Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014"

Transkript

1 Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014

2 OBSAH Informace o občanském sdružení AMIGA Projekty AMIGA realizované v roce 2014 Komunitní a aktivizační aktivity Dobrovolníci Finanční hospodaření

3 AMIGA Hlavním posláním spolku je podpora a rozvoj vzájemné adaptace a komunikace lidí a prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální úrovni. Organizace Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. byla založena v říjnu 2010 z iniciativy zahraničních vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Jejím účelem bylo zvýšení efektivity integrace migrantů v České republice a propagace aktivit dalších organizací v této oblasti. Postupně se z AMIGA vytvořilo dobrovolnické centrum umožňující migrantům zapojení do široké škály dobrovolnických aktivit určených primárně pro majoritu. V současné době se na činnosti organizace podílí 10 členů a 50 dobrovolníků pocházejících z Ruska, zemí Východní Evropy a Střední Asie, Austrálie, Kanady, Spojených Států, Izraele, Velké Británie, Lotyšska, Španělska a samozřejmě i České republiky. Činnosti spolku integrace migrantů do české společnosti skrze jejich zapojení do dobrovolnické činnosti organizace volnočasových aktivit a zájmových klubů samostatně i ve spoluprací s dalšími organizacemi organizace a pořádání kurzů, přednášek, workshopů, seminářů, tréninků, výstav, a dalších akcí shromažďováni, vytvářeni a distribuce materiálů o problematice integrace cizinců a jiných sociálně znevýhodněných skupin konzultační služby a příprava komplexních programů sociální adaptace, integrace a osobního rozvoje pro státní a nestátní organizace a pro jednotlivce výzkum v sféře sociální a zdravotní adaptace cizinců, zejména citlivějších skupin (vč. žen v domácnosti, dětí, studentů, seniorů a jiných) spolupráce s místními, charitativními a kulturními organizacemi, se státními a samosprávními orgány a jinými subjekty na území ČR a v zahraničí vytváření mezinárodní kontaktní sítě, pořádání mezinárodních projektů, výměnných pobytů a stáží poskytování a zprostředkování bezplatné právní a poradenské pomoci členům spolku

4 PROJEKTY Zapojení dobrovolníků z řad migrantů do sociálních a volnočasových aktivit v Praze 2 IV Tento návazný dlouhodobý projekt AMIGA realizuje od roku 2010 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Prahy 2 (CSSP2). Spočívá ve vyhledávání dobrovolníků z řad migrantů dlouhodobě či trvale žijících v ČR a zprostředkování jejich zapojení do sociálních a volnočasových aktivit pro seniory a veřejnost na Praze 2. Hlavními činnostmi v rámci projektu jsou pravidelné a jednorázové kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity pro občany Prahy 2 (především pro seniory klienty CSSP2) realizované dobrovolníky z řad cizinců. Pravidelné činnosti dobrovolníků doplnily již fungující program v Klubu aktivního stáří: angličtina pro začátečníky, zdravotní cvičení na židlích s fyzioterapeutkou, jóga-dýchaní a jóga pro veřejnost do 65 let, výtvarné a rukodělné dílny. V rámci jednorázových akcí dobrovolníci v prostorách KAS připravovali kulturní večery a přednášky, přibližující běžný život v cizích zemích (např. Uzbekistán, Kazachstán, země Východní Asie a Jižní Ameriky). Specialisté z řad zahraničních profesionálů připravili v KAS a klubu Veselý senior semináře z oblasti zdraví, životosprávy a zdravotní kosmetiky. Dále proběhlo ještě společné multikulturní vaření a kosmetické poradenství. K dalším aktivitám patří síťovací setkání seniorů žijících na Praze 2 a terénní sociální služby. Dohromady AMIGA realizovala v KAS 98 aktivit (10xvaření, 44x angličtina, 24x výtvarná dílna, 20x jóga) Projekt je podpořený grantem MČ Praha 2 a realizovaný ve spolupráci s CSSP2.

5 PROJEKTY Mezinárodní projekt PRONET ProNet je multidisciplinární dlouhodobý projektový ikubátor pro skupinu mladých lidí pocházejících z 8 různých zemí zameřený na rozvoj sociálních projektů s cílem ovlivnit život na lokální úrovni v zemích původu. ProNet vytváří síť mladých leaderů a dává projektovým týmům praktické nástroje zaměřené na konkrétní potřeby mládežnických projektů skrze neforlmální workshopy, kulaté stoly, panelové diskuze s experty a studijní návštěvy. Tento projekt trvá jeden rok a je tvořen třemi vícedenními semináři podporujícími skupiny v rozvoji vlastních projektů a cílí na jejich implementaci po návratu do domovského prostředí. Každý seminář se zaměřuje na důležité prvky projektového plánování s cílem na rozvoj skupiny, udržitelnost, stabilitu a autonomii projektu. Výsledkem ProNet bude síť 8 projektových týmů, které budou implementovat dlouhodobé sociální projekty a vytvoření základny pro další mezinárodní inkubátory sociálních projektů. Projekt ProNet je podpořen programem Erasmus +. Changing lives. Opening minds.

6 PROJEKTY Mezinárodní projekt JOBNET V roce 2014 proběhla závěrečná fáze projektu JOBNET, podpořeného EACEA "Europe for Citizens Programme", (EACEA EFC HU-EFC-CSP), který byl zaměřen na výzkum nezaměstnanosti mládeže v ČR a v Evropě. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat přeshraniční síť nevládních organizací, v rámci které by bylo možné sdílet, diskutovat a podporovat iniciativy mladých lidí v různých evropských zemích. Síť slouží k podpoře neformálního vzdělávání, výměně zkušeností, nápadů či inovativních postupů s cílem řešit nezaměstnanost mladých lidí a zapojovat do řešení problému klíčové aktéry ze strany politiky a institucí. Tato síť odborníků a profesionálů je základnou pro budoucí společné projekty a iniciativy na evropské úrovni V rámci projektu spolupracovalo šest organizací občanské společnosti z České republiky, Chorvatska,Maďarska, Německa, Lotyšska a Slovenska Cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o významu aktivního občanství. Přeshraniční síť zúčastněných stran prozkoumala pozadí problému nezaměstnanosti mládeže provedením mezinárodního interaktivního, srovnávacího audiovizuální výzkumu. Výzkum byl proveden pomocí 3 členných týmů mladých dobrovolníků v každé ze 6 zúčastněnýcg zemí v průběhu listopadu 2012 a únoru 2014 na základě principu o "nic o nás, bez nás". Výsledky výzkumu byly publikovány na DVD. Publikace obsahují prezentaci zúčastněných partnerů a zúčastněných stran spolu s formulovanými doporučeními byly zaslány tvůrcům politiky jednotlivých zemí a EU.

7 KOMUNITNÍ AKCE Pravidelné výtvarné dílny řemeslné studio Každé pondělí se pod vedením dobrovolnice Iriny Yakovlev odehrávají rukodělné workshopy v sídle AMIGA. Migrantky i Česky se během pravidelných setkání učí rozmanité výtvarné techniky a vzájemně se podporují v kreativní tvorbě. Věnují se plstění, vyšívání, práci s korálky, pletení atd. Během workshopů ženy navazují přátelské svazky a zároveň procvičují český jazyk, který je hlavním jazykem skupiny. Výrobky vytvořené v rámci dílen jsou prodávány na trzích a uměleckých akcích, přičemž výtěžek je investován zpět do nákupu materiálu, spolufinancování projektu a provozu organizace. Řemeslné studio se zúčastnilo 4krát jarmarku NNO, trhu ku příležitosti slovanského svátku Maslenica a zároveň realizovalo výtvarné dílny v domově seniorů na Praze 2 (mimo KAS) v průměru 1-2krát měsíčně. Belgická žije! V roce 2014 se AMIGA zúčastnila komunitní akce Belgická žije, která probíhala ve stejnojmenné ulici. Akce byla zorganizována na podporu místních stromů, které měly být pokáceny. Spojenými silami lokálních neziskovek, obyvatel I podnikatelů se podařilo kácení odvrátit. Refufest 2014! V roce 2014 se AMIGA zúčastnila Refufestu Praha pořádaného organizací InBáze, o.s. Dobrovolníci AMIGA připravili k této příležitosti workshop plstění, který měl velký úspěch a zúčastnilo se ho během dne více než 50 účastníků. Na stánku organizace pracovníci AMIGA informovali veřejnost o činnosti sdružení a zároveň prodávali rukodělné výrobky, které se vyrábějí v rámci otevřených výtvarných dílen.

8 DOBROVOLNÍCI Dobrovolníci AMIGA AMIGA je sdružení, jehož činnost by nebyla možná bez aktivní účasti dobrovolníků na aktivitách. V současnosti na projektech spolupracuje více než 50 dobrovolníků z různých koutů světa ve věku od 18 do téměř 70. Někteří participují na projektech na pravidelné bázi, jiní se účastní pouze nárazových akcí RefuFestu či jiných komunitních aktivit. Důležitým aspektem je i péče o doborovolníky - pravidelné informování o aktualitách v oblasti neziskových organizací (jazykové kurzy, zajímavé projekty, kterých by se dobrovolníci mohli zúčastnit atd) a zároveň i poskytování poradenské pomoci či odkazování dobrovolníků na služby jiných organizací. V roce 2015 se chceme zaměřit na projekt Příběhy dobrovolníků z řad migrantů, skrze chceme ukázat, že migranti jsou přínosnou součastí občanské společnosti a jsou angažování do veřejně prospěšných prací v různých oblastech. Tyto příběhy budou na pravidelné bázi zveřejňovány na webu i facebooku organizace a zároveň se je budeme snažit medializovat!

9 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ Výkaz zisku a ztrát k 31 prosinci 2014 (v celých tisících Kč ) Položka Text A. Náklady A.I. Spotřební nákupy celkem A.I.1. Spotřeba materiálu 5 5 A.I.2. Spotřeba energie 5 5 A.II. Služby celkem A.II.6. Cestovné A.II.7. Náklady na reprezentaci A.II.8. Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem A.III.9. Mzdové náklady A.III.10. Zákonné soc. pojištění 1 1 A.IV. Daně a poplatky celkem 4 4 A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 4 4 A.V. Ostatní náklady celkem A.V.21 Kurzové ztráty A.V.24. Jiné ostatní náklady Náklady celkem Hlavní Hospodářská celkem

10 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ Výkaz zisku a ztrát k 31 prosinci 2014 (v celých tisících Kč ) Položka Text B Výnosy B.I. Hlavní Hospodářská Celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem B.I.2. Tržby z prodeje služeb B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.18 Jiné ostatní výnosy B.V.I. Přijaté příspěvky celkem B.V.I.28. Přijaté členské příspěvky Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním B. Výsledek hospodaření po zdanění Přijaté dotace, dary a příspěvky Členské příspěvky ,00 Kč Soukromé dary 143,13 Kč Grant MČ Praha ,00 Kč Projekt JOBNET ,00 Kč Projekt MK ČR PRONET ,57 Kč

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí

Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Výroční zpráva 2013 Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Obsah 1) Poslání Společnosti...3 2) Historie Společnosti... 4 3) Lidé ve Společnosti...

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

Obsah. 1 Základní informace 5. 3 Afghánské projekty 13. 6 Hospodaření O. s. Berkat 25

Obsah. 1 Základní informace 5. 3 Afghánské projekty 13. 6 Hospodaření O. s. Berkat 25 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BERKAT Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lidmi s otevřeným srdcem. Obsah 1 Základní informace 5 2 Čečenské projekty 9 3 Afghánské projekty 13 4 České projekty 17

Více

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012

Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Výroční zpráva InBáze Berkat, o.s. 2012 Obsah Úvodní slovo... Kdo jsme a co děláme... Komunitní aktivity... Programy pro mladší děti... ClubIn... Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi... Multikulturní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zveme Vás na krátkou procházku

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost související

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty S O Z E Sdružení občanů zabývajících se emigranty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvod SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat pomoc uprchlíkům

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice

EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice EVROPSKÁ KONTAKTNÍ SKUPINA v České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, CZ-110 00 Praha 1, T/F: 222 211 799 www.ekscr.cz office@ecgnet.cz

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33 Obsah 1 Základní informace 5 2 Projekty v Čečensku 11 3 Komunitní centrum InBáze 15 4 Komunitní centrum Rakovice 27 5 Ethnocatering 31 6 Multikulturní festival RefuFest 33 7 Hospodaření InBáze Berkat,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty S O Z E Sdružení občanů zabývajících se emigranty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvod SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat pomoc uprchlíkům

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak.

Občanské sdružení D.R.A.K. Výroční zpráva za rok 2010. Oblačná 450 460 01 Liberec 1 tel. : 485 102 668, 485 105 349 e-mail: info@sdruzenidrak. Výroční zpráva za rok 2010 Kdo jsme? Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014 3004 "Kazachstánské kulturní centrum v České Republice "Elim-aj

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA SIMI 2012 CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO....... 4 KDO JSME A CO DĚLÁME...... 6 ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ...... 8 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE...... 10 ÚSPĚCHY V ROCE 2012...... 12 PORADENSTVÍ....... 16 Sdružení

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více