ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Matoušková tel.: , fax: , ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í I. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. 78 odst. 1 stavebního zákona, posoudil záměr v územním řízení podle ust. 76 a ust. 79 stavebního zákona, který dne podal žadatel a současně i stavebník STRABAG a.s.,, IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Ing. Vladimír Malý, IČ , s místem podnikání Nadějovská č.p. 1181, Praha 21-Újezd nad Lesy, Praha 916, (dále jen stavebník), a na základě tohoto posouzení podle ust. 92 odst. 1 stavebního zákona a ust. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává r o zh o d n u t í o u m í s tění s t a v b y : dvoupodlažního objektu administrativní budovy při ul. Obrataňská, Praha - Kunratice na pozemku parc. č. 804/7 v katastrálním území Kunratice. jako stavby dočasné s lhůtou trvání 70 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení tzn. výroku č. II tohoto rozhodnutí P o d m í n k y : Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 804/7 v katastrálním území Kunratice (druh pozemku podle katastru nemovitostí - ostatní plocha). 2) Stavba bude umístěna takto: min. 10 m od hranice s pozemkem parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice a min. 7,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 804/8 k.ú. Kunratice. 3) Stavba bude obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 35 x 6,1 m, přičemž při západní a jižní straně bude přiléhat schodiště a ochoz o šířce max. 1,5 m. 4) Stavba bude mít dvě nadzemní podlaží a výškové uspořádání stavby bude toto: - úroveň výšky čisté podlahy v 1.NP bude ± 0,000 = 300,65 m n.m. Bpv, - úroveň ploché střechy bude max. 5,8 m. 5) Stavba bude tvořena z typových kontejnerů typu Touax, přičemž v 1.NP bude 13 kontejnerů a v 2.NP bude 14 kontejnerů, využití kontejnerů bude převážně pro kanceláře. 6) Typové kontejnery budou umístěny na betonové základy a budou z důvodu energetické náročnosti zatepleny, přičemž spáry mezi kontejnery budou oplechovány.

2 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 2 7) Stavba bude napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu takto: - elektrorozvody na stávající rozvaděč na budově č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, - vodovodem na vnitřní vodovod budovy č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, - kanalizací na stávající jímku, která je situována v severozápadním rohu pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice. 8) Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na vlastním pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice. 9) Stavba se umisťuje jako stavba dočasná s lhůtou trvání 70 let. Po uplynutí stanovené doby trvání stavby bude stavba demontována, budou odstraněny základové konstrukce stavby a po likvidaci odpadu ze stavby v souladu s platnými právními předpisy bude místo stavby urovnáno zeminou a zatravněno. Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5- Smíchov. II. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, příslušný dle ustanovení 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad v souvislosti s ust. 78 odst. 1 stavebního zákona, projednal ve smyslu 112 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení, který dne podal žadatel a současně i stavebník STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Ing. Vladimír Malý, IČ , s místem podnikání Nadějovská č.p. 1181, Praha 21-Újezd nad Lesy, Praha 916, (dále jen stavebník), a po jejím přezkoumání podle ust. 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vydává s t a v e b n í p o v o l e n í n a s t a v b u : dvoupodlažního objektu administrativní budovy při ul. Obrataňská, Praha - Kunratice na pozemku parc. č. 804/7 v katastrálním území Kunratice. jako stavby dočasné s lhůtou trvání 70 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení tzn. výroku č. II tohoto rozhodnutí P o d m í n k y : Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi. 2) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 3) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží jeho příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací. 4) Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat přístupům ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků i k zařízením, které z důvodů bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být stále přístupné (uzávěry, vstupy do inženýrských sítí aj.). 5) Stavba bude dokončena nejpozději do 18ti měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 6) Ve smyslu ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: - Dokončení stavby.

3 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 3 7) Ve smyslu ust. 115 odst. 1 stavebního zákona odbor stavební stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle ust. 122 odst. 1 stavebního zákona. 8) Požadavky dotčeného orgánu Hygienické stanice hl. m. Prahy uplatněné v závazném stanovisku ze dne č.j. HSHMP 57925/ Sl/1629 stavebník zabezpečí takto: K vydání kolaudačního souhlasu musí být předloženy výsledky měření: - umělého osvětlení všech pracovišť a prostor s pobytem osob, které prokáží dodržení normových hodnot, - výkonů VZT na jednotlivých vyústkách, které prokáží dodržení projektovaných parametrů a dostatečnost větrání jednotlivých prostor dle způsobu jejich využití. 9) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy tyto doklady: - doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, - doklad vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné, - doklad o kontrole těsnosti stávající odpadní jímky, na kterou se stavba napojuje. Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5- Smíchov. O d ů v o d n ě n í v ý r o k u I. a II. : Dne podal žadatel a současně i stavebník oznámení o záměru umístění shora uvedené stavby. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako příslušný stavební úřad rozhodl usnesením ze dne č.j. P4/021945/12/OST/MATO, že oznámený záměr bude projednán v územním řízení. Dne obdržel stavební úřad žádost o stavebního povolení na shora uvedenou novostavbu. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Uvedenými dny bylo zahájeno územní a stavební řízení. Stavební úřad usnesením ze dne pod č.j. P4/056851/12/OST/MATO, které nabylo právní moci dne spojil dle ust. 78 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, územní řízení o umístění stavby se stavebním řízením. Navrhovaná stavba je zakreslena v grafické příloze (výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb v měřítku 1:250) a bude v souladu s ustanovením 92 odst. 4 stavebního zákona zaslána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Navrhovaná stavba obsahuje: - administrativní budovu, která bude mít dvě nadzemní podlaží a bude tvořena z typových kontejnerů Touax, přičemž v 1.NP bude 9 kanceláří, 2 sociální zařízení, místnost pro skladníka a příruční sklad a v 2.NP bude 13 kanceláří a sociální zařízení. Po doplnění podkladů opatřením ze dne stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 25. září 2012, přičemž účastníkům řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručoval jednotlivě a účastníkům řízení dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona, doručoval veřejnou vyhláškou (vyvěšeno , sejmuto ) Současně upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska námitky a připomínky veřejnosti mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, svolal ústní jednání a upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

4 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 4 V souladu s ust. 87 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověřil, že žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, a to do doby veřejného ústního jednání. V průběhu řízení byly dle ust. 86 stavebního zákona a ust. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a dle ust. 110 stavebního zákona a ust. 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu předloženy tyto doklady: - údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách, - plná moc k zastupování stavebníka společnosti STRABAG a.s., - smlouva o zřízení stavby na pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice uzavřená mezi vlastníkem tohoto pozemku společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. a stavebníkem společností STRABAG a.s., - dokumentaci záměru, kterou vypracoval Miroslav Boudný, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - technický popis kontejnerů Touax, který vypracoval Miroslav Máslo, ověřil Ing. Milan Procházka, - požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby, které vypracoval Ing. P. Drápela, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - průkaz energetické náročnosti budovy ze srpna 2012, který vypracoval Vladimír Novotný ml., ověřil Ing. Vladimír Novotný, energetický auditor EA 214, - výpočet umělého osvětlení, které vytvořila společnost Modus spol. s.r.o., ing. Radek Kulhavý, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - závazná stanoviska: - Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA /ODVS-2011 den neuveden, - Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne č.j. HSHMP 57925/ Sl/1629, - Úřadu městské části Praha 4, odboru životního prostředí a dopravy ze dne č.j. P4/116996/11/OŽPAD/ALEX/st. Účastníkem řízení ve smyslu ust. 85 odst. 1 stavebního zákona je: - žadatel, kterým je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, - obec Hl. m. Praha zast. Útvarem rozvoje hl. m Prahy, IČ , se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 28. Účastníkem řízení ve smyslu ust. 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona je: - vlastník dotčeného pozemku parc. č. 804/7 v k.ú. Kunratice, který je zároveň vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/28 a stavby průmyslového objektu č.p na něm, kterým je společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ , se sídlem Polanecká 849, Ostrava - Svinov, - vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/8 v k.ú. Kunratice, kterým je Hl. m. Praha zast. Magistrátem hl. m. Prahy, se svěřenou správou nemovitostí ve prospěch Městské části Praha - Kunratice, zast. Úřadem MČ Praha Kunratice, IČ , se sídlem K Libuši 7/10, Praha 414. U ostatních vlastníků (sousedních) pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být tato práva ovlivněna. Ve smyslu ust. 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou účastníky řízení i osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: - dle ust. 18 odst. 1 písm. h) zák. č. 131/2000 Sb., o hl m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, je to místně příslušná městská část, kterým je Městská část Praha - Kunratice zastoupená Úřadem MČ Praha Kunratice, IČ , se sídlem K Libuši 7/10, Praha 414, - v ust. 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jelikož navrhovanou změnou záměru nemohou být dotčeny zákonem chráněné

5 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 5 zájmy, jelikož stavba je umisťována do stávajícího skladového areálu na pozemku tvořeném zpevněnou plochou bez zeleně, nedošlo tedy ke splnění jedné ze zákonem stanovených podmínek pro účast občanských sdružení v tomto řízení. Účastníkem řízení ve smyslu ust. 109 stavebního zákona je: - stavebník, kterým je společnost STRABAG a.s., IČ , se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, - vlastník dotčeného pozemku parc. č. 804/7 v k.ú. Kunratice, který je zároveň vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/28 a budovy č.p na něm umístěné, kterým je společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o., IČ , se sídlem Polanecká 849, Ostrava - Svinov, - vlastník sousedního pozemku parc. č. 804/8 v k.ú. Kunratice, kterým je Hl. m. Praha zast. Magistrátem hl. m. Prahy, se svěřenou správou nemovitostí ve prospěch Městské části Praha - Kunratice, zast. Úřadem MČ Praha Kunratice, IČ , se sídlem K Libuši 7/10, Praha 414. U ostatních vlastníků (sousedních) pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být tato práva ovlivněna. Podle ust. 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jelikož navrhovanou změnou záměru nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy, jelikož stavba je povolována ve stávajícím skladovém areálu na pozemku tvořeném zpevněnou plochou bez zeleně, nedošlo tedy ke splnění jedné ze zákonem stanovených podmínek pro účast občanských sdružení v tomto řízení. Ve spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal podané žádosti a připojené podklady z hledisek uvedených v ust. 90 a v ust. 111 stavebního zákona a projednal ji dle ust. 87, ust. 89 a ust. 112 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány. Zejména ověřil, že předmětná změna stavby je v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a předpisů, neboť se nachází v území VN - nerušící výroby a služeb s funkčním využitím mimo jiných i pro administrativní zařízení. Předmětná stavba bude sloužit jako administrativní budova a je tedy v souladu s územním plánem. Dále stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou, tak jak je stanoveno ve vyhlášce vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a tak jak je stanoveno ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V souladu s ust. 90 a 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ověřil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k těmto závěrům: - stavba je v souladu s čl. 4 umisťování staveb, neboť po posouzení podkladů rozhodnutí dospěl stavební úřad k závěru, že urbanistické a architektonické řešení stavby nenarušuje celkový charakter a že navrhovaná stavba respektuje předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, míra zastavění předmětného pozemku odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování zdravého životního prostředí a umístěním stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlé komunikaci v ul. Obrataňská ani provozem stavby nebude obtěžováno její okolí, - stavba je v souladu s čl. 8 vzájemné odstupy staveb, neboť navrhovaná stavba se umisťuje ve vzdálenosti 10 m od jediné v blízkosti umístěné stávající budovy, přičemž obě budovy jsou nebytové, výška navrhované budovy je 5,8 m od úrovně terénu a požárně nebezpečný prostor stávající budovy nebude zasahovat na navrhovanou stavbu a opačně,

6 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 6 - stavba je v souladu s čl rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, neboť pro stavbu bude zajištěna rozptylová plocha a dostatečný počet parkovacích stání na stávající zpevněné ploše na pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice, přičemž pro stavbu je požadováno dle vyhlášky minimálně 8 stání a podle projektové dokumentace bude na pozemku vyznačeno celkem 10 stání, - stavba je v souladu s článkem 11, neboť stavba bude napojena na stávající sítě technického vybavení takto: elektrorozvody na stávající rozvaděč na budově č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, vodovodem na vnitřní vodovod budovy č.p na pozemku parc. č. 804/28 k.ú. Kunratice, kanalizací na stávající jímku, která je situována v severozápadním rohu pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice. Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na vlastním pozemku parc. č. 804/7 k.ú. Kunratice, - stavba je v souladu s čl. 13, kterým jsou stanoveny požadavky z hlediska vlivu na životní prostředí, požadavky na soulad architektonického ztvárnění s významem stavby, jejím umístěním a životností, v případě negativních účinků na zajištění dodržení limitů uvedených v příslušných předpisech a další požadavky. Dokumentace splňuje uvedené požadavky, jelikož stavba je navržena ve stávajícím skladovém areálu, kde převažují montované stavby dočasného charakteru a dispoziční, konstrukční a materiálové řešení navrhované stavby odpovídá charakteru lokality a existující zástavby, - je v souladu s článkem 15, kterým jsou stanoveny základní požadavky na provedení stavby tak, aby při zachování hospodárnosti byla vhodná pro zamýšlené využití z hledisek mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnosti při užívání, úspory energie a zajištění hospodárnosti využití tepla. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působením běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence. Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, že splňuje všechny uvedené požadavky, - stavba je v souladu s čl. 16, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilita staveb. Dokumentace vyhovuje požadavkům technickým řešením tak, že během stavby a jejího užívání nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším negativním jevům, - stavba je v souladu s články 17 až 21, kde je stanovena požární bezpečnost staveb, což je zřejmé z požárně bezpečnostního řešení navrhované stavby, které vypracoval Ing. P. Drápela, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT a z doloženého souhlasného stanoviska dotčeného orgánu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy z neuvedeného dne č.j. HSAA /ODVS-2011, - stavba je v souladu s článkem 22 odst. 1 neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky ani životní prostředí, jak plyne z vyjádření dotčených orgánů. Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví zdravé životní podmínky budoucích uživatelů, uživatelů okolních staveb a ani nebude ohrožovat životní prostředí, - stavba je v souladu s čl. 23, jelikož vnitřní prostředí stavby je navrženo tak, aby splňovalo požadavky dané tímto článkem, např. větrání všech prostor je přirozené - okny, je navrženo sdružené osvětlení, přičemž je doložen výpočet umělého osvětlení, které vytvořila společnost Modus spol. s.r.o., Ing. Radek Kulhavý, ověřil Ing. Milan Procházka, ČKAIT , - stavba je v souladu s čl. 28, kterým je stanovena energetická hospodárnost, tedy požadavky na co nejnižší spotřebu energií na osvětlení, vytápění, větrání a klimatizaci budov. Budovy musí být navrženy tak, aby byla zaručena zraková a tepelná pohoda uživatelů, tepelně technické vlastnosti konstrukcí a nízká energetická náročnost provozu stavby. Předložená dokumentace vyhovuje výše uvedeným požadavkům zejména z hlediska tepelné ochrany budov, což je zřejmé např. z předloženého průkazu energetické náročnosti budovy, který ověřil Ing. Vladimír Novotný, energetický auditor EA 214, - stavba dle projektové dokumentace vyhovuje požadavkům na stavební konstrukce uvedené v části třetí citované vyhlášky. V souladu s ust. 90 stavebního zákona stavební úřad záměr žadatele posoudil a na základě výše uvedeného dospěl závěru, že je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 7 V souladu s ust. 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, které stavební úřad zohlednil v podmínkách ve výroku rozhodnutí. Dle ust. 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce ve výroku tohoto rozhodnutí, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tedy stavbu administrativní budovy. Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. P o u č e n í o o d v o l á n í I. : Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. 81 odst. 1 ve spojení s ust. 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4. P o u č e n í o o d v o l á n í I I. : Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. 81 odst. 1 ve spojení s ust. 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník stavebního řízení dostal jeden stejnopis. Bc. Jana Rykrová vedoucí odd. vodohospodářského a územního rozhodování Upozornění : - Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. - Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. - Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. - Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. - Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. - Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. - Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. - Nejpozději k závěrečné prohlídce bude předložen doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. - Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické

8 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 8 požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků. - Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. - Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. - Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). - Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno předložit náležitosti dle téže vyhlášky. - Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Po dni nabytí právní moci rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi: - jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy, - štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Doručuje se: I. Účastníci řízení dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou: žadatel STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8 zast. Ing. Vladimír Malý, doručovací adresa: Pod Hájkem 2203/3, Libeň, Praha 8 obec Hl. m. Praha zast. Útvar rozvoje hl.m.prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu II. Ostatní účastníci řízení dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. 25 odst. 1 správního řádu : Ostatní účastníci řízení doručuje se veřejnou vyhláškou na: - úřední desku ÚMČ Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů), - úřední desku ÚMČ Praha Kunratice (ke zveřejnění po dobu 15 dnů). III. Účastníci řízení dle ust. 109 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou: stavebník STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8 zast. Ing. Vladimír Malý, doručovací adresa: Pod Hájkem 2203/3, Libeň, Praha 8 ostatní účastníci KAMENOLOMY ČR s.r.o., IDDS: pmaeyjp Městská část Praha - Kunratice, IČ , Úřad městské části Praha Kunratice, IDDS: cxnbudp

9 Č.j. P4/086216/12/OST/MATO str. 9 IV. Dotčené orgány na dodejku: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, odd. prevence pro městské části, IDDS: jm9aa6j Hlavní město Praha, IČ , MHMP OÚP, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP ODA, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP BKR, IDDS: 48ia97h Hlavní město Praha, IČ , MHMP OŽP, IDDS: 48ia97h ÚMČ Praha 4 OŽPAD, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč ÚMČ Praha 4 OST odd. VÚR (vodoprávní úřad), Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč V. Na vědomí: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR, pí. Faktorová, IDDS:c2zmahu, jelikož písemnost není způsobilá k doručení do datové schránky doručuje se: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR, IČ , pí. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, Praha 28 k vyvěšení na úřední desku: MČ Praha Kunratice, zast. ÚMČ Praha Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 414 Co: spis, evidence Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 4 a ÚMČ Praha Kunratice. Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/016364/12/OST/MATO V Praze dne 6.8.2012 Č.J.: P4/068832/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 084979/2011 V Praze dne: 14.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 047544/2011/OV/Kot Značka: D-540/Vok Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/4443/2012/Šla Lysá nad Labem, dne 18.4.2012 Č.j.: SÚ/12344/12/Šla Vyřizuje: E-mail: Irena Šulcová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 564/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39991/2015/Ro P13-52398/2015 P802-Rsp Jarmila Rotová 235 011 300 235 011 438 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 12387/12- LAI -2452/2012 Vyřizuje: Ing. Ilona Langerová Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. - veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. - veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 328.3-1069/1355/07 VJ-29 VÚP 330-1070/1356/07 VJ-29 Vojtěch Janoušek Telefon: 388

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/19586/1131/6/2009/Ko Vyřizuje: Ivana Konvalinová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 339/10/V/Sp Ve Kdyni, dne 5.11.2010 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/011860/12/OST/KSOT V Praze dne 2.10.2012 Č.J.: P4/084916/12/OST/KSOT Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3413/12/VYS/Ko 24070/12 V Sušici

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 00 18642NÝST/20

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: jurankovao@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 1330/2012 VÚP/Ju

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j.: 2423/15/SO tel.: 518 633 617 ve Ždánicích 31.8.2015 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková Michal O n d ř í š e k, Žarošice 313, 696 34 Žarošice

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ČÍSLO JEDNACÍ: MUTnS - 5684/2013 SPISOVÁ ZNAČKA: Výst.9425/2012/Ha Městský úřad Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ODBOR VÝSTAVBY VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: Mgr. Martina Havránková

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

R O Z H O D N U T Í o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - veřejná vyhláška -

R O Z H O D N U T Í o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - veřejná vyhláška - M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 13809/785/09 ÚR, SP Vyřizuje: Bartošová (271

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 - Vysočany S P09 020663/2014/OVÚR/ P09 066672/2014/OVÚR/Po Ing.

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - v e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 7718/12- JAI -1325/2012 Vyřizuje: Ing. Ilona Langerová Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne:

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

R O Z H O D N U T Í O U M Í S T

R O Z H O D N U T Í O U M Í S T M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Č. j. : 17737/972/08/Ma-R Vyřizuje: Mazáčková (tel.

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1318/2008-355/PJ Rousínov, dne 7. dubna 2008 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0054245/10/E 0062551/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

2624111kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2624111kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 22367/305-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 21.9.2011 Vyřizuje : František Kříha 26241/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

R O Z H O D N U T Í A) územní rozhodnutí B) rozhodnutí o povolení výjimky

R O Z H O D N U T Í A) územní rozhodnutí B) rozhodnutí o povolení výjimky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 015069/2012/OVUR/Ad

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Pan Martin Bajza a paní Jana Bajzová Kasejovice 266 K A S E J O V I C E 335 44 Č.j. 735/2007/Výst.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 111/2011-Han VUP 7798/11-111/11-HAN Ladislav Hána 388 459 057 ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 048844/2011 ST2/Koh MMHK/136071/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 12.8.2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 161929/2009 ST2/Svo MMHK/187132/2009 Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 3.12.2009 VEŘEJNÁ

Více

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/060007/14/OST/KOP V Praze dne 24.7.2014 Č.J.: P4/061616/14/OST/KOP Oprávněná úřední osoba: Peter

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

*s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1

*s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00mvak1* S 0 0 N X 0 0 M V A K 1 Č.j. MUH/ 13500/12/19

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 083683/2011 V Praze dne: 8.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 062405/2011/OV/Kot Značka: P-2016/Dej Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více