ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Matoušková tel.: , fax: , ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í I. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. 78 odst. 1 stavebního zákona, posoudil záměr v územním řízení podle ust. 76 a ust. 79 stavebního zákona, který dne podal žadatel a současně i stavebník STRABAG a.s.,, IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Ing. Vladimír Malý, IČ , s místem podnikání Nadějovská č.p. 1181, Praha 21-Újezd nad Lesy, Praha 916, (dále jen stavebník), a na základě tohoto posouzení podle ust. 92 odst. 1 stavebního zákona a ust. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává r o zh o d n u t í o u m í s tění s t a v b y : dvoupodlažního objektu administrativní budovy při ul. Obrataňská, Praha - Kunratice na pozemku parc. č. 804/7 v katastrálním území Kunratice. jako stavby dočasné s lhůtou trvání 70 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení tzn. výroku č. II tohoto rozhodnutí P o d m í n k y : Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 804/7 v katastrálním území Kunratice (druh pozemku podle katastru nemovitostí - ostatní plocha). 2) Stavba bude umístěna takto: min. 10 m od hranice s pozemkem parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice a min. 7,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 804/8 k.ú. Kunratice. 3) Stavba bude obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 35 x 6,1 m, přičemž při západní a jižní straně bude přiléhat schodiště a ochoz o šířce max. 1,5 m. 4) Stavba bude mít dvě nadzemní podlaží a výškové uspořádání stavby bude toto: - úroveň výšky čisté podlahy v 1.NP bude ± 0,000 = 300,65 m n.m. Bpv, - úroveň ploché střechy bude max. 5,8 m. 5) Stavba bude tvořena z typových kontejnerů typu Touax, přičemž v 1.NP bude 13 kontejnerů a v 2.NP bude 14 kontejnerů, využití kontejnerů bude převážně pro kanceláře. 6) Typové kontejnery budou umístěny na betonové základy a budou z důvodu energetické náročnosti zatepleny, přičemž spáry mezi kontejnery budou oplechovány.

2 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 2 7) Stavba bude napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu takto: - elektrorozvody na stávající rozvaděč na budově č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, - vodovodem na vnitřní vodovod budovy č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, - kanalizací na stávající jímku, která je situována v severozápadním rohu pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice. 8) Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na vlastním pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice. 9) Stavba se umisťuje jako stavba dočasná s lhůtou trvání 70 let. Po uplynutí stanovené doby trvání stavby bude stavba demontována, budou odstraněny základové konstrukce stavby a po likvidaci odpadu ze stavby v souladu s platnými právními předpisy bude místo stavby urovnáno zeminou a zatravněno. Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5- Smíchov. II. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, příslušný dle ustanovení 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad v souvislosti s ust. 78 odst. 1 stavebního zákona, projednal ve smyslu 112 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení, který dne podal žadatel a současně i stavebník STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Ing. Vladimír Malý, IČ , s místem podnikání Nadějovská č.p. 1181, Praha 21-Újezd nad Lesy, Praha 916, (dále jen stavebník), a po jejím přezkoumání podle ust. 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vydává s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u : dvoupodlažního objektu administrativní budovy při ul. Obrataňská, Praha - Kunratice na pozemku parc. č. 804/7 v katastrálním území Kunratice. jako stavby dočasné s lhůtou trvání 70 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení tzn. výroku č. II tohoto rozhodnutí P o d m í n k y : Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi. 2) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 3) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží jeho příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací. 4) Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat přístupům ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků i k zařízením, které z důvodů bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být stále přístupné (uzávěry, vstupy do inženýrských sítí aj.). 5) Stavba bude dokončena nejpozději do 18ti měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6) Ve smyslu ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: - Dokončení stavby.

3 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 3 7) Ve smyslu ust. 115 odst. 1 stavebního zákona odbor stavební stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle ust. 122 odst. 1 stavebního zákona. 8) Požadavky dotčeného orgánu Hygienické stanice hl. m. Prahy uplatněné v závazném stanovisku ze dne č.j. HSHMP 57925/ Sl/1629 stavebník zabezpečí takto: K vydání kolaudačního souhlasu musí být předloženy výsledky měření: - umělého osvětlení všech pracovišť a prostor s pobytem osob, které prokáží dodržení normových hodnot, - výkonů VZT na jednotlivých vyústkách, které prokáží dodržení projektovaných parametrů a dostatečnost větrání jednotlivých prostor dle způsobu jejich využití. 9) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy tyto doklady: - doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, - doklad vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné, - doklad o kontrole těsnosti stávající odpadní jímky, na kterou se stavba napojuje. Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5- Smíchov. O d ů v o d n ě n í v ý r o k u I. a II. : Dne podal žadatel a současně i stavebník oznámení o záměru umístění shora uvedené stavby. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako příslušný stavební úřad rozhodl usnesením ze dne č.j. P4/021945/12/OST/MATO, že oznámený záměr bude projednán v územním řízení. Dne obdržel stavební úřad žádost o stavebního povolení na shora uvedenou novostavbu. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Uvedenými dny bylo zahájeno územní a stavební řízení. Stavební úřad usnesením ze dne pod č.j. P4/056851/12/OST/MATO, které nabylo právní moci dne spojil dle ust. 78 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, územní řízení o umístění stavby se stavebním řízením. Navrhovaná stavba je zakreslena v grafické příloze (výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb v měřítku 1:250) a bude v souladu s ustanovením 92 odst. 4 stavebního zákona zaslána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Navrhovaná stavba obsahuje: - administrativní budovu, která bude mít dvě nadzemní podlaží a bude tvořena z typových kontejnerů Touax, přičemž v 1.NP bude 9 kanceláří, 2 sociální zařízení, místnost pro skladníka a příruční sklad a v 2.NP bude 13 kanceláří a sociální zařízení. Po doplnění podkladů opatřením ze dne stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 25. září 2012, přičemž účastníkům řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručoval jednotlivě a účastníkům řízení dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona, doručoval veřejnou vyhláškou (vyvěšeno , sejmuto ) Současně upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska námitky a připomínky veřejnosti mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, svolal ústní jednání a upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

4 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 4 V souladu s ust. 87 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověřil, že žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, a to do doby veřejného ústního jednání. V průběhu řízení byly dle ust. 86 stavebního zákona a ust. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a dle ust. 110 stavebního zákona a ust. 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu předloženy tyto doklady: - údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách, - plná moc k zastupování stavebníka společnosti STRABAG a.s., - smlouva o zřízení stavby na pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice uzavřená mezi vlastníkem tohoto pozemku společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. a stavebníkem společností STRABAG a.s., - dokumentaci záměru, kterou vypracoval Miroslav Boudný, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - technický popis kontejnerů Touax, který vypracoval Miroslav Máslo, ověřil Ing. Milan Procházka, - požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby, které vypracoval Ing. P. Drápela, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - průkaz energetické náročnosti budovy ze srpna 2012, který vypracoval Vladimír Novotný ml., ověřil Ing. Vladimír Novotný, energetický auditor EA 214, - výpočet umělého osvětlení, které vytvořila společnost Modus spol. s.r.o., ing. Radek Kulhavý, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - závazná stanoviska: - Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA /ODVS-2011 den neuveden, - Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne č.j. HSHMP 57925/ Sl/1629, - Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne č.j. P4/116996/11/OŽPAD/ALEX/st. Účastníkem řízení ve smyslu ust. 85 odst. 1 stavebního zákona je: - žadatel, kterým je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, - obec Hl. m. Praha zast. Útvarem rozvoje hl. m Prahy, IČ , se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 28. Účastníkem řízení ve smyslu ust. 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona je: - vlastník dotčeného pozemku parc. č. 804/7 v k.ú. Kunratice, který je zároveň vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/28 a stavby průmyslového objektu č.p na něm, kterým je společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ , se sídlem Polanecká 849, Ostrava - Svinov, - vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/8 v k.ú. Kunratice, kterým je Hl. m. Praha zast. Magistrátem hl. m. Prahy, se svěřenou správou nemovitostí ve prospěch Městské části Praha - Kunratice, zast. Úřadem MČ Praha Kunratice, IČ , se sídlem K Libuši 7/10, Praha 414. U ostatních vlastníků (sousedních) pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být tato práva ovlivněna. Ve smyslu ust. 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou účastníky řízení i osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: - dle ust. 18 odst. 1 písm. h) zák. č. 131/2000 Sb., o hl m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, je to místně příslušná městská část, kterým je Městská část Praha - Kunratice zastoupená Úřadem MČ Praha Kunratice, IČ , se sídlem K Libuši 7/10, Praha 414, - v ust. 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jelikož navrhovanou změnou záměru nemohou být dotčeny zákonem chráněné

5 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 5 zájmy, jelikož stavba je umisťována do stávajícího skladového areálu na pozemku tvořeném zpevněnou plochou bez zeleně, nedošlo tedy ke splnění jedné ze zákonem stanovených podmínek pro účast občanských sdružení v tomto řízení. Účastníkem řízení ve smyslu ust. 109 stavebního zákona je: - stavebník, kterým je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, - vlastník dotčeného pozemku parc. č. 804/7 v k.ú. Kunratice, který je zároveň vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/28 a budovy č.p na něm umístěné, kterým je společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ , se sídlem Polanecká 849, Ostrava - Svinov, - vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/8 v k.ú. Kunratice, kterým je Hl. m. Praha zast. Magistrátem hl. m. Prahy, se svěřenou správou nemovitostí ve prospěch Městské části Praha - Kunratice, zast. Úřadem MČ Praha Kunratice, IČ , se sídlem K Libuši 7/10, Praha 414. U ostatních vlastníků (sousedních) pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být tato práva ovlivněna. Podle ust. 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jelikož navrhovanou změnou záměru nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy, jelikož stavba je povolována ve stávajícím skladovém areálu na pozemku tvořeném zpevněnou plochou bez zeleně, nedošlo tedy ke splnění jedné ze zákonem stanovených podmínek pro účast občanských sdružení v tomto řízení. Ve spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal podané žádosti a připojené podklady z hledisek uvedených v ust. 90 a v ust. 111 stavebního zákona a projednal ji dle ust. 87, ust. 89 a ust. 112 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány. Zejména ověřil, že předmětná změna stavby je v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a předpisů, neboť se nachází v území VN - nerušící výroby a služeb s funkčním využitím mimo jiných i pro administrativní zařízení. Předmětná stavba bude sloužit jako administrativní budova a je tedy v souladu s územním plánem. Dále stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou, tak jak je stanoveno ve vyhlášce vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a tak jak je stanoveno ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V souladu s ust. 90 a 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ověřil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k těmto závěrům: - stavba je v souladu s čl. 4 umisťování staveb, neboť po posouzení podkladů rozhodnutí dospěl stavební úřad k závěru, že urbanistické a architektonické řešení stavby nenarušuje celkový charakter a že navrhovaná stavba respektuje předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, míra zastavění předmětného pozemku odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování zdravého životního prostředí a umístěním stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlé komunikaci v ul. Obrataňská ani provozem stavby nebude obtěžováno její okolí, - stavba je v souladu s čl. 8 vzájemné odstupy staveb, neboť navrhovaná stavba se umisťuje ve vzdálenosti 10 m od jediné v blízkosti umístěné stávající budovy, přičemž obě budovy jsou nebytové, výška navrhované budovy je 5,8 m od úrovně terénu a požárně nebezpečný prostor stávající budovy nebude zasahovat na navrhovanou stavbu a opačně,

6 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 6 - stavba je v souladu s čl rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, neboť pro stavbu bude zajištěna rozptylová plocha a dostatečný počet parkovacích stání na stávající zpevněné ploše na pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice, přičemž pro stavbu je požadováno dle vyhlášky minimálně 8 stání a podle projektové dokumentace bude na pozemku vyznačeno celkem 10 stání, - stavba je v souladu s článkem 11, neboť stavba bude napojena na stávající sítě technického vybavení takto: elektrorozvody na stávající rozvaděč na budově č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, vodovodem na vnitřní vodovod budovy č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, kanalizací na stávající jímku, která je situována v severozápadním rohu pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice. Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na vlastním pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice, - stavba je v souladu s čl. 13, kterým jsou stanoveny požadavky z hlediska vlivu na životní prostředí, požadavky na soulad architektonického ztvárnění s významem stavby, jejím umístěním a životností, v případě negativních účinků na zajištění dodržení limitů uvedených v příslušných předpisech a další požadavky. Dokumentace splňuje uvedené požadavky, jelikož stavba je navržena ve stávajícím skladovém areálu, kde převažují montované stavby dočasného charakteru a dispoziční, konstrukční a materiálové řešení navrhované stavby odpovídá charakteru lokality a existující zástavby, - je v souladu s článkem 15, kterým jsou stanoveny základní požadavky na provedení stavby tak, aby při zachování hospodárnosti byla vhodná pro zamýšlené využití z hledisek mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnosti při užívání, úspory energie a zajištění hospodárnosti využití tepla. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působením běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, že splňuje všechny uvedené požadavky, - stavba je v souladu s čl. 16, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilita staveb. Dokumentace vyhovuje požadavkům technickým řešením tak, že během stavby a jejího užívání nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším negativním jevům, - stavba je v souladu s články 17 až 21, kde je stanovena požární bezpečnost staveb, což je zřejmé z požárně bezpečnostního řešení navrhované stavby, které vypracoval Ing. P. Drápela, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT a z doloženého souhlasného stanoviska dotčeného orgánu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy z neuvedeného dne č.j. HSAA /ODVS-2011, - stavba je v souladu s článkem 22 odst. 1 neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky ani životní prostředí, jak plyne z vyjádření dotčených orgánů. Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví zdravé životní podmínky budoucích uživatelů, uživatelů okolních staveb a ani nebude ohrožovat životní prostředí, - stavba je v souladu s čl. 23, jelikož vnitřní prostředí stavby je navrženo tak, aby splňovalo požadavky dané tímto článkem, např. větrání všech prostor je přirozené - okny, je navrženo sdružené osvětlení, přičemž je doložen výpočet umělého osvětlení, které vytvořila společnost Modus spol. s.r.o., Ing. Radek Kulhavý, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - stavba je v souladu s čl. 28, kterým je stanovena energetická hospodárnost, tedy požadavky na co nejnižší spotřebu energií na osvětlení, vytápění, větrání a klimatizaci budov. Budovy musí být navrženy tak, aby byla zaručena zraková a tepelná pohoda uživatelů, tepelně technické vlastnosti konstrukcí a nízká energetická náročnost provozu stavby. Předložená dokumentace vyhovuje výše uvedeným požadavkům zejména z hlediska tepelné ochrany budov, což je zřejmé např. z předloženého průkazu energetické náročnosti budovy, který ověřil Ing. Vladimír Novotný, energetický auditor EA 214, - stavba dle projektové dokumentace vyhovuje požadavkům na stavební konstrukce uvedené v části třetí citované vyhlášky. V souladu s ust. 90 stavebního zákona stavební úřad záměr žadatele posoudil a na základě výše uvedeného dospěl závěru, že je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 7 V souladu s ust. 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, které stavební úřad zohlednil v podmínkách ve výroku rozhodnutí. Dle ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce ve výroku tohoto rozhodnutí, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tedy stavbu administrativní budovy. Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. P o u č e n í o o d v o l á n í I. : Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. 81 odst. 1 ve spojení s ust. 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4. P o u č e n í o o d v o l á n í I I. : Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. 81 odst. 1 ve spojení s ust. 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník stavebního řízení dostal jeden stejnopis. Bc. Jana Rykrová vedoucí odd. vodohospodářského a územního rozhodování Upozornění : - Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. - Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. - Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. - Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. - Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. - Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. - Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. - Nejpozději k závěrečné prohlídce bude předložen doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. - Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické

8 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 8 požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků. - Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. - Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. - Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). - Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno předložit náležitosti dle téže vyhlášky. - Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Po dni nabytí právní moci rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi: - jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy, - štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Doručuje se: I. Účastníci řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou: žadatel STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8 zast. Ing. Vladimír Malý, doručovací adresa: Pod Hájkem 2203/3, Libeň, Praha 8 obec Hl. m. Praha zast. Útvar rozvoje hl.m.prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu II. Ostatní účastníci řízení dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. 25 odst. 1 správního řádu : Ostatní účastníci řízení doručuje se veřejnou vyhláškou na: - úřední desku ÚMČ Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů), - úřední desku ÚMČ Praha Kunratice (ke zveřejnění po dobu 15 dnů). III. Účastníci řízení dle ust. 109 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou: stavebník STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8 zast. Ing. Vladimír Malý, doručovací adresa: Pod Hájkem 2203/3, Libeň, Praha 8 ostatní účastníci KAMENOLOMY ČR s.r.o., IDDS: pmaeyjp Městská část Praha - Kunratice, IČ , Úřad městské části Praha Kunratice, IDDS: cxnbudp

9 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 9 IV. Dotčené orgány na dodejku: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, odd. prevence pro městské části, IDDS: jm9aa6j Hlavní město Praha, IČ , MHMP OÚP, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP ODA, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP BKR, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP OŽP, IDDS: 48ia97h ÚMČ Praha 4 OŽPAD, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč ÚMČ Praha 4 OST odd. VÚR (vodoprávní úřad), Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč V. Na vědomí: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR, pí. Faktorová, IDDS:c2zmahu, jelikož písemnost není způsobilá k doručení do datové schránky doručuje se: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR, IČ , pí. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, Praha 28 k vyvěšení na úřední desku: MČ Praha Kunratice, zast. ÚMČ Praha Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 414 Co: spis, evidence Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 4 a ÚMČ Praha Kunratice. Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/2400/2009/OST/KOTAS V Praze dne 16.12.2011 Č.J.: P4/128262/11/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 532/2013 OV 07 V Uhříněvsi dne: 1.2.2013 Sp.zn.: MC22 1618/2012 OV 07 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Dvořák

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 059778/2014 V Praze dne: 04.08.2014 SPIS. ZN.: SZ MCP6 009940/2014/OV/Mc Značka: P-474/9/Lys Vyřizuje: Ing. Hedvika Moravcová Kontaktní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více