FARNÍ ZPRAVODAJ. duben 2015 ročník 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ZPRAVODAJ. duben 2015 ročník 18"

Transkript

1 FARNÍ ZPRAVODAJ duben 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (Jan 3, 16-17) KDO JE VYKOUPÁN, NEPOTŘEBUJE NEŽ NOHY UMÝT Ocitáme se v posledních momentech, které Ježíš tráví se svými učedníky. Ve chvíli, kdy už ví, jaký konec jej čeká, Ví, že jej Jidáš zradí a Petr zapře. A to je ten okamžik, kdy předává svým učedníkům jednu z největších pravd a pilířů víry. A znovu, jako správný učitel, přichází s názorným příkladem, který je jim blízký. Bylo dobrým zvykem, když byl člověk pozván k někomu na hostinu, že se pečlivě připravil. Vykoupal se, natřel se vonnými mastmi, vzal si čisté oblečení. Ale cestou do hostitelova domu si nohy v sandálech zaprášil. Proto, jako první, při příchodu do domu, přišli otroci a návštěvníkům omyli prach z nohou. Byla to práce podřadná. Pro tehdejší lidi i dost ponižující a vyhrazená pouze otrokům, kterým se za takovou službu neděkuje. A najednou vidíme Ježíše, jak odkládá svrchní šat, zůstává pouze přepásán plátnem na znamení, že takto obnažen je vydán cele své věci. Pokleká před svými učedníky a omývá jim s pokorou nohy Petr je pohoršen situací, která v jejich očích vypadá jako absolutní ponížení. Služba nehodna svobodného člověka. Ježíš mu v rozhovoru vysvětluje, že vše má svůj důvod, který teprve pochopí. Petr oponuje a žádá o požehnání vodou též rukám a hlavě. Ale na to mu Ježíš odpovídá: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Odkazuje na to že, že učedníci, stejně jako my, jsme již byli vykoupáni přijetím křtu. Bylo nám odpuštěno, přijali jsme dar spasení a záchrany. Na svých cestách si však, stejně jako Petr nebo Jidáš, zaprášíme nohy svými poklesky a hříchy. A ty je třeba smýt. Nestal se ale dnes z mytí nohou jen prázdný zvyk bez duchovního rozměru? Ježíš myl nohy Jidášovi a věděl, že jej vydá. Myl nohy Petrovi a věděl, že jej zradí. A přesto jim předem odpustil, smyl z nich špínu provinění. Najde se v dnešní době mezi námi ten, který opravdu pokorně skloní hlavu, poklekne a omyje nám nohy? Odpustí nám naše ušpinění, bez výčitek a souzení? A dokážeme i my přijít a říct bratře, sestro, vím, že máš zaprášené nohy a já bych ráda byla tím, kdo ti je umyje. Myslím, že to potřebujeme dnes všichni, bez rozdílu. Až v sobě najdeme sílu a poklekneme k umytí nohou, mějme v uších Ježíšova slova: Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Jan 13,16 Taťána Irainová

2 Heslo Jednoty bratrské na duben: Opravdu to byl Boží syn! Matouš 27,54 LITURGICKÝ KALENDÁŘ - neděle Hodu Božího, po Velikonocích Zelený čtvrtek Velký pátek Hod Boží velikonoční Pondělí velikonoční Modlitba díků Pane Ježíši Kriste, Beránku Boží, děkujeme ti, že jsi z lásky k nám vytrpěl na kříži všechnu bolest světa. Děkujeme za nejvyšší kosmickou oběť, jaká kdy byla, je a bude přinesena. Neboť mimo tebe není Spasitele ani Pastýře, který by znal Boha tváří v tvář. Ty jsi Světlem světa a celého stvoření, v tobě je ukryto tajemství věčného vzkříšení. J. J. Dovala NAŠE NOVÁ FARA V BLANSKU. Jak víte z předcházejících informací, budujeme v Blansku novou farní budovu. Od velikonoc 2015 zde bude již bratr farář s rodinou bydlet. Jste zváni kdykoliv přijít na návštěvu, poradu, rozhovor, ale i se svými nápady, jak prostory, co nejvíce a nejlépe využívat. Je dobré, pokud chcete mít jistotu, že mne na faře zastihnete nebo zde nebude zrovna někdo jiný a nebudu se Vám moci věnovat, předem se ohlásit a domluvit si setkání. Pravidelně mne na faře zastihnete každé úterý od 16:00 do 17:30 hodin a každý pátek od 16:00 do 17:30 hodin. Jinak kdykoliv podle domluvy. Rozličná setkání, která se v blanenské farnosti konají, tj. biblické hodiny, setkání pro střední generaci, setkání pro muže, přípravky ke svátostem se od 1. dubna 2015 konají už na faře. Adresa je Rodkovského 5 v Blansku, dům hned vedle dřevěného kostela. Těším se na Vás I Vaše nápady! Bratr farář Martin P.S. Mnohokrát děkujeme za všechny dary, v jakékoliv výši, které jste na účel farní budovy dali, dáváte a věříme, že zachováte přízeň tomuto dílu I do budoucna, než všechno splatíme. Pán Vám žehnej. M. K. VELIKONOČNÍ CHRÁMOVÉ SBÍRKY. Jako každý rok, i letos o Velikonocích, vás chceme poprosit o štědrost při darech do sbírek při velikonočních bohoslužbách. Máme za sebou i před sebou v našich farnostech různé opravy budov, doplnění interiérů a dalších investic. Děkujeme za vaši pozornost, protože i málo pro naši farnost znamená mnoho. Nemajíce mecenášů zahraničních ani tuzemských děkujeme právě vám! Rady starších VELIKONOČNÍ SVATÝ TÝDEN, JAK JEJ PROŽIJEME V LETOŠNÍM ROCE 2015 v našich farnostech. Zkuste se na ně připravit a plně prožít jejich dar pro náš život, k tomu slouží toto povídání. SVATÝ TÝDEN - vlastní velikonoce se slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí. Zvu Vás na hlubinu srdce víry. Věřím, že i Vy si uděláte čas, podpoříte tato setkání a otevřete se pro dar slavení. Hodně požehnání z letošního svatého týdne nám všem! Program bohoslužeb u vás v obci máte na přiloženém lístku. Udělejte si čas a přijďte, prosím. Podpořte naše společenství svým zájmem a blízkostí. Květná neděle POZOR NA ZMĚNU ČASU!!! Noc ze soboty na neděli je o hodinu kratší!!! Spoluslavení Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky

3 naznačuje, že následujeme Ježíše na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom měli také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi (zpravidla větvičky jívy ): " požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Ježíšem." Květná neděle spojuje Ježíšův královský vjezd a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojené Rozdávají se ratolesti, které nám po celý rok připomínají tento čas. Dávají se doma za kříž na stěně. Čteme Pašije, tj. Část evangelia /letos podle Marka/, která nám podává výpověď o Ježíšově křížové cestě. Pondělí, úterý a středa jsou všední dny pašijového týdne. Zelený čtvrtek 2.4. Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství Večeře Páně a myje apoštolům nohy. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, jeho zajetí... Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je země", ze které nebudeme vyhnáni, totiž nové nebe a nová země" nebeského království. Při liturgii umývá kněz sestrám a bratřím nohy na znamení pokory a vydanosti lidem ve službě. Nejprve budou přistupovat k umývání nohou katechumeni, a potom všichni další, kdo budou mít zájem. Při tomto obřadu se sedí v první, otevřené lavici. V závěru bohoslužeb se odnášejí liturgické předměty ze stolu Páně a nastává posvátné ticho Velkého Pátku. Umlknou zvony až do vzkříšení Páně. Pokračujeme sederovým večerem. Vzhledem k potřebě přípravy je třeba se včas k sederové večeři přihlásit. Velký pátek 3.4. Tento den je prožíváním dne smrti Ježíše, kdy se konal proces odsouzení, poprava i pohřeb. Proto je postním dnem a je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas scházíme k zvláštní bohoslužbě, je to obřad na památku utrpení Páně. Čtení z Bible otevírá smysl utrpení a smrti Krista a je zakončeno přímluvami za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, ). Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na stole Páně. Písně se zpívají bez doprovodu varhan a mlčí i zvony. Bible říká, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu k samotnému Bohu. V kostele není výzdoba a slavíme dnes zvláštní pašijovou bohoslužbu. Klasická liturgie se dnes neslaví. Projdeme s Ježíšem celou křížovou cestu. Po bohoslužbě je dobré zůstat ještě k tiché adoraci. Bílá sobota 4.4. Je tzv. neliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví bohoslužba a další svátosti, kromě útěchy nemocným. Tento den je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku - tzv. vigilie. Slavnost vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci (stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem , se slaví "Štědrý večer" již večer 24.12). Bohoslužba začíná před kostelem. Požehnáním velikonoční ohně, svíce-paškálu. Průvodem se svícemi do kostela. Biblická čtení a křtem či obnovou křestních slibů letošních katechumenů i nás všech přítomných. Ti stojí bokem ke stolu Páně. Na křestní otázky odpovídají : Ano s Boží pomocí. Se svým kmotrem přistupují za křtitelnicí ze zadu ke křestnímu prameni. Všichni ostatní obnovují své křestní sliby. Je to zcela zvláštní, působivá slavnost nenechejte si ji určitě ujít. Velikonoční noc Velikonoční vigilie je slavností svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých; kdy rozlomil pouta

4 smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční "přechod" (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti. Velikonoční neděle 5.4. NEJVĚTŠÍ SVÁTEK V ROCE! Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k Večeři Páně lámání chleba a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. Praktické poznámky: Dnes se koná požehnání pokrmů. Doneste si je.. V Blansku je první přijímání pro dospělé, budou přijímat jako první, před ostatními. Klečí v půlkruhu před stolem Páně. NEDĚLE JEŽÍŠE DOBRÉHO PASTÝŘE Tradičně třetí neděle po velikonocích je věnována svátku Ježíše Dobrého Pastýře. V naší blanenské farnosti bude letos velkým svátkem. Přijede mezi nás náš brněnský biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala. Bohoslužby v blanenském dřevěném kostele v neděli v 9:00 hodin uvedou požehnání našeho nového farního domu. Slavnost, tak bude završením našeho mnohaletého úsilí a díla na zázemí pro naše společenství. Věřím, že si uděláte čas a společně se setkáme. M.K. Velikonoční doba slavení velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do letnic - seslání ducha svatého jako jeden sváteční den - velký Den Páně". Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40. dnech setkávali se vzkříšeným Ježíšem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že ho už více neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu - Dar ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní o Letnicích. Kéž prožijeme společně duchovně plné svátky a rádi k tomu přispějeme, každý svojí originalitou. Váš bratr farář Martin. VELIKONOČNÍ PROGRAM V KAPLI SV. RODINY NA KOPCI PASEKA V ČERNÉ HOŘE: Zveme Vás k prožití pašijové, křížové cesty venku, v přírodě. Na Zelený čtvrtek 2.4. od 9:00 hodin se setkáme na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře u prvního zastavení. Zveme zvláště děti i dospělé. Zábavnou formou, se soutěžemi a hrami, projdeme celou křížovou cestu až ke kapli na kopci. Smyslem je srozumitelně dětem otevřít cestu k této památce. Večerní, zcela mimořádnou atmosféru VELKOPÁTEČNÍHO dne, prožijeme na Velký pátek 3.4., kdy se ve 20:00 hodin setkáme opět na úpatí kopce Paseka v Černé Hoře a půjdeme se svícemi, slavením pobožnosti Křížové cesty pro dospělé. Na velikonoční pondělí 6.4. vás zveme na výšlap, ze všech cest a světových stran. Vyjděte si na příjemnou velikonoční, pondělní vycházku zakončenou v kapli. V 16:30 hodin je zde pro vás připravené velikonoční zamyšlení s písněmi, zajímavým programem i občerstvením všem putujícím. Těšíme se na vás! VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ROUSÍNOVĚ Srdečně vás zveme na výstavu prací dětí všech věkových kategorií, které se zúčastní děti z Klubu maminek Pohádka, Centra volného času a Střediska misie a diakonie Jordán, MŠ a ZŠ Rousínov s názvem "JAK JÁ VIDÍM VELIKONOCE".

5 Výstava proběhne během letošních velikonočních svátků v prostorách bývalé synagogy, našeho Sboru Cyrila a Metoděje, Církve československé husitské a ve všední dny v klubu Pohádka na ulici Skálova, každý den od 14 do 16 hodin. Je možné hlasovat pro nejlepší dílka, tři výherce z každé kategorie čeká malá odměna. Součástí bude i prodej velikonočních dekorací vytvořenými dětmi ze Střediska Jordán,jejichž koupí přispějete na práci se sociálně slabými dětmi. Jáhenka Libuška Jarošová VELIKONOČNÍ VÝLET - KŘÍŽOVÁ CESTA LULEČ Klub dobré zprávy Střediska Jordán pořádá velikonoční výlet do Lulče, již s několikaletou tradicí. Výlet se koná na ZELENÝ ČTVRTEK Sraz je na autobusovém nádraží v Rousínově od 7.45 hod. Odjezd autobusu č. 730 je v 8.00 hod. Předpokládaný návrat v V případě nepříznivého počasí o hodinu dříve. (Odjezd pro zájemce z Vyškova,bus č.730 ze stanoviště 14,autobusové nádraží Vyškov v 8.00!!!, v lulči v 8.12, zde počkejte, v 8.16 přijede bus z rousínova a můžeme společně pokračovat v křížové cestě. Bus zpět jede v a 11.46) Výlet se skládá z procházky křížovou cestou v Lulči ke kostelu sv. Martina. Během cesty mají děti možnost získat odměny za správné odpovědi. Na závěr výletu jsou na louce připraveny různé hry a soutěže a vrcholem je hledání pokladu velikonočního zajíčka. Výlet není náročný a lze ho absolvovat i s kočárky. Není určen jen dětem, ale i všem, kteří se chtějí dozvědět něco více o smyslu slavení Velikonoc. Procházíme všechna zastavení křížové cesty. Pro děti je zajištěno hlídání v Centru volného času na ulici Skálova 35 i po skončení výletu až do 14 hodin, spojené s neobvyklou slavnostní hostinou POSLEDNÍ VEČEŘE podle židovské tradice zvanou pesach. Lze se samozřejmě zúčastnit pouze výletu. S sebou: vhodné oblečení i do deště (jarní počasí je proměnlivé), pití a svačinu, 20 Kč na bus + 10 Kč na odměny, (dospělí pouze 40 Kč na bus) Všichni jste srdečně vítáni. Případnou pomoc při organizaci či soutěžích vítám. Zejména bych byla ráda, za jednoho dospělého z Vyškova, který by eventuelně pouze doprovodil cestou autobusem děti z Vyškova,které by se zúčastnily pouze výletu. Případné informace vám ráda podá jáhenka Libuška Jarošová, tel Sbírka pro Diakonii Broumov Blansko se bude konat opět před kostelem v úterý 21. dubna od 14:00 do 16:00 hodin. Bližší informace v kostelíku, na nástěnce, ve Zpravodaji Města Blanska a na a telefonech farnosti. H.L. Křížová cesta pro děti (i dospělé) v Černé Hoře. Na Zelený čtvrtek 2.4. se sejdeme v Blansku,na autobusovém nádraží v 8:00 hodin, kde děti převezme ses. Eva,(doprovod může jet také). Je třeba dát dětem peníze na jízdné tam i zpět, malou svačinku i pití. Další se mohou připojit v Černé Hoře, tam se setkáme v 9:00 hodin úpatí kopce Paseka v Černé Hoře u prvního zastavení. U každého zastavení podá sestra Eva výklad a cesta bude doplněna soutěžemi, Po skončení výletu bude následovat připomínka Poslední večeře Páně už na nové faře u kostela. Přihlašujte se u ses. Evy tel nebo

6 PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC DUBEN Stvořiteli Náš, dnes Ti otevíráme svá srdce ve svých dubnových přímluvách: - Náš Pane, prosíme Tě, posiluj nás ve víře a veď naše kroky po pravých a smysluplných cestách. Otevírej naše srdce pro vnímání Tvého slova, abychom po vzoru učedníků Tvému učení naslouchali. - Pane Ježíši Kriste, požehnej všemu novému, co tvoříme. Buď nám vzorem a inspirací, buď naším pomocníkem a rádcem. Požehnej nás svým vedením. Nechť všechna zaslíbení Boží, si v životech neseme a jejich naplnění se odevzdáváme. - Dej nám sílu prožít svůj úkol na tomto světě, s láskou a vírou. Posvěcuj naši věrnost i horlivost křesťanské služby, modlíme se společně za duchovní probuzení v naší vlasti, za celou církev Kristovu a její poslání ve společnosti. - Dej, abychom se ze vzkříšení Kristova radovali a abychom s láskou rozdávali, co jsme od Boha přijali a toto svědectví světu s oddaností hlásali. Eva Šebelová VELIKONOČNÍ OSMISMĚRKA (nejen pro děti ) hrob chléb chrám Jidáš kalich kříž modlitba oslík pašije Pilát spása učedník večeře velerada víno víra vzkříšení zapření zrada O STARÉ ZAHRADĚ (malá povídka k zamyšlení) Bylo, nebylo, v jednom starobylém městě byla stará květinová zahrada s domkem zahradníka a v té zahradě rostly květiny, které byly pojmenovány podle lidských vlastností či pocitů. První byla růže, o které se říkalo, že je krásná a nebezpečná jako láska, pomněnka je drobná jako naděje, květy slunečnice byli pro lidi přátelské, šeříku jim připomínali víru lidskou, ale nejzajímavější byla sasanka, která připomínala rodinný květ podle jejích pěti lístků, a uprostřed těchto květin rostl malý modrý zvonek, který ve větru klinkal svou hlavičkou a roznášel radost. Každý den se lidé přicházeli do zahrady dívat na ty nádherné květy a bylo jim spolu hezky Jednoho dne se stalo, že zahrada začala pustnout a květiny pod spoustou plevele začaly uvadat. Najednou se stalo, že: manžel se zlobil na manželku, že je polévka málo slaná, šéfům v práci přišlo pracovní tempo zaměstnanců nedostatečné, dívka

7 byla zklamaná, že její milý za ní nechodí častěji a hádali se kvůli úplným maličkostem. Kolem zahrady chodila ze školy dívka jménem Anička se svojí maminkou a sestrou. I vztahy mezi Aniččinou maminkou a sestrou Bětkou nebyly ideální, protože nemohly najít společnou řeč. Anička přemýšlela proč. Jednou šla se školy zamyšlená kolem opuštěné a zarostlé zahrady, zastavila se, zamyslela se a říkala si: Kde je ta krásná zahrada co tu byla? a začala o tom přemýšlet. V Jednom sobotním odpoledni Anička zavolala na maminku: Mami, než si nakoupíš, já se půjdu učit do zahrady. Učení použila jako výmluvu, aby si zahradu mohla prohlédnout. Otevřela branku, která zavrzala, protáhla se mezi kopřivami a bodláčím, nahlédla do domečku, vešla dovnitř a přemýšlela kde začít. Vyvětrala domek, vymetla pavučiny, všechno vyčistila a dala do oken čisté záclony. Na zahradě se pustila do odstraňování plevele. Chodila do zahrady často, a i když plevele bylo mnoho, ubýval, až tam nebyl vůbec žádný. Anička osvobodila květiny, a ty opět začaly kvést. Rozhlédla se kolem a rozhodla, že se do domku časem nastěhuje. Ostatní, kteří chodili kolem zahrady, viděli, že zahrada je čistá, květiny krásně kvetou, a na tváře se jim vrátil úsměv a do srdcí radost a pohoda. Kolem zahrady šla také maminka se sestrou Bětkou a i ony se usmívaly. Zvoneček svým klinkáním modrou hlavičkou nadále roznášel mezi lidmi radost. Vlaďka Konečná. Dubnové setkání rady starších v Blansku. V pondělí v 19:30 hodin se koná pravidelná, měsíční schůze rady starších v Blansku, tentokrát poprvé na naší faře. Uvítáme při ní nové členky RS. BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ BŘEZEN 2015 Čtvrtek - Zelený :00 Luleč Pašijová cesta s dětmi - svátost pokání 9:00 Černá Hora Pašijová cesta s dětmi a veřejná zpověď 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského Text: Jan 13, :30 Blansko Kaple Senior centra Píseň: 122,12,185 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 19:00 Blansko sederová večeře 19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně Pátek -Velký :00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova Píseň: Křížová cesta str :30 Blansko Kaple Senior centra 17:30 Blansko Dřevěný kostelík 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 19:00 Brťov Kaple Marie matky Páně 20:00 Černá Hora Křížová cesta Sobota - Bílá :00 Blansko Dřevěný kostelík - adorace Text: Marek 16,1-8 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory Píseň: 249,531 18:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu 20:00 Blansko Dřevěný kostelík Neděle - Hod Boží :00 Blansko Kaple Senior centra

8 Velikonoční 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Text: Jan 20, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně Píseň:250,531 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 17:30 Lysice Obřadní síň obecního úřadu 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pondělí velikonoční :45 Boskovice Evangelický kostel Text: Matouš 28, :00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň: 255,531 9:00 Blansko Dřevěný kostelík 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela 16:30 Černá Hora Kaple sv. Rodiny 18:00 Lysice Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík 18:45 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle - Bílá :00 Blansko Kaple Senior centra 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Text: Jan 20, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně Píseň: 248,531 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík 18:45 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Text: Lukáš 24,36b-48 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně Píseň: 255,531 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra Žehnání farního domu 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Text: Jan 10, :30 Křtiny Zákristie Poutního kostela Píseň: 250,531 18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: , , ; ; NO Blansko č. účtu / 0300 ; NO Vyškov č. účtu /0800

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské,

FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, FARNÍ ZPRAVODAJ únor 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

V Á N E K. Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.

V Á N E K. Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Ročník 08, číslo 03, 25.03.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K TROJLÍSTEK Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 1. Narozením Ježíše Krista se Bůh

Více

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)

leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b) FARNÍ ZPRAVODAJ leden 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ. Kdo je Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. list Korinťanům 5, 17)

FARNÍ ZPRAVODAJ. Kdo je Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. list Korinťanům 5, 17) FARNÍ ZPRAVODAJ srpen 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

březen 2015 ročník 18

březen 2015 ročník 18 FARNÍ ZPRAVODAJ březen 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 Tvá síla se nezakládá na množství, ani tvá svrchovanost na násilnících, ale jsi Bohem pokorných, pomocí utiskovaných, oporou slabých, útočištěm opuštěných,

Více

Fiat Velikonoce 2015

Fiat Velikonoce 2015 Fiat Velikonoce 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Sv. Otec František:Vraťme se do Galileje Na úsvitu den po sobotě jdou ženy ke hrobu vzdát poctu Pánovu tělu, ale nacházejí otevřený

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY (L 24, 1-6)

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY (L 24, 1-6) fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-5 Pouť do Koclířova Pozvání mezi ministranty

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duben 2011 Číslo 4 Ročník 17 Úvodník Liturgický kalendář Svatohostýnská bazilika Putování na významná i méně známá poutní místa - Žarošice Rosteme ve víře Liturgika Kristus

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více