Kč. Patria Finance, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Raiffeisen Capital & Investment Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.000.000.000 Kč. Patria Finance, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Raiffeisen Capital & Investment Praha"

Transkript

1 PROSPEKT Kč 11 1 / 8 % dluhopisy splatné 2001 Dluhopisy v objemu Kč s pevnou úrokovou sazbou splatné v roce 2001 (dále jen "dluhopisy"), vydávané společností Vetropack Moravia Glass, a.s. (dále jen "Vetropack Moravia Glass", "emitent" nebo "společnost") jsou vydávány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na doručitele. Jejich jmenovitá hodnota je Kč. Emisní cena se rovná 100% jmenovité hodnoty. Dluhopisy ponesou pevný úrok ve výši 11 1 / 8 % ode dne jejich vydání. Úrok bude splatný jednou ročně zpětně, vždy k 12. březnu každého roku. První úroková platba bude splatná k 12. března Tam, kde to vyžadují daňové předpisy České republiky, bude při výplatě úroku srážena a odváděna příslušná daň. Emitent nebude povinen provádět jakékoliv další platby v souvislosti se srážkou vyžadovanou daňovými předpisy České republiky. Emise dluhopisů byla schválena a povolení k veřejnému obchodování s dluhopisy bylo uděleno rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j. 103/9 538/1996 ze dne 26. února Dluhopisy budou zpočátku zastupovány sběrným dluhopisem, bez kupónů, který bude uložen u Živnostenské banky, a.s. jako správce sběrného dluhopisu ve prospěch jednotlivých majitelů podílů na sběrném dluhopisu. Sběrný dluhopis bude u Živnostenské banky, a.s. uložen ke dni 12. března 1996 (dále jen den emise ). Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní dluhopisy nejpozději počínaje 181. dnem ode dne emise. Emitent hodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha. ISIN dluhopisů je CZ Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který nepodléhá takové registrační povinnosti. Dluhopisy nesmějí být po dobu 40 kalendářních dní od zahájení jejich nabídky nabízeny nebo prodávány či předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických. Rozšiřování tohoto prospektu a nabídka, prodej nebo dodání dluhopisů jsou v některých zemích nebo jurisdikcích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento prospekt dostane, berou na vědomí, že jsou zodpovědné za dodržování omezení, která se mohou v jednotlivých zemích nebo jurisdikcích vztahovat k nákupu, nabídce, prodeji dluhopisů nebo držby nebo rozšiřování jakýchkoli materiálů v souvislosti s dluhopisy, včetně tohoto prospektu. Tento prospekt není nabídkou k upsání nebo nákupu dluhopisů v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde jsou takové nabídky nebo prodej nezákonné. Patria Finance, a.s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Živnostenská banka, a.s. ING Baring Capital Markets Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. Investiční a Poštovní banka, a.s. Raiffeisen Capital & Investment Praha Datum tohoto Prospektu je 1. března 1996.

2 Emitent neschválil v souvislosti s emisí dluhopisů zveřejnění žádných jiných informací než těch, které jsou obsaženy v tomto prospektu, a to v souvislostech, v jakých jsou v tomto prospektu použity. Nikdo není oprávněn poskytovat v souvislosti s emisí dluhopisů informace a prohlášení, která nejsou obsahem prospektu nebo v jiných souvislostech, než ve kterých jsou obsaženy v prospektu. Pokud by tak někdo učinil, nelze na takové informace či prohlášení spoléhat jako na schválené emitentem nebo vedoucím manažerem a emitentovi ani vedoucímu manažerovi v důsledku takových nebo takto podaných informací nebo prohlášení nevzniká žádný právní závazek. Veškeré výhledy a údaje týkající se budoucí činnosti nebo vývoje emitenta, jeho budoucí hospodářské situace nebo postavení na trhu, které jsou zařazeny do tohoto prospektu, nelze vykládat jako prohlášení či závazný slib emitenta, neboť jsou závislé především na okolnostech politického a ekonomického charakteru, které emitent není schopen ovlivnit. Budoucí nabyvatelé dluhopisů by měli provést vlastní analýzu vývojových trendů a výhledů uvedených v tomto prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových analýz a šetření. Vedoucí manažer ani jeho poradci či kterýkoli jeho pracovník, společník, mandatář či jakákoli jiná osoba jednající v jeho zastoupení tímto neposkytuje záruku, ať již explicitní nebo implicitní, ani nepřebírá zodpovědnost za správnost či úplnost, přesnost nebo pravdivost informací obsažených v tomto prospektu, ani za to, že informace obsažené v tomto prospektu nejsou v souvislostech, v jakých jich bylo použito, v žádném podstatném ohledu zavádějící. Vedoucí manažer ani jeho poradci či kterýkoli jeho pracovník, společník, mandatář či jakákoli jiná osoba jednající v jeho zastoupení tímto nepřebírá zodpovědnost za výsledky analýz informací obsažených v prospektu či závěry z nich vyvozené jinými osobami. Emitent bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a, v případě přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., v souladu s burzovními pravidly, uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci. Emitent bude do doby, než budou splaceny všechny dluhopisy této emise, na písemnou žádost majitelů dluhopisů doručenou administrátorovi, zasílat výroční zprávy o své činnosti na adresy mu za tím účelem sdělené, a to na náklady žadatele. Rozšiřování tohoto prospektu a nabídka dluhopisů, ke kterým se tento prospekt vztahuje, mohou být v některých zemích omezeny zákonem. Emitent a vedoucí manažer vyzývají držitele tohoto prospektu, aby se o těchto omezeních informovali a dodržovali je. Nabídka dluhopisů mimo území České republiky může podléhat předchozímu souhlasu nebo povolení státních, správních či jiných orgánů v České republice nebo v zahraničí. S výjimkou povolení emise dluhopisů podle zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů a povolení k obchodovatelnosti dluhopisů podle zákona č. 591/1991 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů na veřejných trzích v České republice k datu vydání tohoto prospektu emitent nepožádal v žádné jiné zemi, ve které je k nabídce nebo obchodování s dluhopisy zapotřebí povolení, o žádné takové povolení. V žádné zemi, kde je k nabídce nebo k obchodování s dluhopisy zapotřebí takového povolení tudíž k datu vydání tohoto prospektu nebylo vydáno žádné povolení nebo rozhodnutí, které by opravňovalo k nabídce nebo obchodování dluhopisů nebo k vlastnictví a rozšiřování jakýchkoli materiálů v souvislosti s dluhopisy. Každý majitel dluhopisů nebo osoba, v jejímž držení se ocitne tento prospekt, bere na vědomí, že bude na vlastní náklady dodržovat veškeré právní předpisy platné v každé zemi nebo jurisdikci, ve kterých bude nakupovat, nabízet, prodávat dluhopisy nebo vlastnit nebo rozšiřovat jakékoli materiály v souvislosti s dluhopisy, včetně tohoto prospektu. Emitent vyzývá budoucí nabyvatele dluhopisů, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o (a) požadavcích stanovených pro nabývání a držbu dluhopisů právními předpisy České republiky a států, jejichž jsou residenty, (b) devizové regulaci nabývání a držby dluhopisů, jakož i přijímání plateb z dluhopisů v České republice i ve státech, jejichž jsou residenty a (c) daňových důsledcích vyplývajících z nabývání, držby, prodeje a přijímání jakýchkoli plateb v souvislosti s dluhopisy v České republice a ve státech, jejichž jsou residenty, a dodržovali je. V tomto prospektu výraz "Kč" znamená zákonnou měnu České republiky.

3 PROHLÁŠENÍ EMITENTA Emitent prohlašuje v souladu s ustanovením 74, odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, že v tomto prospektu jsou uvedeny všechny informace podstatné v souvislosti s emisí dluhopisů. Emitent odpovídá za správnost tohoto prospektu a prohlašuje, že veškeré informace v něm uvedené jsou k datu vydání tohoto prospektu ve všech podstatných ohledech úplné, pravdivé a přesné a nejsou v souvislostech, v jakých byly v tomto prospektu použity, v žádném podstatném ohledu zavádějící. Datem vydání prospektu se rozumí den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení emise dluhopisů a její veřejné obchodovatelnosti Ministerstvem financí České republiky. Emitent prohlašuje, že provedl šetření k ověření pravdivosti, úplnosti a přesnosti informací uvedených v prospektu i toho, že tyto informace nejsou v souvislostech, v jakých jich bylo v prospektu použito, v žádném podstatném ohledu zavádějící. 7. března 1996 Ing. Jan Válka předseda představenstva a generální ředitel Vetropack Moravia Glass, a.s. Ing. Ota Horák člen představenstva a finanční ředitel Vetropack Moravia Glass, a.s. OBSAH Strana Emisní podmínky dluhopisů... 4 Použití výtěžku emise Emise, nákup a převod dluhopisů Popis emitenta Vybrané finanční údaje emitenta Zpráva nezávislého auditora Česká republika Devizová regulace a zdanění v České republice Upisování a prodej Všeobecné informace... 37

4 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 11 1 / 8 %-ní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě Kč splatné v roce 2001 (dále jen "dluhopisy"), vydávané společností Vetropack Moravia Glass, a.s. (dále jen "emitent") se sídlem na adrese Havlíčkova 180, Kyjov, Česká republika, IČO , jsou předmětem smlouvy o správě emise a obstarání plateb ze dne 7. března 1996 (dále jen "smlouva s administrátorem") uzavřené mezi emitentem a Živnostenskou bankou, a.s., jakožto správcem emise a obstaravatelem plateb v souvislosti s dluhopisy (dále jen "administrátor"). Některá ustanovení těchto emisních podmínek shrnují podrobná ustanovení smlouvy s administrátorem. Stejnopis smlouvy s administrátorem je majitelům dluhopisů a kupónů k dispozici k nahlédnutí v určené provozovně administrátora, jejíž adresa je uvedena v podmínce 11, a v sídle emitenta. Emise dluhopisů byla schválena dle zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech v platném znění a jejich veřejná obchodovatelnost povolena dle zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č. 103/9 538/1996 ze dne 26. února Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ Forma, podoba, jmenovitá hodnota dluhopisů, sběrný dluhopis, převod práv z dluhopisů Dluhopisy znějí na doručitele, jsou vydávány v listinné podobě s kupóny připojenými k nim v době emise a mají jmenovitou hodnotu Kč každý. Celková jmenovitá hodnota emise činí Kč. Emisní cena dluhopisů je 100% jejich jmenovité hodnoty. Dluhopisy budou zpočátku zastupovány sběrným dluhopisem, který bude uložen u Živnostenské banky, a.s. jako správce sběrného dluhopisu ve prospěch jednotlivých majitelů podílů na sběrném dluhopisu. Sběrný dluhopis bude u Živnostenské banky, a.s. uložen ke dni 12. března 1996 (dále jen den emise ). Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní kusy dluhopisů nejpozději počínaje 181. dnem ode dne emise. Emitent oznámí den (dále jen den zahájení výměny ), od kterého lze vyměňovat podíly na sběrném dluhopise za konkrétní dluhopisy s připojenými kupónovými archy způsobem uvedeným v podmínce 13. Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní dluhopisy po 90 dní ode dne zahájení výměny v určené provozovně administrátora. Po tomto datu provede administrátor výměnu sběrného dluhopisu za konkrétní dluhopisy automaticky, přičemž konkrétní dluhopisy budou uloženy ve prospěch jejich majitelů do úschovy u administrátora v souladu s obecnými podmínkami stanovenými pro úschovu cenných papírů administrátorem. K převodům nebo přechodům práv k podílům na sběrném dluhopise dochází registrací těchto převodů v registru majitelů podílů na sběrném dluhopise vedeném administrátorem v souladu s podmínkami stanovenými pro takové převody administrátorem. K převodu práv z dluhopisů a kupónů dochází jejich předáním. Majitel dluhopisů či kupónu bude považován (s výjimkou případů, kde zákon stanoví jinak) za výlučného majitele dluhopisu nebo kupónu bez ohledu na to, zda dluhopis nebo kupón jsou již splatné, a bez ohledu na jakákoli oznámení vlastnických práv či spoluvlastnických podílů k dluhopisu nebo kupónu i bez ohledu na jakékoliv nápisy na dluhopisu nebo kupónu či oznámení o předchozí ztrátě nebo odcizení dluhopisu nebo kupónu. Žádné osobě nevznikne odpovědnost za to, že se takto s majitelem dluhopisu nebo kupónu jedná. 2. Status Dluhopisy zakládají obecné, přímé, nepodřízené, nepodmíněné a (s výhradou ustanovení podmínky 3) nezajištěné závazky emitenta, které (a) jsou navzájem rovnocenné a (b) budou vždy přinejmenším rovnocenné jakýmkoli jiným současným či budoucím obecným, přímým, nezajištěným, nepodřízeným a nepodmíněným závazkům emitenta. 3. Negativní závazek Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění (a) zástavními právy ke svému současnému nebo budoucímu majetku nebo (b) jinými právy zřízenými ke svému současnému nebo budoucímu majetku za účelem zajištění svých závazků, jakékoli své současné nebo budoucí závazky, pokud současně stejným způsobem nezajistí své závazky vyplývající z těchto emisních podmínek. 4

5 Pro účely této podmínky se "závazkem" rozumí jakýkoli současný nebo budoucí peněžní závazek emitenta vyplývající z dluhopisů (včetně dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií), s výjimkou dluhopisů, které jsou předmětem těchto emisních podmínek, vydaných emitentem na českém nebo zahraničním kapitálovém trhu. Emitent se dále zavazuje, že do doby splacení všech dluhopisů a kupónů v souladu s těmito emisními podmínkami nesloučí ani nesplyne s jinou právnickou osobou ani nepřevede převážnou část svého obchodního majetku na jinou osobu, s výjimkou případu, kdy tato osoba zároveň převezme závazky z dluhopisů a kupónů a takové splynutí nebo sloučení nebude mít za následek neplnění povinností emitenta podle podmínky Úrok Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou 11 1 / 8 % ročně, přičemž úroky se počnou připisovat od 12. března 1996 a budou vypláceny za každý uplynulý rok vždy k 12. březnu (dále jen datum výplaty úroku ), a to v souladu s podmínkou 6. První platba úroku bude provedena 12. března Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, ledaže by splacení jmenovité hodnoty bylo emitentem nebo administrátorem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude příslušný dluhopis nadále úročen shora uvedenou úrokovou sazbou až do dne, kdy administrátor obdrží veškeré částky dlužné v souvislosti s dluhopisy až do takového dne včetně (ledaže by došlo k následnému neprovedení plateb). Pro účely výpočtu úroku za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát (360) dní rozdělených do dvanácti (12) měsíců po třiceti (30) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK standard 30E/360). 5. Splacení, odkoupení a opce (a) Závěrečné splacení Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů podle podmínky 5(c) nebo 8 nebo odkoupení a zrušení dluhopisů podle této podmínky, budou dluhopisy splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne 12. března 2001, a to v souladu s podmínkou 6. (b) Odkoupení dluhopisů Emitent může dluhopisy kdykoli odkoupit na volném trhu nebo jinak za jakoukoli cenu za předpokladu, že budou zároveň odkoupeny veškeré dosud nesplatné kupóny připojené k těmto dluhopisům. (c) Předčasné splacení dluhopisů podle volby emitenta Emitent má právo dle své úvahy a za předpokladu, že toto oznámí majitelům dluhopisů v souladu s podmínkou 13 nejpozději 45 dní a nejdříve 60 dní před datem předčasného splacení (přičemž takové oznámení bude neodvolatelné a bude emitenta zavazovat k předčasnému splacení dluhopisů v souladu s ustanovením tohoto odstavce), splatit všechny dluhopisy této emise, které k datu takového předčasného splacení emitentem nebyly odkoupeny v souladu s podmínkou 5(b) a zrušeny v souladu s podmínkou 5(d), ke dni 12. března 1999 nebo 12. března 2000, přičemž tyto dluhopisy budou splaceny v hodnotě určené procentem jejich jmenovité hodnoty stanoveným v níže uvedené tabulce: Den splatnosti: Cena vyjádřená procentem jmenovité hodnoty splácených dluhopisů: 12. března , března ,50 (d) Zrušení dluhopisů Emitent může na základě vlastní úvahy zrušit všechny nebo část dluhopisů jím odkoupených v souladu s ustanoveními této podmínky. V případě, že tak učiní, zajistí emitent, aby veškeré nesplatné kupóny připojené ke zrušovaným dluhopisům nebo odevzdané s nimi byly zničeny a ani zrušené dluhopisy ani zrušené kupóny nebyly dány do oběhu či prodány. 5

6 6. Platby (a) Platby jmenovité hodnoty dluhopisů Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena pouze proti předložení a odevzdání dluhopisu ve výplatním místě administrátora (a) bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce vedený bankou v České republice, sdělený administrátorovi příjemcem platby nejpozději současně s předložením a odevzdáním dluhopisu nebo (b) v hotovosti proti předložení a odevzdání dluhopisu. (b) Platby úroků z dluhopisů Úrok z dluhopisu bude vyplacen pouze proti předložení a odevzdání kupónu ve výplatním místě administrátora (a) bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce vedený bankou v České republice, sdělený administrátorovi příjemcem platby nejpozději současně s předložením a odevzdáním kupónu nebo (b) v hotovosti proti předložení a odevzdání kupónu. (c) Včasnost plateb Pro účely bezhotovostních převodů se platby pokládají za provedené včas, pokud budou (a) v případě mezibankovních bezhotovostních převodů připsány ve prospěch clearingového účtu banky příjemce platby, vedeného v clearingovém centru České národní banky, nejpozději v první pracovní den následující po dni předložení a odevzdání dluhopisu nebo kupónu příjemcem platby nebo (b) ve všech ostatních případech pokud byla platba odepsána z účtu administrátora nejpozději v první pracovní den následující po dni předložení a odevzdání dluhopisu nebo kupónu příjemcem platby. (d) Platby v pracovní dny Pokud datum výplaty úroku nebo jmenovité hodnoty nebude v příslušném výplatním místě administrátora pracovním dnem, bude majitel dluhopisu nebo kupónu oprávněn k výplatě splatných částek až v nejbližší následující pracovní den a nevznikne mu nárok na žádné další úroky či jiné platby v souvislosti s takovým zpožděním. Pro účely těchto emisních podmínek se pracovním dnem rozumí den, kdy jsou otevřeny a pracují banky v České republice. (e) Platby v souladu s emisními podmínkami a právními předpisy Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a platby úroků budou prováděny výlučně v Kč v souladu s ustanovením podmínek 4 a 5. Veškeré platby v souvislosti s dluhopisy budou ve všech případech prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení plateb. (f) Chybějící nesplatné kupóny Pokud nebude dluhopis odevzdán ke splacení jmenovité hodnoty se všemi dosud nesplatnými kupóny, které k němu přísluší, částka jmenovité hodnoty rovnající se částce takto scházejících kupónů (či v případě neúplného splacení jmenovité hodnoty, ta částka scházejících kupónů, která se rovná podílu částky jmenovité hodnoty skutečně splacené vzhledem k celkové jmenovité hodnotě dluhopisu), bude odečtena z částky určené ke splacení. Každá takto odečtená částka jmenovité hodnoty dluhopisu bude zaplacena způsobem uvedeným v odstavci (a) shora proti odevzdání příslušných chybějících kupónů. 7. Zdanění Veškeré platby v souvislosti s dluhopisy podle podmínky 5 budou provedeny bez srážek nebo odvodů jakýchkoli současných nebo budoucích daní nebo poplatků jakéhokoliv druhu uložených, vybíraných srážených nebo vyměřených Českou republikou nebo jakýmkoliv jejím správním orgánem nebo složkou s pravomocí ukládat daně, ledaže budou takové srážky nebo odvody stanoveny zákonem. V takovém případě provede emitent platby v souvislosti s dluhopisy podle podmínky 5 po srážce nebo odvodu takových daní nebo poplatků v souladu se zákonem stanovenými podmínkami a nebude v souvislosti s tím povinen platit majitelům dluhopisů žádné další částky. 6

7 8. Neplnění závazků Pokud dojde k některému z následujících případů: (a) do deseti (10) pracovních dnů od data splatnosti není splacena jakákoliv část jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroku z dluhopisů, nebo (b) jakýkoliv peněžitý závazek nebo závazky emitenta, včetně závazků vyplývajících z poskytnutého ručení, přesahující ve svém úhrnu částku Kč, nebude řádně uhrazen emitentem i přes předchozí upozornění dané emitentu věřitelem o tom, že takový závazek nebo závazky jsou splatné, a takový závazek nebo závazky zůstanou nesplaceny po více než 10 pracovních dní od data, kdy se staly takto splatnými. To neplatí pro případ, kdy emitent v dobré víře namítá předepsaným způsobem neplatnost závazku co do jeho výše nebo důvodu a platbu uskuteční do 15 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí v této věci, kterým byl uznán povinným plnit; nebo (c) emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoliv závazek (jiný než uvedený sub (a) a (b) výše) vyplývající z emisních podmínek dluhopisů nebo ze smlouvy s administrátorem a takové porušení zůstane nenapraveno po třicet (30) kalendářních dní ode dne, kdy byl emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv majitelem dluhopisu dopisem doručeným emitentovi nebo určené provozovně administrátora; nebo (d) společnost Vetropack Holding AG přestane přímo nebo prostřednictvím kterékoli své zcela vlastněné dceřiné společnosti nebo několika svých zcela vlastněných dceřiných společností založených a existujících v České republice nebo v zahraničí vlastnit 84,37% základního jmění emitenta nebo právního nástupce emitenta, který převzal závazky emitenta podle těchto emisních podmínek dluhopisů; nebo (e) proti emitentu je zahájeno řízení o konkursu a vyrovnání; nebo (f) je vydáno pravomocné rozhodnutí nebo přijato usnesení o zrušení emitenta s likvidací, pak: (1) v případě odstavců (a), (d), (e) a (f) může majitel dluhopisu dle své úvahy písemným oznámením doručeným emitentovi nebo příslušné provozovně administrátora požádat o splacení jmenovité hodnoty jím vlastněného dluhopisu a úroku narostlého k takovému dluhopisu ke dni platby; (2) v případě odstavců (b) a (c) mohou majitelé dluhopisů představující více než padesát procent (50%) celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, které dosud nebyly odkoupeny a zrušeny (dále jen nesplacené dluhopisy ), prohlásit všechny nesplacené dluhopisy za okamžitě splatné spolu s úrokem k nim narostlým ke dni platby doručením písemného oznámení v tomto smyslu emitentovi nebo příslušné provozovně administrátora. Rozhodnutí o okamžité splatnosti dluhopisu majitelem dle bodu (1) předcházející věty může být tímto majitelem dluhopisu zrušeno ve vztahu k jeho dluhopisům. Rozhodnutí o okamžité splatnosti dle bodu (2) předcházející věty může být zrušeno mimořádným usnesením schůze majitelů dluhopisů (jak je uvedeno v podmínce 12). Nesplacená jmenovitá hodnota a úrok narostlý k dluhopisu v případě (1) a všech nesplacených dluhopisů v případě (2) se stávají okamžitě splatnými na základě výše uvedených oznámení a prohlášení, ledaže by příslušné neplnění závazků bylo emitentem odstraněno dříve, než obdrží tato oznámení či prohlášení, nebo že by taková oznámení či prohlášení byla před provedením platby ze strany emitenta zrušena v souladu s ustanoveními této podmínky. 9. Promlčení Právo na vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisů a úroků z dluhopisů zaniká, pokud dluhopisy nebo splatné kupóny nebudou předloženy k proplacení a odevzdány do 10 let od data, kdy se příslušná částka stala splatnou. 10. Náhradní dluhopisy a kupóny Jestliže dluhopis nebo kupón budou ztraceny, odcizeny, poškozeny nebo znehodnoceny, mohou být nahrazeny v určené provozovně administrátora v souladu s příslušnými právními předpisy poté, co budou předkladatelem uhrazeny výlohy spojené touto náhradou a dále za splnění podmínek, které může emitent odůvodněně v souvislosti s vydáním náhrady požadovat, zejména co do prokázání nároku nebo slibu odškodnění. Poškozené nebo znehodnocené dluhopisy a kupóny musí být odevzdány před vydáním náhrady. 7

8 11. Administrátor Prvním administrátorem emise je Živnostenská banka, a.s. První určenou provozovnou administrátora je Na Příkopě 20, Praha 1. V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy s administrátorem jedná administrátor výhradně jako zástupce emitenta a není v žádném vztahu k majitelům dluhopisů nebo kupónů. Emitent je oprávněn kdykoliv vyměnit nebo odvolat administrátora a jmenovat jeho nástupce nebo ustanovit další administrátory těchto dluhopisů. Jakákoli změna administrátora nebo určené provozovny bude neprodleně oznámena majitelům dluhopisů v souladu s ustanovením podmínky Schůze majitelů dluhopisů, opravy zřejmých nesprávností a vzdání se práv Schůze majitelů dluhopisů mohou být v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě s administrátorem a v těchto emisních podmínkách svolány emitentem nebo majiteli dluhopisů za účelem posouzení otázek, jež mohou být předmětem zájmu majitelů dluhopisů. Usnesení týkající se otázek, jež jsou předmětem zájmu majitelů dluhopisů, mohou být přijímána formou řádných nebo mimořádných usnesení. Mimořádného usnesení je zapotřebí ke schválení jakéhokoli existujícího neplnění nebo budoucího nesplnění závazků emitenta podle těchto emisních podmínek. K přijetí mimořádného usnesení se vyžaduje sedmdesátpět procent (75%) přítomných hlasů. Ke schválení řádného usnesení se vyžaduje prostá většina přítomných hlasů. Schůze majitelů dluhopisů, na které má být přijato řádné usnesení, je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni alespoň dva majitelé dluhopisů, představujících alespoň dvacetpět procent (25%) jmenovité hodnoty dluhopisů, které nebyly k danému okamžiku splaceny nebo odkoupeny a zrušeny (dále pro účely této podmínky jen nesplacené dluhopisy ); v případě odročené schůze, na které má být přijato řádné usnesení, se vyžaduje přítomnost alespoň dvou majitelů dluhopisů, bez ohledu na to, jakou část jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů představují. Schůze majitelů dluhopisů, na které má být přijato mimořádné usnesení, je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni alespoň dva majitelé dluhopisů, představujících alespoň sedmdesátpět procent (75%) jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů. V případě odročené schůze, na které má být přijato mimořádné usnesení, se vyžaduje přítomnost alespoň dvou majitelů dluhopisů, představujících alespoň dvacetpět procent (25%) jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů. Jakékoli usnesení řádně přijaté schůzí majitelů dluhopisů je závazné pro všechny majitele dluhopisů a kupónů bez ohledu na to, zda se zúčastnili schůze, na které bylo takové usnesení přijato. Oznámení a konání schůze majitelů dluhopisů a pravidla pro účast na schůzi majitelů dluhopisů budou emitentem uveřejněna v souladu s podmínkou 13. Administrátor je oprávněn i bez souhlasu majitelů dluhopisů a kupónů rozhodnout o jakékoli opravě těchto emisních podmínek nebo smlouvy s administrátorem, je-li provedena k opravě zřejmého omylu a není dle názoru administrátora schopna poškodit zájmy majitelů dluhopisů a kupónů. 13. Oznámení Oznámení majitelům dluhopisů bude účinné, pokud bude uveřejněno v Hospodářských novinách nebo v jiném obdobném ekonomicky zaměřeném deníku celostátního dosahu v České republice. Za datum každého takového oznámení se bude považovat datum prvního zveřejnění. Majitelé kupónů budou považováni za obeslané v plném rozsahu prostřednictvím oznámení majitelům dluhopisů. 14. Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že dluží majitelům dluhopisů a po dobu, po kterou budou dluhopisy zastoupeny sběrným dluhopisem, majitelům podílů sběrného dluhopisu, jejichž jména budou uvedena v registru správce sběrného dluhopisu, jmenovitou hodnotu dluhopisů a zavazuje se, že majitelům dluhopisů splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů a majitelům kupónů bude vyplácet úrok v souladu s těmito emisními podmínkami dluhopisů. 8

9 15. Rozhodné právo, jazyk a sudiště Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Jakékoli spory vyplývající z těchto emisních podmínek dluhopisů budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Obchodní komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen komora ) v souladu s platným rozhodčím řádem komory. Odvolání do řádně vydaného arbitrážního nálezu není přípustné. Řádně vydaný arbitrážní nález je vykonatelný příslušným soudem. Tato arbitrážní doložka je samostatně vymáhatelná. Výplatní místa: Na Příkopě 20, Praha 1. 9

10 POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Celkový čistý výtěžek z této emise bude po odečtení provize za realizaci emise a výdajů s emisí spojených použit z části k restrukturalizaci stávajících zdrojů dlužního financování společnosti a z části k financování technologického rozvoje společnosti a rozšíření výrobní kapacity. EMISE, NÁKUP A PŘEVOD DLUHOPISŮ Dluhopisy budou zpočátku zastoupeny sběrným dluhopisem, bez kupónů, který bude uložen u Živnostenské banky, a.s. jako správce sběrného dluhopisu ke dni 12. března 1996 (dále jen "administrátor" a "den emise"). Nejpozději 181. den po dni emise, ne však dříve než 31. den poté, co obdrží od tiskárny cenných papírů konkrétní kusy dluhopisů, zajistí emitent dodání konkrétních dluhopisů s připojenými kupónovými archy administrátorovi. Do doby předání konkrétních dluhopisů jejich majitelům povede administrátor registr majitelů podílů na sběrném dluhopise a bude provádět případné změny v tomto registru v souvislosti s převody nebo přechody práv k podílům na sběrném dluhopise a to za podmínek, které pro takové převody administrátor stanoví vlastním předpisem. Podíly na sběrném dluhopise budou vyměnitelné za konkrétní dluhopisy nejpozději počínaje 181. dnem ode dne emise, ne však dříve než třetí pracovní den poté, co administrátor obdrží od emitenta konkrétní dluhopisy s připojenými kupónovými archy. Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní dluhopisy po dobu 90 dní ode dne zahájení výměny v určené provozovně administrátora v Praze 1, Na Příkopě 20. Po tomto datu provede administrátor výměnu sběrného dluhopisu za konkrétní dluhopisy automaticky, přičemž konkrétní dluhopisy budou uloženy ve prospěch jejich majitelů do úschovy u administrátora v souladu s obecnými podmínkami stanovenými pro úschovu cenných papírů administrátorem. 10

Kč 600.000.000 JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S. 10,8% dluhopisy splatné 2001

Kč 600.000.000 JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S. 10,8% dluhopisy splatné 2001 PROSPEKT Kč 600.000.000 JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S. 10,8% dluhopisy splatné 2001 Dluhopisy v objemu 600.000.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou splatné v roce 2001 (dále jen "dluhopisy"), vydávané společností

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s.

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Prospekt cenného papíru Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. 6,85 % hypoteční zástavní listy splatné v roce 2005 6,85 % hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 4 000

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2012 ISIN CZ0002000763 Hypoteční zástavní listy v předpokládané

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017.

CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017. CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 Emisní podmínky Datum emise: 19. květen 2014 1/18 EMISNÍ PODMÍNKY Tyto

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 PROSPEKT 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité

Více

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

ORCO PROPERTY GROUP S.A. PROSPEKT 1 500 000 000 Kč ORCO PROPERTY GROUP S.A. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2011 ISIN CZ0000000195 Dluhopisy pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o. Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Emisní podmínky. ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky. ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace

Více

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo,

Více

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Prospekt nezajištěných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,00 % p.a v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 3 999 000 000 Kč splatných v roce 2020 ISIN CZ0003512683 Tento

Více

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ Diamond Point, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování splatné v roce 2024

Více

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obsah: 1. Náležitosti Dluhopisu...3 2. Obecná charakteristika Dluhopisů...4 2.1

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč

ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč ZÁKLADNÍ PROSPEKT PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM UNICAPITAL ENERGY a.s. v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 1 000 000 000 Kč Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt")

Více