředků ESF. Supervize probíhají zpravidla 2x měsíčně a vede je vedoucí, v případě externího supervizora je tento hrazen z projektů. Systém sociální pomoci v Krakově včetně organizační struktury a činností MOPS Krakov Na základě zákona o sociální pomoci většina polských sociálních pracovníků vykonává svou práci ve střediscích sociální pomoci, která existují v každé obci. V Krakově bylo zřízeno Městské středisko sociální pomoci (zkráceně MOPS) při městském úřadu jako jeho organizační služka. MOPS je tedy zodpovědný za pomoc rodinám s dětmi na území města Krakova, a mimo jiné za poskytování terénní sociální práce. Systém pomoci je zaměřen jak na starší osoby a zdravotně postižené obyvatele, nezaměstnané a sociálně vyloučené osoby, tak na pomoc určenou rodinám s dětmi. Hlavním cílem je přitom pomoc lidem a rodinám při překonávání těžké životní situace a v rámci možností podpora a vedení k osamostatnění se v jejich životě a umožnění žít v důstojných podmínkách. Důvody, proč je poskytována sociální pomoc, vyplývají zejména ze Zákona o sociální pomoci - chudoba; osiřelost; bezdomovectví; nezaměstnanost; zdravotní znevýhodnění; dlouhodobá těžká nemoc v rodině; násilí v rodině; ochrana v mateřství; ochrana mnohočetných rodin; neúplné rodiny, kde se vyskytují výchovně-vzdělávací problémy, případně problémy s vedením domácnosti; integrace uprchlíků do společnosti; resocializace po návratu z vězení; závislost na alkoholu nebo závislost na návykových látkách; krize v rodině; nenadálé situace např. přírodní katastrofy, ekologické katastrofy atd. Krakov má cca obyvatel, je rozdělen na několik čtvrtí těchto čtvrtí je více než jednotlivých poboček, proto mají některé pobočky pod sebou více městských čtvrtí. V Krakově je kromě 9 poboček MOPS také 130 zařízení, které se podílejí na systému sociální pomoci. MOPS tato zařízení koordinuje (domy sociální pomoci, denní stacionáře, klubovny pro děti, rodinné domovy, dětské domovy). Tato zařízení jsou často řízena nestátními neziskovými organizacemi MOPS spolupracuje s 60 takovými nestátními neziskovými organizacemi. Jedna taková organizace může mít pod sebou několik zařízení. V roce 2012 působilo v Krakově 36 zařízení jako denní stacionáře, z toho 35 bylo spravováno 5

6 neziskovými organizacemi z pověření obce. Tyto stacionáře jsou určeny pro děti, pro zdravotně znevýhodněné osoby, pro seniory. Stacionář pro děti funguje podobně jako centrum volného času v ČR, funguje v odpoledních hodinách, toto zařízení navštěvují zejména děti z rodin, kde se vyskytuje nějaký problém příkladem takového typu zařízení může být krakovská Siemacha. Možnosti financování - MOPS získává finance od města a ty pak rozděluje nestátním neziskovým organizacím nebo se organizace dotují pouze částečně a potom si samy musejí shánět zbytek financí na provoz. Struktura MOPSU v Krakowě má 3 hlavní linie: o pomoc v prostředí (terénu) pomoc šrodowiskowa Zde spadá koordinační oddělení, oddělení pomoci bezdomovcům, Klub společenské inegrace a dalších 9 poboček neboli filiálek. Spadají zde i pracovní týmy zaměřené na seniory a postižené, nezaměstnané. o odborná pomoc Do odborné pomoci spadají tyto oddělení: oddělení poradenství, rehabilitace, pro náhradní rodiny, pro pomoc dětem, oddělení pro domy sociální pomoci (lze srovnat s českými zařízení sociálních služeb) a pro azylové domy o oblast administrativy Oblasti pomoci rodinám s dětmi Pomoc je v rámci Městského centra sociální pomoci Krakov rozdělena do těchto oblastí: I. Sociální péče II. Pomoc poskytovaná rodinám s dětmi 1. Nabídka hotových jídel a také poskytování finanční podpory na nákup potravin 2. Působení proti násilí v rodině 3. Denní stacionáře 4. Specifická pečovatelská služba určená pro rodiny s postiženými dětmi III. Jiné formy pomoci rodinám s dětmi Program práce s rodinami, kde se vyskytují problémy ve výchově Služba rodinného asistenta Pro pomoc rodinám s dětmi byly zřízeny tyto formy zařízení: - rodinné dětské domovy, denní pečovatelské stacionáře, denní stacionáře se specifickým zaměřením, adopčně-pečovatelské zařízení, poradny, krizová intervenční centra, chráněné bydlení, skupinky zaměřené na osamostatňování se, zařízení fungující nepřetržitěsocializační, intervenční. Postup pomoci Osoba v nouzi se obrátí na pobočku MOPS v blízkosti svého bydliště. Zde probíhá vstupní pohovor, včetně vyplnění diagnostického dotazníku, na jehož základě sociální pracovník zjistí, jakou pomoc dotyčný potřebuje. Po té je odeslán na centrum MOPS, kde se poskytuje specializovaná pomoc a 6

7 kde zde získá doporučení na jednotlivá zařízení nebo organizaci, v níž mu s jeho problémem pomohou. MOPS klient navštíví pouze jednorázově, poté již dochází do zařízení, které mu bylo doporučeno. Finanční pomoc Nárok na sociální dávky má osoba, která má nižší příjem než 542 zlotých (cca Kč) měsíčně nebo rodina, ve které každý z členů má nižší příjem než 456 zlotých (3.200 Kč) měsíčně. V rámci dávek existuje jak trvalý přídavek, tak přídavek, který je omezen pouze na určitou dobu (např. po dobu nemoci). Dávky ze systému sociálního zabezpečení - např. přídavky na dítě, pohřebné apod. mají přednost před dávkami vyplácenými přes MOPS sociální pomoc přes MOPS je poslední možnou pomocí, kterou lze získat, pomoc ze strany MOPS závisí na individuálním posouzení. Náhradní rodinná péče Pěstounská péče (PP) se rozděluje v Polsku na profesionální PP (pěstouni mají pravidelný plat, jsou připraveni kdykoliv přijmout dítě do péče) a na příbuzenskou PP (pěstouni mají nárok na odměnu a na další dávky v případě, že mají v péči dítě). V Krakově je nyní 9 profesionálních pěstounů. U profesionálního pěstouna může dítě zůstat max. 3 měsíce. Kromě této náhradní rodinné péče je v Krakově 30 ústavních zařízení, 20 z těchto zařízení spravují neziskové organizace. V Krakově je v ústavních zařízeních umístěno přes 700 dětí. Pro děti, které opouští dětské domovy, jsou k dispozici v Krakově pouze 2 chráněné domy. Děti jsou tak nuceny se o sebe hned po odchodu z dětského domova postarat samy, MOPS jim poskytne materiální pomoc, mají určité finance pro start, musí si pronajmout byt a začít pracovat. Mohou také využívat půjček a splácet je. Pomoc jednotlivcům nebo rodinám v přirozeném prostředí, v terénu: Program místní aktivizace prostředí se nazývá PAL v Krakově je takových programů 7 program obnáší 7 lokálních animátorů, 13 sociálních pracovníků, přes 700 účastníků. Program je hrazen z evropských prostředků. Smyslem je motivace obyvatel a jejich aktivizace, aby si více všímali potřeb svého okolí, a aby se sami zapojili a nastartovali žádoucí změny. Streetwork přenos dobré praxe zejména od německých partnerů, služba streetwork byla poskytována lidem bez přístřeší a dětem - byly to dva různé programy. Těchto dvou programů se zúčastnilo téměř 600 lidí. Cílené sociální projekty Mezi aktivity, které MOPS organizuje pro klienty (např. v rámci realizace různých projektů nebo pro klienty jinak bezplatně organizovány)patří návštěvy kin, divadel, výstav, muzeí. Ale i organizace vánočních večírků, pobyty v přírodě, oslava mezinárodního dne dětí, realizace klubů pro děti a rodiče, podpůrných skupin (které se mění časem na svépomocné), projekty zaměřené na volnočasové aktivity jako např. paintball, využívání horolezecké stěny. Tyto projekty nejsou finančně nákladné, stačí mít nadšené a zapálené pracovníky či dobrovolníky. Program ochrany oběti násilí v rodině Problematika násilí se v Polsku řeší přes zavedenou evidenci tzv. modrých karet ty evidují případy s problematikou násilí. V rámci MOPS Krakov bylo v roce 2012 vytvořeno celkem 772 nových modrých karet. V Polsku došlo k tomu, že díky těmto modrým kartám je domácí násilí mnohem méně anonymní, hodně se o něm mluví, lidé se nebojí mluvit o něm, poukázat 7

8 na něj. Dříve se hodně lidí tvářilo, že domácí násilí nevidí. Změna přišla s úpravou zákona, kdy policie a další organizace musí s každou takovou intervencí založit modrou kartu, kromě toho se začalo pracovat v rámci interdisciplinárních týmů policie, intervenční krizové centrum atd. V Krakově probíhala akce v médiích, v nichž bylo řečeno, co, kde a jak sdělovat, jaké jsou z tohoto sdělení důsledky. Klub začleňování do společnosti Funguje v rámci MOPS a je zaměřen na osoby bez zaměstnání, které hledají místo na trhu práce, klub eviduje přes 600 lidí. Centrum integrace do společnosti Spadá pod neziskovou organizaci, která zaměstnává 27 lidí, centrum se zaměřuje na činnosti, které mají začlenit člověka na trh práce rekvalifikační kurzy, bilanční diagnostika, poradenství týkající se práce, burzy práce, místa v rámci veřejných prací atd. Péče o osoby bez přístřeší v roce 2012 mohlo být v Krakově cca osob bez přístřeší (nelze uskutečnit přesnou statistiku kvůli stěhování těchto osob během roku). V Krakově Městský úřad financuje štědrovečerní hostinu na rynku (náměstí), které se účastnilo cca 6000 osob. Formy pomoci: nocleh, možnost umýt se, ohřát se, možnost lékařů naděje mohou jim poskytnout lékařskou pomoc, dvě chráněná bydlení pro bezdomovce. V Krakově nedávno vznikl projekt realizovaný řádem Kapucínů velký třípatrový dům pro bezdomovce, financován daněmi z příjmu. Tyto služby pro bezdomovce jsou poskytovány zdarma. Statistická data z roku 2012 Pro lepší představu uvádíme několik dalších příkladů, z nichž je zřejmé, jak rozsáhlou činnost v rámci sociální pomoci MOPS v Krakově zastává. V roce 2012: - byla ze strany MOPS poskytnuta pomoc cca 5% obyvatelům Krakova, tj. celkem osobám. - byla poskytnuta pomoc 19% obyvatel zdravotně znevýhodněných. O tom, kdo je zdravotně znevýhodněný, rozhoduje pojišťovna pak také okresní správa. - celkem rodin využil pomoci MOPS - spolupracovalo s MOPS celkem 270 dobrovolníků, pomáhali dětem a rodinám, seniorům a osamělým osobám, poskytovali sociální práci na ulici v rámci streetwork a pomoc přes telefon - poskytoval MOPS právní poradenství a psychologické poradenství celkem pro osob, proběhlo přes schůzek, z toho schůzek u právníků a schůzek u psychologů - byla 4 poradenská a terapeutická zařízení, která byla spravována neziskovými organizacemi z pověření obce Krakov. Poradenství bylo v rámci těchto zařízení poskytnuto více než rodinám, osobám 8

9 - fungovala v rámci MOPS telefonická linka důvěry, ve službě bylo celkem 12 lidí, bylo zaznamenáno přes hovorů. V rámci sociální práce je nejčastěji užívanou metodou práce s jednotlivcem nebo rodinou. Skupinová sociální práce a práce v terénu je realizována hlavně díky projektům a díky střediskům místních aktivit, které patří do tzv. programu PAL. SAMI SOBĚ program místní aktivizace (tzv. PAL ) V rámci MOPSU Městského střediska sociální pomoci se realizuje celkem 7 programů místní aktivizace. Program Sami sobě je jeden z nich, realizuje se na ulici Siemaszki. Programy jsou financovány z prostředků EU. Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé a spřízněnci ulice Siemaszki. Zejména rodiny, rodiče, osamělí, nezaměstnaní, mládež, osamělé matky. Hlavním cílem je aktivizace obyvatel, snaha o integraci znevýhodněných v komunitě, zvýšení kvality života v komunitě. Před začátkem projektu byla v roce 2011 provedena statistika. Na základě anket, kdy byli sociálními pracovníky oslovení obyvatelé 800 bytů, se začalo reagovat na zjištěné potřeby obyvatel. Sociální pracovnici zjišťovali, jak zdejší lidé vnímají kvalitu života ve své oblasti a co by chtěli zlepšit. Lidé se např. shodli na tom, že by chtěli zlepšit možnosti trávení volného času. Ukázala se potřeba veřejného prostoru na domácí přípravu dětí do školy. Na základě šetření odpověděla tazatelům čtvrtina obyvatel, 20 obyvatelů poskytlo své údaje, 10 obyvatel bylo ochotno spolupracovat. Projekt začal probíhat od 02/2012 pod názvem Čas na aktivitu. Po výsledcích místního šetření a analýze potřeb proběhlo setkání s obyvateli. K setkání byli přizváni také zástupci z radnice. Začaly probíhat integrační setkání, lidé společně např. hrabali listí, byl organizován karneval, akce Den souseda (setkání v centru s pohoštěním z domu) apod. Aktivity a metody práce: - Zplnomocňování obyvatel a motivace ke změně (utvrzování v tom, že sami mohou změnit své prostředí - Spektrum aktivit jako výtvarné kurzy, ruční práce, kuchařské workshopy, dámské filmové a foto večírky, přednášky týkající se prevence násilí - Možnost domácí přípravy pro školní děti - Mezigenerační integrace zprostředkována např. formou oslavy dne matek, PC kroužků (mladší vysvětlovali starším PC znalosti), debat pro obyvatele za účasti předních představitelů města - Konzultace týkající se výchovně vzdělávacích problémů a možností trávení volného času - Psychologická poradna a poradenství ohledně vizáže - pro ženy - Prostory otevřeny denně mimo víkendy, od 8 do 18 hod. Výstupy: 9

10 Úskalí: - Návštěvy prostor centra využívá až 50 osob/týden - Přetrvává zájem o kuchařské a modelářské workshopy - Rozvinula se materiální pomoc mezi obyvateli - Projektu se po dobu jeho realizace zúčastnilo cca 200 obyvatel, 66 rodin. Téměř polovina cílové skupiny byli děti a mládež do 15 let věku. Rovněž bylo v projektu zapojeno cca 30 dobrovolníků, z toho vysoký podíl studentů. - Osvědčilo se sociální a psychologické poradenství - Přehnané očekávání obyvatel, že projekt bude nahrazovat kulturní dům nebo družinu (oproti družině zde je rozdíl, že se pracuje společně s rodiči) - Nedostatek času (různý denní plán) mladých matek samoživitelek - Nedodržování slibů ze strany uživatelů Možný přenos dobré praxe: Aktivita ke dni matek spojená s videoprojekcí - děti byly předem pracovníky natočeny na kameru, sdělovaly vzkazy pro maminky, různá vyznání apod. Pak byli pozváni rodiče na kulturní odpoledne a vzkazy dětí se veřejně pouštěly při videoprojekci. Aktivita byla zábavná a velmi dojemná. Budoucnost projektu závisí na prostředcích EU. Dům pro matky s dětmi - Krakov Toto zařízení, se kterým MOPS Krakov spolupracuje, je církevní zařízení částečně dotováno městem Krakov. Služba funguje 13 let. Cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky s dětmi do 7 let věku dítěte. Zařízení spolupracuje nejen s městem Krakov, ale má i celostátní působnost. Kapacita Azylového domu je celkem 60 míst pro ženy i děti. Městu Krakov je k dispozici 45 míst. Azylový dům spolupracuje s místním střediskem sociální pomoci, které na základě diagnostiky a vstupního pohovoru klientky do azylového domu doporučuje. Kapacita domu je celý rok plně využitá. Potřeba cílové skupiny je však větší, než dokáže zařízení pokrýt. Ženy využívají azylový dům i opakovaně. Délka pobytu je zpravidla 1 rok. Během této doby je klientkám zprostředkována především psychologická a právní pomoc. Dětem se věnují pedagogové. Do azylového domu pravidelně dochází sociální pracovníci z městského střediska sociální pomoci. Ti rozhodují například i o tom, zda bude matka platit za pobyt v domě a to podle její aktuální finanční situace. Pobyt v domě stojí 150 PLN (1.000 Kč) za měsíc. Tito sociální pracovníci úzce spolupracují s pracovníky azylového domu. Informace o klientkách pracovníci azylového domu předávají prostřednictvím písemných zpráv. Práce s klientem je založená na individuálním plánování. Plán obsahuje hlavní a krátkodobý cíl. Častým cílem klientek je vyřízení rozvodu, výživného, zajistit dětem jesle, školky a hledat si práci. Matky jsou zapojeny do pracovní terapie, kdy musí uklízet a vařit 10

11 společné obědy pro všechny ostatní klientky. Striktně je řešena problematika alkoholismu. V domově je řád, který klientky podepisují a musí jej dodržovat. Řád určuje, že v letním období se ženy vracejí do zařízení v 19 hodin a v zimním období do 18 hodin. Pohyb je jinak neomezený a lze vyřídit i na delší čas opuštění azylového domu. Klientky zde mohou využívat materiální pomoci, jako je oblečení či potřeby pro děti. Středisko krizové pomoci Krakov Středisko bylo založeno v roce Funguje zde nepřetržitý provoz (tzn. i přes svátky, víkendy). Centrum spolupracuje s Městskou policií i lékařskou službou v Krakově a také s městem Krakov, např. v programu "Bezpečné město". Intervence probíhají osobně, telefonicky nebo přímo v terénu. Pracuje zde 18 pracovníků. Každý pracovník má v náplni práce příjem klientů a terapeutickou pomoc. Ve středisku je možnost pobytu klientů a dětí v mimořádných situacích (např. ohrožení násilím). Délka pobytu je zpravidla jeden měsíc. Pobyt je zdarma. Není zajišťována strava. Ve středisku je taktéž místnost, ve které lze na nezbytně nutnou dobu přečkat. Středisko je určeno pro všechny cílové skupiny, přičemž klient nemusí mít specifické doporučení. V rámci pobytu probíhá intenzivní psychologická pomoc klientům. Klienti do střediska dochází ambulantně dle individuální potřeby, i každý den. V první fázi práce s klientem, probíhá rozhovor a na základě toho je vyhodnoceno, jaká pomoc mu bude poskytnuta. Středisko se specializuje na poskytování krizové intervence. Práce se soustředí na problém, se kterým klient přichází. Cílová skupina střediska se během let měnila, a mění se i problémy se kterými se lidí na středisko obrací. Z počátku to byly nejčastěji ženy, jakožto oběti domácího násilí. Postupem doby se však na problematiku domácího násilí začaly zaměřovat i další organizace ve městě Krakov. I tak je dnes třetina případů, se kterými se středisko setkává z oblasti domácího násilí. Aktuálními problémy občanů Krakova jsou také posttraumatické stresové poruchy po znásilnění, vražd a sebevražd blízkých, rodinné krize, vztahové problémy a rozvody až po sebevražedné pokusy. Konkrétní pomoc obětem domácího násilí je zaměřena na poskytnutí pocitu bezpečí a vytvoření plánu práce s obětí. Spolupráce je zpravidla dlouhodobá. V 1. etapě začne oběť násilí přemýšlet o tom, jak situaci řešit, pak začíná práce terapeutická. Oběti někdy nejsou připraveny pomoc přijmout. Cílem je ukázat danému člověku že on má vliv na svoji situaci. Často oběti mylně předpokládají, že změní agresora. Jde o to, aby si oběť uvědomila, co prožívá, jaké má potřeby a v čem je na agresorovi závislá. Za léta fungování střediska je zde vybudován model podpůrné skupiny pro oběti domácího násilí. Skupiny mají silnou strukturu, vedou je vyškolení specialisté. Program skupiny je vytvořen dopředu, ale není striktní. Paralelně s oběťmi domácího násilí ve skupinové terapii mají program i děti, které bývají často součástí domácího násilí. Program pro děti je primárně zaměřen na práci s emocemi dětí. Realizují se víkendové programy pro děti a rodiče zaměřené na posilování vztahu mezi rodiči a dětmi. Zpracovala: Mgr. Eva Juřičková, Mgr. Kateřina Ludvová, Bc. Petra Trčálková, Mgr. Petra Hantáková 11

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více